Europejki Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw zaprasza do projektu

Transkrypt

Europejki Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw zaprasza do projektu
Europejki Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw zaprasza do projektu „Start do biznesu”.
Projekt „Start do biznesu” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.
Projekt skierowany jest do kobiet zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego w powiatach: chełmskim,
hrubieszowskim, włodawskim, lubartowskim, opolskim.
UCZESTNICY
Projekt skierowany jest do 60 niepełnosprawnych kobiet, które pozostają bez zatrudnienia (w tym
zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne i nieaktywne zawodowo) i dodatkowo:

zamieszkują w powiatach: chełmskim, hrubieszowskim, włodawskim, lubartowskim, opolskim
DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
a. Indywidualne doradztwo – konsultacja biznes planu (6h dla 60 osób)
b. Szkolenia z ABC przedsiębiorczości (60h dla 60 osób)
c. Jednorazowa dotacja na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej w
wysokości do 20 000 zł (dla 36 osób)
d. Wsparcie pomostowe – finansowe w wysokości do 4 800 zł (dla 36 osób, na maksymalnie
6 miesięcy)
e. Szkolenia specjalistyczne (24h dla 36 osób)
f. Indywidualne konsultacje tematyczne z ekspertami (2 spotkania po 2h dla 36 osób)
ZAPEWNIAMY:
wyżywienie podczas szkoleń oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, materiały szkoleniowe,
zaświadczenie o ukończeniu szkoleń oraz nabytych kwalifikacjach. Dotację na założenie działalności
gospodarczej oraz 6 miesięczne wsparcie pomostowe dla 36 uczestników.
Każda z osób musi spełnić łącznie następujące kryteria:
1. zamierza rozpocząć działalność gospodarczą
2. jest zamieszkała na terenie województwa lubelskiego
3. posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub kopia orzeczenia lekarza orzecznika
ZUS o częściowej niezdolności do pracy
4. nie prowadziła zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12
miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu, w tym również nie uczestniczyła w
Projekt „Start do biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Biuro projektu: Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 20-029 Lublin, Tel. 81 534 61 91, [email protected]
5.
6.
7.
8.
9.
10.
charakterze wspólnika lub komplementariusza w spółkach osobowych lub nie była członkiem
spółdzielni, utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osób będących
członkami spółdzielni oszczędnościowo – pożyczkowych /banków spółdzielczych/ oraz
spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu członkostwa
w spółdzielni
nie była karana za przestępstwo skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 września 1999r.
Kodeks Karny Skarbowy.
korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
nie pozostaje w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne) z
Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw lub wykonawcą w ramach projektu,
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie i instytucjami wobec niego nadrzędnymi w ramach
projektu
wyraziła zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych zawartych w Formularzu
Zgłoszeniowym
nie uczestniczy w innym projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 6.2.
nie złożyła do innego podmiotu wniosku o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości,
wniosku o przyznanie bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z
Funduszu Pracy, wniosku o przyznanie środków z innych funduszy publicznych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
Kontakt:
Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
Ul. Skłodowskiej-Curie 3
20-029 Lublin
e-mail:[email protected]
tel: 81 534 61 91
www.irp-fundacja.pl/startdobiznesu
Projekt „Start do biznesu” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Biuro projektu: Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 3, 20-029 Lublin, Tel. 81 534 61 91, [email protected]