Artykuł w wersji * - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania

Transkrypt

Artykuł w wersji * - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
"ARCUS - GEO" aplikacja do pracy na materiałach GIS
Aplikacje wykorzystujące mapy cyfrowe (wektorowe i
rastrowe) umożliwiające jednoczesną pracę na wielu
warstwach danych, łącznie z wyświetlaniem zdjęć
lotniczych (ortofotomap) jako jednej z warstw,
zainspirowały autorów aplikacji „ARCUS 2005” (zespół
pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pod kierownictwem Dariusza
DYMKA w składzie: Grzegorz SZYMAŃSKI - programowanie, Włodzimierz CHORYŃSKI i Jerzy
DEMBNY - konsultanci) do wytworzenia nowej jakościowo aplikacji. Po zapoznaniu się z
wieloma standardami, wybór padł na system ESRI.
Wykorzystując środowisko programistyczne Engine ESRI, autorzy sami wytworzyli aplikację
umożliwiającą wykorzystanie danych z Bazy sił i środków województwa „ARCUS 2005”, jak
również warstw tematycznych przygotowywanych przez poszczególne inspekcje służby i straże
oraz komórki organizacyjne Urzędu Wojewódzkiego. W ten sposób powstało środowisko
- "Arcus-Geo"- do pracy na materiałach GIS z funkcjonalnościami odpowiadającymi z aplikacji
ArcView ESRI (Rys. 1).
Źródłem danych wejściowych dla „Arcus-Geo” mogą być wszystkie informacje, zebrane w
dowolnej formie:
•mapa,
•zdjęcie lotnicze,
•obraz satelitarny,
•wszelkiego rodzaju informacje zapisane w postaci cyfrowej - w tym eksportowane z
Bazy sił i środków województwa (powiatu, gminy) „ARCUS 2005”.
Główny cel stawiany przed „Arcus-Geo” to umożliwienie szybkiego dostępu do danych oraz ich
zobrazowanie na podkładzie mapowym. Aplikacja realizuje między innymi procedury
dopisywania, wyszukiwania, aktualizacji i porządkowania danych. Zasadniczymi jednostkami
bazy danych są rekordy składające się z pól. Rekordy te reprezentują poszczególne obiekty
geograficzne lub kartograficzne, natomiast ich pola odpowiadają atrybutom. Wyprowadzanie
danych polega na ich przedstawianiu w formie zrozumiałej dla użytkownika, czyli w postaci
graficznej przypominającej mapę.
Użytkownik dokonuje wyboru obiektów, które mają zostać wyświetlone. Kryterium wyboru
obiektów może być m.in. ich lokalizacja lub wartość atrybutów. W trakcie wyświetlania mapy
cyfrowej możliwa jest zmiana sposobu prezentacji graficznej poszczególnych obiektów lub ich
grup. Wizualizowana na ekranie sytuacja może być zapisana jako projekt, który po otwarciu
ma zachowane warstwy, ustawienia i sposób wyświetlania obiektów. Ponadto dostępne są takie
operacje, jak powiększanie i pomniejszanie fragmentu mapy, zmiana kolorów, zmiana
usytuowania napisów opisujących obiekty na mapie. Wyświetlanie szczegółów uzależnione jest
od skali mapy i ustawień, o których decyduje operator.
Aplikacja umożliwiają uzyskanie wydruku obrazowanych danych w postaci mapy.
Rys. 2: Przykładowe zobrazowanie danych
Rys. 3: Tabela danych wybranej warstwy
Rys. 4: Tabela danych wybranego obiektu
Rys. 5: Wybrane jednostki w buforze 1000 m
Rys. 6: Bufor 250 m od wszystkich obiektów warstw - na nowej warstwie
Rys. 7: Edycja obiektów wektorowych
Rys. 8: Możliwości graficzne i wstawianie obrazów
Autor artykułu: Dariusz Dymek

Podobne dokumenty