Analiza przepisów regulujących okna eksploatacji i praktyki

Transkrypt

Analiza przepisów regulujących okna eksploatacji i praktyki
ANALIZA PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OKNA
EKSPLOATACJI I PRAKTYKI HANDLOWE W
PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UE ORAZ
ZNACZENIA OKIEN EKSPLOATACJI DLA
NOWYCH PRAKTYK BIZNESOWYCH
RAPORT KOŃCOWY
Badanie przygotowane dla Komisji Europejskiej,
Dyrekcji
Generalnej
ds.
Treści i Technologii przez
Europejska
Agenda
Cyfrowa
Sieci
Komunikacyjnych,
Niniejsze
badanie
Europejskiej przez
zostało
przeprowadzone
dla
Komisji
iMinds (SMIT), Gaston Crommenlaan 8, 9050 GENT, Belgia
Autorzy:
Dr Heritiana Ranaivoson
Dr Sophie De Vinck
Dr Ben Van Rompuy
Współpraca: Katharina Hölck, Sven Lindmark i Anca Birsan
Identyfikacja wewnętrzna
Numer umowy: 30-CE-0535337/00-88
numer SMART: 2012/0025
OŚWIADCZENIE
Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii.
Informacje i poglądy zawarte w niniejszej publikacji należą do jej autorów i nie muszą odzwierciedlać
oficjalnego stanowiska Komisji. Komisja nie gwarantuje, że dane zawarte w niniejszym badaniu są
właściwe. Komisja ani żadne osoby działające w imieniu Komisji nie ponoszą odpowiedzialności za
wykorzystanie informacji zawartych w badaniu.
ISBN 978-92-79-38407-3
DOI 10.2759/51601
© Unia Europejska 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niektóre części są warunkowo licencjonowane dla UE.
Powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła.
Spis treści
Streszczenie .............................................................................................................................................. 3
1.1
Cel, zakres i metoda .................................................................................................................. 3
1.2
Okna dystrybucji jako zasada przewodnia w organizacji sektora filmowego UE ...................... 2
Uzasadnienie wykorzystania okien dystrybucji ................................................................................ 2
Zróżnicowane ramy organizacyjne dla okien dystrybucji w UE ........................................................ 3
1.3
Ewolucje cyfrowe i ich wpływ na okna dystrybucji w UE .......................................................... 4
Tendencja do krótszych okien dystrybucji ........................................................................................ 4
Reorganizacja systemów okien dystrybucji w UE ............................................................................. 5
W stronę większej elastyczności? Badanie nowych strategii dystrybucji w UE i poza nią ............... 6
1.4
Wprowadzanie zmian w systemie okien dystrybucji w UE: możliwości i wyzwania ................. 7
Opracowywanie atrakcyjnych ofert VoD w UE: rola okien dystrybucji ............................................ 7
Zwiększenie obiegu filmów pomiędzy państwami Europy: rola okien dystrybucji .......................... 8
1.5
Wnioski ...................................................................................................................................... 9
Wstęp...................................................................................................................................................... 11
Okna dystrybucji jako główny system organizacyjny sektora filmowego UE: przegląd ......................... 12
1.1
Uzasadnienie wykorzystania okien dystrybucji ....................................................................... 13
Zasada tworzenia wersji ................................................................................................................. 13
Znalezienie równowagi pomiędzy różnymi oknami dystrybucji ..................................................... 14
1.2
Zróżnicowane ramy organizacyjne dla okien dystrybucji w UE .............................................. 15
Ramy prawne w UE ......................................................................................................................... 16
Połączenie ram politycznych i branżowych na poziomie krajowym ............................................... 17
Ewolucje cyfrowe i ich wpływ na okna dystrybucji w UE ....................................................................... 25
2.1
Tendencja do krótszych okien dystrybucji .............................................................................. 25
Argumenty za skróceniem okien dystrybucji .................................................................................. 27
Argumenty za zachowaniem obecnych okien i ram czasowych dystrybucji na prawach
wyłączności ..................................................................................................................................... 28
2.2
Reorganizacja systemu okien dystrybucji w UE ...................................................................... 29
Ogólna organizacja okien dystrybucji ............................................................................................. 30
Okno kinowe ................................................................................................................................... 33
Okno VoD ........................................................................................................................................ 35
Wnioski ........................................................................................................................................... 39
2.3
W stronę większej elastyczności? Badanie nowych strategii dystrybucji w UE i poza UE ...... 40
Bliższe spojrzenie na niektóre filmy amerykańskie i inne............................................................... 52
Bliższe spojrzenie na niektóre filmy UE .......................................................................................... 55
Wnioski ........................................................................................................................................... 59
Wprowadzanie zmian w systemie okien dystrybucji w UE: możliwości i wyzwania .............................. 61
3.1
Opracowywanie atrakcyjnych ofert VoD w UE: rola okien dystrybucji................................... 61
Udostępnianie treści w pierwszej kolejności w ramach okna (okien) na żądanie .......................... 61
Udostępnianie treści równolegle w różnych oknach ...................................................................... 62
3.2
Zwiększenie obiegu filmów pomiędzy państwami Europy: rola okien dystrybucji ................. 64
Transgraniczne serwisy VoD ........................................................................................................... 64
Transgraniczny obieg treści ............................................................................................................ 65
Wnioski ................................................................................................................................................... 67
Bibliografia .............................................................................................................................................. 70
4.1
Źródła wymienione w raporcie ............................................................................................... 70
4.2
Źródła dla przeglądu ram i eksperymentów ........................................................................... 71
Osobiste komunikaty ...................................................................................................................... 71
Badania i artykuły ........................................................................................................................... 72
Artykuły prasowe, informacje o spółkach i inne źródła:................................................................. 72
Dokumenty i przepisy: instytucje UE / Rada Europy ...................................................................... 74
Orzecznictwo .................................................................................................................................. 74
Przepisy krajowe ............................................................................................................................. 75
Aneksy..................................................................................................................................................... 76
4.3
Wywiady .................................................................................................................................. 76
Wywiady z interesariuszami ........................................................................................................... 76
Wywiady z serwisami VoD w Europie ............................................................................................. 79
4.4
Arkusze informacyjne dotyczące systemu okien dystrybucji w każdym państwie
członkowskim .......................................................................................................................... 80
Streszczenie
1.1 Cel, zakres i metoda
Niniejszy raport ma na celu dokonanie analizy systemu okien dystrybucji w UE oraz jego
możliwej ewolucji. Rynki audiowizualne w Europie rozwijają się w dużej mierze po
trajektorii krajowej lub językowej, co znajduje odzwierciedlenie w budowie różnych
systemów okien dystrybucji w całej Unii Europejskiej. Jako że sektor ten przechodzi obecnie
na system cyfrowy, zasady jego organizacji podlegają zmianom wraz z wejściem na rynek
nowych interesariuszy i nowych modeli dystrybucji (w szczególności VoD - wideo na
żądanie). Technologia cyfrowa może także umożliwić większą integrację rynku produkcji
audiowizualnych w UE. Dzięki platformom cyfrowym (na żądanie) w wielu krajach mogą
rozwinąć się nowe propozycje związane z dostarczaniem treści, a produkcje europejskie
mogą być bardziej rozpowszechnione na rynkach zagranicznych.
W raporcie dokonaliśmy oceny relacji pomiędzy systemem okien dystrybucji a skalą
dystrybucji i/lub zapotrzebowania na produkcje audiowizualne w Europie (z nastawieniem
na pełnometrażowe filmy fabularne).
Kluczowe punkty niniejszego badania stanowią dwa pytania badawcze:
1) Jaka jest obecna sytuacja okien dystrybucji w UE?
2) W jaki sposób sytuacja okien dystrybucji w UE wpływa na zwiększenie podaży i
konsumpcji cyfrowych produkcji audiowizualnych i vice versa? Jaki potencjał ma
wprowadzenie zmian w konfiguracji okien dystrybucji?
Raport powstał zarówno w oparciu o badania źródłowe, jak i wywiady. W ramach badań
dokonano przeglądu dotychczasowych badań i raportów dotyczących okien dystrybucji na
poziomie krajowym, regionalnym i/lub unijnym, a także w Stanach Zjednoczonych. Ponadto
przeanalizowano dalsze informacje zawarte w wydanych w ostatnim czasie dziennikach,
magazynach i pismach akademickich na temat okien dystrybucji i ich ewolucji. Kluczowym
elementem dla uzupełnienia tabel porównawczych dla okien dystrybucji był zaktualizowany
przegląd trendów związanych z oknami dystrybucji w Europie przygotowany przez
International Video Federation (IVF, listopad 2012 r.) uzupełniony przez International Union
of Cinemas (UNIC). IVF i UNIC regularnie uzyskują od członków na poziomie krajowym
informacje na temat trendów w zakresie okien dystrybucji. Dzięki ich współpracy niniejszy
raport odzwierciedla zarówno wkład właścicieli kin, jak i wydawców wideo (na żądanie).
Obraz sytuacji został uzupełniony przez analizy i informacje otrzymane od innych osób, z
którymi przeprowadzono wywiady. W przypadku krajów, których prawodawstwo
uwzględnia kolejność mediów, skorzystaliśmy z oryginalnych tekstów prawnych. W
przypadku podejrzenia, że źródła te nie dają pełnego obrazu sytuacji w danym kraju,
kontaktowaliśmy się bezpośrednio z krajowymi interesariuszami (fundusze filmowe,
organizacje działające w sektorze) i prywatnymi operatorami (serwisy VoD, właściciele kin,
dystrybutorzy), aby potwierdzić zdobyte informacje. W arkuszach informacyjnych dla
każdego kraju określono, jakie źródła zostały wykorzystane.
Przeprowadzono wywiady z 15 kluczowymi interesariuszami z przemysłu filmowego w UE
reprezentującymi różne części łańcucha wartości filmu, w tym producentami,
dystrybutorami, operatorami kinowymi, operatorami telekomunikacyjnymi i konsumentami.
Położono nacisk na uwzględnienie różnych perspektyw i punktów widzenia - zarówno
nowych interesariuszy, jak i interesariuszy obecnych na rynku od dłuższego czasu.
Dodatkowo, ze względu na fakt poświęcenia szczególnej uwagi kwestii wideo na żądanie,
przeprowadziliśmy rozmowy z 9 dostawcami usług VoD, których usługi są dostępne
przynajmniej w jednym państwie członkowskim UE.
W aneksie do niniejszego raportu znajdują się arkusze informacyjne podsumowujące
informacje na temat organizacji systemu okien dystrybucji w poszczególnych państwach
członkowskich UE.
1.2 Okna dystrybucji jako zasada przewodnia w organizacji sektora
filmowego UE
Uzasadnienie wykorzystania okien dystrybucji
Sekcja 2 przedstawia organizację systemu okien dystrybucji oraz jego kontekst i ewolucję ze
szczególnym nastawieniem na UE. System okien dystrybucji, czyli porządek chronologiczny
dystrybucji filmów w ramach „okien” od dawna stanowi zasadę organizacji w sektorze
filmowym zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Tworzenie wersji to pojęcie
ekonomiczne wspierające okna dystrybucji. Dostęp do pełnometrażowych filmów
fabularnych jest możliwy na wiele sposobów (np. w kinach, na wypożyczonych płytach
DVD, w płatnej telewizji itd.). Każdy z tych sposobów to inna wersja, a dzięki temu, że
istnieje wiele wersji tej samej treści, dystrybutorzy mogą stosować dyskryminację cenową, tj.
sprzedawać tę samą treść w różnych cenach1. Zasadniczo kolejność uzależniona jest od
generowania najwyższych przychodów w najkrótszym czasie lub jest ustalana według zasady
„drugiego najlepszego wyboru”. Zazwyczaj każda wersja jest dostępna na wyłączność przez
ograniczony czas. System sekwencyjnej dostępności na wyłączność ma na celu
maksymalizację przychodów posiadaczy praw do każdej wersji. Dodatkowo kolejność i
dostępność na wyłączność różnych okien dystrybucji można powiązać z poziomem wkładu
różnych podmiotów (np. nadawców telewizyjnych) w finansowanie filmów, ponieważ
wpływa to na ich siłę negocjacyjną. Na przestrzeni lat wzrosła liczba i rodzaj rynków dla
różnych wersji filmów. Obecnie główne rynki to: kino (czasem podzielone na dystrybucję
krajową i międzynarodową), DVD (wypożyczanie/sprzedaż), VoD, Pay-Per-View (PPV),
telewizja płatna i telewizja bezpłatna.
Optymalna kolejność i przedział czasowy dla okien dystrybucji wymaga ciągłego
równoważenia przewidywanego wpływu, czasem negatywnego, jaki dystrybucja w jednym
oknie może mieć na inne okno. Określenie idealnych odstępów czasowych pomiędzy
różnymi wersjami lub rynkami wymaga więc kompromisu pomiędzy obiema tendencjami. Z
jednej strony dystrybucja filmu w jednym oknie może doprowadzić do kanibalizacji (udanej)
dystrybucji w innym oknie, ponieważ konsumenci zastępują jedną wersję inną, wybierając
zazwyczaj tę w niższej cenie. Z drugiej strony dystrybucja filmu w jednym oknie może
wspierać lub uzupełniać (udaną) dystrybucję w innym oknie. Sytuacje te mogą prowadzić do
różnych istotnych skutków, takich jak zanikanie zapotrzebowania odbiorców, efekt sukces
rodzi sukces lub możliwość wielokrotnych zakupów.
W celu wypracowania optymalnego rozwiązania, planując strategię dystrybucji, producenci i
1
Należy pamiętać, że różne wersje językowe filmu także można uznać za odrębne „wersje”. Biorąc jednak pod
uwagę przedmiot niniejszego badania, w niniejszym raporcie pojęcie tworzenia wersji będzie odnosiło się
wyłącznie do tworzenia różnych wersji dostępu odpowiadających różnym kinowym i innym kanałom dystrybucji,
w ramach których można oglądać film.
Strona 2
dystrybutorzy muszą wziąć pod uwagę wszystkie te i inne czynniki. Na ocenę tę wpływają
cechy ich własnych organizacji: podmioty zintegrowane pionowo są w stanie lepiej przyjąć
skutki możliwej kanibalizacji wśród różnych mediów i w związku z tym mają większą
tendencję do wykorzystywania elastycznych i/lub krótszych okien.
Zróżnicowane ramy organizacyjne dla okien dystrybucji w UE
Ramy prawne i inne także mają wpływ na zakres wypracowywanych kompromisów. W Unii
Europejskiej można zauważyć zróżnicowane rodzaje ram, od umów i porozumień
branżowych po prawa i przepisy. Wynika to z faktu, iż praktyki w zakresie dystrybucji i
licencjonowania filmów tradycyjnie są związane z granicami terytorialnymi, kulturowymi
i/lub językowymi. Prawo UE nie reguluje organizacji okien dystrybucji, ponieważ jest ona
określana na poziomie krajowym. Jednak w obliczu obowiązkowej transpozycji dyrektywy o
audiowizualnych usługach medialnych podkreślane jest znaczenie umów, które znajduje
również odzwierciedlenie w ustawodawstwie medialnym (i innym) w różnych krajach UE.
Dalszy rozwój ram, form i procedur dla okien dystrybucji należy do państw członkowskich.
W związku z tym pozycja, czas obowiązywania i kolejność różnych okien dystrybucji może
różnić się w poszczególnych krajach. Wynika to z preferencji lokalnych odbiorców, różnic w
infrastrukturze technologicznej, wydatków konsumentów na różne wersje treści oraz historii
rozwoju sektora audiowizualnego i związanych z nim przepisów w każdym kraju.
Organizacja (i liczba) okien zależy także od tego, kim są interesariusze w danym państwie i
jakie są ich stosunkowo mocne strony, na przykład wkład w finansowanie produkcji.
Zasadniczo w państwach członkowskich UE możemy zidentyfikować różne modele oparte na
jednym lub kilku z poniższych elementów:
a) Przepisy prawa2: tylko kilka krajów ma konkretne przepisy dotyczące struktury okien.
Należy do nich Bułgaria, Francja (zob. Rubryka 1) i Portugalia. W każdym z tych
państw zdarzają się odstępstwa od struktury i tylko Francja stosuje konkretne środki
egzekwowania prawa (tj. grzywny dla podmiotów nieprzestrzegających prawa).
b) Regulacje, w szczególności określone w ramach działań programów na rzecz
wspierania filmów. Możemy rozróżnić dwa główne warianty:
a. Kraje, w których wsparcie dla filmów przyznaje się pod warunkiem, że ma
miejsce dystrybucja kinowa, ale nie ma innych wymagań dotyczących
długości i charakteru okien dystrybucji;
b. Kraje z bardziej rozbudowanymi przepisami dotyczącymi wsparcia dla filmów
odnoszącymi się do okien dystrybucji. Szczególne połączenie przepisów i
regulacji można zaobserwować w kilku przypadkach, gdy tego typu zasady są
wspierane w prawodawstwie, w szczególności w przypadku Niemiec i Austrii.
c) Porozumienia branżowe lub na poziomie pojedynczych umów. Większość państw
członkowskich UE pozostawia kwestię okien dystrybucji w gestii branży. Jednak
określenie, do jakiego stopnia przedstawiciele zainteresowanych stron (producenci,
dystrybutorzy, właściciele kin) angażują się w zorganizowane negocjacje na ten temat
w każdym z państw członkowskich UE okazało się trudne. Ponadto problematyczne
jest określenie granic pomiędzy wyrażonymi a dorozumianymi porozumieniami w
sektorze.
2
Należy zwrócić uwagę, że w wielu krajach znaczenie umów jest podkreślane w równym stopniu, jak czyni to
dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych na poziomie UE. W trzech wspomnianych państwach
ustawodawstwo jest bardziej rozbudowane i w związku z tym w istotny sposób określa konkretne przedziały
czasowe.
Strona 3
1.3 Ewolucje cyfrowe i ich wpływ na okna dystrybucji w UE
Sekcja 3 analizuje cechy okien w krajach UE, koncentrując się na tym, w jaki sposób trendy
związane z cyfryzacją wpływają na ich ewolucję. Cyfryzacja doprowadziła do zmiany
kontekstu, w jakim wypracowuje się kompromis pomiędzy wymiennością a
komplementarnością okien. Wprowadzenie ofert na żądanie traktowanych jako nowe wersje
filmu ciągle ma wpływ na ogólną organizację systemu.
Tendencja do krótszych okien dystrybucji
Nasz przegląd wskazuje, że w krajach UE każde z okien ma tendencję to zbliżania się do
początkowej dystrybucji w kinach. W połączeniu z wprowadzeniem jednego lub więcej okien
VoD (dla różnych rodzajów VoD) prowadzi to do ogólnego skrócenia ram czasowych
poszczególnych okien dystrybucji, zarówno w różnych państwach członkowskich UE, jak i w
Stanach Zjednoczonych. Innymi słowy, wygląda na to, że różne ramy organizacyjne w
praktyce przynoszą podobne efekty. Skrócone okna dystrybucji mają zarówno zwolenników,
jak i przeciwników. Najbardziej kontrowersyjne jest skrócenie okna pomiędzy dystrybucją na
rynku kinowym a dystrybucję na kolejnych rynkach. Początkowo tendencja ta wynikała z
faktu, iż rynek DVD był w stanie wygenerować większe przychody w krótszym czasie, ale
obecnie dyskusje dotyczące tej kwestii koncentrują się coraz częściej na pozycji okna VoD.
Mówiąc ogólnie, możemy umieścić kina i tradycyjne podmioty świadczące usługi
telewizyjne (telewizja płatna, telewizja darmowa) po jednej stronie równania, a podmioty
świadczące usługi VoD po drugiej. Ponadto postawy tych stron są kształtowane przez ich
własne środowisko. Na przykład strony będące częścią spółki zintegrowanej pionowo mogą
mieć inne podejście niż podmioty niezintegrowane. Podmioty zintegrowane pionowo będą
częściej wykorzystywać elastyczne i/lub krótsze okna, w szczególności dlatego, iż
koordynacja kanałów jest łatwiejsza, kiedy należą do tego samego podmiotu.
Do argumentów za skróceniem okien należy:
a) możliwość uzyskania pozytywnych skutków działań marketingowych, w
szczególności biorąc pod uwagę krótszy okres wyświetlania filmów w kinach i
szczególny nacisk na weekend premiery;
b) potrzeba wyeliminowania piractwa poprzez atrakcyjne oferty zgodne z prawem.
Rozpatrywane razem argumenty te wskazują na zalety redukcji okien dystrybucji, które
uwzględniają co najmniej trzy aspekty:
1) Platformy VoD będą w stanie opracować atrakcyjną ofertę, która będzie uwzględniać
najnowsze tytuły, a także będą mogły czerpać korzyści z połączonych wysiłków
marketingowych dla wszystkich tytułów w ich katalogu;
2) Posiadacze praw (producenci, dystrybutorzy) mogą zwiększyć efekt swoich wysiłków
marketingowych i potencjalnie zwiększyć swój udział w widowni korzystającej z
legalnych źródeł dystrybucji;
3) Konsumenci mają jednocześnie więcej opcji (które dodatkowo będą bardziej
zróżnicowane pod względem doświadczenia i ceny) oglądania filmu w sposób legalny
i/lub mogą szybciej uzyskać dostęp do filmów w preferowanym oknie.
Równocześnie powyższe argumenty w pewnym stopniu pozostają w konflikcie z korzyściami,
jakie osiągają podmioty aktywne w jednym oknie dzięki wyłącznemu prawu dystrybucji
(pewnych rodzajów) treści przez jak najdłuższy czas. Innymi słowy, idealna równowaga z
Strona 4
perspektywy ogólnej i/lub konsumenckiej niekoniecznie stanowi idealną sytuację biznesową
dla poszczególnych indywidualnych interesariuszy, takich jak kina czy nadawcy telewizyjni.
Argumenty na rzecz zachowania obecnie istniejących okien posiadających prawo wyłącznej
dystrybucji odnoszą się do konieczności zachowania niezwykłego doświadczenia oraz siły
marketingowej, jaką oferuje dystrybucja kinowa, a także do znaczenia zachowania
istniejących stosunków finansowych z nadawcami telewizyjnymi, którzy stanowią podporę dla
sektora filmowego w Europie. W związku z tym podmioty te są zaniepokojone perspektywą
gwałtownej eliminacji wszystkich granic pomiędzy różnymi oknami dystrybucji, która
doprowadziłaby do bezpośredniej konkurencji pomiędzy nimi.
Istnieją obawy, że tak drastyczna ewolucja zdestabilizowałaby cały sektor oraz panujące w
nim stosunki (finansowe). Równocześnie wszystkie strony w coraz większym stopniu
dostrzegają, że zmiany w systemie okien dystrybucji są nieuniknione. W związku z tym
główna debata koncentruje się na konkretnych cechach tych zmian.
Reorganizacja systemów okien dystrybucji w UE
Szczegółowe omówienie organizacji systemu okien dystrybucji w różnych krajach UE z
uwzględnieniem zbieżności i rozbieżności pomiędzy nimi rzuca światło na kilka kluczowych
kwestii:
a) W kontekście ogólnej organizacji okien dystrybucji: definicje i poziom szczegółów w
ramach okien dystrybucji różnią się szczególnie jeśli chodzi o dystrybucję online i
różne warianty wideo na żądanie (np. TVoD, SVoD, bezpłatne VoD, zob. Rubryka 2
w raporcie), co nie przyczynia się do transparentności sektora na poziomie UE.
b) W kontekście okna dystrybucji kinowej: przedział czasowy okna wyłącznej
dystrybucji kinowej skraca się do około 3-5 miesięcy, zarówno w UE, jak i w Stanach
Zjednoczonych. Następującym po nim oknem jest zazwyczaj dystrybucja DVD,
często równoległa z dystrybucją online (transakcyjne VoD).
c) W kontekście okna VoD: obecnie powszechnie akceptowalna jest sytuacja, w której
okno dystrybucji VoD zbiega się z dystrybucją DVD. Podczas gdy przychody z DVD
ulegają zmniejszeniu, okno VoD jest postrzegane jako rynek rozwijający się. Mimo to
posiadacze praw w UE zazwyczaj koncentrują się w pierwszej kolejności na
ustanowionych oknach dystrybucji (telewizja, kino), które starają się utrzymać
wyłączny dostęp do treści. W efekcie serwisy VoD zazwyczaj nie mają takiej
wyłączności. Jeszcze bardziej problematyczny jest fakt, iż muszą one zmagać się z
ograniczeniami czasowymi lub praktykami „zamrażania”, co oznacza, że treści
znikają z platform na rzecz kolejnych okien (telewizyjnych). Kwestia
nietransakcyjnych modeli VoD, takich jak SVoD czy bezpłatne VoD, które mogą być
szczególnie atrakcyjne dla odbiorców, albo nie jest rozpatrywana w sposób
bezpośredni, albo - kiedy już ma to miejsce - platformy te otrzymują dostęp do
filmów po upływie lat od ich dystrybucji kinowej. Może to wpłynąć negatywnie na
rolę VoD jako alternatywy dla serwisów naruszających prawa autorskie.
Podsumowując, nasza analiza cech systemu okien dystrybucji w różnych państwach
członkowskich UE wskazuje na pewien poziom zbieżności w poszczególnych krajach, które
obejmują następujące elementy:
a) Priorytetowe traktowanie dystrybucji kinowej;
b) Akceptowanie VoD jako głównej alternatywy dla kurczącego się rynku DVD;
c) Problematyczne umiejscowienie VoD vis-à-vis telewizji płatnej i darmowej, która jak
na razie pozostaje bardziej wartościowa dla posiadaczy praw (pod względem
Strona 5
przychodów i finansowania).
Równocześnie pomiędzy krajami istnieją wyraźne rozbieżności, zarówno pod względem
szczegółów obowiązujących ram, jak również czasu przeznaczonego dla poszczególnych
okien.
Z tego względu nie ma wielu możliwości działania, które pozwoliłyby zastosować okna
dystrybucji w sposób elastyczny - ani na poziomie państw członkowskich, ani w całej UE.
Mimo iż nie dziwi fakt, że główni beneficjenci (kina, nadawcy telewizyjni) starają się chronić
swoje okna zamiast ryzykować utratę części widowni i zysków, stanowi to utrudnienie dla
znalezienia kompromisu pomiędzy różnymi argumentami za i przeciw zmianie organizacji
okien dystrybucji.
W stronę większej elastyczności? Badanie nowych strategii dystrybucji w
UE i poza nią
Pomimo niechętnego stanowiska niektórych podmiotów, w ciągu ostatnich lat
przeprowadzono wiele badań i opracowano alternatywne strategie dystrybucji, których
założeniem była większa elastyczność w kwestii kolejności okien. Chociaż na początku
stanowiły one wyłącznie eksperymenty, dziś możemy rozróżnić kilka strategii dystrybucji,
które mają wpływ na dystrybucję kinową. Należą do nich:
1. Dystrybucja symultaniczna, tj. udostępnienie treści za pośrednictwem różnych
kanałów i/lub rynków w tym samym dniu. W niniejszym raporcie strategia ta odnosi
się do równoczesnej dystrybucji na VoD i w kinach.
2. Odwrotna kolejność okien, lub model dystrybucji „ultra”, tj. dystrybucja na
platformach VoD przed rozpoczęciem dystrybucji kinowej.
3. Dystrybucja Premium VoD, tj. dystrybucja na platformach VoD równolegle z
dystrybucją kinową, ale za cenę wyższą niż w późniejszym oknie VoD.
Nasza analiza obejmująca 45 przypadków, głównie z UE i USA, wskazuje na różnorodność
filmów, dystrybutorów i stosowanych rodzajów strategii dystrybucji. Chociaż pierwsze
eksperymenty dotyczyły równoczesnej dystrybucji na DVD i w kinach, z czasem widoczny
stał się wzrost VoD, a obecnie największego znaczenia nabrała równoczesna dystrybucja i
ultra-dystrybucja na VoD i w kinach. Strategie te są często stosowane w przypadku
mniejszych filmów niezależnych i/lub dokumentów, wprzypadku których dystrybucja kinowa
na wielką skalę jest z założenia mniej oczywista. Inne podejście mają więksi dystrybutorzy,
którzy próbują wprowadzić okno Premium VoD dla hitów kinowych.
Prezentujemy także bardziej szczegółowe dane na temat sukcesu ekonomicznego niektórych
strategii dystrybucji (9 przypadków amerykańskich/światowych i 7 z UE), mimo iż
konkretne dane rynkowe są niedostępne, w szczególności w przypadku UE. Mamy nadzieję,
że działanie przygotowawcze MEDIA pozwoli uzyskać więcej danych na temat wyników
ekonomicznych eksperymentów obejmujących nowe strategie dystrybucji.
Mimo iż badane przykłady różnią się pod względem struktury i efektów, można znaleźć
znaczną liczbę wspólnych wniosków:


Strategie dystrybucji symultanicznej i dystrybucji ultra były bardziej udane niż
Premium VoD, ale może to wynikać po części z silniejszych protestów (i często
bojkotu) ze strony właścicieli kin dla tego rodzaju eksperymentów.
W krajach, w których występują różnorodne systemy okien, w tym także w krajach
posiadających ustawodawstwo w tym zakresie, opracowywane są nowe alternatywne
Strona 6


strategie. Ponadto w proces ten angażują się zarówno małe, jak i duże spółki z UE i
USA, ale niektóre podmioty wyraźnie angażują się w te rodzaje dystrybucji częściej
niż inne. Dotyczy to w szczególności spółek zintegrowanych pionowo (np. Magnolia
w USA, Curzon w Zjednoczonym Królestwie). Mimo iż czasem brakuje konkretnych
liczb, na sukces tych podmiotów wskazuje fakt, iż kontynuują prowadzenie tego typu
dystrybucji.
Istotne jest zaangażowanie kluczowych partnerów. Kina często uniemożliwiają pełny
rozwój eksperymentu poprzez bojkotowanie filmów, w przypadku których nie
zastosowano tradycyjnych okien (dystrybucji kinowej). Z drugiej strony
zaangażowanie podmiotów zintegrowanych pionowo w wielu przypadkach
umożliwia rezygnację z tradycyjnych praktyk rynkowych i strategii dystrybucji.
Wśród filmów dystrybuowanych w sposób nietradycyjny znalazło się wiele
mniejszych filmów (filmy dokumentalne, autorskie, niskobudżetowe). Z jednej strony
ryzyko związane z eksperymentowaniem może być w tym przypadku niższe (np. ze
względu na to, że kina mogą być mniej zainteresowane rozpoczęciem dystrybucji tych
filmów i przez to mniej skłonne do bojkotu). Z drugiej strony eksperymenty mogą
wykazać wartość tego typu dystrybucji dla takich treści. W takim wypadku filmy
europejskie, których znaczna część jest uznawana za filmy alternatywne, mogłyby
czerpać korzyści ze zwiększonej elastyczności.
1.4 Wprowadzanie zmian w systemie okien dystrybucji w UE:
możliwości i wyzwania
W sekcji 4 przedstawiona została analiza wyzwań i możliwości związanych ze zmianami w
systemie, w szczególności z wprowadzeniem większej elastyczności.
Opracowywanie atrakcyjnych ofert VoD w UE: rola okien dystrybucji
Opracowanie silnej oferty VoD wydaje się atrakcyjne nie tylko ze względu na potencjalne
dodatkowe przychody, ale przede wszystkim dlatego, że stanowi konieczność w obliczu
zmienionych oczekiwań odbiorców. Konkurencja ze strony amerykańskich usługodawców
VoD (takich jak Apple i Netflix) wprowadza dodatkowy, międzynarodowy wymiar dla tego
rosnącego rynku i wyznacza cel polegający na opracowaniu atrakcyjnych ofert europejskich.
Okna dystrybucji mogą odegrać rolę w opracowaniu atrakcyjnych europejskich ofert VoD na
dwa sposoby.
Po pierwsze okna dystrybucji są istotne, ponieważ określają, kiedy katalogi VoD mogą
oferować filmy i inne produkcje. Obecnie powszechnie akceptowalna jest sytuacja, w której
okno dystrybucji w ramach transakcyjnego VoD zbiega się w czasie z oknem dystrybucji
DVD. W dalszym ciągu możliwa jest także redukcja okna dystrybucji kinowej (obecnie około
4 miesiące), ponieważ oznacza to, że większość filmów nie jest - lub niemal nie jest - legalnie
dostępna przez kilka tygodni lub nawet miesięcy. Właściciele kin są niechętni wobec
skracania ich okna dystrybucji na rzecz VoD, ponieważ uważają, że ich wkład w promowanie
filmu przyniesie korzyści wyłącznie kanałom VoD, a nie kinom. Jednym z możliwych
rozwiązań jest reorganizacja obecnych ustaleń dotyczących podziału przychodów pomiędzy
dystrybutorami filmów a właścicielami kin. Większy udział właścicieli kin w przychodach
może zachęcić ich do zaakceptowania krótszych okien dystrybucji kinowej na prawach
wyłączności. W przypadku SVoD i bezpłatnego VoD sytuacja jest bardziej problematyczna,
ponieważ podmioty świadczące te usługi zazwyczaj muszą opracować atrakcyjne oferty
Strona 7
wyłącznie dla filmów sprzed kilku lat. Spodziewana ekspansja serwisu SVoD Netflix w UE
w znaczący sposób wpływa na konieczność ponownej oceny europejskich okien dystrybucji
w ramach tego modelu VoD. Przy tym nie należy ignorować pytania, w jaki sposób można
zwiększyć świadomość, doinformowanie i zainteresowanie odbiorców. Udostępnienie treści
na platformach na żądanie nie wystarczy ze względu na to, że treści cyfrowych jest obecnie
bardzo dużo. Zamiast tego należy opracować odpowiednie narzędzia marketingowe i
promocyjne, które skierują odbiorców na wybraną platformę - to one będą kluczowe dla
atrakcyjności legalnych ofert.
Po drugie okna dystrybucji mają wpływ na to, czy platformy VoD mogą oferować filmy
równocześnie z innymi oknami. Kwestia równoległej dostępności tytułów w ramach różnych
okien dystrybucji rodzi szereg pytań i kwestii, które należy rozwiązać w UE. W cyklu okien
dystrybucji istnieją dwa obszary, w których potencjalna równoległa dystrybucja VoD
wywołuje napięcie:
1. Równolegle z oknem dystrybucji kinowej. Kluczowe wydaje się zdobycie dalszych
informacji dotyczących poziomu wymienności tych rodzajów konsumpcji i
możliwych sposobów stworzenia odmiennych doświadczeń związanych z kinem i
VoD. Obecnie testom podlega kilka alternatywnych strategii dystrybucji, przy czym
niektóre z nich wydają się odpowiedniejsze dla innych rodzajów treści (np. tytuły
niszowe kontra tytuły z głównego nurtu). W przypadku podmiotów zintegrowanych
pionowo, które częściej wykazują bardziej elastyczne i indywidualne podejście do
dystrybucji filmów, korzystne może okazać się nawiązanie bliższej współpracy przez
dystrybutorów i właścicieli kin przy konkretnych projektach. Jednym z możliwych
elementów takiej współpracy jest udział w przychodach z VoD.
2. Równolegle z oknem dystrybucji w telewizji płatnej i/lub bezpłatnej. Część
operatorów jest w stanie wykorzystać swoją silną pozycję (związaną z ich rolą we
wstępnym finansowaniu filmów), aby doprowadzić do istotnego „zamrożenia”
dystrybucji w oknie VoD. Co ważne, nie dotyczy to po prostu SVoD czy bezpłatnego
VoD, których oferty są zbliżone do telewizji płatnej i bezpłatnej, co może prowadzić
do silnego efektu substytucji. Obejmuje to również tytuły z ofert płatnych
wypożyczalni, które przypominają zanikające obecnie okno dystrybucji DVD. Z tego
względu istotne jest, aby organy ds. konkurencji przyjrzały się rodzajom i ramom
czasowym „zamrożenia” dystrybucji.
Zwiększenie obiegu filmów pomiędzy państwami Europy: rola okien
dystrybucji
Wpływ okien dystrybucji na uruchomienie ogólnoeuropejskich serwisów VoD i
transgraniczny obieg treści filmowych w UE pozostaje niejasny.
Rozważając możliwość stworzenia serwisów VoD dostępnych w różnych państwach,
skoncentrowaliśmy się na usługodawcach VoD prowadzących odrębne działania w różnych
krajach (a nie na idei platformy proponującej tę samą ofertą w całej Europie). Obecność w
różnych krajach nie uniemożliwia podmiotom rozwijania zróżnicowanych ofert lub strategii
marketingowych i dystrybucyjnych dostosowanych do konkretnych państw. Wygląda na to,
że rozbieżności wśród okien dystrybucji nie ograniczają możliwości uruchomienia tego typu
transgranicznych marek. Akceptowalnym narzędziem wykorzystywanym do zarządzania tego
typu różnicami są technologie geolokalizacji. Jednak z perspektywy odbiorców sytuacja, w
której niektóre z filmów wymienionych w katalogu „są niedostępne na tym obszarze”, może
doprowadzić do frustracji. Dodatkowo wiele marek VoD znanych w różnych krajach UE jest
związanych ze spółkami amerykańskimi, w tym podmiotami takimi jak iTunes czy Netflix.
