Oświadczenie o sprzedaży samochodu

Transkrypt

Oświadczenie o sprzedaży samochodu
OŚWIADCZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU
Ja, niżej podpisany(a)……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa firmy)
zamieszkały ………………………………………………………………………………………………
(kod pocztowy, miasto, ulica, nr. lokalu)
PESEL/REGON ………………………………………..……..
Dowód Osobisty : Seria ….………Nr ………………………
oświadczam,
że sprzedałem(am) w dniu ……………….. samochód marki …………..……………………………….
(dd/mm/rr)
nr rejestracyjny ………….…..……, nr polisy ubezpieczeniowej …………………..……..…………...
Panu/Pani/Firmie……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa firmy)
zamieszkałemu/łej ………………………………………………………………………………………………………
(kod pocztowy, miasto, ulica, nr. lokalu)
PESEL/REGON ………………………………………..
Dowód Osobisty : Seria ….………Nr …………………
……....………………
(miejscowość data)
………………..………….
(podpis)

Podobne dokumenty