Symbol MP / 02 - O rodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Komentarze

Transkrypt

Symbol MP / 02 - O rodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
Informator
Oferta szkoleniowa
dla nauczycieli i dyrektorów szkół
i placówek oświatowych
w roku szkolnym 2011–2012
Z01 / PO-01
Oferta szkoleniowa
dla nauczycieli i dyrektorówOśrodek
szkół
i placówek oświatowych Doskonalenia
Nauczycieli
w Kaliszu
w roku
Kalisz 2011
szkolnym
2011–2012
1
Wydawca:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 182
tel. / fax 62 766 59 65
e-mail: [email protected]
[email protected]
http://www.odn.kalisz.pl
(
62 76 76 300 62 76 76 306 62 76 76 301 62 76 76 302 62 76 76 309 62 76 76 311 62 76 76 307 62 76 76 304 62 76 76 303 62 76 76 313 62 76 76 310
Dyrektor
Wicedyrektor
Sekretariat Główny
Sekretariat Form Doskonalenia Nauczycieli
Pracownia Kształcenia Ustawicznego
Pracownia Informacji i Wydawnictw
Pracownia Doradztwa
Dział Ekonomiczno-Finansowy
Dział Administracyjno-Gospodarczy
Poligrafia
Recepcja
Redakcja merytoryczna: Danuta Iwona Grzanka
Redakcja techniczna: Lidia Łyszczak
Korekta: Danuta Iwona Grzanka
Skład komputerowy: Ewa Matczak
Druk: Poligrafia ODN Kalisz
2
Spis treści
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
I. Cel i zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
II. Polityka Jakości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
III. Struktura organizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IV. Infrastruktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Oferta szkoleniowa – informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Zgłoszenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Terminy zajęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• K
ursy kwalifikacyjne – symbol KK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
• Z
arządzanie szkołą – symbol ZS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
• Pomoc psychologiczna – symbol PP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
• Wychowanie i opieka w szkole / placówce – symbol WO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
• Metodyka przedmiotowa w szkole – symbol MP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
• Wspomaganie pracy nauczycieli szkół i placówek – symbol WN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
• Rady Pedagogiczne – symbol RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
• Projekty edukacyjne – symbol PE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
• Konferencje – symbol KN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
• Granty – symbol GE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Karta indywidualnego zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Karta zgłoszenia rady pedagogicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Spis szkoleń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
3
www.odn.kalisz.pl
4
Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele szkół
i placówek oświatowych
Strukturalno-organizacyjne zmiany w systemie oświaty, pojawiające się nowe
tendencje w procesie kształcenia i wychowania, zagrożenia cywilizacyjne dla procesu edukacyjnego, wymagają dobrze przygotowanych ludzi, rozumiejących sens postępujących
zmian, umiejących modyfikować swoje działania i skutecznie realizować je w praktyce,
osiągając pożądane efekty. W procesie tym ogromną rolę odgrywa nauczyciel jako organizator i kierownik procesu edukacyjnego. Realizacja tak ważnego zadania wymaga od niego
systematycznego doskonalenia się. Niezwykle ważna jest tu rola Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli, który przekazuje informator – „Oferta szkoleniowa dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2011 / 2012".
Jak każdego roku zawiera on zróżnicowaną, tak pod względem formy jak i treści, dostosowaną do potrzeb wszystkich odbiorów ofertę szkoleń. W ofercie znalazły się nowe ciekawe szkolenia jak i te, które w poprzednim okresie cieszyły się dużym powodzeniem
i uzyskały wysoka ocenę uczestników.
Informator adresowany jest do nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół i placówek
oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników samorządów terytorialnych. Uczestnicy proponowanych form będą mogli skorzystać z wysokiego poziomu
organizacyjnego zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.
Doskonalenie odbywać się będzie przy wsparciu nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej
oraz efektywnych metod i form pracy z dorosłymi.
Zachęcam do skorzystania z naszych propozycji.
W nowym roku szkolnym życzę wielu sukcesów
w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz zadowolenia
z realizacji zadań edukacyjnych.
Dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
Jan Bartczak
5
www.odn.kalisz.pl
I. Cel i zadania
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu jest placówką publiczną, prowadzoną
przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Celem działania jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Cel ten realizowany jest dla
nauczycieli z całej Wielkopolski we współpracy z Publicznymi Ośrodkami Doskonalenia
Nauczycieli w Koninie, Poznaniu, z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie oraz
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
Rejon działania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, określony został w statucie nadanym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Obejmuje miasto Kalisz oraz
powiaty: kaliski, jarociński, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski.
Zadania Ośrodka opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dziennik Ustaw nr 200 / 09, poz. 1537) oraz statutu nadanego przez organ prowadzący.
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu jest placówką o wieloletnim doświadczeniu i znacznym dorobku.
W Ośrodku działa Wydawnictwo, którego celem jest publikowanie opracowań naukowych, materiałów dydaktycznych i innych utworów będących wynikiem pracy i twórczości nauczycieli doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów oraz innych zainteresowanych publikowaniem swoich materiałów.
Ośrodek prowadzi stronę internetową przekazując informacje związane z bieżącą
działalnością.
II. Polityka Jakości
Głównym celem działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jest doskonalenie
zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych.
Chcemy systematycznie zwiększać skuteczność naszego działania, aby klient był zadowolony poprzez wysoki poziom fachowości realizowanych treści merytoryczno-metodycznych i poziom etyczny organizacji oferowanych usług.
Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do spełnienia wymagań normy i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.
Nasze działania zmierzają do realizacji następujących celów:
1.Spełniania wymagań, wynikających z ustaleń prawnych i wysokich oczekiwań naszych klientów.
2.Systematycznego doskonalenia organizacji pracy Ośrodka, zapewniającej sprawną
realizację zadań.
3.Świadczenia usług edukacyjnych, zgodnych z aktualnymi wymaganiami i potrzebami klientów.
4.Zagwarantowania klientom rzetelnej i terminowej usługi, zgodnej z obowiązującymi ustaleniami.
7
5.Systematycznego rozszerzania funkcji informacyjnej Ośrodka.
6.Motywowania pracowników Ośrodka do stałego podnoszenia jakości wykonywanej pracy.
Realizację powyższych celów zapewnia wdrożony i doskonalony System Zarządzania
Jakością ISO 9001:2008, zgodny z normą PN-EN 9001:2009 potwierdzony uzyskanym
Certyfikatem w zakresie świadczenia usług edukacyjnych, doskonalenia nauczycieli, doradztwa metodycznego, informacji pedagogicznej i wydawnictw.
III. Struktura organizacyjna
1.Dyrektor
2.Wicedyrektor
3.Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 (Norma
PN-EN 9001:2009).
4.Pracownia Kształcenia Ustawicznego – celem pracowni jest projektowanie, organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz oświatowej kadry kierowniczej.
5.Pracownia Doradztwa – głównym zadaniem pracowni jest koordynowanie pracy
doradców metodycznych.
6.Pracownia Informacji i Wydawnictw – zadaniem pracowni jest gromadzenie
i upowszechnianie informacji pedagogicznej, diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli, opracowywanie baz danych oraz wydawnictw Ośrodka.
7.Dział Ekonomiczno-Finansowy
8.Dział Administracyjno-Gospodarczy
IV. Infrastruktura
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu posiada samodzielny budynek o powierzchni użytkowej 1800 m2, gwarantujący wysoki standard szkoleń nauczycieli i dyrektorów oraz stwarzający dobre warunki pracy dla zatrudnionej kadry.
Infrastrukturę Ośrodka stanowią:
− 10 sal umożliwiających organizację zajęć dydaktycznych od 25-60 osób,
− aula z pełnym oprzyrządowaniem technicznym dla 150 osób,
− nowocześnie wyposażone w sprzęt multimedialny i Internet sale dydaktyczne,
− sala komputerowa z 14 stanowiskami,
− biblioteka – czytelnia,
− gabinety nauczycieli konsultantów,
− archiwum zakładowe,
− baza poligraficzna,
− pomieszczenia biurowe dla administracji,
− pomieszczenia socjalne dla pracowników Ośrodka.
8
Oferta szkoleniowa – informacje ogólne
Ośrodek realizuje zadania we współpracy z partnerami instytucjonalnymi z terenu
całego kraju, a szczególnie z wyspecjalizowanymi jednostkami z Wielkopolski.
Szkolenia prowadzą doświadczeni wykładowcy i trenerzy, posiadający wysoki poziom
kompetencji merytorycznych i społecznych, są wśród nich osoby ze stopniami i tytułami
naukowymi.
Tegoroczna oferta zawiera: kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, szkolenia rad pedagogicznych, projekty w następujących obszarach tematycznych:
KK – kursy kwalifikacyjne
ZS – zarządzanie szkołą / placówką
PP – pomoc psychologiczna – pedagogiczna
WO – wychowanie i opieka w szkole / placówce
MP – metodyka przedmiotowa
WS – wspomaganie pracy nauczyciela
RP – rady pedagogiczne
PE – projekty edukacyjne
KN – konferencje
GE – granty edukacyjne
Zaproponowane w Informatorze tematy szkoleń nie stanowią listy zamkniętej. Ośrodek jest otwarty na wszelkie potrzeby w zakresie organizacji szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek.
Zgłoszenia
W roku szkolnym 2011 / 2012 rekrutacja na szkolenia odbywać się będzie za pomocą Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń, który dostępny jest na stronie internetowej
www.odn.kalisz.pl. Platforma ISOS umożliwi szybki kontakt z Ośrodkiem:
− rejestrowanie się na wybrane szkolenia,
− śledzenie informacji związanej ze szkoleniem (termin, miejsce, dodatkowe informacje),
− zaproszenie na szkolenie,
− korzystanie z pakietu materiałów edukacyjnych udostępnionych przez trenera,
kierownika szkolenia (np. materiały, bibliografia, scenariusze, zdjęcia, prezentacje,
filmy, inne),
− bezpośredni kontakt z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia,
9
− wymianę poglądów i doświadczeń związanych ze szkoleniem poprzez forum dyskusyjne,
− badanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli i dyrektorów,
− ocenę szkoleń.
Bieżący rok szkolny traktujemy jako okres przejściowy, co oznacza, iż akceptowane
będą także zgłoszenia w dotychczasowej formie. Wzory druków znajdują się na stronie
www.odn.kalisz.pl oraz w Informatorze na ss. 171, 173:
1. Karta zgłoszenia.
2. Karta zgłoszenia rady pedagogicznej.
Zgłoszenia na szkolenia odbywają się do dnia 30 września 2011oraz w innych terminach w miarę zapotrzebowania.

www.odn.kalisz.pl \ ISOS
 sekretariat form doskonalenia: [email protected]
 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 182
Uwaga: O przyjęciu na szkolenie, decyduje kolejność zgłoszenia, lub inne kryteria rekrutacji.
Terminy zajęć
Zajęcia dydaktyczne na poszczególnych szkoleniach, organizowanych przez Ośrodek odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty
i niedziele.
Szkolenia odbywać się mogą również w innych terminach, uwzględniając potrzeby,
możliwości i rozwiązania organizacyjne.
Inne ustalenia organizacyjne:
1.Warunkiem zorganizowania szkolenia, przewidzianego w Informatorze jest optymalna liczba nadesłanych zgłoszeń.
2.Osoby zakwalifikowane do udziału w danym szkoleniu, otrzymują zawiadomienie
o szkoleniu 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.
3.Wpłaty za szkolenie dokonać należy przed rozpoczęciem zajęć na konto Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli:
Kredyt Bank SA Oddział Kalisz
nr 14 1500 1432 1214 3004 9255 0000
lub w kasie Ośrodka, podając symbol i nazwę szkolenia.
10
4.Szkolenia mogą być organizowane poza siedzibą Ośrodka na specjalne zamówienie szkół i placówek po zapewnieniu odpowiedniej liczby słuchaczy i bazy dydaktycznej do prowadzenia zajęć.
5.Szczegółowych informacji o prowadzonych szkoleniach, udzielają bezpośrednio
lub telefonicznie nauczyciele konsultanci – kierownicy szkoleń oraz pracownicy
sekretariatu form doskonalenia:
Jan Bartczak . . . . . . . . . . . [email protected] . . . . . . . . 62 76 76 300
Mariusz Chojnacki . . . . . . [email protected] . . . . 62 76 76 306
Danuta Iwona Grzanka . . [email protected] . . . . . 62 76 76 309
Wojciech Kos . . . . . . . . . . [email protected] . . . . . . . 62 76 76 312
Lidia Łyszczak . . . . . . . . . [email protected] . . . . . . . 62 76 76 311
Agnieszka Marecka . . . . . . [email protected] . . . 62 74 24 705
Stefan Mikołajczak . . . . . . [email protected] . . . 62 76 76 308
Piotr Molenda . . . . . . . . . [email protected] . . . . . . 62 76 76 312
Jadwiga Płuska . . . . . . . . . [email protected] . . . . . . 62 76 76 308
Maria Woźniak . . . . . . . . [email protected] . . . . . . 62 76 76 307
sekretariat form doskonalenia . . . . [email protected] . . . . . . . . 62 76 76 302
11
www.odn.kalisz.pl
12
Priorytety doskonalenia zawodowego nauczycieli
województwa wielkopolskiego w latach 2010–2012
Na podstawie § 15 ust. l rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 200
poz. 1537) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli ustala się następujące priorytetowe kierunki doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa wielkopolskiego:
I. Doskonalenie związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej:
1. doskonalenie kompetencji dyrektora w zakresie nadzoru nad realizacją podstawy
programowej;
2. wsparcie metodyczne nauczycieli w zakresie realizacji nowej podstawy programowej.
II. Wspomaganie szkół we wdrożeniu projektów realizowanych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej w obszarach związanych z:
1. kształceniem zawodowym, w tym w szczególności kształceniem modułowym;
2. pracą z uczniem zdolnym;
3. pracą z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
4. pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
III. Wykorzystanie wniosków z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli, w szczególności ukierunkowanej na podnoszenie efektywności procesu dydaktycznego.
IV. Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie:
1. organizacji pracy własnej i uczniów;
2. zarządzania wiedzą;
3. indywidualizacji nauczania;
4. wdrażania uczniów do efektywnego uczenia się oraz kształtowania postawy odpowiedzialności za osobiste osiągnięcia edukacyjne.
13
www.odn.kalisz.pl
14
Kursy kwalifikacyjne
KK
Symbol KK / 01
Tytuł formy������������������������ Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania
Adresaci szkolenia�������������� wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 210
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Prawo oświatowe
• Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
• Kierowania zmianą
• Zarządzanie jakością
• Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
• Projektowanie programu placówki oświatowej
• Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji
• Placówka a środowisko lokalne
• Praktyki kierownicze
Cele
– wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego kierowania
szkołą
– doskonalenie kompetencji kierowniczych, menedżerskich
– uzyskanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska dyrektora w szkole / placówce
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 1500 zł
Prowadzący zajęcia��������������� Jan Fazlagić, Marcin Chłodnicki, Danuta Iwona Grzanka,
Bogusław Sowa,...
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
15
Symbol KK / 02
Tytuł formy������������������������ Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele,
pedagodzy i psychologowie szkolni, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Liczba godzin �������������������� 270
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Problemy rozwoju i samorealizacji człowieka
• Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
• Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
• Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania początkowego
• Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
• Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
• Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
• Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego
i społecznego
• Organizacja procesu terapeutycznego
Cel
– uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych, klas wyrównawczych i terapeutycznych dla dzieci w wieku
szkolnym
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 1800 zł
Prowadzący zajęcia������������ Justyna Leszka, Przemysław Gąsiorek, Marianna Styczyńska,...
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
16
Zarządzanie szkołą
ZS
Symbol ZS / 01
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Jak czytać przepisy prawa oświatowego?
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy,
towych
Liczba godzin �������������������� 6
wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświa-
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawowe akty prawa i ich hierarchia
• Przepisy wykonawcze do ustaw i ich charakterystyka
• Praktyczne poznawanie tekstów prawnych – czytanie i interpretowanie
Cel
– nabycie umiejętności czytania i interpretowania przepisów prawa oświatowego
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 65 zł
Prowadzący zajęcia������������ Leszek Zaleśny
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
Symbol ZS / 02
Tytuł formy������������������������ Kurs. Prawo oświatowe w szkole / placówce – nowości,
zmiany, komentarze
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy,
towych
Liczba godzin �������������������� 30
wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświa-
17
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Organizacja roku szkolnego – zadania dyrektora
• Kwalifikacje nauczycieli w poszczególnych typach szkół
• Czas pracy i wynagrodzenie
• Awans zawodowy nauczyciela / dyrektora
• Urlopy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
• Uprawnienia emerytalne
• Zakładowy Fundusz Pracy
• Ocena pracy, ocena kwalifikacyjna pracowników samorządowych
• Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, warunki prac
Cele
– zapoznanie ze zmianami w prawie oświatowym i przepisami wykonawczymi
– wzbogacenie wiedzy i doświadczeń dyrektora w zakresie realizacji zadań
– doskonalenie kompetencji stosowania prawa w pracy dyrektora szkoły / placówki oświatowej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 120 zł
Prowadzący zajęcia������������ Bogusław Sowa
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
Symbol ZS / 03
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Statut szkoły – potrzeba nowelizacji
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy,
towych
Liczba godzin �������������������� 6
wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświa-
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Miejsce statutu w systemie prawa wewnątrzszkolnego
• Aktualizacja prawna statutu w świetle ostatnich zmian w prawie oświatowym – przykłady zapisów
• Jak zmieniamy statut – przykładowe rozwiązania
Cel
– przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego przygotowanie statutu
szkoły
18
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 65 zł
Prowadzący zajęcia������������ Leszek Zaleśny
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
Symbol ZS / 04
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Dokumentacja przebiegu nauczania w szkole
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy,
towych
Liczba godzin �������������������� 6
wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświa-
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawy prawne istnienia dokumentacji przebiegu nauczania w szkole
• Rodzaje dokumentacji
• Praktyczne przykłady prowadzenia dokumentacji
CEL
– przygotowanie do zgodnego z przepisami prawa oświatowego prowadzenia podstawowej dokumentacji pedagogicznej pracy w szkole
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 65 zł
Prowadzący zajęcia������������ Leszek Zaleśny
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
Symbol ZS / 05
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Dyrektor szkoły / placówki w awansie
zawodowym nauczyciela
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Zadania dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli
• Dokumentowanie awansu zawodowego nauczyciela
• Ocena dorobku zawodowego nauczyciela
• Rola i zadania dyrektora w postępowaniu kwalifikacyjnym i egzaminacyjnym
19
• Awans zawodowy dyrektora szkoły / placówki
CELE
– wzbogacanie wiedzy na temat awansu zawodowego nauczyciela / dyrektora
– doskonalenie kompetencji dyrektora szkoły / placówki w zakresie awansu zawodowego
nauczycieli
– prezentacja czynności dyrektora w awans zawodowym nauczyciela / dyrektora
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� bezpłatnie
Prowadzący zajęcia������������ Danuta Iwona Grzanka
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
Symbol ZS / 06
Tytuł formy������������������������ Kurs. Ewaluacja wewnętrzna w szkole / placówce
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy,
wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych, koordynatorzy i członkowie szkolnych zespołów do
spraw ewaluacji
Liczba godzin �������������������� 16
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Założenia ewaluacji wewnętrznej w szkole
• Projekt ewaluacji wewnętrznej szkoły / placówki
• Metodologia badań ewaluacyjnych – metody i systemowe narzędzia badawcze
• Raport ewaluacji wewnętrznej, rekomendacje
• Prezentacja raportu
CELE
– wzbogacenie wiedzy i doświadczenia na temat ewaluacji wewnętrznej
– nabycie umiejętności tworzenia projektu ewaluacji wewnętrznej szkoły / placówki
– doskonalenia umiejętności tworzenia narzędzi badawczych i raportu ewaluacji wewnętrznej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 65 zł
Prowadzący zajęcia������������ Danuta Iwona Grzanka, Dariusz Dębicki
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
20
Symbol ZS / 07
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację
projektów edukacyjnych w trzech krokach
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświato-
wych
Liczba godzin �������������������� 25
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Akty prawne regulujące zakładanie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych
• Instytucje publiczne, które oferują środki finansowe na realizację działań edukacyjnych
• Organizacje pozarządowe, które oferują środki finansowe na realizację działań edukacyjnych
• Przykładowe oferty konkursowe
• Wypełnianie wniosku aplikacyjnego
CELE
– wzbogacenie wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na
realizacje projektów edukacyjnych
– zapoznanie ze strukturą wniosku aplikacyjnego
– tworzenie przykładowych wniosków aplikacyjnych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 100 zł
Prowadzący zajęcia������������ Mariusz Chojnacki
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol ZS / 08
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Przygotowanie wniosku na działania edukacyjne
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy,
towych
Liczba godzin �������������������� 16
wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświa-
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Charakterystyka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
• Projekt jako narzędzie realizacji działań
• Planowanie szczegółowe projektu
21
• Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu – Generator Wniosków Aplikacyjnych
CELE
– Zapoznanie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki
– Poznanie zasad realizacji projektu w ramach PO KL
– Poznanie metodologii przygotowywania wniosku
– Doskonalenie umiejętności tworzenia projektów edukacyjnych na realizację działań
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 65 zł
Prowadzący zajęcia������������ Mariusz Chojnacki
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol ZS / 09
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Sztuka pisania wniosków na dofinansowanie
projektów edukacyjnych
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy,
towych
Liczba godzin �������������������� 10
wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświa-
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Oferty konkursowe instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych
• Struktury wniosku aplikacyjnego
• Sztuka pisania wniosku aplikacyjnego
CELE
– zapoznanie się z zapisami oferty konkursowej
– zapoznanie ze strukturą wniosku aplikacyjnego
– nabycie umiejętności w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego z załącznikami
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 40 zł
Prowadzący zajęcia������������ Mariusz Chojnacki
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
22
Symbol ZS / 10
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Gdzie szukać środków na projekty edukacyjne?
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy,
towych
Liczba godzin �������������������� 5
wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświa-
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Instytucje publiczne, oferujące środki finansowe na realizację działań edukacyjnych
• Organizacje pozarządowe
• Przykładowe oferty konkursowe
Cele
– poznanie instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, które ogłaszają konkursy
ofert na dofinansowania działań edukacyjnych
– zapoznanie z ofertami konkursowymi
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� bezpłatnie
Prowadzący zajęcia������������ Mariusz Chojnacki
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol ZS / 11
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Jak założyć stowarzyszenie?
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy,
towych
Liczba godzin �������������������� 10
wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświa-
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Akty prawne regulujące zakładanie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych
• Wymagane dokumenty podczas zakładania organizacji pozarządowych
• Druki KRS wymagane do rejestracji stowarzyszenia
• Portale internetowe dla organizacji pozarządowych
• Przykłady dobrych praktyk
CELE
– zapoznanie z aktami prawnymi regulującymi zakładanie i funkcjonowanie stowarzyszeń
23
– nabycie wiedzy i umiejętności redagowania dokumentów wymaganych do rejestracji
stowarzyszenia.
– wykorzystanie zasobów portali internetowych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 40 zł
Prowadzący zajęcia������������ Mariusz Chojnacki
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol ZS / 12
Tytuł formy������������������������ Kurs. Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) oraz dzieci
w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej i realizacji
obowiązku szkolnego
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy,
towych
Liczba godzin �������������������� 12
wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświa-
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Macierzyństwo i ojcostwo – pojęcia
• Stosunki między rodzicami a dziećmi
• Władza rodzicielska
• Kontakty z dzieckiem
• Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych
• Realizacja prawa do nauki i obowiązku szkolnego
• Zakres stosowania przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich
• Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich
CELE
– nabycie wiedzy i umiejętności praktycznego jej wykorzystania w zakresie praw i obowiązków rodziców oraz dzieci, wzajemnych relacji między nim na gruncie kształcenia,
wychowania i opieki
– podnoszenie kompetencji w zakresie zarządzania wiedzą organizacyjną w przedszkolu,
szkole lub innej placówce edukacyjnej
– podnoszenie kompetencji w zakresie organizacji pracy własnej, dzieci i uczniów
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 50 zł
Prowadzący zajęcia������������ Piotr Sukienniczak
Kierownik formy���������������� Stefan Mikołajczak
24
Symbol ZS / 13
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Projektowanie zmian w kształceniu zawodowym
i ustawicznym
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy,
wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych, kierownicy kształcenia praktycznego
Liczba godzin �������������������� 4
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Europejskie i krajowe ramy kwalifikacji
• Nowa podstawa programowa dla zawodu
• Zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
• Organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego od 2012 roku
CEL
– rozwijanie umiejętności projektowania kształcenia zawodowego i ustawicznego od 2012
roku
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jadwiga Płuska
Kierownik formy���������������� Jadwiga Płuska
Symbol ZS / 14
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Marketing usług edukacyjnych drogą
do atrakcyjnego, nieszablonowego i dynamicznego
wizerunku szkoły
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy,
towych
Liczba godzin �������������������� 20
wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświa-
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Edukacja jako proces świadczenia usług
• Specyficzne cechy usług i ich odniesienia do realiów szkolnych
• Kapitał szkoły: ludzki, organizacyjny, rynkowy
• Zarządzanie jakością w szkole
• Marketing w szkole – pojęcia, funkcje, przykłady działań
25
Cele
– wzbogacenie wiedzy i umiejętności w zakresie marketingu usług edukacyjnych
– podnoszenie kompetencji w zakresie zarządzania wiedzą merytoryczną i organizacyjną
w edukacji
– doskonalenie jakości świadczonych usług edukacyjnych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 80 zł
Prowadzący zajęcia������������ Piotr Sukienniczak
Kierownik formy���������������� Stefan Mikołajczak
Symbol ZS / 15
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Skuteczna komunikacja w szkole / placówce
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy,
towych
Liczba godzin �������������������� 16
wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświa-
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Cele komunikacji i bariery komunikacyjne w pracy szkoły
• Indywidualne style komunikowania i sztuka akceptacji innych
• Zasady komunikacji interpersonalnej
• Sztuka uruchamiania zasobów osobistych w procesie komunikowania
• Komunikacja werbalna a komunikacja niewerbalna
Cele
– wzbogacenie wiedzy na temat zasad, metod i technik komunikacji werbalnej i niewerbalnej
– poznanie stylów komunikowania
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 125 zł
Prowadzący zajęcia������������ Anna Brzosko, Marek Lecko
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
26
Symbol ZS / 16
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Archiwizacja i zarządzanie dokumentami
w szkole lub placówce oświatowej
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy,
towych
Liczba godzin �������������������� 8
wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświa-
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Tworzenie i obieg dokumentacji aktowej na podstawie Instrukcji Kancelaryjnej
• Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt – zasady budowy, komasacji i rozszerzania haseł, kwalifikacja archiwalna
• Organizacja i zadania archiwum szkolnego
• Dokument elektroniczny – wymagania techniczne
• Zasady udostępniania materiałów archiwalnych
Cele
– zapoznanie z procedurą tworzenia, ewidencjonowania, gromadzenia i przekazywania
dokumentacji do składnicy akt
– wzbogacenie wiedzy w zakresie archiwizacji dokumentów szkolnych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Karol Andrzejewski
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
Symbol ZS / 17
Tytuł formy������������������������ Kurs. Kurs kancelaryjno-archiwalny
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy,
towych
Liczba godzin �������������������� 30
wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświa-
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Historia Archiwizacji w Polsce, systemy kancelaryjne i archiwa w okresie zaborów
• Prawne podstawy postępowania z dokumentacją aktową
• Organizacja prac kancelaryjnych – rodzaje systemów i zasady postępowania
• Podziały czynności kancelaryjnych – obieg dokumentów w komórkach organizacyjnych
• Przekazywanie akt do archiwum zakładowego – nadzór i kontrola
27
• Organizacja i zadania archiwum oraz funkcjonowanie w strukturze jednostek organizacyjnych
• Opracowanie i porządkowanie dokumentacji aktowej wg rodzajów
• Zasady i tryb przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego
• Zajęcia praktyczne na aktach własnych instytucji słuchaczy
• Konsultacje indywidualne i grupowe oraz egzamin na zakończenie kuru
Cele
– nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie archiwizacji dokumentów szkolnych
– wzbogacenie wiedzy na temat pracy kancelaryjnej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 150 zł
Prowadzący zajęcia������������ Bogumił Gracz
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
Symbol ZS / 18
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora
finansów publicznych
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 8
TEMATYKA ZAJĘĆ
• System kontroli zarządczej – podstawy prawne funkcjonowania
• Zadania wynikające z kontroli zarządczej
• Mechanizmy kontroli zarządczej
• Procedury kontroli zarządczej
• Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej
• Odpowiedzialność kierownika jednostki
Cele
– zapoznanie z prawną podstawą funkcjonowania kontroli zarządczej
– przedstawienie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
– omówienie działań niezbędnych do wdrożenia kontroli zarządczej w szkole
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Anna Mikołajczyk
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
28
Symbol ZS / 19
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Rachunkowość budżetowa
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy, wicedyrektorzy, szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 8
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawy prawne rachunkowości budżetowej
• Procedury wewnętrzne
• Sprawozdawczość finansowa i budżetowa
• Zasady rachunkowości, klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych, ewidencja
pozabilansowa
• Gospodarowanie majątkiem szkoły (pozyskiwanie dochodów, wydatkowanie środków
publicznych)
• Inwentaryzacja
• Planowanie i struktura budżetu (sporządzanie planów finansowych jednostek)
• Kontrola finansowa
• Odpowiedzialność kierownika jednostki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Cel
– zapoznanie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi
finansów i rachunkowości sektora publicznego
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Anna Mikołajczyk
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
Symbol ZS / 20
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Podstawy Systemu Zarządzania Jakością
wg normy PN-EN ISO 9001:2009
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy,
towych
Liczba godzin �������������������� 4
wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświa-
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Filozofia zarządzania jakością
• Cele i warunki wdrażania Systemu Zarządzania Jakością
29
•
•
•
•
•
•
Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009
Procesy zarządzania, główne i wspomagające
Procedury operacyjne
Polityka Jakości i Księga Jakości
Pełnomocnik – rola i zadania
Audity zewnętrzne i wewnętrzne
Cele
– poznanie istoty Systemu Zarządzania Jakością
– umiejętność identyfikowania procesów i procedur w szkole i placówce oświatowej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� bezpłatnie
Prowadzący zajęcia������������ Stefan Mikołajczak
Kierownik formy���������������� Stefan Mikołajczak
30
Pomoc psychologiczna
PP
Symbol PP / 01
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Gotowość szkolna przedszkolaka
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Liczba godzin �������������������� 24
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Diagnozowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym – metody i formy
• Gotowość szkolna przedszkolaka – dokumentacja
• SGS, SGE-5
• Indywidualne programy wspomagania rozwoju dziecka
• Metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym
• Rodzice w procesie wspomagania rozwoju przedszkolaka
CELE
– doskonalenie wiedzy i doświadczenia w zakresie dojrzałości szkolnej przedszkolaka
– kształcenie umiejętności tworzenia dokumentacji diagnozy rozwoju dziecka
– wzbogacenie doświadczeń nt. metod i form pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 95 zł
Prowadzący zajęcia������������ Danuta Iwona Grzanka, Sławomira Tobolska, Beata Włoch
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
31
Symbol PP / 02
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Jak przygotować dziecko do roli ucznia,
czyli o dojrzałości emocjonalnej
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Liczba godzin �������������������� 24
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Kompetencje emocjonalne dziecka
• Standardy dojrzałości emocjonalnej
• Strategie „radzenia sobie” w sytuacjach trudnych
• Bajka jako sposób rozwiązywania sytuacji trudnych
• Zabawy i ćwiczenia interakcyjne
Cele
– doskonalenie umiejętności wspierania rozwoju emocjonalnego dziecka
– poznanie strategii „radzenia sobie” w sytuacjach trudnych
– poznanie sposobów rozwijania kompetencji emocjonalnych dziecka
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 95 zł
Prowadzący zajęcia������������ Izabela Adamek
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol PP / 03
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Analiza rozwoju dziecka na podstawie rysunku
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedszkoli, klas I–III szkoły podstawowej
Liczba godzin �������������������� 4
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Analiza rysunku jako element diagnozy gotowości szkolnej dziecka
• Fazy rozwojowe rysunku dziecka – od bazgrot do wieku młodzieńczego
Cele
– wzbogacenie wiedzy na temat technik analizowania rozwoju dziecka
– poznanie faz rozwojowych rysunku dziecka
– rozwijanie umiejętności dokonywania diagnozy gotowości szkolnej
32
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Natalia Iwanow
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol PP / 04
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Diagnozowanie rozwoju i osiągnięć edukacyjnych
ucznia
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy,
wych
Liczba godzin �������������������� 12
wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświato-
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawowe pojęcia z zakresu neuropedagogiki wykorzystywane w diagnozie potencjału uczniów
• Diagnoza dominującej półkuli mózgowej i jej wpływ na osiągnięcia edukacyjne
• Diagnoza dominującego kanału sensorycznego – wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy
• Określenie lateralizacji uczniów i jej wykorzystanie w procesie edukacji
• Określanie potencjału uczniów na podstawie piramid percepcji
• Określenie poziomu inteligencji wielorakiej
• Praktyczne zastosowanie diagnozy – określenie indywidualnych strategii uczenia się
ucznia
Cele
– zdobycie wiedzy na temat diagnozowania rozwoju i osiągnięć ucznia
– zdobycie wiedzy z zakresu neuropedagogiki, wspomagającej uczenie się i nauczanie.
– doskonalenie umiejętność motywowania uczniów do uczenia się
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 90 zł
Prowadzący zajęcia������������ Anna Brzosko, Marek Lecko
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
33
Symbol PP / 05
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Diagnoza i rozwiązywanie problemów dziecka
z alkoholowym zespołem płodowym FAS
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Skutki psychologiczne i zdrowotne nadużywania napojów alkoholowych
• Charakterystyka dziecka z Alkoholowym Zespołem Płodowym FAS
• Metody pracy profilaktycznej i wychowawczej oraz terapii dzieci z FAS
CEL
– porządkowanie oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy i pracy
z dzieckiem z FAS
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Sylwia Melka
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol PP / 06
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Model pracy z uczniem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy,
towych
Liczba godzin �������������������� 8
wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświa-
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Rozpoznawanie potrzeb ucznia w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych
• Metody i formy pracy z uczniem
• Opis realizacji Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia
• Plan Działań Wspierających
CELE
– dokonywanie analizy dokumentacji ucznia oraz identyfikacji problemu
– zapoznanie z Kartą Indywidualnych Potrzeb Ucznia
– zapoznanie z budową Planu Działań Wspierających
34
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Irena Wcisłek, Katarzyna Pakuła-Sobczak
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol PP / 07
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się na lekcjach języka polskiego
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele języka polskiego
Liczba godzin �������������������� 15
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Nowe regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów z trudnościami w uczeniu się
• Zagadnienia diagnostyczne
• Omówienie problemu dysleksji, dysgrafii i dysortografii
• Praca z uczniem dyslektycznym na zajęciach
• Glottodydaktyka jako metoda przeciwdziałania dysleksji
• Model pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu sie czytania i pisania
CELE
– zapoznanie ze skutecznymi metodami i technikami pracy z uczniem z trudnościami
w uczeniu się
– przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem z dysleksją zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi
– praktyczne zapoznanie się z środkami dydaktycznymi i multimedialnymi do nauczania
ortografii
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 80 zł
Prowadzący zajęcia������������ Iwona Frąszczak
Kierownik formy���������������� Piotr Molenda
Symbol PP / 08
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Lider zespołów problemowych i zadaniowych
w szkole
Adresaci szkolenia�������������� wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
35
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawy prawne funkcjonowania zespołów nauczycielskich
• Narodziny zespołu i etapy pracy zespołowej
• Zasady współpracy zespołów zadaniowych – dobre rady
• Lider – cechy, rola, zadania
• Rodzaje problemów występujących w pracy zespołów – tzw. toksyczności
• Antidota - czyli pytania, które należy zadać po opisaniu toksyczności
CEL
– przygotowanie do pełnienia funkcji lidera zespołów problemowych i zadaniowych,
ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego rozpoznawania i reagowania na problemy
w szkole i placówce a także udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Agnieszka Marecka
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol PP / 09
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w pracy
z uczniem
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkól podstawowych, gimnazjów
Liczba godzin �������������������� 8
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Praca z uczniem o inteligencji niższej niż przeciętna
• Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
• Analiza opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów o inteligencji niższej niż
przeciętna
• Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
CELE
– zapoznanie z funkcjonowaniem ucznia o inteligencji niższej niż przeciętna
– zapoznanie z trudnościami uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
– zapoznanie ze sposobem dostosowywania wymagań edukacyjnych w praktyce
36
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Katarzyna Pakuła-Sobczak
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol PP / 10
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Tworzenie Indywidualnych Programów
Edukacyjno-Terapeutycznyvh
Adresaci szkolenia�������������� wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin�������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Wielospecjalistyczna ocena poziomu rozwoju funkcjonowania ucznia
• Praca i zadania zespołu
• Budowa Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego
• Zalecenia do realizacji IPET
• Analiza orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
CELE
– zapoznanie z pracą i zadaniami zespołu
– zapoznanie z zaleceniami do realizacji IPET
– zapoznanie z konstruowaniem IPET
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Katarzyna Pakuła-Sobczak
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol PP / 11
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Indywidualny Program Korekcyjny dla ucznia
zagrożonego niedostosowaniem społecznym
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Identyfikacja trudności ucznia – diagnozowanie zachowań, rodzaje niedostosowania
37
• Tworzenie programu korekcyjnego – założenia zmian zachowań niepożądanych
• Sposoby organizowania i realizowania programu korekcyjnego
CEL
– uporządkowanie oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy i pracy
z uczniem metodą interwencji wychowawczej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Agnieszka Marecka
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol PP / 12
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Strategia pracy z uczniem z zaburzeniami
zachowania w środowisku szkolnym
Adresaci szkolenia�������������� wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Czym jest zaburzone zachowanie? – definicje, kategorie, rodzaje
• Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami zachowań w środowisku szkolnym?
• Diagnozowanie i prognozowanie
• Budowanie strategii korygowania zachowań niepożądanych
• Współpraca szkoły ze środowiskiem dziecka i instytucjami wspomagającymi
CELE
– zdobycie umiejętności rozróżniania i diagnozowania zaburzeń zachowania
– zdobycie umiejętności budowania strategii korygowania zachowań niepożądanych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Agnieszka Marecka
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
38
Symbol PP / 13
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele wychowania przedszkolnego
Liczba godzin �������������������� 24
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych a podstawa prawna
• Gotowość szkolna a zagadnienie ryzyka dysleksji
• Stymulowanie rozwoju motorycznego
• Stymulowanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
• Usprawnienie analizy i syntezy słuchowej
• Praca z dziećmi o zaburzonej lateralizacji
• Rozwój mowy. Podstawowe wady wymowy i ich rozpoznawanie
• Praca z dzieckiem nadpobudliwym – zabawy i ćwiczenia wyciszające
CELE
– doskonalenie umiejętności pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
– wzbogacenie wiedzy i umiejętności w zakresie metod i form pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 95 zł
Prowadzący zajęcia������������ Izabela Adamek
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol PP / 14
Tytuł formy������������������������ Kurs. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 20
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Klasyfikacja specjalnych potrzeb edukacyjnych
• Charakterystyka grup uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w skutecznym radzeniu sobie
z wymaganiami szkolnymi i życiowymi
39
CELE
– dokonanie klasyfikacji i charakterystyki uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
– prezentacja zasad postępowania z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
– omówienie przykładowych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 80 zł
Prowadzący zajęcia������������ Roman Wojtyczka
Kierownik formy���������������� Stefan Mikołajczak
Symbol PP / 15
Tytuł formy������������������������ Kurs. Pomoc dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi:
dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 24
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawy psychologiczno-pedagogiczne dysfunkcji rozwojowych
• Rodzaje dysfunkcji rozwojowych:
dysleksja
dysgrafia
dysortografia
dyskalkulia
• Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna dysfunkcji rozwojowych
• Formy i metody pracy z dziećmi u których stwierdzono dysfunkcje rozwojowe
• Zaburzenia integracji sensorycznej
CELE
– poznanie dysfunkcji rozwojowych dzieci i uczniów oraz metod i form pracy
– doskonalenia umiejętności rozpoznawania dysfunkcji rozwojowych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 95 zł
Prowadzący zajęcia������������ Andrzej Orłowski, Stefan Mikołajczak
Kierownik formy���������������� Stefan Mikołajczak
40
Symbol PP / 16
Tytuł formy������������������������ Kurs. Wspomaganie rozwoju ucznia z rodziny dysfunkcyjnej
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele
zjalnych
Liczba godzin �������������������� 24
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimna-
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawy wiedzy z zakresu psychologii pedagogiki na temat funkcjonowania dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych
• Kategorie dysfunkcji rodzin ze względu na zachowanie wobec dziecka
• Konsekwencje krzywdzenia dziecka w rodzinie
• Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole
• Skuteczne sposoby pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych
CELE
– wzbogacenie wiedzy o rodzinach dysfunkcyjnych
– rozwijanie umiejętności w pracy z uczniem z rodziny dysfunkcyjnej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 95 zł
Prowadzący zajęcia������������ Andrzej Orłowski, Stefan Mikołajczak
Kierownik formy���������������� Stefan Mikołajczak
Symbol PP / 17
Tytuł formy������������������������ Kurs. Dziecko ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju
językowego w przedszkolu i szkole
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedszkoli klas I–III szkół podstawowych
Liczba godzin �������������������� 30
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego
• Czynniki wpływające na rozwój mowy dziecka
• Diagnozowanie kompetencji komunikacyjnych i językowych dziecka
• Formy wspomagania rozwoju kompetencji komunikacyjnych i językowych dziecka
CELE
– wzbogacenie wiedzy dotyczących specyficznych zaburzeń rozwoju języka
– prezentacja form wspomagania rozwoju kompetencji komunikacyjnych i językowych
dziecka
41
– doskonalenie umiejętności terapeutycznego postępowania wobec dzieci ze specyficznymi zaburzeniami w rozwoju języka
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 120 zł
Prowadzący zajęcia������������ Roman Wojtyczka
Kierownik formy���������������� Stefan Mikołajczak
Symbol PP / 18
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Zachowania nietypowe uczniów
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Kategorie zachowań nietypowych wśród młodzieży
• Diagnozowanie zachowań nietypowych
• Aktywizujące metody i formy pracy z uczniem wykazującym nietypowe zachowania
• Wskazania do pracy z uczniem niedostosowanym lub zagrożonym niedostosowaniem
społecznym
CELE
– zdobycie umiejętności rozróżniania i diagnozowania zachowań nietypowych uczniów
– zdobycie umiejętności diagnozowania ucznia
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Agnieszka Marecka
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol PP / 19
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Zachowania ryzykowne młodzieży
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 8
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Agresja wśród współczesnej młodzieży
42
•
•
•
•
•
•
•
Formy przemocy, skala zjawiska
Cyberbullying
Gry komputerowe i sieciowe
Patologie moralne w sieci
Rola pedagoga szkolnego w defaworyzacji społecznej uczniów
Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne
Zatrzymanie nieletniego
CELE
– nabycie umiejętności identyfikowania niewłaściwych zachowań
– doskonalenie wiedzy o współczesnych zagrożeniach
– rozwijanie umiejętności w przypadku zidentyfikowania problemu
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Dariusz Hybś
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol PP / 20
Tytuł formy������������������������ Seminarium. ADHD i nadpobudliwość psychoruchowa –
przyczyny, rozpoznawanie, terapia
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Przyczyny i objawy ADHD
• Kryteria i proces diagnozowania ADHD
• Metody leczenia psychologicznego i farmakologicznego
• Metody pracy z uczniem nadpobudliwym w szkole
• Wpływ środowiska rodzinnego na nasilenie objawów ADHD
CEL
– zapoznanie z metodyką pracy z uczniem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
ADHD w środowisku szkolnym
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Sylwia Melka
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
43
Symbol PP / 21
Tytuł formy������������������������ Kurs. Praca z dzieckiem u którego rozpoznano ADHD
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 24
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawy wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki na temat dzieci z zespołem ADHD
• Zespół ADHD jako jednostka chorobowa
• Diagnoza dzieci z ADHD
• Współpraca z rodzicami i specjalistami
• Organizacja pomocy dla dziecka i rodziców
• Skuteczne sposoby pracy z dziećmi dotkniętymi zespołem ADHD
CEL
– wyposażenie w wiedzę o zespole ADHD i umiejętności pomocne w pracy z dziećmi zespołem ADHD
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 95 zł
Prowadzący zajęcia������������ Andrzej Orłowski, Stefan Mikołajczak
Kierownik formy���������������� Stefan Mikołajczak
Symbol PP / 22
Tytuł formy������������������������ Kurs. Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi
z zastosowaniem elementów Treningu Zastępowania Agresji
prof. Goldsteina
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 24
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Czynniki wywołujące zachowania agresywne i przemocowe
• Trening Umiejętności Prospołecznych – odgrywanie scenek
• Trening Kontroli Złości – praca własna
• Trening Wnioskowania Moralnego
• Praca nad własnymi ograniczeniami
• Diagnozowanie zachowań agresywnych u młodzieży
44
CEL
– poszerzenie kompetencji i dyspozycji emocjonalnych ułatwiających radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi i przemocowymi
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 95 zł
Prowadzący zajęcia������������ Agnieszka Marecka
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol PP / 23
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Zachowania agresywne wśród uczniów – praca
z uczniem agresywnym metodą Treningu Kontroli Złości
Adresaci szkolenia����������������� nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Agresja i przemoc – rodzaje, źródła, przyczyny
• Czynniki wywołujące złość – identyfikacja złości
• Techniki zmniejszające poziom gniewu i złości
• Trening Kontroli Złości jako kompleksowe podejście do tematu
CEL
– poszerzenie kompetencji i dyspozycji emocjonalnych ułatwiających radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi i przemocowymi
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Agnieszka Marecka
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol PP / 24
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Jak radzić sobie z przemocą – chrześcijańskie
przesłanie Kazania na Górze
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Liczba godzin �������������������� 8
45
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Charakterystyka okresu dojrzewania
• Czym żyje młody człowiek? – muzyka, Internet, zdobienie ciała
• Zapobieganie występowaniu przemocy
• Chrześcijańskie przesłanie Kazania na Górze w aspekcie radzenia sobie z przemocą
• Nauka mediacji
CELE
– poznanie sposobów skutecznego radzenia sobie z przemocą wśród młodzieży za pomocą
przesłania Jezusa Kazania na Górze
– doskonalenie umiejętności mediacji
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Beata Misiek, Małgorzata Chrzanowska
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol PP / 25
Tytuł formy������������������������ Kurs. Pomoc dzieciom autystycznym oraz dzieciom
z cechami autyzmu
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 24
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Geneza i historia autyzm
• Podstawy wiedzy o autyzmie
• Rodzaje zaburzeń autystycznych
• Diagnoza zaburzeń autystycznych
• Formy i metody pracy z dziećmi autystycznymi
CELE
– zapoznanie ze sposobami diagnozy i terapii dzieci autystycznych
– wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności przydatne w pracy z dziećmi autystycznymi oraz dziećmi z cechami autyzmu
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 95 zł
Prowadzący zajęcia������������ Andrzej Orłowski, Stefan Mikołajczak
Kierownik formy���������������� Stefan Mikołajczak
46
Symbol PP / 26
Tytuł formy������������������������ Kurs. Praca z uczniem zdolnym
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele
zjalnych
Liczba godzin �������������������� 24
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimna-
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Pojęcie ucznia zdolnego w psychologii i pedagogice
• Rozpoznawanie uczniów zdolnych
• Cechy charakterystyczne uczenia się uczniów zdolnych
• Organizacja pracy z uczniami zdolnymi
• Opieka pedagogiczna nad uczniami zdolnymi
• Współpraca nauczyciela z rodzicami uczniów zdolnych
CELE
– wyposażenie w wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki dotyczącą pracy z uczniem
zdolnym
– doskonalenie umiejętności organizacji pracy z uczniem zdolnym
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 95 zł
Prowadzący zajęcia������������ Andrzej Orłowski, Stefan Mikołajczak
Kierownik formy���������������� Stefan Mikołajczak
Symbol PP / 27
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Odkrywanie szkolnych talentów
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół podstawowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Pojęcie „uczeń zdolny”
• Diagnozowanie ucznia zdolnego
• Sposoby pracy z uczniem zdolnym
• Potrzeby uczniów zdolnych
• Trudności w pracy z uczniem zdolnym
47
CEL
– przygotowanie nauczycieli do wspierania rozwoju uczniów zdolnych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Izabela Trelka, Sylwia Napieralska
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol PP / 28
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Skuteczne sposoby zapamiętywania i uczenia się
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 8
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawowe prawidłowości uczenia się i nauczania
• Fazy zapamiętywania i skuteczne powtarzanie materiału
• Wykorzystanie wyobraźni i skojarzeń
• Mnemotechniki
• Dominacje półkulowe a skuteczne sposoby uczenia się
• Skuteczne sposoby zapamiętywania materiału
CELE
– poznanie sposobów na lepsze wykorzystanie potencjału mózgu
– wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie skutecznych sposobów zapamiętywania i nauki
– przedstawienie możliwości wykorzystania wybranych strategii i mnemotechnik
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Ewa Kaniecka, Piotr Molenda
Kierownik formy���������������� Piotr Molenda
Symbol PP / 29
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Rozbudzanie u uczniów motywacji do nauki
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 8
48
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Pojęcie motywacji, motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
• Czynniki wpływające na rozwój motywacji uczniów i korzyści wynikające z ich stosowania
• Strategie motywacyjne
• Działania nauczycieli związane z tworzeniem warunków do rozwoju ucznia
• Planowanie lekcji, dobieranie stylu nauczania i oceniania w konkretnych sytuacjach dydaktycznych
CELE
– doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie motywowania uczniów
– wzbogacenie wiedzy nauczycieli o sposoby aktywizowania uczniów w procesie dydaktycznym
– poszerzenie umiejętności w zakresie dostosowywania strategii motywacyjnych do potrzeb ucznia
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Ewa Kaniecka
Kierownik formy���������������� Piotr Molenda
Symbol PP / 30
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Motywowanie uczniów do nauki
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 12
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Zasoby osobiste ucznia
• Sztuka uruchamiania zasobów osobistych w procesie uczenia się i nauczania
• Style uczenia się
• Dominujące profile uczenia się
• Indywidualne strategie uczenia się
• Wpływ poczucia własnej wartości nauczyciela na poczucie własnej wartości ucznia
• Strategie efektywnej motywacji
CEL
– doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie wzmocnienia naturalnej motywacji
uczniów do uczenia się
49
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 90 zł
Prowadzący zajęcia������������ Anna Brzosko, Marek Lecko
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol PP / 31
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Funkcjonowanie ucznia w zespole rówieśniczym –
metody pracy z grupą
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Grupa – definicje i rodzaje
• Role grupowe
• Model idealnego rozwoju grupowego – procesy grupowe
• Metody i techniki pracy z grupą
CELE
– wzbogacenie wiedzy na temat procesów zachodzących podczas pracy w grupie
– nabycie umiejętności pracy z grupą w różnych fazach jej rozwoju
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Agnieszka Marecka
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol PP / 32
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Skuteczna komunikacja w szkole / placówce –
asertywność, relacje, konflikty…
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Komunikacja i jej elementy
• Elementy Treningu Umiejętności Prospołecznych
• Postawy życiowe wg Harrisa – jakie wybieramy strategie działań
• Asertywność
50
• Rozwiązywanie konfliktu i formy jego zakończenia
CELE
– rozwijanie umiejętności komunikowania się
– nabycie umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� bezpłatna
Prowadzący zajęcia������������ Agnieszka Marecka
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol PP / 33
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów –
podstawy mediacji
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Konflikt – rodzaje, źródła
• Mediacja – definicja i rola
• Korzyści płynące z mediacji
• Zasady mediacji
• Przebieg mediacji
CEL
– nabycie umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów metodą mediacji
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Agnieszka Marecka
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol PP / 34
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Poszerzanie sfery poznawczej ucznia –
Trening Wnioskowania Moralnego
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
51
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Normy i wartości
• Rozwój moralny
• Podstawy Treningu Wnioskowania Moralnego
CELE
– doskonalenie umiejętności rozpoznawania związku między myśleniem a zachowaniem
– kształtowanie umiejętności wykorzystania TWM w pracy z uczniem trudnym
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Agnieszka Marecka
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol PP / 35
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Dopalacze i inne substancje psychostymulujące
w szkołach i placówkach
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 4
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Prawo a narkotyki – dopalacze
• Zadania nauczyciela wobec ucznia posiadającego lub będącego pod wpływem narkotyków – dopalaczy
• Substancje psychostymulujace – rodzaje, sposoby rozpoznawania, zażywania, testy…
• Jak rozmawiać z uczniem, rodzicem na temat narkotyków – dopalaczy
CELE
– zapoznanie z prawnymi i medycznymi aspektami narkomanii
– kształtowanie umiejętności podejmowania działań w zakresie profilaktyki narkotycznej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Roman Szeląg
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
52
Wychowanie i opieka
w szkole / placówce WO
Symbol WO / 01
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Różnice w wychowaniu między chłopcami
i dziewczynkami
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych
Liczba godzin�������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Role płciowe – biologiczne i społeczne
• Rola stereotypów w kształtowaniu różnic płciowych
• Wpływ wybranych parametrów charakteru na sukces szkolny
• Preferencje sensoryczne i ich praktyczne zastosowanie
• Sposoby samoorganizacji w procesie kształcenia
CELE
– kształtowanie umiejętności rozpoznawania różnic w wychowaniu między chłopcami
i dziewczynkami
– opanowanie umiejętności programowania procesu samoorganizacji
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 65 zł
Prowadzący zajęcia������������ Marek Lecko, Anna Brzosko
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
53
Symbol WO / 02
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Jak mówić, aby dzieci słuchały, jak słuchać,
aby dzieci do nas mówiły czyli szkoła dla wychowawców
i rodziców – cz. 1
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 20
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Pojęcie wychowania
• Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć dziecka
• Aktywne i wspierające słuchanie dziecka
• Zachęcenie dziecka do samodzielności
CEL
– wzbogacanie wiedzy i umiejętności w zakresie form i metod wychowawczych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 80 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jolanta Siwak
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol WO / 03
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Jak mówić, aby dzieci słuchały, jak słuchać,
aby dzieci do nas mówiły czyli szkoła dla wychowawców
i rodziców – cz. 2
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 20
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Budowanie poczucia własnej wartości dziecka
• Uwalnianie dziecka od grania ról narzuconych w domu i w szkole
• Kara a konsekwencja
• Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
CEL
– wzbogacanie wiedzy i umiejętności w zakresie form i metod wychowawczych
54
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 80 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jolanta Siwak
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol WO / 04
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Metody pracy z dziećmi w zależności
od osobowości
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Charakterystyka podstawowych typów osobowości
• Wykorzystanie portretów osobowości w procesie uczenia i wychowania w szkole
• Aplikowanie wiedzy teoretycznej do praktycznych metod pracy z dziećmi w klasie szkolnej w zależności od rodzaju zajęć szkolnych
CELE
– nabycie wiedzy o sposobach optymalnego radzenia sobie z dziećmi w klasie szkolnej
przy wykorzystaniu wiedzy o ich osobowości
– kształtowanie umiejętności wykorzystania prostych narzędzi do klasyfikowania osobowości dzieci
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Bogumiła Wanat
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol WO / 05
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Założenia współczesnej profilaktyki problemowej
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Czynniki ryzyka a zachowania problemowe dzieci i młodzieży
• Poziomy profilaktyki i strategie profilaktyczne
55
•
•
•
•
•
Programy profilaktyki problemowej
Standardy jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych
Projektowanie działań profilaktycznych w szkole
Metody prowadzenia zajęć profilaktycznych z klasą
Ewaluacja działań profilaktycznych szkoły
CEL
– uporządkowanie oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia szkolnych programów profilaktyki oraz podejmowania działań profilaktycznych z uczniami
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Sylwia Melka
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol WO / 06
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 8
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Problemy z dyscypliną w klasie i jej przyczyny
• Teorie dyscypliny a rozwój człowieka
• Modele dyscypliny
• Procedury kierowania klasą
• Kryteria wyboru indywidualnego podejścia do dyscypliny
• Zasady opracowania indywidualnego programu dyscypliny
CELE
– poznanie różnych modeli dyscypliny
– poznanie procedur kierowania klasą
– kształtowanie umiejętności opracowania indywidualnego programu dyscypliny
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Roman Wojtyczka
Kierownik formy���������������� Stefan Mikołajczak
56
Symbol WO / 07
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Praca z trudną grupą młodzieży szkolnej
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Pojęcie grupy i zespołu
• Zasady tworzenia grupy
• Komunikacja w grupie
• Sposoby rozwiązywania problemów przez grupę
CEL
– doskonalenie umiejętności pracy z grupą dzieci i młodzieży
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Anna Szafran
Kierownik formy���������������� Jadwiga Płuska
Symbol WO / 08
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Nauczyciel – wychowawca jako doradca
w planowaniu kariery zawodowej ucznia
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Doradztwo kariery na co dzień
• Portret nauczyciela – doradcy
• Nauczyciel doradcą zawodowym
• Zajęcia dotyczące planowania kariery zawodowej uczniów na lekcjach wychowawczych
i przedmiotowych
CELE
– rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć dotyczących planowania kariery zawodowej
uczniów
57
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Anna Szafran
Kierownik formy���������������� Jadwiga Płuska
Symbol WO / 09
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Promocja zdrowego stylu życia na godzinach
wychowawczych, zajęciach świetlicowych oraz wychowaniu
do życia w rodzinie
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele wychowawcy, nauczyciele świetlic i wychowania do ży-
cia w rodzinie.
Liczba godzin �������������������� 15
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Akty prawne dotyczące troski o zdrowie wychowanków
• Promocja zdrowia i profilaktyki w praktyce szkolnej
• Wdrażanie programów promujących zdrowie
CELE
– kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu,
– kształtowanie postaw wobec zdrowia, w tym odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, obiektywnej samooceny i samoakceptacji.
– wzbogacenie wiedzy i umiejętności na temat zdrowego stylu życia
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 60 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jolanta Siwak
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol WO / 10
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Jesteś tym co jesz – znaczenie prawidłowego
odżywiania dla rozwoju dziecka
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół podstawowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawowe składniki odżywcze i ich znaczenie w diecie dziecka
58
•
•
•
•
•
Zasady żywienia dzieci w wieku szkolnym
Zalecane spożycie podstawowych składników odżywczych
Rozkład posiłków w ciągu dnia
Widmo Hamburgera
12 zasad prawidłowego żywienia
CEL
– wzbogacenie wiedzy na temat znaczenia prawidłowego odżywiania dla rozwoju dziecka
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Grażyna Kaja
Kierownik formy���������������� Piotr Molenda
Symbol WO / 11
Tytuł formy������������������������ Seminarium Zdrowie uczniów w szkole
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Nowy model zdrowia w szkole
• Priorytet medyczny
• Szkolna profilaktyka mikrosystemowa
• Ergonomia środowiska szkolnego
• Biała Edukacja
CEL
– wyposażenie w wiedzę z zakresu współczesnych zagrożeń zdrowotnych i szkolnej profilaktyki
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Józef Dytfeld
Kierownik formy���������������� Stefan Mikołajczak
59
Metodyka przedmiotowa
w szkole MP
Symbol MP / 01
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Zabawa czy dydaktyka – edukacja przedszkolaka
w zreformowanym systemie oświaty
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Liczba godzin �������������������� 12
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawy prawne edukacji przedszkolnej
• Dokumentacja pedagogiczna nauczyciela wychowania przedszkolnego
• Metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym
• Organizacja przestrzeni edukacyjnej w przedszkolu i szkole
CELE
– nabycie umiejętności organizowania edukacji przedszkolaka w zreformowanym systemie oświaty
– wzbogacenie doświadczeń w zakresie planowania, organizowania i dokumentowania
pracy z dzieckiem
– doskonalenie umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych w przedszkolu i szkole
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 50 zł
Prowadzący zajęcia������������ Danuta Iwona Grzanka, Beata Włoch
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
60
Symbol MP / 02
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Aktywność edukacyjna dziecka
w wieku przedszkolnym
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Liczba godzin �������������������� 24
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Metody integrujące grupę: reguły gry, związki w grupie, zabawy i gry integracyjne
• Metody pracy we współpracy, organizacja pracy dzieci
• Drama i techniki dramowe
• Metoda projektu
• Metody, ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie, gry i zabawy
CELE
– poznanie sposobów wspierania aktywności edukacyjnej dziecka
– doskonalenie umiejętności wykorzystania metod i technik aktywizujących
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 95 zł
Prowadzący zajęcia������������ Izabela Adamek
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol MP / 03
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Zabawy twórcze dla małych i dużych
przedszkolaków – cz. 1
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klas I–III szkoły
podstawowej
Liczba godzin �������������������� 16
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Rodzaje twórczości dziecięcej
• Zabawy twórcze: twórczość plastyczna i twórczość werbalna
• Program kreatywności dziecięcej
• Środki dydaktyczne w rozwijaniu twórczości dziecięcej
CELE
– zapoznanie z zabawami rozwijającymi twórczość i kreatywność dziecka
– nabycie umiejętności organizowania zabaw twórczych dla dziecka
61
– wzbogacenie wiedzy o twórczości dziecięcej i sposobach rozwijania zainteresowań i zdolności
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 65 zł
Prowadzący zajęcia������������ Danuta Iwona Grzanka
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
Symbol MP / 04
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Zabawy twórcze dla małych i dużych
przedszkolaków – cz. 2
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klas I–III szko-
ły podstawowej,
Liczba godzin �������������������� 16
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Metody twórcze w edukacji muzycznej i ruchowej
• Bajki muzyczne
• Pedagogika zabawy
• Metody i formy gimnastyki twórczej
CELE
– zapoznanie z metodami twórczymi w edukacji muzycznej i ruchowej
– nabycie umiejętności organizowania zabaw twórczych dla dziecka
– wzbogacenie wiedzy o twórczości dziecięcej i sposobach rozwijania zainteresowań i zdolności
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 65 zł
Prowadzący zajęcia������������ Magdalena Nowak, Joanna Dembowa
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
Symbol MP / 05
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Zabawy rozwijające zdolności matematyczne
dzieci – matematyka już w przedszkolu
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
62
Liczba godzin �������������������� 16
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Zmysł liczby i typy szybkiego szacowania
• Mechanizm i zasady liczenia
• Zabawy zawierające elementy matematyki oraz ich znaczenie
• Rola rodziców w kształtowaniu umiejętności matematycznych dzieci
CEL
– wzbogacenie wiedzy i umiejętności organizowania zabaw rozwijających zdolności matematyczne najmłodszych dzieci
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 65 zł
Prowadzący zajęcia������������ Beata Włoch
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol MP / 06
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Kompetencje matematyczne dziecka
przedszkolnego wg prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Liczba godzin �������������������� 16
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Wyzwania edukacji matematycznej
• Diagnoza kompetencji matematycznych dziecka
• Program „Dziecięca matematyka"
• Dyskalkulia
CEL
– nabycie umiejętności diagnozowania dziecięcych kompetencji w celu zapewnienia dzieciom sukcesów w zakresie edukacji matematycznej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 65 zł
Prowadzący zajęcia������������ Beata Włoch
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
63
Symbol MP / 07
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Bajki i opowieści ruchowo-muzyczne
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Liczba godzin �������������������� 14
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Analiza dzieła muzycznego
• Tworzenie fabularyzacji dzieła muzycznego
• Tworzenie opowieści muzyczno-ruchowych
• Wykorzystanie instrumentarium Orffa na zajęciach z dziećmi w wieku przedszkolnym
CEL
– nabycie umiejętności tworzenia i prowadzenia opowieści muzyczno-ruchowych i bajek
muzycznych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 55 zł
Prowadzący zajęcia������������ Magdalena Nowak
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol MP / 08
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Gry i zabawy muzyczne
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych kl. I–III, świetlic
Liczba godzin �������������������� 14
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Zabawy rozwijające słuchanie i koncentrację
• Tworzenie muzycznych gier „planszowych”
• Zabawy służące rozwojowi umiejętności twórczych
• Podstawowe kroki i figury wybranych tańców ludowych
CEL
– doskonalenie umiejętności organizowania gier i zabaw muzycznych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
64
Koszt���������������������������������� 55 zł
Prowadzący zajęcia������������ Magdalena Nowak
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol MP / 09
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Wybrane formy tańca dla dzieci
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Liczba godzin �������������������� 24
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Styl i charakter tańców narodowych, ludowych
• Grupy ćwiczeń tanecznych i rytmicznych
• Nauka kroków i figur tańców: polonez, krakowiak, tańce wielkopolskie, nowoczesne
CELE
– poznanie stylu i charakteru tańców
– doskonalenie umiejętności opracowania układów tanecznych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 95 zł
Prowadzący zajęcia������������ Arletta Polańska
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol MP / 10
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji
wczesnoszkolnej
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele klas I–III szkoły podstawowej
Liczba godzin �������������������� 10
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Muzyka klasyczna dla najmłodszych
• Pedagogika zabawy
• Ilustrowanie piosenek ruchem
• Taniec z rekwizytem, przyborem
• Zabawy muzyczno-plastyczne
65
CELE
– zapoznanie z istotą pedagogiki zabawy
– przybliżenie zasad aktywnego słuchania muzyki
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 40 zł
Prowadzący zajęcia������������ Joanna Dembowa
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol MP / 11
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Lekcja zabaw i gier ruchowych
w nauczaniu początkowym
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele klas I–III szkół podstawowych
Liczba godzin �������������������� 30
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Oddziaływanie zabaw i gier ruchowych na rozwój człowieka
• Miejsce zabaw i gier ruchowych w wychowaniu
• Klasyfikacja zabaw i gier ruchowych
• Metodyka gier i zabaw ruchowych
• Lekcja gier i zabaw ruchowych
CELE
– wzbogacanie warsztatu pracy w zakresie metodyki nauczania gier i zabaw ruchowych
– poszerzenie wiedzy i umiejętności w stosowaniu nowoczesnych form prowadzenia zajęć
z gier i zabaw
– poznanie nowych gier i zabaw ruchowych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 120 zł
Prowadzący zajęcia������������ Tomasz Kosiński
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
66
Symbol MP / 12
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Gry i zabawy w gimnastyce
korekcyjno-kompensacyjnej
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedszkoli, klas I–III szkół podstawowych, wychowa-
nia fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
Liczba godzin �������������������� 20
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Klasyfikacja wad postawy i schemat postępowania korekcyjnego
• Rola zabaw i gier ruchowych
• Organizacja i zasady przeprowadzania zabaw i gier ruchowych
• Pozycje wyjściowe i sposoby poruszania się w zabawach i grach ruchowych
• Zabawy i gry ruchowe stosowane w gimnastyce korekcyjnej
• Wykorzystanie „nietypowych” przyborów w czasie zabaw i gier
CELE
– przedstawienie propozycji gier i zabaw do wykorzystania na zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
– wskazanie możliwości wykorzystania „nietypowych” przyborów w czasie zabaw z dziećmi
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 80 zł
Prowadzący zajęcia������������ Joanna Krzyżańska-Hyłka, Jarosław Maćkowiak
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol MP / 13
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Edukacja przyrodnicza w środowisku
naturalnym – cz. 1
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, klas I–III
szkoły podstawowej
Liczba godzin �������������������� 16
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Edukacja przyrodnicza w przedszkolu i szkole w świetle nowej podstawy programowej
• Metody i formy pracy z dzieckiem / uczniem w zakresie edukacji przyrodniczej
• Zabawy badawcze, eksperymenty, obserwacje, hodowle…
• Instalacje przyrodnicze w Leśnym Centrum Edukacyjnym
• Konkursy przyrodnicze w szkole i przedszkolu
67
CELE
– zapoznanie ze sposobami organizacji edukacji przyrodniczej w środowisku naturalnym
– wzbogacenie wiedzy na temat edukacji przyrodniczej
– upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie współdziałania szkoły / placówki z instytucjami działającymi na rzecz edukacji dziecka / ucznia
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 65 zł
Prowadzący zajęcia������������ Anna Sulewska, Jakub Wojdecki, Danuta Iwona Grzanka
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
Uwaga: zajęcia odbywają się w Leśnych Centrach Edukacyjnych Lasów Państwowych
Symbol MP / 14
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Edukacja przyrodnicza w środowisku
naturalnym – cz. 2
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych
Liczba godzin �������������������� 16
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Metody i formy w edukacji przyrodniczej
• Zajęcia przyrodnicze w terenie – ścieżki dydaktyczne, instalacje…
• Środki dydaktyczne wspomagające edukację przyrodniczą
• Projekt edukacyjny
• Wykorzystanie zasobów Lasów Państwowych
CELE
– doskonalenie umiejętności organizacja zajęć edukacyjnych w środowisku naturalnym
– wzbogacenie i poszerzenie wiedzy na temat ekosystemów, zasobów ośrodków edukacyjnych Lasów Państwowych
– wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 65 zł
Prowadzący zajęcia������������ Tomasz Czerniak, Hubert Przybylski. Anna Sulewska
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
Uwaga: zajęcia odbywają się w Leśnych Centrach Edukacyjnych Lasów Państwowych
68
Symbol MP / 15
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Jak nauczać ortografii w klasach początkowych?
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele klas I–III szkół podstawowych
Liczba godzin �������������������� 12
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Kompetencje ortograficzne uczniów klas młodszych
• Zasady i metody nauczania ortografii
• Formy ćwiczeń ortograficznych
• Wybrane gry dydaktyczne i rozrywki umysłowe
• Środki dydaktyczne stosowane w nauczaniu ortografii
• Projektowanie własnych gier dydaktycznych
CEL
– wyposażenie w wiedzę i umiejętność pracy z uczniami nad kształtowaniem nawyku poprawnego pisania
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 50 zł
Prowadzący zajęcia������������ Małgorzata Kraszkiewicz
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol MP / 16
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Origami modułowe
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 20
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Ośmiościan dla leniwych
• Kręciołki, kręciołki z dołkiem
• Moduł Sonobe – sześcian i ośmiościan gwiaździsty, bryły sonobe z wypustkami
• Gwiazda Frobela
• Moduł chiński łabędź, jajko lub koszyczek
• Pajączki
• Snapologia
• Krawędziowce, modele z bazy kwadrat i z bazy trójkąt
• Kusudama – lalki
69
CELE
– zapoznanie z zasadami tworzenia orgiami modułowego
– doskonalenie umiejętności wykorzystania origami na lekcjach, zajęciach
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 80 zł
Prowadzący zajęcia������������ Beata Górecka-Pęder
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol MP / 17
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Origami modułowe – zima i Boże Narodzenie
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 10
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Choinki, chińskie gwiazdki szczęścia
• Moduł chiński – mikołaj, bałwanek i aniołek
• Gwiazda Frobla
• Bombki – kręciołki, kolczatki, snapologia, kusudamy
• Kartki świąteczne
CELE
– zapoznanie z możliwościami wykorzystania sztuki origami podczas realizacji tematyki
zimowej i świątecznej
– przedstawienie propozycji zajęć dodatkowych oraz atrakcyjnego i twórczego sposobu
spędzania czasu wolnego
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 40 zł
Prowadzący zajęcia������������ Beata Górecka-Pęder
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol MP / 18
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Origami modułowe – wiosna i Wielkanoc
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele zainteresowani zgłębianiem tajników sztuki origami
Liczba godzin �������������������� 10
70
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Kręciołkowe kwiaty
• Snapologia – jajo
• Moduł chiński -jajo, zajączek, kurczaczek i koszyczek
• Moduł trójkątny jajo
• Zajączki z kwadratu
• Pisanki
• Kartki świąteczne
CELE
– zapoznanie z możliwościami wykorzystania sztuki origami podczas realizacji tematyki
wiosennej i świątecznej
– przedstawienie propozycji zajęć dodatkowych oraz atrakcyjnego i twórczego sposobu
spędzania czasu wolnego
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 40 zł
Prowadzący zajęcia������������ Beata Górecka-Pęder
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol MP / 19
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Nitką malowane – wyszywanki matematyczne
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Haft matematyczny
• Motywy dekoracyjnych na kartce okolicznościowej
CELE
– zapoznanie z podstawami techniki haftu matematycznego
– kształtowanie umiejętności wykonywania motywów dekoracyjnych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Renata Siudy, Marta Krymiec
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
71
Symbol MP / 20
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Zaczarowane zawijasy lub zakręcony świat –
quilling
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Tworzenie z pasków papieru elementów roślinnych, zwierząt
• Wykonywanie motywów dekoracyjnych na kartkach okolicznościowych, opakowaniach prezentów, i innych
CELE
– zapoznanie z podstawami techniki quillingu
– kształtowanie umiejętności wykonywania motywów dekoracyjnych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Renata Siudy
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol MP / 21
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Techniki plastyczne wykorzystywane w szkole
i na zajęciach terapeutycznych
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele
klas I–III szkół podstawowych, nauczyciele plastyki,
prowadzący koła plastyczne oraz zajęcia terapeutyczne
Liczba godzin �������������������� 20
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Techniki malarskie i ich charakterystyka, rodzaje farb i ich właściwości
• Techniki rysunkowe i ich charakterystyka, narzędzia rysunkowe
• Techniki papierowe: wyklejanki, techniki fakturowe, decoupage
• Techniki graficzne wykorzystywane na lekcjach i zajęciach plastycznych
• Płaskorzeźba w szkole
CELE
– zapoznanie z różnorodnością technik plastycznych i ich specyfiką
– poznanie możliwości zastosowania technik plastycznych na zajęciach szkolnych i terapeutycznych
72
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 80 zł
Prowadzący zajęcia������������ Natalia Iwanow
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol MP / 22
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Zabawy plastyczne – kwiaty z bibuły
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele
klas I–III szkół podstawowych, przedmiotów artystycznych i technicznych, nauczyciele świetlic, opiekunowie kół
plastycznych
Liczba godzin �������������������� 10
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Materiały i narzędzia – jak zorganizować warsztat pracy?
• Zasady konstruowania kwiatów z bibuły
• Zasady doboru kolorystycznego: kwiaty – wiosna, kwiaty – lato, kwiaty – jesień
CELE
– poznanie różnorodności konstrukcyjnych kwiatów z bibuły
– wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o techniki bibułowe
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 40 zł
Prowadzący zajęcia������������ Natalia Iwanow
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol MP / 23
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Techniki graficzne w szkole
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedszkoli, klas I–III szkół podstawowych, nauczycie-
le świetlic
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Między grafika a malarstwem – monotypia malarska
• Czarne na białym – monotypia graficzna
• Kalkograf
73
• Druk strukturalny tkanin
• Stempel nie tylko z ziemniaka
CELE
– poznanie możliwości wykorzystania technik graficznych w pracy z dziećmi
– wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o proste techniki graficzne
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Ewa Kowalczyk-Wiśniewska
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol MP / 24
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Zabawa w teatr w szkole / placówce cz. 1
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 24
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Model pracy z zespołem teatralnym
• Artystyczne środki wyrazu
• Organizacja przestrzeni scenicznej
• Podstawy reżyserii
• Repertuar spektakli
CELE
– wyposażenie w wiedzę i umiejętności potrzebne do tworzenia teatru w szkole / placówce
– zapoznanie z technikami teatralnymi
– przygotowanie nauczycieli do świadomego korzystania ze środków wyrazu artystycznego
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 95 zł
Prowadzący zajęcia������������ Maria Bednarczyk-Antczak
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
74
Symbol MP / 25
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Zabawa w teatr w szkole / placówce cz. 2
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 24
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Nauczyciel jako reżyser, scenarzysta spektakli szkolnych
• Konwencje teatralne wykorzystywane w spektaklach szkolnych
• Scenografia, kostium, muzyka, oświetlenie w spektaklach
• Zadania aktorskie dla ucznia / dziecka
• Scenariusze spektakli szkolnych
CELE
– doskonalenie umiejętności organizowania zabawy w teatr w szkole / placówce
– poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat spektakli szkolnych
– przygotowanie do tworzenia spektakli z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 95 zł
Prowadzący zajęcia������������ Maria Bednarczyk-Antczak, Maciej Michalski
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
Symbol MP / 26
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Jak efektywnie uczyć i działać na zajęciach
technicznych w oparciu o nową podstawę programową
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów
Liczba godzin �������������������� 20
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Znaczenie i rola edukacji technicznej w rozwoju ucznia
• Edukacja techniczna a twórcza aktywność dziecka
• Myślenie techniczne, korzystanie z informacji technicznej, przygotowanie do posługiwania się osiągnięciami techniki
• Planowanie nauczania przedmiotu w cyklu trzyletnim w szkole podstawowej i gimnazjum
• Program zajęć technicznych
75
CELE
– ukazanie znaczenia i wpływu kształcenia technicznego na rozwój i przyszłość dzieci
i młodzieży
– planowanie pracy wychowawczej i dydaktycznej – uwzględnianie osiągnięć techniki
i myśli technicznej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 80 zł
Prowadzący zajęcia������������ Iwona Kamińska
Kierownik formy���������������� Stefan Mikołajczak
Symbol MP / 27
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Modułowe nauczanie zajęć technicznych
w gimnazjum
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele gimnazjów
Liczba godzin �������������������� 20
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Znaczenie i rola edukacji technicznej w rozwoju ucznia
• Cechy edukacji ogólnotechnicznej
• Podstawa Programowa zajęć technicznych
• Planowanie nauczania przedmiotu w cyklu 30 godzinnych modułów w gimnazjum
• Program zajęć technicznych zgodnie z 7 fazami działalności technicznej
CELE
– ukazanie znaczenia i wpływu kształcenia technicznego na rozwój i przyszłość uczniów
– doskonalenie umiejętności planowania pracy wychowawczej i dydaktycznej z uwzględnianiem osiągnięć techniki i myśli technicznej
– dostosowywanie modułów do możliwości ucznia, szkoły i środowiska
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 80 zł
Prowadzący zajęcia������������ Iwona Kamińska
Kierownik formy���������������� Stefan Mikołajczak
76
Symbol MP / 28
Tytuł formy������������������������ Nowoczesne technologie w nauczaniu
różnych przedmiotów
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 32
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Prezentacje w programie PowerPoint
• Animacje w technologii flash
• Obsługa projektora multimedialnego i aparatu cyfrowego
• Obróbka zdjęć w programie GIMP
• Podstawowe funkcje w programie Excel
CEL
– kształtowanie umiejętności przygotowania i wykorzystania materiałów edukacyjnych
przy pomocy nowoczesnych technologii na różnych przedmiotach
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 290 zł
Prowadzący zajęcia������������ Wojciech Kos
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol MP / 29
Tytuł formy������������������������ PowerPoint – profesjonalne prezentacje multimedialne
na lekcjach
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 16
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawowe zasady tworzenia prezentacji
• Wstawianie tekstu, grafiki i zdjęć
• Wstawianie filmów i dźwięku
• Animowanie obiektów
• Przejścia między slajdami
• Złożone animacje
• Obsługa zestawu multimedialnego
77
CEL
– kształtowanie umiejętności posługiwania się programem PowerPoint do przygotowania
szkolnych prezentacji
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 150 zł
Prowadzący zajęcia������������ Wojciech Kos
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol MP / 30
Tytuł formy������������������������ Baltie i Paint w edukacji wczesnoszkolnej
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele klas I–III szkół podstawowych
Liczba godzin �������������������� 16
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Wykorzystanie programu Baltie w nauczaniu wczesnoszkolnym
• Wykorzystanie programu Paint w nauczaniu wczesnoszkolnym
• Tworzenie opowiadań filmowych
CEL
– kształtowanie umiejętności przygotowania i wykorzystania materiałów edukacyjnych
przy pomocy komputera w klasach I–III szkoły podstawowej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� zł 150 zł
Prowadzący zajęcia������������ Wojciech Kos
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol MP / 31
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Najnowsze normy poprawnościowe
języka polskiego
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele języka polskiego
Liczba godzin �������������������� 6
78
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Innowacja a błąd
• Problemy związane z wyrazistością semantyczną struktur wyrazowych w języku polskim
• Wyrazy modne
CELE
– zapoznanie słuchaczy z ostatnimi zmianami dotyczącymi poprawnej polszczyzny
– omówienie aktualnych zagadnień związanych z kulturą języka w Polsce
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Maciej Michalski
Kierownik formy���������������� Jan Bartczak
Uwaga: w ramach seminarium odbędzie się spotkanie z prof. Janem Miodkiem
we Wrocławiu
Symbol MP / 32
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Adaptacja i konstruowanie programów nauczania
w kontekście nowej podstawy programowej
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych
Liczba godzin �������������������� 20
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Metodologiczne podstawy tworzenia i modyfikowania programów nauczania
• Podstawy prawne adaptacji i tworzenia programów nauczania
• Klasyfikacja programów nauczania z przykładami
• Analiza podstawy programowej pod kątem dostosowywania i tworzenia programów nauczania
• Proces modyfikowania lub tworzenia programu nauczania – program „krok po kroku”
• Kryteria autooceny i recenzowania programów nauczania
• Ewaluacja programu nauczania
CELE
– zapoznanie z metodologią tworzenia programów nauczania lub dostosowywania ich do
warunków szkoły
– zapoznanie ze stanem prawnym w zakresie dopuszczania programów nauczania do
użytku szkolnego
– nabycie umiejętności wnikliwej analizy programów nauczania w kontekście założeń nowej podstawy programowej
79
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 80 zł
Prowadzący zajęcia������������ Kornelia Rybicka, Beata Udzik
Kierownik formy���������������� Jan Bartczak
Symbol MP / 33
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Prawa człowieka, ucznia, dziecka w szkole
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 8
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Nauka o prawach człowieka a pokrewne obszary edukacji formalnej i nieformalnej
• Prawa człowieka, ucznia, dziecka w międzynarodowych i krajowych aktach prawnych
• Umiejętności, wartości i postawy w toku nauki o prawach człowieka
• Prawa ucznia, dziecka w dokumentach wewnętrznych szkoły
• Sposób korzystania z poradników MEN „Kompas” i „Kompasik”
CELE
– przedstawienie propozycji sposobów nauczania praw człowieka w szkole
– prezentacja sposobu korzystania z poradników MEN „Kompas” i „Kompasik”
– rozwój kompetencji w zakresie artykułowania i przestrzegania praw dziecka, ucznia
w szkole
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jan Bartczak
Kierownik formy���������������� Jan Bartczak
Symbol MP / 34
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Holokaust – ofiary, sprawcy i bierni świadkowie
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 8
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Wspólna historia Polaków i Żydów?
• Poszukiwanie genezy antysemityzmu
80
• Postawy ofiar, sprawców i biernych świadków w czasie Zagłady
• Sposoby korzystania z materiałów źródłowych
• Sposoby wykorzystania metod aktywizujących w nauczaniu o losach Żydów w czasie
Zagłady
• Budowa scenariuszy przyszłości
• Żydowskie święta – wiedza w pigułce
• Zagłada na okupowanych ziemiach Polski i na Zachodzie na przykładzie Francji
• Wspólne przedsięwzięcia młodzieży polskiej i izraelskiej
CELE
– prezentacja sposobu przygotowania uczniów do zajęć z zakresu stosunków polsko-żydowskich
– wdrożenie do refleksji nad wspólnotą losów Polaków i Żydów
– prezentacja sposobów wykorzystania materiałów dydaktycznych i źródeł do nauki
o Zagładzie
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jan Bartczak
Kierownik formy���������������� Jan Bartczak
Symbol MP / 35
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Wybrane zagadnienia z dziejów Kalisza
i regionu w realizacji podstawy programowej –
od pradziejów do schyłku średniowiecza
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów
Liczba godzin �������������������� 20
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Najstarsze dzieje najstarszego z polskich miast
• Początki Polski na przykładzie kaliskiego grodu
• Układ przestrzenny miasta lokacyjnego, funkcje grodu i osad służebnych
• Życie i zwyczaje mieszkańców średniowiecznego Kalisza
• Kultura średniowiecza na przykładzie zabytków Kalisza i źródeł związanych z miastem
• Lekcje muzealne i wycieczki jako ciekawe formy realizacji treści programowych
CELE
– wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu w realizacji podstawy programowej
– ukazanie historii regionu jako zwierciadła przemian zachodzących w Europie i w Polsce
81
– pomoc w przygotowaniu lekcji muzealnych i wycieczek po regionie
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 80 zł
Prowadzący zajęcia������������ Piotr Molenda, Edward Pudełko, Leszek Ziąbka
Kierownik formy���������������� Piotr Molenda
Symbol MP / 36
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań
językiem obcym wśród uczniów
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele
języka angielskiego szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgminazjalnych
Liczba godzin �������������������� 10
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Pojęcie zainteresowań
• Aktywność poznawcza
• Cele nauczania języka angielskiego
• Rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań
• Motywacja uczenia się języka angielskiego
• Współczesne tendencje w nauczaniu języka angielskiego
• Rola nauczyciela w procesie nauczania języka angielskiego
CELE
– doskonalenie i wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie motywowania i aktywizowania ucznia w procesie dydaktycznym
– zapoznanie z procesem rozbudzania i kształtowania zainteresowań uczniów językiem
angielskim
– przedstawienie głównych czynników, które wpływają na rozbudzenie i kształtowanie zainteresowań nauką języków obcych, w szczególności – języka angielskiego
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 40 zł
Prowadzący zajęcia������������ Agnieszka Cieplucha
Kierownik formy���������������� Piotr Molenda
82
Symbol MP / 37
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Realizacja podstawy programowej z matematyki
w świetle zmian w systemie oświaty
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele matematyki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Liczba godzin �������������������� 10
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Analiza podręcznika pod kątem realizacji treści podstawy programowej
• Dobór zadań do omawianych treści podstawy programowej oraz wymagań egzaminacyjnych
• Przykładowe zadania dostosowane do uzdolnień uczniów
• Przygotowanie ucznia do egzaminu zewnętrznego w kontekście nowych podstaw programowych
• Efektywność kształcenia matematycznego w szkole w świetle badań wiedzy i umiejętności uczniów
• Wykorzystanie technologii informacyjnej w kształceniu matematycznym
• Kształcenie umiejętności ponadprzedmiotowych na lekcjach matematyki
• Kompetencje kluczowe a egzaminy zewnętrzne
CELE
– zapoznanie nauczycieli ze zmianami w podstawie programowej z matematyki dla gimnazjum i liceum
– poszerzenie umiejętności w zakresie nowoczesnych form i metod pracy na lekcjach matematyki
– doskonalenie pracy nauczyciela w świetle zachodzących zmian na egzaminach zewnętrznych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 40 zł
Prowadzący zajęcia������������ Ewa Kaniecka, Marek Koliński
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol MP / 38
Tytuł formy������������������������ Kurs. Kompetencje kluczowe na lekcjach matematyki
a egzaminy zewnętrzne
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele matematyki gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Liczba godzin �������������������� 10
83
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Zdefiniowanie umiejętności kluczowych, mapa społecznych umiejętności XXI wieku
• Nowoczesne formy i metody pracy na lekcjach matematyki w konkretnych sytuacjach
dydaktycznych
• Metody pracy opierające się na kreatywności uczniów w korzystaniu z technologii mobilnych
• Dostosowywanie strategii motywacyjnych do różnic indywidualnych i grupowych
• Rola projektu i pracy badawczej w rozwiązywaniu problemów matematyczno-przyrodniczych
• Nauczanie matematyki a międzynarodowe badania wiedzy i umiejętności uczniów
(OECD / PISA)
• Przyczyny i mechanizmy powstawania niepowodzeń w uczeniu się matematyki
• Kompetencje kluczowe a egzaminy zewnętrzne i przygotowanie do wejścia na rynek
pracy.
CELE
– kształcenie umiejętności kluczowych w kontekście przygotowań do egzaminów zewnętrznych
– poszerzenie umiejętności w zakresie nowoczesnych form i metod pracy na lekcjach matematyki
– wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie organizowania procesu uczenia się
uczniów
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 40 zł
Prowadzący zajęcia������������ Ewa Kaniecka
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol MP / 39
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Kompetencje kluczowe w nauczaniu i uczeniu się
matematyki w gimnazjum
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele matematyki gimnazjum
Liczba godzin�������������������� 15
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Kompetencje kluczowe, historia, porównanie z podstawą programową, definicje
• Kompetencje kluczowe a wybrane wymagania szczegółowe z matematyki, przykłady sytuacji dydaktycznych
84
CELE
– zdefiniowanie wybranych ośmiu kompetencji kluczowych
– poznanie i opracowanie sytuacji dydaktycznych z matematyki kształtujących umiejętności kluczowe oraz umożliwiających realizację celów ogólnych i szczegółowych z podstawy programowej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 60 zł
Prowadzący zajęcia������������ Maria Wójcicka
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol MP / 40
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Sposoby przygotowania do egzaminu
gimnazjalnego z matematyki
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele matematyki gimnazjum
Liczba godzin �������������������� 15
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego 2012 z uwzględnieniem matematyki
• Sposoby przygotowywania ucznia do egzaminu gimnazjalnego w ramach zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych
• Sposoby diagnozowania i badania postępów uczniów
• Skale znormalizowane i ich stosowanie, czyli nadawanie znaczenia wynikom testowym
CELE
– poznanie nowej formuły egzaminu gimnazjalnego
– rozwijanie kompetencji dydaktycznych do pełnej realizacji podstawy programowej
w celu podwyższenia wyników egzaminu zewnętrznego
– stosowanie różnorodnych diagnoz, badań wyników w celu skutecznego przygotowania
uczniów do egzaminu gimnazjalnego z matematyki
– rozwijanie umiejętności podstawowych i złożonych z wykorzystaniem tablic i plansz interaktywnych oraz odpowiedniego doboru zadań
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 60 zł
Prowadzący zajęcia������������ Maria Wójcicka
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
85
Symbol MP / 41
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Wdrażanie reformy programowej na IV etapie
edukacyjnym – konstruowanie i opiniowanie programów
nauczania matematyki
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele matematyki szkół ponadgimnazjalnych
Liczba godzin �������������������� 15
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Akty prawne w oparciu o które, wprowadzana jest reforma programowa
• Różnice pomiędzy obowiązującą podstawą programową nauczania matematyki a podstawa programowa nauczania matematyki od 2012
• Propozycje ramowych planów nauczania z uwzględnieniem ilości godzin przeznaczonych na matematykę
• Zasady tworzenia programu nauczania matematyki w szkole ponadgimnazjalnej
• Dobór treści nauczania, celów szczegółowych oraz zakładanych osiągnięć ucznia
• Sposoby osiągania celów
• Kryteria oceny i sposoby sprawdzania osiągnięć
• Ewaluacja programu
CELE
– rozwijanie kompetencji w zakresie konstruowania programów kształcenia
– doskonalenie umiejętności doboru treści i formułowania celów szczegółowych
– tworzenie poprawnych kryteriów oceny osiągnięć ucznia
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 60 zł
Prowadzący zajęcia������������ Marek Koliński
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol MP / 42
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Matematyczne wyzwania
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół
Liczba godzin �������������������� 4
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Gry matematyczne
• Łamigłówki rysunkowe
86
• Zapałczana matematyka
• Sposoby na zapamiętanie tabliczki mnożenia
CEL
– rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� bezpłatne
Prowadzący zajęcia������������ Maria Woźniak
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol MP / 43
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych, gimna-
zjów
Liczba godzin �������������������� 30
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Oddziaływanie zabaw i gier ruchowych na rozwój człowieka
• Miejsce zabaw i gier ruchowych w wychowaniu
• Klasyfikacja zabaw i gier ruchowych
• Metodyka gier i zabaw ruchowych
• Lekcja gier i zabaw ruchowych
CELE
– wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego w zakresie metodyki
nauczania gier i zabaw ruchowych
– poszerzenie wiedzy i umiejętności w stosowaniu nowoczesnych form prowadzenia zajęć
z gier i zabaw
– poznanie nowych gier i zabaw ruchowych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 120 zł
Prowadzący zajęcia������������ Tomasz Kosiński
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
87
Symbol MP / 44
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Metodyka i systematyka ćwiczeń w piłce siatkowej
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele wychowania fizycznego
Liczba godzin �������������������� 20
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Charakterystyka gry w piłkę siatkową
• Metodyka nauczania techniki i taktyki piłki siatkowej
CELE
– wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego w zakresie metodyki
nauczania piłki siatkowej
– poszerzenie wiedzy i umiejętności w stosowaniu nowoczesnych form prowadzenia zajęć
z piłki siatkowej
– poznanie nowych zabaw, ćwiczeń w nauczaniu piłki siatkowej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 80 zł
Prowadzący zajęcia������������ Tomasz Kosiński
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol MP / 45
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Piłka ręczna – technika, taktyka, metodyka
nauczania i przepisy gry
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele wychowania fizycznego
Liczba godzin �������������������� 20
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Charakterystyka gry w piłkę ręczną
• Metodyka nauczania techniki i taktyki piłki ręcznej
CELE
– wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego w zakresie metodyki
nauczania piłki ręcznej
– poszerzenie wiedzy i umiejętności w stosowaniu nowoczesnych form prowadzenia zajęć
z piłki ręcznej
– poznanie nowych zabaw, ćwiczeń w nauczaniu piłki ręcznej
88
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 80 zł
Prowadzący zajęcia������������ Tomasz Kosiński
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol MP / 46
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Metodyka i systematyka ćwiczeń w piłce nożnej
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele wychowania fizycznego
Liczba godzin �������������������� 20
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Charakterystyka gry w piłkę nożną
• Metodyka nauczania techniki i taktyki piłki nożnej
CELE
– wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego w zakresie metodyki
nauczania piłki nożnej
– poszerzenie wiedzy i umiejętności w stosowaniu nowoczesnych form prowadzenia zajęć
z piłki nożnej
– poznanie nowych zabaw, ćwiczeń w nauczaniu piłki nożnej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 80 zł
Prowadzący zajęcia������������ Tomasz Kosiński
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol MP / 47
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Metodyka i systematyka ćwiczeń gimnastycznych.
Nowoczesne formy ćwiczeń gimnastycznych
do wykorzystania w szkole
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele wychowania fizycznego
Liczba godzin �������������������� 20
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Metody nauczania ćwiczeń gimnastycznych
• Słownictwo w gimnastyce podstawowej
89
• Systematyka ćwiczeń w gimnastyce podstawowej
• Metodyka nauczania podstawowych ćwiczeń gimnastycznych
CELE
– wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela wychowania fizycznego w zakresie metodyki
nauczania gimnastyki
– poszerzenie wiedzy i umiejętności w stosowaniu nowoczesnych form prowadzenia zajęć
z gimnastyki
– poznanie nowych zabaw, ćwiczeń w nauczaniu gimnastyki
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 80 zł
Prowadzący zajęcia������������ Tomasz Kosiński
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol MP / 48
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Jakość kształcenia zawodowego w kontekście
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedmiotów zawodowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Planowanie dydaktyczne jako podstawa oceniania zewnętrznego
• Ilościowe i jakościowe aspekty interpretacji wyników egzaminów
• Projektowanie zmian jakościowych pracy szkoły z wykorzystaniem wyników egzaminów
CEL
– rozwijanie umiejętności projektowania kształcenia zawodowego w kontekście egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jadwiga Płuska, Katarzyna Murszewska
Kierownik formy���������������� Jadwiga Płuska
90
Symbol MP / 49
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Metody aktywizujące w kształceniu zawodowym
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele kształcenia zawodowego
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Planowanie dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela kształcenia zawodowego
• Analiza metod nauczania i ich dobór do treści kształcenia
• Struktura zajęć prowadzonych metodą projektu i ćwiczeń praktycznych
CEL
– doskonalenie umiejętności stosowania metod aktywizujących w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela kształcenia zawodowego
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Katarzyna Murszewska
Kierownik formy���������������� Jadwiga Płuska
Symbol MP / 50
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Zarys teoretycznych przesłanek poradnictwa zawodowego
• Podstawy pracy z grupą
• Metody poradnictwa grupowego – poznajmy się, tworzenia zespołu, grupowe poradnictwo planowania kariery edukacyjno-zawodowej
CEL
– rozwijanie umiejętności prowadzenia poradnictwa grupowego w kontekście planowania
kariery edukacyjno-zawodowej uczniów
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jadwiga Płuska, Katarzyna Murszewska
Kierownik formy���������������� Jadwiga Płuska
91
Symbol MP / 51
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Kształcenie zawodowe według modułowych
programów
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele kształcenia zawodowego
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Formalno-prawne podstawy kształcenia modułowego
• Pojęcie i struktura modułowego programu nauczania dla zawodu
• Analiza modułowych programów nauczania
• Dostosowanie modułowych programów nauczania do warunków szkoły
• Przygotowanie nauczycieli do nauczania w systemie modułowym
CEL
– rozwijanie umiejętności projektowania kształcenia zawodowego według modułowych
programów
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jadwiga Płuska
Kierownik formy���������������� Jadwiga Płuska
Symbol MP / 52
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Doskonalenie podstaw programowych kluczem
do modernizacji kształcenia zawodowego
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele kształcenia zawodowego
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Europejskie i krajowe ramy kwalifikacji
• Standardy kwalifikacji zawodowych
• Nowa metodologia konstruowania podstaw programowych
• Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w świetle nowej podstawy programowej
CEL
– rozwijanie umiejętności wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego
92
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25
Prowadzący zajęcia������������ Jadwiga Płuska
Kierownik formy���������������� Jadwiga Płuska
Symbol MP / 53
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Ocenianie kształtujące – formą oceny umiejętności
uczniów w szkołach kształcących w zawodzie
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedmiotów zawodowych,
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Dwa nurty systemu oceniania
• Elementy systemu oceniania
• Ocenianie kształtujące formą wspierania kreatywności nauczyciela oraz motywacji, zainteresowań i umiejętności ucznia w szkole
• Elementy oceniania kształtującego – kryteria, zasady
• Zastosowanie oceniania kształtującego
CELE
– poznanie oceniania kształtującego jako formy oceniania praktycznych umiejętności
uczniów w kształceniu zawodowym
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Aleksandra Schulz
Kierownik formy���������������� Jadwiga Płuska
Symbol MP / 54
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Lekcja religii w korelacji z innymi przedmiotami
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele religii kl. IV–VI szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Korelacja nauczania religii z przedmiotami humanistycznymi i przyrodniczymi
• Metody pracy w korelacji z innymi przedmiotami
93
CEL
– zapoznanie z możliwościami korelacji nauki religii z innymi przedmiotami szkolnymi
na różnych etapach edukacyjnych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Beata Misiek, Małgorzata Chrzanowska
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol MP / 55
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Pomoce dydaktyczne na lekcjach religii
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele religii szkół podstawowych i gimnazjów
Liczba godzin �������������������� 8
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Pomoce dydaktyczne na lekcji religii w klasach szkoły podstawowej i gimnazjum
• Środki dydaktyczne do wykonania przez uczniów.
• Zasady korzystania z pomocy dydaktycznych na lekcjach.
CEL
– doskonalenie umiejętności projektowania i wykorzystania pomocy dydaktycznych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Beata Misiek, Małgorzata Chrzanowska
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol MP / 56
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Drama na lekcjach religii
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele
religii klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych
Liczba godzin �������������������� 8
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Drama – wyjaśnienie istoty metody
• Przykłady wybranych lekcji prowadzonych metodą dramy
94
• Wybrane fragmenty lekcji prowadzone metodą dramy
CELE
– nabywanie umiejętności posługiwania się metodą dramy na lekcjach religii
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Beata Misiek, Małgorzata Chrzanowska
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol MP / 57
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Nauczanie Jana Pawła II na lekcji religii
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele
religii szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Liczba godzin �������������������� 8
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Wychowawcze aspekty nauczania Jana Pawła II
• Jan Paweł II- autorytet czy idol?
• Wybrane aspekty nauczania papieskiego: Kościół, rodzina, Polska, kultura, życie
• Metody pracy z uczniem na lekcji religii w oparciu o nauczanie papieskie
CELE
– poznanie metod i form pracy z uczniem, umożliwiających przybliżenie najistotniejszych
aspektów nauczania Jana Pawła II
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Beata Misiek, Małgorzata Chrzanowska
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol MP / 58
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Chrześcijaństwo a inne religie
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Liczba godzin �������������������� 8
95
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Różnorodność religii - historia powstania, tradycja, współczesność
• Wartości religii chrześcijańskich w porównaniu z innymi religiami
• Kościół Katolicki w dialogu z wielkimi religiami świata
• Nowe ruchy religijne i sekty wywodzące się z największych religii świata
CEL
– przybliżenie prawd wiary, form kultu i codziennego życia różnych odłamów chrześcijaństwa oraz innych wielkich religii świata: judaizmu, islamu, buddyzmu, hinduizmu
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Beata Misiek, Małgorzata Chrzanowska
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol MP / 59
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Dekalog w odniesieniu do współczesnych
problemów moralnych
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Liczba godzin �������������������� 8
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Specyfika okresu dojrzewania
• Metody przybliżania uczniom Dekalogu
• Współczesne problemy moralne w świetle Dekalogu
CEL
– doskonalenie umiejętności przekazywania treści dotyczących Dekalogu i planowania
lekcji tematycznych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Beata Misiek, Małgorzata Chrzanowska
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
96
Symbol MP / 60
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Zwyczajni niezwyczajni – spojrzenie na postaci
świętych w kontekście problemów współczesnego człowieka
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele
religii szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Liczba godzin �������������������� 8
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Wybrani święci – przedstawiciele poszczególnych epok w życiu Kościoła
• Niezwykłe kobiety w historii chrześcijaństwa
• Współcześni święci i błogosławieni – zwyczajni ludzie, którzy osiągnęli świętość
CELE
– ukazanie postaci wybranych świętych i ich znaczenia w historii Kościoła i współczesnego człowieka
– poznanie metod pracy w ramach tzw. katechezy wokół postaci
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Beata Misiek, Małgorzata Chrzanowska
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol MP / 61
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Jezus – Żyd praktykujący, czyli co każdy
chrześcijanin powinien wiedzieć o judaizmie
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawowe założenia judaizmu
• Żydzi – starsi bracia w wierze
• Zwyczaje i tradycje żydowskie opisane w Ewangeliach
• Dialog Kościoła Katolickiego z judaizmem
CELE
– poznanie tradycji, zwyczajów i kultury żydowskiej w świetle Pisma Świętego
– przybliżenie nauki Kościoła na temat dialogu międzyreligijnego
97
– poznanie metod pracy z uczniami na lekcjach poświęconych religii i kulturze żydowskiej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Małgorzata Chrzanowska
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol MP / 62
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Nauczyciele świetlic szkolnych
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele świetlicy szkolnej
Liczba godzin �������������������� 20
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawy prawne działalności świetlicy
• Planowanie i dokumentowanie pracy świetlicy
• Świetlica w kontekście reformy programowej. Szanse i zagrożenia
• Zadania wychowawcy świetlicy
• Kontakt z uczniem na różnych etapach rozwoju
• Wymiana doświadczeń i sprawdzonych materiałów
• Realizacja szkolnych programów na zajęciach świetlicowych
• Wykorzystanie metod aktywizujących w tym metody projektu podczas zajęć świetlicowych
CEL
– ukierunkowanie działań na wspieranie rozwoju dziecka i wspomaganie realizacji programów szkoły
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 80 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jolanta Siwak
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol MP / 63
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Edukacja dziennikarska w szkole
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele
towych
Liczba godzin �������������������� 30
98
– konsultanci szkolnych gazet szkół i placówek oświa-
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Konstytucyjne i etyczne granice wolności słowa. Cenzura i autocenzura. Odpowiedzialność za słowo
• Analiza gazet uczestniczących w XX edycji Regionalnego Konkursu Gazet Szkolnych
• Wybrane gatunki dziennikarskie
• Internet jako źródło i narzędzie informacji – gazeta szkolna w Internecie
• Sposoby redagowania informacji prasowej
• Wybrane zagadnienia z prawa autorskiego i prasowego oraz z ustawy o języku polskim
• Sposoby organizacji zespołu redakcyjnego oraz zasady etyki dziennikarskiej
• Struktura gazety szkolnej
• Tworzenie dziennikarskich projektów edukacyjnych i wypełniania aplikacji o granty samorządowe
CELE
– wzbogacenie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji dziennikarskiej w szkole
– kształtowanie kultury i odpowiedzialności za słowo;
– przygotowanie do udziału w XXI edycji Regionalnego Konkursu Gazet Szkolnych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 120 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jerzy Wójcicki
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol MP / 64
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Jak kształtować umiejętności złożone
w kontekście nowej koncepcji egzaminów zewnętrznych
od roku 2012?
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele
historii, wiedzy o społeczeństwie oraz przedmiotów
przyrodniczych
Liczba godzin �������������������� 15
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Umiejętności złożone o charakterze problemowym w nowej podstawie programowej
• Budowanie i analiza zadań sprawdzających umiejętności złożone o charakterze problemowym
• Sposoby pracy z uczniem w kształtowaniu umiejętności służących rozwiązywaniu problemów
• Umiejętności złożone o charakterze problemowym sprawdzane na egzaminach zewnętrznych
99
CELE
– wzbogacenie umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej
– poznanie sposobów badania kompetencji uczniów
– rozwijanie umiejętności złożonych o charakterze problemowym w kontekście realizacji
nowej podstawy programowej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 60 zł
Prowadzący zajęcia������������ Lech Moryksiewicz
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
100
Wspomaganie pracy
nauczycieli szkół i placówek WN
Symbol WN / 01
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Jak organizować konkursy plastyczne i nie tylko?
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Rodzaje konkursów i ich charakterystyka
• Regulamin konkursu – zasady konstruowania, cele, kryteria oceny prac
• Inspiracje konkursowe
• Merytoryczne zaplecze konkursu
• Sposoby reklamowania konkursów, kanały informacyjne
• Rodzaje nagród konkursowych
CELE
– zapoznanie z rodzajami konkursów organizowanych w szkołach i ich specyfiką
– zapoznanie z zasadami tworzenia regulaminów konkursowych
– dostarczenie nauczycielom inspiracji do organizowania konkursów plastycznych i innych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Natalia Iwanow
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
101
Symbol WN / 02
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Jak organizować wystawy plastyczne w szkole,
świetlicy, przedszkolu?
