Bez szlabanów

Transkrypt

Bez szlabanów
Nr 9
20 - 26 listopada 2013
ISSN 2081-8556
Cena 2 zł (w tym 8% VAT)
Ząbkowice śląskiE • Kamieniec ząbkowicki • Bardo • srebrna góra
reklama
ni celowo nie
in
y,
ed
bi
z
i
dn
Je
u.
sz
yn
cz
ą
ac
pł
e
Latami ni
ze swoich
ni
ce
zu
yr
w
ą
an
st
zo
k
ie
w
ol
yk
ed
ki
wierząc, że
li i tych,
zy
lic
ze
pr
ę
si
ż
ju
zy
ór
kt
i,
dz
lu
go
te
mieszkań. Dla
wa
by
zy
pr
ąż
ci
w
s
lo
h
ic
lić
ie
dz
po
ą
og
którzy wkrótce m
czytaj na str. 3
Spółka od ROWÓW
Krzysztof Żegański, burmistrz Barda (na zdjęciu)
przekonał rolników, by założyli spółkę wodną.
Będzie ona czyścić rowy melioracyjne. Dzięki
temu rzeki i potoki nie będą podtapiały tak
często domów, jak dotychczas
czytaj na str. 11
Polonia wraca do GRY
Polonia Ząbkowice Śl. wygrała z
Zielonymi Łagiewniki 5:3 i wciąż liczy
się w walce o mistrzostwo A-klasy
i awans do wałbrzyskiej okręgówki.
Podczas zimowej przerwy Wojciech
Siewruk (na zdjęciu), trener Polonii
będzie szukał wzmocnień.
czytaj na str. 29
Bez
szlabanów
Jakie są mocne strony mieszkania
w Ząbkowicach, zadłużenie gminy
i z czym mają problem
lokalni kupcy? O tym
wszystkim mówi Marcin
Orzeszek, burmistrz
Ząbkowic Śl. Wywiad
z samorządowcem
publikujemy
na str. 7
2
Nr 009
Pod Paragrafem
okiem
Słowo
od redaktor
naczelnej
policjanta
•
okiem
policjanta
•
okiem
policjanta
•
okiem
policjanta
Sk ręc iła w S ko dę
wa li na ul. Boh ate rów
god z. 12. 00 pol icja nci inte rwe nio
W c zwa rtek , 14 list opa da, ok.
ona neg o
ca Op lem Ast rą w w yni ku źle wyk
rują
kie
ieta
kob
tu
e
śni
wła
To
Ge tta.
raw idło wo jad ącą Sko dę.
ma new ru skr ęca nia ude rzy ła w p
Be z pie rw sze ńs tw a
ej nr 8
prz ez skr zyż ow ani e dro gi kra jow
cy
ają
żdż
eje
prz
o
Pol
na
age
Kie row ca Vol ksw
Oc tav ię.
a prz eja zdu i ud erz ył w Sko dę
stw
zeń
rws
pie
ł
ieli
udz
nie
ą
lek
z u l. Da
Karolina Makiej
[email protected]
Tegoroczne Sudeckie Kryształy okazały
się szczodre dla powiatu ząbkowickiego.
Przede wszystkim dla Barda, gdzie
powędrowała nagroda dla Ski Raft, a także
Ząbkowic Śl., które zgarnęły statuetkę za
Dni i Nocy Krzywej Wieży. To niewątpliwie
spore osiągnięcie, bo oba przedsięwzięcia
dopiero się rozwijają; powstały zaledwie
kilka lat temu, a już pokochali je zarówno
mieszkańcy jak i turyści. Nawiązuję do
tych wyróżnień nie bez powodu. Chciałam
zwrócić uwagę, zwłaszcza niedowiarkom,
których w każdej miejscowości nie brakuje,
Pij an y zat rzy ma ny
0,6 9 pro mil a alk oho lu we krw i
mia ł 51- late k. Mę żcz yzn a zos tał
opa da
zat rzy ma ny w n ied zie lę, 17 list
jow ej
ok. god z. 09. 10 na dro dze kra
dni a
ego
nr 8 w S zla rac h. Teg o sam
50
na tere nie Sto lca ok. god z. 15.
0,3 9
jąc
ma
zat rzy ma no 32- latk a, któ ry
Re nau lt
alk oho lu w o rga niz mie kie row ał
wśr ód
19. To nie kon iec pija cki ej pla gi
lę na ul.
kie row ców. Ró wn ież w n ied zie
Śl. w r ęce
ch
Kam ien iec kie j w Z ąbk ow ica
row ca
mu ndu row ych wp adł 45- letn i kie
ym
W t
et.
sam och odu ma rki Op el Kad
1 pro mil a.
prz ypa dku mę żcz yzn a mia ł 0,4
Karolina Makiej
[email protected]
że te nagrody nie zostały przyznane
przypadkiem. Nagrodzone imprezy są
przysłowiowym wierzchołkiem imprezowej
góry lodowej. Pokazują namiastkę tego co
pod względem kulturalnym i rozrywkowym
dzieje się w powiecie ząbkowickim. A dzieje
się naprawdę wiele! Ciekawą ofertę
stra żac kie new sy • stra
żac kie new sy • stra żac kie
new sy • stra żac kie new
sy • stra żac kie new sy
Sa dz a w og niu
Str aża cy inte rwe nio wa li w s obo
tę, 16 list opa da, ok. god z.1 6.3
5 w m iejs cow ośc i Sto lec .
W j edn ym z m ies zka ń dos zło do
poż aru sad zy w k om inie .
przedstawia chociażby Ząbkowicki Ośrodek
Kultury. Można tam niemalże dotknąć
prawdziwej kultury. Przykładem niech
będzie koncert piosenki francuskiej, który
odbędzie się już 29 listopada. Zaśpiewa
wtedy Janusz Zbiegieł, dyrektor Teatru
Piosenki Francuskiej w Krakowie. Warto
wspomnieć też o dopiero co zakończonych
się wydarzeniach: "Touch of Ireland", "Kalino
Malino Czerwona Jagodo", czy "Światełku".
Nie zapominajmy też o kinie, zabytkach,
które można zwiedzać całymi rodzinami, czy
imprezach cyklicznych. Jeśli ktokolwiek ma
jeszcze chęć ponarzekać na nudę, niech
odwiedzi lokalne strony internetowe, które
aż roją się od ciekawych kulturalnych ofert.
Po dd asz e w og niu
Nie bez pie czn y poż ar wyb uch ł
w j edn ym z b udy nkó w na ul. Bol
esł aw a Ch rob reg o
w K am ień cu Ząb k. W n ied zie lę,
17 list opa da, o g odz . 05. 05 zap
alił o się pod das ze.
W a kac ji, któ ra trw ała pon ad 3
god zin y, wzi ęło udz iał aż 34 stra
żak ów.
Na szc zęś cie nik om u nic się nie
sta ło.
Nie sp ok ojn a nie dz iel a
Str aża cy inte rwe nio wa li w n ied
zie lę, 17 list opa da, dw ukr otn ie
na ul. Str aża cki ej
w Z ąbk ow ica ch Śl. Na jpie rw o g
odz . 14. 30 dos zło do zad ym ien
ia w b udy nku
mie szk aln ym spo wo dow ane go
cof nię cie m się sad zy. Póź nie j,
o g odz . 15. 30
otrz ym ali zgł osz eni e na tej sam
ej ulic y, rów nie ż w z wią zku z p
alą cą się sad zą.
Za lan a piw nic a
W n ied zie lę, 17 list opa da, stra
żac y wyp om pow ywa li wo dę z je
dne j z p iwn ic bud ynk u
wie loro dzi nne go. Do ich inte rwe
ncj i dos zło ok. god z. 14. 35 w P
om ian ow ie Gó rny m.
Karolina Makiej
Czekamy na Twoje zdjęcie!
Wyślij MMS-a na numer 902123*
w treści wpisując Ap.gn
* koszt jednego MMS-a to 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT),
za opublikowanie Twojego zdjęcia zapłacimy do 200 zł
Za
p³
na acim
y
2 0 we
t
0
z³
*
Gazeta interweniuje
Karolina Makiej
czeka na zgłoszenia
codziennie (tel. 502 324 540)
Chętnie pomożemy rozwiązać Twój problem!
3
Nr 009
Temat z jedynki
EKSMISJA ZA DŁUGI
wierząc, że kiedykolwiek
Latami nie płacą za czynsze. Jedni z biedy, inni celowo nie
już się przeliczyli i tych,
zostaną wyrzuceni ze swoich mieszkań. O ludziach, którzy
którzy wkrótce mogą podzielić ich los pisze Paweł Golak
- Puk, puk tu komornik. Przyszedłem pana eksmitować
- to nie fragment filmu, ale
coraz częściej codzienność.
Ludzie nie płacą czynszu,
opłat, czy rat zaciągniętych
kredytów. Nie wyrażają woli
spłaty zadłużenia, dlatego zabierany jest ich majątek,czyli
np. mieszkania.
Wkrótce ze spółdzielczych
bloków w Ząbkowicach Śl.
zostaną eksmitowani kolejni
lokatorzy. Ich wyrzucaniem
z miejsc, gdzie mieszkają
od wielu lat zajmują się komornicy za przyzwoleniem
sądu. Powód eksmisji jest
jeden - olbrzymie zaległości
w płaceniu czynszu.
- W spółdzielni jest jeden
powód eksmisji: nie płacenie
czynszów i zero chęci jakiejkolwiek próby odpracowania
zadłużenia. Można też starać
się o otrzymanie dodatku
mieszkaniowego w urzędzie
miasta i wtedy zdecydowaną
większość czynszu pokryć
z tych pieniędzy - tłumaczy
Leszek Szlachta, prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Ząbkowicach Śl.
Kolejne eksmisje
Dłużników nie ubywa pomimo, że kolejne rodziny
tracą czasami dorobek całego życia i trafiają do lokali
socjalnych przyznawanych
przez miasto, gdzie o wysokim standardzie mieszkania,
nie mają co marzyć.
Tylko w tym roku z ząbkowickiej spółdzielni z powodu nie
płacenia czynszów eksmitowano dwie rodziny. Zamiast
na bruk, trafiły jednak do
lokali socjalnych przydzielonych przez miasto. To jednak
nie koniec. Jest już niemal
pewne, że w najbliższych
miesiącach dojdzie do kolejnych eksmisji.
- Teraz kierujemy sprawy
o eksmisje, gdy lokatorzy
mają względem nas zadłużenie powyżej 10 tys. zł,
czyli nie płacą czynszu średnio przez 3 lata - przyznaje
Szlachta.
- Na przyszły roku planujemy
kolejne eksmisje. Chociaż
niektórzy się ocknęli i próbują zawrzeć z nami ugody
- dodaje.
Kara dla miasta
Wyrok o eksmisji wcale nie
oznacza jednak, że zadłużona rodzina zostanie wyrzucona ze swojego mieszkania. Wcześniej ząbkowiccy
samorządowcy muszą jej
przydzielić lokal socjalny.
A to nie jest takie proste, bo
takich mieszkań o obniżonym
standardzie brakuje. W efekcie samorządowcy płacą kary
spółdzielcom.
- Po wyroku sądowym miasto
płaci nam wysokość czynszu
za okres, w jakim nie przydziela mieszkania socjalne-
R em on t owa
passa
Za 381 tys. zł wyremontowali drogę
w Dzbanowie
Na ukończeniu jest także remont
mostu w Ożarach
Kolejny remont drogi zakończony. Tym
razem do użytku oddano nową nawierzchnię w Dzbanowie. Uroczystego przecięcia
wstęgi dokonali w czwartek, 14 listopada:
Roman Fester, starosta ząbkowicki, Józef
Wojciechowski, nadleśniczy z Barda oraz
Antoni Drożdż, dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych. Powiat Ząbkowicki przeprowadził remont wspólnie z Nadleśnictwem
Bardo, z którym jeszcze we wrześniu podpisał porozumienie. Wartość inwestycji to
ponad 381 tys. zł, z czego połowa
pochodziła z ministerstwa infrastruktury. Dodatkowo Nadleśnictwo
Bardo wspomogło modernizację
drogi kwotą 100 tys. zł.
Warto przypomnieć, że to nie koniec remontowej passy, jaka trwa
w powiecie ząbkowickim. W ciągu
najbliższych tygodni ma zostać
zakończony remont nowego mostu
w Ożarach oraz drogi w Olbrachcicach Wielkich.
KAMA
Śl.
fot. Starostwo Ząbkowice
go rodzinie wyznaczonej do
eksmisji - tłumaczy prezes
ząbkowickiej spółdzielni.
Raj dłużników
Paradoksalnie nie wszyscy
lokatorzy martwią się z powodu eksmisji. Są tacy, którzy są
zadowoleni. Przepisy bowiem
jasno mówią, że jeżeli ktoś
posiada lokatorskie prawo do
lokalu, to kierownictwo spółdzielni musi zwrócić dłużnikowi wycenioną przez biegłego
kwotę wartości mieszkania,
oczywiście pomniejszoną
o kwotę zadłużenia.
- Dłużnik dostaje równowartość mieszkania zgodnie
z wyceną biegłego. A przecież to mieszkanie lokatorskie. To są dobre pieniądze.
To taki absurd - tłumaczy
Szlachta.
- To jednak dla niektórych
spółdzielni stanowi olbrzymi
problem, bo takich mieszkań po eksmisji łatwo nie
udaje nam się sprzedać. Na
szczęście my mamy zapisane w statucie, że pieniądze
zwracamy dopiero po sprzedaniu mieszkania - podkreśla
Szlachta.
Pomagają dłużnikom
Nasi rozmówcy zgodnie przyznają, że eksmisja to ostateczność. Chcąc nie dopuścić
do wyrzucenia z własnego
M wystarczy wykazać się
dobrą wolą i zacząć spłacać
zadłużenia. Zwłaszcza, że jak
podkreślają ząbkowiccy spółdzielcy, wielu zadłużonych
może dostawać z budżetu
miasta miesięcznie nawet
250 zł jako tzw. dodatek
mieszkaniowy.
- Jeżeli średni czynsz to 300
zł, to naprawdę niewiele trzeba dopłacać do utrzymania
lokalu. Są jednak takie osoby,
które tego nie robią, dlatego
nawet taki dodatek jest im odbierany - ocenia Szlachta.
P la ga
ni es fo rn yc h
ki er ow có w
Policja w ciągu 1,5 godziny
zatrzy mała trzech kierow ców, w tym pijaną kobietę.
Pechowy dla kierowców okazał się piątek, 15 listopada.
Policja nci przepr owadz ili
wtedy kontrole w Kamieńcu
Ząbkowickim. O godz. 7.00
zatrzym ali tam 39-letn iego
mężcz yznę, który kierow ał
Peuge otem Partne rem,po mimo orzeczonego zakazu
sądowego. Okazało się, że
mężcz yzna nie może kierować samoc hodam i do
czerwc a 2016 r. Zaledw ie
pół godzin y późnie j na tej
samej ulicy funkcjonariusze
skontrolowali kobietę, która
kierowała samochodem marki Renault Megane. sprawdzeniu stanu trzeźw ości,
okaza ło się, że 47-let nia
mieszkanka Kamieńca miała
0,7 promila alkoholu w organizmie.Przed godz. 9.00,
tym razem w Pomia nowie
Górnym, w gminie Kamieniec
Ząbk. mundu rowi zatrzy mali 28-latk a, kierują cego
traktorem. Okazało się, że
mężczyzna także ma zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mecha niczny ch do
listopa da przysz łego roku.
cała trójka stanie przed sądem. Nietrze źwej kobiec ie
grozi do 2 lat pozbawienia
wolno ści, a mężcz yznom
za prowa dzenie pojazd ów
wbrew orzecz eniom sądowym nawet do 3 lat więzienia.
KAMA
Nr 009
4
Świętowali
rocznice
10 par świętowało złote
gody, jedna - diamentowe
Były medale, listy
gratulacyjne i kosze
z prezentami
Medale, listy gratulacyjne, a nawet
kosze z prezentami, tak obchodzono w Bardzie uroczystość związaną ze złotymi i diamentowymi
godami. W czwartek, 14 listopada,
11 par z gminy Bardo spotkało się
w Urzędzie Miasta i Gminy. Powodem były złote gody, jakie pary
obchodziły. Trzeba podkreślić, że
jedna z par - państwo Stanisława
i Stanisław Mikitowie - obchodziła
diamentowe gody, co oznacza, że
są małżeństwem od 60 już lat.
Nie zabrakło wzruszeń, wspomnień, gratulacji i życzeń. Krzysztof Żegański, burmistrz Barda,
imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego, odznaczył jubilatów
medalem za długoletnie pożycie
małżeńskie. Małżonkowie na nowo
przyrzekli sobie miłość i oddanie.
Dodatkową atrakcją uroczystości
był pokaz tańców Wiktorii Wasyluk
i Piotra Korzępa, a także występ
zespołu Wiolinek.
KAMA
Dni i Noce Krzywej Wieży na podium
K r y s z t a ł owa
im p r e z a
Przyznano
Sudeckie
Kryształy. Jedna
z nagród trafiła
do Ząbkowic Śl.
Jury doceniło
imprezę
pod nazwą
Dni i Noce
Krzywej Wieży.
Uplasowała się
ona na 6 miejscu
w kategorii
najlepsza
impreza
promująca
region
Jest to największa
tego typu impreza
w regionie Sudetów.
Za główny cel stawia
sobie promocję przedsiębiorczości. Kryształy zostały wręczone
zwycięzcom w piątek,
8 listopada w Zamku
na Skale w Trzebieszowicach.
19 członków kapituły
plebiscytu wyłoniło laureatów spośród ponad
70 zgłoszeń w 5 kategoriach. Zadowolenia
ze zdobytej nagrody
nie kryje Marcin Orzeszek, burmistrz Ząbkowic Śl.
- Dni i Noce Krzywej
W i e ż y, t o d w u d n i o -
wa, cykliczna i już
sztandarowa impreza
kulturalna promująca
historię i dziedzictwo
ziemi ząbkowickiej. Ma
na celu promocję lokalnych walorów turystycznych, historii tych
ziem oraz artystów. Ta
nagroda jest dla nas
bardzo ważna, ponie-
waż to nowa impreza,
organizowana dopiero od 3 lat - zaznacza burmistrz. Warto
przypomnieć, że przyszłoroczna edycja Dni
i Nocy Krzywej Wieży
jest zaplanowana na
11-12 lipca.
Karolina Makiej
[email protected]
okiem felietonisty • okiem felietonisty • okiem felietonisty • okiem felietonisty • okiem felietonisty • okiem felietonisty • okiem felietonisty
Nie na bruk
Jeszcze nie tak dawno zalewano ulice miast miękką
asfaltową smołą. Odkąd jednak – na szczęście – do łask
wrócił granit, wiemy, czym
jest bruk. Twarde, odporne na
zmiany temperatury i wszelkie obciążenia podłoże znamy
już nie tylko z poezji Norwida,
który w porażający sposób
opisał wyrzucenie fortepianu
Szopena na ulicę.
Przepraszam za ten – jak się
może zdaje – oderwany od
codzienności wstęp. Sądzę
jednak, że oddaje on sedno
sprawy, o której zamierzam
się wypowiedzieć. A rzecz
dotyczy tzw. eksmisji na
bruk, czyli wyrzucenia kogoś
z zajmowanego mieszkania
bez wskazania mu innego
lokum.
Jestem przeciwny eksmitowaniu ludzi na bruk z powodu
biedy. Od tego są instytucje
publiczne i organizacje pozarządowe, aby znajdować rozwiązanie w takich sytuacjach.
Jeśli bowiem ktoś z przyczyn
niezależnych od siebie traci dochody lub ma ich zbyt
mało, nie może zostać sam ze
swoim problemem. I nie ma
to nic wspólnego z pojęciem
nadopiekuńczości. To jest
solidarność z tymi, którym
życie nie ułożyło się pomyślnie. Jeśli natomiast lokator
dewastuje udostępnione mu
mieszkanie, drastycznie zakłóca spokój innym osobom
lub nie płaci czynszu mimo
uzyskiwanych dochodów,
właściciel musi dysponować możliwością szybkiego
reagowania. W niektórych
krajach Unii Europejskiej
ujawnia się zjawisko niewypłacalności osób, czy rodzin,
które skorzystały z kredytu
hipotecznego, a w wyniku
kryzysu ekonomicznego,
utraciły zdolność do jego
spłaty. Podobna sytuacja
może mieć miejsce w Polsce,
gdzie na dodatek zdarzają się
zatory w spłacaniu kredytów
wziętych w innych, niż polska
walutach. Wyrzucanie takich
ludzi na bruk i licytowanie
ich mieszkań, stanowiących
częstokroć jedyny majątek,
jest rozwiązaniem być może
ekonomicznie uzasadnionym,
lecz na wskroś nieludzkim.
Wspomniane przeze mnie
wyżej instytucje i organizacje
wraz z samorządem gminnym
nie mogą dystansować się
od tych problemów. Rzecz
jasna, priorytetem musi być
ochrona gorzej sytuowanych
osób i rodzin. Dla nich trzeba
szukać lokali zastępczych lub
zdecydować się na tzw. budownictwo socjalne (o czym
już na tych łamach pisałem).
I nie jest to demagogia, lecz
zwyczajna ludzka wrażliwość.
Pewien znany polski polityk
powiedział: „stłucz pan termometr, a nie będziesz pan
miał gorączki”. Przez skazywanie ludzi na bezdomność,
nie rozwiąże się problemu
lokatorów, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Tak czy inaczej to sąd
powinien orzekać o eksmisji,
a sprawiedliwość polega na
chronieniu słabszych i tępieniu cwaniactwa.
Norwid swój słynny wiersz
„Fortepian Szopena” zakończył frazą: "Jękły głuche
kamienie - Ideał sięgnął bruku". Człowiek nie może być
potraktowany jak instrument.
W żadnym jednak przypadku
nie może pozostać bez dachu
nad głową. Nie może się
znaleźć na bruku.
Krzysztof Kotowicz
Nr 009
5
Szaraki na wolności
204 zające zostały wypuszczone na wolność. Akcja została przeprowadzona przed
tygodniem w powiecie ząbkowickim w ramach programu
odbudowy populacji zwierzyny
drobnej, który został wcześniej
uchwalony przez samorządowców. Program, który potrwa do
2016 roku, został stworzony
ze względu na nasilające się
zmiany środowiskowe wywołane działalnością człowieka.
ć
ś
Coraz częściej można zauwao
słow
y
m
o
p
o
n
io
żyć, że doprowadza ona do
Docen
rozregulowania zależności
wuefisty
pomiędzy poszczególnymi
elementami przyrody. Dotyczy
to m.in. zwierzyny drobnej,
tj. zajęcy, kuropatw itp.
Zmniejsza się jej liczebność i zasięg występowania. Dlatego
zymał
tr
o
wymaga zabiegów
k
ę
ył
rz
P
usy
ukl
b Sportowy K
o
lu
n
a
K
n
i
zmierzających do
yz
sk
rz
w
p
io
n
cję
Ucz
5 tys. zł. Dota
co
1
i
a
n
śc
ko
ry
o
ó
zachowania gakt
ys
,
w
u
grant w
i Śladowskiem
.
w
o
im
sz
1
u
r
ri
n
a
D
m
tunków, a nawet
u
zj
a
bowi dzięki
znego w Gimn
yc
ł
fiz
a
ia
zi
n
d
a
u
ł
w
ą
o
h
zi
ich ratowania.
w
dzień uczy wyc
yłęku. Wuefista
rz
P
w
a
n
o
g
ę
ie
si
sk
zł
- Założeniem
ciń
jekt znala
Janusza Kuso
ator. Jego pro
akim
o
n
d
A
przedsięwzięr
ie
e
n
id
za
L
d
u
ie
b
po
w konkurs
ych. Zakłada
sz
cz
p
łe
jle
o
cia jest wspóla
sp
n
j
u
e
st
ln
e
ka
liście dwudzi
rszej rzeszy lo
ze
js
a
a
n
sn
na realizacja
io
k
w
ja
j
e
e
esi
zn
ningów w okr
tywności fizyc
e
tr
ie
n
a
o
w
projektu przez
o
tw
iz
rs
n
la
orga
akcentem na ko
z ,
ności poprzez
e
ki
rs
la
koła
łowieckie,
ko
ya
w
to zajęci
Klub ma szansę
.
h
yc
- jesień. Będą
w
o
g
ie
b
j
e
d
n
o
stki sah
ą na nartach
ziestu finałowyc
d
u
w
d
z górskie, a zim
ę
d
morządu terye jedną nagro
ilość wył największą
walczyć jeszcz
ia
m
torialnego
oraz
e
zi
d
ę
b
o, który
nagrodę niesp
a
m
projektów ten
zy
n
a
d
l
e
ś
n
i
c
t
wa.
tr
o
,
e
b
rtalu Youtu
k, wystarczy
ę
ył
rz
P
świetleń na po
W wyniku
podpisy
u
K
spomóc UKS
utubie.
dziankę. Aby w
jduje się na Yo
a
zn
ry
ó
kt
,
ik
KAMA
obejrzeć film
Powiat ząbkowicki
ratuje zające
Na ich zakup wydano
40 tys. zł
Rowery i
k
w
ó
g
e
i
i b
sanych porozumień program
jest realizowany przez powiat
oraz 13 kół łowieckich, Nadleśnictwo Bardo i Henryków oraz
Gminę Ciepłowody, Ziębice,
Złoty Stok oraz Stoszowice.
Wypuszczenie 204 zajęcy, to
dopiero początek. Chcielibyśmy zakupić także bażanty,
ale nie wiemy, czy to się uda
- mówi Roman Fester, starosta
powiatu ząbkowickiego.
Zające udało się kupić dzięki zebranym funduszom od
wszystkich instytucji i jednostek realizujących program,
a także przy wsparciu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu. Szaraki
trafiły do obwodów użytkowanych przez 6 kół łowieckich.
W kolejnych latach zające trafią do pozostałych obwodów.
Jak zaznacza starosta Roman
Fester, zające nie powinny
mieć problemu z odnalezieniem się na wolności.
- Są wyhodowane tak, że powinny szybko zaadaptować się
i odnaleźć na wolności - uspokaja ząbkowicki starosta.
Karolina Makiej
[email protected]
„
Zające są tak wyhodowane, że
powinny szybko zaadaptować
się i odnaleźć na wolności
Zdaniem czytelników • Zdaniem czytelników • Zdaniem czytelników • Zdaniem czytelników
Czy ludzie powinni być eksmitowani ze swoich mieszkań?
Barbara Różańska
Ząbkowice Śl.
Zygmunt Płenczek
Ząbkowice Śl.
Waldemar Bałwas
Bardo
Kazimierz Ramza
Ząbkowice Śl.
Piotr Szymusiak
Ząbkowice Śl.
Raczej nie. Nie wydaje mi
się, żeby to było zgodne
z prawem. Nawet jeśli ktoś
ma problemy finansowe, to
powinno się inaczej rozwiązać sprawę, szczególnie teraz, kiedy idzie zima i wiadomo, że to podłe.
Mnie się wydaje, że nie powinni być eksmitowani na bruk,
ale to wszystko zależy od
powodów, bo są i tacy, którzy
w ogóle nie płacą za mieszkanie i co wtedy? Niestety
eksmisja nie jest przyjemna,
szczególnie teraz, zimą.
W żadnym wypadku. Eksmitowanie brzmi okrutnie. Na sprawę trzeba głębiej spojrzeć,
a nie hop siup, od razu wyrzucać. Istnieją różne powody,
dla których ludzie nie płacą.
Trzeba być człowiekiem, a nie
patrzeć tylko na pieniądze.
Ale dlaczego mieliby być eksmitowani? Dlaczego jedni muszą płacić, a inni nie? To jest
jedyny powód. Ze względu na
złą pogodę wyrzucanie ludzi
na bruk jest niehumanitarne.
Powinno się dbać o społeczeństwo.
Jeśli to pytanie ogólne to nie.
Są niesprzyjające warunki
pogodowe, ale jeśli to kwestia płatności, to logiczne.
Trzeba być uczciwym. Natomiast, jeśli chodzi o trudną
sytuację finansową to miasto,
powinno się zatroszczyć.
Nr 009
6
Witamy na œwiecie
W listopadzieząbkowickim szpitalu
przyszło na świat kilkanaścioro dzieci.
Zdjęcia kilku maluchów
rezentujemy w tym tygodniu.
Urodziły się na oddziale położniczym
ząbkowickiej lecznicy, gdzie nasz reporter
zrobił im zdjęcia. Każdy rodzic może też sam
przesłać do nas fotografię swojego dziecka
e-mailem: [email protected]
Gimnazjalistka z Ząbkowic dostanie 2 tys. zł
Kasa za
naukę
W tym roku w ramach programu "zDolny
Śląsk" 54 uczniów otrzyma stypendia. W gronie
wyróżnionych jest uczennica z Ząbkowic Śląskich
Stypendia "zDolny Śląsk"
rozdane. Pieniądze trafią
w tym roku do 54 uczniów,
w tym także do Aleksandry
Moskal z Gimnazjum Publicznego nr 2 w Ząbkowicach
Śl (na
Alan Wysocki
Chłopiec urodził się 10 listopada godz.
8.50. Ważył wtedy 2,4 kg i mierzył 51
cm. Alan jest pierwszym dzieckiem
Eweliny i Marcina z Zaworka.
Julia Macierzyńska
Dziewczynka przyszła na świat 18
listopada o godz. 16.10. Ważyła wtedy
3,5 kg i mierzyła 54 cm. Dziewczynka
jest pierwszym dzieckiem Małgorzaty
i Rafała z Kamieńca Ząbkowickiego.
zdjęciu). Uczniowie otrzymają roczne stypendia
w wysokości od 2 do 3 tys.
zł., w zależności od tego, do
jakiej szkoły uczęszczają.
2 tys. zł trafi do uczniów
podstawówek, po 2,5 tys.
zł otrzymają gimnazjaliści,
a uczniow i e
szkół
",
sk
lą
Ś
pony
ol
D
ndialny "z
ra
ag
N
Program Stype
ć.
oś
talent i osobow
skich
to nagroda za
iowie dolnoślą
zn
uc
ni
ie
ln
do
eddzani są uz
zjów i szkół śr
na
m
gi
h,
yc
ow
iągnięcia
szkół podstaw
oich kontach os
sw
na
ą
aj
m
zy
wykazunich, któr
sportowe oraz
b
lu
e
zn
yc
st
ty
ci Funnaukowe, ar
zną. Stypendyś
ec
oł
sp
ią
śc
tywny
ją się aktywno
ej tworzą pozy
ow
od
ar
yn
dz
Mię
eczności.
dacji Edukacji
i lokalnej społ
ów
ik
śn
ie
w
ró
a
az zaanwzorzec dl
m Śląskiem or
ny
ol
D
z k
ze
ią
buduje
Przez silny zw
wych program
do
zą
or
m
sa
dz
nia tożsagażowanie wła
odowisk, umac
śr
h
yc
żn
ró
o
nienia
partnerstw
a się do wzmoc
ni
zy
yc
rz
i p
ną
mość regional
o.
tału społeczneg
lokalnego kapi
ę
z
d
e
i
w
t
n
e
l
a
Za t
ie
n
a
w
o
ż
a
g
n
a
a
i z
Kosztowna ulica
Grunwaldzka zmieniła się nie do
poznania
Przebudowa ulicy będzie jednak
o 40 tys. zł droższa
Agata Droń
Urodziła się 16 listopada o godz. 19.40. Ważyła
wtedy 4,4 kg i mierzyła 59 cm. Szczęśliwymi
rodzicami są Angelika i Rafał z Budzowa.
nadgimnazjalnych 3 tys.
zł. Jak się okazuje wnioski
złożyło aż 400 uczniów. Stypendia były przyznawane
w 4 kategoriach: za osiągnięcia naukowe, sportowe,
artystyczne i za działalność
społeczną.
W tym roku przyznano je
już po raz 13. Ocena wniosków była skomplikowana,
a ostateczny wynik zależał
od wielu czynników. Ocena
nie polegała na prostym
rankingu średnich ocen
kandydatów i ilości zdobytych przez nich dyplomów. W konkursie "zDolny
Śląsk" najwyżej oceniani byli
uczniowie, którzy wytrwale
pracują nad rozwojem własnych talentów, dostrzegają
potrzeby innych, a także
są zaangażowani w działalność na rzecz lokalnych
społeczności.
Karolina Makiej
[email protected]
Do firmy Winsa n, która jest wykon awcą
remon tu ul. Grunw aldzki ej w centru m
Ząbko wic Śl., trafi o 40 tys. zł więcej niż
zakład ano. Taką decyz ję podjęl i radni
podcza s ostatn iej sesji rady miejsk iej.
Jak tłuma czy Krysti an Nowa kowsk i,
asyste nt burmis trza Marcin a Orzes zka,
zwięks zenie kwoty przew idzian ej na tę
inwestycję było konieczne, ponieważ firma
musiał a wykon ać dodatk owe, nieprz ewi-
dziane wcześ niej roboty.
- Polegały one między innymi na: wymianie
gruntu na głębok ość 65 cm pod jezdnią
oraz miejsc ami parkin gowym i i wymi anie
gruntu na głębok ość 45 cm pod chodn ikami i place m przyko ścielny m - wyjaśn ia
Nowak owski.
Warto przypo mnieć , że poza pracam i
dodatk owymi na ul. Grunw aldzkie j wybudowano sieć deszczową wraz z przykanalikami, przebudowano również nawierzchnię
drogow ą wraz z przy ległym i chodn ikami.
Zamon towano także oświet lenie.
KAMA
Nr 009
7
Bez
szlabanów
O mocnych stronach mieszkania
w Ząbkowicach, zadłużeniu gminy, a także
problemie lokalnych kupców z Marcinem
Orzeszkiem, burmistrzem Miasta i Gminy
Ząbkowice Śl., rozmawiała Karolina Makiej
Każdemu, kto przyjeżdża do Ząbkowic rzucają się w oczy supermarkety, których w mieście
jest wyjątkowo dużo.
Czy lokalni kupcy nie
interweniują u Pana
w tej sprawie?
Nie zatrzymamy tego, nie
założymy szlabanów, nie
powiemy też ludziom, gdzie
mają robić zakupy. Możemy
tylko zachęcać, aby wspierali
lokalnych przedsiębiorców i
to robimy. Trzeba podkreślić,
że w większości te markety
powstały na gruntach prywatnych, nie należących do
gminy. Ja nie mogę narzucić
spółdzielni mieszkaniowej,
czy prywatnej osobie, żeby
nie sprzedawała gruntu inwestorowi. Rozumiem lokalnych kupców, ponieważ
sam pracowałem w handlu,
ale tego procesu nie można
zatrzymać.
„
W większości markety
powstały na gruntach
prywatnych, nie
należących do gminy.
Nie mogę narzucić
spółdzielni, czy
prywatnej osobie, żeby
nie sprzedawała gruntu
inwestorowi
Wiadomo, że gmina
Ząbkowice rozpoczęła
jakiś czas temu projekt
pod nazwą "Zamieszkaj
w Ząbkowicach". Dlaczego warto zamieszkać
właśnie w tym mieście?
Rozpoczęliśmy taki projekt
przede wszystkim dlatego, że Ząbkowice Śl. są
miastem powiatowym. Tu
wszystko jest na miejscu,
wszelkie instytucje. Mamy
żłobki i przedszkola dla dzieci, a także całą ścieżkę edukacyjną, w tym jedno z najlepszych w regionie liceów.
Można zdobyć również wyższe wykształcenie, ponieważ
w Ząbkowicach funkcjonuje
Akademia Humanistycznoekonomiczna.
A co z cenami działek,
czy są korzystne?
Ceny w Ząbkowicach są
przeciętne, to znaczy ok.
40 tys. zł za działki 10arowe.
Ile działek udało się
sprzedać do tej pory na
nowym osiedlu?
Sprzedaliśmy 22 działki, a łącznie mam ich 60.
Oprócz tego prywatny inwestor wybudował budynek
na os. Letnim, gdzie są 24
mieszkania.
Jak wygląda obecnie
zadłużenie gminy?
Zadłużenie w III kwartale
tego roku to 24,4 mln zł.
Roczne inwestycje są na
poziomie 15 mln zł. W tym
roku mamy zaplanowane
dwa kredyty. Jeden na 6,5
mln zł, drugi na 2 mln zł.
Na ten moment nie wiemy
jednak, czy w ogóle wykorzystamy te pieniądze.
Jest to po prostu forma
zabezpieczenia. Na dzisiaj wykorzystaliśmy 1,5
mln zł.
A jak sprawa z kredytami zaciągniętymi
przez gminę wyglądała
w ubiegłym roku?
W 2011-2012 r. wzięliśmy
dwa kredyty: za 2,7 mln zł
i 2,6 mln zł.
reklamA
'2/12ĝ/Ą6.,)81'86=32:,(51,&=<
GODUR]ZRMX'ROQHJRĝOąVND
81,-1(32ĩ<&=.,
GOD'2/12ĝ/Ą6.,&+
35=('6,ĉ%,25&Ï:
9 3Rő\F]NL
GRPOQ]ğ
)XQGXV]5HJLRQX:DáEU]\VNLHJR
ZZZIUZSO
8O/LPDQRZVNLHJR
:DáEU]\FK
7HO
ELXUR#IUZSO
9 6WDğHRSURFHQWRZDQLH
URF]QHRG
9 %UDNSURZL]ML
9 2NUHVVSğDW\GRODW
9 1LHRGSğDWQDSRPRF
ZZ\SHğQLDQLXZQLRVNX
9 .UÐWNLF]DV
UR]SDWU]HQLDZQLRVNX
1DSĔG]DP\«
UR]ZyM«SU]HGVLĔELRUVWZ
3URMHNWZVSyá¿QDQVRZDQ\SU]H]8QLĊ(XURSHMVNą]HĞURGNyZ(XURSHMVNLHJR)XQGXV]X5R]ZRMX5HJLRQDOQHJRZUDPDFK
5HJLRQDOQHJR3URJUDPX2SHUDF\MQHJRGOD:RMHZyG]WZD'ROQRĞOąVNLHJRQDODWD
Nr 009
8
Kont row ers yjna
wyc i nka
Można by pomyśleć, że kilka
k r z e w ó w, k t ó r e n a g l e z n i k a j ą
z powi erzchn i ziemi, na nikim wrażenia nie zrobi. A jedn ak! Okazu je
się, że miesz kańcy Ząbko wic Śl.
są wrażli wi na miejsk ą przyro dę.
Do redak cji Gazet y Ząbko wickiej zwróc ił się miesz kaniec , dla
któreg o wycink a bzu była czymś
karygo dnym.
- Nie rozum iem dlacze go doszło
do tej wycink i, kto ją zlecił i po?
Komu przeszkadzało te kilka
bzów? - zastan awiał się miesz kaniec .
Okazuje się, że kępa bzów rosnąca
przy ul. Bohat erów Getta, obok
pętli busów niektór ym jednak przeszkad zała. Jak tłumac zy Krystia n
Nowak owski, asyste nt burmis trza
Marcin a Orzesz ka, krzewy zostały
wycięt e w ram ach prac interw encyjnyc h w wyn iku porząd kowan ia
miejsk ich terenó w. Warto jednak
zaznac zyć, że to sami mieszk ańcy
zwróc ili się do urzędu z prośbą
fot. K. Makiej
Wycię to bez za
przys tanki em
Opini e miesz kańcó w
podzi elone
o upor ządko wanie tego terenu .
- Teren za gminn ym przyst ankiem
przy ul. Bohaterów Getta był
bardzo zakrza czony. Wykon ano
tam prace poleg ające na jego
uporzą dkowa niu i prześ wietle niu
zakrza czeń - wyjaśn ia koniec zność przep rowad zenia wycin ki
Nowak owski.
Jedno cześni e asyste nt burmis trza
Chuligani zniszczyli przystanek autobusowy
Wiata jak z koszmaru
Podróżni czekają na autobus na
przystanku, jak z horroru. Tak
jest przy ul. Ziębickiej. Wygląd,
zniszczonej przez wandali wiaty,
pozostawia wiele do życzenia:
porozbijane szyby, zabazgrane
ściany. Jak twierdzą mieszkańcy
pobliskiego osiedla, to sprawka
młodych chuliganów, którzy nie
mieli na czym się wyżyć.
- Liczymy na to, że wiata zostanie
naprawiona lub wymieniona, bo na
tę nie można już patrzeć. Szpeci
swoim wyglądem - mówi jeden
z mieszkańców.
Okazuje się jednak, że urzędnicy
o wiacie nie zapomnieli i zadecydowali o postawieniu w jej miejsce
nowej.
- Nową wiatę postawimy na początku przyszłego roku, o ile pozwoli na to pogoda - zapewnia
burmistrz Marcin Orzeszek.
KAMA
dodaje , że drzew a, które rosną
przy skarpi e, np. świerk i nie będą
usuwa ne.
Karoli na Makie j
k.mak iej@g azetaz abkow icka.p l
Kawałek
bezpieczeństwa
Chodnik
jeszcze
w tym roku
Burmistrz
przypilnuje
terminu
Jeszcze w tym
roku na ul. Jasnej, obok marketu Biedronka,
ma zostać wybudowany chodnik.
Wszystko w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, którzy teraz
narażeni są na
przejeżdżające
ulicą samochody. W międzyczasie okazało się
jednak, że firma,
która ma chodnik
wybudować ociąga się w czasie.
Burmistrz Marcin
Orzeszek zagwarantował jednak
podczas rozmowy
z dziennikarzami
„Gazety Ząbkowickiej”, że przypilnuje terminu
prac.
- Gmina podpisała wszystkie
potrzebne dok u m e n t y. Te r a z
wszystko zależy
od tego, kiedy
firma wejdzie
i rozpocznie prace. Chodnik musi
powstać jeszcze
w tym roku. Jeśli wszystko zacznie się za bardzo przeciągać
w czasie, to na
pewno zareagujemy. Jeśli firma
nie wybudowałaby w tym roku
chodnika, to musiała zapłacić
karę - wyjaśnia
burmistrz Orzeszek.
KAMA
Nr 009
9
Gwiazdą,
16 psów, przebywających pod opieką fundacji Pod Psią
czeka na nowe domy
Do serca przytul psa
Fundacja Pod Psią Gwiazdą,
zajmująca się niesieniem
pomocy zwierzętom, notuje
rekordowe jeśli chodzi o liczbę
porzucanych i zaniedbywanych
psów. W prowadzonym przez nią
hotelu dla zwierząt brakuje już
wolnych miejsc
- Szukamy ludzi, którym nie
jest obojętny los psiaków,
aby przygarniali naszych
podopiecznych. Sytuacja
jest już tak dramatyczna, że
nie mamy gdzie przyjmować
kolejnych psów z interwencji
– mówi Andrzej Olszewski,
wiceprezes fundacji.
W tej chwili pod jej opieką
znajduje się 16 psów (9 suczek i 7 samców). Normalnie
liczba psów czekających
w hotelu na adopcję nie
powinna przekraczać 10
osobników.
- Jak co roku, przed wakacjami wzrosła liczba porzuconych psów – mówi Katarzyna
Sowa, szefowa fundacji. –
Z tym, że w przeciwieństwie
do poprzednich lat tendencja
wzrostowa nie uległa zatrzy-
maniu. W zeszłym roku o tej
porze mieliśmy 2 psy czekające na nowy dom. Obecnie
jest ich ośmiokrotnie więcej.
To oddaje skalę problemu –
dodaje.
„
Dwa ostatnie koty, jakie
do nas trafiły, znaleziono
w worku foliowym na
brzegu rzeki w LądkuZdroju
Wszystkie psy oddawane do
adopcji mają założoną książeczkę zdrowia i wykonany
komplet szczepień. Suczki
powyżej 9 miesiąca życia są
wysterylizowane. Psa może
przygarnąć każdy, kto jest mu
nij
ygaronoga
c
Przwor iałby pboomkóotae,r
z kto chćc psa aol d numć
w stanie za- c
a
p
ła
y,
wego,
żd ptow onić wys
k o pewnić doa
K do
w
ub res:
z
l
.
a
l
d
a
nieczbre warunki
9
i z że za 5 59 a ad o2.p
4
@
o
n
nie dobytowania.
1
m 69 3 aila
zda
6
- Dla nabrego,
e-m gwia
sia
domu.
szych pododp
p
Aktualnie
opiecznych
szukamy tylko
u osób, które
z nią współpradbających i odpowiedzialnych właścicieli. Nie od- cują, w tak zwanych domach
dajemy psa tym, którzy chcą zastępczych, przebywa 8
go traktować jak przedmiot, kotów (6 kociąt i 2 dorosłe).
na przykład trzymając na łań- Zwierzęta, które znajdują się
pod opieką fundacji, zwykle
cuchu – podkreśla Sowa.
Psy to nie jedyne zwierzęta, doznały dużej krzywdy ze
dla jakich fundacja szuka no- strony człowieka.
Zwierzyniec oferuje
Kaj
Ok. 2- letni samczyk, ładnie umaszczony i bardzo spokojny.
Jest zaszczepiony i odrobaczony
Ewus
Roczna sunia, jest zaszczepiona
i odrobaczona oraz po sterylizacji.
Jest bardzo towarzyska
Czesterek
2-letni bokserek, który czeka na dom.
Pies nie potrafi żyć z innymi psami.
Jest typem indywidualisty
fot. P. Ziemacki
Przebywające w hotelu fundacji Pod Psią Gwiazdą
psy mają pełną miskę i schronienie. Potrzebują
jednak domu z prawdziwego zdarzenia
- Dwa ostatnie koty, jakie
do nas trafiły, znaleziono
w worku foliowym na brzegu
rzeki w Lądku-Zdroju. Jeden
z psów był przez kilka miesięcy głodzony i zamknięty
w ciasnej komórce. Przez
pierwsze dni pobytu w naszym hotelu, był przez to
agresywny. To była reakcja na
strach. Teraz, gdy zobaczył
już, że człowiek może też być
dla niego przyjazny i on taki
się stał – mówi Sowa.
Przemysław Ziemacki
W każdym wydaniu „Gazety Ząbkowickiej”
umieszczamy zdjęcia kilku małych pupili,
dla których schronisko „Azyl”
z Dzierżoniowa szuka nowego domu
Uszko
Piesek, który nie umie odnaleźć się
w schronisku. Jest zaszczepiony,
odrobaczony i przyjacielski
Rufin
4-letni pies. Jest zaszczepiony
i odrobaczony. Będzie najlepszym
obrońcą człowieka
C h c e s z d o w i e d z i e ć s i ę w i ę c e j ? Z a d z w o ń ! Te l . 6 6 4 3 1 5 8 5 2 , 7 4 8 3 11 8 0 0
Nr 009
10
Wkładka reklamowa
Ząbkowice Śl., ul. Sybirakó
w
Szkoda, że niektórzy mieszk
ańcy za nic mają miejsca,
w których powinno się odp
oczywać, a nie oglądać śm
ieci
fot: N. Świerczyńska
fot: N. Świerczyńska
Ząbkowice Śl., ul. Niepo
dległości
Lokalnym artystom propon
ujemy, aby rozwijali swój „ta
lent”
na kartkach papieru, a nie
pobliskich budynkach
Ząbkowice Śl., ul. Reym
onta
Czyżby w lokalnych sklep
ach zabrakło popielnicze
k?
Szkoda, że mieszkańcy
sami sobie je robią i to gd
zie popadnie!
Ząbkowice Śl., os. XX-le
cia
Na tym odcinku zachowa
nie równowagi może być
niezwykle trudne...
Karolina Makiej - reporterka, która nie boi się pokazywać jak wyglądają Ząbkowice Śląskie
Bardo, Kamieniec Ząb., Srebrna Góra i okoliczne miejscowości.
Pomóż jej zmieniać otoczenie. Jeżeli na tej stronie powinno się znaleźć coś, co wymaga zmian
w Twoim otoczeniu, to napisz lub zadzwoń: [email protected], tel. 502 324 540
fot: N. Świerczyńska
Ząbkowice Śl., ul. Proletari
atczyków
Ten znak zamiast chronić
pieszych do niczego się nie
długo nie przyda.
Czy to nie najwyższy czas,
aby go odmalowano?
fot: K. Makiej
Ząbkowice Śl., ul. Krótk
a
W Ząbkowicach działa się
zadziwiająco szybko. Do
piero co
w ubiegłym tygodniu po
kazywaliśmy zdjęcia dziur
na
ul. Krótkiej,
a w tym tygodniu już ich
nie ma
fot: N. Świerczyńska
fot: N. Świerczyńska
Bulwersuje Ciebie obojętność urzędników?
nić Twoje otoczenie
Masz problemy i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić? Pomożemy zmie
Nr 009
11
Spółka od ROWÓW
Rolnicy założyli spółkę
wodną
Będą czyścić rowy
melioracyjne
W piątek , 15 listopa da,
w Urzędzie Miasta i Gminy
w Bardzie spotkali się rolnicy z tej gminy oraz burmistrz Krzysztof Żegański
(na zdjęciu). Powodem spotkania było podjęcie decyzji
w sprawie utworzenia spółki
wodnej, która - jak podkreśla burmistrz - jest bardzo
potrzebna.
– Spółka , której członk ami będą rolnicy, zajmie się
czyszczeniem rowów, czyli melioracją. Dzięki temu
woda będzie miała ujście
i zagroż enia powod ziowe
zmnie jszą się o około 40
proc. Jest szansa, że sytuacje z wylewaniem wód, do
jakich dochodziło, już się nie
powtórzą – twierdzi burmistrz
Żegański.
Warto zaznaczyć, że spółka będzie utrzymywała się
ze składek płaconych przez
rolników. Poza tym otrzyma
dofinansowanie z Urzędu
Marsz ałkow skiego Województ wa Dolno śląskie go,
a także z gminy (łącznie ok.
