CH-2000M, MT, R, RT - instrukcja obsługi

Transkrypt

CH-2000M, MT, R, RT - instrukcja obsługi
PL
DANE TECHNICZNE:
MODEL:
CH2000M / CH-2000R
CH2000MT / CH-2000RT - Z DODATKOWYM NADMUCHEM
POWIETRZA
MAX.MOC: 2000W
STOPNIOWANIE MOCY: 750-1500-2000W
MOC SILNIKA: 20W
NAPIĘCIE: 230V~/50Hz
1. Uchwyt
2. Włacznik zasilania
3. Włacznik dodatkowego nadmuchu powietrza
(w modelach CH-2000MT i CH-200RT)
4. Regulowany termostat
5. Nóżki
6. Wlot powietrza
7. Wylot powietrza
OSTRZEŻENIE: W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia
oraz obrażeń należy przestrzegać poniższych wskazówek:
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
1. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
2. Urządzenie musi być podłączone do gniazda sieciowego
wyposażonego w bolec uziemienia ochronnego.
3. Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że
napięcie zasilające odpowiada wartości napięcia podanej na
tabliczce urządzenia.
4. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania, należy upewnić
się, że zostało ono przełączone w położenie OFF.
5. Nie używać urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców ani
basenów kąpielowych.
6. Urządzenie nie może być ustawiane bezpośrednio pod gniazdem
wtyczkowym.
7. Urządzenie nie powinno być całkowicie ani częściowo
przykrywane czymkolwiek, gdyż może to prowadzić do przegrzania
się i deformacji jego części składowych.
8. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to powinien być
wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia
zagrożenia.
9. Wyłączaj urządzenie z gniazda wtyczkowego gdy go nie używasz.
Nie pozostawiaj urządzenia z przełącznikiem w pozycji wyłączonej
i/lub z termostatem ustawionym w pozycji minimum jeśli nie jest
używane.
10. Użytkuj urządzenie w bezpiecznej odległości od materiałów
łatwopalnych takich jak np.: firanki, papier, zasłony, drewniane lub
syntetyczne elementy itp.
11. Wlot i wylot powietrza nie może być blokowany.
12. Zawsze wyłączaj urządzenie kiedy go nie używasz. Wyłączając
wtyczkę z gniazda wtyczkowego nie ciągnij za przewód
przyłączeniowy.
13. Zwróć uwagę aby dzieci lub zwierzęta domowe nie bawiły się w
pobliżu urządzenia. Dotknięcie gorących części może być przyczyną
poparzenia.
14. Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach w których mogłoby
ono mieć kontakt z gazem lub innymi lotnymi i łatwopalnymi
substancjami.
15. Urządzenie należy czyścić za pomocą suchej lub lekko zwilżonej
ściereczki. W czasie czyszczenia urządzenia nie może być podłączone
do zasilania.
16. Przed przystąpieniem do czynności konserwacji lub naprawy
należy odłączyć je od sieci. Ponadto urządzenie powinno wystygnąć.
17. Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach gdzie istnieje duże
zapylenie.
18. Przechowuj urządzenie w czystym i nie wilgotnym miejscu.
19. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Nie można go używać ani przechowywać w miejscach narażonych na
atmosferyczne czynniki zewnętrzne.
20. Miejsce ustawienia urządzenia powinno zapewniać jego stabilność.
Urządzenia nie można użytkować bez przykręconych nóżek (patrz
rysunek 1 i 2). Przewód przyłączeniowy nie może przebiegać w pobliżu
otworów wylotowych gorącego powietrza. Przewód nie powinien być
także przygniatany lub prowadzony w pobliżu ostrych krawędzi.
21. W celu uniknięcia zagrożenia spowodowanego
niezamierzonym powrotem do stanu wyjściowego zabezpieczenia
termicznego, sprzętu nie wolno zasilać poprzez zewnętrzny łącznik
taki, jak programowalny łącznik czasowy, lub przyłączać urządzenia
regularnie załączanego i wyłączanego przez dostawcę energii.
22. Urządzenie należy czyścić za pomocą suchej lub lekko zwilżonej
ściereczki. W czasie czyszczenia urządzenia nie może być ono