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 20
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Wizualna organizacja przestrzeni szkolnej
• Podstawy kompozycji wystawowej, rodzaje wystaw, ćwiczenia w komponowaniu wystaw
• Komponowanie napisów wystawowych
• Techniki oprawiania prac plastycznych
• Materiały i narzędzia wykorzystywane do aranżacji wystaw
CELE
– poznanie zasad aranżowania wystaw plastycznych w szkole i placówkach edukacyjnych
– doskonalenie umiejętności technicznych przydatnych do aranżacji wystaw
– doskonalenie umiejętności organizacyjnych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 80 zł
Prowadzący zajęcia������������ Natalia Iwanow
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol WN / 03
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Opracowanie scenariuszy i przygotowanie
programów artystycznych w szkole
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych
Liczba godzin �������������������� 26
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Tworzenie etiud teatralnych
• Ćwiczenia impostacyjne głosu
• Ćwiczenia dykcyjne
• Interpretacja i analiza wybranych scenariuszy programów artystycznych
• Recytacja wiersza klasycznego, wiersza wolnego i prozy
• Mówienie tekstu z wykorzystaniem mikrofonu i mikroporytu
• Nagrywanie palybacku
102
CELE
– nabycie umiejętności układania scenariuszy programów artystycznych i prób przedstawień szkolnych
– wykorzystanie dramy i inscenizacji jako metody w procesie dydaktycznym
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 105 zł
Prowadzący zajęcia������������ Maria Bednarczyk-Antczak, Maciej Michalski
Kierownik formy���������������� Jan Bartczak
Symbol WN / 04
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Właściwa organizacja uczniowskiej nauki
sposobem zwiększenia efektywności procesów poznawczych
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 12
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Planowanie i efektywne wykorzystywanie czasu nauki
• Rola motywacji, uwagi i stresu w procesach poznawczych
• Organizacja uczniowskiego warsztatu nauki, powtarzanie, proste strategie opracowania
materiału
• Sporządzanie notatek, przygotowanie się do efektywnej pracy umysłowej
• Zasady higieny pracy umysłowej
• Prawa kojarzenia
• Przykład zastosowania wybranej mnemotechniki,
CELE
– pomoc w przygotowaniu zajęć na temat właściwej organizacji procesu uczenia się
– zapoznanie z problematyką technologii pracy umysłowej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 50 zł
Prowadzący zajęcia������������ Piotr Molenda
Kierownik formy���������������� Piotr Molenda
103
Symbol WN / 05
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Różnorodne metody i programy zwiększające
skuteczność uczenia się
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Superlearning – przyspieszone uczenie się: rola muzyki i oddychania
• Kinezjologia edukacyjna – podstawowe zasady, przykładowe ćwiczenia
• Programowanie Neurolingwistyczne (NLP) w edukacji – wybrane rozwiązania
• Przykłady zastosowania mnemotechnik w nauczaniu
CELE
– poznanie przykładowych metod i programów zwiększających skuteczność uczenia się
– wzbogacenie warsztatu metodycznego o znajomość alternatywnych strategii uczenia się
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Piotr Molenda
Kierownik formy���������������� Piotr Molenda
Symbol WN / 06
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Jak doskonalić pamięć? Mnemotechniczne sposoby
zapamiętywania informacji
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 12
TEMATYKA ZAJĘĆ
• „Grzechy” pamięci
• Znaczenie motywacji i uwagi w procesie zapamiętywania, rola wyobraźni
• Dzieje mnemotechniki
• Współczesne strategie mnemotechniczne – wybrane przykłady
• Różnorodne sposoby zapamiętywania informacji z wykorzystaniem mnemotechnik
CELE
– przedstawienie wybranych strategii mnemotechnicznych i sposobów zwiększających
efektywność zapamiętywania i uczenia się
104
– kształtowanie umiejętności zastosowania wybranych mnemotechnik
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 50 zł
Prowadzący zajęcia������������ Piotr Molenda
Kierownik formy���������������� Piotr Molenda
Symbol WN / 07
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Szybkie czytanie
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 16
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Trudności i błędy w czytaniu
• Techniki efektywnego czytania
• Poszerzanie pola widzenia, ćwiczenie nawyków dobrego czytelnika
• Filtrowanie i grupowanie informacji, sposoby opracowywania materiału, budowanie
struktury wiedzy
• Mapy mentalne, różnorodne sposoby notowania
• Wyszukiwanie informacji w tekście
CELE
– zapoznanie z tematyką efektywnego i szybkiego czytania
– doskonalenie umiejętności wykorzystywania technik szybkiego czytania i notowania
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 65 zł
Prowadzący zajęcia������������ Piotr Molenda
Kierownik formy���������������� Piotr Molenda
Symbol WN / 08
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Indywidualizacja nauczania / uczenia się w oparciu
o preferencje sensoryczne uczniów
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 8
105
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Model ucznia z preferencjami wzrokowymi, słuchowymi i kinestetycznymi
• Preferencje sensoryczne a sposób uczenia
• Diagnoza funkcji półkul mózgowych
• Model rozwoju uczenia się
• Inteligencja wieloraka w praktyce szkolnej
• Style uczenia się
• Płeć a przetwarzanie informacji
CELE
– przypomnienie zasad indywidualizacji procesu nauczania / uczenia się
– wdrożenie nauczycieli do stosowania diagnozy preferencji sensorycznych i stylów uczenia się
– wymiana doświadczeń w obszarze organizacji i kultury pracy szkół
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jan Bartczak
Kierownik formy���������������� Jan Bartczak
Symbol WN / 09
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Metody aktywizujące w procesie
nauczania / uczenia się
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 8
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Metody pasywne i aktywne w nauczaniu – stożek Deal'a
• Wybrane metody wizualne i ich przydatność
• Aktywizująca rola metod audytywnych
• Aktywizowanie za pomocą metod podających i problemowych
• Wybrane metody kinestetyczne i ich znaczenie
• Metody eksponujące w nauczaniu
CELE
– ukazanie skuteczności metod nauczania z podziałem na pasywne i aktywne
– wymiana doświadczeń związanych ze skutecznością metod aktywnych
106
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jan Bartczak
Kierownik formy���������������� Jan Bartczak
Symbol WN / 10
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Metoda projektu w praktyce szkolnej –
uczniowski projekt edukacyjny
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 8
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Metoda projektu jako przejaw konstruktywizmu w kreowaniu aktywności szkoły
i uczniów
• Projekt uczniowski a organizacja pracy szkoły
• Zadania nauczycieli i uczniów w projekcie
• Kryteria i zasady oceniania oraz prezentacji projektów
• Analiza przykładów dobrej praktyki
• Diagnoza funkcji pełnionej w zespole projektowym
CELE
– przedstawienie propozycji sposobu wdrażania w szkole metody projektu
– wymiana doświadczeń w oparciu o uprzednie dokonania szkół
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jan Bartczak
Kierownik formy���������������� Jan Bartczak
Symbol WN / 11
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Innowacje pedagogiczne, jak je wdrażać
w szkole?
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 8
107
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawa prawna innowacji i eksperymentów pedagogicznych
• Cele i założenia innowacji pedagogicznych
• Rodzaje innowacji pedagogicznych
• Dokumentacja opisująca działalność innowacyjną
• Przykłady udanych praktyk innowacyjnych
CEL
– przygotowanie nauczycieli do opracowania i wdrożenia innowacji pedagogicznej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Danuta Iwona Grzanka, Jolanta Siwak
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
Symbol WN / 12
Tytuł formy������������������������ Kurs. Jak tworzyć i modyfikować programy nauczania
w kształceniu ogólnym
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele wszystkich przedmiotów
Liczba godzin �������������������� 15
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Nowa podstawa programowa a program nauczania
• Formalne i prawne podstawy opracowywania programów nauczania
• Struktura programu nauczania
• Zasady tworzenia i procedury wdrożenia programów edukacyjnych
• Modyfikowanie wybranego programu nauczania
• Zasady i sposoby ewaluacji programów
CELE
– wzbogacenie umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu
– zdobycie umiejętności niezbędnych do tworzenia programów nauczania
– zdobycie umiejętności tworzenia narzędzi do ewaluacji programów
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 60 zł
Prowadzący zajęcia������������ Lech Moryksiewicz
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
108
Symbol WN / 13
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Elementy oceniania kształtującego
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów
Liczba godzin �������������������� 16
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Co to jest ocenianie kształtujące?
• Elementy oceniania kształtującego: cele lekcji, kryteria oceniania, informacja zwrotna,
pytania kluczowe, techniki zadawania pytań, ocena koleżeńska, samoocena uczniowska
• Elementy oceniania w praktyce
CEL
– zapoznanie z ideą oceniania kształtującego i jego elementami
Koszt���������������������������������� 65 zł
Prowadzący zajęcia������������ Ewa Kowalczyk-Wiśniewska
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol WN / 14
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Współpraca z rodzicami
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 16
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Współpraca z rodzicami – założenia i analiza sytuacji
• Określenie celów współpracy z rodzicami
• Współpraca oczami rodziców i nauczycieli
• Motywacja do współpracy
• Zasady współpracy
• Zarządzanie sobą, uczniami, rodzicami, współpracą
• Osobiste wzorce myślenia i działania
• Techniki uruchamiające potencjał obu półkul mózgowych, praca z wyobraźnią, wizualizacja
• Formy współpracy z rodzicami
CELE
– uświadomienie, czym jest obszar osobistych wzorców myślenia i działania oraz talentów
i umiejętności w kontekście pracy z uczniami oraz w relacjach z rodzicami.
109
– poznanie form współpracy z rodzicami
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 125 zł
Prowadzący zajęcia������������ Anna Brzosko, Marek Lecko
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol WN / 15
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Współpraca z rodzicami –
jak pracować z „trudnym” rodzicem
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Zadania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami
• Warunki rozmowy z rodzicami
• Rozmowy z rodzicami ze względu na różne cele
• Korespondencja nauczyciela z rodzicem
• Prawa nauczyciela w kontaktach z uczniem i jego rodzicami
CEL
– poszerzenie umiejętności komunikacyjnych w relacji nauczyciel – rodzic
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25
Prowadzący zajęcia������������ Agnieszka Marecka
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol WN / 16
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Metodyka prowadzenia wywiadówki
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 15
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Metodyka prowadzenia wywiadówki
• Rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców i uczniów
110
• Tworzenie nowych możliwości wspomagania rodziców w ich funkcji wychowawczej
• Tworzenie dobrego klimatu w relacjach szkoła – rodzice
• Wykorzystanie metod aktywizujących podczas spotkań z rodzicami
CEL
– upowszechnienie dobrych i ciekawych praktyk związanych z prowadzeniem wywiadówki
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 60 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jolanta Siwak, Maria Woźniak
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol WN / 17
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Analiza transakcyjna – szkolne gry uczniów
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Definicja gier wg teorii analizy transakcyjnej
• Wprowadzenie do teorii Analizy Transakcyjnej
• Rozpoznawanie indywidualnych poziomów JA
• Analiza gier prowadzonych przez uczniów
• Indywidualne strategie radzenia sobie z grami
• Postawy, które pozwalają wygrywać
CELE
– zapoznanie z metodą pracy Analizą Transakcyjną
– rozpoznawanie gier prowadzonych w szkole
– nabycie umiejętności rozpoznawania osobistych stanów JA
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 65 zł
Prowadzący zajęcia������������ Marek Lecko, Anna Brzosko
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
111
Symbol WN / 18
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Kreatywność na co dzień w pracy nauczyciela
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Pojęcie kreatywności, innowacyjności
• Łamanie stereotypowego sposobu myślenia
• Twórczy umysł w działaniu
• Pozytywne myślenie – szansa na lepsze jutro – lepszy start
CEL
– rozwijanie twórczego myślenia i wykorzystanie innowacyjnych pomysłów w szkole
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Anna Szafran
Kierownik formy���������������� Jadwiga Płuska
Symbol WN / 19
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Rozwijanie kreatywnej postawy nauczyciela
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 8
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Pojęcie kreatywności, cechy charakterystyczne osoby twórczej i kreatywnej
• Czynniki wpływające na rozwój kreatywnego myślenia, bariery blokujące kreatywność
• Sposoby doskonalenia indywidualnej kreatywności i innowacyjności
• Podstawowe strategie i techniki skutecznego rozwiązywania problemów
• Posługiwanie się myśleniem wg zasad Edwarda De Bono
• Praca zespołowa oraz praca w zespole: trening osobistego doskonalenia innowacyjnego
myślenia
CELE
– rozwijanie umiejętności doskonalenia indywidualnej kreatywności i innowacyjności
– wzbogacenie wiedzy nauczyciela w zakresie podnoszenia codziennej efektywności działań
112
– doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie strategii twórczego rozwiązywania
problemów
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Ewa Kaniecka
Kierownik formy���������������� Piotr Molenda
Symbol WN / 20
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Umiejętność radzenia sobie z własną złością
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 20
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Sytuacje wywołujące dyskomfort psychiczny
• Analiza konwencjonalnego postępowania
• Sposoby radzenia z własną złością
• Trening krok po kroku
• Ewaluacja
CEL
– poznanie alternatywnych sposobów radzenia sobie w sytuacji trudnej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 80 zł
Prowadzący zajęcia������������ Bożena Roszak
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol WN / 21
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Jak radzić sobie ze stresem i uczyć się
w ostatnich chwilach przed egzaminem?
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawy psychologii uczenia się
113
• Techniki szybkiego uczenia się i odpoczywania – analiza i planowanie
• Co to jest stres i jak się przejawia?
• Jak radzić sobie ze stresem? – reduktory i monity
CELE
– zdobycie umiejętności wspierania ucznia w radzeniu sobie ze stresem przedegzaminacyjnym
– zdobycie umiejętności wspierania ucznia w procesie uczenia się przed egzaminami
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Agnieszka Marecka
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol WN / 22
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Zarządzanie czasem
i organizacja pracy własnej nauczyciela
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Czas i jego znaczenie
• Umiejętność planowania
• Zarządzanie czasem czy zarządzanie sobą w czasie
• Bariery w planowaniu
• Skuteczne metody planowania pracy własnej
• Jak zarządzać swoim czasem by efektywnie żyć?
CEL
– rozwijanie umiejętności planowania i organizowania czasu pracy
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Anna Szafran
Kierownik formy���������������� Jadwiga Płuska
114
Symbol WN / 23
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Syndrom wypalenia zawodowego nauczyciela
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Co to jest stres?
• Stres i eustres
• Czy istnieje pozytywny stres?
• Wypalenie zawodowe
• Czy mam syndrom wypalenia zawodowego? – diagnoza
• Jak poradzić sobie ze stresem?
CEL
– rozwijanie umiejętności rozpoznawania symptomów stresu, wypalenia zawodowego
i zasad skutecznego zapobiegania temu zjawisku
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Anna Szafran
Kierownik formy���������������� Jadwiga Płuska
Symbol WN / 24
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Sztuka autoprezentacji – zasady savouir vivre
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Autoprezentacja
• Komunikacja interpersonalna
• Znaczenie pierwszego wrażenia
• Zasady savouir vivre
CEL
– doskonalenie umiejętności autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej
115
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Anna Szafran
Kierownik formy���������������� Jadwiga Płuska
Symbol WN 25
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Coaching
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele i dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 12
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Coaching – czym jest?
• Empatia, podsumowania parafrazy, powtórzenia
• Zadawanie pytań w coachingu
• Rola ciszy w komunikacji
• Stosowanie i interpretowanie komunikacji niewerbalnej w coachingu
• Informacja zwrotna i jej zastosowanie
• Elementy rozmowy coachingowej
• Zastosowanie coachingu w pracy nauczyciela
CELE
– zdobycie wiedzy na temat wykorzystania coachingu w pracy nauczyciela
– zdobycie umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 90 zł
Prowadzący zajęcia������������ Anna Brzosko, Marek Lecko
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol WN / 26
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Ćwiczenia z emisji głosu
Adresaci szkolenia����������������� nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Liczba godzin �������������������� 22
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Prawidłowe impostowanie samogłosek i spółgłosek
• Ćwiczenia oddechowe
116
• Ćwiczenia dykcyjne
• Wygłaszanie tekstu przez mikrofon
CELE
– zapoznanie słuchaczy z podstawowymi ćwiczeniami dykcyjnymi
– zapoznanie słuchaczy z ćwiczeniami impostacyjnymi głosu potrzebnymi w pracy nauczyciela
– doskonalenie umiejętności wykorzystania głosu w pracy nauczyciela
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 90 zł
Prowadzący zajęcia������������ Maciej Michalski
Kierownik formy���������������� Jan Bartczak
Symbol WN / 27
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Mapy myśli – nowy sposób myślenia i notowania
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 4
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Mapy myśli – założenia i zasady tworzenia
• Lekcje z wykorzystaniem map myśli
• Elektroniczny program do tworzenia map myśli
CELE
– poznanie sposobów na lepsze wykorzystanie potencjału swojego mózgu
– kształtowanie umiejętności wykorzystania map myśli w pracy z uczniem
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Ewa Kanieca
Kierownik formy���������������� Piotr Molenda
Symbol WN / 28
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Nauczyciel przewodnikiem po świecie reklam
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 6
117
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Rozpoznawanie mechanizmów reklamy dla dzieci
• Jak buduje się przywiązanie do marki?
• Pobudzanie wyobraźni
• Cyberdziecko – w wirtualnym świecie reklamy
• W poszukiwaniu tożsamości
• Wpływ rówieśników na przekaz reklamowy
• Udział zmysłów w kreowaniu wizerunku
CELE
– nabycie umiejętności rozpoznawania mechanizmów cyberświata reklam
– poznanie zasad wpływu rówieśniczego w odbiorze reklam
– nabycie umiejętności rozpoznawania sposobów oddziaływania reklamy na dziecko
Koszt���������������������������������� 65 zł
Prowadzący zajęcia������������ Marek Lecko, Anna Brzosko
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol WN / 29
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Ratownictwo i samoratownictwo medyczne
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 24
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Rozpoznawanie stanów zagrożenia zdrowia i życia
• Postępowanie na miejscu wypadku
• Udzielanie pierwszej pomocy
• Ratownicze pozycje złożeniowe poszkodowanego
• Reanimacja krążeniowo-oddechowa
• Samoratownictwo w zawale serca
CEL
– przygotowanie do organizowania działań ratowniczych i udzielania pomocy medycznej
w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 95 zł
Prowadzący zajęcia������������ Anna Brzezińska
Kierownik formy���������������� Piotr Molenda
118
Symbol WN / 30
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Lider doradztwa zawodowego w szkole
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele
wodowego
Liczba godzin �������������������� 6
szkół i placówek oświatowych, liderzy doradztwa za-
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawy formalne doradztwa zawodowego w szkole
• Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
• Rola i zadania lidera doradztwa zawodowego w szkole
• Warsztat pracy lidera szkolnego doradztwa zawodowego
CELE
– rozwijanie umiejętności planowania i organizowania wewnątszkolnego systemu doradztwa zawodowego
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Katarzyna Murszewska, Jadwiga Płuska
Kierownik formy���������������� Jadwiga Płuska
Symbol WN / 31
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Przygotowanie młodzieży
do wejścia na rynek pracy
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele – wychowawcy w szkołach kształcących w zawodzie
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Sposoby i metody poszukiwania pracy
• Wymagania pracodawcy XXI wieku
• Rozmowa z pracodawcą
• Pierwszy dzień w pracy
CEL
– wsparcie nauczycieli w przygotowaniu młodzieży do aktywnego wchodzenia na rynek
pracy
119
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Anna Szafran
Kierownik formy���������������� Jadwiga Płuska
Symbol WN / 32
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Poradnictwo zawodowe w kontekście kształcenia
ustawicznego
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Formalno-prawne podstawy doradztwa zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej
• Rola, zadania i znaczenie świadczenia usług poradnictwa zawodowego
• Lekcja wychowawcza z doradztwa zawodowego
• Lekcje z zawodoznawstwa
CEL
– rozwijanie umiejętności planowania i organizowania usług poradnictwa zawodowego
w szkołach prowadzących kształcenie ponadgimnazjalne w kontekście kształcenia ustawicznego
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Katarzyna Murszewska
Kierownik formy���������������� Jadwiga Płuska
Symbol WN / 33
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Budowanie warsztatu pracy młodego nauczyciela
i wychowawcy
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 25
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Nauczyciel i wychowawca w świetle obowiązującego prawa oświatowego
• Planowanie pracy nauczyciela i wychowawcy
120
•
•
•
•
•
•
•
Miejsce wychowania w klasie i szkole
Profilaktyka a wychowanie
Budowanie autorytetu nauczyciela i wychowawcy
Trudna sztuka komunikacji interpersonalnej
Współpraca nauczyciela i wychowawcy z rodzicami uczniów
Projektowanie zajęć szkolnych z zastosowaniem metod aktywizujących
Ewaluacja pracy nauczyciela i wychowawcy
CEL
– wzbogacenie wiedzy i umiejętności w budowaniu własnego warsztatu pracy nauczyciela
wychowawcy
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 100 zł
Prowadzący zajęcia������������ Maria Tomalak
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol WN / 34
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Awans zawodowy nauczyciela.
Jak zostać nauczycielem kontraktowym?
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele stażyści wszystkich typów szkół i placówek
Liczba godzin �������������������� 8
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji
• Zadania w okresie odbywania stażu
• Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego
• Jak przygotować się do rozmowy z komisją kwalifikacyjną?
CEL
– zapoznanie z wymaganiami i podstawami prawnymi regulującymi procedury awansu
zawodowego
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Krystyna Liszewska, Maria Woźniak
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
121
Symbol WN / 35
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Awans zawodowy nauczyciela.
Jak zostać nauczycielem mianowanym?
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele kontraktowi wszystkich typów szkół i placówek
Liczba godzin �������������������� 8
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji
• Powinności w okresie odbywania stażu
• Wymagania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
• Jak przygotować się do prezentacji dorobku zawodowego?
CEL
– zapoznanie z wymaganiami i podstawami prawnymi regulującymi procedury awansu
zawodowego
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Krystyna Liszewska, Maria Woźniak
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol WN / 36
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Awans zawodowy nauczyciela.
Jak zostać nauczycielem dyplomowanym?
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele mianowani wszystkich typów szkół i placówek
Liczba godzin �������������������� 8
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji
• Powinności w okresie odbywania stażu
• Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
• Opis i analiza dorobku zawodowego
• Jak przygotować się do rozmowy z komisją kwalifikacyjną?
CEL
– zapoznanie z wymaganiami i podstawami prawnymi regulującymi procedury awansu
zawodowego
122
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 35 zł
Prowadzący zajęcia������������ Krystyna Liszewska, Maria Woźniak
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol WN / 37
Tytuł formy������������������������ Seminarium Nauczyciel przedmiotów zawodowych
na ścieżce awansu
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedmiotów zawodowych
Liczba godzin �������������������� 4
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Procedury awansu zawodowego
• Planowanie rozwoju zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego
• Dokumentowanie dorobku zawodowego
CELE
– doskonalenie umiejętności planowania i dokumentowania swojego rozwoju zawodowego
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� bezpłatne
Prowadzący zajęcia������������ Jadwiga Płuska
Kierownik formy���������������� Jadwiga Płuska
Symbol WN / 38
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Opiekun stażu w awansie zawodowym
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych – opiekunowie stażu
Liczba godzin �������������������� 6
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Zadania opiekuna stażu w świetle prawa oświatowego
• Dokumentowanie zadań opiekuna stażu
• Formy wspomagania nauczyciela na ścieżce awansu zawodowego
• Projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu
123
CEL
– zapoznanie z zadaniami i obowiązkami opiekuna stażu
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Krystyna Liszewska, Maria Woźniak
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
Symbol WN / 39
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Rozwiązywanie problemów za pomocą komputera
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 12
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Edytor tekstu: praca z tabelami, porządkowanie danych w tabelach, formatowanie tabel
• Stosowanie nagłówków, stopek, wstawianie kolumn, edytor równań
• Arkusz kalkulacyjny: analiza danych, dziennik lekcyjny, prezentacja danych w formie
wykresu
• PowerPoint: wykonanie prezentacji z wykorzystaniem wzorca slajdów
• Publisher: ulotka informacyjna, zaproszenie, gazetka szkolna
CEL
– przekazanie praktycznej wiedzy pozwalającej wykorzystać komputer w pracy nauczyciela
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 110 zł
Prowadzący zajęcia������������ Elżbieta Marchwacka
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol WN / 40
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Podstawy użytkowania komputera i Internetu
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 32
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawowe informacje o komputerze i jego zastosowaniu
124
• Podstawowe cechy środowiska MS Windows. Aplikacje podręczne środowiska Windows – Akcesoria
• Organizacja zapisu danych w pamięciach zewnętrznych komputera
• Edytor tekstu z elementami grafiki
• Podstawy arkusza kalkulacyjnego
• Drukowanie i korzystanie z urządzeń dodatkowych
• Internet
• Poczta elektroniczna
• Fora dyskusyjne
• Inne usługi internetowe (FTP, IRC, itp.)