100 tys. zł rocznie). Do tej
pory wszystkie prace związane z oczyszczaniem rowów wykonywali pracownicy Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji.
– Największą inwestycją tego
typu było oczyszczenie cieku
wodnego w Brzeźnicy. W tej
miejscowości wykonano kawał dobrej roboty. Prace zakończyły się w październiku
- mówi burmistrz Żegański.
0
10
cji
a
t
ł do nie
z
.
tys rocz ła
e
l
ty dzie ywa a
bę zym odn
otr łka w
spó
Karolina Makiej
[email protected]
fot: UMiG Bardo
Duża oczyszczalnia to za mało, dlatego
gmina stawia na instalacje przydomowe
Kanalizują
gminę
W gminie Bardo do końca listopada powstanie 134
oczyszczalni ścieków. W przyszłym roku takie przydomowe
oczyszczalnie powstaną także w Grochowej i Brzeźnicy
Ścieki w gminie Bardo przestają być problemem. Od
2009 r. do dziś wybudowano już 95 przydomowych
oczyszczalni ścieków. Warto
przypomnieć, że jeszcze 6
lat temu gmina była skanalizowana w zaledwie 23 procentach. W dodatku wówczas te 23 proc. dotyczyło
głównie Barda. Zgodnie
z dyrektywą unijną w 2009 r.
wybudowano oczyszczalnię
ścieków w Przyłęku z siecią
zbiorczą za 14 mln zł. Wtedy
cały Przyłęk został skanalizowany. W następnej ko-
lejności za 7 mln zł zostało
skanalizowane Bardo.
W 2010 r. za 350 tys. zł
wybudowane zostały 24
oczyszczalnie przydomowe.
Jak zapowiada Krzysztof
Żegański, burmistrz Barda,
do końca listopada mają być
wybudowane 134 oczyszczalnie.
- Wartość tej inwestycji, to
1,8 mln zł. Jest to zadanie
finansowane w taki sposób, że mieszkańcy płacą
od nieruchomości po 2,6
tys. zł, a pozostała kwota
to dofinansowanie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Po zakończeniu
tej inwestycji gmina będzie
skanalizowana w 75 proc. zapewnia samorządowiec.
Jak się jednak okazuje,
to nie koniec. Urzędnicy
z UMiG w Bardzie już złożyli wniosek o dofinansowanie na budowę kolejnych oczyszczalni w 2014 r.
w Grochowie i Brzeźnicy.
Wtedy gmina będzie skanalizowana w 98 proc.
Karolina Makiej
[email protected]
Będą rośliny zamiast góry śmieci
Potworów
mniej
potworny
3,5 mln zł na
wysypisko odpadów
Stare śmietnisko
przestanie straszyć
Mieszkańcy Potworowa znów
odzyskają ładny widok. Taka
szansa pojawiła się w tym
roku, po decyzji o przyznaniu
dofinansowania na rekultywację nieczynnego od 5
lat składowiska odpadów
komunalnych. Jak ujawnia
burmistrz Krzysztof Żegański, prace mają pochłonąć
blisko 3,5 mln zł. Warto jednak podkreślić, że aż 2,7
mln zł, to dofinansowanie
ze środków unijnych.
- Rekultywacja polegać będzie ma ukształtowaniu sta-
rego wysypiska, nawiezieniu
tam ziemi i nasadzeniu roślin - wymienia Żegański.
- Zostanie także wykonany
system do odgazowywania
i odwadniania nieczynnego
wysypiska - dodaje samorządowiec.
Rekultywacja ma zostać
przeprowadzona już w przyszłym roku, choć jak przypomina burmistrz powinno to
być zrobione już w 2009 r.,
ale nie było na to zadanie
funduszy. Przypomnijmy,
składowisko zamknięto po
wprowadzeniu ustawy o likwidacji małych składowisk
odpadów i tworzeniu dużych.
KAMA
12
Nr 009
Kultura
REPERTUAR CINEMA 3D
KŁODZKO
22 - 28 listopada
PREMIERA
„Ratujmy Mikołaja”
animowany/komedia/familijny, Wielka Brytania,
b.o., 83 min.
Kiedy elf Bernard niechcący ujawni tajemnicę wynalazku Mikołaja chciwemu miliarderowi, będzie musiał ruszyć w podróż w
czasie z misją ratunkową.
Godz. 9:00 (3D); 12:15 ( 2D);
13:30 (3D); 17:30 (3D),
„Igrzyska śmierci:
W pierścieniu ognia”
akcja/sci – fi, USA, od 12 lat, 146 min.
Po powrocie do Dwunastego Dystryktu
sprawy się komplikują - postawa Katniss
podczas igrzysk bardzo nie spodobała się
władzom. Komplikuje się także jej życie
osobiste.
Godz. 9:15; 11:15; 14:15; 17:15; 20:15
Akademia Fru zaprasza
miłośników tańca
w powietrzu
Pofruwają
w bibliotece
Nauka tańca w powietrzu, to coś zupełnie nowego w naszym regionie.
Okazję do pląsania wbrew grawitacji
mają mieszkańcy Srebrnej Góry i okolic. Od listopada do stycznia, w każdy
czwartek w godz.17.00-19.00 w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Srebrnej Górze
odbywają się bezpłatne zajęcia tańca
w powietrzu dla dzieci i młodzieży. Zajęcia są kontynuacją wcześniejszego
projektu, podczas którego uczestnicy
warsztatów zgłębiali techniki tańca
w powietrzu na szarfach oraz hamakach. Tym razem wykorzystają zdobyte
umiejętności, aby wspólnie stworzyć
taneczno - performersko - powietrzno
- teatralny spektakl. Zajęcia prowadzi
Katarzyna Donner "KaDo", artystka
cyrkowa oraz reżyserka teatralna.
KAMA
„Last Vegas”
komedia, USA, od 15 lat, 105 min.
Historia czwórki 60-letnich przyjaciół, którzy
wybierają się do Las Vegas na wieczór kawalerski jednego z nich, Billy'ego. Podczas
imprezy dochodzi do konfliktu.
Godz. 16:15; 20:30; 22:00
POZOSTAŁE TYTUŁY
„Rysiek Lwie Serce”
animowany/familijny/przygodowy, Hiszpania
b.o., 92 min.
Justin od zawsze marzył by stać się rycerzem, jednak ojciec wybrał mu już inną przyszłość. Natchniony historią o bohaterskim
dziadku, chłopak ucieka by spełnić swoje
marzenie.
Godz. 15:30 (3D); 9:00 (2D); 14:15 (2D)
„Don Jon”
komedia, USA od 13 lat, 90 min.
Godz. 18:30
„Thor: Mroczny świat 3D”
fantasy/przygodowy, USA, od 10 lat, 120 min.
Godz. 11:00 (dubbing); 19:30 (napisy)
Dyrektor krakowskiego teatru
zaśpiewa Brela
Po francusku
W piątek, 29 listopada,
Ząbkowicki Ośrodek Kultury zamieni się w estradę
francuską. Na scenie wystąpi Janusz Zbiegieł aktor
i piosenkarz, założyciel i dyrektor Teatru Piosenki Francuskiej w Krakowie. Warto podkreślić, że Zbiegieł
ukończył Szkołę Piosenkarko-Aktorską w Paryżu. Brał
udział w wielu programach
francuskiej i polskiej telewizji. Za recital pt. „Brel raz
jeszcze” otrzymał
nagrodę Grand Prix
de Colombe oraz
główną nagrodę
Art. Teatru Rampa
w Warszawie. Koncert w ZOK-u rozpocznie się o godz.
18.00. Cena biletu,
to 10 zł w przedsprzedaży oraz 15
zł w dniu koncertu.
Karolina Makiej
Dla Czytelników Gazety Ząbkowickiej mamy
bilety na to wydarzenie. Dwie pierwsze osoby,
które się do nas dodzwonią, dostaną darmowe wejściówki (tel. 502 324 540)
Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze
i do godzin seansów.
Breakdance
w ZOK-u
Ma rzy sz o kar ierz e? Zap isz się
do sek cji bre akd anc e, dzi ała jąc
ej
w Z ąbk owi ckim Ośr odk u Kul tury
.
Pók i co ucz ęsz cza na nią zale dwi
e
8 osó b. Ins truk tor Mic hał Pro stk
o
licz y na to, że chę tny ch będ zie
jed nak prz yby wać .
- Na zaj ęci a mo żna się zap isa
ć
w każ dym mo me nci e. Ter az mło
dzie ż jest na poz iom ie poc ząt kują
cym , wię c na raz ie cię żko tren uje
,
aby w prz ysz łoś ci pok aza ć się
z jak naj lep sze j stro ny - twie rdz
i
ins truk tor.
Wa rto pod kre ślić , że zaj ęci a beakd anc e pro wa dzo ne są prz
ez
pro fes jon alis tę. Mic hał Pro stk
o
jest tan cer zem z 10 -let nim sta żem
.
Poz a tym pro wad zi szk ołę tań
ca
Liq uin Sty le i or gan izu je mię dzy
nar odo we zaw ody tan ecz ne The
Fre sh Mo ves . Zaj ęcia bre akd anc
e
odb ywa ją się w każ dy czw arte
k
o g odz . 18. 00
KA MA
Do kina z Gazetą
Chcesz wygrać darmowe bilety do kina Cinema
3D i kina Ząbkowickiego Ośrodka Kultury?
Nic prostszego. Wystarczy rozwiązać naszą
krzyżówkę. Jedną z wielu nagród za podanie
prawidłowego hasła są zaproszenia do kina.
Szczegóły dotyczące konkursu z nagrodami
na stronie z karuzelą nagród.
Repertuar kina ZOK
w Ząbkowicach Śl.
Listopad 2013
23-24 listopada
godz. 17.00, bilet wstępu: 10 zł
„Siostra twojej siostry”
Nr 009
860
15
13
VII
WKŁADKA REKLAMOWA
WRACAMY DO NATURY
Nie dajmy się chorobie
Nadchodzi trudny okres dla naszego zdrowia. Bez wątpienia przełom jesieni
i zimy jest testerem naszej odporności. O tym co jeść i jakim zabiegom się
poddać, aby przetrwać ten czas pisze nasz ekspert od medycyny naturalnej
Deszcz, wiatr i zimno przyczyniają się
do łapania różnego rodzaju infekcji. To
właśnie dlatego warto podbudować swój
układ immunologiczny i dostosować się do
naszych rad.
1. Pamiętajmy, aby często wietrzyć pomieszczenia.
2. Zadbajmy o dobrze zbilansowaną dietę,
bogatą w produkty pobudzające układ
odpornościowy, czyli cebulę, czosnek,
marchew, kaszę jaglaną, pestki dyni
i słonecznika, orzechy, drożdże, wątróbkę, owoce morza i żółtka jaj.
3. Nieoceniona jest aktywność fizyczna.
Pamiętaj o tym i co najmniej 30 minut
dziennie przeznaczaj na ruch na świeżym powietrzu. To doskonale hartuje
organizm.
4. Powinniśmy spać minimum 7 godzin
dziennie, ponieważ niedobór snu obniża
produkcję limfocytów odpowiedzialnych
za odporność.
5. Unikajmy stosowania używek, czyli papierosów i alkoholu.
I na koniec rada. Ostatnio coraz większą
popularniejszą cieszy się akupunktura.
Podnosi ona odporność, uwalniając liczne
czynniki odpowiedzialne za walkę z patogenami. Dzięki niej poprawia się obraz krwi
oraz wzmacniana jest funkcja niszczenia
wirusów i bakterii. Warto jednak zaznaczyć,
że często lepsze jest wychłodzenie organizmu, niż jego przegrzanie. To oznacza, że
osoby, które poddały się krioterapii, czyli
terapii zimnem mają rację mówiąc, że pomaga im to w leczeniu wielu dolegliwości
i w odbudowie odporności człowieka.
Okazuje się bowiem, że skrajnie niskie temperatury (od - 110 do - 160 st. Celsjusza)
działają stymulująco, powodując wzrost
liczby limfocytów odpowiedzialnych za
walkę z drobnoustrojami.
Wyniki badań wskazują także, że dawki 1020 mg cynku podawane kilkakrotnie w ciągu
doby, skracają czas trwania choroby oraz
łagodzą jej objawy. To właśnie dlatego musimy wiedzieć, że bogatym źródłem cynku
są owoce morza, drożdże, nasiona dyni,
kiełki pszenicy, fasola, a nawet odtłuszczone mleko.
Ewa Jurgielewicz
[email protected]
PRAWNIK RADZI
Chcê nowej
emerytury
Mam 50 lat i jestem bezrobotna.
Czy z chwilą ukończenia 60 lat
otrzymam emeryturę pomimo
10 lat przerwy w pracy
(przepracowałam 18 lat)?
- pyta Czytelniczka.
TAK. Nowa emerytura przysługuje osobom urodzonym
po 31 grudnia 1948 r. Takie
osoby muszą mieć ukończony
minimalny wiek emerytalny.
Natomiast bez znaczenia
dla ustalenia prawa do tej
emerytury pozostaje okres
Urszula Szatna
ubezpieczenia. Wystarczy, że
ukończy pani 60 lat, aby mieć
prawo do emerytury. Natomiast staż pracy ma znaczenie przy ustalaniu wysokości
tego oświadczenia. Im dłuższy
okres składkowy, tym wyższa
emerytura.
podstawa prawna: ustawa z 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
PSYCHOLOG TŁUMACZY
Ulga na sumieniu
Gdy słyszymy, że ktoś myje ręce kilka razy na godzinę, to sądzimy, że jest chory. Psycholodzy odkryli jednak, że nadmierna skłonność
do czystości wcale nie dotyczy tylko ludzi szalonych. O tym kogo jeszcze pisze psycholog dr Marcin Florkowski
Gdy Piłat oddał los Jezusa w ręce tłumu, umył ręce.
Ten symbol odczytywano
tak: „Nie chcę mieć z tym
nic wspólnego. Odcinam się
od tej niesprawiedliwości,
ja jestem czysty.”. Z punktu
widzenia psychologii, gest
Piłata ma jednak zupełnie
inną wymowę.
Czystość moralna
Już Zygmunt Freud twierdził,
że umywając ręce zmywamy z siebie brudne uczynki.
Trochę na zasadzie: „Gdy
masz brudne sumienie, to
nadmiernie dbasz o czystość”. W przekonaniu Freuda
czasem próbujemy oczyścić
naszą duszę przez oczyszczania ciała.
To bardzo inteligentne wyjaśnienie na przykład przymusu
mycia rąk, ale czy na pewno
prawdziwe? A nawet jeśli
tak, to może dotyczy jedynie
ludzi z kompleksami i ludzi
chorych. Jak to sprawdzić?
W pewnym eksperymencie
proszono grupę osób o własnoręczne przepisanie historii, która zawierała niemoralne
treści. W tym samym czasie
druga grupa przepisywała
historię zawierającą treści
moralne. Następnie Ci sami
ludzie mieli oceniać jak bardzo chcieliby posiadać różne
przedmioty o podobnej wartości (środki czystości, drobną
elektronikę, AGD, itp.) Okazało się, że Ci, którzy wcześniej przepisywali niemoralne treści o wiele częściej
pragnęli dostać mydło, płyn
dezynfekujący lub chusteczki
antyseptyczne niż Ci, którzy
przepisywali historie moralne!
Różnice między grupami były
tak duże, że według kryteriów
naukowych, w żaden sposób
nie można ich było przypisać
przypadkowi.
Działało to trochę na zasadzie
„głodnemu chleb na myśli”.
Ludzie, którzy czuli się zbrukani niemoralnymi treściami,
jakie musieli wcześniej przepisywać, bardziej pragnęli tego,
co mogłoby ich oczyścić.
Psycholodzy odkryli tu jeszcze jeden interesujący fakt.
Umycie ciała naprawdę łagodzi nieprzyjemne emocje! Gdy
ludzie doświadczali poczucia
winy, wstydu, wstrętu, żalu,
itp., to mycie się zmniejszało
intensywność tych uczuć.
Umycie się rzeczywiście
oczyszcza sumienie!
Mycie jako choroba
Niestety właśnie dlatego, że
umycie rąk może przynosić ulgę sumieniu, może też
stać się chorobą! Dla wielu
ludzi myślenie o czymś pod-
łym, czy grzesznym jest tak
samo karygodne jak plugawy postępek (np. „Myślenie
o zdradzie jest takim samym
grzechem jak zdrada”). Jeśli
ktoś żywi takie przekonania,
to będzie czuć się brudny
nawet, jeśli tylko o czymś
złym pomyśli. Niestety nasza
psychika rządzi się swoimi
prawami i bywa, że podłe
myśli przychodzą nam do
głowy same, bez naszego
świadomego udziału. Natomiast czasem nawet tak
szybko, że umkną naszej
uwadze. Pomimo to, wywołają one pragnienie oczyszczenia się.
Wymownym przykładem będzie tu małżonek, który przywiązuje do wierności wielkie
znaczenie, a po obejrzeniu
konkursu Miss Mokrego Podkoszulka czuje, że musi natychmiast umyć ręce.
Jeśli owych niechcianych
myśli jest w naszej głowie
wiele, to takie mycie może
stać się niszczącym przymusem - człowiek myje ręce
nawet co 20 minut, aż do
zniszczenia skóry.
Zygmunt Freud był przekonany, że warunkiem wyzdrowienia jest poznanie
i zaakceptowanie swoich
prawdziwych pragnień. Nie
ma bowiem złych pragnień
ani złych uczuć, są tylko złe
uczynki. Pragnienia i myśli
nie są ani dobre ani złe,
dopóki pozostają w sferze
fantazji.
Na marginesie: Czy to znaczy, że jeśli ktoś jest „brudaskiem”, to ma czyste sumienie? Nie! Zasady „Nieczyste
sumienie skłania do mycia
się” nie można odwrócić,
twierdząc, że czyste sumienie objawia się brudem.
Nr 009
14
Ty m
żyją
mieszkańcy
regionu.
informacje
Najważniejsze
y wyrok
Zabójca z lombardu usłyszał surowy, choć sprawiedliw
Dożywocie dla mordercy
Ta zbrodnia wstrząsnęła
przed rokiem całym Kłodzkiem. 19-letni wówczas, niepozornie wyglądający chłopak wszedł w środku dnia
do lombardu i brutalnie zabił
właściciela.
- Zadał mu ponad 30 ciosów
nożem, dźgał nawet wtedy,
kiedy ofiara już się nie ruszała - mówi Ewa Ścierzyńska,
rzecznik prasowy Prokuratury
Okręgowej w Świdnicy. - Podczas śledztwa okazało się, że
oskarżony dokładnie wszystko zaplanował. Zabił, żeby
okraść ofiarę. - dodaje.
Podczas śledztwa Kamil G.
przyznał się do stawianych
mu zarzutów. Nie miał wyjścia, bo popełnioną przez
niego zbrodnię zarejestrowała kamera monitoringu.
Na nagraniu dokładnie widać,
jak wszedł do lombardu, bez
słowa wyciągnął z plecaka
nóż, rzucił się na właścicie-
la i bestialsko zamordował
60-letniego Tadeusza P.,
powszechnie szanowanego
kłodzczanina. Potem przez
pół godziny, zabójca spokojnie plądrował pomieszczenie.
Jego łupem padła biżuteria
wartą blisko 100 tys. zł i 8
tys. w gotówce. Ciało zamordowanego mężczyzny
znalazła przypadkowa klientka lombardu. Zaalarmowana przez nią policja już po
trzech godzinach zatrzymała
sprawcę. Znalazła przy nim
zrabowane łupy. Sprawca
wcześniej, jako nieletni, był
kilkakrotnie notowany przez
policję za kradzieże.
- Nie znaleźliśmy żadnych
okoliczności łagodzących,
poza młodym wiekiem sprawcy. Choć z drugiej strony,
mimo tego młodego wieku, Kamil G. był wcześniej
dwukrotnie karany za kradzieże. Podczas procesu
Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał
przed tygodniem 20-letniego
Kamila G. z małej wioski w gminie
Lądek-Zdrój na dożywocie.
Zabójca właściciela kłodzkiego
lombardu będzie mógł starać
się o wyjście na wolność dopiero
po 30 latach. To surowy, choć
sprawiedliwy wyrok!
zmieniał zeznania, chcąc
umniejszyć swoją winę. Zasłaniał się też niepamięcią
i chwilową niepoczytalnością,
która miała mieć związek
z zażywaniem narkotyków,
ale biegli kategorycznie to
wykluczyli – uzasadnienia
surowy wyrok sędzia Maciej
Jedliński z Sądu Okręgowego
w Świdnicy.
Wyrok jaki zapadł w ubiegłym tygodniu był zgodny
z oczekiwaniem kłodzkiej
prokuratury.
Natomiast adwokat skazanego wnosił o łagodniejszy
wymiar kary, a po ogłoszeniu werdyktu zapowiedział
złożenie apelacji.
Romuald Piela
Z a c z y n a j ą W IE R C IĆ
2-3 miesięcy
We wtorek, 19 listopada, zaczęła pracować pierwsza wiertnica. W ciągu
ów.
dowierci się, w poszukiwaniu złóż węgla, do głębokości prawie 900 metr
Australijski inwestor, który deklaruje wybudowanie
w Ludwikowicach kopalni węgla kamiennego, chce
wywiercić pięć otworów poszukiwawczych
- Pierwsza wiertnica już stoi w Ludwikowicach przy ul. Kasprowicza - cieszy się
Adam Łącki, wicestarosta, który przez
ponad rok zabiegał właśnie o inwestora
z branży wydobywczej (na zdjęciu z Romanem Mrozkiem i Bogdanem Oszkiem,
przedstawicielem inwestora). - To kolejny
dowód, że australijski inwestor, to poważny
przedsiębiorca - dodaje.
Łącki reaktywację wydobycia węgla obiecał noworudzkim górnikom. Przez ponad
rok drążył temat: wysłał kilkadziesiąt pism,
wykonał ponad 100 telefonów, zorganizował dwie konferencje naukowe, dwadzieścia debat i niezliczoną ilość spotkań
roboczych. Nie zrażał się uszczypliwymi
komentarzami, których nie brakowało.
- Spora grupa ludzi wsparła moje działania.
Byli wśród nich posłowie i samorządowcy. Szczególne podziękowania należą
się Romanowi Mrozkowi, który wykonał
olbrzymią robotę - mówi Adam Łącki.
Firma Balamara, która zarejestrowała
w Katowicach spółkę, planuje w ciągu
najbliższych 4 lat - jeśli oczywiście wiercenia potwierdzą, że pod Ludwikowicami
zalegają duże złoża węgla - wybudować
za 150 mln dolarów kopalnię. To może
nakręcić gospodarkę w powiecie, a nawet
całym regionie. Pracę przy wydobywaniu
węgla znalazłoby około 2 tys. ludzi.
Romuald Piela
fot. R. Piela
Australijczycy rozpoczynają wielkie poszukiwanie węgla
Miliony TON
Pod ziemią w rejonie Nowej
Rudy zalegają olbrzymie ilości węgla. Szacuj e się, że
pole Wacław (Ludwikowice)
to około 83 mln ton, w tym aż
56 mln ton to węgiel koksujący. Pole Lech (Drogosław)
to kolejne 32 mln ton węgla
koksującego. Czas potrzebny
na wydob ycie tych złóż to
ponad 40 lat.
reklamA
PROGRAM
TELEWIZYJNY
WARTO OBEJRZEĆ
22 listopada, godz. 21:35
23 listopada, godz. 20:00
Park jurajski
Legionista
Multimilioner John Hammond zaprasza
parę naukowców, dr. Alana Granta
i dr Ellie Sattler, na swoją wyspę, na której
udało mu się stworzyć park jurajski.
Nim udostępni park publiczności,
chce pokazać go naukowcom i poznać
ich opinię. Główną atrakcją są dinozaury,
które zostały ożywione dzięki genetykom.
Naukowcy Hammonda zwiedzają park w specjalnym samochodzie sterowanym
komputerowo. Niespodziewanie nad wyspą zaczyna szaleć tropikalna burza.
Paryż, lata 20. Młody francuski
bokser Alain Lefevre zgadza się sprzedać
zwycięstwo w pojedynku z zawodnikiem
wystawionym przez wpływowego mafiosa,
Luciena. Okazuje się, że dziewczyna szefa
mafii to dawna ukochana Alaina. Ich uczucie
powraca. Lucien, na wieść o romansie, każe
zabić amanta, zwłaszcza że ten wygrywa
walkę wbrew umowie. Przed zemstą gangstera ratuje Alaina ucieczka
do Legii Cudzoziemskiej. Ochotnicy trafiają na Saharę.
24 listopada, godz. 20:00
25 listopada, godz. 20:10
Wyspa
Anioły i demony
Połowa XXI wieku. Mieszkańcy
utopijnego miasta żyją pod nieustannym
nadzorem, wierząc, że są jedynymi ludźmi,
którzy ocaleli z katastrofy ekologicznej.
Z nadzieją oczekują dnia, w którym trafią
na nieskażoną zanieczyszczeniami
wyspę. Dostać się tam mogą tylko
wybrańcy. Z czasem jeden z mieszkańców
utopii, Lincoln Six Echo, nabiera podejrzeń
co do prawdziwego charakteru otaczającej go rzeczywistości.
Profesor Robert Langdon musi
zidentyfikować zagadkowy wzór wypalony
na ciele zamordowanego w szwajcarskim
laboratorium fizyka. Sprawcą okazuje się
bractwo Iluminatów - potężna organizacja
od wieków walcząca z Kościołem katolickim,
która za wszelką cenę chce zniszczyć Watykan.
Tymczasem w Stolicy Apostolskiej trwają
przygotowania do wyboru nowego papieża.
W tajemniczych okolicznościach znikają czterej główni kandydaci do papieskiego tronu.
P R O G R A M
T E L E W I Z Y J N Y
ŚRODA t 20 listopada 2013
TVP 1
04:05
04:20
05:55
08:00
08:05
08:10
08:25
09:00
09:50
11:00
12:00
12:10
12:30
12:45
13:55
14:25
14:50
15:00
15:10
15:15
15:45
16:40
17:00
17:15
17:25
17:55
18:30
19:20
19:30
20:00
20:05
20:10
20:15
20:25
22:10
00:00
00:55
01:55
02:50
Notacje (430) - dokument
Przerwa w nadawaniu
Info poranek
Wiadomości
Pogoda poranna
Polityka przy kawie - publicystyka
Telezakupy
Ojciec Mateusz (72) - serial
Zdumiewające Indie (2)
- dokument
Świat się kręci
Wiadomości
Agrobiznes
Przepis dnia
Zdumiewające Indie (3)
- dokument
Jaka to melodia? - rozrywka
Moda na sukces (5889) - serial
Przepis dnia
Wiadomości
Pogoda
Klan (2500) - serial
Drużyna A - serial
Polska non stop
Teleexpress
Pogoda
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan (2501) - serial
Świat się kręci
Przepis dnia
Wiadomości
Sport - wiadomości sportowe
Biało-Czerwoni - magazyn
Pogoda
Piąty stadion (48) - serial
Rambo II - film sensacyjny
John Rambo, weteran wojny
wietnamskiej, odsiaduje wyrok.
Jego dawny dowódca, pułkownik
Trautman, pomaga mu odzyskać
wolność.
Strażnicy skarbu - film przygodowy
Pokój szybkich randek
- film obyczajowy
Drużyna A - serial
Świat się kręci
Rambo II - film sensacyjny
Feliksa, Anatola
TVP 2
03:50
04:35
06:00
06:35
07:05
08:00
10:35
11:15
12:10
12:40
13:20
14:10
15:05
15:45
16:10
16:20
17:15
18:00
18:30
18:40
18:50
19:25
20:05
20:40
21:45
23:30
00:10
00:55
02:40
10 lat do Nashville - dokument
Przerwa w nadawaniu
Faceci do wzięcia (42) - serial
Wędrowne rozmowy
rabina i księdza
M jak miłość (384) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1010) - serial
Na dobre i na złe (179) - serial
Makłowicz w podróży
Wojciech Cejrowski
- boso przez świat (12) - dokument
Szkoła życia (26) - serial
XIX Festiwal Kabaretu
w Koszalinie 2013 (2) - rozrywka
Rodzinka.pl (100) - serial
Panorama - kraj
Pogoda - kraj
M jak miłość (1018) - serial
Szkoła życia(3) - serial
Panorama
Sport-telegram
- wiadomości sportowe
Pogoda
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Barwy szczęścia (1010) - serial
Barwy szczęścia (1011) - serial
Na dobre i na złe (538) - serial
Randka w ciemno - komedia
romantyczna
Studentka psychologii Majka Linde
nie może dojść do siebie po rozstaniu
z żonatym biznesmenem Cezarym.
Przyjaciółki Majki zgłaszają
ją do telewizyjnego programu
"Randka w ciemno". Udział w nim
bierze również Karol, z którym
Majka poznała się w niefortunnych
okolicznościach. Los sprawia,
że Majka i Karol wygrywają
tygodniowy rejs luksusowym
jachtem po Lazurowym Wybrzeżu.
Reporter Polski
Zabójcze umysły (34) - serial
Randka w ciemno
- komedia romantyczna
Reporter Polski
POLSAT
03:30 Tajemnice losu
05:00 Wstawaj! Gramy! (2463)
- rozrywka
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:15 Świat według Kiepskich (84)
- serial
09:00 Malanowski i Partnerzy (71) - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy (72) - serial
10:00 Trudne sprawy (58) - serial
11:00 Dlaczego ja? (355) - serial
12:00 Ślubna gorączka (11) - serial
13:00 STOP Drogówka
14:00 Pierwsza miłość (1783) - serial
14:45 Trudne sprawy (56) - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (145)
- serial
17:00 Dlaczego ja? (495) - serial
18:00 Pierwsza miłość (1784) - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport- wiadomości sportowe
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (373)
- serial
20:00 Świat według Kiepskich (430)
- serial
20:35 Top chef (11) - rozrywka
22:05 Co facetom w głowie siedzi
- komedia
Bohater za kilka dni
ma porzucić kawalerski stan
i zostać przykładnym mężem,
a w przyszłości także ojcem.
Krótko przed ślubem przyszły
pan młody spędza czas
z przyjaciółmi, licząc, iż rozwieją
oni jego wątpliwości odnośnie życia
małżeńskiego. Ale każdy
z nich ma odmienną opinię
na temat małżeństwa, ojcostwa,
wierności i odpowiedzialności.
00:00 Apartament dla dwojga
- komedia romantyczna
02:15 Dziewczyny z fortuną (69)
- rozrywka
TVN
03:40 Rozmowy w toku (2240)
- talk show
04:35 Przerwa w nadawaniu
05:05 Uwaga!
05:20 Rozmowy w toku (2240)
- talk show
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Na Wspólnej (1825) - serial
08:00 Dzień dobry TVN
11:10 Ukryta prawda (257) - serial
12:15 Szpital (131) - serial 201
13:15 W-11 wydział śledczy (1096) - serial
14:00 Wawa non stop (55) - rozrywka
15:00 Ukryta prawda (258) - serial
16:00 Rozmowy w toku (2241)
- talk show
17:00 Szpital (132) - serial
18:00 Wawa non stop (56) - rozrywka
19:00 Fakty
19:30 Sport - wiadomości sportowe
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Na Wspólnej (1826) - serial
20:45 W-11 wydział śledczy (1097) - serial
21:30 Bitwa o dom (12) - rozrywka
22:30 Saga "Zmierzch" - Zaćmienie
- film fantastyczny
Bella i Edward znowu są razem.
On myśli o ślubie, ona zamierza
poczekać z ceremonią do chwili,
gdy zostanie wampirem. Przedtem
musi zdać maturę i dostać się
na studia. Tymczasem do Forks
docierają złe wieści z Seattle.
Na terenie miasta formuje się
armia wampirów. Werbując
członków, zabijają ludzi, sieją
strach i zniszczenie. Na ich czele
stoi Riley, wybrany na przywódcę
przez Victorię, która czyha na życie
Belli. Ukochanej Edwarda udaje się
zapewnić bezpieczeństwo dzięki
wizjom Alice i czujności Cullenów.
Wilkołaki przychodzą im w sukurs.
01:00 Ugotowani (11) - rozrywka
02:00 Uwaga!
02:15 Arkana magii (1109) - rozrywka
TV Trwam
01:00
01:15
02:30
03:00
03:20
03:55
04:00
04:20
04:40
05:05
08:00
08:15
08:40
08:55
09:00
09:20
09:50
09:55
10:00
11:25
11:50
11:55
12:00
12:05
14:20
14:30
15:30
15:45
15:50
16:00
16:10
17:00
18:00
18:05
18:15
19:25
19:30
20:00
20:20
20:50
21:20
21:40
22:05
22:15
22:40
Modlitwa „Anioł Pański”
Rozmowy niedokończone
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Słowo Życia
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Informacje dnia (na żywo)
Polski punkt widzenia
Program dla dzieci
Słowo Życia
Kalejdoskop młodych
Aktualności akademickie
WSKSiM w Toruniu
Słowo życia
Święty na każdy dzień
Audiencja generalna
Ojca Świętego Franciszka
Myśląc Ojczyzna
Słowo życia
Święty na każdy dzień
Anioł Pański (na żywo) [0]
Informacje dnia (na żywo)
Święty na każdy dzień
Rozmowy niedokończone
Pytasz i wiesz
Słowo Życia
Pytasz i wiesz
Informacje dnia
Na zdrowie
Po stronie prawdy
Modlitwa „Anioł Pański”
Informacje dnia
Rozmowy niedokończone
Święty na każdy dzień
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Myśląc Ojczyzna
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Słowo Życia
Święty na każdy dzień
TV4
03:50
04:55
06:00
06:55
07:25
07:55
08:25
08:55
09:55
10:50
11:50
12:10
12:30
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
22:30
00:45
02:45
To był dzień
4music - muzyka
Ukryta miłość (111) - serial
Mega Chichot - rozrywka
Scooby Doo - serial
Scooby Doo - serial
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Komisarz Rex (10) - serial
Nieposkromiona miłość (55)
- serial
Kiedy się zakocham (109)
- serial
Przyjaciele z Kieszonkowa (36)
- serial
Przyjaciele z Kieszonkowa (37)
- serial
Księga dżungli (1) - serial
Mega Chichot - rozrywka
Tylko miłość (56) - serial
Szpilki na Giewoncie (30) - serial
Komisarz Rex (11) - serial
Hotel 52 (56) - serial
Nieposkromiona miłość (56)
- serial
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Scooby Doo - serial
Scooby Doo - serial
22 kule - film sensacyjny
Były przestępca Charly Mattei
od trzech lat wiedzie spokojne
życie męża i ojca. Sielankę
przerywa tragiczne zdarzenie
- mężczyzna budzi się
na podziemnym parkingu
w Marsylii z dwudziestoma
dwiema kulami w ciele.
Cudem udaje mu się przeżyć.
Postanawia dowiedzieć się,
komu zależy na jego śmierci
i zemścić się za doznane krzywdy.
Wśród podejrzanych jest jego
dawny przyjaciel, Tony Zacchia.
Predator - film sensacyjny
Jutro będzie futro - komedia
To był dzień
TVN siedem
03:50 Druga strona medalu (6)
- talk show
04:20 Druga strona medalu (7)
- talk show
04:50 Przerwa w nadawaniu
05:35 We dwoje (16) - rozrywka
06:50 Męski typ (3) - talk show
07:20 Sąd rodzinny (160) - serial
08:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (457) - serial
09:15 Dr House (18) - serial
10:15 Ostry dyżur (13)
- serial
11:20 Mango - Telezakupy
12:55 Sąd rodzinny (161) - serial
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (458) - serial
14:55 Bananowy doktor (15) - serial
15:55 Czerwony Orzeł (7) - serial
17:05 Detektyw Monk (12) - serial
18:00 Dr House(19) - serial
19:00 Bananowy doktor (16) - serial
20:00 Miłość w czasach zarazy
- melodramat
Schyłek XIX w., kolumbijska
Cartagena. Moment, w którym
telegrafista i poeta Florentino
Ariza po raz pierwszy dostrzega
w oknie Ferminę Dazę,
jest najważniejszy w jego życiu.
Młodzieniec zdobywa jej serce
dzięki wytrwałości i płomiennej
korespondencji.
Na drodze do ich szczęścia staje
ojciec wybranki, który znajduje
córce odpowiedniejszego
kandydata na męża.
Jest nim doktor Juvenal Urbino,
znany społecznik, specjalista
od cholery. Mężczyźnie udaje się
rozkochać w sobie żonę i sprawić,
że niemal przestaje ona myśleć
o młodzieńczej miłości.
22:55 Bezimienni (15) - serial
23:55 Iskra - dramat obyczajowy
02:05 Arkana magii
- rozrywka
P R O G R PROGRAM
A M reklamA
T TELEWIZYJNY
E L E W I Z Y J N Y
CZWARTEK t 21 listopada 2013
TVP 1
04:30
04:40
05:30
05:40
05:55
08:00
08:05
08:10
08:25
09:00
09:55
11:00
12:00
12:10
12:30
12:45
13:55
14:25
14:50
15:00
15:05
15:15
15:45
16:40
17:00
17:15
17:20
17:55
18:30
19:20
19:30
20:00
20:05
20:09
20:10
20:30
21:25
22:25
00:05
01:00
01:50
02:45
Notacje (366) - dokument
Przerwa w nadawaniu
Polska non stop
Polska non stop
Info poranek
Wiadomości
Pogoda poranna
Polityka przy kawie
- publicystyka
Telezakupy
Ojciec Mateusz (73) - serial
Zdumiewające Indie (3)
- dokument
Świat się kręci
Wiadomości
Agrobiznes
Przepis dnia
Zdumiewające Indie (4)
- dokument
Jaka to melodia? - rozrywka
Moda na sukces (5890) - serial
Przepis dnia
Wiadomości
Pogoda
Klan (2501) - serial
Drużyna A - serial
Polska non stop
Teleexpress
Pogoda
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan (2502) - serial
Świat się kręci
Przepis dnia
Wiadomości
Sport - wiadomości sportowe
Biało-Czerwoni - magazyn
Atlantycki sprint - Transat
Jacques Vabre - magazyn
Pogoda
Ojciec Mateusz (133) - serial
Sprawa dla reportera - dokument
Jazda - komediodramat
Drużyna A - serial
Świat się kręci
Hrabina Cosel (2) - serial
Notacje (659)
- dokument
TVP 2
03:15
03:50
04:25
05:05
05:55
06:30
07:05
08:00
10:35
11:15
12:10
12:45
13:20
14:15
15:05
15:45
16:05
16:15
17:15
18:00
18:30
18:40
18:50
19:25
20:05
20:40
22:35
00:35
02:25
Apetyt na życie (23) - serial
Apetyt na życie (24) - serial
Przerwa w nadawaniu
Przerwa w nadawaniu
Faceci do wzięcia (43) - serial
Lokatorzy (32) - serial
M jak miłość (385) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia(1011) - serial
Na dobre i na złe (180) - serial
Makłowicz w podróży
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat (13) - dokument
Szkoła życia (27) - serial
Postaw na milion - rozrywka
Rodzinka.pl (101) - serial
Panorama - kraj
Pogoda - kraj
Na dobre i na złe (538) - serial
Szkoła życia (5) - serial
Panorama
Sport-telegram
- wiadomości sportowe
Pogoda
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Barwy szczęścia (1011) - serial
Barwy szczęścia (1012) - serial
Sztuka zrywania
- komedia romantyczna
Gary od kilku lat związany
jest z Brooke. Nie stanowią
dobrze dobranej pary. On jest
bałaganiarzem, który lubi rozłożyć
się na kanapie i obejrzeć mecz,
a ona jest perfekcjonistką.
Pozornie niewielka sprzeczka
wymyka się im spod kontroli
i prowadzi do tego, że oboje
postanawiają się rozstać.
Problem w tym, że żadne z nich
nie ma zamiaru wyprowadzić się
ze wspólnego mieszkania.
Boso, ale na rowerze
- komediodramat
David chce odlecieć - dokument
Boso, ale na rowerze
- komediodramat
Janusza, Konrada
POLSAT
03:30 Tajemnice losu
05:00 Wstawaj! Gramy! (2464)
- rozrywka
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:15 Świat według Kiepskich (86)
- serial
09:00 Malanowski i Partnerzy (73)
- serial
09:30 Malanowski i Partnerzy (74)
- serial
10:00 Trudne sprawy (59) - serial
11:00 Dlaczego ja? (356) - serial
12:00 Dlaczego ja? (357) - serial
13:00 STOP Drogówka
14:00 Pierwsza miłość (1784) - serial
14:45 Trudne sprawy (57) - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (146)
- serial
17:00 Dlaczego ja? (496) - serial
18:00 Pierwsza miłość (1785) - serial
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport - wiadomości sportowe
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (374)
- serial
20:00 Zdrady (12) - serial
21:00 Hotel 52 (12) - serial
22:00 2XL (12) - serial
23:00 Za wcześnie umierać - melodramat
Hilary ma dość niewierności
partnera i rzuca go.
Chcąc się usamodzielnić, odpowiada
na ogłoszenie oferujące pracę
prywatnej pielęgniarki i zgadza się
zaopiekować nieuleczalnie chorym
na białaczkę młodym mężczyzną.
Jej podopieczny jest doskonale
wykształcony i bogaty.
Ona pochodzi z ubogiej rodziny,
nie ma wykształcenia
ani dobrych manier.
01:35 Kabareton na Topie (4) - rozrywka
02:15 Dziewczyny z fortuną (70)
- rozrywka
TVN
03:35
04:30
05:05
05:20
06:20
07:25
08:00
11:10
12:15
13:15
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:30
19:40
19:50
20:05
20:45
21:30
22:30
00:35
01:10
Rozmowy w toku (2241) - talk show
Przerwa w nadawaniu
Uwaga!
Rozmowy w toku (2241)
- talk show
Mango - Telezakupy
Na Wspólnej (1826) - serial
Dzień dobry TVN
Ukryta prawda (258) - serial
Szpital (132) - serial
W-11 wydział śledczy (1097)
- serial
Wawa non stop (56) - rozrywka
Ukryta prawda (259) - serial
Rozmowy w toku (2242)
- talk show
Szpital (133) - serial
Wawa non stop (57) - rozrywka
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga!
Na Wspólnej (1827) - serial
W-11 wydział śledczy (1098) - serial
Kuchenne rewolucje (12) - rozrywka
Tylko mnie kochaj
- komedia romantyczna
Współczesna Polska.
Dwudziestokilkuletni architekt
Michał jest właścicielem firmy
projektowej. Nie narzeka na brak
gotówki - ma luksusowe mieszkanie
w Warszawie, jeździ najnowszym
modelem BMW.
Jego życie uczuciowe ogranicza się
do luźnego związku ze wspólniczką,
Agatą. Kiedy studio otrzymuje
zlecenie na zabudowę terenu wokół
hotelu w Sopocie, rozpoczyna u nich
pracę Julia - specjalistka w dziedzinie
architektury zieleni.
Dziewczyna wpada w oko szefowi.
Tymczasem pewnego dnia do jego
drzwi puka 7-letnia Michalina,
twierdząca, że jest jego córką.
Superwizjer
MTV Europe Music Awards 2013
P R O G R A M
TV Trwam
00:30 Na zdrowie
01:00 Modlitwa „Anioł Pański”
01:05 Kartka z kalendarza
Powstania Warszawskiego
01:15 Rozmowy niedokończone
02:30 Program dla dzieci
03:00 Informacje dnia
03:20 Modlitwa różańcowa
03:50 Słowo Życia
04:20 Informacje dnia
04:40 Polski punkt widzenia
05:05 Świat w obrazach
05:15 Audiencja generalna
Ojca Świętego Franciszka
07:00 Święty na każdy dzień
08:00 Informacje dnia (na żywo)
08:15 Polski punkt widzenia
08:15 Słowo życia
08:40 Program dla dzieci
09:00 Na zdrowie
09:50 Słowo życia
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:15 Rozmowy niedokończone
11:25 Felieton z cyklu
„Myśląc ojczyzna”
11:50 Słowo Życia
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Modlitwa „Anioł Pański”
12:05 Informacje dnia (na żywo)
14:20 Słowo życia
14:25 Święty na każdy dzień
14:30 Rozmowy niedokończone
15:45 Słowo Życia
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:10 Z wędką nad wodę
17:30 Reportaż dnia
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Modlitwa różańcowa
20:50 Felieton z cyklu „Głos Polski”
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:05 Świat w obrazach
T E L E W I Z Y J N Y
TV4
03:50
04:55
06:00
06:55
07:25
07:55
08:25
08:55
09:55
10:50
11:50
12:10
12:30
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
22:05
00:00
02:15
4music - muzyka
4music - muzyka
Ukryta miłość (112) - serial
Mega Chichot - rozrywka
Scooby Doo - serial
Scooby Doo - serial
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Komisarz Rex (11) - serial
Nieposkromiona miłość (56) - serial
Kiedy się zakocham (110) - serial
Przyjaciele z Kieszonkowa (38)
- serial
Przyjaciele z Kieszonkowa (39)
- serial
Księga dżungli (2) - serial
Mega Chichot - rozrywka
Tylko miłość (57) - serial
Szpilki na Giewoncie (31) - serial
Komisarz Rex (12) - serial
Hotel 52 (57) - serial
Nieposkromiona miłość (57) - serial
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Scooby Doo - serial
Scooby Doo - serial
Jutro będzie futro - komedia
Adam zostaje porzucony
przez kolejną dziewczynę, Lou
to pechowiec, Jacob jest uzależniony
od gier komputerowych,
a Nick przeklina pracę
i apodyktyczną żonę. Gdy pewnego
dnia Lou zatruwa się tlenkiem
węgla, koledzy, przekonani, iż była
to próba samobójcza, zabierają
go do kurortu narciarskiego.
Tam oddają się pijaństwu, kąpielom
i degustacji rosyjskiego napoju
energetyzującego "Czernobyl".
Następnego dnia po upojnym
wieczorze kompani budzą się
w 1986 r. Podróż w czasie stwarza
szansę na odmianę losu.
Ciemne wody - film sf
Hirokin - film przygodowy
To był dzień
PIĄTEK t 22 listopada 2013
TVP 1
03:00 Moja Miłość, Oczy i Uszy
- film telewizyjny
03:50 Przerwa w nadawaniu
05:35 Polska non stop
05:40 Polska non stop
05:55 Info poranek
07:45 Zus dla Ciebie
08:00 Wiadomości
08:05 Pogoda poranna
08:10 Polityka przy kawie
- publicystyka
08:25 Telezakupy
09:00 Ojciec Mateusz (74) - serial
09:50 Zdumiewające Indie (4)
- dokument
11:00 Świat się kręci
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Przepis dnia
12:45 Zdumiewające Indie (5)
- dokument
13:50 Jaka to melodia? - rozrywka
14:25 50. KFPP Opole 2013
- muzyka
14:50 Przepis dnia
15:00 Wiadomości
15:05 Pogoda
15:15 Klan (2502) - serial
15:45 Sprawa dla reportera
- dokument
16:40 Polska non stop
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia? - rozrywka
17:55 Kabaretowe hity Jedynki
- rozrywka
18:30 Świat się kręci
19:20 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:00 Sport - wiadomości sportowe
20:10 Biało-Czerwoni - magazyn
20:15 Pogoda
20:30 Maria z Nazaretu (1) - serial
21:35 Park jurajski - film sf
01:50 Świat się kręci
02:45 Weekendowy
magazyn filmowy (145) - kultura
TVN siedem
04:15 Druga strona medalu (8)
- talk show
04:45 Przerwa w nadawaniu
04:55 Pascal: po prostu gotuj
05:35 We dwoje (1) - rozrywka
06:50 Męski typ (4) - talk show
07:20 Sąd rodzinny (161) - serial
08:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (458) - serial
09:15 Dr House (19) - serial
10:15 Ostry dyżur (14) - serial
11:20 Mango - Telezakupy
12:55 Sąd rodzinny (162) - serial
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (459) - serial
14:55 Bananowy doktor (16) - serial
15:55 Czerwony Orzeł (8) - serial
17:05 Detektyw Monk (13) - serial
18:00 Dr House (20) - serial
19:00 Bananowy doktor (1) - serial
Hank i Divya udzielają pomocy
uczestnikom konkursu w jedzeniu
na czas. Jill kończy pracę
w Hamptons Heritage.
20:00 Wielki Stach - komedia sensacyjna
Stach dorobił się majątku
na oszustwach i wyłudzeniach,
za co sąd skazał go na kilka lat
więzienia. Pogrążonemu w depresji
mężczyźnie udaje się odroczyć
wyrok o sześć miesięcy, by w tym
czasie uporządkować interesy,
a przede wszystkim odpowiednio
przygotować się do odbycia kary.
Świadomość, że czeka go pobyt
wśród najgorszych przestępców,
sprawia, że niegrzeszący odwagą
ani siłą fizyczną Stach postanawia
opanować wschodnie sztuki
walki. Jego trenerem zostaje
tajemniczy Mistrz, który słynie
z niekonwencjonalnych metod
nauczania.
22:20 Alcatraz (8) - serial
23:20 Frankie i Johnny - komediodramat
01:45 Arkana magii
- rozrywka
Marka, Cecylii
TVP 2
04:20 Tworzywo Sztuczne - Fisz i Emade
- muzyka
05:50 Faceci do wzięcia (44) - serial
06:25 Lokatorzy (33) - serial
07:05 M jak miłość (386) - serial
08:00 Pytanie na śniadanie
10:40 Barwy szczęścia (1012) - serial
11:15 Na dobre i na złe (181) - serial
12:15 Sztuka życia
12:40 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat (14) - dokument
13:20 Szkoła życia (36) - serial
14:10 Kabaret Moralnego Niepokoju (2)
- rozrywka
15:05 Rodzinka.pl (102) - serial
15:45 Panorama - kraj
16:10 Pogoda - kraj
16:20 U Pana Boga w ogródku (11) - serial
17:15 Szkoła życia (42) - serial
18:00 Panorama
18:30 Sport-telegram - wiadomości
sportowe
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka
19:25 Barwy szczęścia (1012) - serial
20:00 Boscy w sieci (11) - serial
20:05 Barwy szczęścia (1013) - serial
Zuza idzie z Ludmiłą do ginekologa.
Lekarka wyklucza ciążę, stwierdza
jednak, że dziewczyna już współżyła.
Zuza zwierza się Ludmile, że Jacek
i Radek mogli podać jej narkotyk
i ją zgwałcić. Marta i Piotr spotykają
się z Renatą oraz z Arkiem.
Szantażyści grożą, że Walawski nie
zobaczy syna.
20:45 Rodzinka.pl (125) - serial
21:15 Rodzinka.pl (126) - serial
21:50 Dzięki Bogu już weekend (23)
- rozrywka
23:05 Tylko dla dorosłych (23) - rozrywka
23:20 Piąty stadion (48) - serial
23:25 CSI: Kryminalne zagadki
Las Vegas (12) - serial
00:20 Sztuka zrywania
- komedia romantyczna
02:15 Nowa (6) - serial
POLSAT
03:30 Tajemnice losu
05:00 Wstawaj! Gramy! (2465)
- rozrywka
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:15 Świat według Kiepskich (87)
- serial
09:00 Malanowski i Partnerzy (75) - serial
09:30 Malanowski i Partnerzy (76) - serial
10:00 Trudne sprawy (60) - serial
11:00 Dlaczego ja? (358) - serial
12:00 Nasz nowy dom(8) - rozrywka
13:00 STOP Drogówka
14:00 Pierwsza miłość (1785) - serial
14:45 Trudne sprawy (58) - serial
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (147)
- serial
17:00 Dlaczego ja? (497) - serial
18:00 Pierwsza miłość (1786) - serial
Stan Artura się pogarsza.
Na monitorze EKG widać linię ciągłą.
Szybka reanimacja kończy się
pomyślnie. Nikt nie ma wątpliwości,
że jedynym wyjściem w obecnej
sytuacji jest przeszczep nerki.
Beata informuje Kingę. Tymczasem
Ola powiadamia Błażeja o decyzji,
którą podjęli wspólnie z Robertem.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, za kilka tygodni przeniosą
się do Barcelony. Siostra prosi
Błażeja, by pomógł jej przekonać
ojca do wyjazdu. Śmiałek zamierza
upić Paulinę, by dowiedzieć się
odrobinę więcej na temat jej
przeszłości.
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport - wiadomości sportowe
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (375)
- serial
20:00 Tylko taniec - Got to Dance (10)
- rozrywka
22:40 Niewidzialny - thriller
00:55 Władcy wojny - dramat wojenny
TVN
03:05
03:20
04:40
05:05
05:20
06:20
07:25
08:00
11:10
12:15
13:15
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:30
19:40
19:50
20:00
22:10
01:55
02:55
Uwaga!
Arkana magii (1110) - rozrywka
Przerwa w nadawaniu
Uwaga!
Rozmowy w toku (2242) - talk
show
Mango - Telezakupy
Na Wspólnej (1827) - serial
Dzień dobry TVN
Ukryta prawda (259) - serial
Szpital (133) - serial
W-11 wydział śledczy (1098) serial
Wawa non stop (57) - rozrywka
Ukryta prawda (260) - serial
Rozmowy w toku (2243) - talk
show
Szpital (134) - serial
Wawa non stop (58) - rozrywka
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga!
Jak wytresować smoka
- film przygodowy
Nastoletni Wiking imieniem
Czkawka mieszka na wyspie,
gdzie polowanie na smoki
należy do codzienności i jest
oznaką męstwa oraz kunsztu
wojennego. Podczas treningów
przygotowujących go do życia
dorosłego wojownika spotyka
rannego smoka.
Początkowo chłopak jest
przerażony, lecz wkrótce
zaprzyjaźnia się z bestią.
Smok okazuje się nie tylko
niegroźny, lecz i bardzo
płochliwy. Życie Czkawki, jego
współplemieńców, a także smoka
ulega radykalnej zmianie.
Władca Pierścieni: Drużyna
Pierścienia - film fantastyczny
Kuba Wojewódzki (12)
- talk show
Uwaga!
TV Trwam
02:30
03:00
03:20
03:50
04:00
04:20
04:40
05:05
05:10
07:05
08:00
08:15
08:40
09:10
09:10
09:45
10:00
10:15
11:25
11:50
11:55
12:00
12:05
12:50
12:55
15:45
15:50
16:00
16:10
17:00
17:30
18:00
18:05
18:15
18:55
19:00
19:30
20:00
20:20
20:50
21:20
21:40
22:05
22:30
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Głos Polski
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Święty na każdy dzień
Święty na każdy dzień
Informacje dnia (na żywo)
Polski punkt widzenia
Program dla dzieci
Słowo Życia
Święty na każdy dzień
Duc in altum
Informacje dnia (na żywo)
Rozmowy niedokończone
Głos Polski
Święty na każdy dzień
Słowo życia
Modlitwa„Anioł Pański”
Informacje dnia (na żywo)
Święty na każdy dzień
Słowo Życia
Słowo Życia
Pytasz i wiesz
Informacje dnia
Porady medyczne oo. Bonifratrów
Jazda próbna
Reportaż dnia
Modlitwa„Anioł Pański”
Informacje dnia
Warto zauważyć…
W mijającym tygodniu
Przegląd katolickiego tygodnika
„Niedziela”
W Namiocie Słowa
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Felieton„Myśląc Ojczyzna”
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Panel„Jakie elity
dla Rzeczypospolitej”
TV4
03:20
04:25
04:55
06:00
06:55
07:25
07:55
08:25
08:55
09:55
10:50
11:50
12:10
12:30
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
22:15
23:15
01:05
02:00
4music - muzyka
Dekoratornia
4music - muzyka
Ukryta miłość (113) - serial
Jaś Fasola - rozrywka
Scooby Doo - serial
Scooby Doo - serial
Szczenięce lata Toma i Jerry'ego
- serial
Komisarz Rex (12) - serial
Nieposkromiona miłość (57)
- serial
Kiedy się zakocham (111) - serial
Przyjaciele z Kieszonkowa (40)
- serial
Przyjaciele z Kieszonkowa (41)
- serial
Księga dżungli (3) - serial
Dekoratornia
Tylko miłość (58) - serial
Szpilki na Giewoncie (32) - serial
Komisarz Rex (1) - serial
Hotel 52 (58) - serial
Nieposkromiona miłość (58) - serial
Kudłaty i Scooby Doo na tropie
- serial
Scooby Doo - serial
Scooby Doo - serial
Predator - film sensacyjny
Doborowy oddział komandosów
wynajęty przez CIA ma
za zadanie odbić zakładników
przetrzymywanych gdzieś
w południowoamerykańskiej
dżungli. Zamiast jednak odnaleźć
zaginionych ludzi niespodziewanie
natrafiają na morderczą, kosmiczną
bestię, która sama jest niewidoczna
na tle lasu. Monstrum kolejno
eliminuje żołnierzy, wciągając
ich w pułapki.
STOP Drogówka
Dolina rozkoszy
- film erotyczny
CSI: Kryminalne zagadki
Nowego Jorku (20) - serial
To był dzień
TVN siedem
03:55 Druga strona medalu (1)
- talk show
04:25 Przerwa w nadawaniu
04:55 Pascal: po prostu gotuj
05:20 Przerwa w nadawaniu
05:35 We dwoje (2) - rozrywka
06:50 Męski typ (5) - talk show
07:20 Sąd rodzinny (162) - serial
08:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (459) - serial
09:15 Dr House (20) - serial
10:15 Ostry dyżur (15) - serial
11:20 Mango - Telezakupy
12:55 Sąd rodzinny (163) - serial
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (460) - serial
14:55 Bananowy doktor (1) - serial
15:55 Czerwony Orzeł (9) - serial
17:05 Detektyw Monk (14) - serial
18:00 Dr House (21) - serial
19:00 Bananowy doktor (2) - serial
20:00 Wujaszek Buck - komedia
Buck Russell jest starym
kawalerem i życiowym
nieudacznikiem.
Nikt przy zdrowych zmysłach
nie powierzyłby mu pilnowania
domu i trójki dzieci.
Ktoś, kto myli pralkę
z mikrofalówką, karmi psa pięć
razy dziennie, a gdy zepsuje się
zmywarka do naczyń,
kupuje nową zastawę,
odbiega nieco od wizerunku
wymarzonej gosposi.
Sytuacja rodzinna w domu
państwa Russellów komplikuje się
na tyle, że muszą zostawić dom
i dzieci na kilka dni, a jedynym
znajomym, który dysponuje
wolnym czasem, jest właśnie
wujek Buck.
22:10 Nocny jastrząb
- film sensacyjny
00:10 Mentalista (13) - serial
01:10 Telefon z piekła rodem
- komedia
P R O G R PROGRAM
A M reklamA
T TELEWIZYJNY
E L E W I Z Y J N Y
SOBOTA t 23 listopada 2013
TVP 1
03:15
04:55
05:10
05:25
05:35
06:00
06:25
06:55
07:15
07:30
08:00
08:30
08:55
09:25
09:55
10:25
10:35
11:10
11:35
11:45
12:05
12:30
13:05
13:55
14:05
14:40
14:50
15:25
15:35
16:00
17:05
17:15
18:25
19:10
19:30
20:00
20:05
20:10
20:25
21:25
23:25
00:20
01:10
Jazda - komediodramat
Przerwa w nadawaniu
Piękniejsza Polska (9) - dokument
Przerwa w nadawaniu
Moda na sukces (5887) - serial
Moda na sukces (5888) - serial
Cudowne miejsca
Pełnosprawni - magazyn
Las bliżej nas
Rok w ogrodzie
Naszaarmia.pl
Magazyn Ligi Mistrzów - magazyn
Dora poznaje świat (42) - serial
Pingwiny z Madagaskaru (17) - serial
iCarly (12) - serial
Inauguracja Pucharu Świata
- narciarstwo klasyczne
Jak to działa?
Kabaretowe hity Jedynki - rozrywka
Inauguracja Pucharu Świata
- narciarstwo klasyczne
Program rozrywkowy - rozrywka
Weekendowy magazyn
filmowy (145) - kultura
Jaka to melodia? - rozrywka
Blondynka (25) - serial
Inauguracja Pucharu Świata
Enklawy dzikiej przyrody (11)
- dokument
Inauguracja Pucharu Świata
Okrasa łamie przepisy
Program publicystyczny
Puchar Świata w Klingenthalu
Puchar Świata w Klingenthalu
Teleexpress
Puchar Świata w Klingenthalu
Pogotowie rachunkowe
Smerfy (14) - serial
Wiadomości
Sport - wiadomości sportowe
GOL T-Mobile Ekstraklasa - magazyn
Pogoda
Komisarz Alex (52) - serial
Miłość i inne używki - komedia
Żywe trupy (12) - serial
Murmurando - film obyczajowy
Krzyk III - horror
Klemensa, Amelii
TVP 2
03:10 CSI: Kryminalne zagadki
Las Vegas (12) - serial
03:55 Przerwa w nadawaniu
05:45 Tygrysy Europy (9) - serial
06:50 Poezja łączy ludzi - kultura
07:00 M jak miłość(1017) - serial
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Sztuka życia
11:25 Barwy szczęścia (1009) - serial
11:55 Barwy szczęścia (1010) - serial
12:35 Barwy szczęścia(1011) - serial
13:15 Superzaradni
14:00 Familiada - rozrywka
14:40 Rodzinka.pl(125) - serial
15:15 Rodzinka.pl (126) - serial
15:40 Boscy w sieci (11) - serial
15:45 Słowo na niedzielę
15:55 Czas honoru (77) - serial
16:55 Dzięki Bogu już weekend (22)
- rozrywka
18:00 Panorama
18:30 Sport-telegram
- wiadomości sportowe
18:40 Pogoda
18:55 Postaw na milion - kulisy
- dokument
19:05 Postaw na milion - rozrywka
20:05 The Voice of Poland (18)
- rozrywka
22:10 Liberator II - film sensacyjny
Agent służb specjalnych,
Travis Dane, zostaje wykluczony
z zespołu nadzorującego produkcję
nowego typu broni atomowej.
Niezrównoważony emocjonalnie
mężczyzna postanawia
się zemścić. Stojąc na czele grupy
uzbrojonych ludzi, porywa pociąg
i w jednym z jego wagonów
organizuje komputerowe centrum
dowodzenia. Przejmuje także
kontrolę nad tajnym programem
wojskowym.
00:00 Joe Cocker: Fire It Up - Live
- muzyka
02:00 Wyprawa po śmierć
- film sf
POLSAT
03:25 Tajemnice losu
05:00 Wstawaj! Gramy! (2466)
- rozrywka
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków (11) - serial
08:25 Toy Story II - film animowany
10:15 Ewa gotuje
10:55 Scooby-Doo! Wakacje z duchami
- film animowany
12:25 Tylko Muzyka.
Must be the Music. (12) - rozrywka
14:45 To nie koniec świata! (11) - serial
15:45 2XL (12) - serial
16:45 Kabarety - rozrywka
17:00 Grand Prix Brazylii - sporty
motorowe
18:00 Kabarety - rozrywka
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport - wiadomości sportowe
19:25 Pogoda
19:30 Świat według Kiepskich (376)
- serial
20:00 Kevin sam w domu - komedia
sensacyjna
Rodzina 8-letniego Kevina
McCallistera przygotowuje się
do podróży do Francji, gdzie ma
spędzić święta Bożego Narodzenia.
Gdy chłopak przeszkadza starszemu
rodzeństwu i rodzicom, matka
poleca mu udać się na poddasze.
W dniu wyjazdu wszyscy
w pośpiechu opuszczają dom.
Dopiero w samolocie odkrywają,
że zostawili w domu Kevina.
Tymczasem ten, zorientowawszy
się, że najbliżsi wyjechali, robi
wszystko to, czego zabraniali mu
rodzice. Oglądając wiadomości,
dowiaduje się, że w okolicy grasują
włamywacze. Podejmuje decyzję,
że ochroni domostwo.
22:15 Gala boksu zawodowego - boks
00:15 Belfer: Zwycięzca bierze wszystko
- thriller
02:15 Dziewczyny z fortuną (71)
- rozrywka
TVN
03:10
04:30
05:35
05:50
07:55
08:30
11:00
11:25
11:50
12:10
12:50
13:50
14:50
15:55
16:55
18:00
19:00
19:25
19:35
19:45
20:00
21:55
00:10
02:20
02:35
Arkana magii (1111) - rozrywka
Przerwa w nadawaniu
Uwaga!
Mango - Telezakupy
Kobieta na krańcu świata (6)
- dokument
Dzień dobry TVN
Na Wspólnej (1824) - serial
Na Wspólnej (1825) - serial
Na Wspólnej (1826) - serial
Na Wspólnej (1827) - serial
Ugotowani (11) - rozrywka
Perfekcyjna pani domu (12)
- rozrywka
MasterChef(12) - rozrywka
Przepis na życie (12) - serial
Bitwa o dom (12) - rozrywka
Kuchenne rewolucje (12)
- rozrywka
Fakty
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Uwaga!
Mam talent (12) - rozrywka
Sex Story - komedia romantyczna
Przyjaciele, Emma i Adam, spotykają
się po latach rozłąki. Niebawem
okazuje się, że wciąż łączą ich bliskie
relacje. Spędzają romantyczną noc.
Oboje obawiają się, że kontakty
seksualne odbiją się niekorzystnie
na ich przyjaźni. Postanawiają
zawrzeć układ, w którym związek
seksualny oparty jest na braku
jakichkolwiek zobowiązań.
Wkrótce zdają sobie sprawę z tego,
że trudno dotrzymać obietnicy.
Klątwa II - horror
Aubrey udaje się do Tokio,
by sprowadzić do domu chorą siostrę.
Zmiany w zachowaniu
Karen są niepokojące. Dziewczyna
jest pobudzona, zalękniona i wciąż
mówi o starym domu, w którym
czyha jakieś niebezpieczeństwo.
Uwaga!
Arkana magii (1112) - rozrywka
P R O G R A M
TV Trwam
01:15 Warto zauważyć…
W mijającym tygodniu
02:00 W Namiocie Słowa
02:30 Program dla dzieci
03:00 Informacje dnia
03:20 Modlitwa różańcowa
03:50 Święty na każdy dzień
04:00 Apel Jasnogórski
04:20 Informacje dnia
04:40 Polski punkt widzenia
05:05 Świat w obrazach
07:20 Święty na każdy dzień
08:00 Informacje dnia (na żywo)
08:15 Warto zauważyć…
W mijającym tygodniu
08:55 Słowo Życia
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:15 Myśląc Ojczyzna
11:00 Kropelka radości
12:00 „Anioł Pański”& Informacje dnia
12:20 W Namiocie Słowa
13:15 Porady medyczne
Ojców Bonifratrów
13:45 Słowo życia
13:50 Święty na każdy dzień
14:50 Siódmy Sakrament
15:20 Święty na każdy dzień
15:30 Koncert życzeń
15:50 Słowo Życia
16:00 Informacje dnia
16:10 Muzyczne drogowskazy
17:00 Sanktuaria Polskie
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Reportaż dnia
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Modlitwa różańcowa
20:50 Zaczerpnij ze źródła
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:05 Świat w obrazach
22:10 Mocni w wierze
22:40 Program publicystyczny
z Parlamentu Europejskiego
T E L E W I Z Y J N Y
TV4
03:05
04:10
04:35
05:45
06:10
06:45
07:45
08:50
09:50
10:50
11:50
12:55
14:00
15:00
15:30
16:00
16:35
17:05
19:00
20:00
22:05
23:05
01:00
01:55
4music - muzyka
Dekoratornia
4music - muzyka
Mega Chichot - rozrywka
Benny Hill - rozrywka
Tuż przed tragedią(1) - dokument
Największe z największych (2)
- dokument
Rusz głową - dokument
Czysta chata(11) - rozrywka
Galileo
Frank i dżungla (3) - dokument
Spadkobiercy - rozrywka
STOP Drogówka
Mindfreak - iluzjonista
Criss Angel (1) - rozrywka
Mindfreak - iluzjonista
Criss Angel (2) - rozrywka
Jaś Fasola - rozrywka
Mega Chichot - rozrywka
Rodem z policji II
- dramat kryminalny
Galileo
Legionista - film sensacyjny
CSI: Kryminalne zagadki
Nowego Jorku (20) - serial
Piła II - horror
Morderca Jigsaw prowadzi
okrutną zabawę z ośmioma
więźniami zamkniętymi w jednym
pomieszczeniu, skłaniając
ich do unikania pułapek
i wypełniania odrażających zadań.
Detektyw Eric Matthews bada
okoliczności zbrodni. Dowiaduje
się, że jednym z zakładników
jest jego syn, który wraz z innymi
jest zmuszany do wdychania gazu
paraliżującego układ nerwowy.
Jeżeli w ciągu dwóch godzin
nie zażyje antidotum, umrze.
Jigsaw zmusza detektywa
do śledzenia na monitorach
śmierci kolejnych ofiar.
Kroniki Piotra Bałtroczyka
z Warmii - rozrywka
Spadkobiercy - rozrywka
NIEDZIELA t 24 listopada 2013
TVP 1
03:15
05:50
06:10
06:30
07:00
08:00
08:25
08:50
09:20
09:30
10:25
11:10
11:20
11:40
11:55
12:00
12:10
12:50
13:05
13:30
14:35
15:30
16:00
16:50
17:00
17:15
17:30
18:20
19:00
19:30
20:00
20:10
20:15
20:25
21:25
23:15
01:05
02:05
02:50
Miłość i inne używki - komedia
Moda na sukces (5889) - serial
Moda na sukces (5890) - serial
My, wy, oni
Msza św. z Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia
w Krakowie Łagiewnikach
Tydzień
Domisie (286) - dla dzieci
Ziarno
Inauguracja Pucharu Świata
- narciarstwo klasyczne
Maria z Nazaretu (1) - serial
Zwykła/niezwykła rodzinka (9)
- serial
Inauguracja Pucharu Świata
Biegajmy razem (24) - magazyn
Świat się kręci - The Best Of
Między ziemią a niebem
Anioł Pański
Między ziemią a niebem
Inauguracja Pucharu Świata
Puchar Świata w Klingenthalu
Puchar Świata w Klingenthalu
Puchar Świata w Klingenthalu
34. Wieczory Humoru i Satyry
- Lidzbark 2013 - Kabaretowa
noc pod gwiazdami - rozrywka
Pogotowie rachunkowe
Szlachetna paczka 2013 - kroniki
Teleexpress
Pogoda
Komisarz Alex (52) - serial
Jaka to melodia? - rozrywka
Przygody Myszki Miki
i Kaczora Donalda (46) - serial
Wiadomości
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Szlachetna paczka 2013 - kroniki
Blondynka (26) - serial
To znowu ty - komedia romantyczna
Tajne przez poufne
- komedia kryminalna
Homeland (12) - serial
Żywe trupy (12) - serial
Pogotowie rachunkowe
TVP 2
03:40
04:40
05:35
05:45
06:20
06:55
07:05
08:00
08:35
09:05
09:45
10:50
11:20
11:55
14:00
14:40
16:20
17:20
18:00
18:35
18:40
18:55
20:05
21:10
22:00
22:10
22:50
23:20
00:05
01:55
Skok - dramat kryminalny
Przerwa w nadawaniu
Słowo na niedzielę
Bliskie i groźne
spotkania Steve'a (12) - dokument
Ostoja
Poezja łączy ludzi - kultura
M jak miłość (1018) - serial
Barwy szczęścia(1012) - serial
Barwy szczęścia (1013) - serial
Kultura, głupcze - kultura
Królestwo hipopotamów
- dokument
Wojciech Cejrowski
- boso przez świat (62) - dokument
Makłowicz w podróży
Muły siostry Sary - western
Familiada - rozrywka
The Voice of Poland (18)
- rozrywka
Na dobre i na złe (538) - serial
I kto to mówi? (10) - rozrywka
Panorama
Sport-telegram
- wiadomości sportowe
Pogoda
Dzięki Bogu już weekend
- rozrywka
Świętokrzyska
Gala Kabaretowa (3) - rozrywka
Czas honoru (78) - serial
Michał bardzo przeżywa śmierć
Celiny. Maria namawia synów,
by wyjechali na Zachód.
Stan zdrowia Janisza jest krytyczny.
Rainer liczy, że Woźniak podzieli
się z nim dolarami w zamian
za umożliwienie zemsty na
Karkowskim i niewiernej Emilii.
Czas honoru - realia i ludzie (13)
- dokument
I kto to mówi? (11) - rozrywka
Kocham kino - kultura
WOK - wszystko o kulturze
- kultura
Liberator II - film sensacyjny
Muły siostry Sary
TVN siedem
03:15
04:55
05:25
06:10
06:55
09:00
09:30
10:25
10:55
11:25
11:55
12:25
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
21:55
23:55
02:45
Arkana magii - rozrywka
Pascal: po prostu gotuj
Przerwa w nadawaniu
Misja Martyna - extra (6)
- rozrywka
Mango - Telezakupy
Obcy w Ameryce (10) - serial
Człowiek - cel (7) - serial
Przyjaciele (23) - serial
Przyjaciele (24) - serial
Przyjaciele (1) - serial
Przyjaciele (2) - serial
Wujaszek Buck - komedia
Usta usta (8) - serial
Kobra - oddział specjalny (13)
- serial
Dr House (17) - serial
Bananowy doktor (14) - serial
Bananowy doktor (15) - serial
Frankie i Johnny - komediodramat
Brunet wieczorową porą - komedia
Cyganka przepowiada Michałowi
Romanowi niezwykłe wydarzenia.
Gdy jego liczna rodzina wyjeżdża
na weekend, Michał w błogiej
i upragnionej ciszy zasiada do
pracy korektorskiej. Niebawem
zaczynają się spełniać wróżby
Cyganki - Michał odnajduje zaginiony
zegarek, a w totolotku zostają
wylosowane przepowiedziane liczby.
Zaniepokojony bohater oczekuje
najgroźniejszej części przepowiedni
- zamordowania bruneta, który zjawi
się w jego mieszkaniu wieczorową
porą.
Wyspa - film sensacyjny
Połowa XXI wieku.
Mieszkańcy utopijnego miasta żyją
pod nieustannym nadzorem, wierząc,
że są jedynymi ludźmi, którzy ocaleli
z katastrofy ekologicznej.
Z nadzieją oczekują dnia,
w którym trafią na nieskażoną
zanieczyszczeniami wyspę.
Arkana magii
- rozrywka
Jana, Flory
POLSAT
03:30 Tajemnice losu
05:00 Wstawaj! Gramy! (2467)
- rozrywka
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:45 Scooby-Doo i Brygada
Detektywów (21) - serial
08:20 Scooby Doo i duch czarownicy
- film animowany
09:50 Jeźdźcy smoków (12) - serial
10:25 Toy Story II - film animowany
12:10 Tylko taniec - Got to Dance (10)
- rozrywka
15:15 Top chef (11) - rozrywka
16:45 Studio F1 - sporty motorowe
17:00 Grand Prix Brazylii
- sporty motorowe
19:00 Wydarzenia
19:40 Sport - wiadomości sportowe
19:50 Pogoda
20:00 Tylko Muzyka.
Must be the Music. (13) -rozrywka
22:00 To nie koniec świata! (12) - serial
23:00 Kości (24) - serial
Strażnicy znaleźli ciało w parku
narodowym. Mężczyzna w średnim
wieku zginął od wielokrotnego
postrzału. Szlak był zamknięty
od dwóch miesięcy. Ktoś specjalnie
zostawił tam ofiarę.
Sekcja ujawnia rany postrzałowe
sprzed kilku lat. Analiza
porównawcza DNA wskazuje,
że to agent specjalny Alan
Friedlander, były partner Bootha,
który niedawno przeszedł
na emeryturę. Dr Sweets
uświadamia sobie, że to może być
zbrodnia Christophera Pelanta,
hakera, którego Booth postrzelił
00:00 Alpha Dog - dramat kryminalny
Johnny, syn gangstera, mimo
młodego wieku również prowadzi
nielegalne interesy. Gdy jeden
z dilerów nie jest w stanie zwrócić
mu długu, chłopak porywa jego
przyrodniego brata, Zacka.
02:40 Magazyn sportowy - magazyn
TVN
03:55 Rozmowy w toku (2243)
- talk show
04:50 Przerwa w nadawaniu
05:35 Uwaga!
05:50 Mango - Telezakupy
07:55 Maja w ogrodzie
08:25 Akademia ogrodnika
08:30 Dzień dobry TVN
11:00 Kobieta na krańcu świata (7)
- dokument
11:35 Co za tydzień
12:05 Lekarze (12) - serial
13:05 Prawo Agaty (12) - serial
14:05 Mam talent (12) - rozrywka
15:55 Jak wytresować smoka
- film przygodowy
18:00 Ugotowani (12) - rozrywka
19:00 Fakty
19:25 Sport - wiadomości sportowe
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
20:00 MasterChef (13) - rozrywka
21:00 Przepis na życie (13) - serial
Anka i Jerzy uświadamiają sobie,
że są dla siebie najważniejsi,
a kłopoty nie mają wpływu na ich
uczucia. Postanawiają wspólnie
walczyć o Przepis i stawiać czoła
intrygom Zuzy. Mogą także liczyć
na pomoc najbliższych
w dopracowaniu pewnego
misternego planu. Mania, podobnie
jak jej mama, zamierza pójść
za głosem serca - wyznaje miłość
Kajtkowi. Jest przekonana, że zależy
jej tylko na nim.
Beatka dołącza do chóru,
w którym śpiewa Andrzejek.
Wspólne śpiewanie kończy się
dla nich niepowodzeniem.
22:00 Na językach
23:00 Łowcy chmur - film przygodowy
01:00 Kobieta na krańcu świata (7)
- dokument
01:35 Uwaga!
01:50 Arkana magii (1113)
- rozrywka
TV Trwam
00:05
00:10
00:30
01:00
01:05
01:15
02:30
03:00
03:20
03:50
04:00
04:20
04:40
05:05
08:00
08:05
08:30
09:00
09:05
09:20
09:30
11:30
11:55
12:00
12:20
13:30
15:50
15:55
16:00
16:10
17:30
18:00
18:05
18:15
19:30
20:00
20:00
20:20
20:50
21:20
21:40
22:10
Słowo Życia
Informacje dnia
Reportaż dnia
Modlitwa „Anioł Pański”
Informacje dnia
Rozmowy
niedokończone
Program dla dzieci
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Zaczerpnij ze źródła
Apel Jasnogórski
Informacje dnia
Polski punkt widzenia
Świat w obrazach
Słowo życia
Polski punkt widzenia
Z Parlamentu Europejskiego
Spotkanie z Madzią Buczek
Zaczerpnij ze źródła
Przegląd Tygodnika Katolickiego
„Niedziela”
Transmisja Mszy Świętej
Program dla dzieci
Święty na każdy dzień
Modlitwa ,,Angelus”
z Ojcem Świętym Franciszkiem
Wieś-to też Polska
By odnowić oblicze ziemi
Święty na każdy dzień
Słowo Życia
Informacje dnia
Koncert życzeń
Reportaż dnia
Modlitwa
„Anioł Pański”
Informacje dnia
Rozmowy
niedokończone
Program dla dzieci
Informacje dnia
Informacje dnia
Modlitwa różańcowa
Zaczerpnij ze źródła
Informacje dnia
Octava Dies
Jak My to widzimy
TV4
03:00
04:05
04:35
04:50
05:55
06:25
06:55
07:55
08:25
08:55
09:55
11:00
12:00
12:30
13:00
13:30
14:35
15:35
16:35
17:05
19:00
20:00
22:00
23:55
01:00
01:55
4music - muzyka
Dekoratornia
Mega Chichot - rozrywka
4music - muzyka
Mega Chichot - rozrywka
Benny Hill - rozrywka
Potęga żywiołów (3) - dokument
Dekoratornia
Australijskie rekordy Guinessa
- dokument
Przygody Merlina (25) - serial
Przygody Merlina (26) - serial
Galileo
Mindfreak - iluzjonista
Criss Angel (3) - rozrywka
Mindfreak - iluzjonista
Criss Angel (4) - rozrywka
Dekoratornia
Frank i dżungla (4) - dokument
Tuż przed tragedią (2)
- dokument
Obcy wewnątrz nas (2)
- dokument
Mega Chichot - rozrywka
W głębinach - dramat obyczajowy
Galileo
Street Fighter: Legenda Chun-Li
- film sensacyjny
Chun-Li, utalentowana
młoda pianistka, porzuca
dotychczasowe życie i wyrusza na
poszukiwanie ojca, porwanego
przez międzynarodową szajkę
przestępców. Na dziewczynę polują
wyszkoleni zabójcy, nasłani przez
wrogów ojca.
Zaginiony batalion
- dramat wojenny
Historia amerykańskiego batalionu,
który w październiku 1918 roku
został uwięziony między siłami
wroga w lasach Argonne we Francji.
Spadkobiercy - rozrywka
Kroniki Piotra Bałtroczyka
z Warmii - rozrywka
Tydzień na świecie
- publicystyka
TVN siedem
04:55 Druga strona medalu (3)
- talk show
05:35 Misja Martyna - extra (7)
- rozrywka
06:20 Misja Martyna - extra (8)
- rozrywka
06:55 Mango - Telezakupy
09:00 Usta usta (8) - serial
10:00 Kobra - oddział specjalny (13)
- serial
11:05 Święta Dennisa rozrabiaki
- komedia
12:55 Dziennik sierżanta Fridaya
- komedia kryminalna
15:05 Zielone berety - film wojenny
18:00 Alcatraz (8) - serial
18:55 Kobra - oddział specjalny(3)
- serial
20:00 Wyspa - film sensacyjny
Połowa XXI wieku. Mieszkańcy
utopijnego miasta żyją pod
nieustannym nadzorem, wierząc,
że są jedynymi ludźmi, którzy
ocaleli z katastrofy ekologicznej.
Z nadzieją oczekują dnia,
w którym trafią na nieskażoną
zanieczyszczeniami wyspę.
Dostać się tam mogą tylko
wybrańcy. Z czasem jeden
z mieszkańców utopii,
Lincoln Six Echo, nabiera podejrzeń
co do prawdziwego charakteru
otaczającej go rzeczywistości.
Kiedy odkrywa, że wszystko jest
kłamstwem służącym władzom
do ukrycia zbrodniczych praktyk,
wraz z przyjaciółką decydują się
na ucieczkę.
22:50 Mentalista (14) - serial
23:50 W cieniu chwały
- dramat kryminalny
Czterech członków nowojorskiej
rodziny Tierneyów jest
funkcjonariuszami policji.
Pewnego dnia w mieście dochodzi
do strzelaniny.
02:35 Arkana magii - rozrywka
P R O G R PROGRAM
A M reklamA
T TELEWIZYJNY
E L E W I Z Y J N Y
PONIEDZIAŁEK t 25 listopada 2013
TVP 1
03:40
04:00
05:55
08:00
08:05
08:10
08:25
08:55
11:00
12:00
12:10
12:25
12:35
12:45
13:50
14:25
14:50
15:00
15:05
15:15
15:45
16:40
17:00
17:20
17:25
17:55
18:30
19:20
19:30
20:00
20:10
20:25
21:55
22:55
23:55
00:50
01:45
02:45
Świat się kręci - The Best Of
Przerwa w nadawaniu
Info poranek
Wiadomości
Pogoda poranna
Polityka przy kawie - publicystyka
Telezakupy
Ojciec Mateusz (75) - serial
Świat się kręci
Wiadomości
Agrobiznes
Klimaty i smaki
Przepis dnia
Skrzydlaci geniusze z antypodów
- dokument
Jaka to melodia? - rozrywka
Moda na sukces (5891) - serial
Przepis dnia
Wiadomości
Pogoda
Okrasa łamie przepisy
Drużyna A - serial
Polska non stop
Teleexpress
Pogoda
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan(2503) - serial
Świat się kręci
Przepis dnia
Wiadomości
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Dawne grzechy - teatr
Homeland (12) - serial
Chłopiec żółw - dokument
Glina (24) - serial
Gajewski dowiaduje się,
że jego córka Julia związała się
z Banasiem. Bije Artura i każe mu
się przenieść do innego wydziału.
Pod wpływem burzliwej rozmowy
z córką zmienia zdanie i przeprasza
kolegę. W lesie policja odnajduje
zwłoki dziewczyny Karlosa.
Drużyna A - serial
Świat się kręci
Chłopiec żółw - dokument
Erazma, Katarzyny
TVP 2
03:55
05:45
06:00
06:35
07:05
08:00
10:35
11:10
12:10
12:45
13:15
14:10
15:05
15:45
16:05
16:10
16:15
16:40
17:15
18:00
18:30
18:40
18:50
19:25
20:05
20:45
21:40
21:50
22:50
00:05
01:00
01:55
Przerwa w nadawaniu
Przerwa w nadawaniu
Faceci do wzięcia (45) - serial
Coś dla Ciebie (49) - publicystyka
M jak miłość (387) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1013) - serial
Na dobre i na złe (182) - serial
Superzaradni
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat (15) - dokument
Szkoła życia (38) - serial
Ziemia - nasz dom (2) - dokument
Rodzinka.pl (103) - serial
Panorama - kraj
Pogoda
Boscy w sieci (11) - serial
Rodzinka.pl (125) - serial
Rodzinka.pl (126) - serial
Szkoła życia (14) - serial
Panorama
Sport-telegram - wiadomości
sportowe
Pogoda
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Barwy szczęścia (1013) - serial
Barwy szczęścia (1014) - serial
M jak miłość (1019) - serial
Kulisy serialu "M jak miłość"
- dokument
Tomasz Lis na żywo - publicystyka
Róże Gali - kultura
Roże Gali to doroczny plebiscyt,
odbywający się na łamach
dwutygodnika Gala
w następujących kategoriach: Film,
Teatr, Muzyka, Literatura, Debiut,
Media. Laureatów tegorocznego
plebiscytu widzowie TVP2
poznają 25 listopada. Wręczenie
nagród odbedzie się w Ufficio
Primo w Warszawie.
Afganistan - wyścig na śmierć i
życie - dokument
Instynkt (11) - serial
Tomasz Lis na żywo
- publicystyka
04:40
05:00
06:00
08:15
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
14:45
15:50
16:10
16:15
16:30
17:00
18:00
18:50
19:20
19:25
19:30
20:10
23:00
01:30
02:30
POLSAT
Tajemnice losu
Wstawaj! Gramy! (2468) - rozrywka
Nowy dzień z Polsat News
Świat według Kiepskich (89) - serial
Malanowski i Partnerzy (77) - serial
Malanowski i Partnerzy (78) - serial
Trudne sprawy (1) - serial
Dlaczego ja? (359) - serial
Pamiętniki z wakacji (19) - serial
STOP Drogówka
Pierwsza miłość (1786) - serial
Trudne sprawy (59) - serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy (148)
- serial
Dlaczego ja? (120) - serial
Pierwsza miłość (1787) - serial
Wydarzenia
Sport- wiadomości sportowe
Pogoda
Świat według Kiepskich (377)
- serial
Anioły i demony - thriller
Profesor Robert Langdon musi
zidentyfikować zagadkowy
wzór wypalony na ciele
zamordowanego w szwajcarskim
laboratorium fizyka. Sprawcą
okazuje się bractwo Iluminatów
- potężna organizacja od wieków
walcząca z Kościołem katolickim,
która za wszelką cenę chce zniszczyć
Watykan. Tymczasem w Stolicy
Apostolskiej trwają przygotowania
do wyboru nowego papieża.
W tajemniczych okolicznościach
znikają czterej główni kandydaci
do papieskiego tronu. Profesor
Langdon i córka fizyka, Vittoria,
muszą odnaleźć siedzibę sekty
i zapobiec tragedii.
Droga do zatracenia
- film sensacyjny
Breaking Bad (9) - serial
Dziupla Cezara (12) - serial
TVN
03:10 Rozmowy w toku (2242)
- talk show
04:05 Przerwa w nadawaniu
05:05 Uwaga!
05:20 Rozmowy w toku (2243)
- talk show
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Co za tydzień
08:00 Dzień dobry TVN
11:10 Ukryta prawda (260) - serial
12:15 Szpital (134) - serial 201
13:15 W-11 wydział śledczy (613) - serial
14:00 Wawa non stop (58) - rozrywka
15:00 Ukryta prawda (261) - serial
16:00 Rozmowy w toku (2244)
- talk show
17:00 Szpital (135) - serial
18:00 Wawa non stop(59) - rozrywka
19:00 Fakty
19:30 Sport - wiadomości sportowe
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Na Wspólnej (1828) - serial
Danka zostaje wezwana
do dyrektora. Okazuje się,
że mama Ani oskarża Zimińską
o namawianie córki do aborcji.
Roman wraz z kolegami
ze studiów przyjeżdżają
do Krówek. Mężczyźni zamierzają
uporządkować posesję po cioci
Leokadii. Studenci odkrywają
w szklarni plantację marihuany.
Zuza jest przerażona, ponieważ
Ula znalazła się w szpitalu
z powodu nagłego podwyższenia
poziomu cukru.
20:45 W-11 wydział śledczy (1099)
- serial
21:30 Lekarze (13) - serial
22:30 Perfekcyjna pani domu (13)
- rozrywka
23:30 Agenci NCIS: Los Angeles (21)
- serial
00:30 Pamiętniki wampirów (5) - serial
01:30 Uwaga!
01:45 Arkana magii (1114) - rozrywka
P R O G R A M
TV Trwam
00:05 Słowo Życia
00:10 Informacje dnia
01:00 Modlitwa „Anioł Pański”
z Ojcem Świętym Franciszkiem
01:15 Rozmowy niedokończone
02:30 Program dla dzieci
03:00 Informacje dnia
03:20 Modlitwa różańcowa
03:50 Myśląc Ojczyzna
04:00 Apel Jasnogórski
04:20 Informacje dnia
04:40 Octava dies
05:10 Retransmisja: Msza Święta
z Kaplicy Cudownego Obrazu
na Jasnej Górze
07:05 Święty na każdy dzień
07:35 Mocni w wierze
08:00 Informacje dnia (na żywo)
08:15 Wieś to też Polska
09:30 Octava dies
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:25 Słowo Życia
10:30 Rozmowy
niedokończone
11:55 Święty na każdy dzień
12:00 Modlitwa „Anioł Pański”
12:05 Informacje dnia (na żywo)
12:15 By odnowić oblicze ziemi
13:05 Koncert życzeń
14:30 Rozmowy
niedokończone
15:40 Święty na każdy dzień
15:45 Słowo Życia
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:10 Wspomnienia z Wilna
prof. R. Natusiewicza
16:30 Tydzień z Ziemi Świętej
16:50 Reportaż z cyklu
„Świadkowie”
17:20 Reportaż dnia
17:45 Informacje dnia
18:00 Transmisja:
Spotkanie RRM
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:05 Świat w obrazach
T E L E W I Z Y J N Y
TV4
03:00
04:05
04:35
04:55
06:00
06:55
07:25
07:55
08:25
08:55
09:55
10:50
11:50
12:30
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
22:00
23:00
23:30
00:00
01:00
02:00
4music - muzyka
Dekoratornia
Mega Chichot - rozrywka
4music - muzyka
Ukryta miłość (114) - serial
Mega Chichot - rozrywka
Scooby Doo - serial
Scooby Doo - serial
Kudłaty i Scooby Doo na tropie
- serial
Komisarz Rex (1) - serial
Nieposkromiona miłość (58) - serial
Kiedy się zakocham (112) - serial
Królewna Śnieżka (12) - serial
Stary Testament (1) - serial
Mega Chichot - rozrywka
Tylko miłość (59) - serial
Szpilki na Giewoncie (33) - serial
Komisarz Rex (2) - serial
Hotel 52 (59) - serial
Nieposkromiona miłość (59) - serial
Kudłaty i Scooby Doo na tropie
- serial
Scooby Doo - serial
Scooby Doo - serial
Śmierć na 1000 sposobów (7)
- dokument
Przerażający, fascynujący i chwilami
zabawny serial dokumentalny
pokazujący śmierci ludzi, którzy
umarli w wyjątkowy sposób.
Ludzie umierają w różny sposób
- naturalnie, tragicznie, przypadkowo
oraz ze zwykłej głupoty.
Śmierć na 1000 sposobów (8)
- dokument
Galileo
Galileo
Śmierć na 1000 sposobów (7)
- dokument
Śmierć na 1000 sposobów (8)
- dokument
Zbrodnie, które wstrząsnęły
światem (6) - dokument
Kroniki Piotra Bałtroczyka
z Warmii - rozrywka
To był dzień
WTOREK t 26 listopada 2013
TVP 1
03:35
04:09
04:15
05:55
08:00
08:05
08:10
08:25
08:55
09:55
11:00
12:00
12:10
12:25
12:35
12:45
13:55
14:25
14:50
15:00
15:05
15:15
15:45
16:35
16:40
17:00
17:15
17:25
17:55
18:30
19:20
19:30
20:00
20:05
20:10
20:25
21:20
22:05
23:50
00:45
01:40
02:35
Naszaarmia.pl
Notacje (624) - dokument
Przerwa w nadawaniu
Info poranek
Wiadomości
Pogoda poranna
Polityka przy kawie - publicystyka
Telezakupy
Ojciec Mateusz (76) - serial
Skrzydlaci geniusze z antypodów
- dokument
Świat się kręci
Wiadomości
Agrobiznes
Apetyt na EURO-pę
Przepis dnia
Moksgmol - biały baribal
- dokument
Jaka to melodia? - rozrywka
Moda na sukces (5892) - serial
Przepis dnia
Wiadomości
Pogoda
Klan (2503) - serial
Drużyna A - serial
Jaka to melodia? - ekstra
- rozrywka
Polska non stop
Teleexpress
Pogoda
Jaka to melodia? - rozrywka
Klan (2504) - serial
Świat się kręci
Przepis dnia
Wiadomości
Sport - wiadomości sportowe
GOL T-Mobile Ekstraklasa
- magazyn
Pogoda
Transporter (10) - serial
Po prostu. Program Tomasza
Sekielskiego - publicystyka
Sto stóp - horror
Glina (25) - serial
Drużyna A - serial
Świat się kręci
20 lat później - dramat obyczajowy
13:25
14:15
15:05
15:45
16:10
16:20
17:15
18:00
18:30
18:40
18:50
19:25
20:05
20:45
21:40
21:50
22:55
00:05
01:05
01:55
02:50
Republika Doyle'ów (19) - serial
Republika Doyle'ów (20) - serial
S.O.S. (1) - serial
Faceci do wzięcia (46) - serial
Grajcie Panu - dokument
M jak miłość (388) - serial
Pytanie na śniadanie
Barwy szczęścia (1014) - serial
Na dobre i na złe (183) - serial
Makłowicz w podróży
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat (16) - dokument
Szkoła życia (39) - serial
Kabaretowy Klub Dwójki (16)
- rozrywka
Rodzinka.pl (104) - serial
Panorama - kraj
Pogoda
M jak miłość (1019) - serial
Szkoła życia (11) - serial
Gimnazjalistki Wiktoria,
Aurelia i Monika zakładają się,
która z nich poderwie szkolnego
przystojniaka. Najładniejsza,
Wiktoria, ma największe szanse,
więc pozostałe dziewczyny
postanawiają pozbyć się
konkurentki.
Panorama
Sport-telegram
- wiadomości sportowe
Pogoda
Jeden z dziesięciu - rozrywka
Barwy szczęścia (1014) - serial
Barwy szczęścia (1015) - serial
M jak miłość (1020) - serial
Kulisy serialu "M jak miłość"
- dokument
Magazyn Ekspresu Reporterów
Miłość na liście oczekujących
- dokument
Czas honoru (78) - serial
Republika Doyle'ów (19)
- serial
Republika Doyle'ów (20)
- serial
Magazyn Ekspresu Reporterów
09:15
10:15
11:20
12:55
13:55
14:55
15:55
17:05
18:00
19:00
20:00
22:40
23:40
01:50
Przerwa w nadawaniu
Przerwa w nadawaniu
We dwoje (3) - rozrywka
Męski typ (6) - talk show
Sąd rodzinny (163) - serial
Sędzia Anna Maria
Wesołowska (460) - serial
Dr House (21) - serial
Ostry dyżur (16) - serial
Mango - Telezakupy
Sąd rodzinny (164) - serial
Sędzia Anna Maria
Wesołowska (461) - serial
Bananowy doktor (2) - serial
Czerwony Orzeł (10) - serial
Detektyw Monk (15) - serial
Dr House (22) - serial
Bananowy doktor (3) - serial,
Bracia Lawsonowie konkurują
o udział w świadczeniu usług
medycznych w luksusowym spa.
Paige wraca z Anglii. Jill dostaje
propozycję lepszej posady niż ta
w Urugwaju. Jej nowa praca będzie
polegała na opracowywaniu
programów pomocy realizowanych
w Botswanie i w Afryce Południowej.
Choć od dawna planowała wyjazd,
okazuje się, że to nie ułatwia
jej pożegnania. Zamiast pozwolić
Hankowi odwieźć się na lotnisko,
wyjeżdża, zanim udaje mu się po nią
przyjechać. Pacjent Hanka,
Keller, proponuje mu, że zainwestuje
w jego nową praktykę lekarską.
W cieniu chwały
- dramat kryminalny
Czterech członków nowojorskiej
rodziny Tierneyów jest
funkcjonariuszami policji.
Pewnego dnia w mieście dochodzi
do strzelaniny.
Kobra - oddział specjalny (4)
- serial
Kiss kiss bang bang
- komedia sensacyjna
Arkana magii - rozrywka
Konrada, Sylwestra
TVP 2
03:00
03:50
04:45
06:00
06:35
07:05
08:00
10:40
11:20
12:15
12:45
TVN siedem
04:45
05:00
05:35
06:50
07:20
08:15
03:15
04:00
05:00
06:00
08:15
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
14:45
15:50
16:10
16:15
16:30
17:00
18:00
18:50
19:20
19:25
19:30
20:05
22:05
00:00
02:05
POLSAT
Dziupla Cezara (13) - serial
Tajemnice losu
Wstawaj! Gramy! (2469) - rozrywka
Nowy dzień z Polsat News
Świat według Kiepskich (96) - serial
Malanowski i Partnerzy (79) - serial
Malanowski i Partnerzy (80) - serial
Trudne sprawy (2) - serial
Dlaczego ja? (360) - serial
Pamiętniki z wakacji (20) - serial
STOP Drogówka
Pierwsza miłość (1787) - serial
Trudne sprawy (60) - serial
Wydarzenia
Pogoda
Interwencja
Malanowski i Partnerzy (149)
- serial
Dlaczego ja? (121) - serial
Pierwsza miłość (1788) - serial
Wydarzenia
Sport - wiadomości sportowe
Pogoda
Świat według Kiepskich (378)
- serial
W cywilu II - film sensacyjny
Sierżant Joe Linwood jest strzelcem
wyborowym, weteranem niejednej
kampanii marines. Przebywa z żoną,
Robyn, na urlopie na jednej z wysp
Pacyfiku. Spokój małżonków zostaje
zakłócony, gdy hotel, w którym się
zatrzymali, staje się celem ataku
terrorystów dowodzonych przez
bezwzględnego Damo.
Napastnicy przejmują kontrolę
nad budynkiem i biorą zakładników.
Jest wśród nich Robyn.
Joe musi oswobodzić żonę.
Jedynego sojusznika znajduje
w byłym żołnierzu, Churchu,
i rozpoczyna nierówną walkę
z bandytami.
Pościg pod ostrzałem - thriller
Robocop. Wyścig z czasem - film sf
Dziewczyny z fortuną (63)
- rozrywka
TVN
03:05 Rozmowy w toku (2244)
- talk show
04:00 Przerwa w nadawaniu
05:05 Uwaga!
05:20 Rozmowy w toku (2244)
- talk show
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Na Wspólnej (1828) - serial
08:00 Dzień dobry TVN
11:10 Ukryta prawda (261) - serial
12:15 Szpital (135) - serial
13:15 W-11 wydział śledczy (1099)
- serial
14:00 Wawa non stop (59) - rozrywka
15:00 Ukryta prawda (262) - serial
16:00 Rozmowy w toku (2245)
- talk show
17:00 Szpital (136) - serial
18:00 Wawa non stop (60) - rozrywka
19:00 Fakty
19:30 Sport - wiadomości sportowe
19:40 Pogoda
19:50 Uwaga!
20:05 Na Wspólnej (1829) - serial
20:45 W-11 wydział śledczy (1100)
- serial
21:30 Prawo Agaty (13) - serial
Agata jest obrońcą inspektora
Majewskiego. Człowiek postrzelony
przez niego zmarł w szpitalu.
Ich przeciwnikiem na sali sądowej
jest prokurator Starzecki. Justyna
chce pożyczyć pieniądze od Bartka.
Jej zachowanie jest dla Bartka
niezrozumiałe do czasu, gdy usłyszy
on szokujące wieści. Dorota ma
dylemat. Wojtek dostał świetną
propozycję pracy w Londynie.
W grę wchodzi przeprowadzka całej
rodziny. Dębski wraca do Warszawy.
22:30 Kuba Wojewódzki (13) - talk show
23:30 Superwizjer
00:05 Na językach
01:05 Gdzie pachną stokrotki (13) - serial
02:05 Uwaga!
02:20 Arkana magii (1115)
- rozrywka
TV Trwam
00:45 Informacje dnia
01:00 Transmisja ze spotkania Rodziny
Radia Maryja
04:00 Apel Jasnogórski
04:20 Informacje dnia
04:40 Polski punkt widzenia
05:05 Świat w obrazach
06:20 Koncert życzeń
07:05 Święty na każdy dzień
08:00 Informacje dnia (na żywo)
08:15 Polski punkt widzenia
08:40 Reportaż z cyklu „Świadkowie”
09:35 Wspomnienia z Polski
prof. R. Natusiewicza
09:50 Słowo życia
09:55 Święty na każdy dzień
10:00 Informacje dnia (na żywo)
10:15 Jak My to widzimy
10:20 Słowo życia
10:50 Tydzień z Ziemi Świętej
11:10 Mocni w wierze
11:50 Słowo życia
12:00 Modlitwa ,,Anioł Pański”
12:05 Informacje dnia (na żywo)
12:35 Święty na każdy dzień
14:00 Z wędką nad wodę
15:45 Słowo życia
15:50 Pytasz i wiesz
16:00 Informacje dnia
16:10 Kalejdoskop młodych
16:30 Aktualności akademickie WSKSiM
w Toruniu
16:45 Święty na każdy dzień
17:00 Program poradnikowy
17:25 Święty na każdy dzień
17:30 Reportaż dnia
18:00 Modlitwa „Anioł Pański”
18:05 Informacje dnia
18:15 Rozmowy niedokończone
19:30 Program dla dzieci
20:00 Informacje dnia
20:20 Modlitwa różańcowa
20:50 Myśląc Ojczyzna
21:20 Informacje dnia
21:40 Polski punkt widzenia
22:05 Świat w obrazach
22:40 Święty na każdy dzień
TV4
03:05
04:10
04:40
04:55
06:00
06:55
07:25
07:55
08:25
08:55
09:55
10:50
11:50
12:10
12:30
13:00
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
00:15
02:30
4music- muzyka
Dekoratornia
Mega Chichot - rozrywka
4music - muzyka
Ukryta miłość (115) - serial
Mega Chichot - rozrywka
Scooby Doo - serial
Scooby Doo - serial
Kudłaty i Scooby Doo na tropie
- serial
Komisarz Rex (2) - serial
Nieposkromiona miłość (59) - serial
Kiedy się zakocham (113) - serial
Przyjaciele z Kieszonkowa (42)
- serial
Przyjaciele z Kieszonkowa (43)
- serial
Księga dżungli (4) - serial
Mega Chichot - rozrywka
Tylko miłość (60) - serial
Szpilki na Giewoncie (34) - serial
Komisarz Rex (3) - serial
Hotel 52 (60) - serial
Nieposkromiona miłość (60) - serial
Kudłaty i Scooby Doo na tropie
- serial
Scooby Doo - serial
Scooby Doo - serial
STOP Drogówka
Obcy wewnątrz nas (2) - dokument
11-miesięczny malec, u którego
pojawia się nadmierna senność,
a potem zaburzenia równowagi
i utrata wzroku, weteran z
Wietnamu, któremu puchnie mózg bohaterowie tej dokumentalnej serii
przeszli wiele cierpień i całe serie
badań oraz wizyt u specjalistów,
zanim wykryli prawdziwych
sprawców swoich dolegliwości.
Podczas gdy lekarze bezskutecznie
usiłowali zdiagnozować
występujące u nich objawy, w ich
ciałach spustoszenie siały pasożyty.
Hirokin - film przygodowy,
Skok - dramat kryminalny
To był dzień
TVN siedem
04:00 Druga strona medalu (4)
- talk show
04:30 Druga strona medalu (6)
- talk show
04:55 Pascal: po prostu gotuj
05:15 We dwoje (4) - rozrywka
06:35 W-11 wydział śledczy (1073) - serial
07:20 Sąd rodzinny (164) - serial
08:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (461) - serial
09:15 Dr House (22) - serial
10:15 Ostry dyżur (17) - serial
11:20 Mango - Telezakupy
12:55 Sąd rodzinny (165) - serial
13:55 Sędzia Anna Maria
Wesołowska (462) - serial
14:55 Bananowy doktor (3) - serial
15:55 Czerwony Orzeł (11) - serial
17:05 Detektyw Monk(16) - serial
18:00 Dr House (1) - serial
19:00 Bananowy doktor (4) - serial
20:00 W sieci zła - horror
Detektywi Hobbes
i Jonesy są świadkami egzekucji
aresztowanego przez nich
seryjnego zabójcy. Kilka dni po jego
śmierci zostają wezwani na miejsce
makabrycznego mordu.
Zabójca działa dokładnie tak jak
niedawno stracony zbrodniarz.
Ich przełożony, porucznik Stanton,
ma dwie teorie na temat tych
zbrodni. Albo są one dziełem
doskonałego naśladowcy, który
miał okazję poznać szczegóły
działania poprzednika, albo zbrodni
tych dokonuje znający szczegóły
śledztwa policjant.
22:35 Partnerki (4) - serial
23:35 Kula - film sf
Grupa największych światowych
sław w dziedzinie nauki otrzymuje
zadanie zbadania wraku statku
kosmicznego, który od blisko trzystu
lat spoczywa na dnie oceanu.
02:20 Arkana magii
- rozrywka
19
Nieruchomości
* Sprzedam mały domek do remontu
w Przerzeczynie Zdroju. Tel. 661
439 394.
* Zamienię na mieszkanie dom o pow.
150 mkw. w Braszowicach (z ogrodem i polem uprawnym). Tel. 669
834 399.
* Sprzedam dom w Potworowie 22 (4
pokoje, kuchnia, centralne ogrzewanie). Tel. 505 537 011.
* Sprzedam dom o pow. 156 mkw.
na os. Kwiatowym w Ząbkowicach
Śl. (w stanie surowym). Cena: 380
tys. zł. Tel. 601 308 309 (po godz.
18.00).
* Sprzedam dom do remontu na
działce o pow. 24 ary w Świerkach
(z wszystkimi mediami). Cena: 80
tys. zł (do negocjacji). Tel. 667
122 130.
* Kupię 3-pokojowe mieszkanie na os.
XXX-lecia w Nowej Rudzie - Słupcu.
Tel. 515 509 335.
* Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie
przy ul. Fredry 22 w Nowej Rudzie
(z przedpokojem, łazienką, wc). Tel.
518 761 136.
* Sprzedam dom po remoncie. Tel.
728 119 758.
* Sprzedam dom z działką w Dzierżoniowie. Cena: 250 tys. zł. Tel. 695
753 307.
* Posiadam do wynajęcia 2-pokojowe
mieszkanie o pow. 65 mkw. w Jugowie-Pniakach (z kuchnią, łazienką,
przedpokojem). Cena: 500 zł. Tel.
531 539 236, 783 691 238.
* Poszukuję do wynajęcia mieszkania o pow. do 35 mkw. w Nowej
Rudzie lub bliskiej okolicy. Tel. 697
584 430.
* Sprzedam garaż na os. XXX-lecia
w Nowej Rudzie-Słupcu. Cena: 20
tys. zł. Tel. 794 795 801.
* Sprzedam mieszkanie M-4 o pow. 57
mkw. w Krapkowicach - Otmęt. Tel.
774 466 305.
* Zamienię na mieszkanie dom o pow.
150 mkw. w Braszowicach (z ogrodem i polem uprawnym). Tel. 669
834 399.
* Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie
o pow. 49 mkw. przy ul. Akacjowej
w Nowej Rudzie-Słupcu (z niskim
czynszem, nowymi oknami, centralnym ogrzewaniem miedzianym).
Tel. 516 020 198.
* Sprzedam kawalerkę o pow. 27 mkw.
w Nowej Rudzie-Słupcu (wyremontowana). Tel. 609 748 200.
* Sprzedam mieszkanie o pow. 100
mkw. przy ul. Niepodległości 3
w Nowej Rudzie (na I piętrze, z własnym ogrzewaniem węglowym,
ogrodem, garażem i budynkiem
gospodarczym). Cena: 185 tys. zł.
Tel. 721 088 911, 516 178 707.
* Sprzedam pomieszczenie po piekarni o pow. 92 mkw. z przeznaczeniem na mieszkanie lub
ciastkarnię. Cena: 20 tys. zł. Tel.
783 663 160.
* Posiadam do wynajęcia garaż na os.
Wojska Polskiego w Nowej RudzieSłupcu (na terenie zamkniętym, monitorowanym). Tel. 603 991 152.
* Posiadam do wynajęcia 2-pokojowe
mieszkanie w Nowej Rudzie (wyremontowane, z kuchnią i łazienką).
Tel. 606 591 365.
* Sprzedam działkę budowlaną o pow.
30 arów (z warunkami zabudowy,
skanalizowaną, przy drodze asfaltowej). Tel. 509 752 295.
* Sprzedam mieszkanie o pow. 51,5
mkw. w Świerkach (na wysokim
parterze, z centralnym ogrzewaniem, częściowo umeblowane). Tel.
518 788 924.
* Sprzedam lub zamienię mieszkanie
o pow. 75 mkw. w noworudzkim
Rynku (na I piętrze, z ogrzewaniem
miejskim). Tel. 790 750 708.
* Sprzedam mieszkanie o pow. 40
mkw. w Nowej Rudzie (z dużym
pokojem, dużą kuchnią, przedpokojem, łazienką, strychem i piwnicą).
Tel. 698 112 330.
* Sprzedam mieszkanie o pow. 44,89
mkw. na os. Piastowskim 9/3/10
w Nowej Rudzie (z garażem). Tel.
694 951 280.
* Zamienię mieszkanie o pow. 52 mkw.
na mniejsze 2-pokojowe w centrum
Nowej Rudy, dzielnicy Słupiec lub
Kłodzku (ADM, z centralnym ogrzewaniem, od I piętra). Tel. 74 872 33
83, 666 114 728.
* Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie
o pow. 90,9 mkw. przy ul. Kłodzkiej
w Nowej Rudzie-Słupcu (na I piętrze, z kuchnią, łazienką, przedpokojem, centralnym ogrzewaniem).
Tel. 694 407 549, 664 063 427.
* Sprzedam mieszkanie o pow. 26,2
mkw. w centrum Bystrzycy Kł. (na
I piętrze, z jednym pokojem, przedpokojem, aneksem kuchennym).
Cena: 45 tys. zł. Tel. 602 391 377.
* Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie
w Nowej Rudzie (w kamienicy, na
I piętrze, z wyposażeniem, z zabytkowym piecem). Cena: 52,5 tys.
zł. Tel. 602 391 377.
* Poszukuję do wynajęcia 3-pokojowego
mieszkania w Nowej Rudzie-Słupcu. Tel. 783 807 050.
* Sprzedam mieszkanie o pow. 95,4
mkw. przy ul. Połoniny 2 E/4
w Nowej Rudzi-Słupcu. Cena: 90
tys. zł (do negocjacji). Tel. 694
164 780.
Różne
.
* Sprzedam kombinezon zimowy
oraz łóżeczko wraz z kompletem
pościeli. Stan bardzo dobry. Tel.
698 207 490.
* Sprzedam nowy bojler piecykowy
oraz wyremontowany piecyk, żaroodporne rury i 3 kolana. Tel. 602
223 521.
* Kupię marki RFN, korony słowackie,
szylingi i każde waluty wycofane,
w obiegu, monety kolekcjonerskie,
medale i odznaczenia ze srebra.
Tel. 791 417 347.
* Sprzedam duży 6-osobowy narożnik,
rozkładaną ławę, szklaną witrynę
z podświetleniem, komodę, szafkę
pod TV. Stan mebli bardzo dobry.
Cena: 1,1 tys. zł - za wszystko (do
negocjacji). Tel. 501 719 574.
* Sprzedam wózek dziecięcy w kolorze
szarozielonym. Stan bardzo dobry.
Cena: 250 zł (nosidełko gratis). Tel.
507 600 239, 503 644 073.
* Sprzedam odkurzacz piorący Zelmer
Wodnik Quatro (czyści dywany,
tapicerkę samochodową, ma funkcję czyszczenia parą oraz funkcję
mycia okien). Cena: 830 zł. Tel.
691 586 135.
* Sprzedam nowy bojler - podgrzewacz wymienny wody, typ SGW
(L), bez wężownicy, o poj. 140 l.
Tel. 661 891 438.
* Sprzedam telewizor marki Samsung
42 cale. Cena: 1,3 tys. zł. Tel. 793
147 492.
* Sprzedam 2-funkcyjny piec gazowy
firmy Vailant. Cena: 1250 zł. Tel.
501 838 292.
* Sprzedam 2 piece na ciepłą wodę.
Cena: 500 zł/szt. Tel. 501 838
292.
* Sprzedam 3 nowe grzejniki centralnego ogrzewania konwektorowe
i piec centralnego ogrzewania 6 KW
dodatkowo bojler o poj. 80 l z wężownicą. Tel. 721 843 839.
* Sprzedam garnki gliniane. Tel. 728
119 758.
* Sprzedam siano w balotach. Cena:
15 zł/1szt. Tel. 601 333 026.
* Sprzedam brony ciężkie (3 metry).
Tel. 663 631 612.
* Oddam koty. Tel. 509 268 464.
* Sprzedam wózek dziecięcy z: gondolą, spacerówką i fotelikiem, w kolorze niebieskim, z pompowanymi
kołami. Cena: 400 zł. Tel. 74 871
20 37.
* Sprzedam drewno opałowe oraz
kominkowe sezonowane. Tel. 665
482 964, 661 327 363.
* Sprzedam jednoosobowe drewniane łóżko (ze stelażem i materareklamA
Kupię
każde
auto
płacę więcej od
konkurencji
dojazd do klienta
kontakt
534 533 483
K up i ę
Nr 009
og³oszenia drobne
cem sprężynowym o pow. spania
195/90, jasny, w kolorze drewna,
z materacem do wyboru, bardzo
wygodne). Cena: 250 zł. Tel. 74
871 4793.
* Sprzedam nowy zestaw wypoczynkowy firmy Siena (ekoskóra, w kolorze białym 3R+1+1+ rozkładany
fotel). Cena: 3,5 tys. zł Tel. 697
062 712.
* Sprzedam: biurka, krzesła biurowe,
metalowy barek, szklany okrągły
stolik, dwuosobową sofę rozkładaną, sofę skórzaną. Tel. 693 421
987.
* Sprzedam podbitkę i boazerię szlifowaną (sucha, o różnej długości,
szer. 60-90 cm, grub. 11-12 mm).
Cena: 11-25 zł/mkw. Tel. 692 277
486.
* Sprzedam: zlewozmywak w rozm.
60 cm z szafką, kolorowy telewizor
14 cali oraz elektryczny grzejnik
olejowy. Tel. 665 652 937.
* Sprzedam sprawny telewizor firmy
Thomson 21 cali z pilotem. Stan
bardzo dobry. Cena: 99 zł. Tel. 730
607 210.
* Sprzedam stare, sprawne pianino
firmy Ratibor. Cena: 1,5 tys. zł. Tel.
725 682 257.
* Sprzedam lewar korbowy (zapadkowy, o udźwigu 5 ton, wysokość
podnoszenia od 5 do 30 cm). Tel.
509 752 295.
* Sprzedam silnik elektryczny (trójfazowy, łapowy o mocy 3 KW 2800
obr/min, mało używany). Cena: 300
zł. Tel. 509 752 295.
* Sprzedam brązowy, drewniany
kwietnik o wys. 95 cm na 4 kwiatki.
Stan bardzo dobry. Cena: 100 zł.
Tel. 534 069 244.
* Sprzedam nosidełko samochodowe
firmy Coneco dla dzieci o wadze
do 13 kg. Cena: 45 zł. Tel. 785
885 600.
* Sprzedam nową pompę do brudnej
wody (może być podłączona do
silnika). Cena: 500 zł. Tel. 74 873
0083.
* Sprzedam dwustopniową pompę
do wody. Cena: 100 zł. Tel. 74 873
00 83.
* Sprzedam suknię ślubną w rozm.
42 (z bolerkiem z krótkim rękawem
i welonem z koroną). Tel. 724 007
657.
* Sprzedam zadbany, wahadłowy
zegar ścienny (rosyjski „Jantar”,
wybija godziny). Cena: 300 zł. Tel.
609 553 074.
* Sprzedam narty Blizzard z wiązaniami o wym. 150 cm (dla początkujących). Tel. 691 576 856.
* Sprzedam elektryczną wycinarkę do
bruzd w ścianie (dla elektryków).
Cena: 100 zł. Tel. 513 205 263.
Kupię
każde auto każde
wysokie ceny
dojazd
do klienta
tel. 881 501 632
auto
Dojeżdżamy do klienta
najwyższe ceny
tel. 661 521 662
PUNKT HYDRAULIKI SIŁOWEJ
PROFESJONALNEGO ZAKUWANIA WĘŻY
czynne:
pon.-pt w godz. 8.00-16.00
sob. w godz. 8.00-13.00
arty
NOWo otw
Ząbkowice Śl., ul. MICKIEWICZA 3a
(obok sklepu rowerowego)
W SPRZEDAŻY MAMY OLEJE HYDRAULICZNE HL-46 i HL-48 W PROMOCYJNYCH CENACH
W RAZIE AWARII DZWOŃ! tel. 660 460 389
* Sprzedam używane, plastikowe
krzesło do karmienia. Cena: 50 zł.
Tel. 721 406 271.
* Samotna matka przyjmie pralkę, kuchenkę i odzież dla dzieci w wieku
10 lat i 2,5 roku oraz spacerówkę.
Tel. 533 802 981.
* Sprzedam nowe grzejniki do centralnego ogrzewania „Turbo” (w opakowaniach) o rozm. 3 szt. szer. 10 cm
/ 50 cm , 2 szt. - 1,5 m, 1 szt. - 1 m.
Tel. 605 668 934.
* Sprzedam 4-palnikową kuchenkę
gazową z elektrycznym piekarnikiem oraz butlę gazową. Tel. 782
419 602.
* Sprzedam nieduży, szklany stół (nowoczesny styl, chromowane nogi,
szklana półka z wyrzeźbionymi
kroplami). Cena: 300 zł. Tel. 74 871
4793, 500 357 205.
* Sprzedam solidną, dębową witrynę
na komodzie (komoda 5 dużych
szuflad, 2 boczne szafki, 2 mniejsze
szuflady; witryna oszklona, kolorowo podświetlana, stylowa). Cena:
650 zł. Tel. 74 871 47 93.
* Kupię tanio pralkę automatyczną,
Tel. 603 321 781.
* Sprzedam nową, niemiecką cyrkularkę na 220 V (z dodatkowym
stołem, opuszczaną tarczą i kątami,
z kółkami do transportu). Tel. 661
542 364.
* Sprzedam BAK (śrutownik). Tel. 731
591 938.
* Sprzedam nowy wałek do wyrówniarki z możliwością założenia tarczy
tnącej, silnik 7,5 KW oraz frezy do
drewna. Tel. 505 758 502.
* Sprzedam suchą tarcicę podłogową
o wym. 135 mm x 36 mm x 6400
mm oraz sklejkę liściastą o wym.
6 mm x 1500 mm x 1500 mm. Tel.
505 758 502.
* Sprzedam nowe, białe kozaki na
platformie 4 cm, wys. obcasa 14
cm w rozm. 37. Cena: 130 zł. Tel.
665 726 427.
* Kupię: antyki, monety, porcelanę,
zegary, bagnety, meble, itd. Tel.
726 919 532.
* Sprzedam: różnicówki, kolana kanalizy, kołki styropianu, grunt niebieski
kwarc Kreisel, pianki montażowe
Tytan do pistoletu. Cena: 250 zł/
za całość (do negocjacji). Tel. 667
485 427.
* Sprzedam przesiany odpad kamienia
(transport i załadunek we własnym
zakresie). Tel. 506 593 116.
* Sprzedam cielną krowę mleczną
z czwartym cielakiem. Tel. 500
608 179.
* Sprzedam: kegi po piwie, nowy materac odleżynowy, telefon dotykowy
Samsung, tynk strukturalny oliwkowy baranek. Tel. 608 675 933.
SKUP
SAMOCHODÓW
• całych
• powypadkowych
• również bez przeglądu i o.c.
PŁACIMY NAJWIĘCEJ
tel. 502 018 405
20
Nr 009
og³oszenia drobne
* Sprzedam komplet wypoczynkowy
(w tym 2 fotele i 2 pufy otwierane)
lub sama wersalkę (w kolorze wiśniowym). Tel. 793 147 492.
* Sprzedam 2 ławy pokojowe, jedna
z półką, jasny deseń. Kłodzko. Tel.
793 147 492.
* Sprzedam szafkę pod telewizor
brązowa z twardego drewna z wysuwanym blatem. Cena: 190 zł. Tel.
793 147 492.
* Sprzedam nowy blaszany piec
grzewczy. Tel. 787 678 204.
* Sprzedam nową spawarkę transformatorową. Cena: 200 zł. Tel. 606
938 635.
* Sprzedam odkurzacz Zelmer 1500
Wat. Cena: 150 zł. Tel. 606 938
635.
* Sprzedam nową krajalnicę Zelmer.
Cena: 150 zł. Tel. 606 938 635.
* Sprzedam ciuszki dla dziewczynki
w wieku od 0-22 miesięcy (body,
sukieneczki, spódniczki, wózek
i inne rzeczy). Tel. 507 600 239,
74 871 76 28.
* Sprzedam wózek dziecięcy i fotelik
samochodowy w kolorze szarozielonym. Stan bardzo dobry. Cena: 200
zł. Tel. 507 600 239, 503 644 073.
* Sprzedam dużą klatkę dla chomika
(z domkiem, drabinkami, miseczkami). Cena: 50 zł. Tel. 74 872 1613.
* Sprzedam roczną lodówko-zamrażarkę Whirpool A+ (o poj. 255
l lodówka i 113 l zamrażarka) na
gwarancji. Cena: 900 zł. Tel. 798
183 021.
* Sprzedam roczną zamrażarkę Electrolux (o poj. 400 l) na gwarancji.
Cena: 900 zł. Tel. 798 183 021.
* Sprzedam pompę centralnego
ogrzewania Grundfos. Tel. 501
035 174.
* Sprzedam zestaw RYOBI 18V ONE
(2 wkrętarki, piłę, przeżynarkę,
wyrzynarkę, 2 ładowarki, 5 akumulatorów, torba, walizka). Tel. 501
035 174.
* 6 listopada ok. godz. 10.20 w okolicach ul. Kolejowej, Podjazdowej
i Rynku w Nowej Rudzie zgubiono
portfel z dokumentami. Znalazcę
bardzo proszę o kontakt. Tel. 694
674 556.
* Poszukuję 5-letniego kocura, który
zaginął 2,5 miesiąca temu na os.
Piastowskim Nowej Rudzie (biszkoptowy grzbiet, brzuch biały, rudy
pręgowany ogon, między oczami
ma białą, pionową łatę). Dla znalazcy nagroda. Tel. 696 095 690.
* W okolicach Słupca, Koszyna lub
Dzikowca zgubiono kluczyki do
samochodu Volkswagen (w czarnym pokrowcu). Znalazcę prosimy
o kontakt. Tel. 74 872 32 13, 665
675 367.
