OŚWIADCZENIE Oświadczam, że Pan/Pani

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że Pan/Pani
Warszawa, dnia ……………………..
Nazwisko…………………………………………………….
Imię (imiona)………………………………………………...
PESEL……………………………………….........................
Adres…………………………………………………………
……………………………………………………………….
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że Pan/Pani………………………………………………………………………
s./c. ………………………………………………………………………………..zamieszkuje
stale w lokalu nr ……………przy ul. ………………………………………………………….
………………………………..w Warszawie.
Nadmieniam, że jestem właścicielem / najemcą * przedmiotowej nieruchomości.
……………………………….
podpis
* niepotrzebne skreślić
Warszawa, dnia ……………………..
Nazwisko…………………………………………………….
Imię (imiona)………………………………………………...
PESEL……………………………………….........................
Adres…………………………………………………………
……………………………………………………………….
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że Pan/Pani………………………………………………………………………
s./c. ………………………………………………………………………………..zamieszkuje
stale w lokalu nr ……………przy ul. ………………………………………………………….
………………………………..w Warszawie.
Nadmieniam, że jestem właścicielem / najemcą * przedmiotowej nieruchomości.
……………………………….
podpis
* niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty