Karta Techniczna Rava-BituStop-2C

Transkrypt

Karta Techniczna Rava-BituStop-2C
Karta Techniczna
Rava BituStop-2C
06.2014
Strona 1 z 2
Rava BituStop-2C
Dwuskładnikowa bitumiczna elastyczna masa
wodochronna
Grubowarstwowa, bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana polimerami oraz wzmocniona włóknami masa uszczelniająca.
Tworzy powłokę elastyczną, mostkująca rysy.
WŁAŚCIWOŚCI:
SPOSÓB APLIKACJA:
- Mostkująca rysy, nawet w niskich temperaturach
- Ekologiczny system dwuskładnikowy,
bezrozpuszczalnikowy i niepalny
- Możliwość nanoszenia na suche i matowo-wilgotne podłoża
- Posiada zdolność przenoszenia zarysowań
- Stabilna na powierzchni pionowych
- Możliwość nanoszenia szpachlą ząbkowaną lub natryskiem
bezpowietrznym
- Dzięki zastosowaniu składnika proszkowego masa jest
szybkowiążąca nawet w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych.
- Powłoka odporna na wodę, w tym morską oraz kwasy
humusowe (zawarte w miękkiej wodzie)
SPEŁNIA WYMAGANIA NORMY: PN-EN 15814:2013-01
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH: RAVA/2014/11
Jako pierwszy przemieszać mieszadłem wolnoobrotowym
składnik płynny A. Po uzyskaniu jednorodnej konsystencji
dosypać składnik proszkowy B i mieszać do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek (czas mieszania to zwykle 2-3
minuty).
ZASTOSOWANIE:
Jako grubowarstwowa izolacja przeciwwodna wszystkich
typów konstrukcji podziemnych, przeciwko przesiąkowej
wodzie gruntowej oraz spiętrzonej lub nie spiętrzonej wodzie
infiltracyjnej.
Produkt może być także stosowany jako pośrednia izolacja
(pod jastrychem) płyt betonowych, balkonów i tarasów oraz
służyć do klejenia płyt z polistyrenu ekstrudowanego
do podłoży asfaltowych i mineralnych.
Masa Rava Bitustop-2C może być stosowana na podłożach
pionowych i poziomych. Na nowych powierzchniach jak
i starych
powłokach
bitumicznych
o
wystarczającej
wytrzymałości.
Nie stosować jako wierzchniej warstwy na dachach.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
Podłoże musi być pozbawione zadziorów lub ostrych
nierówności. Należy naprawić wszelkie uszkodzenia
znajdujące się w podłożu, raki , jamy i zadolenia a także
wypełnić spoiny w murach ceglanych. Powierzchnia powinna
być stabilna, czysta, wolna od kurzu i pozbawiona substancji
rozdzielających. Podłoże musi być chłonne, suche lub
matowo-wilgotne, ale nie mokre.
Bardzo porowate podłoża należy zagruntować preparatem
do gruntowanie pod bezrozpuszczalnikowe masy bitumiczne.
Dla uzyskania równomiernej warstwy produkt nanieść
w dwóch cyklach roboczych (dwie warstwy). Kolejną warstwę
należy nakładać dopiero po wyschnięciu poprzedniej (zależne
od warunków atmosferycznych około 2 dni). Stosować pace
stalowe nierdzewne. Podczas aplikacji cały czas należy
kontrolować grubość nakładanych warstw (grubość warstwy
mokrej) oraz kontrolę stanu wyschnięcia (grubość warstwy
suchej). Maksymalna grubość jednej warstwy to 8 mm.
Przed zaizolowaniem całej powierzchni należy w miejscach
łączenia się muru z ławą fundamentową wykonać fasetę np.
zaprawą naprawczą Rava-400 MortarFast.
Świeżo położoną powłokę uszczelniającą należy chronić
przed
deszczem,
silnym
promieniowaniem
UV
i uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowe elementy
ochronne, filtrujące czy termoizolacyjne po całkowitym
utwardzeniu warstwy hydro izolacyjnej (ok. 2 dni). Masą
Rava BituStop-2C
można
także
przyklejać
płyty
dociepleniowe.
