Dział I. Postanowienia ogólne - Bank Spółdzielczy w Człuchowie

Komentarze

Transkrypt

Dział I. Postanowienia ogólne - Bank Spółdzielczy w Człuchowie
DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
§1
„Taryfa prowizji i opłat za usługi i czynności bankowe wykonywane przez Bank Spółdzielczy w Człuchowie” zwana dalej „Taryfą”, określa stawki opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w
Człuchowie, zwany dalej "Bankiem" od:
1) osób prywatnych,
2) rolników,
3) przedsiębiorstw i spółek państwowych,
4) przedsiębiorstw i spółek prywatnych oraz spółdzielni,
5) jednostek budżetu terenowego,
6) innych podmiotów niefinansowych.
Użyte w Taryfie określenie „Oddział”, oznacza jednostkę organizacyjną BS prowadzącą działalność operacyjną.
2.
Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
3.
Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.
Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
5.
Prowizje i opłaty pobierane są na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji obciążenia rachunku w formie gotówkowej w kasie Banku lub bezgotówkowej.
6.
Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta,
zgodnie z dyspozycją klienta.
7.
Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
a) niezwłocznie w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
b) cyklicznie,
c)
8.
w innych terminach wskazanych w niniejszej Taryfie lub umowach zawartych z klientem.
Opłaty cykliczne, o których mowa w ust.7 pkt. b, pobierane są w następujących terminach:
a) w przypadku opłat za prowadzenie rachunków -27 dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem rachunków prowadzonych w pakiecie eBS, iBS, które pobierane są ostatniego dnia roboczego danego miesiąca
kalendarzowego,
b) w przypadku pozostałych opłat -w dniu miesiąca odpowiadającemu dniu pobrania pierwszej opłaty,
z zastrzeżeniem, że:
- jeżeli dzień pobrania opłaty przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, opłata zostanie pobrana pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu,
- opłata nie jest pobierana w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez Bank,
- w miesiącu zakończenia korzystania z usługi, prowizja pobrana będzie za czas korzystania z usługi proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych ostatniego miesiąca korzystania z usługi.
9.
Adnotację o wysokości pobieranej prowizji lub podstawę zwolnienia z zapłaty prowizji, upoważniony pracownik Oddziału odnotowuje na oryginale oraz na kopii dokumentu.
10. Nie pobiera się prowizji i opłat:
a)
za otwarcie i prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz lokat terminowych,
b) za otwarcie i prowadzenie rachunków Szkolnej Kasy Oszczędności (SKO),
c)
od wpłat dokonywanych na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku,
d) od wpłat na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
11. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
12. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania
poszczególnych kart płatniczych.
13. W przypadku klientów instytucjonalnych, którzy w okresie trwania umowy rachunku bankowego złożą dokument potwierdzający zawieszenie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, Ban przez okres
zawieszenia działalności, nie będzie pobierał opłat za prowadzenie rachunków bankowych; wznowienie opłat rozpocznie się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym działalność zostanie wznowiona.
§2
Jednostki organizacyjne Banku podają do publicznej wiadomości informacje o wysokości prowizji i opłat za czynności bankowe pobierane przez Bank, poprzez wywieszenie ich w lokalach Banku w formie komunikatu
na tablicy ogłoszeń oraz w postaci elektronicznej na stronie internetowej Banku.

Podobne dokumenty