CEL
– kształtowanie umiejętności posługiwania się komputerem, jego podstawowym oprogramowaniem oraz przeglądarkami internetowymi
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 290 zł
Prowadzący zajęcia������������ Wojciech Kos
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol WN / 41
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Multimedia w pracy nauczyciela
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 32
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Fotografowanie i filmowanie przy pomocy aparatu i kamery cyfrowej
• Obróbka zdjęć i filmów oraz ich prezentacja
CEL
– kształtowanie umiejętności posługiwania się aparatem i kamerą cyfrową oraz przetwarzania materiałów otrzymanych przy ich pomocy
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 290 zł
Prowadzący zajęcia������������ Wojciech Kos
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
125
Symbol WN / 42
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Alligator Flash Designer –
podstawy tworzenia animacji i materiałów interaktywnych
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 32
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Tworzenie prostych obiektów
• Animowanie obiektów
• Przejścia między obiektami
• Złożone animacje
• Tworzenie materiałów interaktywnych
• Wykorzystanie tablicy interaktywnej
CEL
– kształtowanie umiejętności posługiwania się programem Alligator Flash Designer
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 290 zł
Prowadzący zajęcia������������ Wojciech Kos
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol WN / 43
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Flash – podstawy tworzenia animacji
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 16
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Tworzenie prostych obiektów
• Animowanie obiektów
• Przejścia między obiektami
• Złożone animacje
CEL
– kształtowanie umiejętności posługiwania się programem Flash
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
126
Koszt���������������������������������� 150 zł
Prowadzący zajęcia������������ Wojciech Kos
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol WN / 44
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Podstawy relacyjnych baz danych – Access
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 16
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Tworzenie bazy danych składającej się z kilku tabel
• Tworzenie kwerend
• Wykorzystanie formularzy do wprowadzania i edycji danych
• Drukowanie raportów
CEL
– kształtowanie umiejętności posługiwania się relacyjnymi bazami danych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 150 zł
Prowadzący zajęcia������������ Wojciech Kos
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol WN / 45
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Publisher jako narzędzie do tworzenia
szkolnych publikacji
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 16
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Tworzenie zaproszeń, dyplomów, broszur, ogłoszeń
• Tworzenie prostych stron WWW
• Publikowanie stron w Internecie
CEL
– kształtowanie umiejętności posługiwania się programem Publisher do przygotowania
szkolnych publikacji
127
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 150 zł
Prowadzący zajęcia������������ Wojciech Kos
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol WN / 46
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Tworzenie i zarządzanie stronami WWW – Joomla
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 32
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Instalacja
• Administracja
• Tworzenie menu witryny
• Umieszczanie grafiki w witrynie
• Import – eksport bazy danych MySQL
CEL
– kształtowanie umiejętności posługiwania się systemem CMS – Joomla
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 290 zł
Prowadzący zajęcia������������ Paweł Rutecki
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol WN / 47
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Tworzenie stron WWW – cz. I
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 32
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Wprowadzenie do języka HTML i XHTML
• Składnia i główne komendy języka (X)HTML
• Tworzenie strony internetowej za pomocą aplikacji Macromedia Dreamweaver
• Publikowanie stron www w sieci
128
CEL
– kształtowanie umiejętności tworzenia stron internetowych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 290 zł
Prowadzący zajęcia������������ Wojciech Kos
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol WN / 48
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Tworzenie stron WWW – cz. II
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych, którzy ukończyli cz. I
Liczba godzin �������������������� 32
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Tworzenie szkolnej strony internetowej za pomocą aplikacji Macromedia Dreamweaver
• Projektowanie strony i jej publikacja w praktyce
CEL
– doskonalenie umiejętności projektowania i tworzenia stron internetowych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 290 zł
Prowadzący zajęcia������������ Paweł Rutecki
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol WN / 49
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego
w pracy nauczyciela
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 16
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Organizacja skoroszytów i arkuszy
• Użyteczne formuły i funkcje arkusza
• Arkusz kalkulacyjny jako baza danych
• Praktyczne zastosowania arkusza kalkulacyjnego
129
CEL
– kształtowanie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym przez nauczyciela
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 150 zł
Prowadzący zajęcia������������ Wojciech Kos
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol WN / 50
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Wykorzystanie programu Publisher
w pracy nauczyciela
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 10
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Różnorodne publikacje do drukowania
• Zestawy projektów w programie i ich wykorzystanie do gazetki szkolnej
CEL
– przekazanie praktycznej wiedzy pozwalającej na sprawne i szybkie posługiwanie się programem Publisher oraz jego wykorzystanie w pracy dydaktycznej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 90 zł
Prowadzący zajęcia������������ Elżbieta Marchwacka
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol WN / 51
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Zastosowanie technologii informatycznych w pracy
nauczyciela: tworzenie prezentacji multimedialnych
w programie PowerPoint
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 14
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Układ i tło slajdu
130
•
•
•
•
•
•
•
Edycja tekstu w slajdzie
Wstawianie grafiki i zdjęć
Wstawianie dźwięku i klipu wideo
Nawigacja w prezentacji
Animacje i pokaz slajdów
Notatki i materiały informacyjne
Obsługa zestawu multimedialnego
CELE
– przekazanie praktycznej wiedzy pozwalającej na sprawne i szybkie posługiwanie się programem PowerPoint oraz jego wykorzystanie w pracy dydaktycznej
– uzyskanie umiejętności obsługi projektora multimedialnego
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 130 zł
Prowadzący zajęcia������������ Elżbieta Marchwacka
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol WN / 52
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Obraz cyfrowy –
istotny środek komunikacji w XXI wieku
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 26
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Wykorzystanie fotografii w procesie dydaktycznym
• Podstawowe pojęcia w fotografii
• Kadrowanie jako jedna z form organizowania przestrzeni i ekspresji w fotografii
• Oświetlenie w fotografii
• Studio fotograficzne – podstawy pracy z oświetleniem studyjnym
• Czarno-białe czy kolorowe? – wybór materiału fotograficznego
• Reportaż – element narracji
• Portret – jednoklatkową opowieść o człowieku
• Plener fotograficzny
CELE
– poszerzenie wiedzy z dziedziny historii fotografii
– wzbogacenie wiedzy z zakresu podstawowych środków wyrazu fotograficznego i filmowego (reportaż, portret, krajobrazy)
131
– kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy z fotografii na zajęciach szkolnych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 105 zł
Prowadzący zajęcia������������ Agnieszka Baraniecka, Maciej Michalski
Kierownik formy���������������� Stefan Mikołajczak
Symbol WN / 53
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Komputerowa obróbka grafiki
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 32
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Wprowadzenie do grafiki komputerowej
• Konfiguracja GIMPa. Palety i okna dialogowe. Narzędzia malarskie i edycyjne
• Warstwy, ścieżki, kanały i maski w edycji obrazów. Skalowanie i kadrowanie. Korekcja
i retusz obrazów
• Tworzenie kompozycji graficznych. Przygotowanie obrazu na potrzeby www
• Tajniki korekcji obrazów
• Fotograficzne efekty specjalne. Prezentacja fotografii
CELE
– poznanie podstaw komputerowego zapisu grafiki
– kształtowanie umiejętności obróbki grafiki
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 290 zł
Prowadzący zajęcia������������ Wojciech Kos
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol WN / 54
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Fronter – platforma e-learningowa w nauczaniu
różnych przedmiotów
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 32
132
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Dodawanie użytkowników
• Zarządzanie użytkownikami
• Tworzenie zasobów edukacyjnych
• Sprawdzanie zdobytej wiedzy przez uczniów
• Praca w zespole na platformie Frontera
CEL
– kształtowanie umiejętności posługiwania się platformą e-learningową – Fronter
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 290 zł
Prowadzący zajęcia������������ Wojciech Kos
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol WN / 55
Tytuł formy������������������������ Warsztaty. Moodle – platforma e-learningowa w nauczaniu
różnych przedmiotów
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 32
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Dodawanie użytkowników
• Zarządzanie użytkownikami
• Tworzenie zasobów edukacyjnych
• Sprawdzanie zdobytej wiedzy przez uczniów
CEL
– kształtowanie umiejętności posługiwania się platformą e-learningową – Moodle
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 290 zł
Prowadzący zajęcia������������ Wojciech Kos
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
133
Symbol WN / 56
Tytuł formy������������������������ Seminarium. Podstawy edytorstwa
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 4
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Świat DTP
• Technologia składu
• Redakcja techniczna i graficzna tekstu
CELE
– zapoznanie z warsztatem edytorskim
– wzbogacenie wiedzy w zakresie zasad i norm edytorskich
– doskonalenie umiejętności składu komputerowego tekstu
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� bezpłatna
Prowadzący zajęcia������������ Lidia Łyszczak
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol WN / 57
Tytuł formy������������������������ Kurs. Kierownik wycieczek szkolnych
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 20
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Krajoznawstwo i turystyka w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Przepisy prawne regulujące organizację turystyki
• Organizacja wycieczek szkolnych. Obowiązki kierownika wycieczki
• Metodyka organizowania szkolnych wycieczek turystyczno-krajoznawczych
• Zasady bezpieczeństwa, życia i zdrowia uczestników wycieczek szkolnych
• Zasady udzielania pomocy przedmedycznej
• Zasady organizacji turystyki kwalifikowanej
CELE
– zapoznanie się z zasadami organizowania krajoznawstwa i turystyki w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły
134
– poznawanie procedury organizowania i przeprowadzania wycieczek szkolnych
– poznanie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny w czasie wycieczek szkolnych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 80 zł
Prowadzący zajęcia������������ Józef Kozan, Stefan Mikołajczak
Kierownik formy���������������� Stefan Mikołajczak
Symbol WN / 58
Tytuł formy������������������������ Kurs. Kurs przygotowawczy dla kandydatów
na wychowawców wypoczynku
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 36
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
• Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
• Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej
• Obowiązki wychowawcy grupy
• Wychowanie fizyczne i sport. Turystyka i krajoznawstwo
• Zajęcia kulturalno-oświatowe
• Zajęcia praktyczno-techniczne
• Prace społecznie użyteczne
• Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
CEL
– zapoznanie z podstawowymi problemami opieki i pracy wychowawczej podczas wypoczynku dzieci i młodzieży
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 140 zł
Prowadzący zajęcia������������ Józef Kozan, Stefan Mikołajczak
Kierownik formy���������������� Stefan Mikołajczak
135
Symbol WN / 59
Tytuł formy������������������������ Kurs. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 10
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Planowanie pracy wychowawczej
• Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
• Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
• Organizacja pracy kierownika wypoczynku z personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym
• Prowadzenie dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy
CELE
– aktualizacja wiedzy z zakresu kierowania, planowania i organizowania wypoczynku
dzieci i młodzieży
– poznanie zasad prowadzenia dokumentacji wypoczynku
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 70 zł
Prowadzący zajęcia������������ Józef Kozan, Stefan Mikołajczak
Kierownik formy���������������� Stefan Mikołajczak
136
Rady Pedagogiczne RP
Symbol RP / 01
Tytuł formy������������������������ W jaki sposób poprawić wyniki sprawdzianu?
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych szkół podstawowych
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Tworzenie szkolnego raportu z diagnoz i wyników sprawdzianu zewnętrznego
• Opracowanie i wdrożenie programu poprawy efektywności kształcenia
• Program rozwoju klasy i program rozwoju ucznia
• Wdrożenie do procesu dydaktycznego szkoły wniosków wynikających z analiz wyników
• Tworzenie i realizacja projektów i programów w oparciu o wyniki z diagnoz
• Ocenianie nastawione na sukces ucznia
CEL
– upowszechnienie różnorodnych form poprawy wyników w szkole
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jolanta Siwak, Małgorzata Sulewska
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol RP / 02
Tytuł formy������������������������ Ewaluacja działań edukacyjnych szkoły / placówki
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych szkół i placówek
Liczba godzin �������������������� 5
137
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna w szkole / placówce
• Założenia ewaluacji w szkole
• Projekt ewaluacji wewnętrznej w szkole
• Metody i techniki ewaluacji wewnętrznej
• Raportowanie działań ewaluacyjnych
• Wykorzystanie wyników ewaluacji do projektowania zmian w szkole
CELE
– doskonalenie umiejętności projektowania ewaluacji wewnętrznej w szkole
– wzbogacenie wiedzy i umiejętności na temat ewaluacji
– budowanie świadomości wykorzystywania ewaluacji do projektowania zmian w szkole
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Danuta Iwona Grzanka
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
Symbol RP / 03
Tytuł formy������������������������ Motywacja – tajemnica szkolnych sukcesów
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych szkół podstawowych i gimnazjów
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Cztery grupy uczniów mających problemy z motywacją
• Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna – kary i nagrody oraz rola uniesienia w dążeniu
do celu
• Sposoby oceniania wpływające na wzrost motywacji
• Bariery w komunikacji z uczniem przeszkodą w rozwoju motywacji
• Rodzaje prac domowych zwiększających motywację
CELE
– przypomnienie zasad i mechanizmów wzbudzania motywacji wśród uczniów
– wdrożenie do stałej refleksji na rolą motywacji w procesie nauczania / uczenia się
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jan Bartczak
Kierownik formy���������������� Jan Bartczak
138
Symbol RP / 04
Tytuł formy������������������������ Portret ucznia kreatywnego w szkole
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rady pedagogicznych szkół podstawowych i gimnazjów
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Szkoła sprzyjająca budowaniu kreatywnych postaw uczniów
• Obszary kreatywności i twórczość w szkole
• Nauczanie myślenia w szkole
• Temperament a kreatywność. Co mówi odkrywca inteligencji wielorakich?
• Model ucznia kreatywnego – portret zaangażowanego europejczyka
CELE
– ukazanie roli twórczości i kreatywności ucznia w procesie nauczania / uczenia się
– zapoznanie z opisem umiejętności ucznia kreatywnego
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jan Bartczak
Kierownik formy���������������� Jan Bartczak
Symbol RP / 05
Tytuł formy������������������������ Indywidualizacja nauczania / uczenia się w oparciu
o preferencje sensoryczne uczniów – cz. I
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych szkół i placówek
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Portrety uczniów: wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy
• Preferencje sensoryczne a sposób uczenia się
• Wpływ dominującej półkuli mózgowej na sposób uczenia się
• Profile dominacji wśród uczniów
CELE
– przypomnienie zasad indywidualizacji procesu nauczania / uczenia się
– wdrożenie nauczycieli do stosowania diagnozy preferencji sensorycznych i stylów uczenia się
139
– krzewienie idei indywidualizacji nauczania w oparciu o diagnozę potencjału każdego
ucznia
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jan Bartczak
Kierownik formy���������������� Jan Bartczak
Symbol RP / 06
Tytuł formy������������������������ Indywidualizacja nauczania / uczenia się w oparciu
o preferencje sensoryczne uczniów – cz. II
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych szkół / placówek
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Model rozwoju uczenia się
• Inteligencje wielorakie w praktyce szkolnej
• Style uczenia się uczniów
• Płeć a przetwarzanie informacji
• Skuteczne sposoby zapamiętywania
CELE
– przypomnienie zasad indywidualizacji procesu nauczania / uczenia się
– krzewienie idei indywidualizacji nauczania w oparciu o diagnozę potencjału każdego
ucznia
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jan Bartczak
Kierownik formy���������������� Jan Bartczak
Symbol RP / 07
Tytuł formy������������������������ Różnorodne metody i programy zwiększające
skuteczność uczenia się
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych szkół / placówek
Liczba godzin �������������������� 5
140
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Superlearning – przyspieszone uczenie się: rola muzyki i oddychania
• Kinezjologia edukacyjna – podstawowe zasady, przykładowe ćwiczenia
• Programowanie Neurolingwistyczne (NLP) w edukacji – wybrane rozwiązania
• Przykłady zastosowania mnemotechnik w nauczaniu
CELE
– poznanie przykładowych metod i programów zwiększających skuteczność uczenia się
– wzbogacenie warsztatu metodycznego o znajomość alternatywnych strategii uczenia się
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Piotr Molenda
Kierownik formy���������������� Piotr Molenda
Symbol RP / 08
Tytuł formy������������������������ Planowanie i koordynowanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych szkół / placówek
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• Formy pomocy udzielane uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• Etapy działania pedagogicznego prowadzone przez nauczycieli, wychowawców oraz
specjalistów
• Współpraca szkół i placówek z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
CELE
– wzbogacenie wiedzy i umiejętności na temat udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach
– zapoznanie z formami pomocy udzielanej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Irena Wcisłek
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
141
Symbol RP / 09
Tytuł formy������������������������ Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego
i szkolnego programu profilaktyki
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Procedury oceny programów
• Struktura procesu ewaluacji
• Cele ewaluacji
• Wskaźniki ewaluacyjne oraz źródła informacji
• Dobór metod i narzędzi ewaluacyjnych
CEL
– poszerzenie wiadomości i umiejętności w zakresie ewaluacji szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jolanta Siwak
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol RP / 10
Tytuł formy������������������������ Agresja w szkole – zapobieganie, zgłaszanie, reagowanie
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych wszystkich typów szkół.
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Agresja i przemoc – definicje, rodzaje, kategorie zachowań
• Szkoły agresji – skąd się bierze i co za sobą niesie
• Eliminowanie agresji – zespoły indywidualnych czynników ryzyka, kompleksowe podejście
• Reguły dla reguł – podstawa wszelkich działań
• Trening Kontroli Złości jako profilaktyka i interwencja
• Obowiązki nauczyciela i współpraca szkoły z instytucjami wsparcia
CEL
– poszerzenie kompetencji i dyspozycji emocjonalnych ułatwiających radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi i przemocowymi
142
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Agnieszka Marecka
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol RP / 11
Tytuł formy������������������������ Jestem nauczycielem wychowawcą
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych szkół / placówek
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Planowanie zadań wychowawczych w oparciu o szkolne programy wychowawczy i profilaktyki
• Karta powinności nauczyciela – wychowawcy
• Metody aktywne i możliwości ich wykorzystania w pracy wychowawczej i profilaktycznej
• Badanie efektów pracy wychowawczej
• Sposoby pokonywania trudności wychowawczych
CEL
– kształtowanie umiejętności nauczyciela wychowawcy
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jolanta Siwak
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol RP / 12
Tytuł formy������������������������ Rodzice partnerami przedszkola, szkoły
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych szkół / placówek
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Zbieranie i pozyskiwanie opinii rodziców na temat pracy nauczyciela i pracy szkoły
• Wspieranie rodziców w wychowaniu ich dzieci
• Formy i metody spotkań z rodzicami
• Zasady dobrego spotkania z rodzicami
143
• Metody aktywizujące podczas spotkań z rodzicami
CEL
– upowszechnienie skutecznych metod i form współpracy z rodzicami
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jolanta Siwak
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol RP / 13
Tytuł formy������������������������ Metoda projektu w praktyce szkolnej –
uczniowski projekt edukacyjny
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych szkół / placówek
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Metoda projektu jako przejaw konstruktywizmu w kreowaniu aktywności szkoły
i uczniów
• Zadania nauczycieli i uczniów w projekcie edukacyjnym
• Kryteria i zasady oceniania oraz prezentacji projektów
• Diagnoza funkcji pełnionej w zespole projektowym
CELE
– przedstawienie propozycji sposobu wdrażania w szkole metody projektu
– wymiana doświadczeń w oparciu o uprzednie dokonania szkół
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jan Bartczak
Kierownik formy���������������� Jan Bartczak
Symbol RP / 14
Tytuł formy������������������������ Metody aktywizujące w procesie nauczania / uczenia się
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych szkół / placówek
Liczba godzin �������������������� 5
144
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Metody pasywne i aktywne w nauczaniu – stożek Deal'a
• Wybrane metody wizualne i ich przydatność
• Aktywizująca rola metod audytywnych
• Aktywizowanie za pomocą metod podających i problemowych
• Wybrane metody kinestetyczne i ich znaczenie
• Praca na lekcji metodami praktycznym
CELE
– ukazanie skuteczności metod nauczania z podziałem na pasywne i aktywne
– omówienie katalogu najczęściej stosowanych metod aktywizujących
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jan Bartczak
Kierownik formy���������������� Jan Bartczak
Symbol RP / 15
Tytuł formy������������������������ Ocenianie nastawione na sukces czyli o ocenianiu
kształtującym
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych szkół podstawowych i gimnazjów
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia
• Kryteria oceniania
• Formułowanie pytań kluczowych
• Informacja zwrotna dla ucznia
• Ocena koleżeńska i samoocena
• Współpraca z rodzicami
CEL
– zapoznanie nauczycieli z elementami oceniania kształtującego
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jolanta Siwak
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
145
Symbol RP / 16
Tytuł formy������������������������ Prawa człowieka, ucznia, dziecka w szkole
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych szkół / placówek
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Nauka o prawach człowieka a pokrewne obszary edukacji formalnej i nieformalne
• Prawa człowieka, ucznia, dziecka w międzynarodowych i krajowych aktach prawnych
• Kształtowanie umiejętności, wartości i postaw w toku nauki o prawach człowieka
• Prawa ucznia, dziecka w dokumentach wewnętrznych szkoły
• Sposób korzystania z poradników MEN: Kompas i Kompasik
CELE
– przedstawienie propozycji sposobów nauczania praw człowieka w szkole
– prezentacja sposobu korzystania z poradników MEN: Kompas i Kompasik
– rozwój kompetencji w zakresie artykułowania i przestrzegania praw dziecka, ucznia
w szkole
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jan Bartczak
Kierownik formy���������������� Jan Bartczak
Symbol RP / 17
Tytuł formy������������������������ Praca zespołowa nauczycieli
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych szkół / placówek
Liczba godzin �������������������� 4
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Działania zespołowe jako potrzeba człowieka i wyzwanie współczesności
• Korzyści odnoszone wskutek wykonywania pracy w zespole
• Rodzaje zespołów
• Zasady organizowania pracy zespołowej
• Rozpoznawanie ról w zespole
• Metody pracy w zespołach zadaniowych
• Projekt edukacyjny - nowe wyzwanie dla uczniów, nauczycieli i dyrektora gimnazjum
146
CEL
– wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne w organizacji pracy zespołowej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Maria Tomalak
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol RP / 18
Tytuł formy������������������������ Problematyka zjawiska wypalenia zawodowego nauczycieli
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych szkół / placówek
Liczba godzin �������������������� 4
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Definicja syndromu wypalenia zawodowego
• Objawy wypalenia zawodowego w sferze psychicznej, emocjonalnej, fizycznej i społecznej
• Przyczyny wypalenia zawodowego
• Metody i sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu nauczycieli
CEL
– wzbogacenie wiedzy i rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wypaleniem zawodowym
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Maria Tomalak
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol RP / 19
Tytuł formy������������������������ Autorytet nauczyciela i wychowawcy –
jak go wypracować i zachować?
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych szkół / placówek
Liczba godzin �������������������� 4
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Autorytet nauczyciela i wychowawcy jako czynnik wpływający na efektywne wychowanie i nauczanie
147
•
•
•
•
Kompetencje nauczyciela jako niezawodny i konieczny budulec autorytetu
Typy autorytetów
Nauczycielskie niebezpieczeństwa zawodowe
Jak zachować nauczycielski autorytet w trudnych sytuacjach szkolnych?
CEL
– doskonalenie umiejętności budowania i zachowania autorytetu nauczycieli i wychowawców
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Maria Tomalak
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol RP / 20
Tytuł formy������������������������ Innowacje pedagogiczne w szkole / placówce
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych szkół / placówek
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Pojęcie innowacji i kreatywności
• Komponenty kreatywności i innowacyjności
• Kryteria i założenia innowacji pedagogicznej
• Podstawy prawne i procedury innowacji pedagogicznej
• Przykłady wdrożonych innowacji pedagogicznych w szkołach / placówkach
CELE
– wzbogacenie wiedzy i doświadczenia o innowacjach pedagogicznych w szkole / placówce
– zapoznanie z procedurami zgłaszania innowacji w świetle obowiązujących przepisów
prawa
– nabycie umiejętności tworzenia dokumentacji innowacji pedagogicznej
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Danuta Iwona Grzanka
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
148
Symbol RP / 21
Tytuł formy������������������������ Kierunki zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych szkół kształcących w zawodzie
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego od 2012 roku
• Europejskie i krajowe ramy kwalifikacji
• Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe od 1 września 2012 roku
CEL
– zapoznanie ze zmianami w kształceniu zawodowym i ustawicznym od 2012 roku
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jadwiga Płuska
Kierownik formy���������������� Jadwiga Płuska
Symbol RP / 22
Tytuł formy������������������������ Realizacja doradztwa zawodowego w szkole
Adresaci szkolenia�������������� członkowie rad pedagogicznych szkół
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawy formalno-prawne doradztwa zawodowego w szkole
• Zasady tworzenia systemu doradztwa zawodowego
• Rola i zadania rady pedagogicznej w tworzeniu systemu doradztwa
CEL
– rozwijanie umiejętności projektowania systemu doradztwa zawodowego w szkole
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 25 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jadwiga Płuska, Anna Szafran, Katarzyna Murszewska
Kierownik formy���������������� Jadwiga Płuska
149
Projekty edukacyjne PE
Symbol PE / 01
Tytuł formy������������������������ Kaliska przygoda z odpadami – Czas na plastik (VIII edycja)
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele
– koordynatorzy szkolnego projektu Kaliska Przygoda
z Odpadami z terenu działania ODN Kalisz i Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Liczba godzin �������������������� cykl warsztatów 4 godzinnych
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Jak skutecznie segregować odpady opakowaniowe?
• Przyroda ostrzega czyli o odpadach problemowych słów kilka
• Warsztaty artystyczno-ekologiczne
CELE
– uświadomienie konieczności segregacji odpadów oraz wskazanie istotnej roli selektywnej zbiórki w czynnej ochronie środowiska
– włączenie projektu dotyczącego recyklingu w inne działania szkoły związane z ochroną
środowiska
– podjęcie przez nauczycieli różnych przedmiotów działań mających na celu kształtowanie u dzieci, młodzieży i ich rodziców określonych zachowań związanych z gospodarką
odpadami
– kształtowanie postaw proekologicznych u wszystkich pracowników szkoły
– przygotowanie społeczeństwa do zmiany postaw wobec segregacji odpadów
– zaangażowanie społeczeństwa w monitoring stanu środowiska
Termin rekrutacji �������������� 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia zajęć
Koszt���������������������������������� 10 zł od osoby za udział w jednym spotkaniu warsztatowym
150
Prowadzący zajęcia������������ Natalia Iwanow, Małgorzata Kraszkiewicz, Lidia Łyszczak,
Maria Przybyła, Piotr Szyszkiewicz,...
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Partner projektu: Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Uwaga: Informacje o terminach zajęć, umieszczone będą na stronie www.odn.kalisz.pl
Przewiduje się 4 spotkania w ciągu roku szkolnego.
Pierwsze spotkanie w październiku 2011.
Podsumowanie projektów szkolnych w maju 2012.
Symbol PE / 02
Tytuł formy������������������������ Przyjaciele Zippiego – międzynarodowy program promocji
zdrowia psychicznego dzieci
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele przedszkoli, klas I–III szkół podstawowych, pedagodzy
Liczba godzin �������������������� 12
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Uczucia
• Komunikacja
• Nawiązywanie i zrywanie więzi
• Rozwiązywanie konfliktów
• Przeżywania zmiany i straty
• Dajemy sobie radę
CELE
– przygotowanie do realizacji międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego dziecka
– nabycie uprawnień do realizacji programu
– wzbogacenie wiedzy i doświadczeń nt. radzenia sobie dziecka w trudnych sytuacjach
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� pakiet
500 zł, szkolenie 250 zł, materiały zużywalne 5 zł komplet
dla dziecka
Prowadzący zajęcia������������ Danuta Iwona Grzanka, Beata Włoch
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
151
Symbol PE / 03
Tytuł formy������������������������ Praca z uczniem metodą socjoterapii
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� cykl 8 warsztatów po 4 godziny
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Rozwój osobisty. Samopoznanie – rozpoznanie swojego temperamentu, cech, mocnych
i słabych stron, oraz sposobu komunikowania się
• Kształtowanie asertywności — umiejętności: odmawiania, radzenia sobie z presją grupy.