podłączone do zasilania.
23. Niezbędne jest zapewnienie możliwości odłączenia sprzętu od
zasilania po jego zainstalowaniu – należy zapewnić dostęp do wtyczki
24. Do mocowania nie należy używać klejów ponieważ klejenia nie
uważa się za niezawodny sposób mocowania
INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
a. Po włączeniu urządzenia, termostat powinien zostać
przestawiony w prawo aż do maksymalnego położenia.
b. Można wybierać pomiędzy odpowiednimi mocami przez
regulację przełącznika ustawiania poziomu ciepła: (*) 750W - moc
minimalna, (**) 1500W - moc średnia, (***) 2000W - moc
maksymalna.
c. Po osiągnięciu pożądanej temperatury termostat (2) należy
obrócić w lewo, aż urządzenie zostanie w ten sposób wyłączone.
Odtąd urządzenie będzie samo włączać się i wyłączać,
odpowiednio do uprzednio wybranej temperatury. Pozwoli to tym
samym oszczędzać energię.
d. W przypadku modeli CH-2000MT i CH-2000RT ogrzewanie
przebiega szybciej, dzięki zastosowaniu funkcji turbo przełącznik
(3).
KONSERWACJA
Każdorazowo przed przystąpieniem do oczyszczania, należy
odłączyć urządzenie od zasilania. Zewnętrzne części urządzenia
należy czyścić używając miękkiej tkaniny, lekko nawilżonej. Nigdy
nie stosować materiałów ściernych ani rozpuszczalników.
Gdy urządzenie zostanie ponownie włączone po dłuższym okresie
nie używania, to możliwe jest wyczuwanie zapachu spalenizny,
pochodzącego od kurzu zgromadzonego na oporności. Po pewnym
czasie ten zapach zaniknie.
KORZYSTANIE Z USŁUGOWYCH PUNKTÓW NAPRAWCZYCH
Wszystkie urządzenia przed opuszczeniem fabryki poddawane były
gruntownej kontroli. Niemniej jednak, jeśli stwierdzone zostanie
jakiekolwiek uszkodzenia, należy pamiętać, że jest do dyspozycji
pomoc techniczna w punktach usługowych.
Przed zwróceniem się do nich o pomoc, prosimy o sprawdzenie:
czy w kontakcie jest napięcie elektryczne,
czy podczas włączania urządzenia postępowaliśmy zgodnie z
instrukcją użytkowania.
INSTALOWANIE URZĄDZENIA
To urządzenie zostało zaprojektowane do dwóch odmiennych
sposobów instalowania:
a. urządzenie mocowane: urządzenie może być przytwierdzone
do ściany za pomocą dostarczonych śrub. Podczas zawieszenia
należy zwrócić uwagę na dwa otwory w tylnej części pokrywy.
Muszą one zostać dopasowane do dolnej części urządzenia. Wraz
z urządzeniem jest dostarczany kątownik stalowy, który powinien
zostać wprowadzony w otwory w dolnej części pokrywy. Na koniec -
należy go przykręcić do ściany. W przypadku nieruchomego
umocowania na ścianie, urządzenie powinno znajdować się w
minimalnej odległości 20 cm względem podłogi. Mniejsza wysokość
spowodowałaby, że cyrkulacja powietrza byłaby za mała.
Konieczne jest również zapewnienie swobodnego dostępu do
wtyczki po zainstalowaniu sprzętu.
b. urządzenie przenośne: w takim przypadku użytkownik - za
pomocą dostarczonych śrub - powinien przymocować nóżki do
dolnej części urządzenia.
Idealnym miejscem dla urządzenia jest usytuowanie w pobliżu
możliwych ciągów powietrza, takich jak w przypadku okien,
korytarzy itp.
URZĄDZEŃ NIE NALEŻY:
instalować w pobliżu mebli, poniżej półek; wprowadzać w
ściany; instalować w pobliżu zasłon (firan), ani po włączeniu
urządzeń przykrywać ich oraz zawsze należy starać się, aby nie
utrudniać jego poprawnego funkcjonowania.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską
2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego
użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi
odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym
zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz
gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie
oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz
po ich zużyciu.
3,60 kg

Podobne dokumenty