Strona 8
Możliwe strategie przeciwdziałania ze strony podmiotów z UE mogłyby obejmować
utworzenie serwisów transgranicznych (jak ma to miejsce obecnie np. w krajach
skandynawskich) i/lub rozszerzenie transgranicznych sieci dystrybucyjnych należących do
podmiotów z UE, tak jak w przypadku sieci EuroVoD.
Inny sposób podejścia do kwestii dystrybucji transgranicznej związany jest z samym
obiegiem treści. Zamiast udostępniać jedną platformę VoD w różnych krajach UE, można
zwiększyć liczbę zagranicznych tytułów europejskich na platformach krajowych. Możemy
wyróżnić dwa główne sposoby, za pomocą których okna dystrybucji wpływają na tę sytuację.
Po pierwsze różne tradycje związane z oknami dystrybucji oraz zmienne daty dystrybucji
kinowej mogą utrudnić dystrybutorom osiągnięcie efektu skali poprzez równoczesną
dystrybucję VoD w wielu krajach. Według niektórych badanych istnieje tendencja do
przeceniania potencjalnego poziomu popytu transgranicznego. W rzeczywistości wydaje się,
iż większość podmiotów z UE nie chce lub nie może podjąć ryzyka w tym zakresie,
ponieważ ich zdaniem taki popyt jest niepewny. Równocześnie teoria długiego ogona zwraca
uwagę na potencjał tytułów, które znajdują się poza głównym nurtem popytu. Również stała
obecność równoległego nielegalnego obiegu, dla którego nie mają znaczenia granice
geograficzne ani inne, może wskazać segmenty odbiorców, w przypadku których podaż jest
zbyt mała.
Po drugie można znaleźć miejsce dla dystrybucji symultanicznej, która będzie łączyć
dystrybucję kinową w niektórych państwach z dystrybucją VoD w innych. Może to
umożliwić lepsze dotarcie do odbiorców, w szczególności w przypadku tytułów niszowych,
w przypadku których skala dystrybucji kinowej jest niewielka. Taka dystrybucja nie
doprowadziłaby do kanibalizacji przychodów kin, ponieważ dystrybucja VoD byłaby
prowadzona wyłącznie w miejscach, gdzie dany film nie byłby wyświetlany w kinach.
Aby taka strategia była udana, kluczowe może okazać się wykorzystanie efektu skali.
Według naszej opinii rolę mogłyby tu odegrać dwa rodzaje interesariuszy. Po pierwsze na
arenie europejskiej istnieją już podmioty, których działalność polega na gromadzeniu praw na
poziomie europejskim, a następnie udzielaniu licencji na korzystanie z tych praw dużym
serwisom VoD, takim jak iTunes. Po drugie właściciele praw, w szczególności producenci,
mogliby odegrać bardziej znaczącą rolę w promowaniu tytułów w krajach, gdzie nie
wypracowano porozumień dotyczących ich dystrybucji, np. poprzez innowacyjne platformy,
takie jak Vimeo- on-Demand czy Voddler Liveshelf.
1.5 Wnioski
Sekcja 5 podsumowuje główne wnioski badania. Można umiejscowić je na dwóch
płaszczyznach:
1) Możliwość stosowania w dalszym ciągu ogólnego pomysłu dotyczącego okien
dystrybucji;
2) Spodziewane zmiany w systemie okien dystrybucji w praktyce.
Na poziomie ogólnym możemy rozróżnić dwa główne zagadnienia związane z zasadnością
stosowania okien dystrybucji w kontekście cyfrowym. Po pierwsze cyfryzacja zapewnia
większą przestrzeń i potencjał dla zróżnicowania, elastyczności i różnorodności. Trend ten
przeczy założeniu, że okna dystrybucji są uniwersalne. Widzimy na przykład, w jaki sposób
krótsze okna dystrybucji mogą przynieść korzyści pewnym rodzajom treści w konkretnym
Strona 9
kontekście: tytuły spoza głównego nurtu mogłyby skorzystać z dodatkowego efektu działań
marketingowych związanych z oknem dystrybucji działającym równolegle lub w niewielkim
odstępie czasu. Także w odniesieniu do różnych środowisk dystrybucji coraz ważniejsze staje
się rozróżnianie doświadczeń, jakie każde z nich może zaoferować odbiorcom. Rozróżnienie
to jest coraz mniej zależne od ceny i czasu, czyli dwóch tradycyjnych wymiarów systemu
okien dystrybucji. Z tego względu ważne wydaje się rozszerzenie przestrzeni dla rozbieżnych
strategii. W przypadku systemów, w których okna dystrybucji podlegają przepisom i/lub
regulacjom, coraz ważniejsze będzie stawać się osiągniecie większej elastyczności, np.
poprzez odstępstwa.
Po drugie należy jednak pamiętać, że elastyczność okien dystrybucji należy rozpatrywać w
szerszym kontekście branżowym. Chociaż ważne jest, aby przeprowadzić ponowną ocenę
obecnych modeli finansowania i przychodów, w tym możliwości zastosowania nowych
modeli podziału przychodów pomiędzy kinami, dystrybutorami, a nawet platformami VoD,
przy wprowadzaniu wszelkich zmian do tradycyjnych systemów trzeba będzie wziąć pod
uwagę rozbieżne interesy różnych interesariuszy. Jest to szczególnie ważne z uwagi na fakt,
iż wielu interesariuszy obawia się perspektywy nagłych i radykalnych zmian, które w ich
odczuciu mogłyby osłabić inne filary europejskiego sektora filmowego, w szczególności
finansowanie produkcji filmów europejskich.
Przy rozpatrywaniu możliwości wprowadzenia zmian do systemów okien dystrybucji w
praktyce na pierwszy plan wysuwają się trzy główne kwestie. Dotyczą one zarówno sektora
filmowego w pojęciu ogólnym, jak i konkretnie branży filmowej w UE. Pierwszy obszar,
który niewątpliwie będzie przechodził dalsze zmiany, to okno dystrybucji kinowej i czas, na
jaki kina uzyskują wyłączne prawo dystrybucji. Eksperymenty dotyczące alternatywnych
strategii dystrybucji zdają się stanowić najlepszy sposób na poszerzenie wiedzy na temat
wpływu różnych modeli dystrybucji na różne zaangażowane podmioty. Z tego względu
istotne jest, aby zarówno przepisy prawa, jak i praktyki branżowe pozwalały na prowadzenie
takich eksperymentów.
Drugi obszar wiąże się z wymaganiami związanymi z wyłącznością i odpowiadającymi im
przeszkodami czasowymi lub przypadkami „zamrażania” w kontekście platform dystrybucji
innych niż kinowe. Kwestia ta powinna należeć do organów ds. konkurencji zarówno na
szczeblu krajowym, jak i unijnym.
Trzeci obszar dotyczy związku pomiędzy zmianami w zakresie okien dystrybucji a
zwiększonym dostępem konsumentów do treści. Z perspektywy transgranicznej
symultaniczna dystrybucja na VoD i w kinach mogłaby pomóc europejskim filmom dotrzeć
do obszarów, w których inaczej nie osiągnęłyby korzyści z dystrybucji kinowej. W takich
przypadkach ryzyko kanibalizacji jest niskie lub zerowe ze względu na fakt, iż filmy są
dystrybuowane na platformach VoD jedynie w przypadku, gdy nie są dostępne w kinach.
Jednak zasady funkcjonowania takich alternatywnych modeli dystrybucji nie są w pełni jasne
i wymagają dalszej analizy (np. kto zajmuje się dystrybucją na VoD - w tym kosztami
(marketingu) - w krajach, gdzie nie zawarto porozumień dotyczących dystrybucji kinowej?).
To kolejny obszar, w którym należy zachęcać do eksperymentów. Jednak aby eksperymenty
zakończyły się sukcesem, muszą być częścią szerzej zakrojonych działań. Wymagają one w
szczególności poszerzonej wiedzy na temat elementów wpływających na wzrost popytu
odbiorców na treści i usługi transgraniczne w erze cyfrowej.
Strona 10
Wstęp
Niniejszy raport stanowi odzwierciedlenie prac przeprowadzonych w ramach projektu
badawczego SMART 2012/0025 dotyczącego analizy „przepisów prawa regulujących okna
eksploatacji i praktyki handlowe w państwach członkowskich oraz znaczenia okien
eksploatacji dla nowych praktyk biznesowych”. Raport ma na celu przedstawienie sposobu
funkcjonowania systemu okien dystrybucji w UE oraz jego zmieniającego się kształtu w
kontekście cyfryzacji. Rynki audiowizualne w Europie rozwijają się w dużej mierze po
trajektorii krajowej lub językowej, co znajduje odzwierciedlenie w budowie różnych
systemów okien dystrybucji w całej Unii Europejskiej. Jako że sektor ten przechodzi obecnie
na system cyfrowy, zasady jego organizacji podlegają zmianom wraz z wejściem na rynek
nowych interesariuszy i nowych modeli dystrybucji (w szczególności wideo na żądanie VoD). Technologia cyfrowa może także umożliwić większą integrację rynku produkcji
audiowizualnych w UE. Dzięki platformom cyfrowym (prawdopodobnie na żądanie) w wielu
krajach mogą rozwinąć się nowe propozycje dostarczania treści, a produkcje europejskie
mogą być bardziej rozpowszechnione na rynkach zagranicznych.
Temat ten jest przedmiotem debaty w państwach członkowskich UE, zarówno w kręgach
politycznych, jak i branżowych - zob. np. nacisk na tę kwestię w raporcie Lescure’a z maja
2013 r. (Lescure 2013 r.) lub podczas przygotowywania nowej niemieckiej ustawy o filmach
(Blaney 2012 r.). W obliczu coraz bardziej powszechnych problemów i trendów właściwe
jest zastosowanie komparatywnego i unijnego podejścia badawczego.
Celem niniejszego raportu końcowego jest przedstawienie wnikliwej analizy sposobu
funkcjonowania okien dystrybucji w Europie oraz ich związku z trwającą cyfryzacją. Innymi
słowy, dokonamy oceny relacji pomiędzy systemem okien dystrybucji a skalą dystrybucji
i/lub zapotrzebowania na produkcje audiowizualne w Europie. Badanie koncentruje się na
pełnometrażowych filmach fabularnych, jednak w odpowiednich sytuacjach pojawią się także
odniesienia do innych rodzajów produkcji audiowizualnych, takich jak seriale telewizyjne.
Prace badawcze zostały zorganizowane zgodnie z dwoma pakietami prac, z których każdy
odpowiada kluczowemu pytaniu badawczemu:
1) Jaka jest obecna sytuacja okien dystrybucji w UE?
Pakiet Prac 1 zawiera opis funkcjonowania okien dystrybucji, w tym ocenę ich różnych
konfiguracji w krajach UE i analizę uzasadnień dla ich obecnego kształtu. Ponieważ większa
część analizy została przeprowadzona przed 1 lipca 2013 r., badanie koncentruje się na
państwach UE 27 i nie obejmuje Chorwacji. Przyjrzeliśmy się także pobieżnie sytuacji w
Stanach Zjednoczonych ze względu na ich wpływ na europejski rynek pełnometrażowych
filmów fabularnych.
2) W jaki sposób sytuacja okien dystrybucji w UE wpływa na zwiększenie podaży i
konsumpcji cyfrowych produkcji audiowizualnych i vice versa? Jaki potencjał ma
wprowadzenie zmian w konfiguracji okien dystrybucji?
Pakiet Prac 2 zawiera analizę bieżących trendów w systemie okien dystrybucji, w
szczególności wpływu wprowadzenia większej elastyczności na różne rynki i/lub w całej UE.
Głównym tematem jest powstający rynek VoD i wprowadzenie go do systemu okien
dystrybucji. Obok ogólnej oceny rozpatrujemy także możliwości zwiększenia obecności i
obiegu usług na żądanie i produkcji audiowizualnych w skali transgranicznej.
Sekcja 2 przedstawia organizację systemu okien dystrybucji oraz jego kontekst i ewolucję.
Analizuje powody jego utworzenia w oparciu o zasadę tworzenia wersji i bada równowagę
Strona 11
pomiędzy różnymi oknami. W tej sekcji przedstawiamy różnorodne obowiązujące ramy, od
umów i porozumień branżowych po przepisy i regulacje, które można znaleźć w UE.
Równocześnie analizujemy związki pomiędzy oknami dystrybucji a zasadami i warunkami
finansowania w ramach mechanizmów wsparcia filmów w państwach członkowskich. Sekcja
3 analizuje cechy okien w krajach UE, koncentrując się na tym, w jaki sposób trendy
związane z cyfryzacją wpływają na ich ewolucję. Skrócone okna dystrybucji mają zarówno
zwolenników, jak i przeciwników. W tej sekcji przedstawiamy również więcej szczegółów na
temat organizacji systemu okien dystrybucji w różnych krajach UE w celu zidentyfikowania
elementów wspólnych i różnic pomiędzy różnymi państwami członkowskimi. Ponadto sekcja
zawiera przegląd eksperymentów związanych z dystrybucją prowadzonych obecnie na całym
świecie. W sekcji 4 przedstawiona została analiza wyzwań i możliwości związanych ze
zmianami w systemie, w szczególności z wprowadzeniem większej elastyczności. Obejmuje
ona również efekty obowiązywania obecnych zasad i trendów w europejskim sektorze VoD,
badając także potencjał transgranicznego rozwoju VoD (pod względem usług i/lub produkcji
audiowizualnych). Sekcja 5 podsumowuje główne wnioski badania.
Niniejszy projekt raportu końcowego powstał zarówno w oparciu o badania źródłowe, jak i
wywiady. W ramach badań źródłowych dokonano przeglądu dotychczasowych badań i
raportów dotyczących okien dystrybucji na poziomie krajowym, regionalnym i/lub unijnym
oraz w Stanach Zjednoczonych, a także przeanalizowano dalsze informacje zawarte w
wydanych w ostatnim czasie dziennikach, magazynach i pismach akademickich na temat
okien dystrybucji i ich ewolucji3. Kluczowym elementem dla uzupełnienia tabel
porównawczych okien dystrybucji był zaktualizowany przegląd trendów związanych z
oknami dystrybucji w Europie przygotowany przez International Video Federation (IVF,
listopad 2012), a także dalsze informacje od innych badanych, w tym UNIC. W przypadku
krajów, dla których brakowało aktualnych informacji, zgromadziliśmy dane bezpośrednio od
odpowiednich organizacji i funduszy krajowych4. W miarę możliwości staraliśmy się
potwierdzać uzyskane informacje, korzystając z oryginalnych tekstów prawnych i przepisów.
Przeprowadzono wywiady z 15 kluczowymi interesariuszami z przemysłu filmowego w UE
reprezentującymi różne części łańcucha wartości filmu, w tym producentami, dystrybutorami,
operatorami kinowymi, operatorami telekomunikacyjnymi i konsumentami. Położono nacisk
na uwzględnienie w debacie różnych perspektyw i punktów widzenia zarówno nowych
interesariuszy, jak i interesariuszy z dłuższym stażem. Dodatkowo, ze względu na fakt
poświęcenia szczególnej uwagi kwestii wideo na żądanie, przeprowadziliśmy rozmowy z 9
dostawcami usług VoD, których usługi są dostępne w UE (jedno lub więcej państw
członkowskich).. W aneksie dołączyliśmy temat i listę pytań dla różnych wywiadów oraz
listę osób, z którymi przeprowadzono rozmowy.
W aneksie do niniejszego raportu znajdują się także arkusze informacyjne podsumowujące
informacje na temat organizacji systemu okien dystrybucji w każdym państwie
członkowskim UE.
Okna dystrybucji jako główny system organizacyjny
sektora filmowego UE: przegląd
W tej części raportu przedstawiamy okna dystrybucji jako zasadę organizacji. Sekcja 2.1
przedstawia analizę powodów wykorzystania systemów okien dystrybucji, kładąc szczególny
3
4
Por. ze szczegółową listą w bibliografii.
Tak było w przypadku Estonii, Bułgarii i USA, por. oddzielnie wysłaną tabelę w pliku Excel.
Strona 12
nacisk na pojęcie tworzenia wersji. Zakłada ona również osiągnięcie równowagi pomiędzy
różnymi oknami składającymi się na system sekwencyjny. Sekcja 2.2 wyjaśnia, w jaki
sposób zasada ta jest stosowana w różnych krajach UE na poziomie branżowym,
legislacyjnym i/lub regulacyjnym.
1.1 Uzasadnienie wykorzystania okien dystrybucji
Zasada tworzenia wersji
System okien dystrybucji, czyli porządek chronologiczny dystrybucji filmów w ramach
„okien” od dawna stanowi zasadę organizacji w sektorze filmowym zarówno w Europie, jak
i Stanach Zjednoczonych. Ogólnie system ten opiera się na sprzedaży tego samego produktu
(tj. filmu) na różnych rynkach w różnych cenach (Dally et al. 2002: 56). Nawet w czasach,
gdy jedynym „ekranem” dla wyświetlania filmów było kino, dystrybutorzy opracowali
systemy kolejności w oparciu o różne rodzaje kin. Już w latach 30. XX wieku studia w
Hollywood stworzyły system polegający na dystrybucji filmów wyłącznie w (miejskich)
kinach pierwszego obiegu. Dopiero po upływie pewnego czasu filmy były wyświetlane w
kolejnych grupach kin za niższą cenę (Gomer, 2005: 73-74). Z tego względu można
stwierdzić, że system okien dystrybucji został stworzony w USA.
Koncepcja ekonomiczna, która wspiera okna dystrybucji to przede wszystkim tworzenie
wersji (Calzada i Valletti 2012; Ranaivoson 2010). Dostęp do pełnometrażowych filmów
fabularnych można uzyskać za pośrednictwem różnych kanałów i na różnych warunkach, np.
jeśli chodzi o terminy dostępu, komfort, cenę itd. Na przykład można obejrzeć film w kinie,
wypożyczyć go na DVD lub obejrzeć go w telewizji za pośrednictwem płatnej telewizji itd.
Każdy z tych sposobów stanowi inną wersję5, a dzięki temu, że istnieje wiele wersji tej samej
treści, dystrybutorzy mogą stosować dyskryminację cenową, tj. sprzedawać tę samą treść w
różnych cenach (Cichon 2007: 61; Varian 1989). Innymi słowy, mowa tu o międzyokresowej
dyskryminacji cenowej (August et al. 2013: 5). Konsumenci różnią się pod względem
niecierpliwości w oczekiwaniu na zobaczenie filmu oraz ceny, jaką są w stanie zapłacić. Z
perspektywy ekonomicznej konsumenci nie powinni mieć możliwości wyboru pomiędzy
różnymi cenami za podobne opcje oglądania w tym samym czasie (Lescure 2013: 91). Wersje
filmów różnią się także pod względem jakości (jakość pod względem technicznym, komfort
itd.) - inne warunki oglądania panują w kinie, w domu, przy wyświetlaniu filmu na
smartfonie itd. Na przestrzeni lat wzrosła liczba i rodzaj rynków dla różnych wersji filmów.
Obecnie główne rynki to kino (czasem podzielone na dystrybucję krajową i
międzynarodową), DVD (wypożyczanie/sprzedaż), VoD, Pay-Per-View (PPV)6, telewizja
płatna i telewizja bezpłatna.
Pomiędzy dystrybucją w kinach i w domach filmy są udostępniane również w hotelach i
5
Należy pamiętać, że różne wersje językowe filmu także można uznać za odrębne „wersje”. Biorąc jednak po
uwagę przedmiot niniejszego badania, w niniejszym raporcie pojęcie tworzenia wersji będzie odnosiło się
wyłącznie do tworzenia różnych wersji dostępu odpowiadającym różnym kinowym i innym kanałom dystrybucji,
w ramach których można oglądać film.
6
Różnica pomiędzy VoD a Pay-Per-View nie jest zawsze jasna i czasem pojęcia te mogą oznaczać te same rodzaje
ofert. Nie istnieje powszechna, ujednolicona definicja tych terminów. Jednak w kontekście handlowym PPV ma
korzenie w starszych (analogowych) formach oglądania „na żądanie”, często odpowiadających formie zbliżonej do
wideo na żądanie (z ustalonym wcześniej programem). W szerszym kontekście pay-per-view może oznaczać
konkretny rodzaj wideo na żądanie, w którym konsument ma dostęp do konkretnego tytułu tylko na okres
tymczasowy (wypożyczenie w formie transakcji), w odróżnieniu od serwisów VoD na abonament.
Strona 13
liniach lotniczych (Currah, 2007: 78; Vogel, 2007: 118).
Zasadniczo kolejność uzależniona jest od generowania najwyższych przychodów w
najkrótszym czasie lub jest ustalana według zasady „drugiego najlepszego wyboru”.
Zazwyczaj każda wersja jest dostępna w danym oknie na wyłączność przez ograniczony czas.
System sekwencyjnej wyłączności ma za zadanie umożliwić każdej wersji optymalizację
relatywnych zysków. Dzięki temu po zsumowaniu teoretycznie następuje maksymalizacja
przychodów z eksploatacji osiągniętych przez posiadaczy praw (Calzada i Valletti 2012: 649;
Lescure 2013: 91; Nikoltchev 2008). Dodatkowo kolejność i dostępność na wyłączność
różnych okien eksploatacji można powiązać z poziomem wkładu różnych podmiotów (np.
nadawców telewizyjnych) w finansowanie filmów, ponieważ wpływa to na ich siłę
negocjacyjną (Lescure 2013: 9, 92).
Znalezienie równowagi pomiędzy różnymi oknami dystrybucji
Optymalna kolejność i długość okien dystrybucji nie są stałe, ale wymagają ciągłego
równoważenia (przewidywanego) wpływu, czasem negatywnego, jaki dystrybucja w jednym
oknie może mieć na inne okno. Określenie idealnych odstępów czasowych pomiędzy
różnymi wersjami lub rynkami - lub całkowite ich wyeliminowanie - wymaga więc
kompromisu pomiędzy obiema tendencjami.
Z jednej strony dystrybucja filmu w jednym oknie może doprowadzić do kanibalizacji
(udanej) dystrybucji w innym oknie. W takim wypadku różne wersje tego samego tytułu
konkurują ze sobą nawzajem, tj. może nastąpić kanibalizacja pomiędzy różnymi rynkami
(Frank 1994; Gambaro, 2004; Hennig-Thurau et al. 2007; Lehmann i Weinberg 2000; Prasad
et al. 2004). Zazwyczaj w takiej sytuacji konsumenci zastępują jedną wersję inną, wybierając
zazwyczaj tę o najniższej cenie (August et al. 2013: 2). Na przykład gdyby film był
wyświetlany w telewizji bezpłatnej w tym samym (lub zbliżonym) czasie co w kinie, liczba
widzów w kinach najprawdopodobniej uległaby zmniejszeniu. Według naszej wiedzy Frank
(1994) był pierwszym autorem, który badał zjawisko kanibalizacji pomiędzy wideo a kinami,
jednak ogólnie historia kanibalizacji sięga wcześniej (zob. np. Dobson i Kalish 1988).
Dodatkowo August et al. odnoszą się do skutków przepełnienia kin. Kiedy konsumenci
przewidują, że wszystkie bilety na popularny film zostaną wyprzedane lub sale kinowe będą
przepełnione, mogą zdecydować się poczekać na dystrybucję w kolejnym oknie (August et
al. 2013: 2-3).
Z drugiej strony dystrybucja filmu w jednym oknie może wspierać (udaną) dystrybucję w
innym oknie. Różne okna uzupełniają się, a kolejne okno może skorzystać na przykład z
wydatków na działania marketingowe w ramach poprzedzającego je okna. W przypadku zbyt
długiego oczekiwania na dystrybucję danego tytułu w kolejnym oknie świadomość
odbiorców i/lub inne elementy przyczyniające się do popytu na dany film (popularność
medialna, poczucie nowości itd.) mogą zniknąć (Frank 1994; Hennig-Thurau et al. 2007;
Lehmann i Weinberg 2000; Prasad et al. 2004). Z tym argumentem wiąże się efekt, który
Hennig-Thurau et al. nazywają: „sukces rodzi sukces” (2007, str. 66). Im większy sukces
dany film odniesie w kinie, tym większy sukces odniosą również jego kolejne wersje (De
Vany i Lee 2001; De Vany i Walls 2002; Elberse i Eliashberg 2003; Hennig-Thurau et al.
2006; Liu 2006; Prasad et al. 2004). Hennig-Thurau et al. (2007) rozróżniają dwa rodzaje
takiego efektu. Po pierwsze po pierwszym obejrzeniu filmu w kinie konsument może chcieć
obejrzeć ten sam film w kolejnych wersjach. Innymi słowy, konsumpcja w ramach jednego
okna niekoniecznie wyklucza konsumpcję w ramach innego okna (czynnik wielokrotnych
zakupów) (August et al. 2013: 3; Calzada i Valletti 2012: 650). Po drugie sukces rodzi
sukces, ponieważ sukces kinowy jest wyznacznikiem jakości filmu (Gambaro 2004). Zdanie
Strona 14
to wydaje się prawdziwe w przypadku konsumentów i przede wszystkim w przypadku
podmiotów działających w branży, takich jak nadawcy.
Planując strategię dystrybucji, producenci i dystrybutorzy muszą wziąć pod uwagę wszystkie
te i inne czynniki w celu wypracowania optymalnego rozwiązania. Dodatkowo ocena
kompromisów różni się w zależności od zaangażowanego podmiotu, w szczególności od
poziomu jest pionowej integracji. Calzada and Valletti (2012) zauważyli, że strategie
związane z tworzeniem wersji są wykorzystywane częściej w przypadku gdy istnieje
pionowy podział pomiędzy producentem a kanałami. Kiedy producent i kanały nie należą do
tego samego podmiotu istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów między
kanałami, przez co ważniejsze stają się stosunki sił pomiędzy poszczególnymi kanałami a
producentem. W efekcie kanały stają się bardziej odizolowane od siebie nawzajem i większy
nacisk kładzie się na okna dystrybucji na wyłączność.
„[W] przypadku podziału pionowego pojawia się problem z koordynacją, ponieważ ceny
dwóch wersji są ustalane przez konkurujące kanały, a nie przez pojedynczą firmę, która
internalizuje kanibalizację” (Calzada i Valletti, 2012: 659).
Wraz z wprowadzaniem nowych sposobów oglądania treści audiowizualnych zmienia się
także kontekst, w ramach którego dokonywane są kompromisy. Na przestrzeni lat system
okien dystrybucji rozszerzał się za każdym razem, gdy wprowadzany był nowy sposób
(wersja/rynek) oglądania filmów (np. DVD, telewizja płatna). Przez to coraz trudniejsze staje
się utrzymanie odpowiedniej równowagi. W sekcji 3 omówimy uzupełnienie systemu okien
dystrybucji o wersje/rynki cyfrowe i na żądanie. Ramy prawne i inne także mają wpływ na
granice, w ramach których dokonywane są kompromisy. W kolejnej podsekcji omówimy
istnienie takich granic (politycznych i branżowych) w UE.
1.2 Zróżnicowane ramy organizacyjne dla okien dystrybucji w UE
System okien dystrybucji może mieć różną budowę. Decydenci mogą bezpośrednio narzucać
okna dystrybucji poprzez przepisy lub regulacje, ale pośredni wpływ na okna może wywrzeć
również tworzenie różnych mechanizmów wsparcia dla filmów. Na poziomie branżowym
okna dystrybucji można ustalać dla całego sektora i/lub na podstawie indywidualnych umów.
Istnieją także „mieszane” przypadki, np. kiedy zasady dotyczące wspieranych filmów są
chronione prawem.
W całej UE można znaleźć zróżnicowane ramy organizacyjne. Wynika to z faktu, iż praktyki
w zakresie dystrybucji i licencjonowania filmów tradycyjnie są związane z granicami
terytorialnymi, kulturowymi i/lub językowymi. W związku z tym pozycja, czas
obowiązywania i kolejność różnych okien dystrybucji może różnić się w poszczególnych
krajach. Wynika to z preferencji lokalnych odbiorców, różnic w infrastrukturze
technologicznej, wydatków konsumentów na różne wersje treści oraz historii rozwoju sektora
audiowizualnego i związanych z nim przepisów w każdym państwie. Organizacja (i liczba)
okien zależy także od tego, kim są interesariusze w każdym kraju i jakie są ich stosunkowo
mocne strony, na przykład wkład w finansowanie produkcji. Na przykład we Francji płatna
telewizja odgrywa główną rolę w finansowaniu produkcji lokalnych filmów, co jest
odzwierciedlone w organizacji okien dystrybucji (zob. też Rubryka 1).
W sekcji 2.2 omówimy bardziej szczegółowo stopień zbieżności i rozbieżności pomiędzy
różnymi systemami stosowanymi w UE.
Strona 15
Ramy prawne w UE
Prawo UE reguluje organizację okien dystrybucji na poziomie krajowym wyłącznie w sposób
pośredni. Z zasady to do państwa członkowskiego i/lub posiadaczy praw należy określenie
konieczności wprowadzenia takiego systemu, jego formy oraz ograniczeń czasowych. 7 Sam
fakt, iż organizacja systemu okien dystrybucji jest oparta na prawie wyłączności nie
powoduje zastosowania zasad rynku wewnętrznego UE (tj. wolnego przepływu towarów i
usług) lub unijnych zasad dotyczących konkurencji.8 Mimo to faktyczne zastosowanie
takiego systemu, czyli wykorzystanie prawa wyłączności, może wywołać skutki zabronione
na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
W wyroku Cinéthèque (1985) Trybunał Sprawiedliwości podkreślił, że dysproporcje
pomiędzy systemami w różnych krajach mogą osłabiać handel wewnątrz Unii. Równocześnie
Trybunał stwierdził jednak, że ustawodawstwo krajowe dotyczące różnych okien znajduje
uzasadnienie, dopóki system jest proporcjonalny do uzasadnionego prawnie celu
polegającego na zachęcaniu do produkcji filmów i nie jest dyskryminujący (tj. dotyczy
zarówno krajowych, jak i importowanych dzieł).9 W świetle kolejnych ewolucji rynku i w
szczególności włączenia do systemu okna (cyfrowego) na żądanie (zob. sekcja 3) istnieją
wątpliwości czy obecnie Trybunał wyciągnąłby takie same wnioski. Na przykład rząd Francji
twierdził, że brak równowagi sił w stosunkach umownych może osłabiać skuteczność
samoregulacji. Z tego względu stwierdzono konieczność istnienia przepisów prawa, które
zdefiniują okna medialne. Kuhr (2008) wątpi czy Trybunał nadal przyjąłby ten argument,
ponieważ obecnie większość państw członkowskich UE pozostawia tę kwestię branży (por.
poniżej). Jednak we wspomnianym wyroku (Cinéthèque) Trybunał jasno stwierdził, że to do
państw członkowskich należy decyzja, czy system okien dystrybucji jest potrzebny oraz jaka
powinna być jego forma (np. czy powinien być oparty na postanowieniach umownych,
przepisach administracyjnych czy prawnych).10 Raport Lescure'a wskazuje także, że
odstępstwa przewidziane we francuskim systemie okien dystrybucji (np. skrócenie okien
dystrybucji w przypadku tytułów, które nie osiągnęły sukcesu kinowego) trudno było
zastosować w przypadku wideo w formie fizycznej. Ponadto nie przewiduje się ich w
przypadku rynku VoD (Lescure 2013: 97). Analizując proporcjonalność francuskiego
ustawodawstwa, Trybunał nie odniósł się do możliwości stosowania odstępstw. Z tego
względu podstawowa zasada wyroku Cinéthèque nadal może pozostać ważna:
ustawodawstwo krajowe dotyczące okien dystrybucji jest kompatybilne z zasadami wolnego
przepływu dopóki jego wdrożenie nie wykracza poza działania niezbędne do ochrony
rentowności dystrybucji kinowej. Obecnie najtrudniej by było wykazać, że określenie w
przepisach kolejnych okien dystrybucji na wyłączność jest w dzisiejszych czasach równie
niezbędne, by zachęcić do produkcji filmów.
Standardy branżowe dotyczące okien dystrybucji zostały przeanalizowane również pod kątem
zasad UE dotyczących konkurencyjności. Na przykład w decyzji dotyczącej NFC
(Nederlandse Federatie voor Cinematografie) Komisja Europejska uznała, że porozumienie
branżowe związane z oknami dystrybucji w Holandii szkodziło konkurencyjności, ponieważ
eliminowało konkurencję pomiędzy kinem a innymi formami eksploatacji. Jednak Komisja
zwolniła porozumienie na mocy art. 101 ust. 3 TFUE (wcześniej art. 85 EWG). Komisja
7
ETS (Sprawy powiązane 60/84 i 61/84) Cinéthèque (1985) Rec. 2605, par. 20.
Zob. np. ETS (Sprawa 262/81) Coditel SA i inni v Ciné-Vog Films SA i inni (1982) Rec. 3381, par. 17; (Sprawy
powiązane C-403 i 429/08) Football Association Premier League Ltd i inni v QC Leisure i inni i Karen Murphy v
Media Protection Services Ltd (2011) (jeszcze nieopublikowane) par. 137.
9
ETS (Sprawy powiązane 60/84 i 61/84) Cinéthèque (1985) Rec. 2605, par. 21-23.
10
Idem, par. 20.
8
Strona 16
przyznała, że porozumienie branżowe stymulowało produkcję filmów poprzez zachowanie
okna kinowego, a także utrzymało przychód generowany przez sprzedaż biletów kinowych.11
Jednak jeszcze okaże się czy obecnie takie same lub podobne zalety związane z
konkurencyjnością mogą być argumentami dla ustalenia okresów eksploatacji na wyłączność.
Równolegle do tych spraw, w reakcji na różnice pomiędzy oknami dystrybucji w UE, w art. 7
Dyrektywy o telewizji bez granic z 1989 r. UE określiła dwuletnie okno wyświetlania filmów
kinowych. W przypadku koprodukcji z nadawcami okres ten był skrócony do jednego roku:
„Państwa członkowskie muszą doprowadzić do tego, aby żaden nadawca telewizyjny będący
pod ich jurysdykcją nie nadawał żadnych dzieł kinowych, chyba że uzgodni inaczej z
właścicielami praw do danego filmu, dopóki nie upłyną dwa lata od momentu pierwszego
wyświetlenia produkcji w kinach w jednym z państw członkowskich. W przypadku dzieł
kinowych będących koprodukcjami z nadawcą okres ten wynosi jeden rok”.12
Podobny zapis został wprowadzony do pierwszej wersji Konwencji w sprawie telewizji
ponadgranicznej przyjętej pod auspicjami Rady Europy kilka miesięcy przed dyrektywą
„Telewizja bez granic”.13 W praktyce jednak zawierane umowy często były traktowane jako
nadrzędne w stosunku do tego zapisu (Kuhr 2008: 4-5).
Po zmianie w 1997 r. art. 7 dyrektywy o telewizji bez granic został zmodyfikowany i obecnie
stanowi, że państwa członkowskie „muszą zapewnić, by nadawcy podlegający ich jurysdykcji
nie transmitowali utworów kinematograficznych poza okresami uzgodnionymi z
posiadaczami praw do tych utworów”.14 Komisja Europejska przyjęła tę zmianę z aprobatą,
ponieważ umożliwiała ona elastyczne podejście do wykorzystania praw różnych okien
medialnych. Podkreślano, że wśród komentatorów panowało szerokie porozumienie, iż
rozwiązanie to stanowiło wystarczające zabezpieczenie zasady kolejności mediów na
poziomie UE oraz że ustalenie okresów eksploatacji filmów powinno podlegać umowom
pomiędzy zaangażowanymi stronami.15 Oprócz zastąpienia pojęcia „nadawcy” określeniem
„dostawcy usług medialnych” (w celu uwzględnienia np. usług VoD), dyrektywa o
audiowizualnych usługach medialnych z 2007 r. zachowała tę samą zasadę (art. 8).
Połączenie ram politycznych i branżowych na poziomie krajowym
W obliczu obowiązkowej transpozycji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych
znaczenie umów zazwyczaj jest uwzględnione w ustawodawstwie medialnym (i innym) w
różnych krajach UE. Poza tym minimalnym zabezpieczeniem widzimy, że to od państwa
członkowskiego zależy decyzja, czy istnieje konieczność rozbudowania ram prawnych
dotyczących okien dystrybucji oraz określenia ich form. W UE możemy zidentyfikować
różne modele oparte na jednym lub kilku z poniższych elementów:
11
Nederlandse Federatie voor Cinematografie (Sprawa 34.927) zamknięta przez list gwarantujący z dnia 30
sierpnia 1995 r.