Rozpoznawanie innych zachowań. Komunikat „ja” – FU / KOZ
• Skąd się biorą emocje i jak je traktować?
• Jak radzić sobie z cudzą i własną złością, agresją i zachowaniami przemocowymi?
• Normy i wartości – jak się nimi kierować; odpowiedzialność – co to znaczy, kto jest odpowiedzialny za moje życie
• Rozwiewanie mitów i błędnych przekonań na temat używek i ich wpływu na młodych
ludzi – kiedy używka jest groźna, jak to zrobić, żeby być wolnym od jej wpływu na własne życie
• Autodiagnoza własnych umiejętności i ograniczeń. Cele na przyszłość
• Osiąganie celów życiowych. Metoda małych kroków
CEL
– nabycie i doskonalenie umiejętności do prowadzenia zajęć wychowawczych z uczniami
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� 15 zł za każdy warsztat
Prowadzący zajęcia������������ Agnieszka Marecka
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Uwaga: zapisy na cały cykl lub wybrany warsztat
Symbol PE / 04
Tytuł formy������������������������ Kształcenie zawodowe i ustawiczne
w zreformowanym systemie oświaty
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele kształcenia zawodowego
Liczba godzin �������������������� cykl 5 spotkań po 4 godziny
152
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Modernizacja procesu kształcenia zawodowego
• Zmiana organizacji kształcenia zawodowego od roku szkolnego 2012 / 2013
• Programy kształcenia zawodowego i egzaminy zawodowe
• Doskonalenie nauczycieli dla potrzeb szkolnictwa zawodowego
• Organizacja form pozaszkolnych przez szkoły zawodowe
• Wychowanie do jakości w praktycznej nauce zawodu
• Przykłady opracowanych i wdrożonych zmian
CEL
– doskonalenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych w świetle projektowanych
zmian od roku szkolnego 2012 / 2013
Termin rekrutacji �������������� do 30 września 2011
Koszt���������������������������������� bezpłatne
Prowadzący zajęcia������������ Jadwiga Płuska
Kierownik formy���������������� Jadwiga Płuska
153
Konferencje KN
Symbol KN / 01
Tytuł formy������������������������ Dzień z życia Marii Curie-Skłodowskiej –
sesja naukowa
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele fizyki i chemii, uczniowie
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Czy tylko Nagrody Nobla łączą Marię Curie-Skłodowską i Czesława Miłosza?
• Energetyka jądrowa w Polsce – ratunek czy przekleństwo
• Uczniowskie projekty edukacyjne – „Dzień z życia Marii Curie-Skłodowskiej”
• Czy należy obawiać się odpadów promieniotwórczych z elektrowni jądrowej?
CELE
– zapoznanie z problemami energetycznymi Polski i świata
– uświadomienie korzyści i zagrożeń energetyki jądrowej
– prezentacja projektów uczniowskich z okazji Światowego Roku Marii Curie-Skłodowskiej
Termin�������������������������������� październik 2011
Koszt���������������������������������� bezpłatne
Prowadzący zajęcia������������ Wiesław Gorączko, Stanisław Plebański, Wiesława Idziak
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
154
Symbol KN / 02
Tytuł formy������������������������ Polska w Unii Europejskiej – Unia Europejska w Polsce
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych, opiekuno-
wie Szkolnych Klubów Europejskich,
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Organizacja i działalność Parlamentu Europejskiego
• Priorytety Polskiej Prezydencji w radzie Unii Europejskiej
• Wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na obszarze południowej Wielkopolski
• Działalność Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kaliszu na
rzecz edukacji oświaty
• Wiedza na temat Unii Europejskiej w praktyce szkolnej – przykłady dobrej praktyki
CELE
– propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej, a zwłaszcza organizacji i zadań Parlamentu Europejskiego
– prezentacja działań MSZ w ramach Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
– wzbogacenie wiedzy na temat Programu Rozwoju Regionalnego w Wielkopolsce oraz
działań Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kaliszu na
rzecz oświaty i edukacji
Termin rekrutacji �������������� 19 września 2011
Koszt���������������������������������� bezpłatne
Prowadzący zajęcia������������ Andrzej Grzyb, Magdalena Moryksiewicz, Omar Saoudi, Jan Bart-
czak, Radosław Krawczykowski
Kierownik formy���������������� Jan Bartczak
Symbol KN / 03
Tytuł formy������������������������ Twórczość Czesława Miłosza
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 5
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Miłosza rozumienie mimesis w esejach, wywiadach, listach
155
• Być wiernym światu – sztuka mimesis na przykładzie ekfrazy poetyckiej jednego wiersza
Czesława Miłosza
• „Studium dwóch wierszy Czesława Miłosza” (ćwiczenia warsztatowe)
• „Istnieje jakaś współodpowiedzialność pomiędzy postępem nauki fizyki, chemii… Spotkania nie tylko literackie, czyli Maria Skłodowska-Curie i Czesław Miłosz”
• Pokłosie konkursów szkolnych dotyczących Czesława Miłosza
CEL
– wielorakie perspektywy postrzegania i odbioru twórczości Czesława Miłosza
Termin�������������������������������� październik 2011
Koszt���������������������������������� bezpłatne
Prowadzący zajęcia��������������� Natalia Mikołajczyk-Wojciechowska, Beata Udzik, Kornelia Rybicka,
Stanisław Bortnowski, Stanisław Plebański
Kierownik formy���������������� Jan Bartczak
156
Granty
GE
Symbol GE / 2
Tytuł formy������������������������ Upowszechnianie edukacji prawnej w pracy z uczniem
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 10
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Upowszechnienie wiedzy na temat praw człowieka w edukacji i wychowaniu
• Regulacje prawne gwarantujące dzieciom ochronę i realizacje ich praw
• Prawno-organizacyjne aspekty ochrony danych osobowych i baz danych
• Ochrona przed molestowaniem, wykorzystaniem i przemocą, pomoc prawna
CELE
– ukazanie roli edukacji na rzecz praw człowieka w pracy z uczniem w kształceniu formalnym i pozaformalnym,
– budowanie postaw poszanowania prawa oraz praw uczniów i dzieci w szkole
Terminy������������������������������ 20.09.2011–21.09.2011; 22.09.2011–23.09.2011
Koszt���������������������������������� 10 zł
Prowadzący zajęcia������������ Lech Moryksiewicz, Jan Bartczak
Kierownik formy���������������� Jan Bartczak
157
Symbol GE / 7
Tytuł formy������������������������ Przygotowanie ucznia do roli obywatela, klienta urzędu,
konsumenta
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Liczba godzin �������������������� 10
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Prawo i obowiązki obywatela, ucznia, konsumenta
• Dokonywanie mądrych i racjonalnych wyborów w życiu obywatelskim, publicznym
i prawnym
• Wartości wielkie i małe
• Rola i znaczenie dobrego obyczaju
CELE
– umiejętność analizowania wybranych treści podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji obywatelskiej i konsumenckiej
– kształtowanie świadomych postaw obywatelskich i konsumenckich w szkolnej edukacji
– umiejętność tworzenia scenariuszy zajęć w zakresie edukacji obywatelskiej wynikających
z wybranych zapisów podstawy programowej kształcenia ogólnego
– wdrożenie do stosowania racjonalnych wyborów i logicznych zachowań na rynku dóbr
i usług konsumpcyjnych
Terminy������������������������������ 27.09.2011–28.09.2011; 29.09.2011–30.09.2011
Koszt���������������������������������� 10 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jerzy Wójcicki, Jan Bartczak
Kierownik formy���������������� Jan Bartczak
Symbol GE / 12
Tytuł formy������������������������ Rozwiązania metodyczne pracy z uczniem ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w tym kształcenie umiejętności
tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 10
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Metody pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi, z uczniami mającymi problemy
w nauce z powodu różnych dysfunkcji, niedostosowania społecznego, itp.
158
• Diagnoza umiejętności funkcjonalnych
• Metody diagnozy 5,6-latków i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie gotowości szkolnej oraz jej dokumentowanie.
• Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
• Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny
• Plan Działań Wspierających
CELE
– zapoznanie z metodami pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
– zapoznanie z modelem pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
– kształcenie umiejętności konstruowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego
– kształcenie umiejętności budowania Planu Działań Wspierających
Terminy������������������������������ 17.09.2011–18.09.2011; 24.09.2011–25.09.2011;
30.09.2011–01.10.2011
Koszt���������������������������������� 10 zł
Prowadzący zajęcia������������ Irena Wcisłek, Katarzyna Pakuła-Sobczak
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol GE / 17
Tytuł formy������������������������ Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów
z uwzględnieniem etapu kształcenia
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 10
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów jako element diagnozy edukacyjnej na
każdym etapie edukacyjnym
• Analiza dokumentacji – orzeczenia i opinie
• Identyfikowanie możliwości psychofizycznych i rozpoznawanie trudności, określenie
specjalnych potrzeb edukacyjnych
• Kompetencje nauczyciela
CELE
– wzbogacenie wiedzy i doświadczenia w zakresie diagnozowania potrzeby edukacyjnych
uczniów na każdym etapie kształcenia
– doskonalenie kompetencji do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
159
Terminy������������������������������ 27.09.2011–28.09.2011; 29.09.2011–30.09.2011
Koszt���������������������������������� 10 zł
Prowadzący zajęcia������������ Irena Wcisłek, Katarzyna Pakuła-Sobczak
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
Symbol GE / 22
Tytuł formy������������������������ Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w aspekcie
obowiązujących przepisów prawa
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 10
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach
• Zadania zespołów powołanych w szkołach
• Tworzenie dokumentacji
• Organizowanie spotkań zespołów
• Prowadzenie Indywidualnych Kart Potrzeb Ucznia
• Zasady organizacji i udzielania pomocy (zmiany wprowadzone rozporządzeniem)
CELE
– zapoznanie z planowaniem i koordynowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkołach i placówkach
– zapoznanie ze sposobem tworzenia dokumentacji uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych
– zapoznanie z prowadzeniem Indywidualnych Kart Potrzeb Uczniów
– zapoznanie z zasadami organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w świetle nowych rozporządzeń
Terminy������������������������������ 04.10.2011–05.10.2011; 06.10.2011–07.10.2011;
18.10.2011–19.10.2011
Koszt���������������������������������� 10 zł
Prowadzący zajęcia������������ Irena Wcisłek, Katarzyna Pakuła-Sobczak
Kierownik formy���������������� Lidia Łyszczak
160
Symbol GE / 27
Tytuł formy������������������������ Planowanie i przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej
oraz wykorzystanie jej wyników w pracy szkoły
z ukierunkowaniem na jakość
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 10
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Istota ewaluacji wewnętrznej i jej wpływ na doskonalenie jakości pracy szkoły
• Cele i zadania ewaluacji wewnętrznej
• Ewaluacja wewnętrzna jako element codziennej praktyki szkolnej
• Przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej dla potrzeb rozwoju szkoły
• Badawcza postawa osób prowadzących ewaluacje i ich kompetencje w zakresie metodologii badań
• Budowanie pytań kluczowych na które można odpowiedzieć na podstawie zebranych
danych empirycznych
• Formułowanie kryteriów ewaluacji do których będą odnoszone wyniki
• Obszary poddawane ewaluacji
• Metody i techniki pozyskiwania informacji
• Dobór próby badawczej
• Interakcja pomiędzy wszystkimi osobami związanymi z funkcjonowaniem szkoły /
placówki
• Interpretowanie danych ilościowych i jakościowych
• Forma raportu i sposoby upowszechniania wyników
• Bariery wewnętrznej ewaluacji
CELE
– poszerzenie wiedzy i doświadczenia w zakresie planowania i prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w szkole / placówce
– nabycie umiejętności planowania, projektowania i prowadzenia ewaluacji wewnętrznej
w szkole / placówce z wykorzystaniem procedur i założeń ewaluacyjnych
– doskonalenie umiejętności wykorzystywania wyników ewaluacji wewnętrznej do poprawy jakości pracy szkoły / placówki
Terminy������������������������������ 27.09.2011–28.09.2011; 30.09.2011–01.10.2011;
04.10.2011–05.10.2011
Koszt���������������������������������� 10 zł
Prowadzący zajęcia������������ Danuta Iwona Grzanka, Małgorzata Jackowska
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
161
Symbol GE / 32
Tytuł formy������������������������ Wykorzystywanie wyników ewaluacji (wewnętrznej
i zewnętrznej) w stosowanych formach nadzoru
pedagogicznego dyrektora szkoły / placówki
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy
szkół / placówek, nauczyciele wg etapów kształcenia
z uwzględnieniem specyfiki szkół
Liczba godzin �������������������� 10
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Dokonujące się zmiany w edukacji i zarządzanie nimi przez dyrektora szkoły / placówki
• Formy nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły / placówki
• Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły / placówki jako strategia rozwojem edukacji
• Zależności pomiędzy ewaluacją wewnętrzną i zewnętrzną
• Spójność zewnętrznych oczekiwań z wewnętrznymi potrzebami szkoły
• Wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej i wykorzystanie ich do doskonalenia jakości pracy szkoły
• Wykorzystanie wyników ewaluacji do opracowania tematyki kontroli przestrzegania
przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej i innej działalności statutowej szkoły / placówki
• Wykorzystanie wyników ewaluacji do opracowania tematyki szkoleń i narad dla nauczycieli
CEL
– wzbogacenie wiedzy i doświadczenia w zakresie wykorzystywania wyników ewaluacji
wewnętrznej i zewnętrznej do budowania strategii rozwoju edukacji
Terminy������������������������������ 23.09.2011–24.09.2011; 30.09.2011–01.10.2011
Koszt���������������������������������� 10 zł
Prowadzący zajęcia������������ Łukasz Mikołajczyk
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
Symbol GE / 37
Tytuł formy������������������������ Autoewaluacja w pracy nauczyciela
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 10
162
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Rola nauczyciela w obecnej rzeczywistości, społeczny charakter jego pracy
• Ewaluacja jako strategia ustawicznego uczenia się nauczyciela
• Czynniki determinujące jakość pracy nauczyciela
• Nauczyciel jako lider zmian w edukacji
• Dokształcanie i doskonalenie nauczyciela podstawą wzrostu jakości jego pracy
• Działania innowacyjne nauczyciela warunkiem doskonalenia i rozwoju
• Poczucie własnej wartości a sukces pracy nauczyciela: zakres, cele, kryteria i standardy
określania jakości własnej pracy
• Samoocena kompetencji nauczyciela
CELE
– wzbogacenie wiedzy i doświadczenia i wykorzystanie w praktyce do projektowania jakościowych zmian w szkole / placówce,
– doskonalenie wiedzy w zakresie autoewaluacji w szkole,
– nabycie umiejętności prowadzenia ewaluacji pracy własnej i opracowywania planu rozwoju,
– wzbogacenie wiedzy i doświadczenia w zakresie planowania i wdrażania działań innowacyjnych szkoły / placówki,
Terminy ���������������������������� 18.10.2011–19.10.2011; 21.10.2011–22.10.2011
Koszt���������������������������������� 10 zł
Prowadzący zajęcia������������ Danuta Iwona Grzanka
Kierownik formy���������������� Danuta Iwona Grzanka
Symbol GE / 42
Tytuł formy������������������������ Metody rozwiązywania sporów i konfliktów w szkole
Adresaci szkolenia�������������� nauczyciele szkól i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 10
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Skuteczne rozwiązywanie konfliktów – podstawy negocjacji i mediacji
• Procesy grupowe
• Rozpoznawanie i diagnozowanie konfliktów w szkole (tło, źródła, diagnoza)
• Grupy i kategorie konfliktów
Cele
– poszerzenie kompetencji i dyspozycji emocjonalnych ułatwiających radzenie sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych oraz z zachowaniami agresywnymi
163
– uświadomienie sobie procesów zachodzących podczas pracy w grupie
– rozwijanie umiejętności i nawyków komunikacyjnych niezbędnych do skutecznego
prowadzenia negocjacji i mediacji
– nabycie umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów
– poznanie metod negocjacji i mediacji oraz zdobycie umiejętności zastosowania tych metod w obszarze własnej pracy
Terminy������������������������������ 21.09.2011– 22.09.2011
Koszt���������������������������������� 10 zł
Prowadzący zajęcia������������ Agnieszka Marecka
Kierownik formy���������������� Agnieszka Marecka
Symbol GE / 47
Tytuł formy������������������������ Stres w pracy nauczyciela; sposoby radzenia sobie z nim
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 10
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Definicja stresu, jego źródła
• Fazy stresu
• Sposoby neutralizacji stresu
• Techniki behawioralne uodporniające na stres
• Przykłady stresogennych sytuacji szkolnych, sposoby radzenia sobie z nimi
Cel
– doskonalenie przez uczestników umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach
szkolnych
Terminy������������������������������ 30.09.2011–01.10.2011; 07.10.2011–08.10.2011
Koszt���������������������������������� 10 zł
Prowadzący zajęcia������������ Anna Oleksy
Kierownik formy���������������� Maria Woźniak
164
Symbol GE / 52
Tytuł formy������������������������ Społeczne organy w szkole
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 10
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Zasady i formy współpracy
• Znaczenie społecznych organów w uspołecznieniu szkoły lub odniesieniu do rodziców,
uczniów, nauczycieli i organów prowadzących
• Przestrzeganie prawa a klimat szkoły
Cele
– poznanie kompetencji społecznych organów w systemie oświaty
– czytanie ze zrozumieniem wybranych przepisów w zakresie prawa oświatowego
– wykreowanie sposobów aktywizacji społecznych organów szkoły
– poznanie zasad i form współpracy między społecznymi organami szkoły
Terminy������������������������������ 23.09.2011 -24.09.2011
Koszt���������������������������������� 10 zł
Prowadzący zajęcia������������ Jerzy Wójcicki, Mariusz Chojnacki
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol GE / 57
Tytuł formy������������������������ Model doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach
prowadzących kształcenie zawodowe
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 10
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Rola, zadania i znaczenie świadczenia usług poradnictwa zawodowego
• Regulacje prawne odniesienie poradnictwa zawodowego
• Doradztwo zawodowe w edukacji szkolnej
• Zadania szkolnych doradców zawodowych
• Poradnictwo indywidualne
• Poradnictwo grupowe
• Rola i zadania Szkolnych Ośrodków Karier
165
Cel
– rozwijanie umiejętności planowania i organizowania doradztwa zawodowego w szkole
prowadzącej kształcenie zawodowe
Terminy������������������������������ 04.10.2011 -05.10.2011; 06.10.2011–07.10.2011
Koszt���������������������������������� 10 zł
Prowadzący zajęcia������������ Katarzyna Murszewska, Anna Szafran
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol GE / 62
Tytuł formy������������������������ Sposoby wdrażania innowacyjnych form nauczania
i oceniania praktycznych umiejętności uczniów w szkołach
kształcących w zawodzie
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 10
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Formalno prawne podstawy wdrażania innowacji
• Podmioty, które zajmują się wdrażaniem i realizowaniem innowacji
• Instytucje wspomagające, pozyskiwanie funduszy
• Innowacja w kształceniu praktycznych umiejętności w zawodzie
• Innowacja w ocenianiu praktycznych umiejętności uczniów w szkołach kształcących
w zawodzie
Cele
– realizowanie idei innowacyjności procesów edukacyjnych
– promowanie innowacyjnych form nauczania i oceniania praktycznych umiejętności
uczniów w kształceniu zawodowym
Terminy������������������������������ 18.10.2011–19.10.2011; 20.10.2011–21.10.2011
Koszt���������������������������������� 10 zł
Prowadzący zajęcia������������ Aleksandra Schulz
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
166
Symbol GE / 67
Tytuł formy������������������������ Wykorzystanie platform edukacyjnych na zajęciach
dydaktycznych
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 16
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Wykorzystanie programów dydaktycznych, portali, platform edukacyjnych i innych zasobów edukacyjnych Internetu
• Projektowanie zajęć, które będą prowadzone z wykorzystaniem mobilnych zestawów
multimedialnych, tablicy interaktywnej
• Udostępnienie uczniom materiałów dydaktycznych poprzez stanowisko prezentacyjne
(komputer, wideoprojektor, tablica interaktywna)
• Wykorzystanie platform doskonalenia umiejętności matematyczno-przyrodniczych
Cele
– kształtowanie umiejętności wyszukiwania materiałów dydaktycznych w Internecie
– kształtowanie umiejętności tworzenia scenariuszy zajęć wykorzystujących materiały
uzyskane w Internecie
– kształtowanie umiejętności projektowania zajęć prowadzonych z wykorzystaniem zestawów multimedialnych w tym tablicy interaktywnej i zestawów do przeprowadzania
testów
– kształtowanie umiejętności korzystania ze stanowiska prezentacyjnego w celu udostępnienia uczniom materiałów dydaktycznych
– kształtowanie umiejętności posługiwania się platformę e-learningową
Terminy ���������������������������� 17.09.2011–18.09.2011; 24.09.2011–25.09.2011;
01.10.2011–02.10.2011
Koszt���������������������������������� 13 zł
Prowadzący zajęcia������������ Wojciech Kos
Kierownik formy���������������� Wojciech Kos
Symbol GE / 72
Tytuł formy������������������������ Przygotowanie nauczycieli do projektowanych zmian
w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 10
167
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego od 2012 roku
• Nowe podstawy programowe w szkolnictwie zawodowym
• Struktura i zadania branżowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego
• Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dla potrzeb szkolnictwa zawodowego
• Organizacja i przeprowadzanie egzaminów
• Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
• Współpraca szkół z pracodawcami
Cele
– zapoznanie uczestników z głównymi założeniami reformy kształcenia zawodowego w kontekście nowych wymagań stawianych pracownikom na zmieniającym się rynku pracy
– zapoznanie z organizacją i strukturą szkolnictwa zawodowego od 2012 roku
– zapoznanie z nową organizacją i sposobem przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
– kształtowanie umiejętności poszukiwania wsparcia dla wprowadzanych zmian
Terminy������������������������������ 25.10.2011–26.10.2011
Koszt���������������������������������� 10 zł
Prowadzący zajęcia������������ Anna Opłocka
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
Symbol GE / 77
Tytuł formy������������������������ Stosowanie prawa w praktyce szkolnej
Adresaci szkolenia�������������� dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych
Liczba godzin �������������������� 10
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Ogólne wiadomości o prawie
• Podstawowe akty prawa oświatowego
• Status dyrektora szkoły, kadry kierowniczej
• Status nauczycieli oraz niepedagogicznych pracowników szkoły
• Zadania organów prowadzących szkoły
Cele
– zapoznanie uczestników z podstawowymi definicjami i instytucjami prawa, sposobami
interpretacji oraz obowiązującymi aktami prawnymi w dziedzinie prawa oświatowego
– poznanie zapisów dokumentów regulujących status dyrektora szkoły i kadry kierowniczej
168
– poznanie zapisów dokumentów regulujących status nauczyciela oraz niepedagogicznych
pracowników szkoły
– analiza zadań organów prowadzących szkoły
Terminy ���������������������������� 18.10.2011–19.10.2011; 20.10.2011–21.10.2011;
25.10.2011–26.10.2011
Koszt���������������������������������� 10 zł
Prowadzący zajęcia������������ Bogusław Sowa, Piotr Kościelny
Kierownik formy���������������� Mariusz Chojnacki
169
www.odn.kalisz.pl
170
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................
pieczątka szkoły miejscowość, data
KARTA ZGŁOSZENIA
Prosi m y o c z y t e ln e w y p e ł n i e n i e k ar t y p i s mem dr ukowanym
symbol
Dyrekcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zgłasza Panią / Pana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . na (tytuł formy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
organizowaną w roku szkolnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane osobowe
1. Imię
2. Nazwisko
3. Data urodzenia (dzień -– miesiąc -– rok)
—
—
4. Miejsce urodzenia
5. Adres zamieszkania (dokładny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. pryw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Adres do korespondencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................................................................................
7. E-mail
8. Wykształcenie pedagogiczne (podać nazwę ukończonej szkoły) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) rok ukończenia . . . . . . . . . . . . b) kierunek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Staż pracy pedagogicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Główne przedmioty nauczania lub zakres wykonywanych zadań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................................................................................
11. Nazwa i adres szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________________________________
Wyrażam zgpdę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, w celu organizacji form doskonalenia i dokształcania, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
................................
Podpis osoby zgłaszającej się
F-01 / PO-02
................................
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły
lub placówki oświatowej
171
www.odn.kalisz.pl
172
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pieczątka szkoły ....................
miejscowość, data
KARTA ZGŁOSZENIA
RADY PEDAGOGICZNEJ NA FORMĘ DOSKONALENIA
Prosimy o czytelne wypełnienie karty
Na jednym druku prosimy zamawiać jedno szkolenie
symbol
1. Tytuł formy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Nazwa szkoły / placówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Adres szkoły / placówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Tel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. E-mail
7. NIP
8. Proponowane terminy zajęć
—
—
dzień – miesiąc – rok – godz.
—
—
dzień – miesiąc – rok – godz.
9. Liczba uczestników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Inne uwagi i propozycje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................
Podpis i pieczęć dyrektora szkoły
lub placówki oświatowej
F-02 / PO-02
173
www.odn.kalisz.pl
174
Wyższa Szkoła Informatyki
przy współpracy
z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
organizuje w Opatówku
STUDIA PODYPLOMOWE
dla wszystkich nauczycieli, którzy pragną wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy
■
PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE Z MATEMATYKI
dają uprawnienia do nauczania matematyki w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkołach
ponadgimnazjalnych. Przygotowują do posługiwania się technologią informacyjną
w nauczaniu matematyki.
■
PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE Z INFORMATYKI I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
dają uprawnienia do nauczania informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum
oraz technologii informacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych.
■
PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE – EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
dają uprawnienia do nauczania nowego przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”
w gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych.
■
PODYPLOMOWE STUDIA KWALIFIKACYJNE – PEDAGOGIKA
W ZAKRESIE WCZESNEJ EDUKACJI
dają uprawnienia do pracy na poziomie kształcenia zintegrowanego oraz wychowania przedszkolnego.
■
PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE STUDIA KWALIFIKACYJNE
dają uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole, realizując zakres pedagogiki, psychologii, dydaktyki
ogólnej i metodyki w wymiarze wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
■
PODYPLOMOWE STUDIA – DORADZTWO ZAWODOWE
dają kwalifikacje doradcy zawodowego zarówno w edukacji szkolnej jak i dla osób dorosłych.
