Regulamin II Szkolnego Konkursu Literackiego inspirowanego

Transkrypt

Regulamin II Szkolnego Konkursu Literackiego inspirowanego
Regulamin
II Szkolnego Konkursu Literackiego
inspirowanego powieścią Doroty Terakowskiej „Poczwarka”
pod hasłem: „Moja niezwykła wyprawa do Twojego tajemniczego świata”
Cele realizacji Konkursu:





Uwrażliwianie uczniów na świat ludzi niepełnosprawnych.
Budowanie empatycznej postawy współodczuwania z innymi ludźmi.
Włączanie uczniów niepełnosprawnych w działania szkoły.
Promowanie na forum szkoły i środowiska uczniów uzdolnionych literacko.
Promowanie wartości edukacji.
Termin realizacji:






I połowa października 2014 r. - opublikowanie regulaminu Konkursu na stronie
internetowej Szkoły oraz omówienie go z uczniami przez nauczycieli polonistów.
28 listopada - ostateczny termin składania prac konkursowych u nauczycieli polonistów
i nadsyłania ich elektronicznych wersji na podany poniżej adres e-mailowy.
15 grudnia ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły.
16 stycznia 2015 r. – wręczenie dyplomów Laureatom i Wyróżnionym w Konkursie –
w czasie podsumowania nauki w I okresie roku szkolnego 2014/2015.
Styczeń 2015 r. opublikowanie prac w Galerii Literackiej na stronie internetowej Szkoły.
II okres nauki – publikacja wywiadów z Laureatami w internetowej gazetce szkolnej
„Reporterski Okiem”.
Adresaci Konkursu


Wszyscy chętni uczniowie Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka
w Lublinie./bez ograniczenia ilości zgłaszanych prac z poszczególnych klas.
Jeden uczeń może nadesłać na Konkurs prace w różnych formach.
Chopina
Hasło konkursowe, formy wypowiedzi


Hasło: „Moja niezwykła wyprawa do Twojego tajemniczego świata”.
Formy wypowiedzi: kartka z pamiętnika; dziennik, opowiadanie twórcze, felieton,
reportaż, wywiad, wiersz.
Edycja pracy



Długość pracy: do 4 stron tekstu komputerowego w standardowej edycji (czcionka 12,
Times New Roman; interlinia 1,5; marginesy 2,5).
Pracę należy przesłać w formie pliku Word na adres: [email protected],
zaś wersję papierową przekazać swojemu nauczycielowi poloniście we wskazanym
powyżej terminie.
Praca powinna zawierać w nagłówku: imię i nazwisko twórcy oraz klasę.
Zgoda na publikację pracy

Nadesłanie pracy na Konkurs oznacza zgodę na jej publikację na stronie internetowej
szkoły oraz wykorzystanie tekstu w czasie imprez i uroczystości szkolnych.
Nagrody




Prace przygotowane w różnych formach wypowiedzi traktuje się jako równorzędne,
przyjmując jako kryterium nadrzędne zgodność z tematyką i hasłem konkursu.
W Konkursie zostaną przyznane równorzędne tytuły Laureata oraz Wyróżnienia w ilości
stosownej do liczby nadesłanych prac oraz ich poziomu artystycznego.
Laureaci i Wyróżnieni otrzymają dyplom potwierdzający sukces - w czasie podsumowania
1 okresu nauki tj. 16 stycznia 2015 r.
Nagrodą jest publikacja prac w Galerii Literackiej na stronie internetowej Szkoły oraz
wywiady z Laureatami Konkursu opublikowane w gazetce szkolnej „Reporterskim
Okiem”.
Komisja Konkursowa



Komisję Konkursową tworzą nauczyciele poloniści (8) oraz bibliotekarze(3), mający
prawo do wskazania sześciu najlepszych prac, z wykluczeniem możliwości głosowania na
prace swoich uczniów.
Możliwe jest włączenie do prac Komisji uczniów niepełnosprawnych, jeśli wyrażą taką
chęć.
Spośród prac, które zostaną wybrane przez nauczycieli, tytuł Laureata może otrzymać
uczeń, którego praca zebrała więcej niż połowę głosów członków komisji, np. 6 na
jedenaście. Pozostali wybrani uczniowie otrzymują Wyróżnienia.
Postanowienia końcowe:

W przypadku zaistnienia innych, nieprzewidzianych regulaminem okoliczności, decyzję
rozstrzygającą podejmuje Komisja Konkursowa zwykłą większością głosów.

Podobne dokumenty