12
Dyrektywa Rady 89/552/EWG z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej
działalności transmisyjnej (1989) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 298/23.
13
Artykuł 10 par. 4.
14
Uaktualnienie Konwencji w sprawie telewizji ponadgranicznej z 1998 r., poprawiony art. 10 par. 4 (Rada Europy
2002, art. 10 par. 4: „Strony muszą zapewnić, by nadawcy podlegający ich jurysdykcji nie transmitowali utworów
kinematograficznych poza okresami uzgodnionymi z posiadaczami praw do tych utworów”).
15
Komunikat Komisji w sprawie niektórych aspektów prawnych dotyczących utworów kinematograficznych oraz
innych utworów audiowizualnych COM (2001) 534 wersja ostateczna, str. 22.
Strona 17
a) Przepisy prawa16;
b) Regulacje, w szczególności związane z programami wsparcia dla filmów. W niektórych
krajach są one chronione przepisami. Innymi słowy, państwa te przyjęły połączenie
przepisów prawa i regulacji.
Tabela 1 przedstawia przegląd głównych cech ram stosowanych w każdym państwie UE 27 i
w USA.
Tabela 1: Porównanie ram organizacyjnych okien dystrybucji w UE 27 i USA
Kraj
Czy istnieją konkretne przepisy
prawa dotyczące okien
dystrybucji?
Czy istnieją zasady dotyczące
wsparcia dla filmów związane
z oknami dystrybucji?
Francja
Bułgaria
Portugalia
Niemcy
Austria
Łotwa
Hiszpania
Dania
Zjednoczone Królestwo
Holandia
Słowacja
Włochy
Szwecja
Belgia
Irlandia
Węgry
Estonia
Grecja
Luksemburg
Rumunia
Cypr
Republika Czeska
Finlandia
Litwa
Malta
Polska
Słowenia
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie (od 2013 r.)
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Stany Zjednoczone Ameryki
Nie
Nie
16
Należy zwrócić uwagę, że w wielu krajach znaczenie umów jest podkreślane w takim samym stopniu, jak czyni
to dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych na poziomie UE. Opisujemy te kraje, które mają bardziej
rozbudowane ramy określające konkretne przedziały czasowe.
Strona 18
Jak wynika z tabeli, ogólnie kwestia ta nie jest rozwiązana na poziomie ustawodawstwa.
W ramach UE tylko kilka krajów ma konkretne przepisy określające strukturę okien,
które wychodzą poza samo odniesienie do umów obecne również w dyrektywie o
audiowizualnych usługach medialnych. Do państw tych należy Bułgaria, Francja i
Portugalia (zob. Tabela 2) i zazwyczaj wybrane przez nie środki są częścią szerszego
kontekstu ustawodawstwa związanego z filmem, które różni się od prawa mediów
audiowizualnych będącego transpozycją dyrektywy o audiowizualnych usługach
medialnych. Tabela 2 przedstawia przegląd głównych przepisów w tych trzech
państwach członkowskich. Ramy dla okien dystrybucji we Francji są najbardziej
rozbudowane i skomplikowane, ponieważ uwzględniają konkretne środki egzekwowania
prawa (np. poprzez grzywny dla podmiotów nieprzestrzegających prawa). Prawa w
Bułgarii i Portugalii są mniej wiążące (jednak w Bułgarii obowiązuje warunek, zgodnie
z którym telewizja nie może nadawać filmów przed upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia
dystrybucji kinowej). Dyskusję we Francji na temat dalszego dostosowania
obowiązujących ram (którą odzwierciedla np. raport Lescure'a) uważnie śledzą
interesariusze z branży w całej UE. Omawiamy tę kwestię bardziej szczegółowo w
Rubryce 1.
Tabela 2: Główne przepisy prawa dotyczące okien dystrybucji w Bułgarii, Francji i Portugalii
Kraj
Bułgaria
Francja
Portugalia
Główne przepisy
Dystrybucja poza kinem może rozpocząć się nie wcześniej niż 3
miesiące po rozpoczęciu pokazów kinowych (wyjątki są
możliwe w przypadku, gdy tak stanowi umowa dystrybucyjna);
Nadawanie w telewizji nie wcześniej niż 6 miesięcy po
rozpoczęciu dystrybucji kinowej.
Code du Cinéma Kolejność dystrybucji filmu:
et de l'Image
- Dystrybucja kinowa;
Animée, Accord
- Po 4 miesiącach: DVD i VoD transakcyjne (skrócenie do 3
interprofessionel
miesięcy jest możliwe, jeżeli w ciągu 4 tygodni od premiery
du 6 juillet 2009 frekwencja widzów będzie mniejsza niż 200 osób);
(Décret 2010- Po 10 miesiącach (w przypadku braku umowy branżowej 12
397), Loi Création miesięcy): Rozpowszechnianie w płatnej telewizji 1;
et Internet du 12
- Po 22 miesiącach (w przypadku braku umowy branżowej 24
juin 2009
miesiące): Rozpowszechnianie w płatnej telewizji 2; telewizja
bezpłatna i inne serwisy, które poświęcają minimum 3,2%
obrotów na koprodukcję;
- Po 30 miesiącach: Telewizja bezpłatna i inne serwisy, które nie
poświęcają minimum 3,2% obrotów na koprodukcję;
- Po 36 miesiącach: VoD na abonament;
- Po 48 miesiącach: bezpłatne VoD.
Art. 61 dekretu z
Początek okna dystrybucji w płatnej telewizji 4 miesiące po
mogą ustawy nr
dystrybucji kinowej;
227/2006 z dnia
Rozpoczęcie okna dystrybucji w bezpłatnej telewizji po 12
15 listopada
miesiącach (od okna dystrybucji kinowej);
(Sztuka
Skrócenie okien dystrybucji telewizyjnej o połowę w przypadku
kinematograficzna gdy nadawca jest koproducentem; Okno dystrybucji wideo nie
i produkcje
może rozpocząć się przed upływem 2 miesięcy od dystrybucji
audiowizualne)
kinowej;
Filmy dystrybuowane w oknie domowej dystrybucji wideo
mogą być nadawane w płatnej i bezpłatnej telewizji po
Tekst prawny
Art. 45 Ustawy o
przemyśle
filmowym
Strona 19
odpowiednio 2 i 9 miesiącach;
Można zmieniać te zasady na mocy umów;
Jeżeli film nie ma dystrybucji kinowej, można natychmiast
rozpowszechniać go w telewizji lub na wideo.
Po drugie w Tabeli 1 przedstawiono również, które kraje mają konkretne zasady dotyczące
wsparcia dla filmów związane z oknami dystrybucji. W państwach tych filmy, które
otrzymują wsparcie publiczne mają obowiązek stosować się do okien dystrybucji, podczas
gdy filmy, które nie otrzymały takiego wsparcia (często w szczególności filmy importowane)
nie muszą przestrzegać zasad związanych z oknami. Tylko w niewielu krajach programy
wsparcia filmów określają bardziej szczegółowe zasady dotyczące okien dystrybucji. Do
państw tych należy Austria, Niemcy, Łotwa i Hiszpania (zob. Tabela 3 poniżej i
poszczególne arkusze informacyjne w Aneksie). Szczególne połączenie przepisów i regulacji
można zaobserwować w kilku przypadkach, gdy tego typu zasady są wspierane przez
prawodawstwo. Według naszych badań dotyczy to szczególnie Niemiec i Austrii.
Istnieją również inne sposoby, dzięki którym fundusze filmowe w innych państwach forsują
tradycyjne strategie dystrybucji skoncentrowane na dystrybucji kinowej. W niektórych
przypadkach zasady przyznawania wsparcia wyraźnie określają, że należy prowadzić
dystrybucję kinową, ale brakuje innych szczegółów dotyczących czasu trwania i natury okien
dystrybucji (dla przykładu zob. arkusze informacyjne). Tak dzieje się również w przypadku
funduszu Eurimages działającego na szczeblu europejskim. Wsparcie koprodukcji, jakie
oferuje ten fundusz, łączy dystrybucję kinową z płatnością ostatniej raty wsparcia17
(Eurimages 2013).
Dodatkowo zasady programów wsparcia mogą także w mniej bezpośredni sposób sugerować,
że oczekiwana jest dystrybucja kinowa. Na przykład niemiecka reżyserka Annette Olesen
stwierdziła w prasie, że „wymagania dla studiów ubiegających się o dotację na produkcję
uwzględniają obowiązek dostarczenia przez studio umowy dystrybucyjnej dotyczącej
dystrybucji kinowej w Danii” (Olesen 2012).
Przeciwnicy takich zasad twierdzą, że finansowanie publiczne nie powinno dyktować
warunków związanych z oknami dystrybucji, a dyskryminacja filmów finansowanych
publicznie nie ma sensu. Nawet najbardziej podstawowe wymagania dotyczące dystrybucji
kinowej mogą stwarzać problemy, na przykład dla młodych reżyserów lub ogólnie dla
mniejszych filmów (niszowych, niskobudżetowych). W związku z tym obecna sytuacja
niektórych funduszy publicznych jest postrzegana jako przestarzała w kontekście
zwiększonego potencjału, jaki niesie ze sobą dostęp do filmów online. Jedna z pytanych osób
zaproponowała nawet sytuację odwrotną: finansowanie publiczne powinno być uzależnione
od początkowego udostępnienia filmu online, a dopiero potem w kinach (odwrotna kolejność
okien).
W efekcie niektóre fundusze publiczne dokonują reorganizacji zasad przyznawania wsparcia.
Kilku pytanych jako przykład podało Szwecję. Inni pytani poinformowali nas, że w ostatnim
czasie Szwecja zaprzestała stosowania takich zasad. Rzeczywiście szwedzkie porozumienie
filmowe (Swedish Film Agreement) 2013-2015 otwiera możliwości wsparcia dla filmów
przeznaczonych na platformy inne niż kinowe (Pham 2013).
17
Wyjątki są dopuszczone wyłącznie w przypadku filmów dokumentalnych - ostatnia rata dofinansowania może
zostać wypłacona w przypadku selekcji filmu przez co najmniej jeden znaczący festiwal filmowy.
Strona 20
Tabela 3: Główne przepisy dotyczące okien dystrybucji uwzględnione w zasadach przyznawania wsparcia w Niemczech,
Austrii, na Łotwie i w Hiszpanii
Kraj
Regulacje
Główne przepisy
Niemcy
Art. 30 Filmförderungsgesetz
(Ustawa o wspieraniu filmów FFG)
określa,
że
dotacje
państwowe na produkcję filmu
należy zwrócić, jeżeli nie będą
stosowane
konkretne
okresy
blokowania dla różnych rodzajów
mediów.
Okres blokowania (źródło: IVF)
- DVD: 6 miesięcy;
- Strumieniowanie/EST:
6 miesięcy (możliwość
skrócenia do 5, a w wyjątkowych przypadkach do 4);
- Pay per view: 9 miesięcy (lub 6 za zgodą dystrybutora
DVD);
- Płatna telewizja: 12 miesięcy (możliwość skrócenia
do 9, a w wyjątkowych przypadkach do 6);
- Bezpłatna telewizja i bezpłatne VoD: 18 miesięcy
(możliwość skrócenia do 12, a w wyjątkowych
przypadkach do 6).
Austria
Art. 11a Filmförderungsgesetz
(Ustawa o wspieraniu filmów FFG) określa okresy blokowania.
Można je znacznie ograniczyć
zgodnie z Art. 11a par. 2 i 3 FFG
pod warunkiem, że nie jest to
sprzeczne z interesami przemysłu
filmowego. Okna dystrybucji są
określone
w
wytycznych
dotyczących finansowania filmów.
Muszą być stosowane, jeżeli film
otrzyma dotację.
Okres blokowania (źródło: IVF)
- DVD, dystrybucja online, pay per view: 6 miesięcy
(możliwość skrócenia
przypadkach do 4).
do
5,
a
w
wyjątkowych
- Płatna telewizja: 12 miesięcy (możliwość skrócenia do
9, a w wyjątkowych przypadkach do 6).
- Bezpłatna
telewizja: 18 miesięcy (możliwość
skrócenia do 12, a w wyjątkowych przypadkach do 6.
W przypadku gdy nadawca miał znaczny wkład
finansowy w produkcję filmu, w wyjątkowych
sytuacjach okno można skrócić do 4 miesięcy).
Łotwa
Okno dystrybucji DVD dla filmów, które otrzymały
finansowanie z Krajowego Centrum Filmowego Łotwy
trwa 18 miesięcy (źródło: IVF).
Hiszpania
Filmy, które otrzymały dofinansowanie publiczne stosują
się do obowiązkowego 3-miesięcznego okna, w którym
kina mają wyłączne prawo dystrybucji filmów (źródło:
IVF; UNIC).
Podsumowując, mimo przepisów i/lub zasad obowiązujących w niektórych krajach, z
Tabeli 1 jasno wynika, że większość państw członkowskich UE pozostawia kwestię okien
w gestii branży filmowej. Takie negocjacje mogą być prowadzone albo na poziomie
sektora, albo na podstawie pojedynczych umów. Jednak określenie, do jakiego stopnia
przedstawiciele zainteresowanych stron (producenci, dystrybutorzy, wystawcy) angażują
się w zorganizowane negocjacje na ten temat w każdym z państw członkowskich UE
okazało się trudne. Ponadto problematyczne jest określenie granic pomiędzy wyrażonymi a
dorozumianymi porozumieniami w sektorze.
Istnieje także możliwość, by porozumienia zawierane w sektorze weszły do ram polityki.
Taka sytuacja ma miejsce we Francji, gdzie negocjacje branżowe odgrywają istotną rolę w
ustalaniu przepisów prawa (zob. Rubryka 1).
Główną zaletą uformowanych i jednoznacznych porozumień obejmujących cały sektor jest
to, że prowadzą one do w miarę stabilnych praktyk. Mogą łagodzić konflikty pomiędzy
Strona 21
poszczególnymi podmiotami, do których w innych wypadku dochodzi podczas negocjacji
pomiędzy mniejszymi a większymi pojedynczymi firmami. Można sądzić, że wspólnie
małe firmy produkcyjne mogłyby wywołać większą presję np. na dominującą spółkę
będącą właścicielem kin.
Mimo to również negocjacje obejmujące całą branżę odzwierciedlają stosunki siłowe
pomiędzy różnymi grupami interesariuszy, a większe podmioty nadal mogą mieć
dominującą pozycję w negocjacjach (np. podmioty mające znaczny wkład w finansowanie
filmów, takie jak płatna telewizja we Francji). Włączone do prawodawstwa, porozumienie
w ramach sektora zyskuje (bardziej widoczny) charakter publiczny i może stanowić lepszą
ochronę dla najsłabszych podmiotów w łańcuchu jakości. Ponadto wzrasta skuteczność
jego egzekwowania, które może polegać między innymi na nakładaniu kar grzywny na
podmioty naruszające prawo francuskie, podczas gdy w przypadku porozumień
branżowych ograniczenia formalne są mniejsze. Jednak porozumienia w ramach sektora,
szczególnie gdy są egzekwowane prawem, z natury stanowią rozwiązanie kompromisowe.
Często nie pozostawiają one wystarczającej przestrzeni dla eksperymentów i odstępstw, a
ponadto potrzeba więcej czasu na ich adaptację (ze względu na długotrwałe negocjacje).
Równocześnie niektórzy pytani zaznaczyli, że w obliczu szybko zmieniających się
technologii potrzeba czasu na przemyślenia. Działa to na korzyść podmiotów
ochraniających swoją pozycję (kina, nadawcy telewizyjni), a nie tych starających się ją
osłabić (podmioty VoD).
Nie ma wątpliwości, że na wyniki dyskusji wpływa problem finansowania filmów związany z
produkcją filmów europejskich – zarówno na poziomie sektora, jak i indywidualnych
podmiotów. Rolę koproducentów i/lub partnerów inwestycyjnych w Europie przyjęli głównie
nadawcy, często w ramach zobowiązań określonych na szczeblu krajowym (Nikoltchev
2006). Zarówno oni, jak i inni inwestorzy mogą uzależniać swoje finansowanie od spełnienia
konkretnych warunków (dot. okien dystrybucji), aby zabezpieczyć dochód z wykorzystania
filmów (zob. np. Garandeau 2012). Zdaniem posiadaczy praw sytuacja, w której istniejące
rynki tracą korzyści z tych kluczowych inwestycji, może stanowić zagrożenie, biorąc pod
uwagę potencjał rozwijających się rynków i alternatywnych strategii dystrybucji. W związku
z tym podmioty są bardziej skłonne zachowywać status quo i nie podejmować ryzyka
związanego z eksperymentowaniem w zakresie nowych możliwości.
Francuski system okien dystrybucji
Na przestrzeni dziesięcioleci światowy przemysł filmowy oparty na wyświetlaniu filmów w
kinach ewoluował, zmieniając się w wielopoziomowy i wielokanałowy system, z jakim mamy
do czynienia obecnie. W latach 50. XX wieku Francja, tak jak większość państw Europy,
rozwijała rynek telewizyjny, budując monopol nadawców publicznych. W latach 80. XX
wieku na rynek w całej UE weszli operatorzy prywatni. Do tego czasu powstał również rynek
wideo do użytku domowego.
Pomimo ogólnych trendów szczegóły rozwoju rynku telewizyjnego i innych rynków
filmowych mogą się różnić i mieć korzenie w konkretnym kontekście każdego kraju, w tym
obowiązującym w nim regulacji i przepisach. W ten sposób cechy polityki francuskiej
wpływają na wygląd systemu okien dystrybucji w tym kraju. Francuski system okien
dystrybucji wyróżnia się w UE z co najmniej dwóch powodów: jego ram
regulacyjnych/legislacyjnych i znaczenia rynku telewizji płatnej.
Po pierwsze, jak już wspomniano, Francja to jedyne państwo europejskie, w którym
ustawodawstwo odgrywa tak istotną rolę w określeniu granic każdego okna. Jest to spójne z jej
Strona 22
rozwiniętymi ramami polityki dla sektora audiowizualnego (Littoz-Monnet 2003: 262), a także
tradycją wspierania filmów, którym zajmuje się Centre National du Cinéma et de l'image
animée (CNC). Równocześnie istotną rolę odgrywają negocjacje pomiędzy specjalistami.
Obecnie „Code du cinéma et de l'image animée” stwierdza, że okna dystrybucji telewizyjnej i
medialnych usług audiowizualnych powinny podlegać umowom między specjalistami.
Umowy te mogą następnie obowiązywać ogólnie na mocy dekretu ministerialnego. Okno
DVD jest utworzone na mocy prawa, w którym przewidziano także odstępstwa w przypadku
tytułów, które osiągną mniejszy sukces (frekwencja poniżej 200 osób w pierwszych czterech
tygodniach dystrybucji kinowej) (Lescure 2013: 89- 90). Obecnie umowa specjalistyczna z
2009 r. i ustawa „Création et Internet” (2009) określają odpowiednie odstępy czasu dla
mediów audiowizualnych i domowego wideo (zob. Tabela 2).
Po drugie zmiany, jakie nastąpiły w przeszłości, doprowadziły do tego, iż istotny wpływ na
zastosowanie okien dystrybucji w praktyce mają operatorzy płatnej telewizji. W latach 80.
ubiegłego wieku Francja była jedynym państwem na świecie, które rozpoczęło
demonopolizację telewizji poprzez przyznanie Canal Plus, nowemu operatorowi prywatnemu,
częstotliwości naziemnej do nadawania telewizji płatnej (Bomsel et al. 2007). W efekcie
francuska telewizja płatna osiągnęła dwie główne korzyści:
1) Świadczenie usług na terenie całego kraju umożliwiające selekcję abonentów
generujących wysokie przychody dziesięć lat przed uruchomieniem usług bezpośredniej
transmisji satelitarnej.
2) Maksymalne zróżnicowanie, podczas gdy programy telewizji bezpłatnej nadal podlegały
monopolowi krajowemu. Telewizja płatna otrzymała możliwość nadawania filmów na
prawach wyłączności rok po dystrybucji kinowej. Miała również prawo nadawać filmy dla
dorosłych.
W efekcie Canal Plus pozostaje kluczowym podmiotem w branży audiowizualnej pod
względem przychodów. Ponadto odgrywa istotną rolę w finansowaniu produkcji filmów
francuskich (Benhamou et al. 2009). Duży wkład w finansowanie filmów francuskich
zapewnił Canal Plus silną pozycję w negocjacjach dotyczących np. okien dystrybucji.
Z jednej strony wielu interesariuszy postrzega system francuski jako przykład. Łączy on silne
zaangażowanie polityki z negocjacjami, w których uczestniczą wszystkie zainteresowane
strony. Ramy okien dystrybucji nie utrudniają rozwoju ofert VoD na francuskiej scenie
audiowizualnej, w tym ofert dotychczas działających podmiotów (np. Canal Play), a także
innych inicjatyw takich jak Universciné. Nie można też izolować ich od ogólnych ram
politycznych i wsparcia dla systemu audiowizualnego we Francji, który jest uznawany za
jeden z kluczowych elementów zapewniających różnorodność kulturową. Jednak właśnie z
tego względu, iż ramy regulujące okna dystrybucji są zakorzenione w ogólnym kontekście
audiowizualnym Francji, pytani stwierdzili, że trudno jest przenieść je do innych krajów.
Z drugiej strony niektórzy pytani (w szczególności ci aktywni na nowych rynkach (VoD)
zwrócili uwagę na kompleksowość systemu, która utrudnia dostosowanie jego elementów w
taki sposób, aby nie ingerować w jego ogólną strukturę. Ponieważ system koncentruje się na
zrównoważeniu interesów różnych podmiotów działających w sektorze, istnieje ryzyko, że
najbardziej stratną stroną będzie konsument. Ponadto system jest odpowiedni dla typowych
produkcji francuskich, które są wstępnie finansowane przez (płatną) telewizję, ale nie
zapewnia wystarczającej swobody dla filmów, które mają inną formę finansowania i/lub
strategię dystrybucji. System opiera się na negocjacjach, w których biorą dział dotychczasowe
silne podmioty (głównie telewizja płatna), więc zawiera pewne bariery ograniczające rozwój
nowych modeli biznesu, które postrzega się jako zagrożenie modeli silnych podmiotów, np.
Strona 23
SVoD.
Wraz z nadejściem ery cyfrowych produkcji audiowizualnych, zarówno we Francji, jak i
innych krajach odbywają się debaty na temat systemu okien dystrybucji. Kilka lat po tym jak
raport Hadopi po raz pierwszy skrócił okno DVD/VoD z 6 do 4 miesięcy (ustawa “Création
and Internet”), te i inne kwestie zostały ponowne przedyskutowane w niedawno wydanym
raporcie Lescure'a (maj 2013). Raport uwzględnia „II ustawę o wyjątku kulturalnym” i został
przygotowany przez Pierre'a Lescure'a dla rządu francuskiego. Zawiera liczne rekomendacje
dotyczące okien dystrybucji. Według raportu obecny francuski system podlega presji,
ponieważ zmaga się z wieloma wyzwaniami, które coraz częściej mają poziom
międzynarodowy (Lescure 2013: 95).
Raport Lescure'a przedstawia następujące rekomendacje dotyczące okien dystrybucji (Lescure
2013: 95-104):
1) Skrócenie okresu poprzedzającego udostępnienie filmów na VoD. W szczególności
postuluje on skrócenie okna transakcyjnego VoD do 3 miesięcy po dystrybucji kinowej.
Ewentualnie skrócenie mogłyby obowiązywać tylko dla serwisów VoD biorących udział w
finansowaniu tworzenia i rozpowszechniania różnorodności. Oprócz tego raport proponuje
stworzenie miejsca dla eksperymentów i elastyczności. Dotyczy to eksperymentów w zakresie
dystrybucji symultanicznej, dystrybucji premium i rozwiązań związanych z geolokalizacją.
Raport proponuje zaoferowanie ram i definicji, które umożliwią prowadzenie takich
eksperymentów. Po kilku latach i po przeprowadzeniu oceny eksperymenty te mogą stać się
odstępstwami. Odstępstwa proponuje się dla filmów, które są dystrybuowane w kilku kopiach
i nie są finansowane przez francuskich nadawców telewizyjnych. Podobne wyjątki od zasad
dotyczących okien dystrybucji proponuje się w przypadku filmów, które niespodziewanie nie
odnoszą kinowego sukcesu. W obu przypadkach okno (transakcyjnego) VoD mogłoby zostać
otwarte już po upływie dwóch tygodni od wyświetlania w kinie. Komisja ekspertów
wyrażałaby zgodę na eksperymenty i odstępstwa na podstawie poszczególnych przypadków.
2) Skrócenie okna dystrybucji VoD na abonament z 36 do 18 miesięcy, a w efekcie
ulokowanie go pomiędzy oknem telewizji płatnej (10 miesięcy) a bezpłatnej (22 miesiące). W
zamian serwisy VoD powinny przyczyniać się do finansowania produkcji filmów. Te serwisy,
które nie finansują filmów, mogą oferować je jedynie po 22 lub 36 miesiącach.
3) Umożliwienie „przeskakiwania” okna w przypadku mniejszych filmów, jeżeli dane okno
nie przyczyniło się do wstępnego finansowania. Na przykład okno dystrybucji w bezpłatnej
telewizji mogłoby rozpocząć się już po 10-12 miesiącach, jeżeli żaden nadawca płatnej
telewizji nie przyczynił się do finansowania danego tytułu.
4) Unikanie zamykania okna dystrybucji VoD w momencie rozpoczynania okna dystrybucji
telewizyjnej („zamrażanie” praw). Powinno być to albo zakazane, albo ściśle regulowane,
przede wszystkim pod względem maksymalnej długości).
5) Zwiększenie harmonizacji pomiędzy systemem przepisów dla okien dystrybucji wideo w
formie fizycznej a innymi oknami, które w większości opierają się na umowach.
Rubryka 1: Francuski system okien dystrybucji
Strona 24
Ewolucje cyfrowe i ich wpływ na okna dystrybucji w
UE
W tej sekcji przyglądamy się bieżącym debatom dotyczącym wprowadzeniu cyfrowych
kanałów dystrybucji do systemów okien dystrybucji UE. W podsekcji 3.1 omawiamy główne
argumenty za i przeciw skróceniu odstępów czasowych pomiędzy różnymi oknami, w
szczególności pomiędzy oknem na żądanie a oknem kinowym i/lub DVD. W podsekcji 3.2
przedstawiamy bardziej szczegółowe porównanie bieżących trendów na rynkach UE 27 i w
USA w celu dokonania oceny poziomu zbieżności i rozbieżności pomiędzy różnymi
systemami w praktyce. W podsekcji 3.3 koncentrujemy się na niektórych ostatnich trendach
idących w stronę elastyczności i przedstawiamy przegląd eksperymentów w zakresie okien
dystrybucji na całym świecie, skupiając się na osobliwych problemach spotykanych w UE.
2.1 Tendencja do krótszych okien dystrybucji
Nasz przegląd wskazuje, że w krajach UE każde z okien ma tendencję to zbliżania się do
początkowej dystrybucji w kinach. W połączeniu z wprowadzeniem jednego lub kilku okien
VoD prowadzi to do ogólnego skrócenia czasu trwania wszystkich okien (zob. Tabela 4 i
dalsza część tej sekcji). Trend ten został potwierdzony przez pytanych i doprowadził do
nieustających debat pomiędzy różnymi zaangażowanymi interesariuszami. Co najważniejsze,
tendencja ta jest widoczna w całej UE i w USA, a więc różne ramy organizacyjne (zob. 1.2)
mają w praktyce podobne rezultaty (zob. Tabela 4 z przykładami skrócenia okien w ostatnich
latach). Istotną rolę odgrywa również postęp technologiczny, a także kluczowe i ogólne
podważanie samego pomysłu sekwencyjnego rozpowszechniania wersji. Jak zauważył
August et al.: „Czy zawsze musi istnieć maksymalizacja zysków okna dystrybucji pomiędzy
kolejnymi kanałami dystrybucji?” (August et al., 2013: 1).
Jak zobaczymy, pomysł pozyskiwania różnych segmentów widowni za pomocą różnych
wersji tego samego tytułu pozostaje kluczową strategią w epoce cyfrowej. Ponadto
rozpowszechnianie różnych wersji w stosunkowo długim przedziale czasu staje się coraz
trudniejsze do pogodzenia z oczekiwaniami niecierpliwej widowni ze względu na obecność
nielegalnych wersji, które nie stosują się do tych samych zasad, a także potrzebę
generowania wysokich efektów działań marketingowych w obliczu mnogości ofert i
zwiększonego wyboru.
Globalny charakter Internetu i nieograniczona dostępność nielegalnych ofert bez wątpienia
przyczynia się do coraz częstszej symultanicznej dystrybucji tytułów w wielu krajach. Tego
typu dystrybucja wyraźnie nie prowadzi do kanibalizacji widowni kinowej. Bardziej
kontrowersyjną kwestią jest skrócenie okna pomiędzy rynkiem kinowym a kolejnymi
rodzajami rynków. Początkowo trend ten powstał, gdy okazało się, że rynek DVD jest w
stanie generować wyższy przychód w krótszym czasie (Hennig-Thurau et al. 2007: 63; Vogel
2007), ale dziś dyskusje dotyczące tej kwestii coraz częściej koncentrują się na pozycji okna
VoD. Co ważne, powoduje to nową równowagę pomiędzy różnymi kompromisami, które
wprowadziliśmy już w sekcji 1.1. Prowadząc takie działania, właściciele praw muszą wziąć
pod uwagę rozbieżne interesy różnych partnerów biznesowych. Mówiąc ogólnie, możemy
umieścić kina i tradycyjne podmioty świadczące usługi telewizyjne (telewizja płatna,
Strona 25
telewizja bezpłatna) po jednej stronie równania, a podmioty świadczące usługi VoD po
drugiej. Opracowując strategię dystrybucji, posiadacze praw biorą pod uwagę nie tylko
ogólną strategię na rzecz maksymalizacji zysków, ale także muszą uwzględnić różne stosunki
(finansowe) z każdym z indywidualnych podmiotów. Ponadto postawy tych podmiotów są
kształtowane przez ich własne środowisko. Na przykład podmioty będące częścią spółki
zintegrowanej pionowo mają inne stanowisko niż podmioty niezintegrowane (zob. 1.1).
Mówiąc ogólnie i biorąc pod uwagę, jak złożona jest ta kwestia, możemy określić główne
argumenty za rozpadem systemu okien, a także przeciw takiej zmianie.
Tabela 4: Przykłady ostatnich zmian w organizacji okien dystrybucji w państwach członkowskich i USA (w oparciu o
porównanie danych IVF 2012 i KEA 2010, chyba że zaznaczono inaczej)
Kraj
Austria**
Badany okres
Porównanie praktyk w 2010 i
2012 r.
Dania
Porównanie praktyk w 2010 i
2012 r.
Francja*
Zmiany wprowadzone w
Dekrecie z 2009 r.
Niemcy**
Porównanie praktyk w 2010 i
2012 r.
Włochy
Porównanie praktyk w 2010 i
2012 r.
Polska
Porównanie praktyk w 2010 i
2012 r.
Porównanie praktyk w 2010 i
2012 r. (źródła dla 2012 r.: IVF
i UNIC)
Porównanie praktyk w 2010 i
2012 r. (źródło: NATO)
Hiszpania**
USA
Zaobserwowane zmiany
DVD z 6 do 4/6 miesięcy
Online i PPV z 12 do 6 miesięcy
Telewizja płatna z 18 na 12 miesięcy
Telewizja bezpłatna z 24 na 18 miesięcy
DVD z 4,5/6 na 4 miesięcy
VoD (strumieniowanie) z 7 miesięcy na dystrybucję
symultaniczną z DVD
PPV z 15 na 4 miesiące
Telewizja bezpłatna z 27 na 24 miesiące
DVD z 6-12 na 4 miesiące
VoD z 33 tygodni na 4 miesiące
PPV z 9 na 4 miesiące
Telewizja płatna z 12/24 na 10-12/22-24 miesiące
Telewizja bezpłatna z 24/36 na 22/30
SVOD z 36-37 miesięcy na 36 miesięcy
PPV z 12 na 9 miesięcy
Telewizja płatna z 18 na 12 miesięcy
Telewizja bezpłatna z 24 na 18 miesięcy
DVD z 3/6 miesięcy na 15 tygodni
Online z DVD + 4 miesiące na dystrybucję
symultaniczną z DVD
PPV i telewizja płatna z 12 miesięcy na dystrybucję
symultaniczną odpowiednio ze strumieniowaniem i
EST
Telewizja bezpłatna z 24 na 15 miesięcy
DVD z 6 na 4 miesiące
Telewizja bezpłatna z 24 na 18/24 miesiące
DVD z 4/6 na 3/4 miesiące
Online z 5 na 3/4 miesiące
Średnia liczba dni przed dystrybucją wideo (et al.)
zmniejszyła się ze 166 dni w 2000 r. do 119 w 2012
r.
*Państwa, w których istnieją ogólne przepisy dotyczące okien dystrybucji
**Państwa, w których istnieją zasady dotyczące wsparcia dla
Strona 26
filmów
związane
z
oknami
dystrybucji
Argumenty za skróceniem okien dystrybucji
Jak już wspomniano, długość okresu oczekiwania pomiędzy poszczególnymi oknami
dystrybucji może przede wszystkim wpłynąć negatywnie na efekty działań marketingowych
(Lehmann i Weinberg 2000: 19; Ulin 2010: 118; Vogel 2007: 189-190), ponieważ
konsumenci mogą „zapomnieć” o filmie. W rezultacie otwarcie kolejnego okna dystrybucji
wymaga nowych inwestycji marketingowych. Z tej perspektywy skrócenie czasu
funkcjonowania okien prowadzi do silniejszej eksploatacji dzieł. Im krótszy czas
funkcjonowania okien dystrybucji, tym większy pozytywny wpływ na kolejne okna.
Dodatkowym czynnikiem w tej kwestii jest coraz krótszy okres funkcjonowania filmów w
środowisku kinowym. Coraz ważniejszy staje się weekend premiery i pierwsze tygodnie
wyświetlania. Raport Lescure'a odnosi się do danych CNC z 2008 r., według których 90%
frekwencji kinowej przypada na pierwsze pięć tygodni dystrybucji kinowej, a 95% - na
pierwsze osiem tygodni wyświetlania. Dotyczy to szczególnie filmów osiągających większy
sukces komercyjny, które są dystrybuowane w większej liczbie kopii. Strategia dystrybucji
amerykańskich hitów kinowych polega przede wszystkim na „uderzeniu i ucieczce”,
natomiast filmy artystyczne zdobywają widzów stopniowo, a ich dystrybucja kinowa trwa
dłużej (CNC 2008; Lescure 2013: 96). Równocześnie wzrasta liczba filmów wyświetlanych
w kinach i coraz więcej tytułów walczy o uwagę widzów i frekwencję kinową. W efekcie
obecnie zwiększa się ryzyko, że filmy nie będą w stanie w pełni wykorzystać swojej
obecności w kinach, przez co zmniejsza się ich szansa na osiągnięcie sukcesu w kolejnych
oknach dystrybucji. Sytuacja ta ma miejsce szczególnie w przypadku bardziej niszowych
tytułów, w przypadku których podejście oparte na komplementarności pomiędzy dystrybucją
w kinie a poza nim może zmniejszyć ten czynnik ryzyka (Lescure 2013: 97-98). Innymi
słowy, zarówno w przypadku hitów filmowych, jak i mniejszych, niszowych filmów możemy
przedstawić argumenty za skróceniem okna dystrybucji kinowej na prawach wyłączności - z
różnych powodów.
Po drugie, w przypadku wszystkich rodzajów treści przytaczany jest argument dotyczący
piractwa. Uważa się, że skrócenie okien dystrybucji pozwala na skuteczniejsze zwalczanie
nieupoważnionych dostawców treści, którzy nie stosują się do zasad systemu okien. Piractwo
niszczy zasadę wyłączności, na której opiera się system okien dystrybucji. Podczas gdy
prawa autorskie są kluczowe dla egzekwowania okien dystrybucji, odstępy czasowe
stanowiące nieodłączną część systemu zwiększają atrakcyjność wersji pirackich, które są
dostępne przed oficjalnymi terminami dystrybucji (Currah 2007: 81). Czasem pirackie kopie
filmu są dostępne w Internecie przed premierą kinową. Zazwyczaj po okresie dystrybucji
kinowej następuje okres, w którym film jest wycofany ze wszystkich platform. W tym czasie
użytkownicy mogą uzyskać dostęp do filmu wyłącznie za pośrednictwem nieautoryzowanych
platform. Jak zobaczymy w 0, podobne „okresy suche” w dostępności filmów na legalnych
platformach następują w późniejszym czasie w cyklu dystrybucji z powodu presji ze strony
np. operatorów płatnej telewizji.
