Relacja z Turnieju Wiedzy o Sosnowcu

Transkrypt

Relacja z Turnieju Wiedzy o Sosnowcu
Opublikowane na Zespó? Szkó? Ogólnokszta?c?cych nr 1 Sosnowiec
(http://www.rozdzienski.pl)
Strona g?ówna> Printer-friendly PDF > Printer-friendly PDF
Relacja z Turnieju Wiedzy o Sosnowcu
Relacja z Turnieju Wiedzy o Sosnowcu
Gratulujemy wygranej!
[1]
W poniedzia?ek- 8 pa?dziernika 2012 roku- na ?Patelni? w Sosnowcu odby? si? fina? Turnieju Wiedzy o
Sosnowcu. Organizatorami tegorocznej edycji by?a Wy?sza Szko?a Humanitas przy wspó?pracy Wydzia?u
Wspó?pracy z Zagranic? Urz?du Miasta Sosnowiec.
W rywalizacji wzi??a udzia? m?odzie? z 5 sosnowieckich szkó? ponadgimnazjalnych, wy?oniona w
eliminacjach 21 wrze?nia br. W?ród nich oprócz reprezentantów VIII LO im. Cypriana Kamila Norwida, Zespó?
Szkó? Elektronicznych i Informatycznych, III LO im. Boles?awa Prusa, Zespó? Szkó? ArchitektonicznoBudowlanych znale?li si? te? nasi uczniowie- Aleksandra Lipka i Emil Kalinowski z klasy III A oraz
ekipa dopinguj?ca. Zakres wiedzy, któr? musieli wykaza? si? uczestnicy obejmowa?: informacje dotycz?ce
Euro 2012, Igrzysk Olimpijskich w Londynie, Maroko, Sosnowca i wiedzy ogólnej.
Równolegle z turniejem wiedzy odbywa?y si? warsztaty z Rafa?em ?Tito? Kryl?, uczestnikiem programu
?You Can Dance?, w których nasz? szko?? reprezentowali: Sandra ?ydko oraz Mateusz Odrobi?ski równie?
z klasy III A. Jury w sk?adzie: Agnieszka Czechowska-Kope? - wiceprezydent Sosnowca, Izabela
Koczorowska ?asystentka pos?a do Parlamentu Europejskiego prof. Adama Gierka oraz Maja Chy?yDudek ? kierownik Biura Wspó?pracy z Zagranic? WSH ocenia?o zmagania uczestników.
Rywalizacja by?a zaci?ta, ale niepozbawiona dobrej zabawy i humoru. Konkurencje, z którymi musieli
zmierzy? si? uczestnicy mia?y ró?norodny charakter: od pyta? z wiedzy po bieg z jajkiem na ?y?ce i
relacjonowanie meczu pi?ki no?nej i siatkówki. Ostatecznie w finale wzi??y udzia? dwie ekipy: Zespo?u
Szkól Architektoniczno-Budowlanych oraz naszego liceum, które okaza?o si? bezkonkurencyjne, wygrywaj?c
ca?y turniej. G?ówna nagroda, która ostatecznie zosta?a przyznana obydwu dru?ynom, to wycieczki do
Brukseli ufundowane przez pos?a do Parlamentu Europejskiego prof. Adama Gierka oraz nagrody
rzeczowe.
Tekst: Aleksandra Lipka klasa IIIA LO
Zobacz zdj?cia [2]
Gratulujemy wygranej!
Relacja z Turnieju Wiedzy o Sosnowcu[3]
© ZSO nr 1, Sosnowiec 2008-2015e-mail: Administrator
Adres ?ród?a:http://www.rozdzienski.pl/pl/zawartosc/2012-10-14-relacja-z-turnieju-wiedzy-o-sosnowcu
Odno?niki:
[1] http://www.rozdzienski.nazwa.pl/2012/TurniejWiedzyOSosnowcu/1.png
[2] http://www.rozdzienski.nazwa.pl/2012/TurniejWiedzyOSosnowcu/index.html
[3] http://www.rozdzienski.pl/pl/category/tagi/relacja-z-turnieju-wiedzy-o-sosnowcu