Ustalenia techniczne - Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów

Transkrypt

Ustalenia techniczne - Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
VIII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
II etap – zawody okręgowe
22 marca 2014
Ustalenia techniczne
Uczeń otrzymuje do dyspozycji jeden z wybranych przez siebie systemów operacyjnych: Windows lub Linux.
Na każdym stanowisku wymagane są:
 zablokowany dostęp do Internetu (za wyjątkiem witryny zawodów – zadania.oig.edu.pl),
 lokalny dostęp do dokumentacji STL (www.sgi.com/tech/stl),
 przeglądarka internetowa (zalecane Mozilla Firefox lub Google Chrome/Chromium),
 przeglądarka plików pdf (zalecane Adobe Reader, Foxit Reader, Evince lub Okular),
 kalkulator systemowy,
 narzędzia programistyczne (zalecane najnowsze wersje):
◦
◦
Windows:
▪
Free Pascal (www.freepascal.org),
▪
Bloodshed Dev-C++ (www.bloodshed.net/devcpp.html),
▪
Code::Blocks (www.codeblocks.org),
▪
wiersz poleceń.
Linux:
▪
kompilatory:
 gcc/g++ (wymagana wersja co najmniej 4.4.7),
 fpc (wymagana wersja co namniej 2.4.4),
▪
edytory tekstu (wymagane: vim, Kate, gedit (ew. Leafpad); zalecane: Geany, Emacs,
Code::Blocks),
▪
emulatory terminala.
Należy pamiętać, że wysyłany kod źródłowy będzie sprawdzany na serwerze SOIG (patrz:
oig.edu.pl/przepisy).
VIII Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów (OIG), realizowana jest w ramach umowy partnerskiej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.
Projekt „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”, polegający na wypracowaniu nowatorskich rozwiązań
dotyczących organizacji i przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014
jest sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III,
Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia.

Podobne dokumenty