Kilku interesariuszy z branży poruszyło kwestię związków pomiędzy zmianami w oknach
dystrybucji a walką z piractwem. Jednak mimo że organizacja konsumencka BEUC definiuje
okna jako przeszkodę, niektóre organizacje branżowe nie wierzą, że sama kolejność mediów
może rozwiązać problem piractwa. Nawet jeżeli likwidacja okien dystrybucji nie usunie
piractwa, wygląda na to, że zwiększona dostępność nielegalnych platform przyczynia się do
zmian w oczekiwaniach widowni. Na całym świecie konsumenci coraz rzadziej chcą
cierpliwie dostosować swoje nawyki do „sztucznych” barier związanych z dostępem do
produkcji audiowizualnych (zob. np. Lescure 2013: 9, 93- 94).
Strona 27
Rozpatrywane razem, argumenty te wskazują na zalety skrócenia okien dystrybucji z
przynajmniej trzech perspektyw:
1) Platformy VoD: platformy VoD będą w stanie opracować atrakcyjną ofertę, która
uwzględniać będzie najnowsze tytuły, a także będą mogły czerpać korzyści z
połączonych wysiłków marketingowych dla wszystkich tytułów w ich katalogu.
2) Posiadacze praw (producenci, dystrybutorzy): mogą zwiększyć efekt swoich
wysiłków marketingowych i potencjalnie zwiększyć swój udział w widowni
korzystającej z legalnych źródeł dystrybucji.
3) Konsumenci: mają jednocześnie więcej opcji (które dodatkowo będą bardziej
zróżnicowane pod względem doświadczenia i ceny) oglądania filmu w sposób
legalny i/lub mogą szybciej uzyskać dostęp do filmów w preferowanym oknie.
Równocześnie argumenty te w pewnym stopniu pozostają w konflikcie z korzyściami, jakie
osiągają podmioty aktywne w jednym oknie dzięki dostępowi na wyłączność do (pewnych
rodzajów) treści przez jak najdłuższy czas. Innymi słowy, idealna równowaga z perspektywy
ogólnej i/lub konsumenckiej niekoniecznie stanowi idealną sytuację biznesową dla
poszczególnych indywidualnych interesariuszy, takich jak kina czy nadawcy telewizyjni. W
efekcie posiadacze praw, którzy obawiają się utraty znaczenia finansowego i marketingowego
niektórych ustanowionych okien mogą nie chcieć kwestionować ustalonego cyklu okien
dystrybucji.
Argumenty za zachowaniem obecnych okien i ram czasowych dystrybucji
na prawach wyłączności
Jak wspomniano na przykład w raporcie Lescure'a (Lescure 2013: 9), panuje pogląd, że
bardziej ekstremalny pomysł całkowitego odejścia od systemu okien dystrybucji poprzez
eliminację wszystkich granic pomiędzy różnymi oknami - i bezpośredniej konkurencji
pomiędzy różnymi platformami - doprowadziłby do destabilizacji całego sektora.
Organizacje handlowe, z którymi przeprowadziliśmy wywiady przedstawiły argumenty za
obecnym systemem okien dystrybucji, które niekoniecznie są przeciwstawne do argumentów
przytoczonych w poprzedniej podsekcji. Organizacjom wyrażającym niechęć do zmian
zależało w szczególności na zachowaniu wyłączności i przewagi okna kinowego w
kontekście nadal stosunkowo małych i niestabilnych rynków VoD.
Początkowym argumentem w tej kwestii jest stwierdzenie, że oglądanie filmów w kinach jest
wyjątkowym doświadczeniem (kulturowym). Takie doświadczenie utrzyma wartość
(kulturową i ekonomiczną) i może stać się jeszcze ważniejsze). Pod każdym względem jest
ono ważnym narzędziem marketingowym dla filmu. Niektórzy interesariusze obawiają się,
że film, który trafi prosto na inne rynki może zostać uznany za tytuł niższej jakości i w ten
sposób publiczność poświęci mu mniej uwagi. Nawet jeżeli inne okna stały się ważniejsze
pod względem bezpośrednich przychodów, okno dystrybucji kinowej nadal jest warte
najwięcej pod względem efektu marketingowego. Dlatego jak na razie operatorzy kin w
wielu krajach europejskich mają znaczną siłę przetargową w dyskusjach dotyczących
eksperymentów w zakresie okien dystrybucji (zob. 0).
Poza wsparciem dla pierwszego i posiadającego wyłączność okna dystrybucji kinowej
dyskusja koncentruje się następnie na kolejności i długości okien pomiędzy różnymi
kanałami dystrybucji poza kinem. Pytani zaznaczyli, że dyskusje na ten temat nie odbywają
się w próżni, tzn. mają na nie wpływ obecne (nie)równości w rozkładzie sił. Stosunkowo
nowe podmioty na rynku, takie jak wiele platform VoD, nie mogą uzyskać tak krótkich okien
jak by chciały, ponieważ mają słabszą pozycję na rynku niż nadawcy telewizyjni lub
Strona 28
operatorzy kin (określaną np. w zależności od przychodów lub wkładu w finansowanie
filmów). Raport Lescure'a wyjaśnia na przykład, że we Francji Canal Plus ma ważną pozycję
przetargową ze względu na wstępne finansowanie filmów - do takiego stopnia, że filmy nie
powstają bez wkładu Canal Plus (Lescure 2013: 93).
Jedną z głównych kwestii jest (wstępne) finansowanie filmów. Jak na razie rola VoD w
finansowaniu filmów pozostaje ograniczona. Nawet minimalne gwarancje są rzadkie i
zarezerwowane dla największych tytułów (Lescure 2013: 223). Raport Lescure'a pokazuje, że
przynajmniej we Francji serwisy VoD otrzymują relatywnie niższy udział w przychodach z
transakcji niż ich odpowiedniki na rynku fizycznych nośników wideo. W związku z tym, aby
usługi VoD stały się opłacalne, muszą osiągnąć znaczący poziom sprzedaży lub
wypożyczania. To z kolei często wymaga znacznej promocji i inwestycji marketingowych, a
wiele podmiotów świadczących usługi VoD nie ma wystarczającej siły, aby podjąć takie
działania (Lescure 2013: 223). Dopóki trwa to błędne koło, realia rynku nie umożliwią
przełamania ustanowionych relacji biznesowych i finansowych oraz związanej z nimi
organizacji okien dystrybucji.
Jednak wraz z rozwojem rynku konkurencja pomiędzy VoD a, w szczególności, telewizją
płatną, najprawdopodobniej będzie rosnąć i wpływać na organizację okien dystrybucji. Nie
oznacza to jednak, że upadnie pomysł sekwencyjnych okien dystrybucji na wyłączność.
Chociaż podmioty VoD są z natury przeciwnikami istniejącego systemu okien dystrybucji,
nie możemy mylić ich stanowiska ze sprzeciwianiem się samej idei. W rzeczywistości
niektóre znaki wskazują na ewolucję, w której same podmioty VoD coraz częściej
wprowadzają rozróżnienie do oferowanych treści poprzez porozumienia dotyczące dostępu
na wyłączność. Na przykład w grudniu 2012 r. Netflix zawarł porozumienie z Disney'em,
zgodnie z którym uzyskał wyłączne prawa telewizyjne w USA do filmów Disney'a od 2016 r.
po upływie 7 miesięcy od dystrybucji kinowej (Edwards i Palmeri 2012). Z perspektywy
dostępu widowni przewaga porozumień gwarantujących wyłączność potencjalnie może być
problematyczna, ponieważ mogą one wymagać różnych subskrypcji w celu uzyskania
dostępu do różnych „ekskluzywnych” ofert.
Mimo iż debaty są czasem szczególnie ożywione, wywiady i badania źródłowe wskazują, że
wszystkie podmioty coraz częściej uznają, iż zmiana w systemie okien jest nieunikniona. W
związku z tym główna debata koncentruje się na konkretnych cechach tych zmian. Z tą
kwestią wiąże się pytanie, czy interwencja publiczna ze strony decydentów krajowych i/lub
unijnych ma do odegrania rolę równolegle do spodziewanych zmian rynkowych. W tym
kontekście zaangażowanie dużych podmiotów międzynarodowych, takich jak Netflix czy
Apple, dodaje europejskim debatom kolejnych wymiarów. W kolejnej podsekcji przyjrzymy
się bardziej szczegółowo zmianom, jakie obecnie mają miejsce w unijnych systemach okien
dystrybucji, aby rzucić więcej światła na część kluczowych zagadnień.
2.2 Reorganizacja systemu okien dystrybucji w UE
W arkuszach informacyjnych (zob. Aneks) znajduje się przegląd przepisów, regulacji
związanych ze wsparciem dla filmów oraz praktyk biznesowych związanych z oknami
dystrybucji w każdym państwie członkowskim i USA. Niniejsza sekcja natomiast
koncentruje się na kilku wskaźnikach, a jej celem jest zidentyfikowanie zakresu bieżących
trendów oraz poziomu zbieżności i rozbieżności pomiędzy różnymi systemami okien
dystrybucji w UE. Pomoże nam to ocenić aktualne możliwości i wyzwania, w szczególności
w związku z powstającymi ofertami VoD.
Strona 29
Ocena koncentruje się wokół trzech tematów:
1) Ogólna organizacja okien dystrybucji
Wskaźniki uwzględniają liczbę, rodzaj i kolejność okien dystrybucji. Punkt ten uwzględnia
także informacje o tym, czy okna mają wyłączne prawo dystrybucji (zwłaszcza poruszają
kwestię możliwej równoległej dystrybucji na VoD i wideo).
2) Okno kinowe
Porównujemy długość okna dystrybucji kinowej i różnice/podobieństwa w UE pod
względem tego, które okno jest drugie w kolejności.
3) Okno VoD
Wskaźniki obejmują pozycję (w stosunku do poprzedzających i kolejnych okien), datę
początkową i długość okna VoD.
Ogólna organizacja okien dystrybucji
Państwa UE różnią się pod względem liczby zidentyfikowanych okien, a nawet pod
względem ich rodzajów (zob. Tabela 5). Główną, ale nie jedyną powszechną cechą
widoczną we wszystkich państwach członkowskich jest fakt, że zasadniczo kina czerpią
korzyści z wyłącznego prawa dystrybucji, którą prowadzą przed wszystkimi innymi
platformami. Mimo iż w większości krajów nie istnieją rygorystyczne (prawne) ramy
chroniące okno dystrybucji kinowej (zob. poprzednia sekcja), najczęściej stosowaną
praktyką jest zachowanie okresu wyłączności dla kin, którego bronią głównie operatorzy
kin.
Tabela 5: Liczba, rodzaj i kolejność okien dystrybucji w krajach UE 27 i USA
Liczba
okien
Austria**
4
Belgia
6
Bułgaria*
3
Cypr
5
2. okno
DVD,
Online, PPV
DVD,
TVoD
DVD,
Online
3. okno
TV płatna
TV płatna
4. okno
TV
bezpłatna
TV
bezpłatna
TV płatna
DVD,
Online, PPV
DVD,
Online, PPV
DVD,
Online, TV
płatna
TV płatna
TV
bezpłatna
TV
bezpłatna
4
Dania
4
Estonia
2
Finlandia
4
DVD
Online
Francja*
7
DVD,
TVoD, PPV
TV płatna (1)
Niemcy**
5
DVD,
Online
PPV
TV płatna
Grecja
5
DVD
Online
TV płatna
Węgry
4
DVD
TV płatna
TV
bezpłatna
5
DVD, EST
Strumieniowa
nie, PPV
3
DVD,
Online,
TV bezpłatna
Włochy
7. okno
TV płatna
Czy istnieją
≠ rodzaje
VoD?
Nie
SVoD
bezpłatne VoD
Tak
Nie
Republika
Czeska
Irlandia
6. okno
TV bezpłatna
DVD
Online
5. okno
TV
bezpłatna
Nie
Nie
Tak
Nie
TV płatna,
TV
bezpłatna
TV płatna
(2)
TV płatna
Nie
TV
bezpłatna
TV
bezpłatna,
bezpłatne
VoD
TV
bezpłatna
SVoD
bezpłat
ne VoD
Tak
Tak
Nie
Nie
TV
bezpłatna
Tak
Tak
Strona 30
Łotwa**
2
Litwa
6
Luksemburg
2
PPV, TV
płatna
DVD, TV
bezpłatna
DVD
DVD,
Online
Nie
Online
PPV
Malta
nd.
5
DVD
Online
TV płatna
Polska
Portugalia*
6
3
DVD
DVD, PPV
TVoD
TV bezpłatna
TV płatna
Rumunia
5
DVD
Online, PPV
TV płatna
TV płatna
TV
bezpłatna
TV
bezpłatna
TV
bezpłatna
4
Słowenia
4
Hiszpania**
4
Szwecja
6
Zjednoczone
Królestwo
Stany
Zjednoczone
Ameryki
TV bezpłatna
Nie
Nie
Holandia
Słowacja
TV płatna
nd.
DVD,
Online
DVD,
Online
DVD,
Online, PPV
DVD,
Online
5
DVD, EST
2
DVD,
Online, TV
płatna, TV
bezpłatna
PPV, TV
płatna
TV płatna
Strumieniowa
nie
Strumieniowa
nie, PPV
TV
bezpłatna
SVoD
Tak
TV bezpłatna
TV
bezpłatna
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
PPV
TV płatna
TV płatna
TV
bezpłatna
TV bezpłatna
Tak
Tak
Nie
*Państwa, w których istnieją ogólne przepisy dotyczące okien dystrybucji
**Państwa, w których istnieją zasady dotyczące wsparcia dla filmów związane z oknami dystrybucji (w Szwecji do 2013 r.
obowiązywały takie zasady, dlatego przedstawione informacje odnoszą się do tych zasad)
Oprócz okna dystrybucji kinowej liczba okien waha się od 1 (np. Łotwa) do 6 (Francja).
Większość państw (ale nie wszystkie) wprowadza rozróżnienie pomiędzy DVD, dystrybucją
online („online” w tabeli), pay-per-view18 („PPV” w tabeli), telewizją płatną i telewizją
bezpłatną. Nie musi to oznaczać, że każdy kanał dystrybucji posiada własne okno
dystrybucji na wyłączność. Zazwyczaj chronologiczny system rozróżnia odrębne punkty
początkowe dla każdego z tych „okien”. Punkt początkowy zazwyczaj definiuje się w
porównaniu z datą premiery kinowej. Ogólnie możemy znaleźć punkt początkowy dla
każdego okna, ale żadnych konkretnych wskazówek dotyczących jego długości lub daty
końcowej. Jednak, jak zobaczymy, różne kanały prowadzą negocjacje w celu uzyskania
wyłączności, co oznacza, że filmy przestaną być dostępne w ramach jednego okna, kiedy
rozpoczną się kolejne. Nie dzieje się tak w przypadku wszystkich okien. W czasie badań
odkryliśmy następujące fakty:
-
Zazwyczaj okno kinowe trwa wystarczająco długo, aby zapewnić niemal wyłączne
prawa dystrybucji. Z chwilą rozpoczęcia dystrybucji w drugim oknie, tytuł znika z kin
(ale będą go pokazywały kina drugiego obiegu oraz bardzo małe kina);
Okna dystrybucji DVD i sprzedaży elektronicznej za pośrednictwem VoD będą
zazwyczaj zbiegać się czasowo ze wszystkimi kolejnymi oknami. Disney zawsze
stanowił wyjątek od tej zasady, ponieważ regularnie wycofuje swoje DVD z rynków
w celu zachowania wrażenia nowości wydawanych filmów. Warner Bros. w ostatnim
18
Pay-per-view nie jest nową koncepcją, ale od drugiej połowy lat 90. XX wieku cyfrowe wideo na żądanie
„online” czerpało korzyści z postępu technologicznego w zakresie transmisji szerokopasmowej i innej oraz dodało
nowe wymiary do koncepcji zmiany czasu i miejsca (KEA European Affairs i MINES ParisTech Cerna 2010: 41). W
pewnym sensie VoD stanowi cyfrowe, uzupełnione przełożenie pay-per-view w kontekście analogowym. Tę
historyczną ewolucję odzwierciedla fakt, że w wielu przypadkach można nadal rozróżnić oddzielne okno dla „payper-view” i VoD
Strona 31
-
czasie stosuje podobną strategię dla franczyzy związanej z Harrym Potterem (Russel
2011);
Zazwyczaj następuje zawieszenie dostępności w katalogach Pay-Per-View i VoD w
czasie, gdy dany tytuł jest nadawany w telewizji bezpłatnej i/lub płatnej. Jak
zobaczymy, długość takiego zawieszenia dostępności stanowi źródło konfliktów
pomiędzy różnymi zaangażowanymi stronami.
W niektórych krajach dokonuje się jednoznacznego rozróżnienia pomiędzy różnymi
rodzajami ofert wideo na żądanie. Francja i Belgia nadają szczególny status VoD na
abonament (SVoD) i bezpłatnemu VoD; Niemcy wyróżniają również bezpłatne VoD, które
wykorzystuje to samo okno, co bezpłatna telewizja. W niektórych krajach następuje
rozróżnienie pomiędzy wypożyczaniem a sprzedażą elektroniczną (EST) (w Belgii, Danii,
Francji, Irlandii, Włoszech, Holandii, Szwecji, Zjednoczonym Królestwie; zob. Rubryka 2, w
której znajduje się przegląd różnych rodzajów VoD). Możemy spodziewać się, że w wielu
innych krajach będą zawierane umowy podążające za podobnymi trendami.
Chociaż w niektórych przypadkach okno DVD nadal występuje wcześniej (w Finlandii, na
Węgrzech, na Litwie, w Holandii, w Polsce i Rumunii), w większości krajów UE DVD i
dystrybucja online odbywają się obecnie w ramach tego samego okna. Ze względu na to, że
zgromadzone przez nas dane są oparte na informacjach zebranych przez europejskie
organizacje działające w sektorze od ich krajowych przedstawicieli, terminy i poziom
szczegółów różnią się pomiędzy krajami. Różnice dotyczą również kanałów wchodzących w
skład „dystrybucji online”, ale zasadniczo termin ten związany jest ze sprzedażą
elektroniczną, a czasem także z modelami transakcyjnego wypożyczania (zob. również punkt
0). Dane IVF na temat Cypru sugerują, że dystrybucja online może korzystać z
wcześniejszego okna niż DVD. Jednak informacje IVF i informacje z innych źródeł są
nieznacznie sprzeczne dla tych państw, więc należy rozpatrywać tę kwestię z ostrożnością.
Różne rodzaje VoD
Na rynku VoD można rozróżnić kilka modeli finansowania i dostarczania treści. Z punktu
widzenia użytkownika końcowego możemy w pierwszej kolejności wymienić a) modele
bezpłatne, b) modele oparte na płatności bezpośredniej i c) połączenie modeli płatności, np.
ofertę freemium, w której niewielki odsetek użytkowników płaci za uzyskanie dostępu do
dodatkowych treści i usług, podczas gdy podstawowa oferta jest bezpłatna (np. Hulu i Hulu
Plus). Po drugie, biorąc pod uwagę kwestie techniczne związane ze sposobem dostarczania
treści, możemy rozróżnić pobieranie i strumieniowanie. Strumieniowanie zazwyczaj
wykorzystuje się w przypadku wypożyczania treści, natomiast pobieranie stosuje się dla
programów oferowanych na stałe lub do wypożyczenia.
Zazwyczaj rozróżnia się następujące rodzaje VoD:
- VoD transakcyjne lub TVoD do wypożyczenia, czasem równoznaczne z Pay-per-view
(PPV): Konsument płaci za transakcję VoD, ale nie uzyskuje stałego dostępu do danego
tytułu tylko wypożycza go na ograniczoną liczbę godzin (zazwyczaj od 24 do 48).
- VoD transakcyjne na sprzedaż, często nazywane sprzedażą elektroniczną (Electronic
Sell-Through - EST) lub pobieraniem na własność (downland-to-own - DTO): Konsument
ma stały dostęp do danego tytułu, ponieważ jest on pobierany do wykorzystania w
przyszłości.
- Pobieranie z możliwością wypalenia (download-to-burn - DTB): Kiedy po pobraniu
plików (transakcyjne VoD) można je wypalić (np. na DVD), wykorzystywany jest termin
Strona 32
„pobieranie z możliwością wypalenia”.
- VoD na abonament (SVoD): W zamian za okresowo wpłacaną kwotę (zazwyczaj co
miesiąc) konsument uzyskuje dostęp albo do określonej, albo nieograniczonej liczby
programów. Katalog tych usług zmienia się co jakiś czas.
- Bezpłatne VoD, często oparte na reklamach (AVoD): Odbiorcy serwisu są wartościowi
dla reklamodawców, którzy w pewnym sensie „dotują” serwis. W efekcie konsument nie
musi płacić bezpośrednio platformie VoD, która zazwyczaj działa w oparciu o tymczasowe
strumieniowanie filmów.
Rubryka 2: Różne rodzaje VoD
Okno kinowe
W UE średni czas trwania okna kinowego z wyłącznym prawem dystrybucji wynosi 116 dni.
Oznacza to, że filmy nie mogą być udostępnione na innych platformach przed upływem 116
dni. Podobny okres obowiązuje w USA (119 dni) (zob. Tabela 6 i Fig. 1). 19 Zarówno w UE,
jak i USA, okno kinowe z wyłącznym prawem dystrybucji trwa zazwyczaj od 90 do 150 dni
(czyli od 3 do 5 miesięcy) (zob. Fig. 1). W niektórych okolicznościach czas trwania okna
wyłącznej dystrybucji kinowej jest skrócony - dzieje się tak np. we Francji, jeżeli film nie
osiąga sukcesu kinowego (zob. również Rubryka 1). Wprawdzie długość okien w Austrii,
Rumunii, Niemczech, Szwecji, Finlandii i Republice Czeskiej wykracza poza średnią, ale w
każdym z tych państw postanowiono je skrócić (więcej szczegółów znajduje się w arkuszach
informacyjnych).
W krajach, których ustawodawstwo reguluje okna dystrybucji, czyli we Francji, Bułgarii i
Portugalii, sytuacja jest zbliżona do krajów, w których takie ustawodawstwo nie istnieje. Ich
minimalne okno dystrybucji kinowej trwa od 90 (we Francji 92) do 120 dni. Jednak
równocześnie Niemcy i Austria znajdują się wśród państw posiadających rozległe regulacje
związane ze wsparciem dla filmów oraz najdłuższe okna dystrybucji kinowej (mimo iż
dopuszczalne są odstępstwa).
Jak zobaczyliśmy, dostępne dane (w tym porównanie poprzednich badań z najnowszymi
danymi IVF) wskazują na tendencję do skracania okien. Jest ona odzwierciedlona w
działaniach ustawodawczych: Francja zmieniła okna dystrybucji w 2009 r., a obecnie bada
dalsze możliwości zmian związanych z ewolucją rynku (zob. także Rubryka 1).
Zgodnie z Tabelą 6 po dystrybucji kinowej następuje zazwyczaj okno DVD, które, jak już
wspomniano, w wielu przypadkach trwa równolegle z oknem dystrybucji online (zasadniczo
transakcyjnym VoD).
Tabela 6: Cechy okien dystrybucji kinowej w UE 27 i USA
Kraj
Węgry
Austria**
Rumunia
Niemcy**
Szwecja
Finlandia
Okres wyłączności dla okna kinowego
(dni)
180
Pomiędzy 120 a 180
Pomiędzy 120 a 180
Pomiędzy 120 a 180
Pomiędzy 105 a 180
Pomiędzy 105 a 180
19
Media w kolejnym oknie
DVD
DVD, Online, PPV
DVD
DVD, Online
DVD, Online
DVD
Standardowe odchylenie wynosi 27 dni. Wartości przyjęte w celu wyliczenia średniej długości okna dystrybucji
kinowej były albo zwyczajowym, albo określonym prawnie czasem długości okna lub średnią minimalnej i
maksymalnej długości tego okna. Na przykład dla Austrii przyjęto wartość będącą średnią 120 i 180 (czyli 150).
Strona 33
Republika Czeska
Polska
Słowenia
Belgia
Portugalia*
Słowacja
Holandia
Stany Zjednoczone Ameryki
Pomiędzy 90 a 180
Pomiędzy 90 a 180
Pomiędzy 90 a 150
120
120
120
120
119
Luksemburg
119
Średnia UE
116
Francja*
Pomiędzy 92 a 120
Irlandia
Pomiędzy 90 a 120
Hiszpania**
Pomiędzy 90 a 120
Zjednoczone Królestwo
Pomiędzy 90 a 120
Włochy
105
Dania
Pomiędzy 85 a 120
Bułgaria*
90
Estonia
90
Łotwa**
90
Litwa
90
Cypr
Pomiędzy 60 a 90
Grecja
Pomiędzy 30 a 90
Standardowe odchylenie UE
27
*Państwa, w których istnieją ogólne przepisy dotyczące okien dystrybucji
DVD, Online, PPV
DVD
DVD, Online
DVD, TVOD
DVD, PPV
DVD, Online
DVD
DVD, Online, telewizja płatna,
telewizja bezpłatna
DVD, Online
nie dotyczy
DVD, TVOD, PPV
DVD, EST
DVD, Online, PPV
DVD, EST
DVD, Online, PPV, telewizja płatna
DVD, Online, PPV
DVD, Online
DVD, Online, telewizja płatna
DVD, telewizja bezpłatna
DVD
Online
DVD
nie dotyczy
**Państwa, w których istnieją zasady dotyczące wsparcia dla filmów związane z oknami dystrybucji
gdzie Długośći oznacza okres wyłączności okna kinowego w państwie i. W przypadku, gdy istnieją inne długości, Długośći
stanowi średnią arytmetyczną tych długości.
Fig. 1: Długość okna dystrybucji kinowej w UE27 i USA
Strona 34
Okno VoD
W kontekście cyfrowym coraz częściej kwestionuje się systemy okien dystrybucji ze względu
na konieczność wprowadzenia nowego okna dla wideo na żądanie (VoD), a czasem także
różnych okien dla różnych rodzajów VoD.
Mówiąc ogólnie, interesariusze z sektora początkowo okazywali pewną niechęć wobec VoD,
koncentrując się na większych przychodach pochodzących z dystrybucji na DVD. W 2010 r.
we Francji raport Hubaca wykazał, że posiadacze praw otrzymywali około 1,5 € za każde
wypożyczenie na VoD, podczas gdy sprzedaż tego samego filmu na DVD lub Blu-ray
generowała co najmniej trzykrotnie większe przychody (Hubac 2010: 12). Obecnie upadek
rynków DVD/Blu-ray doprowadził do większego nacisku na rosnące rynki VoD (Lescure
2013: 94).
Mimo to, jak zauważa Lescure, wielu producentów koncentruje się na wstępnym
finansowaniu filmów i w efekcie kładzie większy nacisk na okna dystrybucji kinowej i
telewizyjnej (Lescure 2013: 49).
Strona 35
W UE okno VoD rozpoczyna się średnio 131 dni po emisji kinowej, podczas gdy w USA
okres ten wynosi 119 dni.20 Wśród państw członkowskich panują większe rozbieżności
dotyczące długości okna dystrybucji kinowej (zob. Tabela 6), przy czym większość państw
rozpoczyna dystrybucję VoD pomiędzy 90 a 180 dniami od emisji kinowej.21 W Rumunii
okno VoD rozpoczyna się aż po upływie od 180 do 270 dni.
Okno dystrybucji VoD rzadko ma prawo wyłączności i często zbiega się z oknem DVD (zob.
Tabela 6). Ponadto istnieje znaczna rozbieżność pomiędzy państwami w kwestii terminu
rozpoczęcia kolejnego okna. W niektórych krajach kolejne okno rozpoczyna się bardzo
szybko, podczas gdy w innych kolejny rodzaj dystrybucji rozpoczyna się po upływie
dłuższego okresu (np. do 600 dni w Finlandii). Z wywiadów wynika, że okno VoD (lub
przynajmniej niektóre formy VoD) często „zamyka się” w celu umożliwienia wyłącznej
dystrybucji przez np. telewizję płatną. Raport Lescure'a wskazuje, że w przypadku Francji
kanały płatnej telewizji (np. należące do Canal Plus) negocjują (w zamian za wkład we
wstępne finansowanie filmów) takie zawieszenie dystrybucji na VoD (wypożyczania) od 10
miesiąca po emisji kinowej i podczas trwania całego okna dystrybucji w telewizji płatnej.
Następnie kanały telewizji bezpłatnej wysuwają podobne żądania, które uniemożliwiają
eksploatację przez serwisy VoD (na abonament i bezpłatne) przez 30-48 miesięcy po emisji
kinowej. Ponieważ zawieszenie to jest wznawiane wraz z każdym kolejnym rozpoczęciem
nadawania, w przypadku niektórych (najbardziej komercyjnych) tytułów istnieje ryzyko, że
nigdy nie powrócą do oferty VoD (Lescure 2013: 102). Z raportu wynika, że nie ma
dowodów na kanibalizację pomiędzy VoD a oknami dystrybucji telewizyjnej, co utrudnia
uzasadnienie takiego „zawieszania”. Pojawianie się i znikanie produkcji na platformach VoD
jest trudne do zrozumienia przez standardowego konsumenta oraz może stanowić przeszkodę
dla opracowania legalnej oferty online (Lescure 2013: 103). Jak omówmy w sekcji 2.3,
istnieją także pewne eksperymenty, w ramach których w okresie dystrybucji kinowej na
krótki czas otwiera się i zamyka okno VoD w wyższych cenach (Premium VoD).
Jak już wspomniano, niektóre kraje wprowadzają bardziej rozbudowane rozróżnienia
pomiędzy różnymi formami VoD, a używane słownictwo nie jest takie samo w każdym
państwie członkowskim. W przypadku niektórych krajów dane IVF odnoszą się tylko do
jednego okna VoD (lub „online”). W przypadku innych krajów dokonywane jest wyraźne
rozróżnienie (czasem w ustawodawstwie, jeśli istnieje) pomiędzy VoD transakcyjnym
(TVoD), VoD na abonament (SVoD) i bezpłatnym VoD (zob. Rubryka 2).
W Tabeli 7 opisano wszystkie państwa, dla których dostępne są informacje na temat VoD bez
podziału na poszczególne formy.
Tabela 7: Cechy okna VoD w niektórych państwach członkowskich i w USA
Kraj
Początek (dni po
dystrybucji kinowej)
Średni okres
wyłączności (dni)
Poprzednie
okno
Finlandia
Pomiędzy 120 a 360
Do 600
DVD
20
Następne
okno
TV płatna, TV
bezpłatna
Wartości przyjęte w celu wyliczenia średniego okresu poprzedzającego rozpoczęcie okna VoD były albo
zwyczajowym, albo określonym prawnie czasem długości okna lub średnią minimalnej i maksymalnej długości
okresu poprzedzającego rozpoczęcie tego okna. Na przykład dla Austrii przyjęto wartość będącą średnią 90 i 180
(czyli 135).
21
Jest to najlepiej widoczne po porównaniu standardowych odchyleń: 40 dni na rozpoczęcie okna VoD kontra 27
dni dla okna dystrybucji kinowej.
Strona 36
Rumunia
Litwa
Austria**
Republika Czeska
Pomiędzy 180 a 270
180
Pomiędzy 120 a 180
Pomiędzy 90 a 180
Słowenia
Pomiędzy 90 a 150
Portugalia*
Słowacja
Luksemburg
Stany Zjednoczone
Ameryki
Bułgaria*
Estonia
Cypr
Grecja
120
120
119
Do 270
90
Do 240
Pomiędzy 90 a 270
Pomiędzy 210 a
270
240
240
119
90
90
Pomiędzy 60 a 90
Pomiędzy 30 a 90
90
Pomiędzy 30 a 60
90
Kino
Kino
Kino
TV płatna
PPV
TV płatna
TV płatna
PPV, TV
płatna
TV bezpłatna
TV płatna
brak
Kino
nd.
Kino
Kino
Kino
DVD
TV bezpłatna
brak
DVD
TV płatna
DVD
DVD
Kino
Kino
Kino
Tabela uwzględnia wszystkie państwa, w przypadku których nie znaleziono rozróżnienia na poszczególne rodzaje VoD
*Państwa, w których istnieją ogólne przepisy dotyczące okien dystrybucji
**Państwa, w których istnieją zasady dotyczące wsparcia dla filmów związane z oknami dystrybucji
W przypadku państw, dla których uzyskaliśmy informacje dotyczące rozróżnienia na
poszczególne rodzaje VoD, najpierw podano dane dotyczące VoD transakcyjnego, następnie
SVoD i bezpłatnego VoD (zob. Tabela 5). TVoD rozpoczyna się średnio 123 dni po emisji
kinowej, a kolejne okno rozpoczyna się 210 dni później (zob. Tabela 8). Okno
transakcyjnego VoD zazwyczaj zbiega się z oknem DVD lub PPV i w ten sposób tworzy
pierwsze okno dystrybucji poza kinem. W kilku przypadkach, gdzie wprowadza się
rozróżnienia
pomiędzy
wypożyczaniem/strumieniowaniem
a
sprzedażą
elektroniczną/pobieraniem, okno sprzedaży rozpoczyna się przed oknem wypożyczania (zob.
Tabela 8).
Tabela 8: Cechy okna TVoD w niektórych państwach członkowskich
Kraj
Belgia
Holandia
Konkretne cechy TVoD
Otwarcie okna TV płatnej
odpowiada zamknięciu okna
TVoD. Ponowne otwarcie po 720
dniach
Niektórzy dystrybutorzy
rozróżniają pomiędzy
strumieniowaniem
(wypożyczanie) a EST
Niemcy**
Polska
Szwecja
TVoD zazwyczaj między 15 a 30
dniami po wydaniu na DVD
Możliwe dodatkowe opóźnienie
30-45 dni po strumieniowaniu
(wypożyczenie)
Średnia UE
Początek (dni
po
dystrybucji
kinowej)
Średni okres
wyłączności
(dni)
Poprzednie
okno
Kolejne
okno
120
240
Kino
TV płatna
165
315
DVD
TV płatna
Do 150
Kino
PPV
Do 255
DVD
TV płatna
Do 120
Kino
Strumienio
wanie
210
Minimum 180
(dla
strumieniowa
nia/wypożycz
ania)
Do 60
nd.
nd.
Kino
TV płatna
Kino
PPV,
Pomiędzy 120
a 180
Pomiędzy 105
a 180
Pomiędzy 105
a 180
123
Francja*
Otwarcie okna TV płatnej
odpowiada zamknięciu okna
VoD (strumieniowanie/
wypożyczenie, ale nie EST)
Pomiędzy 92
a 120
Irlandia
Strumieniowanie (wypożyczanie)
Pomiędzy 90
Strona 37
do 30 dni po EST
a 120
Hiszpania**
strumieniow
anie
Pomiędzy 90
a 120
Pomiędzy 240
a 450
Kino
TV płatna
Włochy
Czasem rozróżnienie pomiędzy
wypożyczaniem a sprzedażą
105
345
Kino
Zjednoczone
Królestwo
Strumieniowanie (wypożyczanie)
do 30 dni po EST
Pomiędzy 90
a 120
Do 60
Kino
Dania
Możliwe rozróżnienie pomiędzy
wypożyczaniem a sprzedażą
Pomiędzy 85
a 120
Pomiędzy 240
a 275
Kino
TV płatna
23
147
nd.
nd.
Standardowe
odchylenie UE
TV
bezpłatna
PPV,
strumieniow
anie
*Państwa, w których istnieją ogólne przepisy dotyczące okien dystrybucji
**Państwa, w których istnieją zasady dotyczące wsparcia dla filmów związane z oknami dystrybucji (w Szwecji do 2013 r.
obowiązywały takie zasady, dlatego przedstawione informacje odnoszą się do tych zasad)
Jeżeli następują bezpośrednie odniesienia do SVoD jest ono znacznie bardziej oddalone
od okresu dystrybucji kinowej i zazwyczaj zbiega się lub następuje po oknie dystrybucji
w telewizji bezpłatnej (zob. Tabela 9). Jeżeli istnieją zapisy dot. bezpłatnego VoD,
zawsze jest ono ostatnie w kolejności, tj. następuje kilka lat po emisji kinowej (zob.
Tabela 9). Powodem jest to, że SVoD i bezpłatne VoD kanibalizują odpowiednio płatną i
bezpłatną telewizję, biorąc pod uwagę podobieństwa pomiędzy modelami przychodów.
