Oświadczenie rodziców dotyczące rozliczania podatku dochodowego

Transkrypt

Oświadczenie rodziców dotyczące rozliczania podatku dochodowego
Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych/
dotyczące rozliczania podatku dochodowego
1. Oświadczamy, że rozliczam/y podatek dochodowy zgodnie z miejscem
zamieszkania na terenie Gminy Czernichów ( w części B formularza PIT), w I
Urzędzie Skarbowym w Krakowie ul. Rzemieślnicza 5 (część A formularza PIT).
2. Oświadczam/y, że podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Prawdziwość
danych potwierdzam/y własnoręcznym podpisem.
3. Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
procesie rekrutacji mojego/naszego dziecka.
….......................................
( miejscowość, data )
1) …........................................................
czytelny podpis matki (opiekuna prawnego)
2) …................................................................
czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego)

Podobne dokumenty