Zadanie 4 - problem gniazdowy, algorytm INSA

Komentarze

Transkrypt

Zadanie 4 - problem gniazdowy, algorytm INSA
Zadanie 4 - problem gniazdowy, algorytm INSA
Dominik Żelazny, mgr inż.
1 O PIS ZADANIA
Zadanie dotyczy problemu gniazdowego (ang. job-shop problem) z kryterium C max , które
było już wcześniej poruszane w trakcie laboratoriów. Do zadania dost˛epne sa˛ materiały (dział
Materiały) w formacie PDF oraz aplikacje dodatkowe (dział Zadania → SPD), pozwalajace
˛ na
zapoznanie si˛e z działaniem algorytmu "‘krok po kroku"’.
1.1 P ODZIAŁ ZADANIA
Ze wzgl˛edu na ograniczenia czasowe, głównym celem b˛edzie przygotowanie algorytmu INSA
z akceleracja.
˛ W zależności od tego ile z 80 instancji b˛edzie liczonych poprawnie, oraz jakie
badania zostana˛ wykonane i opisane w sprawozdaniu, za zadanie nr 4 b˛edzie można otrzymać do 15 punktów.
Szczegóły i wymagania dotyczace
˛ zadania zostana˛ podane w trakcie zaj˛eć laboratoryjnych
2 PARAMETRY I FUNKCJE CELU
W przypadku podstawowym, którym zajmiemy si˛e na zaj˛eciach, operacje w zadaniu przypisany maja˛ czas wykonania p j ,i oraz kolejność wykonywania na maszynach. Ta ostatnia, w
przeciwieństwie do problemu przepływowego, nie jest stała i każde z zadań posiada własna˛
kolejność wykonywania poszczególnych operacji zadania na maszynach.
1
2.1 C max - KRYTERIUM MAKSYMALNEGO CZASU ZAKO ŃCZENIA WYKONYWANIE ( ANG .
makespan).
Kryterium to jest najcz˛eściej pojawiajacym
˛
si˛e kryterium w literaturze, ze wzgl˛edu na zbieżność
modelu z problemami spotykanymi w przemyśle. Opis liczenia funkcji celu b˛edzie przedstawiony podczas zaj˛eć laboratoryjnych.
3 P LIKI WEJ ŚCIOWE I WYJ ŚCIOWE
Dane do zadań umieszczono na stronie.
3.1 D ANE WEJ ŚCIOWE
Umieszczone w pliku bench_js.txt dane zawieraja˛ nazw˛e instancji, rozmiar N ×M (odpowiednio liczba zadań i liczba maszyn) oraz dane zapisane parami (maszyna, czas wykonywania
zadania).
3.2 D ANE WYJ ŚCIOWE
Plik wyjściowy (output.txt) powinien zawierać 80 kolejnych czasów C max , wygenerowanych
przez algorytm INSA oraz osobny plik z permutacjami, zapisanym jako macierze uszeregowań (w kolejnych wierszach zapisane powinny być uszeregowania dla kolejnych maszyn).
2

Podobne dokumenty