Jako że te ostatnie okna są ważniejsze dla posiadaczy praw pod względem wstępnego
finansowania i/lub przychodów, modele VoD zazwyczaj mają trudności z uzyskaniem
dostępu do najnowszych treści. Niektórzy pytani wyrażali nawet obawy, że w wyniku
rozwoju takich modeli (np. pojawienia się Netflix w większości państw UE, które zostało
zapowiedziane na koniec 2013 r.) konsumenci odejdą od innych rodzajów VoD, które
oferują treści w wyższych cenach, co doprowadzi do redukcji ogólnej wartości
generowanej przez VoD. Równocześnie SVoD postrzega się jako szczególnie atrakcyjną
propozycję z punktu widzenia konsumentów, ale aktualne katalogi platform SVoD tracą z
powodu długich odstępów czasowych, które zazwyczaj muszą stosować. W reakcji na tę
sytuację, Netflix z powodzeniem wszedł na arenę oryginalnych treści (z programami
takimi jak Arrested Development i House of Cards; Block 2012). Taki ruch w stronę
inwestycji w treści specjalne może sprawić, że w najbliższej przyszłości SVoD stanie się
bardziej atrakcyjną alternatywą dla (płatnej) telewizji zarówno z punktu widzenia
konsumentów, jak i posiadaczy praw.
Tabela 9: Cechy okna SVOD i bezpłatnego VOD w niektórych państwach członkowskich
Kraj
SVoD /
bezpłatne VoD
Belgia
SVoD
Niemcy**
bezpłatne VoD
Polska
SVoD
Francja*
SVoD
Początek (dni po
dystrybucji
kinowej)
Pomiędzy 720 a
1080
Pomiędzy 180 a
540
Nie wcześniej niż
450
Średni okres
wyłączności
(dni)
Poprzednie
okno
Kolejne okno
Do 360
TV bezpłatna
bezpłatne VoD
(po 1080 dniach)
nd.
TV płatna
-
Do 270
TV płatna
TV bezpłatna
1080
Do 360
TV bezpłatna
bezpłatne VoD
(po 1440 dniach)
*Państwa, w których istnieją ogólne przepisy dotyczące okien dystrybucji
**Państwa, w których istnieją zasady dotyczące wsparcia dla filmów związane z oknami dystrybucji
Strona 38
Wnioski
Przyglądając się organizacji okien dystrybucji oraz związanym z nimi trendom w państwach
UE, możemy potwierdzić, że różnorodność ram regulacyjnych określonych w sekcji 2
(ustawodawstwo, regulacje i/lub porozumienia branżowe) przekłada się na gamę silnie
zróżnicowanych praktyk w zakresie okien dystrybucji. Dotyczy to przede wszystkim ogólnej
organizacji systemów okien dystrybucji. Definicje i poziom szczegółów uwzględnionych w
ramach regulujących okna dystrybucji różni się szczególnie jeśli chodzi o dystrybucję online i
różne warianty wideo na żądanie (np. TVoD, SVoD, bezpłatne VoD, zob. Rubryka 2 w
raporcie), co nie przyczynia się do transparentności sektora na poziomie UE.
Jednak pomimo tej różnorodności możemy zidentyfikować wspólne cechy i trendy. Po
pierwsze okno dystrybucji kinowej niewątpliwie pozostaje pierwszym oknem w całej UE.
Równocześnie długość okna wyłącznej dystrybucji kinowej skraca się do około 3-5 miesięcy,
zarówno w UE, jak i w Stanach Zjednoczonych. Kolejnym oknem jest zazwyczaj dystrybucja
DVD, często równoległa z dystrybucją online (transakcyjne VoD).
Po drugie, budowa okien dystrybucji poza kinem przechodzi obecnie zmiany, które mają
odzwierciedlić rozwijającą się dywersyfikację rynku VoD, a państwa członkowskie różnią się
pod względem wykorzystywanej terminologii i poziomu szczegółów. Obecnie powszechnie
akceptuje się, że okno dystrybucji VoD powinno zbiegać się z dystrybucją na DVD przynajmniej w przypadku transakcyjnego VoD. Podczas gdy przychody z DVD ulegają
zmniejszeniu, okno VoD jest postrzegane jako rynek rozwijający się. Jeszcze bardziej
problematyczny jest fakt, iż okna muszą one zmagać się z ograniczeniami czasowymi lub
praktykami „zamrażania”, co oznacza, że treści znikają z platform na korzyść kolejnych okien
(telewizyjnych). Kwestia nietransakcyjnych modeli VoD, takich jak SVoD czy bezpłatne
VoD, które mogą być szczególnie atrakcyjne dla odbiorców, albo nie jest rozpatrywana w
sposób bezpośredni, albo - kiedy już ma to miejsce - platformy te otrzymują dostęp do filmów
po upływie lat od ich dystrybucji kinowej. W pewnym sensie różne warianty VoD stanowią
przełożenie istniejących kanałów dystrybucji na poziom „na żądanie”: często wskazuje się na
podobieństwo SVoD do płatnej telewizji; bezpłatnego VoD do bezpłatnej telewizji; i
transakcyjnego VoD do Pay-per-view i/lub DVD na sprzedaż/do wypożyczenia. Posiadacze
praw w UE zazwyczaj koncentrują się w pierwszej kolejności na ustanowionych oknach
dystrybucji (telewizja, kino), które starają się utrzymać wyłączny dostęp do treści. W efekcie
serwisy VoD zazwyczaj nie mają wyłącznego dostępu do treści. Wszystkie te aspekty mogą
wpłynąć negatywnie na rolę VoD jako realnej alternatywy dla serwisów naruszających prawa
autorskie.
Ponadto nie ma wielu możliwości działania, które pozwoliłyby zastosować okna dystrybucji w
sposób elastyczny - ani na poziomie państwa członkowskiego, ani w całej UE. Z naszej oceny
i wywiadów wynika, że w obliczu braku konkretnego ustawodawstwa lub innych regulacji
dotyczących okien dystrybucji przeciwstawne siły rynkowe walczą ze sobą nawzajem, co
zazwyczaj przynosi korzyści dotychczasowym podmiotom. Z drugiej strony zasady narzucone
z zewnątrz nie muszą uniemożliwiać silnym podmiotom istniejącym na runku obrony ich
okna. Mimo iż nie dziwi fakt, że główni beneficjenci (kina, nadawcy telewizyjni) starają się
chronić swoje okna zamiast ryzykować utratę części widowni i zysków, stanowi to utrudnienie
dla znalezienia kompromisu pomiędzy różnymi argumentami za i przeciw zmianie organizacji
okien dystrybucji. Jednak także w grupie państw posiadających regulacje/ustawodawstwo
widać wyraźne różnice w poziomie szczegółów i rozbudowania systemu, które wpływają na
możliwość odchodzenia od ustanowionych ram. Rozbudowana organizacja okien dystrybucji
we Francji ma zalety w postaci przejrzystych zasad i zrównoważonych negocjacji, ale nie ma
Strona 39
możliwości szybkiej adaptacji i może być zbyt restrykcyjna dla podmiotów i tytułów, które nie
stosują typowej strategii dystrybucji.
Pomimo niechętnego stanowiska niektórych podmiotów, w ciągu ostatnich lat
przeprowadzono wiele badań i opracowano alternatywne strategie dystrybucji. Ważne jest,
aby rozpatrywać oba przypadki, które miały miejsce w UE w taki sam sposób, jak te spoza
UE. Biorąc pod uwagę, że na rynki europejskie wchodzą niektóre ważne podmioty z USA
(takie jak Netflix), istotne jest prześledzenie zmian w tym państwie.
2.3 W stronę większej elastyczności?
dystrybucji w UE i poza UE
Badanie
nowych
strategii
Jak ukazano w sekcji 2 istnieje wyraźna tendencja do skracania okien dystrybucji zarówno w
UE, jak i USA. Przyspieszenie cyklu dystrybucji wynika przede wszystkim z wprowadzenia
okna (okien) VoD i konkurencji ze strony serwisów naruszających prawa autorskie.
Dodatkowo obecnie bierzemy również pod uwagę wpływ sytuacji, w których dystrybucja
filmów odbiega od ustalonych procedur. Sprawy te koncentrują się szczególnie na jednej z
dwóch głównych debat, które określiliśmy na końcu poprzedniej podsekcji, czyli na pozycji i
długości okna kinowego oraz związków z oknem VoD. W ramach eksperymentów
opracowano alternatywne programy dystrybucji, które podchodzą do kwestii kolejności okien
z większą elastycznością. Wpływa to na okno dystrybucji kinowej na wiele sposobów.
Obecnie możemy rozróżnić kilka alternatywnych strategii dystrybucji, które zostały
zapoczątkowane jako eksperymenty:
-
-
Strategie dystrybucji symultanicznej. Oznacza to, że dany tytuł jest udostępniany za
pośrednictwem różnych kanałów i/lub na różnych rynkach w tym samym dniu
(August et al. 2013: 1). Może to dotyczyć np. emisji danego filmu zarówno na
krajowym, jak i międzynarodowym rynku kinowym, ale obecnie (i w niniejszym
raporcie) terminu używa się w odniesieniu do równoczesnej dystrybucji na VoD i w
kinach.
Odwrotna kolejność okien, lub model „ultra” dystrybucji, tj. dystrybucja na
platformach VoD przed rozpoczęciem dystrybucji kinowej.
Dystrybucja Premium VoD, czyli udostępnienie oferty w ramach wideo na żądnie w
okresie trwania okna kinowego, ale za wyższe ceny (premium) niż w późniejszym
oknie VoD (KEA European Affairs i MINES ParisTech Cerna 2010: 58; Miller
2012).
Tabela 10 przedstawia przegląd kilku ostatnich spraw, które zidentyfikowaliśmy na podstawie
badań źródłowych. Chociaż nie przedstawiliśmy wyczerpującego przeglądu wszystkich
eksperymentów, 45 wybranych przez nas spraw wykazało ich zróżnicowanie pod względem
rodzajów filmów, dystrybutorów i rodzaju stosowanej strategii dystrybucji.
Chociaż pierwsze eksperymenty dotyczyły równoczesnej dystrybucji na DVD i w kinach, z
czasem widoczny stał się wzrost VoD, a obecnie największego znaczenia nabrała dystrybucja
symultaniczna i ultra-dystrybucja na VoD i w kinach. Strategie te są często stosowane w
przypadku mniejszych filmów niezależnych i/lub dokumentów, przy których dystrybucja
kinowa na wielką skalę jest z założenia mniej oczywista. Inne podejście mają więksi
dystrybutorzy, którzy próbują wprowadzić okno Premium VoD dla niektórych hitów
kinowych z głównego nurtu.
Strona 40
Na kolejnych stronach uważniej przyjrzymy się niektórym eksperymentom, które miały
miejsce odpowiednio poza UE i wewnątrz niej. Naszym głównym celem było zebranie
konkretnych danych dotyczących wyników ekonomicznych osiągniętych w różnych
przypadkach, które różniły się w następujących kwestiach:
a) Rodzaj eksperymentu (zob. powyżej). Uważa się, że eksperymenty wykazują, iż
dystrybucja symultaniczna jest bardziej skuteczna niż Premium VoD (Lescure 2013:
98).
b) Rodzaj treści (z głównego nurtu kontra spoza głównego nurtu): w podsekcji 3.1
zobaczyliśmy, że możliwe są różne uzasadnienia dla zbliżenia okien dla różnych
rodzajów treści.
c) Rodzaj zaangażowanych podmiotów działających na rynku: jak wspomniano w
podsekcji 2.1 podmioty zintegrowane pionowo są bardziej skłonne do zbliżania okien
w celu zoptymalizowania ogólnych efektów działań marketingowych i potencjalnych
przychodów.
d) Kraje, w których przeprowadzono eksperyment (w UE lub poza UE, ze
szczegółowymi ramami regulującymi dystrybucję lub nie). Możemy spodziewać się,
że kraje, w których granice systemu okien dystrybucji są określone poprzez regulacje
i/lub ustawodawstwo, będą mniej otwarte na takie eksperymenty. Dodatkowo poziom
piractwa, infrastruktura kinowa oraz inne czynniki charakterystyczne dla
poszczególnych państw mogą wpływać na wykonalność i/lub wyniki niektórych
eksperymentów.
W rzeczywistości nawet jeżeli kina zazwyczaj podchodzą do alternatywnych sposobów
dystrybucji z podejrzliwością, większość pytanych przyznało, że brakuje konkretnych danych
rynkowych, które mogą pomóc potwierdzić lub zaprzeczyć istnieniu efektu kanibalizacji.
Strona 41
Kraj
eksperymentu
Rok
Film i reżyser
10 państw
UE
2013
„Viramundo: a
musical journey
with Gilberto Gil“
- Pierre-Yves
Borgeaud
UK
2013
„A Late
Quartet” Yaron Zilberman
2012
„Paraísos
Artificiais (Les
Paradis
Artificiels)” Marcos Prado
Francja
Kraj
pochodzenia
Francja /
Szwajcaria
USA
Brazylia
Rodzaj filmu
Film
dokumentalny
Pełnometrażow
y film fabularny
(niezależny,
dramat)
Debiutancki
pełnometrażowy
film fabularny
Dystrybutor
Urban Distribution
(FR); Nomad
Films (IT);
Alambique
(PT);Kaunas
International Film
Festival (LT);
Brunbro Films
(Beneluks); Soda
Pictures (UK/IE);
Gutek Films (PL)
Curzon
Artificial Eye
Damned
Distribution
Strona 42
Rodzaj
eksperymentu
Dalszy opis
Dystrybucja ultra
/symultaniczna
„Viramundo” to pierwszy film dystrybuowany w
ramach TIDE. TIDE, Speed Bunch i EDAD to
projekty finansowane przez Komisję Europejską
w pierwszej fazie działania przygotowawczego.
Wyniki zostaną zaprezentowane na konferencji
najprawdopodobniej w maju 2014 r.
„Viramundo” udostępniono równocześnie lub
niemal równocześnie w kinach i na VoD. Aby
obejść przepisy we Francji film symbolicznie
udostępniono na VoD przed rozpoczęciem
dystrybucji kinowej w tym kraju.
Symultaniczna
dystrybucja
kinowa/VoD
Ten sam model łączący dystrybucję za
pośrednictwem Curzon VoD i w kinach
Dystrybucja ultra
Ten debiutancki pełnometrażowy film fabularny
został wyświetlony na stronie Dailymotion 29
października 2012 r. o godz. 22, przed
udostępnieniem go przez francuskiego
dystrybutora Damned Distribution 31
października.
Film obejrzało online ponad 60000 osób. Jednak
jedna z sieci kin zdecydowała się odwołać
rezerwację filmu, przez co został wyświetlony
jedynie w trzech niezależnych placówkach
Kraj
eksperymentu
Rok
Film i reżyser
Kraj
pochodzenia
2012
„Nuit #1” –
Anne Emond
Kanada
UK
2012
„Le Havre” Aki Kaurismaki
Finlandia/Fra
ncja/Niemcy
UK
2012
„Something In
The Air” Ramsay Davila
Francja
UK
2012
„Beware
of Mr
Baker” - Jay
Bulger
USA
Francja/Belgia
Rodzaj filmu
Film
debiutancki,
niezależny
Pełnometrażow
y film fabularny
(nominowany
do Złotej Palmy
w Cannes)
Pełnometrażow
y film fabularny
(dramat)
Film
dokumentalny
Rodzaj
eksperymentu
Dalszy opis
Coopérative
Nouveau
Cinéma
Dystrybucja ultra
Ten debiutancki film został udostępniony online
na Dailymotion we Francji i Belgii jako
„podgląd” dwa dni przed premierą kinową. Film
był wyświetlany w ograniczonej liczbie kin i
obejrzało go do 7000 osób. Nie było przypadków
anulowania rezerwacji.
Curzon
Artificial Eye
Symultaniczna
dystrybucja
kinowa/VoD
„Le Havre” pokazywano równocześnie w kinach i
w serwisie Rurzon On Demand za 10 £ za nowy
pokaz.
Curzon
Artificial Eye
Symultaniczna
dystrybucja
kinowa/VoD
Ten sam model łączący dystrybucję za
pośrednictwem Curzon VoD i w kinach
Curzon
Artificial Eye
Symultaniczna
dystrybucja
kinowa/VoD
Ten sam model łączący dystrybucję za
pośrednictwem Curzon VoD i w kinach
Dystrybutor
Strona 43
Kraj
eksperymentu
Rok
Film i reżyser
Kraj
pochodzenia
Rodzaj filmu
UK
2012
„Stories We
Tell” - Sarah
Polley
Kanada
Film dokumentalny
USA
USA
USA
USA
2012
2012
2012
2012
„Bachelorette” Leslye Headland
„Arbitrage”Nicholas Jarecki
„The Bay”
„Piranha 3DD”
- John Gulager
Dystrybutor
Curzon
Artificial
Eye
Rodzaj
eksperymentu
Dalszy opis
Symultaniczn
a dystrybucja
kinowa/VoD
Ten sam model łączący dystrybucję za
pośrednictwem Curzon VoD i w kinach
Dystrybucja
ultra
Film został udostępniony na VoD miesiąc przed
premierą kinową. Został uznany za sukces, w
szczególności na VoD, gdzie osiągnął przychód 5,5
mln $ brutto (dla porównania przychody po tygodniu
obecności na rynku kinowym były niskie i wynosiły
448000 $)
Film niezależny
The Weinstein
Company/
Anchor Bay
Entertainment
USA
Film spoza
głównego nurtu
Lionsgate/
Roadside
Attractions
Symultaniczn
a dystrybucja
kinowa/VoD/
w telewizji
kablowej
USA
Film niezależny
(horror/sci-fi)
Lionsgate/
Roadside
Attractions
Symultaniczn
a dystrybucja
kinowa/VoD
USA
Niskobudżetowy,
3D,
komedia/horror/thril
ler
Anchor Bay
Entertainment/
Dimension
Films/ Starz
Digital Media
USA
Strona 44
Symultaniczn
a dystrybucja
kinowa/w
płatnej
telewizji/Vo
D
Film został udostępniony tego samego dnia na
wszystkich trzech rynkach (premiera kinowa w niemal
200 miejscach). Jak na razie jest uznawany za
najbardziej udaną premierę symultaniczną, z
przychodami brutto 8 mln $ w kinach i 14 mln $ na
VoD.
Ten ekologiczny thriller o istotach opanowujących
ludzkie ciała miał jednocześnie premierę w około 23
miejscach i na VoD. W ciągu dwóch tygodni
wyświetlania uzyskał relatywnie wysokie przychody
(30000 $)
Pirania 3DD była dostępna równocześnie na VoD (do
wypożyczenia), w kinach, w płatnej telewizji w
domach, a nawet na Facebooku (możliwość
wypożyczenia za pośrednictwem specjalnej aplikacji)
Kraj
eksperymentu
Rok
Film i reżyser
Kraj
pochodzenia
Rodzaj filmu
Dystrybutor
USA
2012
„Universal
Soldier: Day of
Reckoning” - John
Hyams
USA
Film akcji z
głównego nurtu
Magnolia/
Magnet/Sony
Francja
2012
„Fear of
Falling” Bartosz Konopka
Polska
Pełnometrażowy
film fabularny
(dramat)
Eye on Films
Dystrybucja
ultra
USA
2012
„Bel Ami” Declan Donnellan,
Nick Ormerod
UK/IT
Film niezależny
Magnolia
Dystrybucja
ultra
2012
„The Do-DecaPentathlon”
Jay
Duplass,
Mark Duplass
USA
USA
Film niezależny
Fox Searchlight
(dodatkowy);
Red Flag
Releasing
(kinowy)
Strona 45
Rodzaj
eksperymentu
Dalszy opis
Dystrybucja
ultra
Film udostępniono najpierw na wideo na żądanie
zanim został wyświetlony na trzech ekranach. Brakuje
szczegółowych danych liczbowych, ale prasa
branżowa uznała go za sukces
Symultaniczn
a dystrybucja
kinowa/VoD
Przedpremierowe pokazy filmu zorganizowano na
VoD. Nie było reakcji ze strony kin
„Bel Ami” (w roli głównej Robert Pattinson) można
wypożyczyć za pośrednictwem wybranych operatorów
telewizji kablowej i satelitarnej przed premierą kinową
W tym przypadku twórcy filmu zawarli oddzielne
porozumienia dla dystrybucji VoD i kinowej w
ramach skompresowanego okna. Duplass Bros.
powierzyli dystrybucję kinową Red Flag Releasing, a
dodatkową prowadzoną równocześnie - Fox
Searchlight.
Kraj
eksperymentu
Rok
Film i reżyser
Kraj
pochodzenia
Rodzaj filmu
Dystrybutor
Rodzaj
eksperymentu
Dalszy opis
USA
2012
„To the
Wonder” Terrence Malick
USA
Film niezależny
Magnolia
Symultaniczn
a dystrybucja
kinowa/VoD
Prawdopodobnie ze względu na spodziewany brak
potencjału osiągnięcia sukcesu kinowego
Irlandia
2012
„Silence (III)” Pat Collins
IE/DE
Film niezależny
Volta
Symultaniczn
a dystrybucja
kinowa/VoD
Volta oferuje filmy jednocześnie na własnych
platformach i w kinach.
Irlandia
2012
„Town of
runners” - Jerry
Rothwell
Etiopia/UK
Film niezależny
Volta
Symultaniczn
a dystrybucja
kinowa/VoD
Volta oferuje filmy jednocześnie na własnych
platformach i w kinach.
2012
„Carmina
O Revienta”
Paco León
ES
Film niezależny,
niskobudżetowy
(pseudodokument)
Jaleo/ La Luna
de Tantan
2012
„The Fitzgerald
Family
Christmas” Edward Burns
Film niezależny
Tribeca
Film/Marlboro
Road Gang
Productions
Hiszpania
USA
-
USA
Strona 46
Symultaniczn
a dystrybucja
kinowa/VoD/
DVD
Dystrybucja
ultra
Film zakupiono na VoD 15000 razy (2,40 do 5 $), co
uznano za sukces. Sprzedano również 9000 DVD.
Wyświetlony tylko w 20 kinach, przychody były
skromne (37926 $).
Film miał premierę na Apple iTunes, Amazon i
kablowych serwisach wideo na żądanie
Kraj
eksperymentu
Rok
Film i reżyser
Kraj
pochodzenia
Rodzaj filmu
Dystrybutor
Portugalia
2011
„Tangled” Nathan Greno,
Byron Howard
USA
Film animowany z
głównego nurtu
Zon Lusomundo
Audiovisuais
USA
2011
„Just Go with it”
- Dennis Dugan
USA
Duża produkcja
filmowa (komedia
romantyczna)
Columbia
Pictures
(Sony)
USA
2011
„Margin Call” J.C. Chandor
USA
Film niezależny
(thriller)
Lionsgate
Strona 47
Rodzaj
eksperymentu
Dalszy opis
Premium VoD
„Tangled” udostępniono na żądanie 6 tygodni po
premierze kinowej w cenie 24,99 €. Disney nie chciał
omawiać wyników, ale według danych nie uznano go
za sukces i miał mniej niż 1000 nabywców. Jednak
oferta VoD nie zmniejszyła zainteresowania
kinowego. Film wygenerował przychód w wysokości
3,6 mln $ brutto w Portugalii i był jedną z najbardziej
dochodowych premier w 2010 r.
Według prasy branżowej Portugalia była idealnym
miejscem do testów, ponieważ istniało małe ryzyko,
że kina przestaną wyświetlać „Tangled”, jako że
największa sieć kin w kraju to spółka siostrzana
dystrybutora licencjonującego produkty Disney'a.
Premium VoD
Film udostępniono na VoD w czasie, gdy jeszcze był
wyświetlany w kinach w cenie 29,99 $ za
pośrednictwem Direct TV (dostępny 48 h)
Symultaniczn
a dystrybucja
kinowa/VoD
Film postrzegano jako przykład udanej dystrybucji
symultanicznej, w której połączono działania
marketingowe w celu zwiększenia popularności filmu
w kinach. Oba okna osiągnęły znaczne przychody.
Przychody krajowe brutto przewyższyły budżet.
Kraj
eksperymentu
Rok
Kraj
pochodzenia
Film i reżyser
USA
2011
„Tower Heist” Brett Ratner
USA
Francja
2011
„Red Heart” Michael Lavers,
Eben Bolter
UK
USA
2011
„Melancholia” Lars von Trier
DK/SE/FR/
DE
USA
2011
„The Woman in
the Fifth” - Pawel
Pawlikowski
FR/PL/UK
USA
2011
„Return”
Johnson
Irlandia
2011
„The island
president”
Jon Shenk
- Liza
-
Rodzaj filmu
Dystrybutor
Ważna produkcja
filmowa
(komedia/film akcji)
Universal
Pictures
Film
mikrobudżetowy
Eye on Films
Film autorski
(dramat)
Magnolia
Film niezależny
(thriller)
ATO Pictures
USA
Film niezależny
Focus World
(cyfrowe);
Dada Films
(kinowe)
USA
Film dokumentalny
Volta
Strona 48
Rodzaj
eksperymentu
Dalszy opis
Premium VoD
„Tower Heist” udostępniono na żądanie w kilku
miastach USA dla abonentów cyfrowej telewizji
kablowej Comcast już trzy tygodnia po premierze
kinowej w cenie 59,99 $. Niektóre niezależnie sieci
kin i Cinemark USA, Inc., trzecia co do wielkości sieć
kin w USA, zapowiedziały, że nie będą wyświetlać
filmu „Tower Heist”.
Dystrybucja
ultra
Przedpremierowe pokazy filmu zorganizowano na
VoD. Nie było reakcji ze strony kin
Dystrybucja
ultra
„Melancholia” pojawiła się na VoD miesiąc przed
dystrybucją kinową. Film osiągnął przychody 3 mln $
w kinach i 2 mln $ z VoD, przekraczając sukces
kasowy w wysokości ponad 4 mln $, jaki osiągnął
każdy z największych hitów Larsa von Triera,
„Breaking the Waves” i „Dancer in the Dark.” Film
był postrzegany jako przykład sukcesu.
Symultaniczn
a dystrybucja
kinowa/VoD
Pierwsza dystrybucja symultaniczna ATO Pictures
Krótsze okno
kinowe
Symultaniczn
a dystrybucja
kinowa/VoD
Kilka tygodni przed i po dystrybucji cyfrowej miała
miejsce ograniczona dystrybucja kinowa. Chociaż
przychody kinowe były nieznaczne, mówi się, że
pomogło to zdobyć pozytywne recenzje.
Volta oferuje filmy jednocześnie na własnych
platformach i w kinach.
Kraj
eksperymentu
Rok
Film i reżyser
Kraj
pochodzenia
Rodzaj filmu
Dystrybutor
USA
2011
„Newlyweds”Edward Burns
USA
Film niezależny
Marlboro Road
Gang
Productions/
Tribeca Film
Francja
2010
„Film
Socialisme” Jean-Luc Godard
Szwajcaria/
Francja
2010
„Alice in
Wonderland” –
Tim Burton
2010
„ReGeneration” Phillip
Montgomery
USA
2010
„The Green
Wave” – Ali
Samadi Ahadi
Niemcy
Film dokumentalny
USA
2010
„Nice Guy
Jonny” - Edward
Burns
USA
Film niezależny
UK
USA
USA
USA
Film autorski
(dramat)
Wild Bunch
Film z głównego
nurtu
Disney
Film dokumentalny
Red Flag
Releasing/
Warner Bros.
Digital
Distribution
Red Flag
Releasing/Warn
er Bros.
Digital
Distribution
Marlboro Road
Gang
Productions
Strona 49
Rodzaj
eksperymentu
Symultaniczn
a dystrybucja
kinowa/VoD/
DVD
Dystrybucja
ultra
Premium VoD
i skrócenie
okna DVD
Dalszy opis
W przypadku tego filmu połączono dystrybucję
kinową na małą skalę w Chicago i San Francisco z
nastawieniem na dystrybucję na VoD i iTunes.
Film został udostępniony na VoD za 7 € na 2 dni
przed premierą kinową.
Disney planował zaoferować film na platformach na
żądanie niedługo po premierze kinowej za wyższą
cenę. Zamierzał również wydać film na DVD po 12
tygodniach zamiast po 16-17 tygodniach jak
zazwyczaj. Po bojkocie ze strony kin w Zjednoczonym
Królestwie zawarto kompromisowe porozumienie.
Symultaniczn
a dystrybucja
kinowa/VoD
Dystrybuowany na podstawie umowy z Warnerem
Symultaniczn
a dystrybucja
kinowa/VoD
Dystrybuowany na podstawie umowy z Warnerem
Ekskluzywna
premiera na
VoD.
Pominięcie premiery kinowej. Uznano to za sukces.
Co ważne, twórcy filmu mogli zachować większy
udział w zyskach (brak umów ze studiami)
Kraj
eksperymentu
Rok
Film i reżyser
Kraj
pochodzenia
Rodzaj filmu
Dystrybutor
Japonia
2009
„The Curious
Case of Benjamin
Button” - David
Fincher
USA
Hit kinowy
Warners Bros.
2009
„Cloudy With a
Chance of
Meatballs”
- Phil Lord,
Chris Miller
USA
2009
„G.I. Joe: The
Rise of Cobra” Stephen Sommers
Korea
2008
Hiszpania
2007
USA
USA
2007
„The Dark
Knight” Christopher
Nolan
„Going
Nuts”
„Purple Violets”
Edward Burns
USA
Film animowany
Premium VoD
Krótsze okno
kinowe
Ważna produkcja
filmowa; film akcji
Paramount
USA
Hit kinowy;
franczyza
Warners Bros.
USA
Film niezależny
Symultaniczn
a dystrybucja
na VoD/DVD
Sony
USA/CZ
Juanjo Ramírez
ES
Film animowany
Rodzaj
eksperymentu
Perro Verde
Marlboro Road
Gang
Productions/
iTunes
Strona 50
Symultaniczn
a dystrybucja
kinowa/VoD
Symultaniczn
a dystrybucja
kinowa/VoD/
DVD
Ekskluzywna
premiera na
VoD.
Dalszy opis
Równoczesna premiera na DVD i VoD
Gdy film jeszcze był w kinach, został udostępniony do
wczesnego wypożyczenia dla posiadaczy urządzeń
cyfrowych marki Sony (za 24,95 $). Właściciele kin
byli niezadowoleni i zagrozili zaprzestaniem
wyświetlania filmu.
Właściciele kin byli niezadowoleni z powodu decyzji
o wydaniu filmu na DVD jedynie 88 dni po emisji
kinowej. Jednak dystrybutor twierdził, że był to
wyjątek mający na celu udostępnienie filmu do
kupienia w okresie świątecznym.
„The Dark Knight” został udostępniony online i w
telewizji kablowej dwa tygodnie przed wydaniem
DVD.
Partnerem dystrybucji VoD był Filmotech.
Pominięcie premiery kinowej. Uznano to za sukces.
Kraj
eksperymentu
UK
USA
Chiny
Rok
Film i reżyser
Kraj
pochodzenia
to
2006
„The
Road
Guantanamo”
- Michael
Winterbottom i
Mat Whitecross
2006
„Bubble” Steven
Soderbergh
2005
UK
USA
„The Sisterhood
of the Traveling USA
Pants”
- Ken Kwapis
Rodzaj filmu
Dystrybutor
Film dokumentalny
Channel Four
Films
Film niezależny
Film z głównego
nurtu
Magnolia
Warners Bros.
Rodzaj
eksperymentu
Dalszy opis
Symultaniczn
a dystrybucja
kinowa/VoD/
DVD
Film został udostępniony równocześnie w kinach, na
DVD i w Internecie za pośrednictwem Tiscali w
marcu 2006 r. dzień po tym, jak został wyemitowany
na kanale Channel 4. Działania te zostały ocenione
pozytywnie.
Symultaniczna
dystrybucja
kinowa/w
telewizji
kablowej,
krótsze okno
DVD
Symultaniczn
a dystrybucja
na DVD w
Chinach i
kinowa w
USA
Tabela 10: Przegląd eksperymentów dokonywanych w Europie, w Stanach Zjednoczonych i w pozostałych częściach świata
Strona 51
Steven Soderbergh udostępnił „Bubble” w kinach i w
telewizji kablowej tego samego dnia, a po upływie
czterech dni na DVD.
Film został wydany na DVD w Chinach równolegle do
premiery kinowej w USA - miało to na celu zapobiec
piractwu. Był to pierwszy przypadek, kiedy
ważniejsze amerykańskie studio filmowe
równocześnie udostępniło film w kinach w jednym
państwie i wydało go na DVD w innym. Warner Bros.
nie miał zamiaru wyświetlać filmu w chińskich
kinach.
Bliższe spojrzenie na niektóre filmy amerykańskie i inne
Dzięki naszemu badaniu źródłowemu mogliśmy zidentyfikować wiele interesujących badań
przypadków, które miały miejsce w USA i/lub dotyczyły dystrybucji filmów amerykańskich
na innych rynkach globalnych, szczególnie w Azji. Stany Zjednoczone mają nie tylko jeden z
największych przemysłów filmowych na świecie, jakim jest Hollywood, ale również istnieje
bardzo ważny niezależny sektor filmów amerykańskich, który wydaje się być szczególnie
zaangażowany w alternatywne strategie dystrybucji. Do dalszej analizy wybraliśmy dziewięć
przypadków (zob. Tabela 11).
Wszystkie przykłady z Azji stanowią filmy wysokobudżetowe wydane przez największe
studia Hollywood. Jak twierdzi Cunningham et al. (2010: 122) Korea i Japonia były rynkami
docelowymi najprawdopodobniej ze względu na szybkość i dostępność ich infrastruktury
szerokopasmowej. Wpływ na sprzedaż biletów kinowych nie był negatywny, ale nie
mogliśmy znaleźć informacji o przychodach z VoD. Na decyzję największych studiów w
USA o zmniejszeniu odstępów czasowych pomiędzy premierą w USA a premierą światową
może wpływać również piractwo. Mówi się, że to z powodu piractwa Warner Bros.
postanowił wydać „Sisterhood of the Travelling Pants” na DVD w Chinach równocześnie z
amerykańską premierą kinową. Taka strategia może przynieść odwrotne skutki, ponieważ
możliwe jest szybkie udostępnianie nielegalnych kopii w jakości HD na całym świecie (AP, s.
d.). W przypadku „The Sisterhood...” nie osłabiło to sukcesu filmu, który ostatecznie
przyniósł zyski, a przychody ze sprzedaży biletów przewyższyły budżet (zob. Tabela 11).
W samych Stanach Zjednoczonych wybraliśmy dwa typowe przykłady ukazujące, jak
podmioty z USA wprowadzają elastyczność do swoich strategii dystrybucji. Pierwszy zestaw
obejmuje niezależną symultaniczną dystrybucję relatywnie niszowych tytułów (Bachelorette,
Margin Call, Arbitrage, Newlyweds), w tym również filmów europejskich (Melancholia). W
przypadku takich filmów dystrybucja często jest rozłożona w czasie i w pierwszej kolejności
filmy wyświetlane są tylko w kinach w największych miastach USA. W efekcie znaczna
część mieszkańców kraju nie mogła obejrzeć filmów w pobliskim kinie, przynajmniej nie
natychmiast po premierze. Z tego względu strategia polegająca na równoczesnej dystrybucji
na VoD może pomóc w pozyskaniu dodatkowej widowni. Ponieważ w Stanach
Zjednoczonych dominują multipleksy (w 2012 r. 81% ekranów kinowych zlokalizowanych
było w obiektach posiadających minimum 8 ekranów, por. MPAA 2012: 22), największe hity
kinowe zazwyczaj wypierają mniej popularne tytuły na rynku kinowym (Mulligan 2013).
Ocena tych eksperymentów jest pozytywna. „Arbitrage” więc „nie tylko zwróciło się w
dobrym stopniu jak na film niezależny - jak dotąd to najbardziej udany przykład dystrybucji
symultanicznej” (McClintock 2013). W przypadku „Margin Call” dostępność na VoD nie
tylko nie zaszkodziła dystrybucji kinowej, ale przyniosła filmowi pozytywny rozgłos (Miller
2012). Sukces odniosła także „Melancholia” duńskiego reżysera Larsa von Triera. Zdaniem
analityków „film udowodnił, że wcześniejsze udostępnienie filmu na VoD nie musi szkodzić
sukcesowi kinowemu” (Goldstein 2012).
