Komunikat nr 69 - Dom Maklerski Banku BPS

Transkrypt

Komunikat nr 69 - Dom Maklerski Banku BPS
Komunikat nr 69
Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.
w sprawie określenia godzin składania, modyfikacji i anulacji zleceń.
Na podstawie § 53 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku BPS
Spółka Akcyjna ustala się, co następuje:
§1
Dyspozycje/Zlecenia kupna/sprzedaŜy instrumentów finansowych oraz dyspozycje anulowania
lub modyfikacji zleceń są przyjmowane we wszystkie dni sesyjne:
1. Telefonicznie:
• pod numerami infolinii: + 48 (22) 53 – 95 – 016 lub 0 – 801 321 456
w godzinach 8:00 – 18:00
• w Punkcie Usług Maklerskich (PUM) nr 30 w Krakowie: + 48 (12) 619 77 96
w godzinach pracy PUM
• w Punkcie Usług Maklerskich (PUM) nr 60 w Jastrzębiu Zdroju: + 48 (32) 478 90 60
w godzinach pracy PUM
• w Punkcie Usług Maklerskich (PUM) nr 62 w Białymstoku: + 48 (85) 652 52 90
w godzinach pracy PUM
• w Punkcie Usług Maklerskich (PUM) nr 67 w Tarnobrzegu: + 48 (15) 822 70 69
w godzinach pracy PUM
2. Osobiście w Punktach Usług Maklerskich (PUM) Domu Maklerskiego Banku BPS S.A
w godzinach pracy PUM.
3. Za pośrednictwem aplikacji [email protected] całodobowo we wszystkie dni tygodnia
z wyjątkiem przerw konserwacyjnych i rozliczeniowych.
§2
Dom Maklerski zobowiązuje się przekazać do realizacji na właściwy rynek zlecenia brokerskie
wystawione na podstawie zlecenia Klienta złoŜonego nie później niŜ 5 minut przed zakończeniem tej
fazy sesji giełdowej, na który ma być przekazane.
§3
Dom Maklerski dołoŜy wszelkich starań w celu przekazania do realizacji zleceń złoŜonych po czasie
określonym w ust. 2, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich nieprzekazanie do realizacji
w ramach danej fazy sesji giełdowej.
§4
Zlecenia brokerskie, złoŜone po czasie określonym w ust. 2 i nieprzekazane do realizacji
w trybie ust. 3, zostaną przekazane do realizacji w kolejnej fazie sesji giełdowej, o ile nie jest to
sprzeczne z regulaminami obowiązującymi na danym rynku lub treścią zlecenia.
Komunikat wchodzi z dniem 20.09.2011 r.
Traci moc Komunikat nr 54 z dnia 19.01.2011 r.
Dom Maklerski Banku BPS S.A.
ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa, tel.: (22) 53 95 555, fax: (22) 53 95 556
NIP: 1080005418, REGON: 141428071, Kapitał Zakładowy: 6 669 000 PLN
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000304923

Podobne dokumenty