Część zamówienia których realizację Wykonawca zamierza

Transkrypt

Część zamówienia których realizację Wykonawca zamierza
Załącznik nr 3 do SIWZ
nr sprawy 40/2007/ZP
………………………………….
/ pieczęć Wykonawcy/
Część zamówienia
których realizację Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom/cy
Wykaz :
Lp. Określenie części zamówienia oraz zakres prac, których realizację Wykonawca zamierza
powierzyć Podwykonawcom/cy
1.
2.
3.
…
..................................................
/podpis uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy/

Podobne dokumenty