Po drugie największe amerykańskie studia rozpoczęły eksperymenty w zakresie udostępniania
filmów o większym budżecie w ramach Premium VoD („Tower Heist”). Zaczęto prowadzić
je w ostatnim czasie, a pierwsze testy zgłoszono w 2011 roku. Jednak protesty przeciwko
takiej dystrybucji na VoD były jeszcze większe niż w przypadku dystrybucji symultanicznej
VoD w niższych cenach - prawdopodobnie dlatego, że Premium VoD testuje się zazwyczaj
dla bardziej popularnych tytułów. „Tower Heist” miał być udostępniony na żądanie w dwóch
miastach (Portland w stanie Oregon i Atlanta w stanie Georgia) tylko trzy tygodnie po
premierze kinowej w cenie 59,99 $ (Orange 2011), jednak eksperyment nie doszedł do skutku
z powodu fali protestów ze strony właścicieli kin. Inne eksperymenty z „Home Premiere” w
Strona 52
2011 r. (w cenie 30 $) nie były kontynuowane, rzekomo z powodu słabej sprzedaży (Dickey i
Stewart 2011; Fritz 2011). W czerwcu 2013 r. ogłoszono kolejne miejsca testowania Premium
VoD, tym razem w Azji - odebrano to jako znak, że ta bitwa jeszcze się nie skończyła
(Spangler 2013).
Dystrybucja symultaniczna stałą się bardziej powszechna z czasem, w szczególności dla
mniej popularnych tytułów. Niektórzy pytani twierdzą, że nie zauważyli zjawiska
kanibalizacji, a wręcz przeciwnie, wygląda na to, że ogólne przychody ulegają zwiększeniu.
Jednak takie praktyki nie są w pełni akceptowane, w szczególności przez kina. Dlatego
prawdopodobnie nie zaskakuje fakt, że dystrybutorzy, którzy przyjmują te strategie w USA to
głównie podmioty będące częścią firm zintegrowanych pionowo (głównie IFC i Magnolia,
które zainicjowały tę strategię dystrybucji). Ponieważ podmioty te łączą działania związane z
dystrybucją z kontrolą kin i innych platform dystrybucji (w tym VoD), mają odpowiednią
kontrolę i władzę, by niezależnie stosować takie strategie.
Strona 53
Tabela 11: Szczegółowy przegląd eksperymentów dokonywanych w Stanach Zjednoczonych i w pozostałych częściach
świata
Kraj
ekspery
mentu
Ro
k
Film i
reżyser
Kraj
pochodz
enia
Rodzaj
filmu
Budżet
produkcj
i
Dystrybutor
Rodzaj
eksperym
entu
Kino
VoD
Kraj eksperymentu
EU27
Świat
Kraj
ekspery
mentu
przycho
dy ($)
przyc
hody
z kin
($)
5,3
mln
frekwencj
a
kina
*
frekwe
ncja
661495
56/
199
10769
86
przyc
hody
z kin
($)
19,5
mln
9851963
336
7/3
870
31326
93
153
mln
47/
60
59744
2
10
mln
5,5 mln
„Margin
Call”
J.C.
Chandor
„Tower
Heist”
Brett
Ratner
USA
niezależ
ny
(thriller)
3,5 mln
$
Lionsgate
Dystr.
symult.
kino/VoD
USA
75 mln $
Universal
Pictures
Premium
VoD
78
mln
20
12
„Bachelo
rette”
Leslye
Headlan
d
USA
z
główneg
o nurtu
(komedi
a/film
akcji)
niezależ
ny
3 mln $
(szacunk
owo)
Dystr.
ultra
448
tys.
USA
20
12
„Arbitra
ge”
Nicholas
Jarecki
USA
spoza
główneg
o nurtu
12 mln $
(szacunk
owo)
The
Weinstein
Company/A
nchor Bay
Entertainme
nt
Lionsgate/R
oadside
Attractions
7,9
mln
993684
197
/25
6
74094
7
32
mln
14 mln
USA
20
11
DK/SE/F
R/DE
autorski
(dramat)
317466
19/
145
14771
01
16
mln
2 mln
20
11
USA
niezależ
ny
7,4 mln
$
(szacunk
owo)
9 tys. $
(szacunk
owo)
3 mln
USA
„Melanc
holia”
Lars von
Trier
„Newly
weds”
Edward
Burns
Dystr.
symult.
kino/VoD
/TV
kablowa
Dystr.
ultra
Dystr.
symult.
kino/VoD
/DVD
4,5
tys.
Korea
20
08
USA
hit
kinowy
(franczy
za)
185 mln
$
Dystr.
symult.
kino/VoD
25
mln
23351
342
1 mld
Japonia
20
09
USA
hit
kinowy
150 mln
$
Warner
Bros.
Dystr.
symult.
VoD/DV
D
25
mln
12465
196
334
mln
Chiny
20
05
„The
Dark
Knight”
Christop
her
Nolan
„The
Curious
Case of
Benjami
n
Button”
David
Fincher
„The
Sisterhoo
d of
Travellin
g Pants”
Ken
Kwapis
Marlboro
Road Gang
Productions/
Tribeca
Film
Warner
Bros.
USA
z
główneg
o nurtu
25 mln $
Warner
Bros.
Dystr.
symult.
DVD w
Chinach,
kino w
USA
10017
7
42
mln
USA
20
11
USA
20
11
USA
Magnolia
Żródło (frekwencja): Lumiere
Źródło (informacje nt. filmu, budżetu, sprzedanych biletów i kin): Box office mojo
Źródło (przychody VoD): różne artykuły (zob. Bibliografia/Aneks)
Źródło (budżety): Box Office Mojo/IMDB
*weekend premiery/najszersza dystrybucja
Strona 54
1/1
5 mln
Bliższe spojrzenie na niektóre filmy UE
Interesującym wynikiem badania jest fakt, iż pomimo różnych rodzajów ram (w tym ram
prawnych i regulacji związanych ze wsparciem dla filmów) w różnych krajach UE testowane
są alternatywne strategie dystrybucji. Jednak brakuje danych na temat wyników, jakie filmy
osiągają w różnych oknach, a danych branżowych jest jeszcze mniej niż w przypadku
eksperymentów amerykańskich (zob. Tabela 12). Inne istotne podobieństwa i różnice
pomiędzy eksperymentami w UE i USA obejmują następujące elementy:
- Rynek kin mniej zdominowany przez multipleksy, silniejsza tradycja zorganizowanych
(i otrzymujących dotacje) pokazów filmów artystycznych (na przykład sieć Europa
Cinemas). W związku z tym wielu Europejczyków potrzebuje mniej czasu, aby
dotrzeć do najbliższego kina oferującego filmy artystyczne.
- Jednak jak zauważono w raporcie Lescure'a (2013: 99) dla Francji, nie we wszystkich
krajach lub regionach UE rynek kin wygląda podobnie. Na niektórych obszarach
geograficznych kina występują rzadko, a jeżeli już jakieś istnieje, może być to
multipleks i/lub miejsce wyświetlające filmy nieregularnie. W związku z tym nawet
podczas dystrybucji kinowej znaczna część potencjalnej widowni może mieć
ograniczony dostęp do filmu lub też nie mieć go w ogóle.
- Silniejsza tradycja filmów artystycznych, ale znaczna część produkcji UE nie jest
szeroko dystrybuowana w kinach poza rynkiem krajowym.
Innymi słowy, chociaż sytuacja kin różni się pod względem bliskości kin (artystycznych),
mniejsza skala dystrybucji filmów europejskich może motywować do tworzenia innowacyjnej
struktury okien, szczególnie w celu zwiększenia transgranicznego obiegu filmów. Jak dotąd
większość zidentyfikowanych przez nas przypadków koncentruje się na pojedynczym
obszarze i dotyczy filmów artystycznych.
Szczególnie znane ze względu na liczbę podejmowanych eksperymentów jest Zjednoczone
Królestwo, a przede wszystkim Curzon Artificial Eye. Na dowód, że integracja pionowa może
zachęcać do budowania dostosowanych strategii dystrybucji, spółka równocześnie działa jako
właściciel kin, dystrybutor i serwis VoD. Kluczem jej strategii jest dystrybucja symultaniczna.
Na liście ostatnich filmów wydanych w ten sposób znajdują się: Le Havre (Aki Kaurismaki),
Something In The Air (Ramsay Davila), Beware of Mr Baker (Jay Bulger), Stories We Tell
(Sarah Polley), wszystkie wydane w 2012 r., a także A Late Quartet (Yaron Zilberman)
wydany w 2013 r.
Innymi przykładami ze Zjednoczonego Królestwa są The Road to Guantanamo (Michael
Winterbottom i Mat Whitecross) oraz To the Wonder (Terrence Malick) (zob. Tabela 12). W
przypadku pierwszego filmu brakuje danych z dystrybucji VoD, ale cytowano wypowiedzi
posiadaczy praw, którzy rzekomo byli bardzo zadowoleni z wyników (Screen Daily 2007:
26). Eksperyment nie wykazał negatywnego wpływu na interesy nabywców praw kinowych
poza rynkiem krajowym (Screen Daily 2007: 26). Drugi film natomiast nie miał rozgłosu w
Zjednoczonym Królestwie (Lodge 2013).
Strona 55
Tabela 12: Szczegółowy przegląd wybranych eksperymentów w Europie
Kraj
eksperymentu
Rok
Francja
2012
UE
2013
UK
2006
Portugalia
2011
UK
2012
Irlandia
2011
Hiszpania
2012
Film i reżyser
Kraj
pochodzenia
Budżet
produkcji
Rodzaj filmu
Dystrybutor
Rodzaj
eksperymentu
Kino
Kraj eksperymentu
EU27
Świat
przychody
z kin ($)
frekwencja
przych
z kin (
„Paraisos
Artificiais
(Les Paradis
Artificiels)”
Marcos Prado
„Viramundo:
a musical
journey with
Gilberto Gil”
Pierre-Yves
Borgeaud
Brazylia
Debiutancki
pełnometrażowy
film fabularny
Damned
Distribution
dytr. ultra
Francja /
Szwajcaria
Film
dokumentalny
dystr.
ultra/symult.
„The Road to
Guantanamo”
Michael
Winterbottom
i Mat
Whitecross
„Tangled”
Nathan
Greno, Byron
Howard
„To the
Wonder”
Terrence
Malick
„The Island
president”
Jon Shenk
„Carmina O
Revienta”
Paco León
UK
Film
dokumentalny
1,5 mln £
(szacunkowo)
Urban
Distribution
(FR),
Nomad
Films (IT),
Alambique
(PT),
Kaunas
International
Film
Festival
(LT),
Brunbro
Films
(Beneluks),
Soda
Pictures
(UK/IE),
Gutek Films
(PL)
Channel
Four Films
USA
Film animowany z
głównego nurtu
260 mln $
Zon
Lusomundo
Audiovisuais
Premium VoD
3,4 mln $
USA
Film niezależny
Magnolia
dystr. symult.
kino/VoD
323 tys. $
USA
Film
dokumentalny
Volta
dystr. symult.
kino/VoD
ES
Niezależny
niskobudżetowy
film dokumentalny
(presudodokument)
Jaleo/La
Luna de
Tantan
dystr. symult.
kino/VoD/DVD
40 tys. €
(szacunkowo)
frekwencja
676
dystr. symult.
kino/VoD/DVD
772
176806
1,5 m
383418
19731407
590 m
1056
105070 €
17645
Żródło (frekwencja): Lumiere
Źródło (informacje nt. filmu i sprzedanych biletów): Box office mojo
Źródło (przychody VoD i inne): różne artykuły (zob. Bibliografia/Aneks)
Źrodło („Carmina…”): Filmin
Źródło (budżety): Box Office Mojo/IMDB
Poza Zjednoczonym Królestwem alternatywne strategie dystrybucji są opracowywane w
Irlandii. Działania w tym zakresie podejmuje przede wszystkim Element Pictures, spółka
zajmująca się produkcją i dystrybucją, która posiada również serwis VoD Volta (należący do
sieci EuroVoD). Volta jest nowym serwisem, który od stycznia 2012 r. prowadził 10
dystrybucji symultanicznych, w tym The Island president (Jon Shenk, zob. Tabela 12), Town
of runners (Jerry Rothwell) i Silence (III) (Pat Collins). To jedyny serwis VoD prowadzący
dystrybucję symultaniczną w Irlandii. Serwis przyznaje, że osiągał mniejsze i większe
sukcesy, ale nie byliśmy w stanie uzyskać dostępu do bardziej szczegółowych informacji ze
względu na kwestie poufności.
Strona 56
W Hiszpanii również przeprowadzono kilka dystrybucji symultanicznych. Chociaż kilku
pytanych stwierdziło, że jest to chyba jeden z najbardziej dotkniętych piractwem rynków w
UE, przypadki takiej dystrybucji przynosiły sukcesy na zróżnicowanym poziomie. Jednym z
przykładów największego sukcesu jest Carmina O Revienta (Paco León, zob. Tabela 12),
który był dostępny w serwisie VoD Filmin. Filmin prowadził też dystrybucję symultaniczną
innych filmów, w tym Marley, Diamond Flash i Ríndete Mañana. Kilka lat temu serwis VoD
Filmotech eksperymentował z dystrybucją symultaniczną filmu Going nuts, która nie
przyniosła dużego sukcesu.
Należy pamiętać, że istnienie ram prawnych dla okien dystrybucji nie zawsze uniemożliwia
prowadzenie eksperymentów, jednak w krajach, gdzie obowiązują takie ramy trudno jest
przeprowadzić niektóre z nich. W Portugalii Disney udostępnił Tangled na Premium VoD w
2011 r. (Nathan Greno i Byron Howard, zob. Tabela 12). Oficjalne dane nie są dostępne, ale
dystrybucja VoD nie była uznana za sukces. Nie wpłynęła jednak negatywnie na frekwencję
kinową - film był w gronie tytułów, które przyniosły największe przychody brutto w tym
kraju w 2010 r. (McClintock 2011). Kilka przykładów można znaleźć również we Francji
pomimo jej surowych przepisów dotyczących okien dystrybucji. Czasem sprowadzają się one
do bezpośredniego udostępnienia filmu na rynkach innych niż kinowy, co nie jest szczególnie
innowacyjnym rozwiązaniem. Jednym z ostatnich przykładów jest Ségo et Sarko sont dans un
bateau... (Michel Royer i Karl Zéro). Reżyserzy chcieli, aby film był dostępny na DVD przed
wyborami prezydenckimi we Francji, dlatego pominęli dystrybucję kinową na rzecz
bezpośredniej dystrybucji na wideo. Większym wyzwaniem był film Paraísos Artificiais (Les
Paradis Artificiels) (Marcos Prado, zob. Tabela 12), w przypadku którego reżyser zdecydował
się udostępnić film do obejrzenia w serwisie Dailymotion dwa dni przed premierą kinową. Z
tego powodu sieć kin (12 z 15 zaplanowanych) anulowała rezerwację filmu dzień przed
premierą. Bojkot zdecydowanie utrudnia ocenę rzeczywistego wpływu nowych strategii
dystrybucji na rynek.
Wywiady potwierdzają, że różni interesariusze mają rozbieżne opinie na temat
eksperymentów w ramach okien dystrybucji, które trudno jest pogodzić. Część interesariuszy
jest wyraźnie przeciwna takim eksperymentom. Nie jest zaskoczeniem, że do grupy tej należą
przedstawiciele operatorów kin. Ich główny argument koncentruje się na znaczeniu prawa
wyłączności dla przychodów i marketingu (zob. także 3.1.0). Ich zdaniem ataki na wyłączne
prawo dystrybucji zaszkodziłyby kinom, a ostatecznie również całemu przemysłowi
filmowemu. Interesariusze na rynku francuskim sprzeciwiający się dystrybucji symultanicznej
twierdzą, że nawet złagodzenie przepisów nie wpłynęłoby na nich negatywne nastawienie do
tej kwestii.
Inni interesariusze cenią sobie możliwość prowadzenia testów, ponieważ dzięki nim mogą
uzyskać informacje na temat znaczenia np. dystrybucji symultanicznej. Istnieją pewne
pojedyncze przypadki, ale na tym etapie trudno dostrzec jakikolwiek schemat. Publicznie
dostępne dane są bardzo ograniczone, co przyznaje wielu pytanych oraz potwierdza nasza
własna analiza eksperymentów (por. powyżej). Im więcej będzie danych, tym łatwiej będzie
interesariuszom zdecydować, w jaki sposób powinny rozwijać się okna dystrybucji. Niektórzy
pytani dostrzegają w związku z tym wiele możliwości, w szczególności w zakresie eliminacji
zdublowanych kosztów działań marketingowych (zob. także 0).
Najważniejszy jest fakt, że większość interesariuszy proponujących zwiększenie miejsca dla
eksperymentów nie postuluje systematycznego skracania okien. Zamiast tego chcą lepszego
dostosowania strategii dystrybucji do charakterystyki poszczególnych filmów. W 2012 r. na
poziomie UE rozpoczęto działanie przygotowawcze „Obieg filmów w erze cyfrowej”
(Komisja Europejska 2013), który miał na celu zwiększenie wiedzy na temat wpływu
innowacyjnych modeli dystrybucji. W maju 2014 r. MEDIA planuje organizację konferencji,
Strona 57
podczas której omówione zostaną efekty wspieranych przez MEDIA projektów polegających
na dystrybucji symultanicznej. W ramach konferencji przeprowadzone zostaną dyskusje
dotyczące zalet i wad związanych z kierowaniem filmu do grupy odbiorców, wzajemnej
promocji, przychodów, piractwa, strat, doświadczenia kinowego itd. (Heidsiek 2013).
Komentarze na temat tego programu odzwierciedlają bardziej ogólne wypowiedzi i są
wymienione w Rubryce poniżej, w której omówiony został pierwszy eksperyment w ramach
programu (zob. Rubryka 3).
TIDE
TIDE stanowi część działania przygotowawczego dotyczącego obiegu cyfrowego. To jeden z
projektów wybranych podczas pierwszego zaproszenia do składania wniosków, który ma na
celu badanie wpływu (niemal) symultanicznej dystrybucji na obieg i widownię filmu na
poziomie transnarodowym (Komisja Europejska 2013). Inne projekty wybrane w tym samym
zaproszeniu do składania wniosków to SPEED BUNCH i EDAD. Eksperyment TIDE polega
na udostępnieniu czterech filmów w 5-9 krajach w ramach 8-tygodniowego okna dystrybucji.
Viramundo: a musical journey with Gilberto Gil (Pierre-Yves Borgeaud) to pierwszy film
dystrybuowany w ramach TIDE. W celu ominięcia istniejących wymagać legislacyjnych, które
ustalają okna po premierze kinowej filmu, 3 tygodnie przed premierą kinową zorganizowano
we Francji symboliczną premierę na VoD. Później nastąpił krótki okres dystrybucji kinowej na
wyłączność. Ze względu na silną presję przeciwko eksperymentowi w dystrybucję we Francji
jest zaangażowanych tylko od 10 do 15 kin (w tym Latina, Utopia).
Nawet jeżeli dystrybucja nie następuje w tym samym czasie w każdym z 8 państw, stosowany
jest ten sam transeuropejski marketing w oparciu o 2 różne plakaty. Zespół zajmujący się
dystrybucją (w tym Under The Milky Way i The Film Agency) zapewnia międzysektorowe
wsparcie dla lokalnych dystrybutorów, które obejmuje zwiastuny dla każdego kraju i ogólne
działania następcze.
Według organizacji stojącej za eksperymentem będzie on skuteczny tylko w przypadku, gdy
doprowadzi do zdobycia nowych widzów przy ograniczonej kanibalizacji. Z tego względu pod
koniec eksperymentu zostanie przeprowadzona ocena w oparciu o panel widzów w kinach i na
VoD. Ocena uwzględni także, jakie działania można było podjąć w związku z różnymi
zasadami (np. bliższe okno VoD we Francji). Według zespołu odpowiedzialnego za dystrybucję
jednym z efektów eksperymentu byłoby już samo wykazanie, że możliwa jest koordynacja
mniej rozłożonej w czasie dystrybucji w kilku krajach Europy.
Jak sądzą pytani, eksperyment jest możliwy także dzięki wsparciu MEDIA, które umożliwia
odblokowywanie niektórych spraw, a także ponowne zdefiniowanie dotychczasowych ról
dystrybutorów, np. poprzez zaangażowanie jednej z pierwszych europejskich agencji
marketingowych (The Film Agency). Aby przeprowadzić eksperyment konieczne było również
złamanie dominującej w Europie logiki dotyczącej wstępnego finansowania. W klasycznym
systemie minimalnych gwarancji lokalny dystrybutor często czuje się upoważniony do
podejmowania większości decyzji dotyczących (okien) dystrybucji. Eksperyment ma na celu
zachęcić do podjęcia większego ryzyka: w przypadku dystrybucji nie obowiązuje minimalna
gwarancja, ale MEDIA pokrywa koszty druku i reklamy poniesione przez producenta.
Przychody wracają do posiadaczy praw już od pierwszego euro, w celu umożliwienia
producentom odzyskania kosztów w sposób, który ma większy związek z wynikami
wyświetlania. Dzięki temu przepływ środków finansowych i przychodów stanie się bardziej
transparentny, a ponadto przewiduje się, że producenci filmowi poczują się bardziej związani z
wynikami filmu.
Podsumowując, wygląda na to, że TIDE (i ogólnie działanie przygotowawcze) nie jest
szczególnie popularne w branży i sprzeciwiają mu się szczególnie właściciele kin. Jego
zwolennicy argumentują, że program doprowadzi do uzyskania danych liczbowych, przez co
Strona 58
zwiększy wiedzę, która pomoże dojść do porozumienia w niektórych debatach. Niektórzy z
przeciwników już zauważyli, że w eksperymenty nie są zaangażowane duże podmioty
(kinowe), co wpływa negatywnie na ogólną wiarygodność ich wyników. Mimo to znaczna
liczba interesariuszy popiera inicjatywę polityki na poziomie unijnym skoncentrowanej na
eksperymentach w granicach realiów rynkowych.
Rubryka 3: Eksperyment TIDE
Wnioski
Nasza analiza sposobów wykorzystywanych do opracowywania alternatywnych strategii
dystrybucji wykraczających poza tradycyjne praktyki w zakresie okien dystrybucji wykazuje,
że w proces ten angażują się różne firmy i filmy, a poziom osiąganych sukcesów jest
zróżnicowany. Analizowane przypadki wskazują, że alternatywne strategie opracowywane są
w krajach, w których występują różnorodne systemy okien, w tym także w krajach
posiadających ustawodawstwo w tym zakresie. W tym drugim przypadku można zastosować
innowacyjne strategie obchodzenia przepisów, czego przykładem jest dystrybucja
Viramundo: a musical journey we Francji przy wsparciu MEDIA. Jednak tego typu
ustawodawstwo ogranicza takie strategie dystrybucji. W procesie biorą udział zarówno małe,
jak i duże spółki z UE i USA, ale niektóre podmioty wyraźnie angażują się w te rodzaje
dystrybucji częściej niż inne. Dotyczy to w szczególności spółek zintegrowanych pionowo
(np. spółki zintegrowane, takie jak Magnolia w USA czy Curzon w Zjednoczonym
Królestwie). Mimo iż czasem brakuje konkretnych danych liczbowych, na sukces tych
podmiotów wskazuje fakt, iż kontynuują organizowanie tego typu dystrybucji.
W ostatnich latach zauważalne są pewne zmiany. Podczas gdy pierwsze eksperymenty
dotyczyły jeszcze symultanicznej dystrybucji na DVD i w kinach, dziś dominuje dystrybucja
symultaniczna i dystrybucja ultra na VoD i w kinach. Strategie te są często stosowane w
przypadku mniejszych filmów niezależnych i/lub dokumentów, w przypadku których
dystrybucja kinowa na wielką skalę jest z założenia mniej oczywista. Inne podejście mają
więksi dystrybutorzy, którzy próbują wprowadzić okno Premium VoD dla hitów kinowych.
Większość eksperymentów opisanych w tej sekcji wskazuje, że ważną rolę w organizacji i
ewentualnym sukcesie eksperymentów odgrywają warunki i kontekst. Poza indywidualnymi
różnicami byliśmy w stanie zidentyfikować także wiele cech wspólnych. Przede wszystkim
zdecydowanie nie są dostępne konkretne dane rynkowe, w szczególności na temat rynków
europejskich. Działanie przygotowawcze napędzane przez MEDIA może przyczynić się do
rozwiązania tego problemu poprzez dostarczenie takich danych na temat dużej liczby
eksperymentów.
Po drugie istotne jest zaangażowanie kluczowych partnerów. Mogą to być kina, które często
uniemożliwiają (pełny) rozwój eksperymentu poprzez bojkotowanie filmów, w przypadku
których nie zastosowano tradycyjnych okien (dystrybucji kinowej). Nawet jeżeli prawo może
ograniczać możliwości prowadzenia eksperymentów (np. we Francji), najważniejsze
ograniczenia związane z oknami dystrybucji często są niepisane i wynikają z rynku, co
zostało potwierdzone w naszych wywiadach. Zjawisko to może funkcjonować również w
drugą stronę. Na przykład dystrybucja Tangled w Portugalii była możliwa dzięki temu, że
była prowadzona w największej sieci kin, która jest spółką siostrzaną dystrybutora
udzielającego licencji (McClintock 2011).Nasza analiza potwierdziła, że podmioty
zintegrowane pionowo są wystarczająco silne, aby zrezygnować z tradycyjnych praktyk
rynkowych. Dobry przykład stanowiły także przypadki Curzon w Zjednoczonym Królestwie i
Volta w Irlandii - obie spółki są aktywnymi producentami i dystrybutorami oraz prowadzą
Strona 59
serwisy VoD. Według przedstawiciela Volta eksperymenty są najbardziej udane, gdy
dystrybucją filmu zajmuje się Element Pictures, ponieważ w takim wypadku każdy element
kampanii marketingowej jest dostosowany do symultanicznej dostępności tytułów w różnych
oknach (wartość wzajemnej promocji).
Po trzecie, analizowane przykłady wskazują, że strategie dystrybucji symultanicznej i
dystrybucji ultra są bardziej udane niż Premium VoD, ale może to wynikać po części z
silniejszych protestów (i często bojkotu) ze strony właścicieli kin dla tego rodzaju
eksperymentów.
Po czwarte, wśród filmów dystrybuowanych w sposób nietradycyjny znalazło się wiele
mniejszych filmów (filmy dokumentalne, autorskie, niskobudżetowe). Z jednej strony ryzyko
związane z eksperymentowaniem może być w tym przypadku niższe (np. ze względu na to, że
kina mogą być mniej zainteresowane rozpoczęciem dystrybucji tych filmów i przez to mniej
skłonne do bojkotu). Z drugiej strony eksperymenty mogą wykazać wartość tego typu
dystrybucji dla takich treści. W takim wypadku filmy europejskie, których znaczna część jest
uznawana za filmy alternatywne, mogłyby osiągnąć korzyści ze stosowania takich strategii.
Ponadto podczas wywiadów przyznano, że z perspektywy dystrybucji dostosowywanie
strategii być interesującym rozwiązaniem w przypadku małych filmów, w szczególności w
sytuacji gdy nie są już wyświetlane w kinach.
Wprowadzenie możliwych odstępstw od organizacji okien dystrybucji i zwiększenie miejsca
na eksperymenty jest jedną z propozycji i rekomendacji zawartych w raporcie Lescure'a
(Lescure 2013: 9). Odstępstwa polegałyby na tym, że filmy pewnego rodzaju (np. filmy
niskobudżetowe) i/lub filmy, które nie osiągną pewnego progu dystrybucji kinowej (pod
względem sukcesu kasowego i/lub wstępu do kina) miałyby prawo do odstępstw od
obowiązkowych zasad francuskiego systemu okien dystrybucji. W następnej sekcji oceniamy
bardziej szczegółowo, w jakim stopniu te i inne zmiany w systemie okien dystrybucji mogą
prowadzić do powstania możliwości i wyzwań dla audiowizualnych rynków UE.
Rozpatrujemy tę kwestię zarówno pod kątem ogólnych warunków w branży, jak i
zwiększonego obiegu transgranicznego w Europie. Przyjrzymy się dostępnym marginesom, w
ramach których można wprowadzić takie zmiany z uwzględnieniem dotychczasowych
praktyk, regulacji i prawa.
Strona 60
Wprowadzanie zmian w systemie okien dystrybucji w
UE: możliwości i wyzwania
W tej ostatniej sekcji łączymy szczegółowe informacje z sekcji pierwszej, drugiej i trzeciej w
celu dokonania oceny, w jaki sposób dalsze zmiany w kolejności okien dystrybucji mogą
generować możliwości i wyzwania dla europejskich podmiotów i filmów. Można
umiejscowić je na dwóch poziomach. Po pierwsze rozważamy rolę okien dystrybucji w
tworzeniu atrakcyjnego rynku VoD w UE (4.1.). W drugim przypadku (4.2.) zwracamy się w
kierunku potencjalnego wpływu na zwiększenie obiegu transgranicznego. Czy obecna
organizacja okien dystrybucji w UE wpływa na obecność (lub brak) ogólnoeuropejskich
podmiotów, szczególnie VoD? Czy wpływa na obieg treści pomiędzy państwami
członkowskimi?
3.1 Opracowywanie atrakcyjnych ofert VoD w UE: rola okien
dystrybucji
Rynek wideo na żądanie od wielu lat jest zachwalany jako ważny rozwijający się rynek dla
sektora filmowego, mimo że do tej pory rosnące wydatki na usługi na żądanie nie mogą
jeszcze zrekompensować pogarszającej się kondycji fizycznego wideo do użytku domowego.
W 2011 r. ogólne wydatki na treść audiowizualną za pośrednictwem platform i serwisów
online (zarówno telewizyjnych, jak i cyfrowych) wzrosły do 1,2 mld euro. Kontrastuje to z
wydatkami na DVD i Blu-ray w Europie, które utrzymują się na poziomie 8,3 mld €, ale ich
wartość spada od 7 ostatnich lat (International Video Federation 2012).
Ponadto, w przypadku sektora zmagającego się ze wzrostem nielegalnej cyfrowej konsumpcji
treści, opracowanie silnej oferty VoD wydaje się atrakcyjne nie tylko ze względu na
potencjalne dodatkowe przychody, ale przede wszystkim dlatego, że stanowi konieczność w
obliczu zmiany oczekiwań odbiorców. Konkurencja ze strony amerykańskich usługodawców
VoD (takich jak Apple i Netflix) wprowadza dodatkowy, międzynarodowy wymiar dla tego
rosnącego rynku i wyznacza cel polegający na opracowaniu atrakcyjnych ofert europejskich.
W poprzednich sekcjach zgromadziliśmy szczegółowe informacje, które pozwalają nam
ocenić rolę okien dystrybucji w utworzeniu atrakcyjnych europejskich ofert VoD. Możemy
wskazać dwa punkty szczególnie zasługujące na uwagę. Po pierwsze okna dystrybucji są
istotne, ponieważ określają, kiedy katalogi VoD mogą oferować filmy i inne produkcje. Po
drugie okna dystrybucji mają wpływ na to, czy platformy VoD mogą oferować filmy
równocześnie z innymi oknami dystrybucji.
Udostępnianie treści w pierwszej kolejności w ramach okna (okien) na
żądanie
Biorąc pod uwagę cechy katalogu okna na żądanie, należy wprowadzić rozróżnienie
rodzajów VoD (zob. Rubryka 2): transakcyjne, na abonament i bezpłatne.
Jak widzieliśmy, VoD transakcyjne zazwyczaj zbiega się w czasie z oknem DVD i taka
sytuacja jest powszechnie akceptowana, szczególnie w kontekście spadku wartości rynku
DVD. Jednak w obliczu obecnej długości okna kinowego, które trwa około 4 miesięcy,
można znaleźć możliwości dalszego skracania tego okna, ponieważ z jego powodu większość
filmów nie jest (lub prawie nie jest) legalnie dostępna tygodniami, a nawet miesiącami.
Kwestia ta jest przedmiotem nieustającego sporu pomiędzy posiadaczami praw a
Strona 61
właścicielami kin i już doprowadziła do skrócenia okna kinowego i można spodziewać się, że
będzie ulegać zmianom w przyszłości. Właściciele kin podchodzą z niechęcią do skracania
ich okna na rzecz VoD, ponieważ uważają, że ich wkład w budowanie świadomości na temat
filmu przyniesie pozytywne efekty dla eksploatacji VoD, oni sami nie będą czerpać z tego
korzyści.
Jednym z możliwych rozwiązań jest reorganizacja obecnych ustaleń dotyczących podziału
przychodów pomiędzy dystrybutorami filmów a właścicielami kin. Większy udział
właścicieli kin w przychodach może zachęcić ich do zaakceptowania krótszych okien
dystrybucji kinowej na prawach wyłączności (zobacz także dyskusja w podsekcji 0).
Jeszcze ważniejszy jest fakt, że raport Lescure'a dla Francji wskazuje, że mimo tych zmian
dostępność treści w ramach okna na żądanie pozostaje ograniczona w porównaniu z ofertą w
ramach okna DVD (Lescure 2013: 49-50). Ponadto wiele filmów jest w danym momencie
dostępna tylko na jednej platformie, przez co konsumenci mają trudności ze znalezieniem
danego tytułu. Chociaż postrzeganie wartości rynku VoD przez posiadaczy praw mogłoby
być lepsze, dużo ważniejszą (i związaną) kwestią jest to, w jaki sposób zwiększyć
świadomość, dostęp do informacji i zainteresowanie odbiorców. Samo udostępnienie treści na
(niektórych) platformach na żądanie nie wystarczy, ponieważ treści cyfrowych jest obecnie
bardzo dużo. Zamiast tego w walce przeciwko piractwu kluczowy będzie rozwój narzędzi22,
które pomogą konsumentom poruszać się po wybranej platformie.
W przypadku SVoD i bezpłatnego VoD sytuacja jest bardziej problematyczna, ponieważ
podmioty świadczące te usługi zazwyczaj muszą opracować atrakcyjne oferty wyłącznie dla
filmów sprzed kilku lat. Chociaż wykazano atrakcyjność takich ofert z punktu widzenia
konsumentów, wygląda na to, że podmioty działające na rynku europejskim nie są w pełni
przekonane do takiego rodzaju propozycji na żądanie i obawiają się, że doprowadzą one do
spadku wartości oferowanych przez nich treści, zarówno pod względem odbioru przez
widownię, jak i generowanych przychodów. Należy zauważyć, że jedną z rekomendacji
zawartych w raporcie Lescure'a jest przeforsowanie okna VoD na abonament (Lescure 2013:
9). Obecnie okno SVoD rozpoczyna się we Francji po 36 miesiącach, a więc znacznie później
niż odpowiadające mu okno SVoD w USA, gdzie średni okres przed rozpoczęciem okna
SVoD wynosi 21 miesięcy (Lescure 2013: 100). Spodziewana ekspansja serwisu Netflix
SVoD w UE w znaczący sposób wpływa na konieczność przeprowadzenia ponownej oceny
ram czasowych stosowanych w Europie. Nie ma pewności czy podmioty międzynarodowe,
których usługi są dostępne na francuskim rynku, ale które nie mają siedziby na terytorium
Francji, muszą stosować się do francuskich zasad dotyczących okien dystrybucji (Lescure
2013: 95). Producenci obawiają się, że takie serwisy będą stanowić konkurencję dla ofert
telewizji płatnej i bezpłatnej, a równocześnie zmniejszać wartość treści ze względu na to, że
platformy SVoD pobierają zazwyczaj niższe opłaty za swoją ofertę (w porównaniu z płatną
telewizją) (Lescure 2013: 50). Zdaniem Lescure'a istnieje ryzyko, że z powodu takich praktyk
we Francji nie rozwinie się żadna licząca się alternatywa (Lescure 2013: 100). W ujęciu
ogólnym nasza analiza ukazała również, że wiele podmiotów na rynku, programów wsparcia
dla filmów i/lub przepisów w państwach członkowskich nie wprowadza wyraźnego
rozgraniczenia pomiędzy rożnymi rodzajami VoD, co wynika z braku wiedzy i jasnych
wytycznych na rynku.
Udostępnianie treści równolegle w różnych oknach
W sekcji 2 zobaczyliśmy, że podstawową zasadą okien dystrybucji jest pojęcie ustalania
kolejności na prawach wyłączności. Jednak jak zauważono w tej samej sekcji, pomysł, że
jedno okno prowadzi do kanibalizacji innego jest zrównoważony przez kilka przeciwnych
22
Takie narzędzia to na przykład www.findanyfilm.com i www.canistream.it
Strona 62
trendów. Innymi słowy, istnieją powody, dla których oferowanie tych samych tytułów w
różnych oknach ma sens, jeżeli taka równoległa dostępność jest zrównoważona i uwzględnia
potencjalny poziom substytucji pomiędzy różnymi wersjami.
Kwestia równoległej dostępności tytułów w różnych oknach stwarza w UE więcej problemów
niż udostępnianie treści w pierwszej kolejności w serwisach na żądanie.
