Regulamin promocji „Gotówka na telefon bez prowizji ”

Komentarze

Transkrypt

Regulamin promocji „Gotówka na telefon bez prowizji ”
Regulamin promocji
„Gotówka na telefon bez prowizji ”
§1
Organizator promocji
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji „Gotówka na telefon bez
prowizji”, zwanej dalej promocją.
2. Organizatorem promocji jest Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58,
NIP 527-24-29-317, REGON 015707452, KRS 0000204413, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego (wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 5 000 000 zł)
(Organizator). Organizator promocji jest pośrednikiem kredytowym i współpracuje z Credit
Agricole Bank Polska S.A. („Bank”). Zakres umocowania Organizatora obejmuje zawieranie i
zmianę umów o kartę kredytową Leroy Merlin, odbieranie oświadczeń w zakresie tych umów
oraz umów pożyczki lub kredytu ratalnego, wykonywanie w imieniu Banku obsługi
posprzedażowej oraz innych czynności związanych z zawartymi umowami.
§2
Czas trwania promocji
Promocja obowiązuje w okresie od 18.11-31.12.2013 r.
§3
Warunki uczestnictwa w promocji
1. Uczestnikami promocji (zwanymi dalej: Uczestnikami) mogą być osoby fizyczne, które
spełniają łącznie następujące warunki:
a) są Posiadaczami karty kredytowej Leroy Merlin,
b) nie posiadają żadnych zaległości w spłatach z jakichkolwiek tytułów na rachunku karty
kredytowej Leroy Merlin w terminie określonym w § 2,
c) nie przekroczyły przyznanego limitu kredytowego w karcie kredytowej Leroy Merlin w
terminie określonym w § 2,
d) nie posiadają innych zaległości z jakichkolwiek tytułów wobec Organizatora ani Banku w
terminie określonym w § 2,
e) otrzymały ofertę wzięcia udziału w promocji od Organizatora,
f) w terminie określonym w § 2 skontaktują się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta karty
kredytowej Leroy Merlin pod numerem telefonu 801 700 207 lub 71 799 70 07, wydając
dyspozycję przelewu środków z karty kredytowej Leroy Merlin na swoje konto osobiste,
podając przy tym numer rachunku bankowego,
g) posiadają dostępne środki na rachunku karty kredytowej Leroy Merlin w kwocie co najmniej
równej planowanemu przelewowi.
§4
Zasady promocji
1.
Uczestnik promocji w terminie określonym w § 2 zleca telefonicznie wykonanie przelewu
konsultantowi Oney Polska S.A. z limitu karty kredytowej Leroy Merlin na wybrany rachunek
bankowy.
2.
Minimalna kwota przelewu gotówki z limitu karty kredytowej Leroy Merlin, która upoważnia do
skorzystania z promocji wynosi 1000 zł.
3.
Organizator pokrywa koszt prowizji naliczonej dla przelewu gotówkowego z limitu karty
kredytowej Leroy Merlin na rachunek bankowy.
4.
Prowizja za przelew z limitu karty Leroy Merlin zostanie wyksięgowana z rachunku
posiadacza karty w terminie najpóźniej do 17.01.2014 r.
5.
Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz ofertami promocyjnymi
organizowanymi przez Organizatora w czasie trwania promocji.
§5
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności
przeprowadzenia promocji z niniejszym Regulaminem.
2. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i powinna zostać:
a. wysłana pocztą na adres: Oney Polska S.A., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa,
z dopiskiem „ Gotówka na telefon bez prowizji”,
b. złożona osobiście w Punkcie Kredytowym Organizatora w sklepach budowlano –
dekoracyjnych Leroy Merlin.
3. Złożona reklamacja, wraz z opisem powodu reklamacji, powinna być opatrzona czytelnym
podpisem Uczestnika i zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Uczestnika.
W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji .
4. Do reklamacji wymagających złożenia dokumentów, (lub jeśli taki wymóg wynika z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa) należy dołączyć kopie ewentualnych
dokumentu potwierdzających zasadność złożonej reklamacji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych (liczonych od daty otrzymania
reklamacji) przy uwzględnieniu zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz
obowiązujących przepisów prawa. Organizator udziela odpowiedzi w formie pisemnej listownie na wskazany w reklamacji adres korespondencyjny.
6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w
ust. 4 Organizator:
a. wyjaśnia przyczyny opóźnienia,
b. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone,
c. wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może
przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji.
§6
Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Umową o kartę kredytową Leroy
Merlin.
2. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w
niniejszym Regulaminie.
3. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w
niniejszym Regulaminie. Regulamin promocji jest dostępny na stronie www.oney.com.pl
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.