Przyroda ma się dobrze - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Transkrypt

Przyroda ma się dobrze - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Przyroda ma się dobrze
2015-11-18
W listopadzie 2015 r. weszły w życie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
zgodnie z którymi powiększone zostały dwa spośród 65 rezerwatów przyrody województwa śląskiego. Zmiany
granic dotyczą rezerwatu przyrody Hubert w powiecie gliwickim oraz rezerwatu Łężczak w powiecie
raciborskim, który jednocześnie powrócił do swojej tradycyjnej nazwy Łężczok.
Celem ochrony w rezerwacie przyrody Hubert jest fragmentu lasu mieszanego o cechach naturalnych,
zachowanego wśród lasów zniekształconych gospodarką człowieka. Na mocy Zarządzenia Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach jego powierzchnia została powiększona o około 14 hektarów i
wynosi obecnie ponad 33 ha pokrywać się z granicami obszaru Natura 2000 Hubert.
Większość obszaru rezerwatu pokrywa las grądowy. Wiek niektórych jego fragmentów datuje się na 140 - 170
lat. Wokół rezerwatu utrzymano otulinę o powierzchni ponad 35 ha, a także uszczegółowiono przebieg granic
zarówno samego rezerwatu, jak i jego otuliny. Rezerwat sklasyfikowany został jako rezerwat leśny.
Rezerwat przyrody Łężczok, obejmujący stawy, łąki, lasy i aleje zabytkowych drzew, zwany jest perłą przyrody
województwa śląskiego. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów przyrodniczych,
krajobrazowych i naukowych kompleksu leśno-stawowego obejmującego zbiorowiska łęgowe i grądowe, olsy,
stawy rybne typu karpiowego, świeże łąki użytkowane ekstensywnie oraz zabytkowe aleje i związane z nimi
gatunki grzybów, roślin i zwierząt.
Na mocy Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach powierzchnia rezerwatu została powiększona o blisko 71 ha, w tym 57 ha terenów leśnych oraz 14 ha
łąk, i wynosi obecnie 477 ha. Łężczok stał się on zatem drugim co do wielkości rezerwatem przyrody w województwie śląskim; największym rezerwatem regionu pozostaje faunistyczny
rezerwat Żubrowisko w Pszczynie. Dokument określił również dokładny przebieg granic rezerwatu, sklasyfikował go jako rezerwat wodny oraz przywrócił tradycyjną, używaną powszechnie
nazwę rezerwatu - Łeżczok. Tym samym nazwa rezerwatu została ujednolicona z nazwą obszaru Natura 2000 Stawy Łężczok, w granicach którego położony jest rezerwat.
Ze względu na swoje walory przyrodnicze i atrakcyjność rezerwat Łężczok jest udostępniony do ruchu turystycznego.
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 30 października 2015 r., w sprawie rezerwatu przyrody „Hubert”
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dn. 16 października 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Łężczak”

Podobne dokumenty