Wzór Umowy – Zgłoszenia na kolonię / obóz / zimowisko

Transkrypt

Wzór Umowy – Zgłoszenia na kolonię / obóz / zimowisko
Umowa – Zgłoszenie na obóz tenisowy
Organizator:
Nazwa: KLUB Sportowy WINNER
Adres: ul. Noskowskiego 5 20-858 Lublin
NIP: 7123270806
REGON: 061396358
Nr zezwolenia: ST-SP-III.4222.31.2012
Osoba zawierająca umowę:
Imię i Nazwisko ........................................................................................................................
Adres zamieszkania...................................................................................................................
Telefon kontaktowy i e-mail......................................................................................................
Dane uczestnika obozu:
Imię i Nazwisko...........................................................................................................................
Adres zamieszkania.....................................................................................................................
Data urodzenia,...........................................................................................................................
Proszę o umieszczenie mojego dziecka na liście uczestników obozu tenisowego w Łebie w
terminie od 29.06.2013 do 12.07. 2013
Koszt obozu 1790zł.
Termin wpłaty zaliczki: do 30.04.2013 w kwocie: 600 zł, całość do dnia: 01.06.2013.
1. W przypadku rezygnacji - zgłoszonej e-mailowo i telefonicznie - z uczestnictwa w obozie do 30.04.2013,
zapłacona zaliczka zostaje zwrócona w całości, po tym terminie zostaje zatrzymana w związku z opłatami
rezerwacyjnymi, które organizator musi ponieść. Po 01.06.2013 zostaje zwrócone 30 % całkowitego kosztu
obozu (jeśli opłata wpłynęła w terminie i wysokości podanej powyżej) w przypadku rezygnacji, chyba że na
miejsce osoby rezygnującej zostanie zapisany przez opiekunów osoby rezygnującej inny uczestnik nie zgłoszony
dotychczas, w takim wypadku zostaje zwrócone 100 % poniesionych kosztów.
2. Niniejsza umowa wraz z ofertą i kartą uczestnika stanowią integralną część umowy o udział w imprezie
organizowanej przez Klub Sportowy WINNER
3. Stronami umowy są organizator i osoba zgłaszająca uczestnika.
4. Uczestnik otrzymuje kartę kwalifikacyjną uczestnika imprezy, którą wypełnia i dostarcza organizatorowi do
dnia 25.06. 2013. Do 10.06..2013 telefonicznie lub e-mailowo dostarcza dane do listy ubezpieczeniowej tj. Imię
i Nazwisko, adres zameldowania, pesel i datę urodzenia.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Oświadczenie:
Ja niżej podpisana/y, jako opiekun uczestnika imprezy oświadczam, że przez cały czas trwania imprezy
uczestnik podporządkuje się zaleceniom i wskazówkom wychowawców. Jednocześnie oświadczam, że
zapoznałem/łam się z treścią warunków uczestnictwa w imprezie, które stanowią integralną część umowy oraz
akceptuje je. Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w powyższym zgłoszeniu – umowie własnoręcznym
podpisem.
.....................................................
podpis i pieczęć organizatora
.................................................................................
data, podpis opiekuna (osoby zgłaszającej)

Podobne dokumenty