W cyklu okien dystrybucji istnieją dwa obszary, w których potencjalna równoległa
dystrybucja VoD wywołuje napięcie: 1) w czasie okna dystrybucji kinowej i 2) w czasie okna
dystrybucji w telewizji płatnej lub bezpłatnej.
Po pierwsze, równoległa dostępność filmów w kinach i na platformach VoD jest rdzeniem
konfliktu pomiędzy posiadaczami praw, którzy pragną zmaksymalizować swoje ogólne
przychody, a także efekty działań marketingowych; platformami VoD, które chcą stworzyć
atrakcyjną ofertę najnowszych tytułów; a także kinami, które obawiają się, że ich przychody
się zmniejszą. Wygląda na to, że konieczne jest uzyskanie dalszych informacji na temat
stopnia, w jakim te rodzaje konsumpcji są wymienne. Z jednej strony właściciele kin
twierdzą, że odbiorcy będą wybierać tańszą konsumpcję VoD, a nie wieczór w kinie, co
podważy zarówno model przychodów kina, jak i wszystkie korzyści marketingowe płynące z
dystrybucji kinowej. Z drugiej strony są także argumenty przeciwko temu pomysłowi (zob.
także 0): na przykład pojęcie powtórnej konsumpcji lub spostrzeżenie, że część widowni
może nie mieć możliwości obejrzenia niektórych filmów (szczególnie mniejszych tytułów) z
powodu braku kina w pobliżu, ale także np. z powodu sytuacji rodzinnej. Młodzi rodzice z
małymi dziećmi mogliby na przykład tymczasowo korzystać z możliwości oglądania filmów
w domu. Co najważniejsze, atrakcyjność kina - szczególnie w kontekście piractwa cyfrowego
- dziś wynika nie tyle z jego pozycji na początku cyklu dystrybucji, co z unikalnego
doświadczenia, jakie niezmiennie oferuje. Te elementy odróżniające doświadczenie kinowe i
VoD mogą być dalej podkreślane, szczególnie przez same kina. Jak omówiliśmy w sekcji
2.3., obecnie testom podlega kilka alternatywnych strategii dystrybucji (symultaniczna,
Premium, dystrybucja ultra), przy czym niektóre z nich wydają się odpowiedniejsze dla
innych rodzajów treści (np. tytuły niszowe kontra tytuły z głównego nurtu). W przypadku
podmiotów zintegrowanych pionowo, które częściej wykazują bardziej elastyczne i
indywidualne podejście do dystrybucji filmów, korzystne może okazać się nawiązanie
bliższej współpracy pomiędzy dystrybutorami a właścicielami kin przy konkretnych
projektach. Same kina również poszukują nowych sposobów zwiększenia atrakcyjności w
epoce cyfryzacji. Jednym ze sposobów może być większe zaangażowanie w planowanie i
promocję „wydarzeń filmowych” oraz odejście od tradycyjnych harmonogramów, które od
dawna kierują stosunkami pomiędzy dystrybutorami a właścicielami kin. Współdzielenie
przychodów z VoD (jak już wspomniano w podsekcji 0) stanowi jeden z możliwych
elementów takiej współpracy i zostało wspomniane przez niektórych pytanych. Mimo iż na
pierwszy rzut oka dyskusja może wydawać się hipotetyczna, w Stanach Zjednoczonych, gdy
Disney pierwszy raz omawiał Premium VoD (zob. 2.3.), niektóre duże sieci kinowe wyraziły
otwartość na ten pomysł pod warunkiem wynegocjowania podziału przychodów z VoD.
Pomysł współdzielenia przychodów z Premium VoD jest również jedną z sugestii zawartych
w raporcie Lescure'a (Lescure 2013: 98). W praktyce mogłoby to oznaczać, że operatorzy kin
umożliwią niektórym serwisom VoD oferowanie filmu podczas lub niedługo po dystrybucji
kinowej w zamian za współdzielenie przychodów z przeprowadzonych transakcji. Według
naszej wiedzy nikt jeszcze nie próbował zastosować tego w praktyce i oczywiste jest, że w
pierwszej kolejności należy sprawdzić wykonalność i procedury takich działań.
Po drugie równoległa dostępność tytułów na VoD i w innych oknach, w szczególności płatnej
i/lub bezpłatnej telewizji, jest źródłem konfliktu pomiędzy różnymi podmiotami, który
ostatecznie negatywnie wpływa na dostępność filmów dla odbiorców. Zarówno z wywiadów,
jak i badań źródłowych wynika, że część operatorów jest w stanie wykorzystać swoją silną
Strona 63
pozycję (związaną z ich rolą we wstępnym finansowaniu filmów), aby doprowadzić do
istotnego „zamrożenia” dystrybucji w oknie VoD. Co ważne, nie dotyczy to po prostu SVoD
czy bezpłatnego VoD, których oferty są zbliżone do telewizji płatnej i bezpłatnej, przez co
może to powodować silny efekt substytucji. Obejmuje to również tytuły z ofert płatnych
wypożyczalni, które przypominają zanikające obecnie okno dystrybucji DVD. Z tego względu
istotne jest, aby organy ds. konkurencji przyjrzały się rodzajom i ramom czasowym
związanym z „zamrażaniem” dystrybucji. Na przykład raport Lescure'a we Francji proponuje
ograniczenie lub zakaz „zamrażenia” praw szczególnie przez podmioty związane z telewizją
(płatną lub bezpłatną) (Lescure 2013: 10).
3.2 Zwiększenie obiegu filmów pomiędzy państwami Europy: rola okien
dystrybucji
Brak dystrybucji i konsumpcji transgranicznej filmów europejskich od kilkudziesięciu lat
stanowi słabość europejskiego sektora. Różne inicjatywy na szczeblu unijnym, w tym
programy MEDIA, próbują naprawić tę sytuację, a ich działania przynoszą mniejsze i większe
sukcesy. W okresie ważnych zmian napędzanych przez rozpowszechnianie się technologii i
rozwiązań cyfrowych rynek VoD jest uważany za szczególną międzynarodową szansę dla
filmów europejskich. W tej sekcji rozważamy potencjalny wpływ zmian w systemie okien
dystrybucji z tej perspektywy. Różnice w systemach okien dystrybucji w UE wynikają w
szczególności z różnic pomiędzy przemysłem filmowym w różnych państwach
członkowskich. Jak wyjaśniono w sekcji 1.2 systemy okien dystrybucji zostały stworzone
zgodnie z konturami rynków terytorialnych (czasem językowych). To tłumaczy, dlaczego w
krajach Europejskich istnieją różnice nie tylko pod względem okien dystrybucji, ale również
terminów udostępniania filmów. Jeden z przedstawicieli właścicieli kin stwierdził nawet, że
przez to żadne ramy stosowane w krajach europejskich nie mogłyby być przeniesione do
innego państwa. Wpływ takiej sytuacji na uruchomienie ogólnoeuropejskich serwisów VoD i
transgranicznego obiegu treści filmowych w UE pozostaje niejasny.
Rozpatrujemy dwa sposoby, które umożliwiłyby realizację działań transgranicznych na rynku
VoD:
a) poprzez obecność serwisów VoD na poziomie transgranicznym (dostępność serwisów
VoD w kilku krajach równocześnie) b) poprzez obecność zagranicznych tytułów
europejskich na platformach VoD nastawionych na rynek krajowy. Obie te sytuacje mogłyby
wystąpić równocześnie, ale są tu rozdzielone na potrzeby analizy.
Transgraniczne serwisy VoD
Przy omawianiu ewentualnej obecności serwisów VoD w różnych krajach ważne jest przede
wszystkim wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy posiadaniem podobnej oferty w różnych
krajach a koncepcją, w której ten sam podmiot lub platforma VoD prowadzi odrębne
działania w każdym państwie. Najbardziej ekstremalną konfiguracją pierwszej koncepcji
byłaby sytuacja, w której jeden serwis VoD byłby obecny we wszystkich państwach
członkowskich i oferował wszystkim obywatelom UE takie same treści. Chociaż wszyscy
zgadzają się, że stworzenie takiego zunifikowanego ogólnoeuropejskiego serwisu jest
niemożliwe, podmioty VoD rozwijają się pod kątem świadczenia usług transgranicznych
korzystając z innych, mniej ekstremalnych sposobów.
Niektóre podmioty udostępniają ten sam serwis w różnych krajach i oferują różne wersje
językowe treści na jednej platformie. Przykładem takich działań są podmioty ze Stanów
Strona 64
Zjednoczonych: Mubi i Cinecliq. Główne różnice w ich serwisach dla poszczególnych
krajów są związane z budową katalogów - w zależności od kraju odbiorcy usług mają dostęp
do różnych zestawów filmów. Często takie serwisy prowadzą dalszą lokalizację swoich
różnych „oddziałów” poprzez realizację oddzielnych strategii marketingowych i
dystrybucyjnych. Nie jest pewne, czy filmy będą równocześnie dostępne w różnych krajach,
ale nie ma ograniczeń dla możliwości utworzenia transgranicznych marek. Jak na razie wiele
marek VoD znanych w różnych krajach UE jest związanych ze spółkami amerykańskimi, w
tym podmiotami takimi jak iTunes czy Netflix. Nawet jeżeli działają lokalnie, ich obecność
dodaje debatom międzynarodowego i transgranicznego wymiaru. Ponieważ często podmioty
te są zlokalizowane poza terytorium, na jakim działają, może się okazać, że polityka krajowa
nie będzie w stanie w wystarczający sposób odnieść się do problemu związanego z
konkurencją pomiędzy tymi podmiotami a mniej scentralizowanymi podmiotami
europejskimi (zob. przypadek Francji - Lescure 2013: 95). Na poziomie sektora niektórzy
pytani wspomnieli, że wykonalną strategią byłoby zunifikowanie treści w różnych państwach
jednego regionu, jak wykazał chociażby przykład niektórych pomiotów w krajach
skandynawskich. Inną interesującą transgraniczną alternatywą europejską jest sieć EuroVoD,
która zrzesza krajowe serwisy VoD w ośmiu państwach i koncentruje się na niezależnych
filmach artystycznych. Sieć bierze fragmentację za pewnik (w UE istnieją zróżnicowane
rynki filmowe, które najlepiej znają podmioty lokalne), ale ma na celu osiągnięcie zysków
poprzez ekonomie skali i zakresu, np. poprzez negocjowanie z posiadaczami praw i podział
kosztów infrastruktury technologicznej.
Udostępnienie serwisu VoD w innym kraju jest rzeczywiście kosztowne pomimo postępu
technologicznego i związanych z nim oszczędności. Koszty te wiążą się z koniecznością
dostosowania działań marketingowych do lokalnych warunków (włączając różne wersje
językowe i różne możliwości wyboru napisów) oraz uzyskania dodatkowych praw
licencyjnych dla dodatkowych krajów. Same okna dystrybucji zdają się mieć niewielkie
znaczenie dla tych kosztów.
Różnice pomiędzy oknami dystrybucji raczej wzmacniają ogólne różnice związane z
nabywaniem praw dla różnych terytoriów, co jest odzwierciedlone w różnicach pomiędzy
lokalnymi oddziałami tego samego serwisu VoD. Z perspektywy podmiotów VoD
akceptowalnym narzędziem do zarządzania różnicami w katalogach są technologie
geolokalizacji. Jednak z perspektywy odbiorców sytuacja, w której niektóre z filmów
wymienionych w katalogu „są niedostępne na tym obszarze”, może doprowadzić do
frustracji. Z tego względu niektóre podmioty decydują się nie wspominać na swoich
platformach o niedostępnych tytułach.
Biorąc pod uwagę, że podmioty VoD uważają, że możliwe jest poradzenie sobie z różnicami
w organizacji okien dystrybucji w różnych państwach, nie nawołują do interwencji w okna
dystrybucji na poziomie UE, np. (ponowne) zsynchronizowanie okien dystrybucji w całej
UE. Zazwyczaj zgadzają się z innymi interesariuszami z branży, że twórcy filmów w
poszczególnych krajach są różni, co jest odzwierciedlone w krajowej organizacji wsparcia dla
filmów i kompetencjach państw członkowskich w sprawach związanych z kulturą.
Równocześnie systemy okien dystrybucji i praktyki stosowane w niektórych krajach mogłyby
jeszcze skorzystać z ulepszeń na poziomie krajowym (jak omówiono w 3).
Transgraniczny obieg treści
Inny sposób podejścia do kwestii dystrybucji transgranicznej związany jest z samym
obiegiem treści. Innymi słowy, zamiast udostępniać tę samą platformę VoD w różnych
krajach UE, można zwiększyć liczbę zagranicznych tytułów europejskich na platformach
krajowych. Mówiąc inaczej, platformy VoD mogą być aktywne w kilku państwach i
Strona 65
dostosowywać swoją ofertę do charakterystyki danego kraju lub nie, ale kluczową kwestią
wydaje się to, czy zagraniczne filmy europejskie są dostępne w takich katalogach niezależnie
of tego, czy katalogi stanowią część ogólnoeuropejskiego serwisu. Możemy wyróżnić dwa
główne sposoby, za pomocą których okna dystrybucji wpływają na tę sytuację.
Po pierwsze różne tradycje związane z oknami dystrybucji oraz zmienne daty dystrybucji
kinowej mogą utrudnić dystrybutorom osiągnięcie efektu skali poprzez równoczesną
dystrybucję VoD w wielu krajach. W tym kontekście trudniejsza może być realizacja strategii
działań marketingowych w oparciu o portale społecznościowe. Niektórzy z pytanych
przyznali, że obecna terytorialna organizacja okien dystrybucji nie motywuje do
wprowadzania strategii transgranicznych, w których ten sam tytuł jest udostępniony
równocześnie na różnych platformach krajowych. Jednak wszyscy pytani zgadzają się, że
istnieją ważniejsze bariery ograniczające strategie dystrybucji transgranicznej w UE. Jak
twierdzą, filmy są sprzedawane i dystrybuowane w poszczególnych krajach, ponieważ to
przynosi największe sukcesy. Krajowi dystrybutorzy znają swój rynek najlepiej i opracowują
oddzielne strategie dystrybucji np. z uwzględnieniem innych filmów dystrybuowanych w
danym kraju.
Różnorodność kulturowa, czyli różnice kulturowe pomiędzy obywatelami różnych państw
członkowskich UE, to główny podawany powód braku obiegu zagranicznych filmów
europejskich w UE. Niektórzy pytani zauważają tendencję do przeceniania zapotrzebowania
na dystrybucję transgraniczną lub w najlepszym wypadku sądzą, że dopiero należy stworzyć
zapotrzebowanie na taką dystrybucję. Podsumowując, wygląda na to, że większość
podmiotów w UE nie chce lub nie może podjąć ryzyka w tym zakresie, ponieważ
zapotrzebowanie na takie usługi jest ich zdaniem niepewne.
Te argumenty są jednak przeciwstawne do innych argumentów, w tym argumentów, jakie
można wysunąć na podstawie teorii długiego ogona. W swojej pracy Chris Anderson zwrócił
uwagę na potencjał tytułów poza zapotrzebowaniem z głównego nurtu, ponieważ mogą one
wspólnie reprezentować ważny rynek, który można łatwiej wykorzystać w kontekście
cyfrowym (Anderson 2008). Ponadto ciągłe istnienie paralelnego nielegalnego obiegu,
którego nie ograniczają geograficzne ani inne bariery również może wskazywać na segmenty
widowni, których zapotrzebowanie nie jest zaspokojone - przeczy to argumentowi
„niepewnego zapotrzebowania”, o jakim mówi część podmiotów z sektora audiowizualnego
UE.
To prowadzi nas do drugiego obszaru, w którym widzimy potencjalną relację pomiędzy
oknami dystrybucji a transgranicznym obiegiem treści. Jak zobaczyliśmy w dyskusji na temat
eksperymentów ważnym zagadnieniem związanym z organizacją dystrybucji symultanicznej
jest dostępność oferty kinowej dla większych części widowni. Równoczesne oferowanie
usług VoD może ułatwić lepsze dotarcie do odbiorców, w szczególności w przypadku
tytułów niszowych, dla których skala dystrybucji kinowej jest niewielka. W kontekście UE
zagraniczne filmy europejskie są zazwyczaj wyświetlane w kinach artystycznych, które z
reguły występują rzadziej poza miastami i obszarami wysoko zaludnionymi. Dodatkowo
filmy europejskie nie zawsze są wyświetlane w krajach UE, ponieważ uznaje się na przykład,
że potencjalna widownia jest za mała. Jednak widownia może być wystarczająco duża, aby
wnieść dodatkowe przychody przez VoD. Rozpowszechnianie strategii dystrybucji
symultanicznej na poziomie transgranicznym w połączeniu z szerszym wykorzystaniem
techniki geolokalizacji może umożliwić mieszkańcom niektórych obszarów lub krajów
dostęp do filmu na VoD w czasie, gdy mieszkańcy innych terenów mogą oglądać go w
kinach. Taka dystrybucja nie doprowadziłaby do kanibalizacji przychodów kin, ponieważ
dystrybucja VoD byłaby prowadzona wyłącznie w miejscach, gdzie dany film nie byłby
wyświetlany w kinach.
Strona 66
Jednak podczas opracowywania eksperymentów dotyczących transgranicznej dystrybucji
symultanicznej należy wziąć pod uwagę pewne ograniczenia teorii długiego ogona.
Zainteresowanie widowni tytułami w perspektywie długoterminowej niezmiennie prowadzi
do ważnych inwestycji (czasowych i finansowych), podczas gdy często brakuje
indywidualnych przychodów (na poziomie pojedynczych filmów) (Lescure 2013: 107-109).
Innymi słowy, dla krajowego dystrybutora lub platformy VoD koszty (np. napisów) mogą
nadal być zbyt wysokie, aby uzasadnić udostępnienie bardziej niszowych tytułów na VoD.
Aby taka strategia była udana, kluczowe może okazać się wykorzystanie efektu skali. Według
nas rolę mogłyby tu odegrać dwa rodzaje interesariuszy. Po pierwsze na arenie europejskiej
istnieją już podmioty, których działalność polega na gromadzeniu praw na poziomie
europejskim, a następnie udzielaniu licencji na korzystanie z tych praw dużym serwisom
VoD, takim jak iTunes. Na przykład agregator „Under The Milky Way” pełni funkcję
pośrednika pomiędzy lokalnymi posiadaczami praw a różnymi platformami VoD. Stworzył on
sieć lokalnych biur, która umożliwia budowę relacji z posiadaczami praw na poziomie
lokalnym. Po drugie posiadacze praw, w szczególności producenci, mogliby odegrać bardziej
znaczącą rolę w promowaniu tytułów w krajach, gdzie nie wypracowano porozumień
dotyczących ich dystrybucji. Szczególnie interesujące pod tym względem są ostatnio podjęte
inicjatywy, takie jak Vimeo-on-Demand i Liveshelf. Vimeo-on Demand oferuje platformę
samodystrybucji, w ramach której posiadacze praw mogą udostępniać swoje prace na całym
świecie i ustalać warunki sprzedaży (w tym cenę, ale także kraje, w których będzie oferowany
dany tytuł) (Vimeo 2013). W ten sposób Voddler Liveshelf umożliwia właścicielom treści
ustalenie globalnej strategii dystrybucji na ich warunkach. Właściciele publikują więc swoje
treści na platformie, która zapewnia rozwiązania w zakresie strumieniowania do
użytkowników, jak i rozpowszechniania za opłatą (np. w oparciu o reklamę lub bezpośrednią
płatność). Platforma jest dostępna na całym świecie, a właściciele sami decydują, w jakich
krajach i na jakich warunkach udostępniane będą ich treści (Sjöman 2013).
Wnioski
Niniejszy raport miał na celu przegląd systemów okien dystrybucji w Europie i analizę ich
możliwej ewolucji ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na powstające praktyki
biznesowe związane z VoD.
Sekcja 2 przedstawiła organizację systemu okien dystrybucji oraz jego kontekst i ewolucję.
Omówiono w niej uzasadnienie dla okien dystrybucji, a następnie dokonano oceny ram
organizacyjnych dla okien dystrybucji w UE. Powody stworzenia okien dystrybucji są
zróżnicowane i zakorzenione w realiach terytorialnych, kulturowych i/lub językowych, ale
ogólnie stanowią połączenie przepisów, regulacji (szczególnie powiązanych ze wsparciem
finansowym dla filmów) i porozumień branżowych na poziomie kolektywnym i/lub
indywidualnym. Systemy okien dystrybucji w UE funkcjonują na podstawie tych samych
ogólnych założeń, tj. dążą do znalezienia równowagi pomiędzy komplementarnością a
kanibalizacją w celu maksymalizacji ogólnych przychodów przy równoczesnym budowaniu
trwałych relacji biznesowych. Te ogólne założenia są dostosowane do warunków lokalnych,
stąd istnienie konkretnych ram i różnych okien o odmiennych długościach. W efekcie cechy
okien dystrybucji w UE są zróżnicowane, co odzwierciedla różnorodność branży filmowej w
poszczególnych krajach.
W sekcji 3 rozpatrywano, w jaki sposób trendy cyfrowe wpływają na charakter okien
dystrybucji w całej UE. Wykazaliśmy wyraźnie widoczną tendencję do skracania okien
dystrybucji kinowej, mimo sprzeciwu niektórych interesariuszy. Ponieważ dalsze zmiany
wydają się nieuniknione, omówiliśmy również kilka kluczowych kwestii związanych z
Strona 67
reorganizacją systemu (systemów) okien dystrybucji w UE. Różne firmy i filmy już
próbowały zastosować alternatywne harmonogramy dystrybucji, które traktują system
sekwencyjny z większą elastycznością. Omówiliśmy różne przykłady strategii dystrybucji
symultanicznej, modeli dystrybucji ultra i ofert Premium VoD na całym świecie i w UE.
Następnie w sekcji 4 dokonaliśmy bardziej szczegółowej analizy wyzwań i możliwości w
kontekście wprowadzania dalszych zmian do okien dystrybucji w sektorze filmowym UE.
Z niniejszego badania wyłania się wiele wniosków, które można umiejscowić na dwóch
płaszczyznach: 1) ciągłe obowiązywanie ogólnego pomysłu dotyczącego okien dystrybucji
oraz 2) potencjalne zmiany systemów okien dystrybucji w praktyce.
Na poziomie ogólnym możemy rozróżnić dwa główne zagadnienia związane z zasadnością
stosowania okien dystrybucji w kontekście cyfrowym. Po pierwsze, cyfryzacja zapewnia
większą przestrzeń i potencjał dla zróżnicowania, elastyczności i różnorodności. Dotyczy to
zarówno kanałów dystrybucji/warunków, w jakich filmy są oglądane, a także samych filmów.
W przypadku tych ostatnich cyfryzacja przyniosła nowe narzędzia dystrybucji i marketingu
(np. na portalach społecznościowych) oraz nowe kanały rozpowszechniania „na żądanie”,
które mogą umożliwić odbiorcom większy wybór oglądanych treści, a także czasu i miejsca
ich oglądania. Trend ten zderza się z założeniem, że okna dystrybucji są uniwersalne.
Zobaczyliśmy na przykład, w jaki sposób krótsze okna dystrybucji mogą przynieść korzyści
pewnym rodzajom treści w konkretnym kontekście – tytuły spoza głównego nurtu mogłyby
skorzystać z dodatkowego efektu działań marketingowych związanych z oknem dystrybucji
działającym równolegle lub w niewielkim odstępie czasu. Także w odniesieniu do różnych
środowisk dystrybucji coraz ważniejsze staje się rozróżnianie doświadczeń, jakie każde z
nich może zaoferować odbiorcom. Rozróżnienie to jest coraz mniej zależy od ceny i czasu,
czyli dwóch tradycyjnych wymiarów systemu okien dystrybucji. Zamiast tego kina muszą
skoncentrować się na innych cechach, które wpływają na stworzenie unikalnego
doświadczenia kinowego w celu konkurowania np. z doświadczeniem z oglądania filmów w
domu (na żądanie). W efekcie podmioty świadczące usługi na żądanie będą musiały
opracować atrakcyjną ofertę w oparciu o elementy niezwiązane z ceną, aby zapewnić
skuteczną alternatywę dla nielegalnych ofert (których nie można pokonać pod względem
ceny).
Innymi słowy, ponieważ różnice pomiędzy kanałami i filmami nadal będą kluczowe dla
zdobycia uwagi odbiorców, w obecnych okolicznościach ustalanie kategorycznych granic
pomiędzy poszczególnymi kanałami wydaje się nieuzasadnione. Istotne wydaje się natomiast
rozszerzenie przestrzeni dla rozbieżnych strategii. W przypadku systemów, w których okna
dystrybucji podlegają przepisom i/lub regulacjom, coraz ważniejsze będzie stawać się
osiągnięcie większej elastyczności, np. poprzez wystarczającą liczbę odstępstw. Przykład
Francji, dla której raport Lescure'a proponuje uelastycznienie bieżącego systemu okien
dystrybucji, wskazuje, że takie debaty już trwają.
Po drugie należy jednak pamiętać, że elastyczność okien dystrybucji trzeba rozpatrywać w
szerszym kontekście branżowym. Z tego względu wszystkie zmiany w tradycyjnych
systemach będą musiały czasem wziąć pod uwagę rozbieżne interesy różnych interesariuszy.
Zachęcenie dotychczasowych podmiotów do opracowywania bardziej przyszłościowych
strategii jest równie ważne jak zapewnienie czasu na zmiany. Z perspektywy konsumentów
obecne zmiany w procedurach dystrybucji mogą być powolne i prowadzić do frustracji.
Jednak interesariusze, szczególnie dotychczasowe podmioty, ostrzegają, że zbyt gwałtowne
zmiany mogą podważyć inne filary europejskiego sektora filmowego, w szczególności
finansowanie produkcji filmów europejskich. Nie oznacza to jednak, że nie można dokonać
ponownej oceny modeli finansowania i przychodów. Zauważyliśmy, że zwiększony wkład ze
strony nowych podmiotów VoD w finansowanie treści mógłby mieć pozytywny wpływ na
Strona 68
obecne konflikty. Należy jeszcze rozważyć, w jaki sposób przeorganizować modele podziału
przychodów pomiędzy różnymi interesariuszami.
Przy rozpatrywaniu możliwości wprowadzenia zmian do systemów okien dystrybucji w
praktyce na pierwszy plan wysuwają się trzy główne kwestie. Dotyczą one zarówno sektora
filmowego w pojęciu ogólnym, jak i konkretnie przemysłu UE. Pierwszy obszar, który
niewątpliwie będzie przechodził dalsze zmiany, to okno dystrybucji kinowej i okres, w jakim
dystrybucja ta odbywa się na prawach wyłączności. Ważne jest znalezienie równowagi
pomiędzy substytucją a komplementarnością okien. Eksperymenty w zakresie alternatywnych
strategii dystrybucji zdają się przedstawiać najlepszy sposób na poszerzenie wiedzy na temat
wpływu różnych modeli dystrybucji na poszczególne zaangażowane podmioty.
Drugi obszar wiąże się z problemem wymagań związanych z wyłącznością i odpowiadającym
im przeszkodom czasowym lub przypadkom „zamrażania” w odniesieniu do platform
dystrybucji innych niż kinowe. Ponieważ wszyscy interesariusze, w tym nie tylko
dotychczasowi, ale także podmioty VoD, próbują uzyskać wyłączny dostęp do filmów, ważne
jest, aby decydenci w państwach członkowskich i UE zadbali, by nie doprowadziło to do
nieuzasadnionej konkurencji. Ta sprawa wydaje się odpowiednia dla organów ds.
konkurencji.
Trzeci obszar dotyczy związku pomiędzy zmianami w zakresie okien dystrybucji a
zwiększonym dostępem konsumentów do treści. Z perspektywy transgranicznej określiliśmy,
w jaki sposób symultaniczna dystrybucja na VoD i w kinach mogłaby pomóc europejskim
filmom dotrzeć do obszarów, w których zazwyczaj nie osiągnęłyby korzyści z dystrybucji
kinowej. To kolejna kwestia, w której należy zachęcać do eksperymentów. Jednak aby
eksperymenty zakończyły się sukcesem, muszą być częścią szerzej zakrojonych działań.
Narzędzia geolokalizacji, finansowanie napisów, dostosowana agregacja i platformy
rozpowszechniania to niektóre czynniki, jakie mają znaczenie w tej kwestii. Niezbędna jest w
szczególności poszerzona wiedza na temat elementów wpływających na wzrost
zapotrzebowania odbiorców na treści i usługi transgraniczne w erze cyfrowej.
Strona 69
Bibliografia
4.1 Źródła wymienione w raporcie
Anderson, C. (2008). The long tail : why the future of business is selling less of more (Rev. and updated ed.). Nowy Jork:
Hyperion.
AP (s.d.). WB Releases 'Pants' DVD In China In Anti-piracy Move. billboardbiz. Źródło:
http://www.billboard.com/biz/articles/news/1410960/wb-releases-pants-dvd-in-china-in-anti-piracy-move
August, T., Dao, D., i Shin, H. (2013). Optimal timing of sequential distribution: the impact of congestion externalities and
day-and-date strategies. Nieopublikowany dokument roboczy.
Benhamou, F., Gergaud, O., i Moureau, N. (2009). Le financement du cinéma par la télévision : une analyse
économétrique des investissements des chaînes. Economie & prévision, 2(188), 112.
Blaney, M. (2012). Germany drafts new VoD regulations. Screen Daily. Źródło: http://www.screendaily.com Block, A. B.
(2012). Netflix's Ted Sarandos explains original content strategy. The Hollywood Reporter. Źródło:
http://www.hollywoodreporter.com/news/netflix-ted-sarandos-original-content-309275
Bomsel, O., Cohen, Y., Kern, P., Monte, G., i Vaissberg, E. (2007). Study on the impact of the Conditional Access
Directive: Komisja Europejska, GD ds. Rynku Wewnętrznego i Usług.
Calzada, J., & Valletti, T. M. (2012). Intertemporal movie distribution: versioning when consumers can buy both versions.
Marketing Science, 31(4), 19.
Cichon, C. (2007). Licences and media windows. In S. Nikoltechev (Ed.), Iris Special: legal aspects of video on demand (str.
51-62). Strasburg: Europejskie Obserwatorium Audiowizualne.
CNC (2008). Durée de vie des films en salles.
Cunningham, S., Silver, J., & John, M. (2010). Rates of Change: Online Distribution as Disruptive Technology in the Film
Industry. Media International Australia(136).
Currah, A. (2007). Holywood, the internet and the world: a geography of distruptive innovation. Industry and Innovation,
14(4), 359-384.
Dally, P., Durandez, A., Jiménez, L., Pasquale, A., i Vidal, C. (2002). The audiovisual management handbook. An in-depth
look at the film, television and multimedia industry in Europe. Madryt: Media Business School.
De Vany, A., i Lee, C. (2001). Quality signals in information cascades and the dynamics of the distribution of motion
picture box office revenues. Journal of Economic Dynamics and Control, 25, 22.
De Vany, A., i Walls, W. D. (2002). Does Hollywood make too many R-rated movies? Risk, stochastic dominance and the
illusion of expectations. Journal of Business, 75, 27.
Dobson, G., i Kalish, S. (1988). Positioning and Pricing a Product Line. Marketing Science, 7, 19.
Edwards, C., i Palmeri, C. (2012). Disney's Netflix deal gives top billing to online viewing. Bloomberg.
Źródło:http://www.bloomberg.com/news/2012-12-05/disney-s-netflix-deal-gives-top-billing-to-onlinemovies.html
Elberse, A., i Eliashberg, J. (2003). Demand and supply dynamics for sequentially released products in international
markets: The case of motion pictures. Marketing Science, 22, 26.
Eurimages (2013). Support for co-production of full-length feature films, animations and documentaries.
Komisja Europejska (2013). Program MEDIA - Obieg cyfrowy; Dostęp dnia 31 lipca 2013 r., źródło:
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/digital-circulation/index_en.htm
Frank, B. (1994). Optimal Timing of Movie Releases in Ancillary Markets: The Case of Video Releases. Journal of Cultural
Economics, 18(czerwiec), 9.
Gambaro, M. (2004). The Relationship between Different Distribution Channels for Movies: Some Lesson from the Case of
Free Television. Praca zaprezentowana na 15 konferencji ITS. Connecting societies and markets: communication
technology, policy and impacts.
Garandeau, E. (2012). Build and adapt, rather than change and destroy. MIPCOM.
Goldstein, G. (2012). Distribs go multiplatform diving. Variety. Źródło: http://variety.com/2012/film/news/distribs- gomultiplatform-diving-1118054273/
Gomery, D. (2005). The Hollywood studio system. A history. Londyn: British Film Institute.
Heidsiek, B. (2013, 18 March 2013). Day & Date Article 1: Audience Demand in a Digital World. http://www.europadistribution.org/day-date-article-1-audience-demand-in-a-digital-world-by-birgit-heidsiek/.
Hennig-Thurau, T., Henning, V., Sattler, H., Eggers, F., i Houston, M. B. (2007). The last picture show? Timing and order
of movie-distribution channels. Journal of Marketing, 71(październik), 63-83.
Hennig-Thurau, T., Houston, M. B., i Walsh, G. (2006). The Differing Roles of Success Drivers Across Sequential Channels:
An Application to the Motion-Picture Industry. Journal of the Academy of Marketing Science, 34(jesień), 17.
Hubac, S. (2010). Mission sur le développement des services de vidéo à la demande et leur impact sur la création:
centre national du cinéma et de l'image animée.
International Video Federation (2012). European Video Yearbook 2012.
KEA European Affairs, & MINES ParisTech Cerna (2010). Multi-territory licensing of audiovisual works in the European
Union. Bruksela: Unia Europejska
Kuhr, M. (2008). Media Windows in Flux. Challenges for Audiovisual Media Chronology. Iris plus, Legal observations of
Strona 70
the European Audiovisual Observatory(4).
Lehmann, D. R., i Weinberg, C. B. (2000). Sales through sequential distribution channels: an application to movies
and videos. Journal of Marketing, 64, 18-33.
Lescure, P. (2013). Mission „Acte II de l'exception culturelle”. Contribution aux politiques culturelles à l'ère numérique.
Littoz-Monnet, A. (2003). European Cultural Policy: A French Creation? French Politics, 1, 24.
Liu, Y. (2006). Word of Mouth for Movies: Its Dynamics and Impact on Box Office Revenue. Journal of Marketing,
70(lipiec), 16.
Lodge, G. (2013). Malick's 'To the Wonder' to be released day-and-date in theaters and on VOD. Hitfix.
McClintock, P. (2011). Disney Tests Appetite for Premium VOD in Portugal. The Hollywood Reporter.
McClintock, P. (2013). Sundance 2013: How 'Arbitrage's' VOD Gamble Paid Off. The Hollywood Reporter. Źródło:
http://www.hollywoodreporter.com/news/sundance-how-arbitrages-vod-gamble-412594
Miller, D. (2012). Sundance 2012: The Day-and-date success story of ‘Margin Call'. The Hollywood Reporter.
MPAA (2012). Theatrical market statistics 2012.
Mulligan, J. (2013, 2013, 18 maja). Can't find it in theaters? Try on-demand. The Boston Globe, źródło:
http://www.bostonglobe.com/arts/movies/2013/05/18/can-find-theaters-trydemand/mWTk472llllrnYroYjlDcL/story.html
Nikoltchev, S. (2006). Analysis. Strasburg: Europejskie Obserwatorium Audiowizualne.
Nikoltchev, S. (2008). Editorial. IRIS plus. Legal Observations of the European Audiovisual Observatory(2008-4).
Olesen, A. K. (2012). Danish film is locked inside the cinema. FERA website. Żródło: http://www.filmdirectors.eu/?p=2452
Orange,
A.
(2011).
Tower
Heist
to
Debut
On-Demand
3
Weeks
After
Release.
Źródło:
http://www.movieweb.com/news/tower-heist-to-debut-on-demand-3-weeks-after-release
Pham, A. (2013). Anna Serner: „It's important to consider new distribution models”. Nordisk Film & TV Fund. Źródło:
http://www.nordicfilmandtvfund.com/index.php/news/stories/anna-serner-its-important-consider-newdistribution-models/
Prasad, A., Bronnenberg, B., i Mahajan, V. (2004). Product Entry Timing in Dual Distribution Channels: The Case of the
Movie Industry. Review of Marketing Science, 2(1).
Ranaivoson, H. (2010). Video on Demand in Europe. INA Global. The review of creative industries and media.
Źródło:http://www.inaglobal.fr/en/digital-tech/article/video-demand-europe
Russel, J. (2011). Harry Potter and the case of the vanishing DVDs. The Guardian. Źródło:
http://www.theguardian.com/film/filmblog/2011/oct/26/harry-potter-vanishing-dvds
Screen Daily (2007). Cash on Demand. Screen International, 2.
Sjöman, A. (2013). Voddler launches LiveShelf global video streaming service, featuring ViewShare, legal sharing of films.