Szczegółowe informacje na temat proponowanych studiów
oraz zasad rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie
www.opatowek.wsinf.edu.pl
oraz pod nr telefonu 62 76 18 478
Zapewniamy profesjonalizm kadry akademickiej, wysoki poziom kształcenia, praktyczny dobór treści programowych zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie standardów kształcenia nauczycieli oraz przyjazną i twórczą atmosferę
studiowania. Nauczyciel z uprawnieniami do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów to dziś standard, jutro to będzie konieczność!
175
www.odn.kalisz.pl
176
System pomoże monitorować i prognozować system kształcenia zawodowego w Wielkopolsce
Jak znaleźć wykwalifikowanego pracownika z odpowiednimi umiejętnościami
i kompetencjami? Jaki kierunek wybrać
powinien uczeń tak, by jako absolwent
zawodowej szkoły ponadgimnazjalnej
mieć zapewnioną dobrą pracę? Jakie kierunki kształcenia otwierać, jakie zamykać
i czego uczyć w szkołach zawodowych, by
dopasować system kształcenia do potrzeb
rynku pracy? Wielkopolski system monitorowania i prognozowania już wkrótce
odpowie na te potrzeby.
Celem projektu jest skrócenie czasu oczekiwania na
informacje o potrzebach wielkopolskiego rynku pracy
w zakresie kompetencji zawodowych. Jednym z elementów WSMP będzie system informatyczny dostępny
w Internecie, który pozwalać będzie na monitorowanie
i prognozowanie danych o kształceniu zawodowym
oraz o lukach kompetencyjnych w danym zawodzie.
Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie stopnia
standaryzacji informacji na temat wielkopolskiego rynku pracy w zakresie kształcenia zawodowego. Innowacyjny pomysł stworzenia Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozowania (WSMP) rozwinął się
w wyniku konsultacji z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego w ramach budowanej od 2008 roku programu Akceleracji Wiedzy
Technicznej® (AWT®), który powstał przez jego twórców: M. Szafrańskiego, M. Golińskiego i K. Grupkę.
Celem szerokiej koncepcji AWT jest m.in. wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych oraz ich
wykorzystanie w polityce edukacyjnej, zarządzaniu
oświatą, zarządzaniu uczelniami wyższymi oraz w dostosowywaniu kapitału ludzkiego do zmieniających
się potrzeb rynku pracy.
Brak jednego powszechnego miejsca pozyskiwania
rzetelnych i odnoszących się do przyszłości informacji o potrzebach rynku pracy i ścieżce kształce-
nia zawodowego skłoniło pracowników Politechniki
Poznańskiej do poszukiwania rozwiązania w celu dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz eliminowania luk kompetencyjnych.
Liderem projektu Wielkopolski system monitorowania
i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego
jest Politechnika Poznańska przy współpracy z partnerami krajowymi: Województwem Wielkopolskim,
Miastem Poznań oraz partnerem ponadnarodowym:
Central Ostrobothnia University of Applied Sciences
w Finlandii. Instytucją współpracują w projekcie jest
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Pomoc fińskiego partnera pozwoli na zaadoptowanie wybranych
rozwiązań z kraju, w którym systemy kształcenia
uchodzą za jedne z najlepszych na świecie.
WSMP kierowany jest do dwóch grup:
– użytkowników – podmiotów działających w obszarze związanym z analizą regionalnego rynku
pracy, w tym instytucje rynku pracy (w szczególności powiatowe urzędy pracy w Wielkopolsce),
szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe,
– odbiorców – pracodawców i niebędących dorosłymi uczniów, kształcący się w szkołach i innych placówkach oświatowych prowadzących kształcenie
zawodowe.
W kwietniu i maju br. zespół projektowy prowadził debaty i badania fokusowe w Poznaniu, Kaliszu
i Pile, w ramach których zbierane były opinie na temat wstępnej wersji systemu. Konsultacje dotyczyły
również próby wypracowania rozwiązania pozwalającego na poprawę wymiany informacji wśród podmiotów działających w obszarze związanym z analizą
wielkopolskiego rynku pracy oraz regionalnego rynku kształcenia zawodowego.
WSMP może wkrótce stać się najważniejszym źródłem pozyskiwania bieżących informacji i analiz
dotyczących rynku pracy i kształcenia, kompetencji
i umiejętności przyszłych pracowników. Gotowy produkt udostępniony będzie w marcu 2012 roku.
177
www.odn.kalisz.pl
178
Kursy kwalifikacyjne – symbol KK
KK / 01 Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
KK / 02 Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Zarządzanie szkołą – symbol ZS
ZS / 01
ZS / 02
ZS / 03
ZS / 04
ZS / 05
ZS / 06
ZS / 07
ZS / 08
ZS / 09
ZS / 10
ZS / 11
ZS / 12
ZS / 13
ZS / 14
ZS / 15
ZS / 16
ZS / 17
ZS / 18
ZS / 19
ZS / 20
Seminarium. Jak czytać przepisy prawa oświatowego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurs. Prawo oświatowe w szkole / placówce – nowości, zmiany, komentarze . . . . . . . Seminarium. Statut szkoły – potrzeba nowelizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warsztaty. Dokumentacja przebiegu nauczania w szkole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seminarium. Dyrektor szkoły / placówki w awansie zawodowym nauczyciela. . . . . . . Kurs. Ewaluacja wewnętrzna w szkole / placówce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warsztaty. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów
edukacyjnych w trzech krokach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warsztaty. Przygotowanie wniosku na działania edukacyjne w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warsztaty. Sztuka pisania wniosków na dofinansowanie projektów edukacyjnych . . . Seminarium. Gdzie szukać środków na projekty edukacyjne? . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warsztaty. Jak założyć stowarzyszenie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurs. Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) oraz dzieci
w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej i realizacji obowiązku szkolnego . . . . . Seminarium. Projektowanie zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym . . . . . Warsztaty. Marketing usług edukacyjnych drogą do atrakcyjnego,
nieszablonowego i dynamicznego wizerunku szkoły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warsztaty. Skuteczna komunikacja w szkole / placówce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warsztaty. Archiwizacja i zarządzanie dokumentami w szkole
lub placówce oświatowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurs. Kurs kancelaryjno-archiwalny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seminarium. Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. . . . . Seminarium. Rachunkowość budżetowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seminarium. Podstawy Systemu Zarządzania Jakością
wg normy PN-EN ISO 9001:2009. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
17
18
19
19
20
21
21
22
23
23
24
25
25
26
27
27
28
29
29
Pomoc psychologiczna – symbol PP
PP / 01
PP / 02
PP / 03
PP / 04
PP / 05
Warsztaty. Gotowość szkolna przedszkolaka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Jak przygotować dziecko do roli ucznia, czyli o dojrzałości
emocjonalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Analiza rozwoju dziecka na podstawie rysunku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Diagnozowanie rozwoju i osiągnięć edukacyjnych ucznia. . . . . . . . . . . . .
Seminarium. Diagnoza i rozwiązywanie problemów dziecka
z alkoholowym zespołem płodowym FAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
32
32
33
34
179
PP / 06
PP / 07
PP / 08
PP / 09
PP / 10
PP / 11
PP / 12
PP / 13
PP / 14
PP / 15
PP / 16
PP / 17
PP / 18
PP / 19
PP / 20
PP / 21
PP / 22
PP / 23
PP / 24
PP / 25
PP / 26
PP / 27
PP / 28
PP / 29
PP / 30
PP / 31
PP / 32
PP / 33
PP / 34
PP / 35
180
Seminarium. Model pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. . . . . . Warsztaty. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
na lekcjach języka polskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warsztaty. Lider zespołów problemowych i zadaniowych w szkole. . . . . . . . . . . . . . . Seminarium. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w pracy z uczniem. . . . . . . . . . Seminarium. Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznyvh .
Seminarium. Indywidualny Program Korekcyjny dla ucznia zagrożonego
niedostosowaniem społecznym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seminarium. Strategia pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania
w środowisku szkolnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warsztaty. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. . . . . . . . . . . . . . Kurs. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurs. Pomoc dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi: dysleksją, dysgrafią,
dysortografią i dyskalkulią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurs. Wspomaganie rozwoju ucznia z rodziny dysfunkcyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurs. Dziecko ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego
w przedszkolu i szkole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seminarium. Zachowania nietypowe uczniów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seminarium. Zachowania ryzykowne młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seminarium. ADHD i nadpobudliwość psychoruchowa – przyczyny,
rozpoznawanie, terapia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurs. Praca z dzieckiem u którego rozpoznano ADHD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurs. Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi z zastosowaniem
elementów Treningu Zastępowania Agresji prof. Goldsteina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warsztaty. Zachowania agresywne wśród uczniów – praca z uczniem
agresywnym metodą Treningu Kontroli Złości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warsztaty. Jak radzić sobie z przemocą – chrześcijańskie przesłanie
Kazania na Górze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurs. Pomoc dzieciom autystycznym oraz dzieciom z cechami autyzmu. . . . . . . . . . Kurs. Praca z uczniem zdolnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seminarium. Odkrywanie szkolnych talentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warsztaty. Skuteczne sposoby zapamiętywania i uczenia się. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warsztaty. Rozbudzanie u uczniów motywacji do nauki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warsztaty. Motywowanie uczniów do nauki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warsztaty. Funkcjonowanie ucznia w zespole rówieśniczym –
metody pracy z grupą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warsztaty. Skuteczna komunikacja w szkole / placówce – asertywność,
relacje, konflikty…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warsztaty. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów – podstawy mediacji. . . . . . . . . . . . Warsztaty. Poszerzanie sfery poznawczej ucznia – Trening Wnioskowania Moralnego .
Seminarium. Dopalacze i inne substancje psychostymulujące w szkołach
i placówkach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
35
35
36
37
37
38
39
39
40
41
41
42
42
43
44
44
45
45
46
47
47
48
48
49
50
50
51
51
52
Wychowanie i opieka w szkole / placówce – symbol WO
WO / 01 Warsztaty. Różnice w wychowaniu między chłopcami i dziewczynkami. . . . . . . . . . .
WO / 02 Warsztaty. Jak mówić, aby dzieci słuchały, jak słuchać, aby dzieci do nas
mówiły czyli szkoła do wychowawców i rodziców – cz. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WO / 03 Warsztaty. Jak mówić, aby dzieci słuchały, jak słuchać, aby dzieci do nas
mówiły czyli szkoła do wychowawców i rodziców – cz. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WO / 04 Warsztaty. Metody pracy z dziećmi w zależności od osobowości. . . . . . . . . . . . . . . . .
WO / 05 Warsztaty. Założenia współczesnej profilaktyki problemowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WO / 06 Warsztaty. Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WO / 07 Warsztaty. Praca z trudną grupą młodzieży szkolnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WO / 08 Warsztaty. Nauczyciel – wychowawca jako doradca w planowaniu kariery
zawodowej ucznia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WO / 09 Warsztaty. Promocja zdrowego stylu życia na godzinach wychowawczych,
zajęciach świetlicowych oraz wychowaniu do życia w rodzinie. . . . . . . . . . . . . . . . . .
WO / 10 Seminarium. Jesteś tym co jesz – znaczenie prawidłowego odżywiania
dla rozwoju dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WO / 11 Seminarium Zdrowie uczniów w szkole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
54
54
55
55
56
57
57
58
58
59
Metodyka przedmiotowa w szkole – symbol MP
MP / 01
MP / 02
MP / 03
MP / 04
MP / 05
MP / 06
MP / 07
MP / 08
MP / 09
MP / 10
MP / 11
MP / 12
MP / 13
MP / 14
MP / 15
MP / 16
MP / 17
MP / 18
Warsztaty. Zabawa czy dydaktyka – edukacja przedszkolaka
w zreformowanym systemie oświaty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Aktywność edukacyjna dziecka w wieku przedszkolnym. . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Zabawy twórcze dla małych i dużych przedszkolaków – cz. 1. . . . . . . . . .
Warsztaty. Zabawy twórcze dla małych i dużych przedszkolaków – cz. 2. . . . . . . . . .
Warsztaty. Zabawy rozwijające zdolności matematyczne dzieci –
matematyka już w przedszkolu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Kompetencje matematyczne dziecka przedszkolnego
wg prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Bajki i opowieści ruchowo-muzyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Gry i zabawy muzyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Wybrane formy tańca dla dzieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Lekcja zabaw i gier ruchowych w nauczaniu początkowym. . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Gry i zabawy w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej. . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Edukacja przyrodnicza w środowisku naturalnym – cz. 1. . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Edukacja przyrodnicza w środowisku naturalnym – cz. 2. . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Jak nauczać ortografii w klasach początkowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Origami modułowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Origami modułowe – zima i Boże Narodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Origami modułowe – wiosna i Wielkanoc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
61
61
62
62
63
64
64
65
65
66
67
67
68
69
69
70
70
181
MP / 19
MP / 20
MP / 21
MP / 22
MP / 23
MP / 24
MP / 25
MP / 26
MP / 27
MP / 28
MP / 29
MP / 30
MP / 31
MP / 32
MP / 33
MP / 34
MP / 35
MP / 36
MP / 37
MP / 38
MP / 39
MP / 40
MP / 41
MP / 42
MP / 43
MP / 44
MP / 45
MP / 46
MP / 47
MP / 48
182
Warsztaty. Nitką malowane – wyszywanki matematyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Zaczarowane zawijasy lub zakręcony świat – quilling. . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Techniki plastyczne wykorzystywane w szkole i na zajęciach
terapeutycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Zabawy plastyczne – kwiaty z bibuły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Techniki graficzne w szkole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Zabawa w teatr w szkole / placówce cz. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Zabawa w teatr w szkole / placówce cz. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Jak efektywnie uczyć i działać na zajęciach technicznych
w oparciu o nową podstawę programową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Modułowe nauczanie zajęć technicznych w gimnazjum . . . . . . . . . . . . . .
Nowoczesne technologie w nauczaniu różnych przedmiotów. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PowerPoint – profesjonalne prezentacje multimedialne na lekcjach . . . . . . . . . . . . .
Baltie i Paint w edukacji wczesnoszkolnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seminarium. Najnowsze normy poprawnościowe języka polskiego. . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Adaptacja i konstruowanie programów nauczania w kontekście
nowej podstawy programowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Prawa człowieka, ucznia, dziecka w szkole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Holokaust – ofiary, sprawcy i bierni świadkowie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Wybrane zagadnienia z dziejów Kalisza i regionu w realizacji
podstawy programowej – od pradziejów do schyłku średniowiecza . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań językiem obcym
wśród uczniów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seminarium. Realizacja podstawy programowej z matematyki w świetle zmian
w systemie oświaty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kurs. Kompetencje kluczowe na lekcjach matematyki a egzaminy zewnętrzne. . . . . .
Warsztaty. Kompetencje kluczowe w nauczaniu i uczeniu się matematyki
w gimnazjum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Sposoby przygotowania do egzaminu gimnazjalnego z matematyki . . . . .
Warsztaty. Wdrażanie reformy programowej na IV etapie edukacyjnym –
konstruowanie i opiniowanie programów nauczania matematyki. . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Matematyczne wyzwania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Metodyka i systematyka ćwiczeń w piłce siatkowej. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Piłka ręczna – technika, taktyka, metodyka nauczania i przepisy gry. . . . .
Warsztaty. Metodyka i systematyka ćwiczeń w piłce nożnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Metodyka i systematyka ćwiczeń gimnastycznych.
Nowoczesne formy ćwiczeń gimnastycznych do wykorzystania w szkole. . . . . . . . . .
Warsztaty. Jakość kształcenia zawodowego w kontekście egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
72
72
73
73
74
75
75
76
77
77
78
78
79
80
80
81
82
83
83
84
85
86
86
87
88
88
89
89
90
MP / 49
MP / 50
MP / 51
MP / 52
MP / 53
MP / 54
MP / 55
MP / 56
MP / 57
MP / 58
MP / 59
MP / 60
MP / 61
MP / 62
MP / 63
MP / 64
Warsztaty. Metody aktywizujące w kształceniu zawodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Kształcenie zawodowe według modułowych programów . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji
kształcenia zawodowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Ocenianie kształtujące – formą oceny umiejętności uczniów
w szkołach kształcących w zawodzie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Lekcja religii w korelacji z innymi przedmiotami. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Pomoce dydaktyczne na lekcjach religii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Drama na lekcjach religii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Nauczanie Jana Pawła II na lekcji religii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Chrześcijaństwo a inne religie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Dekalog w odniesieniu do współczesnych problemów moralnych. . . . . . .
Warsztaty. Zwyczajni niezwyczajni – spojrzenie na postaci świętych
w kontekście problemów współczesnego człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Jezus – Żyd praktykujący, czyli co każdy chrześcijanin
powinien wiedzieć o judaizmie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Nauczyciel w świetlicy szkolnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Edukacja dziennikarska w szkole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Warsztaty. Jak kształtować umiejętności złożone w kontekście nowej
koncepcji egzaminów zewnętrznych od roku 2012?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
91
92
92
93
93
94
94
95
95
96
97
97
98
98
99
Wspomaganie pracy nauczycieli szkół i placówek – symbol WN
WN / 01 Warsztaty. Jak organizować konkursy plastyczne i nie tylko? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
WN / 02 Warsztaty. Jak organizować wystawy plastyczne w szkole, świetlicy, przedszkolu?. . . . 102
WN / 03 Warsztaty. Opracowanie scenariuszy i przygotowanie programów
artystycznych w szkole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
WN / 04 Warsztaty. Właściwa organizacja uczniowskiej nauki sposobem zwiększenia
efektywności procesów poznawczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
WN / 05 Warsztaty. Różnorodne metody i programy zwiększające skuteczność uczenia się. . . 104
WN / 06 Warsztaty. Jak doskonalić pamięć? Mnemotechniczne sposoby
zapamiętywania informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
WN / 07 Warsztaty. Szybkie czytanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
WN / 08 Warsztaty. Indywidualizacja nauczania / uczenia się w oparciu o preferencje
sensoryczne uczniów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
WN / 09 Warsztaty. Metody aktywizujące w procesie nauczania / uczenia się . . . . . . . . . . . . . . 106
WN / 10 Warsztaty. Metoda projektu w praktyce szkolnej – uczniowski projekt edukacyjny. . . 107
WN / 11 Seminarium. Innowacje pedagogiczne, jak je wdrażać w szkole?. . . . . . . . . . . . . . . . . 107
WN / 12 Kurs. Jak tworzyć i modyfikować programy nauczania w kształceniu ogólnym . . . . . 108
WN / 13 Warsztaty. Elementy oceniania kształtującego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
WN / 14 Warsztaty. Współpraca z rodzicami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
183
WN / 15 Warsztaty. Współpraca z rodzicami – jak pracować z „trudnym” rodzicem. . . . . . . . . 110
WN / 16 Warsztaty. Metodyka prowadzenia wywiadówki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
WN / 17 Warsztaty. Analiza transakcyjna – szkolne gry uczniów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
WN / 18 Warsztaty. Kreatywność na co dzień w pracy nauczyciela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
WN / 19 Warsztaty. Rozwijanie kreatywnej postawy nauczyciela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
WN / 20 Warsztaty. Umiejętność radzenia sobie z własną złością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
WN / 21 Seminarium. Jak radzić sobie ze stresem i uczyć się w ostatnich chwilach
przed egzaminem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
WN / 22 Warsztaty. Zarządzanie czasem i organizacja pracy własnej nauczyciela . . . . . . . . . . . 114
WN / 23 Warsztaty. Syndrom wypalenia zawodowego nauczyciela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
WN / 24 Warsztaty. Sztuka autoprezentacji – zasady savouir vivre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
WN 25 Warsztaty. Coaching . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
WN / 26 Warsztaty. Ćwiczenia z emisji głosu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
WN / 27 Warsztaty. Mapy myśli – nowy sposób myślenia i notowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
WN / 28 Warsztaty. Nauczyciel przewodnikiem po świecie reklam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
WN / 29 Warsztaty. Ratownictwo i samoratownictwo medyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
WN / 30 Warsztaty. Lider doradztwa zawodowego w szkole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
WN / 31 Warsztaty. Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy. . . . . . . . . . . . . . . . . 119
WN / 32 Warsztaty. Poradnictwo zawodowe w kontekście kształcenia ustawicznego. . . . . . . . . 120
WN / 33 Warsztaty. Budowanie warsztatu pracy młodego nauczyciela i wychowawcy.. . . . . . . 120
WN / 34 Warsztaty. Awans zawodowy nauczyciela. Jak zostać nauczycielem kontraktowym?. . . . 121
WN / 35 Warsztaty. Awans zawodowy nauczyciela. Jak zostać nauczycielem mianowanym?. . . 122
WN / 36 Warsztaty. Awans zawodowy nauczyciela. Jak zostać nauczycielem dyplomowanym? . . . 122
WN / 37 Seminarium Nauczyciel przedmiotów zawodowych na ścieżce awansu . . . . . . . . . . . 123
WN / 38 Warsztaty. Opiekun stażu w awansie zawodowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
WN / 39 Warsztaty. Rozwiązywanie problemów za pomocą komputera. . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
WN / 40 Warsztaty. Podstawy użytkowania komputera i Internetu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
WN / 41 Warsztaty. Multimedia w pracy nauczyciela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
WN / 42 Warsztaty. Alligator Flash Designer – podstawy tworzenia animacji
i materiałów interaktywnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
WN / 43 Warsztaty. Flash – podstawy tworzenia animacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
WN / 44 Warsztaty. Podstawy relacyjnych baz danych – Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
WN / 45 Warsztaty. Publisher jako narzędzie do tworzenia szkolnych publikacji . . . . . . . . . . . 127
WN / 46 Warsztaty. Tworzenie i zarządzanie stronami WWW – Joomla. . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
WN / 47 Warsztaty. Tworzenie stron WWW – cz. I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
WN / 48 Warsztaty. Tworzenie stron WWW – cz. II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
WN / 49 Warsztaty. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela. . . . . . . . . . . . 129
WN / 50 Warsztaty. Wykorzystanie programu Publisher w pracy nauczyciela . . . . . . . . . . . . . 130
184
WN / 51 Warsztaty. Zastosowanie technologii informatycznych w pracy nauczyciela:
tworzenie prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint . . . . . . . . . . . . . . . 130
WN / 52 Warsztaty. Obraz cyfrowy – istotny środek komunikacji w XXI wieku . . . . . . . . . . . 131
WN / 53 Warsztaty. Komputerowa obróbka grafiki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
WN / 54 Warsztaty. Fronter – platforma e-learningowa w nauczaniu różnych przedmiotów. . . 132
WN / 55 Warsztaty. Moodle – platforma e-learningowa w nauczaniu różnych przedmiotów . . 133
WN / 56 Seminarium. Podstawy edytorstwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
WN / 57 Kurs. Kierownik wycieczek szkolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
WN / 58 Kurs. Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku. . . . . . 135
WN / 59 Kurs. Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Rady Pedagogiczne – symbol RP
RP / 01
RP / 02
RP / 03
RP / 04
RP / 05
RP / 06
RP / 07
RP / 08
RP / 09
RP / 10
RP / 11 RP / 12
RP / 13
RP / 14
RP / 15
RP / 16
RP / 17
RP / 18
RP / 19
RP / 20
RP / 21
RP / 22
W jaki sposób poprawić wyniki sprawdzianu?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ewaluacja działań edukacyjnych szkoły / placówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motywacja – tajemnica szkolnych sukcesów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portret ucznia kreatywnego w szkole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indywidualizacja nauczania / uczenia się w oparciu o preferencje sensoryczne
uczniów – cz. I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indywidualizacja nauczania / uczenia się w oparciu o preferencje sensoryczne
uczniów – cz. II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Różnorodne metody i programy zwiększające skuteczność uczenia się. . . . . . . . . . . .
Planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkołach i placówkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu
profilaktyki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agresja w szkole – zapobieganie, zgłaszanie, reagowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jestem nauczycielem wychowawcą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rodzice partnerami przedszkola, szkoły. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metoda projektu w praktyce szkolnej – uczniowski projekt edukacyjny. . . . . . . . . . .
Metody aktywizujące w procesie nauczania / uczenia się. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ocenianie nastawione na sukces czyli o ocenianiu kształtującym. . . . . . . . . . . . . . . .
Prawa człowieka, ucznia, dziecka w szkole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praca zespołowa nauczycieli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problematyka zjawiska wypalenia zawodowego nauczycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorytet nauczyciela i wychowawcy – jak go wypracować i zachować?. . . . . . . . . . .
Innowacje pedagogiczne w szkole / placówce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kierunki zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Realizacja doradztwa zawodowego w szkole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
137
138
139
139
140
140
141
142
142
143
143
144
144
145
146
146
147
147
148
149
149
185
Projekty edukacyjne – symbol PE
PE / 01 PE / 02
PE / 03
PE / 04
Kaliska przygoda z odpadami – Czas na plastik (VIII edycja) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Przyjaciele Zippiego – międzynarodowy program promocji zdrowia
psychicznego dzieci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Praca z uczniem metodą socjoterapii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Kształcenie zawodowe i ustawiczne w zreformowanym systemie oświaty . . . . . . . . . . 152
Konferencje – symbol KN
KN / 01 Dzień z życia Marii Curie-Skłodowskiej – sesja naukowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
KN / 02 Polska w Unii Europejskiej – Unia Europejska w Polsce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
KN / 03 Twórczość Czesława Miłosza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Granty – symbol GE
GE / 2
GE / 7
GE / 12
GE / 17
GE / 22
GE / 27
GE / 32
GE / 37
GE / 42
GE / 47
GE / 52
GE / 57
GE / 62
GE / 67
GE / 72
GE / 77
186
Upowszechnianie edukacji prawnej w pracy z uczniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przygotowanie ucznia do roli obywatela, klienta urzędu, konsumenta. . . . . . . . . . . .
Rozwiązania metodyczne pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w tym kształcenie umiejętności tworzenia indywidualnych
programów edukacyjno-terapeutycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem
etapu kształcenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w aspekcie obowiązujących przepisów prawa. . .
Planowanie i przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej oraz wykorzystanie
jej wyników w pracy szkoły z ukierunkowaniem na jakość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wykorzystywanie wyników ewaluacji (wewnętrznej i zewnętrznej)
w stosownych formach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły / placówki. . . . . . .
Autoewaluacja w pracy nauczyciela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metody rozwiązywania sporów i konfliktów w szkole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stres w pracy nauczyciela; sposoby radzenia sobie z nim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Społeczne organy w szkole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Model doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach prowadzących
kształcenie zawodowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sposoby wdrażania innowacyjnych form nauczania i oceniania praktycznych
umiejętności uczniów w szkołach kształcących w zawodzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wykorzystanie platform edukacyjnych na zajęciach dydaktycznych. . . . . . . . . . . . . .
Przygotowanie nauczycieli do projektowanych zmian w szkołach
prowadzących kształcenie zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stosowanie prawa w praktyce szkolnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
158
158
159
160
161
162
162
163
164
165
165
166
167
167
168
187
188

Podobne dokumenty