W celu uzyskania podwyższonych właściwości przenoszenia
zarysowań należy wtopić w drugą warstwę masy tkaninę
techniczną, w szczególności wzdłuż styków elementów
prefabrykowanych i przegród budowlanych (np.: ścian lub
ścian i stropu) oraz w ich narożach.
UWAGI:
Nie stosować podczas deszczu lub zagrożenia deszczem.
Nie stosować podczas temperatur poniżej +5°C i powyżej
+30°C oraz na intensywnie nasłonecznione powierzchnie.
Chronić przed słońcem.
Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia ocz i skóry.
Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Zużyty produkt oraz
opakowanie
dostarczyć
na
składowisko
odpadów
niebezpiecznych.
Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry
i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą
RAVA Building Materials Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 37/41
03-787 Warszawa
tel: (22) 510 40 04
e-mail: [email protected]
rava.pl
Karta Techniczna
Rava BituStop-2C
06.2014
Strona 2 z 2
ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie
rękawice i okulary ochronne lub ochronę twarzy. W razie
połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokaż
opakowanie lub etykietę. Zużyty produkt oraz opakowanie
dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.
DANE TECHNICZNE:
Składniki
Czas otwarty
(zużycia)
Czas wiązania
/ możliwość
obciążania
Odporność na
deszcz
Postać
Gęstość
Temperatura
stosowania
Emulsja bitumiczna oraz cementowy
proszek reakcyjny
Ok. 90 min w temp. 20° C
Różny w zależności od wilgotności
powietrza, temperatury, grubości warstwy
i podłoża. W temp. +10 C ok. 2 dni; w
temp. +20 C ok. 4 dni.
W zależności od warunków
atmosferycznych. Możliwa już po 2 h.
Czarna pasta
Emulsja – 1,00 kg / dm3
Proszek – 1,30 kg / dm3
Gęstość mieszanki – 1,17 kg dm3
Od +5°C do +35° C
ORIENTACZJNE ZUŻYCIE:
Przy obciążeniu wilgocią gruntową / niespiętrzającą się wodą
infiltracyjną oraz wodą nie będącą pod ciśnieniem /
oddziaływanie umiarkowane:
Zużycie: 4,5 kg / m².
Grubość warstwy mokrej 4,5 mm
Grubość warstwy suchej 3,1 mm
Przy obciążeniu budowli spiętrzającą się wodą infiltracyjną
/ wodą pod ciśnieniem (woda gruntowa, głębokość
zanurzeniowa < 3 m):
Zużycie ok. 6,0 kg / m².
Grubość warstwy mokrej 6,0 mm
Grubość warstwy suchej 4,5 mm.
Klejenie płyt dociepleniowych: ok. 1,5 kg / m²
PRZECHOWYWANIE:
12 miesięcy w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w temp.
+5°C do 30°C. Unikać bezpośredniego kontaktu z słońcem.
OPAKOWANIE:
Opakowanie 32 kg zawiera dwa składniki („A“ - Część płynna
24 kg + „B“ część sucha 8 kg)
Niniejsza informacja techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze. Dane zawarte w niniejszym dokumencie zestawiono
w dobrej wierze i zgodnie ze stanem najnowszej techniki dotyczącej zastosowania produktu ale nie mogą zastąpić
zawodowego przygotowania wykonawcy gdyż produkt jest przeznaczony dla profesjonalistów. W zależności od stanu obiektu
mogą być konieczne odstępstwa w zakresie sposobu postępowania zaproponowanego w niniejszej informacji. O ile
w oddzielnych umowach nie uzgodniono inaczej, wszystkie dane zawarte w informacji technicznej nie są wiążące i nie
stanowią zatem uzgodnionej gwarancji dochowania cech produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania w każdym
czasie zmian danych zawartych w niniejszej informacji technicznej.
RAVA Building Materials Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 37/41
03-787 Warszawa
tel: (22) 510 40 04
e-mail: [email protected]
rava.pl