Źródło:
http://news.cision.com/voddler/r/voddler-launches-liveshelf-global-video-streaming-service-featuring-viewshare--legal-sharing-of-fil,c9402598
Ulin, J. C. (2010). The business of media distribution. Monetizing film, TV and video content in an online world.
Burlington/Oxford: Focal Press.
Varian, H. (1989). Price Discrimination. In R. Schmalensee & R. D. Willig (Eds.), Handbook of Industrial Organization
(Tom I, str. 56): Elsevier Science Publishers.
Vimeo (2013). Vimeo on Demand z dnia 29 lipca, źródło: http://vimeo.com/ondemand
Vogel, H. L. (2007). Entertainment Industry Economics. A guide for financial analysis (7. edycja). Cambridge:
Cambridge University Press.
4.2 Źródła dla przeglądu ram i eksperymentów
Osobiste komunikaty








Dla Belgii: Olivier Maeterlinck (Belgian Entertainment Association). Wymiana e-maili (20 sierpnia 2013 r.).
Dla Bułgarii: Irina Kanousheva (relacje międzynarodowe – festiwale i promocja, p.o. dyrektora wykonawczego
Bulgarian National Film Center). Wymiana e-maili (11 marca 2013 r.).
Dla Cypru: Diomides Nikita (urzędnik ds. kultury, Ministerstwo Edukacji i Kultury, wydział ds. kina). Wymiana emaili (21 sierpnia 2013 r.).
Dla Estonii: E. Koppel (kierownik ds. informacji, Estonian Film Foundation). Wymiana e-maili (11 marca 2013 r.).
Dla Luksemburga: Joy Hoffmann (Responsable Département film et archives, Centre national de l’audiovisuel).
Wymiana e-maili (23 sierpnia 2013 r.).
Dla Polski: Marta Materska-Samek (badacz, prezes Fundacji Rozwoju Kina i koordynator Małopolskiej Sieci Kin
Cyfrowych). Wymiana e-maili (19 sierpnia 2013 r.).
Dla Polski: Alicja Grawon (kierownik projektu, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych). Wymiana e-maili
(21 sierpnia 2013 r.).
Dla Stanów Zjednoczonych: P. Corcoran (dyrektor ds. mediów i badań, NATO). Wymiana e-maili (14 marca 2013
r.).
Strona 71
Badania i artykuły
Bain&Company (wrzesień 2007). The Digital Video Consumer. Transforming the European Content Market. Boston, USA:
Liberty Global Policy Series. Źródło: http://www.lgi.com/PDF/public-policy/Digital-Video-Consumer.pdf
Cunningham, C., Silver, J., i McDonnell, J. (2010). Rates of change: online distribution as disruptive technology in the film
industry. Australia: Media International Australia (Nr 136).
De Vinck, S., Lindmark, S., Simon, JP. (Ed.) (2012). Statistical, Ecosystems and Competitiveness Analysis of the Media and
Content Industries : The Film Sector. Bruksela: Joint Research Centre. Źródło: http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC69525.pdf
ENDERS Analysis (maj 2012). Digital Europe: Diversity and Opportunity. Bruksela, Belgia. Enders Analysis. Źródło:
http://www.letsgoconnected.eu/files/Lets_go_connected-Full_report.pdf
Komisja Europejska (2012). Preparatory Action « Circulation of European films in the digital era ». Call for proposals EAC
S05/2012.
Źródło:
http://ec.europa.eu/culture/media/media-content/documents/fundings/digitaldistribution/circulation-in-the-digital-era/calls/call-1/dig-distrib-list_en.pdf
Europejskie Obserwatorium Audiowizualne (11 lipca 2012). Chronologie des médias : analyse détaillée d’une année de
sorties.
Źródło: http://www.cnc.fr/web/fr/publications/-/ressources/2078702
Gubbins, M. (2011). Digital Revolution Engaging Audiences, MCG Film & Media: Raport CINE-REGIO we współpracy z
Filmby Aarhus. Źródło: http://www.cine-regio.org/press/digital_revolution_2011/
Hoffmann-Yliniva, A. (2009). Parliament votes for amendment of film subsidies act. Iris 2009-1:10/14. HoffmannYliniva, A (2009). Bundesrat adopts amended film subsidies act. Iris 2009-3:7/11.
International Video Federation (IVF) (listopad 2012). Survey of film release trends in European Member States. Otrzymano
e-mailem od IVF.
KEA&Cerna (październik 2010). Multi-Territory Licensing of Audiovisual Works in the European Union. Bruksela, Belgia.
Final Report Prepared for the European Commission, DG Information Society and Media. Źródło:
http://www.keanet.eu/docs/mtl - full report en.pdf
Kuhr, M. (2008). Media Windows in Flux. Challenges for Audiovisual Media Chronology. Strasburg: Iris plus. Legal
observations
of
the
European
Audiovisual
Observatory,
n°4.
Źródło:
http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus4_2008.pdf.en
L’Observatoire européen de l’audiovisuel et la Direction du développement des médias, avec la collaboration de NPA
Conseil. (2009)Vidéo à la demande et télévision de rattrapage en Europe. Strasburg, Francja Observatoire européen de
l’audiovisuel. Źródło: http://www.obs.coe.int/online_publication/reports/vod_2009.pdf
Media Consulting Group (MCG) (czerwiec 2012). Etude sur les nouveaux modèles économiques. Bruksela, Belgia. Rapport
final pour Commission européenne, Direction D – Culture et Media Unité D3 – Programme MEDIA. Źródło:
http://www.mediafrance.eu/IMG/pdf/RAPPORT_FINAL_Nouveaux_Modeles_Economiques_1506012.pdf
NATO
(2012).
Major
Studios
Release
Windows,
źródło:
http://www.natoonline.org/Release%20Windows/2012/9.24.12/Major%20Studio%20Release%20Windows%209.24.12.pdf
NATO (27 września 2012) Average video announcement and video release windows. Źródło: www.natoonline.org.
Nikoltchev, S. (2001). National Film Production Aid: Legislative Characteristics and Trends. Strasburg, Francja:
Observatoire européen de l’audiovisuel. Źródło: http://www.obs.coe.int/oea_publ/iris/iris_plus/iplus4_2001.pdf.en
UNIC (2012). Smart Release Strategies for Films. Fragment rocznego raportu UNIC 2011-2012, źródło: http://www.uniccinemas.org/wp-content/uploads/2012/07/Smart-Release-Strategies-2012.pdf
Artykuły prasowe, informacje o spółkach i inne źródła:
Alvarez Rilla (M.) (5 maja 2007). Cartoons take new direction. Variety, Dostęp online (31 lipca 2013) na
stronie:http://variety.com/2007/digital/news/cartoons-take-new-direction-1117965178/
Bernfeld, W. (23 kwietnia 2012). Brave New World: Digital Distribution Beyond the Old World. Sundance. Źródło:
http://www.sundance.org/artistservices/distribution/article/brave-new-world-digital-distribution-beyond-the-old-world/
Billboard
(2005).
WB
Releases
'Pants'
DVD
In
China
In
Anti-piracy
Move.
http://www.billboard.com/biz/articles/news/1410960/wb-releases-pants-dvd-in-china-in-anti-piracy-move
Blayney, M. (15 listopada 2008). Germany drafts new VoD regulations.
http://www.screendaily.com/news/germany-drafts-new-vod-regulations/5049040.article
Strona 72
Screen
Daily.
Źródło:
Źródło:
Blaney, M. (8 listopada 2012). “MEDIA-supported VOD initiative courts controversy”, Screen Daily, Dostępne na
stronie:http://www.screendaily.com/news/digital/media-supported-vod-initiative-courtscontroversy/5048760.articleBlocman, A. (2001). Changes to Regulations on Media Chronology. Strasburg: Obserwatorium
Audiowizualne. Źródło: http://merlin.obs.coe.int/iris/2001/1/article28.en.html
Box Office Mojo (www.boxofficemojo.com)
Cole, M. (2011). Law on Electronic Media Updated. Europejskie Obserwatorium Audiowizualne. Źródło:
http://merlin.obs.coe.int/iris/2011/2/article31.en.html
Cunningham, S., Silver, J., & McDonnell. J. (2010). Rates of change: online distribution as disruptive technology in the film
industry. Media International Australia, 136, 119-132.
De Laubier, C. (2010). « Cinéma : avoir le choix entre salle et vidéo ». Le Monde, Dostępne na
stronie:http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/05/18/cinema-avoir-le-choix-entre-salle-et-video-par-charles-delaubier_1352932_3232.html
Driscoll, B. (2012). “Launch Of Curzon On Demand Provides Another Way For Cinema-Goers To Enjoy Films”. The
Huffington Post UK, Dostępne na stronie: http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/05/02/curzon-on-demand_n_1470753.html
Filloux, F. (26 listopada 2012). Different release times of films and TV shows boost global piracy. The Guardian. Źródło:
http://www.guardian.co.uk/technology/2012/nov/26/films-tvs-global-piracy
Filmotech
(s.d.).
“Worldwide
success
of
going
nuts”,
stronie:http://www.filmotech.com/v2/EN/GRITOSENELPASILLO_FX.ASP
Filmotech.com,
Dostępne
na
Gilbert, S. (1 stycznia 2008). Cracking Release Windows: Apple, WB Shift the Movie Industry. The Business of Media,
Entertainment and Technology. Źródło: http://metue.com/05-01-2008/itunes-warner-brothers-studios-dvd-day-and- datereleases/
Girre, L. (26 lutego 2013). A First Pan European Day and Date Release for TIDE. Komunikat prasowy. Źródło:
http://thetideexperiment.files.wordpress.com/2013/02/tide-1st-pan-european-and-day-date-release-260213.pdf
Goldstein,
G.
(2012).
“Distribs
go
multiplatform
diving”.
http://variety.com/2012/film/news/distribs- go-multiplatform-diving-1118054273/
Variety,
Dostępne
na
stronie:
Goodfellow, M. (15 listopada 2012). TIDE Experiment plans four “day-and-date” releases in 2013. Screen Daily. Źródło:
http://www.screendaily.com/news/distribution/tide-experiment-plans-four-day-and-date-releases-in2013/5048177.article
Goodfellow, M. (27 lutego 2013). “TIDE to “day-and-date” release Gilberto Gil doc in ten countries”. Screen Daily,
Dostępne na stronie: http://www.screendaily.com/news/gilberto-gil-doc-set-for-tide-day-and-date-release/5052414.article
Gordon
(2012).
“Volta
Facebook
App
Now
Available”,
http://filmireland.net/2012/09/20/volta- facebook-app-now-available/
Film
Ireland,
Dostępne
na
stronie:
Graham, J. (2012). “Talking Your Tech | Edward Burns delivers small films straight to you”, USA TODAY, Dostępne na
stronie:http://www.usatoday.com/story/tech/columnist/talkingyourtech/2012/12/18/edward-burns/1769929/
Gross,
T.
(2006).
“Will
Soderbergh's
'Bubble'
Burst
stronie:http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=5169316
on
Hollywood?”,
NPR,
Dostępne
na
Hopewell (J.) (9 lipca 2012). Comedic faux docu bows in hardtopx, DVD, VOD. Variety, Dostęp online (31 lipca 2013) na
stronie: http://variety.com/2012/digital/news/carmina-opens-vod-door-in-spain-1118056346/
Horn, J. “Film studios starting to release video-on-demand sales figures: The 'creative accounting' of movies and more
recently pay-per-view releases is giving way to some transparency, as seen with the film 'Arbitrage.'„, Los Angeles Times,
Dostępne
na
stronie:
http://www.latimes.com/entertainment/envelope/cotown/la-et-ct-arbitrage-vod20121102,0,6330523.story
IMDB (www.imdb.com)
Kay, J. (2011). “Rio is grand but cinemas won't just go with premium VoD”. Guardian, Dostępne na
stronie:http://www.guardian.co.uk/film/filmblog/2011/apr/26/premium-vod-just-go-with-it
Knolle, S. (2009). “Theater Owners Furious Over Early Digital Release of 'Cloudy With a Chance of Meatballs'„, moviefone,
Dostępne na stronie:http://blog.moviefone.com/2009/11/11/cloudy-with-a-chance-of-meatballs-digital-release/
Laubier,. C. (18 maja 2010). Cinéma : avoir le choix entre salle et vidéo. Le Monde.
Źródło:
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/05/18/cinema-avoir-le-choix-entre-salle-et-video-par-charles-delaubier_1352932_3232.html
Lodge, G. (2013). “Malick's 'To the Wonder' to be released day-and- date in theaters and on VOD”, Hit Fix, Dostępne na
stronie: http://www.hitfix.com/in-contention/malicks-to-the-wonder-to-be-released-day-and-date-in-theaters-and-on-vod
Lumiere (http://lumiere.obs.coe.int/web/search/)
Macnab, G. (25 października 2010). Through the window. Screen Daily. Źródło: http://www.screendaily.com/reports/in-
Strona 73
focus/through-the-window/5047678.article
McClintock, P. (16 stycznia 2013). Sundance 2013: How 'Arbitrage's' VOD Gamble Paid Off. The Hollywood Reporter.
Źródło: http://www.hollywoodreporter.com/news/sundance-how-arbitrages-vod-gamble-412594
McClintock, P. (3 sierpnia 2011). Disney Tests Appetite for Premium VOD in Portugal. The Hollywood Reporter. Źródło:
http://www.hollywoodreporter.com/news/disney-tests-appetite-premium-vod-165395
Mendelson, S. (2012). “2012 in film: Pre-Theatrical VOD goes mainstream...Mendelson’s Memos” Dostępne na
stronie:http://scottalanmendelson.blogspot.be/2012/12/2012-in-movies-part-i-pre-theatrical.html
Miller, D. (2012). “Sundance 2012: The Day-And-Date Success Story of 'Margin Call'„. The Hollywood Reporter, Dostępne
na stronie: http://www.hollywoodreporter.com/news/sundance-2012-margin-call-video-on-demand-zach-quinto-283033
Morran, C. (2010). “Disney To Attempt Theatrical Shrink Ray With 'Alice In Wonderland'„. Consumerist, Dostępne na
stronie:http://consumerist.com/2010/02/11/disney-to-attempt-theatrical-run-shrink-ray-with-alice-in-wonderland/
Orange, A. (2011). “Tower Heist to Debut On-Demand 3 Weeks After Release”, Movie Web, Dostępne na
stronie:http://www.movieweb.com/news/tower-heist-to-debut-on-demand-3-weeks-after-release
Pomerantz,
D.
(2010).
Disney
to
Keep
Pushing
Movie
Release
Windows.
Forbes.
http://www.forbes.com/sites/dorothypomerantz/2010/08/10/disney-to-keep-pushing-movie-release-windows/
Screen Daily (18 maja 2007). Promotional Feature. “Case study: The road to online”,
stronie:http://www.screendaily.com/promotional-feature-case-study-the-road-to-online/4032542.article
Źródło:
Dostępne
na
Seidler, E. (16 września 2012). Film distributor’s “day-and-date” and “ultra” release models show success. Vox Indie.
Źródło: http://voxindie.org/?p=2501
Suciu, P. (2012). “Prima Cinema brings movies to home theaters on the day of the release for $500 a pop”, Digital Trends,
Dostępne na stronie:http://www.digitaltrends.com/home-theater/prima-cinema-brings-movies-to-the-home-on-the-day-of-therelease/
Szalai, G. (30 maja 2012). 'Piranha 3DD' to Become First 3D Film to Get Day-and-Date Release. The Hollywood Reporter.
Źródło: http://www.hollywoodreporter.com/news/piranha-3dd-day-date-release-331143
Tartaglione, N. (2013). “European Union Backs Pan-European Day-And-Date Distribution Trials”. Deadline London,
Dostępne na stronie:http://www.deadline.com/2013/02/european-union-backs-pan-european-day-and-date-distribution-trials
The Daily Beast (2011). „Edward Burns, Director of Newlyweds, on the Changing Face of Indie Film Distribution”, The
daily beast, Dostępne na stronie: http://www.thedailybeast.com/articles/2011/12/26/edward-burns-director-of-newlyweds-onthe- changing-face-of-indie-film-distribution.html
Vary, A.B. (24 sierpnia 2012). 'Bachelorette' and the video-on-demand revolution: How digital distribution is changing indie
cinema. Inside Movies. Źródło: http://insidemovies.ew.com/2012/08/24/bachelorette-video-on-demand-indie- cinema/
Verrier, R. (2011). “More theaters threaten to hold up Universal movie 'Tower Heist'„. LA Times, Dostępne na
stronie:http://latimesblogs.latimes.com/entertainmentnewsbuzz/2011/10/more-theaters-threaten-to-hold-up-universal-movietower- heist.html
Warren, Christina (2011). “Edward Burns and the Socialization of Indie Cinema”, Mashable, Dostępne na
stronie:http://mashable.com/2011/12/27/edward-burns-newlyweds-indie/
Wiseman, A. (7 marca 2013). Curzon rebrands on-demand service; announces day and date schedule, Screen Daily. Dostępne
na stronie:http://www.screendaily.com/news/curzon-rebrands-on-demand-service/5052733.article
Dokumenty i przepisy: instytucje UE / Rada Europy
Dyrektywa Rady (EWG) 89/552/EWG z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej
działalności transmisyjnej (1989) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 298/23.
Rada Europy (2002). Europejska Konwencja w sprawie telewizji ponadgranicznej (ETS nr 132) zmieniona postanowieniami
Protokołu (ETS nr 171), który wszedł w życie dnia 1 marca 2002 r.
Komisja Europejska, Nederlandse Federatie voor Cinematografie (Sprawa 34.927) zamknięta przez list gwarantujący z dnia
30 sierpnia 1995 r.
Komisja Europejska, „Komunikat w sprawie niektórych aspektów prawnych dotyczących utworów kinematograficznych oraz
innych utworów audiowizualnych” COM (2001) 534 wersja ostateczna.
Orzecznictwo
Strona 74
TS (Sprawy powiązane C-403 i 429/08) Football Association Premier League Ltd i inni v QC Leisure i inni oraz Karen
Murphy v Media Protection Services Ltd (2011) (jeszcze nie opublikowane).
ETS (Sprawy powiązane 60/84 i 61/84) Cinéthèque (1985) Rec. 2605.ETS (Sprawa 262/81) Coditel SA i inni v Ciné-Vog
Films SA i inni (1982) Rec. 3381.
Przepisy krajowe
Code du cinéma et de l'image animée (version consolidée au 1 janvier 2013). Dostęp online dnia 26 lipca 2016 za
pośrednictwem http://www.legifrance.gouv.fr
Décret n°87-36 du 26 janvier 1987 pris pour l'application des articles 27-I et 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres
cinématographiques
et
audiovisuelles.
Źródło:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000882075&dateTexte=20120825
Ustawa o przemyśle filmowym (2003, zmieniana w 2005, 2006, 2007 i 2009 r.). Źródło: strona internetowa Bulgarian
National Film Center (dostęp dnia 26 lipca 2013 r.): http://www.nfc.bg/en/normativni_aktove.html
Journal
Officiel
du
Grand-Duché
de
Luxembourg.
Źródło:
http://www.mediacom.public.lu/institutions/Institutions_nationales/smc/loi_medias_electroniques_memorial/Loi_mdias_text
e_modif_2010_Mm_A_241_du_24_dc_2010a241.pdf
Ministère de la Culture et de la Communication (2009, 12 juillet). Arrêté du 9 juillet 2009 pris en application de l'article 30-7
du code de l'industrie cinématographique. Journal officiel de la république Française. Dostęp online (marzec 2013 r.) przez
http://www.upfilms.fr.Ministério da cultura (2006). Decreto-Lei n.° 227/2006 de 15 de Novembro. Diario da Republica, 1.a
série - N° 220 - 15 de Novembro de 2006. Dostęp online (26 lipca 2013 r.) przez http://www.wipo.int/wipolex
Rumuńska ustawa audiowizualna. Źródło: http://www.cna.ro/The-Audio-visual-Law,1655.html
Strona 75
Aneksy
4.3 Wywiady
Tabela 13: Przegląd wywiadów
Spółka/organizacja
Pytani
BBC Global iPlayer
Helen Keefe
Canal + Group
Séverine
Fautrelle;
Pascaline Gineste;
Patrick Holzman
Ross Fitzsimons
Wywiad
Rozmowa telefoniczna 14 maja o godz.
10.30
Rozmowa telefoniczna 14 maja o godz.
17.00
Rozmowa telefoniczna 26 kwietnia o
godz. 16.00
Rozmowa telefoniczna 17 kwietnia o
EGEDA (Filmotech)
Carlos Anton
godz. 16.30
Mubi Europe (Bazaar Inc)
Bobby Allen
Odpowiedzi na piśmie (e-mail)
Rozmowa przeprowadzona osobiście
Le Meilleur du Cinema SAS (Universciné)
Dragoslav Zachariev
(Paryż) 11 kwietnia o godz. 10.00
Rozmowa telefoniczna 30 kwietnia o
Element Pictures (Volta)
Maria Heffernan
godz. 16.00
Rozmowa telefoniczna 10 maja o godz.
Central European Media Enterprises (Voyo)
Sorina Big
15.00
Rozmowa telefoniczna 6 maja o godz.
Comunidad Filmin
Jaume Ripoll
15.30
Charlotte
Thomsen Rozmowa przeprowadzona osobiście
International Video Federation (IVF)
Julia Hahn
(Bruksela) 10 kwietnia o godz. 12.00
Rozmowa telefoniczna 17 kwietnia o
Europa Distribution
Adeline Monzier
godz. 15.00
Rozmowa telefoniczna 3 kwietnia o godz.
Federation of European Film Directors (FERA)
Elisabeth O. Sjaastad
9.30
Rozmowa przeprowadzona osobiście
Cine Regio
Charlotte Appelgren
(Bruksela) 9 kwietnia o godz. 16.30
Rozmowa przeprowadzona osobiście
Union Internationale des Cinémas (UNIC)
Jan Runge
(Bruksela) 5 kwietnia o godz. 12.00
Fatima
Djoumer Rozmowa telefoniczna 11 kwietnia o
Europa Cinemas
Claude-Eric
godz. 15.00
Poiroux
Rozmowa przeprowadzona osobiście
MPA Europe
Olivier Dock
(Bruksela) 24 kwietnia o godz. 17.00
Rozmowa przeprowadzona osobiście
BEUC (European Consumers' Organisation)
Kostas Rossoglou
(Bruksela) 17 kwietnia o godz. 12.00
Caroline Greer
Rozmowa telefoniczna 5 kwietnia o godz.
ETNO
Caterina
10.00
Bortolini
Rozmowa przeprowadzona osobiście
Eurocinema
Yvon Thiec
(Bruksela) 10 kwietnia o godz. 10.00
Rozmowa przeprowadzona osobiście
CICAE
Christian Bräuer
(Bruksela) 8 kwietnia o godz. 10.00
Rozmowa przeprowadzona osobiście
Under The Milky Way (agregator)
Jérôme Chung
(Paryż) 10 kwietnia o godz. 15.00
Rozmowa przeprowadzona osobiście
Fédération Internationale des Associations de Distributeurs (FIAD)
Jelmer Hofkamp
(Bruksela) 22 kwietnia o godz. 14.30
Rozmowa telefoniczna 19 kwietnia o
Level K (spółka zajmująca się sprzedażą i dystrybucją)
Tine Klint
godz. 13.00
Service Général de l'Audiovisuel et des Multimédias - Ministère
Rozmowa przeprowadzona osobiście
Thibault Mulatin
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(Bruksela) 24 kwietnia o godz. 14.00
Curzon World
Wywiady z interesariuszami
Strona 76
Rozmowy miały na celu zdobycie bardziej szczegółowych informacji na temat uzasadnienia
dla obecnych systemów okien dystrybucji, a także postaw i opinii wszystkich interesariuszy w
filmowym łańcuchu jakości związanych z obecnymi zmianami zachodzącymi w różnych
oknach.
Interesariusze, z którymi przeprowadzono rozmowy (15):















International Video Federation (IVF)
Europa Distribution
Federation of European Film Directors (FERA)
Cine Regio
Union internationale des cinémas (UNIC)
Europa Cinemas
MPA Europe
Service Général de l'Audiovisuel et des Multimédias - Ministère de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
BEUC (European Consumers' Organisation)
ETNO
Eurocinema
CICAE
Under The Milky Way (agregator)
Fédération internationale des associations de distributeurs de films (FIAD)
Level K (spółka zajmująca się sprzedażą i dystrybucją)
LISTA TEMATÓW:
A) Wstęp
B) Obecna sytuacja dotycząca okien dystrybucji w Europie
- Ustawodawstwo
- Wytyczne dotyczące wsparcia dla filmów
- Porozumienia branżowe
- Praktyki handlowe
- Finansowanie a okna dystrybucji
C) Efekt koordynacji okien dystrybucji w Europie
D) Rola polityki w określaniu kolejności mediów w Europie w przyszłości
A.
Wstęp
Celem projektu badawczego jest analiza funkcjonowania okien dystrybucji w Europie w celu ustalenia, w jaki sposób
dostosowanie systemu może pomóc w utworzeniu jednolitego rynku cyfrowego z zachowaniem szacunku dla różnorodności
kulturowej wewnątrz i wśród przemysłów audiowizualnych państw członkowskich.
Pytania badawcze w projekcie dotyczą:
1) funkcjonowania okien dystrybucji, w tym oceny ich jednolitości w UE i analizy uzasadnienia ich stosowania;
2) efektów wprowadzenia większej elastyczności i/lub większej koordynacji w funkcjonowaniu okien dystrybucji w UE z
uwzględnieniem ostatnich eksperymentów;
Strona 77
3) roli polityki w poprawie obecnej sytuacji i dostosowaniu systemu w celu ułatwienia wprowadzenia jednolitego rynku
cyfrowego.
1.
Czy może Pan/Pani w kilku słowach opisać swoją pracę w X oraz główny cel X?
B.
Obecna sytuacja dotycząca okien dystrybucji w Europie
2.
Jak ocenia Pan/Pani obecne działanie systemu okien dystrybucji w UE: Czy jest on prosty/skomplikowany? Czy
jest rozbieżny/zbieżny?
Do jakiego stopnia ustawodawstwo (niektórych) państw członkowskich wpływa na ustanowienie okien dystrybucji?
Do jakiego stopnia porozumienia branżowe wpływają na ustanowienie długości i struktury okien?
Jak wygląda w praktyce proces organizacji okien dystrybucji w krajach, gdzie kluczową rolę odgrywają
porozumienia branżowe?
Czy istniejące środki legislacyjne i regulacyjne dotyczące okien dystrybucji podlegają regularnym analizom i
ocenie?
a. Jeśli tak, kiedy i na jakiej podstawie prowadzone są takie działania?
b. Jeżeli nie, czy istnieje konieczność ponownego dostosowania ich do zmieniających się praktyk
biznesowych?
W jaki sposób praktyki handlowe są związane z istniejącymi ramami określonymi przez ustawodawstwo lub
porozumienia branżowe? (dostosowane czy nie)
a. Do jakiego stopnia ramy te oferują miejsce dla eksperymentów w zakresie okien dystrybucji?
Czy programy wsparcia dla filmów wymagają zgodności z konkretnym harmonogramem okien dystrybucji w celu
kwalifikowania się do otrzymania wsparcia?
a. Jeżeli tak, jakie kryteria należy spełnić?
b. Czy istnieją różnice w sposobie, w jaki kryteria te są uwzględnione w wytycznych różnych programów
wsparcia na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim?
c. Czy te wytyczne ułatwiają, czy utrudniają ustanowienie pewnych rodzajów produkcji/finansowania? (np.
koprodukcja, finansowanie przez PSB)
Jaki jest ogólny wpływ zgodności okien dystrybucji na finansowanie produkcji audiowizualnych w Europie i
odwrotnie?
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
C.
Efekt koordynacji okien dystrybucji w Europie
10. W którym miejscu tradycyjnych ram dystrybucji należy umieścić Pana/Pani zdaniem kanały wideo na żądanie? Czy
powinny istnieć różnice pomiędzy różnymi rodzajami VoD?
11. Jak Pana/Pani zdaniem okna dystrybucji będą ewoluować w przyszłości?
12. Jakie skutki przyniesie Pana/Pani zdaniem zrównanie harmonogramów dystrybucji w różnych krajach?
a. Pod względem finansowania filmów
b. Pod względem rodzaju produkcji (np. koprodukcje)
c. Pod względem relacji biznesowych pomiędzy różnymi interesariuszami (np. z właścicielami kin)
d. Pod względem transgranicznej dystrybucji filmów
e. Pod względem efektu marketingowego (rozgłosu)
f. Pod względem konsumpcji audiowizualnej (szersza publiczność, bardziej międzynarodowa?)
g. Pod względem generowanych przychodów (zyski cyfrowe osiągnięte przez sektor)
13. Do jakiego stopnia zrównanie okien dystrybucji może mieć wpływ na strukturę serwisów VoD działających na
poziomie transgranicznym?
14. I odwrotnie: w jakim stopniu struktura transgranicznych serwisów VoD wpływa na ewolucję okien dystrybucji?
15. Jakie skutki przyniesie Pana/Pani zdaniem (por. pyt. 12 powyżej) skrócenie okien dystrybucji w różnych krajach?
16. Jakie skutki przyniesie Pana/Pani zdaniem (por. pyt. 12 powyżej) zwiększenie elastyczności okien dystrybucji w
różnych krajach? (na podstawie poszczególnych przypadków)
17. Co sądzi Pan/Pani o eksperymentach w zakresie okien dystrybucji (np. model dystrybucji ultra, dystrybucja
symultaniczna, premiera na VoD)?
D.
Rola polityki w określaniu kolejności mediów w Europie w przyszłości
18. Jakie (ewentualne) działania (legislacyjne, regulacyjne, inne) są potrzebne dla poprawy obecnej sytuacji?
Strona 78
Dlaczego?
19. W jakim stopniu należy zmienić ustawodawstwo krajowe?
20. W jakim stopniu należy zmienić praktyki w zakresie wsparcia dla filmów oraz kryteria kwalifikowalności?
21. Czy sądzi Pan/Pani, że państwa członkowskie powinny (ponownie) wprowadzić krajowe przepisy/regulacje
dotyczące okien dystrybucji, czy decyzja o kolejności i długości okien powinna zależeć od umów zawartych
pomiędzy posiadaczami praw a dystrybutorami?
22. Czy uważa Pan/Pani, że państwa członkowskie powinny być bardziej skoordynowane, jeśli chodzi o okna
dystrybucji? Czy UE może odegrać rolę w tej sprawie?
23. Czy uważa Pan/Pani, że różne organizacje/interesariusze z sektora, np. właściciele kin, dystrybutorzy, dostawcy
usług VoD powinni być lepiej skoordynowani i prowadzić więcej negocjacji?
a. Jeżeli tak: na poziomie krajowym i/lub europejskim?
b. Jeżeli tak: kto powinien być odpowiedzialny/zapoczątkować takie działania? (inicjatywa oddolna lub
odgórna)
24. Czy uważa Pan/Pani, że reforma okien dystrybucji w UE może stać się ważnym mechanizmem prowadzącym do
zmian i utworzenia jednolitego rynku cyfrowego w sektorze audiowizualnym? Dlaczego/Dlaczego nie?
25. Jak z Pana/Pani punktu widzenia należy przeprowadzić tę reformę?
Wywiady z serwisami VoD w Europie
Celem wywiadów jest uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat wpływu, jaki
mechanizmy okien dystrybucji mają na obecność ekonomiczną i kulturową serwisów VoD w
Europie, w szczególności pod względem transgranicznej dostępności takich serwisów i
oferowanych filmów.
Serwisy VoD, z którymi przeprowadzono rozmowy (9):









Curzon World
Mubi Europe
Universciné (EuroVod)
Volta (EuroVod)
Filmin (EuroVod)
Filmotech
Canal Play (Canal Plus)
Voyo
BBC Global iPlayer
Lista tematów:
A.
Wstęp
B.
Transgraniczna charakterystyka i potencjał VoD w Europie
C.
Okna dystrybucji
A.
Wstęp
Celem projektu badawczego jest analiza funkcjonowania okien dystrybucji w Europie w celu ustalenia, w jaki sposób
dostosowanie systemu może pomóc w utworzeniu jednolitego rynku cyfrowego z zachowaniem szacunku dla różnorodności
kulturowej wewnątrz i wśród przemysłów audiowizualnych państw członkowskich.
Strona 79
Pytania badawcze w projekcie dotyczą:
1) funkcjonowania okien dystrybucji, w tym oceny ich jednolitości w UE i analizy uzasadnienia dla ich stosowania;
2) efektów wprowadzenia większej elastyczności i/lub większej koordynacji w funkcjonowaniu okien dystrybucji w UE z
uwzględnieniem ostatnich eksperymentów;
3) roli polityki w poprawie obecnej sytuacji i dostosowaniu systemu w celu ułatwienia wprowadzenia jednolitego rynku
cyfrowego.
1.
2.
B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
C.
Czy może Pan/Pani w kilku słowach opisać swoją pracę w X oraz główny cel X?
Czy może Pan/Pani trochę bardziej szczegółowo scharakteryzować ofertę VoD X?
Transgraniczna charakterystyka i potencjał VoD w Europie
Na jakich obszarach działa Pana/Pani serwis VoD? Dlaczego serwis obejmuje właśnie te kraje/ten region (te regiony)?
W jaki sposób (krajowe/unijne) ustawodawstwo i środowisko biznesowe wpływa na decyzję o uruchomieniu serwisu w
danym kraju?
Czy istnieją inne powody ekonomiczne/prawne/kulturowe, które wpływają na decyzję o udostępnieniu (lub nie) serwisu
w niektórych krajach?
Czy Pana/Pani katalog jest dostosowany dla poszczególnych krajów? Dlaczego/Dlaczego nie?
W jaki sposób licencjonuje Pan/Pani treści? Czy umowy są na wyłączność? Czy umowy podlegają ponownym
negocjacjom (jeśli tak, po jakim czasie)? Czy licencja jest przyznawana w oparciu o jednorazową opłatę/podział
przychodów?
Czy jakiekolwiek inne elementy serwisu różnią się w poszczególnych krajach (np. platforma, opcje płatności)?
Czy chciałby Pan/Pani rozszerzyć działalność w innych krajach w najbliższej lub dalszej przyszłości?
Do jakiego stopnia wierzy Pan/Pani w możliwość utworzenia ogólnoeuropejskiego rynku VoD?
Okna dystrybucji
Czy uważa Pan/Pani, że obecny sposób funkcjonowania okien dystrybucji w UE ogranicza elastyczność i utrudnia
sektorowi czerpanie korzyści z usług cyfrowych?
10. Czy bieżący model stanowi przeszkodę dla unifikacji europejskiego rynku audiowizualnego i obiegu produkcji
audiowizualnych wśród państw członkowskich?
11. W jaki sposób okna dystrybucji wpływają na codzienną organizację Pana/Pani działań jako dostawcy usług VoD?
12. Czy kolejność mediów w Europie (i różnice pomiędzy poszczególnymi krajami) wpływają na dostępność filmów na
Pana/Pani platformie VoD?
13. Czy kolejność mediów wpływa na podobieństwo treści znajdujących się w Pana/Pani ofercie w różnych krajach?
(dostępność tylko w niektórych krajach) (w związku z eksperymentami)
14. Czy dystrybucja online może być alternatywą dla dystrybucji kinowej filmów europejskich?
15. Czy eksperymenty w zakresie okien dystrybucji mogą przynieść korzyści dla filmów spoza głównego nurtu w postaci
większego efektu marketingowego?
16. Czy takie eksperymenty zwiększają obieg pomiędzy różnymi krajami?
17. Czy istnieją powody, dla których należy utrzymać system okien dystrybucji? Jakie?
18. Czy doświadczył/-a Pan/Pani trudności w związku z ujednoliceniem okien dystrybucji? Jak sobie Pan/Pani z nimi radzi?
19. Jak Pana/Pani zdaniem okna dystrybucji będą ewoluować w przyszłości?
20. Jakie kroki legislacyjne należy podjąć, aby poprawić sytuację?
9.
4.4 Arkusze informacyjne dotyczące systemu okien dystrybucji w
każdym państwie członkowskim
Zob. załączone materiały.
Strona 80
Komisja Europejska
Analiza przepisów regulujących okna eksploatacji i praktyki
handlowe w państwach członkowskich UE oraz znaczenia okien
eksploatacji dla nowych praktyk biznesowych
Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej
6 sierpnia 2013 r. - 80 stron
ISBN 978-92-79-38407-3
DOI 10.2759/51601
KK-02-14-636-EN-N
DOI 10.2759/51601
ISBN 978-92-79-38407-3

Podobne dokumenty