ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Transkrypt

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W STACJI DOŚWIADCZALNEJ OCENY ODMIAN W SEROCZYNIE
OPERATOR CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH, PRACOWNIK POLOWY
1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie średnie lub zawodowe rolnicze (lub mechanik-operator maszyn
rolniczych).
b) Prawo jazdy kategorii T lub uprawniające do prowadzenia ciągnika rolniczego
z przyczepami dwuosiowymi.
c) Konieczna praktyczna umiejętność pracy ciągnikiem rolniczym z maszynami
( pług, agregat uprawowy, opryskiwacz itp.).
d) Doświadczenie w pracy w rolnictwie.
2. Wymagania dodatkowe:
a) Mile widziane uprawnienie kombajnisty i aktualne szkolenie z zakresu
ochrony roślin.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Wykonywanie prac związanych z siewem, uprawą, zabiegami ochrony roślin
i zbiorem upraw z produkcji (np.: orki, czyszczenie i zaprawianie ziarna,
transport, załadunek i rozładunek plonów itp.)
b) Wykonywanie prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją i zbiorem
doświadczeń (np.: cechowanie, plewienie, mierzenie wysokości roślin, zbiór
plonu i pomoc w ważeniu i transporcie do magazynu, przygotowywanie prób
do wysyłki itp, )
c) Konserwacja, okresowe przeglądy, naprawy, przygotowanie maszyn
i urządzeń do pracy(np. dbałość o terminowe wymiany oleju w silnikach, czy
w punktach wymagających smarowania w ciągnikach, kombajnach
i maszynach).
d) Utrzymywanie powierzonego sprzętu w sprawności technicznej w należytym
porządku i czystości.
4. Wymagane dokumenty:
I etap:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna:
c) dokumenty poświadczające wykształcenie,
d) inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności (np.
prawo jazdy kat. T, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony
roślin itp. )
e) dowód osobisty,
f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów naboru,
i) świadectwa pracy.
5. Wymogi formalne: dokumenty aplikacyjne na I etap należy składać na adres mail:
[email protected].pl lub pocztą czy osobiście na adres COBORU SDOO
w Seroczynie ul. Koszarowa 4, 08-116 Seroczyn do dnia 01.03.2016r.
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Proces naboru kandydatów składa się z dwóch etapów:
ETAP I: analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów
formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
ETAP II: Kandydaci, którzy spełnią wymagania niezbędne zostaną zakwalifikowani
do II etapu naboru i powiadomieni o terminie rozmowy, na która powinni przynieść
odpowiednie dokumenty.
7. Inne informacje:
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail,
numer telefonu.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie będą o tym informowane
telefonicznie lub mailowo.
Dodatkowe informacje - pod nr tel. (25) 6314292.

Podobne dokumenty