* Sprzedam odzież dla dziewczynki
w wieku od 12 miesięcy do 2 lat
(kurtki, spodnie, bluzy, sukienki,
sweterki). Tel. 722 218 482.
* Sprzedam solidną ławkę na cmentarz
(drewniano-metalową, pomalowaną
farbą ochronną). Cena: 120 zł. Tel.
695 899 708.
* Sprzedam buty komunijne dla chłopca w rozm. 33. Stan bardzo dobry.
Cena: 20 zł. Tel. 695 899 708.
* Sprzedam używany piec do centralnego ogrzewania. Sprzedam
okno z demontażu (50-tka). Tel.
514 301 929.
* Sprzedam snowboard 90 cm z wiązaniami i butami w rozm. 36. Cena:
350 zł. Tel. 74 872 4301.
* Sprzedam nowy fotelik wannowy
dla osoby niepełnosprawnej (z regulowaną hydrauliką wodną). Tel.
606 834 764.
* Sprzedam książki o różnej tematyce
oraz kilkaset numerów z serii „Tygrys”. Tel. 696 350 860.
* Sprzedam poniemiecką maszynę do
szycia (po renowacji). Sprzedam
piecyk gazowy na butle. Tel. 500
682 497, 500 704 106.
* Sprzedam: kuchenkę elektryczną
380 V (3 palniki), biały emaliowany zlewozmywak dwukomorowy
o wym. 60 cm. Tel. 500 704 106.
* Sprzedam niemiecki rower sportowy
(24 cale, subofer 150 Wat, radio
samochodowe). Tel. 500 682 497,
500 704 106.
* Sprzedam nową, ocieplaną kurtkę
skórzaną (z odpinaną podszewką,
w kolorze brązowym, w rozm. 170176 cm). Tel. 502 472 403.
* Sprzedam ciemny, rozkładany ławostół o wym. 140 x 70 cm (z regulowaną wysokością). Cena: 70 zł. Tel.
691 983 775.
* Sprzedam cegłę z rozbiórki (sucha,
oczyszczona). Tel. 74 872 23 21.
* Sprzedam 3-skrzydłową bramę
i furtkę o wym. 75 x 130 cm, siatkę
MM. o dł. 2 części 450 cm + 130 cm.
Akordeon 120 B, drukarkę Packart.
Tel. 605 517 116.
* Sprzedam komodę w kolorze jasna
olcha (z bocznymi półki w środku
oszklony barek). Cena: 180 zł.
Sprzedam ławo-stół i 4 krzesła
tapicerowane. Cena: 400 zł. Tel.
510 094 377.
* Sprzedam świerkowe drewno
w szczypkach lub na worki. Cena:
3 zł/wiązka. Tel. 697 126 048.
* Sprzedam segment pokojowy. Cena:
300 zł. Sprzedam 2 fotele i pufy.
Cena: 150 zł. Sprzedam Stół. Cena:
50 zł. Sprzedam stolik RTV. Cena:
50 zł. Sprzedam wersalkę. Cena:
100 zł. tel. 725 546 343.
* Sprzedam ręczną sieczkarnię do
buraków. Cena: 50 zł. Tel. 512
145 611.
* Sprzedam świerkowe drewno w rozpałkach. Cena: 3 zł/wiązka. Tel. 506
970 489.
* Sprzedam kanarki. Tel. 74 872 14
72.
* Kupię: marki RFN, korony słowackie,
szylingi i każde waluty wycofane,
w obiegu, monety kolekcjonerskie,
medale i odznaczenia ze srebra.
Tel. 791 417 347.
* Sprzedam: duży 6-osobowy narożnik, rozkładaną ławę, szklaną
witrynę z podświetleniem, komodę,
szafkę pod TV. Stan mebli bardzo
dobry. Cena: 1,1 tys. zł. (do negocjacji). Tel. 501 719 574.
* Sprzedam fotelik samochodowy dla
dzieci w wieku do 4 lat. Stan bardzo dobry. Cena: 50 zł. Sprzedam
szafkę nocną. Cena: 50 zł. Tel.
871 55 61.
* Sprzedam 7-miesięcznego źrebaka
(zimnokrwisty ogierek, w kolorze
jasny kasztan). Tel. 695 183 046.
* Sprzedam króliki. Tel. 731 621 055.
* Sprzedam śpiworki do wózka głębokiego, spacerowego lub na sanki.
Stan idealny. Cena: 40 zł. Tel. 723
608 748.
* Sprzedam kombinezony i firmowe
kurtki dziewczęce z czapkami
w rozm.: 74, 80, 86, 92, 98. Stan
idealny. Cena: 70 zł. Tel. 723 608
748.
* Sprzedam różową wyprawkę do
drewnianego łóżeczka (z pościelą,
ochraniaczem, prześcieradłem,
baldachimem, firanką, stelażem,
rożkiem). Cena: 120 zł. Tel. 723
608 748.
* Sprzedam ubranka na dziewczynkę
w rozm. 86 i 92 (duże paczki). Stan
idealny. Cena: 150 zł. Tel. 723
608 748.
* Sprzedam huśtawkę stojącą dla
dziecka. Stan idealny. Cena: 50 zł.
Tel. 723 352 608.
* Posiadam dwa wolne miejsca w samochodzie na trasie Bartnica
- Kłodzko (przez Ludwikowice Kł.,
Nową Rudę). Praca w godz. 7.0015.00. Tel. 697 395 880.
* Samotny ojciec przyjmie sprzęt RTV
i AGD. Tel. 537 185 649.
* Sprzedam dwie sofy, 3 i 2-osobową,
obie rozkładane do spania (do wyprania, w kolorze beżowym, plus
dwie pufy). Stan dobry. Cena: 300 zł
za komplet. Tel. 723 352 608.
* Sprzedam kurki zielononóżki kuropatwiane. Cena: 20 zł. Tel. 790
616 636.
* Sprzedam pompę cyrkulacji cw LFP
typ ERGA. Tel. 501 035 174.
* Sprzedam imadło ślusarskie (szczęki
125 mm). Cena: 150 zł. Tel. 663
321 568.
* Sprzedam aluminiową wiertarkę
firmy Celma. Cena: 70 zł. Sprzedam Imadło ślusarskie (szczęki
100 mm). Cena: 100 zł. Tel. 663
321 568.
* Sprzedam nową sokowirówkę. Cena:
50 zł. Tel. 74 871 55 61.
* Sprzedam fotelik samochodowy
dla dzieci w wieku od 0 do 4 lat.
Stan bardzo dobry. Cena: 50 zł.
Szafkę nocną. Cena: 50 zł. Tel.
871 55 64.
* Sprzedam koncentrator tlenu na
gwarancji do 2015 r. Tel. 74 872
48 32.
* Sprzedam białą suknię ślubną z bolerkiem w rozm. 38-40. Cena: 400 zł
(do negocjacji). Tel. 663 177 839.
* Sprzedam 4-palnikową kuchenkę
gazową z piekarnikiem elektrycznym oraz butlę gazową. Tel. 782
419 602.
* Sprzedam łyżwy damskie w rozm.
38-39 i łyżwy męskie w rozm. 39.
Tel. 792 083 697.
* Sprzedam wieloczynnościową maszynę do szycia. Tel. 501 399
248.
* Sprzedam: militaria, kuchnię polową,
mundury, buty, lampy, przedłużacze (nowe i używane). Tel. 74
871 66 02.
* Sprzedam nowy, wyczynowy rower
kolarski z osprzętem firmy Campagnolo Horus. Cena: 3,9 tys. zł. Tel.
790 750 708.
* Sprzedam 3 rowery młodzieżowe,
24 cale (jeden nowy). Stan idealny. Cena: 200-300 zł. Tel. 721
243 826.
* Sprzedam rower damski firmy Romet
model tuning. Stan bardzo dobry.
Cena: 140 zł. Tel. 721 243 826.
* Sprzedam ciążowe rzeczy. Tel. 663
177 839.
* Sprzedam nową matę do areobiku
oraz sportową paralotnię z uprzężą.
Tel. 74 871 4107.
* Sprzedam narciarskie spodnie damskie (granatowe, w rozm. 160/165
cm). Tel. 74 871 80 59.
* Sprzedam 3 regały sklepowe o wymiarach: 1) wys. 190 x dł. 135 x
szer. 60, 2) wys. 175 x dł. 194 x
szer. 35, 3) wys. 173 x dł. 72 x szer.
42. Tel. 506 393 230.
* Sprzedam fotelik samochodowy
Ramatti Venus dla dziecka o wadze
9-18 kg. Stan bardzo dobry. Cena:
150 zł. Tel. 668 146 250.
Motoryzacja
* Kupię stare motocykle, zdjęcia, części, silniki, ramy, lampy, dokumenty
WFM WSK i inne. Płacę gotówką.
Tel. 603 281 767.
* Sprzedam alufelgi 16 cali z oponami
do VW, Opel, Honda. Stan dobry.
Tej. 695 015 881.
* Sprzedam V W Passat (1.9 TDI
B5 kombi, ABS, ESP, klatronik, z el. szybami i lusterkami, oponami
zimowymi, po wymianie rozrządu
i sprzęgła). Rok prod. 2000. Cena:
10,9 tys. zł. Tel. 783 758 351.
* Sprzedam Ford Focus 2.0 16 V. Rok
prod. 2000. Stan bardzo dobry. Tel.
793 368 620.
* Sprzedam Opel Astra (1.9 cdti, z nawigacją, w kolorze czarna perła).
Rok prod. 2007. Tel. 604 383 857.
* Sprzedam 4 felgi stalowe do busów:
Fiat, Citroen, Peugeot. Cena: 300
zł. Tel. 501 838 292.
* Sprzedam 4 felgi stalowe 16 cali
z otworami 5 x 112 do Golf 5 wraz
z oponami zimowymi w rozm.
205/55 R16. Stan bardzo dobry.
Cena: 800 zł. Tel. 661 346 749.
* Sprzedam przyczepkę samochodową. Tel. 728 119 758.
* Sprzedam opony zimowe z felgami
w rozm. 195/60 R15, rozstaw 108
do Ford Mondeo 1. Cena: 300 zł.
Tel. 731 591 938.
* Zamienię Mazda 121 (1,3 l, ważne
OC i przegląd do IV 2014 r.) na
nowy skuter. Tel. 608 869 955.
* Sprzedam opony zimowe Marcgum
MK G5 R14 - 175/65 (bieżnikowane, używane 1 sezon). Tel. 667 992
800 (po godz. 17.00).
* Sprzedam Audi Quatro (2.5, w kolorze grafitowym, z przebiegiem 229
tys. km). Rok prod. 2000. Cena:
15,9 tys. zł. Tel. 512 298 791.
* Sprzedam Fiat Seicento (benzyna
i gaz, o poj. 900 cm, z lekkim
wgnieceniem). Rok prod. 2000.
Cena: 3,8 tys. zł. Tel. 794 423 091
(po godz. 16.00).
* Sprzedam 4 opony MX 215 x 60 x
16. Stan bardzo dobry. Tel. 508
602 600.
* Kupię części do Skody (Fabia, Octavia, Super B, Yeti, Roomster) za
rozsądne ceny. Tel. 504 607 997.
* Sprzedam VW Golf 3 (1.8 benzyna,
3-drzwiowy, z przebiegiem 180 tys.
km, w kolorze ciemnoniebieskim,
z ważnym przeglądem, z ubezpieczeniem. Rok prod. 1993. Stan dobry. Cena: 2,1 tys. zł (do negocjacji).
Tel. 74 871 6261.
* Sprzedam: szyby, tylną półkę, plastiki z wnętrza Fiata CC 700. Tel.
505 758 502.
* Sprzedam czarno-biały skuter Hanglong (50 cm, po remoncie silnika,
na dotarciu, opłacony). Rok. prod.
2007. Cena: 1 tys. zł. Tel. 790 360
810.
reklamA
Kupię
grunty
szybka wypłata
gotówki
telefon
692 471 877
USŁUGI FINANSOWO-BIUROWE
prowadzenie księgowości małych firm, OPP, stowarzyszeń
prowadzenie spraw kadrowych
sporządzanie deklaracji do ZUS, US, PFRON
sporządzanie umów o dzieło, zlecenia i cywilno-prawnych
kompleksowa obsługa biurowa
sporządzanie wniosków o dotacje
czynne:
pon.-pt w godz. 8.00-16.00,
sob. w godz. 8.00-13.00
tel. 660 460 390
Ząbkowice Śl., ul. MICKIEWICZA 3a (obok sklepu rowerowego)
Szybka
pożyczka
od 300 zł!
Bez ukrytych opłat
Provident Polska S.A.
tel. 600 400 288
(taryfa wg opłat operatora)
21
* Sprzedam dwie opony zimowe
w rozm. 225/75/15. Cena: 100 zł/
szt. Tel. 697 344 506.
* Sprzedam komplet opon letnich i zimowych firmy Bridgestone, w rozm.
205/55 R16. Cena: 500 zł. Tel. 664
963 851.
* Sprzedam: przyczepę, wóz z dyszlem do ciągnika, kultywator,
kopaczkę. Tel. 731 591 938.
* Sprzedam Fiat Punto (1.1, skrzynia
7-biegowa, z oponami zimowymi).
Rok prod. 1994. Stan dobry. Cena:
900 zł. Tel. 506 048 310.
* Sprzedam Ford Escort (1.3 benzyna,
w kolorze ciemna zieleń, w pełni
sprawny). Rok prod. 1997. Cena:
1,3 tys. zł. Tel. 661 219 924.
* Sprzedam Fiat Cinquecento (o poj.
700, w kolorze srebrnym, opłacony do IX 2014). Rok prod. 1994.
Stan bardzo dobry. Cena: 1250
zł (do negocjacji). Tel. 667 022
546.
* Sprzedam części do VW Golf 2 (1,6
diesel). Rok prod. 1991. Tel. 506
593 116.
* Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
* Sprzedam komplet opon zimowych
w rozm. 145/70 R13 (używane
przez jeden sezon). Cena: 240
zł. Stan bardzo dobry. Tel. 697
589 376.
* Sprzedam Opel Astra (1.9 cdti, z nawigacją, w kolorze czarna perła).
Rok prod. 2007. Tel.604 383 857.
* Sprzedam ciągnik o mocy 360. Tel.
787 678 204.
* Sprzedam sprężyny sportowe do
Audi A3. Tel. 507 600 239, 74 871
76 28.
* Sprzedam długi, bardzo pojemny
wóz konny z dyszlem do ciągnika,
na gumowych kołach. Stan dobry.
Cena: 470 zł (do negocjacji). Tel.
667 485 427.
* Sprzedam felgi stalowe 13 cali 4
x 116. Cena: 20 zł/szt. Tel. 663
256 930.
* Sprzedam Opel Agila, o poj. 1.0.
Rok prod. 2000. Cena: 75 tys. zł (do
negocjacji). Tel. 781 428 003.
* Sprzedam komplet opon zimowych
z felgami 13 cali do Ford Fiesta
w rozm. 155 x 70 R13. Stan idealny.
Tel. 506 516 807.
* Sprzedam 2 samochody: Toyota
Yaris, Citroen C2. Tel. 505 650
032.
* Sprzedam Ursus 1002 Gruber
(z siewnikiem, do poplonów, agregat uprawowy (3,6 m) opryskiwacz
Moskit 2000 l (15 m). Rok prod.
1981. Tel. 74 813 2001, 605 236
760.
* Sprzedam biały samochód Lublin
(kontener, technicznie sprawny).
Rok prod. 1998. Cena: 2,8 tys. zł.
Tel. 883 758 015.
* Sprzedam opony zimowe 13 cali.
Alufelgi z oponami 16 cali do BMW.
Tel. 500 704 106, 500 682 497.
* Sprzedam Audi A6 kombi TDi. Tel.
697 126 048.
* Sprzedam nowe koła zimowe 175/70
R13 z kołpakami. Cena: 500 zł. Tel.
785 473 853.
* Sprzedam Ford Mondeo (1,8 TD,
ABS, wspomaganie kierownicy,
centralny zamek, autopilot, klimatyzacja). Rok prod. 1999. Cena: 5,8
tys. zł. Tel. 516 054 785.
* Sprzedam 2 samochody Toyota
Yaris i Citroen C 2. Cena: 20 tys. zł/
za dwa. Tel. 505 650 032.
* Sprzedam motorynkę Romet, skuter
Inca Spartan. Tel. 669 546 902.
* Kupię ciągniki i maszyny rolnicze.
Tel. 602 811 423.
* Sprzedam Audi A4 kombi (1.9 TDI,
granatowy, dwa komplety kół). Rok
prod. 1997. Cena: 8,9 tys. zł. Tel.
692 176 311.
* Sprzedam kompletny tłumik do Audi
A4 (kombi, 1,8, benzyna). Tel. 500
682 497.
* Sprzedam felgi stalowe z oponami
letnimi do Opla. Stan bardzo dobry. Cena: 350 zł/ 4 szt. Tel. 517
910 496.
* Sprzedam alufelgi do VW Jetta, Golf,
rozm. 175 x 65 x R14. Cena: 250 zł
/ 4 szt. Tel. 517 910 496.
* Sprzedam skuter CPI-GTX. Stan
bardzo dobry. Tel. 792 083 697.
* Sprzedam skuter Piaggio 150/50. stan
bardzo dobry. Tel. 792 083 697.
* Sprzedam Ford Galaxy TDI (1.9 van
7-osobowy). Rok prod. 2005. Tel.
74 871 6602.
* Sprzedam Fiat Uno Fire (1.0, czerwony, bezwypadkowy, przebieg
141 tys. km. Rok prod. 1997. Cena:
2,3 tys. zł. Tel. 668 146 250.
Praca
* Wykonam masaże częściowe lub całego ciała. Dojazd do domu (powiat
kłodzki). Tel. 669 332 903.
* Podejmę się opieki nad osobą starszą lub dzieckiem na terenie Nowej
Rudy. Tel. 660 137 206.
* Podejmę się kładzenia kafelek,
paneli, regipsów, gładzi, ścianek
działowych, sufitów, malowania.
Prace wykonam profesjonalnie. Tel.
728 302 898.
* Podejmę się: bieżących napraw
w pojazdach, pocięcia drzewa
piłą spalinową, położenia gładzi,
pomalowania mieszkania. Tel. 667
485 427.
* Podejmę się: malowania, drobnych
remontów, docieplania. Tel. 697
126 048.
* Podejmę się noszenia węgla na
terenie Nowej Rudy. Tel. 518 072
983.
* Podejmę się remontów mieszkań,
układania kostki brukowej i innych
prac. Tel. 663 052 788.
* Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą
starszą. Tel. 887 278 840.
* Podejmę się opieki nad starszymi
osobami na terenie Nowej Rudy.
Tel. 784 252 037.
* Podejmę się pracy przy noszeniu
i ładowaniu węgla na terenie Nowej
Rudy. Tel. 730 727 475.
* Aktualne oferty Powiatowego Urzędu Pracy: pracownicy obsługi biurowej, operator ładowarki, sortowacz,
pracownik obsługi, sortowacz surowców wtórnych, pielęgniarka,
kierownik supermarketu, lakiernik
samochodowy.
Towarzyskie
* Atrakcyjna 32-latka pozna przyjaciela do stałego związku. Jestem
niewysoką, zadbaną i zgrabną
blondynką. Tel. 781 012 051.
* 37-letni mężczyzna, kawaler z okolic
Kłodzka poszukuje dziewczyny
w wieku od 18-49 lat do założenia
stałego związku. Tel. 519 832
694.
* 27-letni Marcel pozna atrakcyjną
dziewczynę w wieku 18-40 lat
w celu miłych spotkań bez zobowiązań. Tel. 695 015 320.
* Ania oferuje milo spędzone chwile
w zamian za sponsoring. Tel. 693
479 437.
* 45-latek pozna panią, chętnie mężatkę. Tel. 510 840 598.
* Atrakcyjny 30-latek pozna panie do
towarzystwa. Sponsoruje mile spędzone chwile. Tel. 721 088 935.
* 45-latek pozna panią, chętnie mężatkę. Tel. 510 840 598.
* Mam 42 lata, żonaty lecz samotny
w związku. Jestem z woj. opolskiego. Tel. 516 958 090.
* Poznam dziewczynę z ziemi kłodzkiej. Ja Wojtek, wesoły o niebieskich oczach, jasnych włosach.
Dużo czytam, pływam, jeżdżę
rowerem, lubię dyskoteki. Napisz
do mnie. Tel. 883 162 755.
* Para: mężczyzna w wieku 37 lat
i kobieta 22 lata poszukują kobiet
w wieku do 55 lat do zabawy,
którą zajmą się kobiety. Tel. 784
759 227.
* Atrakcyjna 30-latka pozna pana do
towarzystwa. Tel. 781 012 051.
Nr 009
og³oszenia drobne
AutoGiełda
Mazda 6 1.9 TD
kombi, w kolorze srebrny metallic,
1.9, turbo diesel, 136 KM,
z udokumentowanym przebiegiem
146 000 km, pełna opcja.
Rok prod. 2005.
Cena: 15,9 tys. zł (do negocjacji).
Tel. 535 989 868
•••
Honda CR-V 2.0i
pięciodrzwiowa, w kolorze szary
metallic, z przebiegiem 136 000
km, silnik 2.0, 140 KM + instalacja
LPG, 4×4, pełna dokumentacja,
dodatkowe koła na felgach.
Cena: 16 tys. zł. Rok prod. 2001.
tel. 535 989 868
•••
DAEWOO ESPERO 1.5 KAT
benzyna, z pełną instalacją
elektryczną. Rok prod. 1997.
Cena: 2.2 tys. zł.
Tel. 501 853 004
BEZPŁATNE
Renault Laguna
2.0, benzyna, 135 KM,
w kolorze perłowy metalik,
z nawigacją. Rok prod. 2004.
Cena: 9,5 tys. zł
Tel. 791 471 577
•••
Renault Clio B
o poj. 1 461 cm3, 60 kW,
z przebiegiem 262,5 tys. km.
Cena: 7,5 tys. zł.
Rok prod. 2003.
Tel. 606 397 597
•••
Renault Scenic RX4 4x4
terenowy, 2.0, benzyna, 140
KM, w kolorze błękitny metalik,
klimatrionik.
Rok prod. 2001.
Cena: 11 tys. zł.
Tel. 791 471 577
Ogłosznie w Autogiełdzie - ZADZWOŃ - 510 103 160
reklamA
Ogłoszenia drobne SMS-em!
Jeżeli chcesz, aby twoje ogłoszenie drobne zostało
zamieszczone wyślij SMS-a na numer 72068.
W treści wpisz: TC.GZ.treść.
Nowy
r
nume
PRZYKŁAD: TC.GZ.Jan Kowalski.
Sprzedam Fiata 126p. Cena 500 zł. tel. 000066650.
Koszt jednego SMS-a to 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT).
UWAGA! Ogłoszenia drobne przyjmujemy również na kuponie,
który można dostarczyć do supermarketu Beata przy
ul. Ziębickiej 35 w Ząbkowicach Śl. lub przesłać pocztą
na adres: 57-400 Nowa Ruda, ul. Bohaterów Getta 4.
Twoje ogłoszenie ukaże się w trzech kolejnych wydaniach gazety.
Kupon na bezp³atne og³oszenie drobne
Imię i nazwisko: ..........................................................................................
Treść ogłoszenia max. 15 słów (tylko dla osób fizycznych)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
..................................................... Tel. .......................................................
Ogłoszenie drobne w ramce 10 zł
„Gazeta Ząbkowicka” nr 9
Nr 009
22
karuzela nagród
2 podwójne bilety
obiad dla dwojga
RESTAURACJA
OLIMPIJSKA
Zestaw
piwa
Ząbowice Śl., (przy hali sportowej)
bilet do kina
Ząbkowicki
Ośrodek Kultury
Zestaw gadżetów
2-osobowe bilety
Krzywa Wieża &
Laboratorium
Frankenstaina Ząbkowice Śl.
porcja pierogów
BAR MIEJSKI
ul. Ziębicka 2, Ząbkowice Śl.
2
godzinne
bilety
KURS
NA PRAWO JAZDY
losowanie
już za 12 tygodni
Bilet rodzinny
Rozwiązuj krzyżówkę i wygrywaj
Co tydzień rozwiązując krzyżówkę zamieszczoną w "Gazecie Ząbkowickiej"
masz szansę wygrać mnóstwo atrakcyjnych nagród (wykaz powyżej).
W tym tygodniu wygrali: bilet rodzinny do Twierdzy Srebrna Góra - Adrianna Kłodnicka; zestaw gadżetów „Gazety
Ząbkowickiej” - Grażyna Ryguła; kwartalną prenumeratę „Gazety Ząbkowickiej” - Lesław Bylicki; 5 biletów do
Muzeum Górnictwa - Dariusz Berezowiec, podwójny bilet na Krzywą Wieżę - Monika Krachowska; zestaw piwa Opat
- Szczepan Izydorczyk; podwójne bilety do Cinema 3D - Dorota Wojtasiak, Bronisława Edelman; podwójny bilet do
kompleksu Włodarz - Kamil Gilewski; godzinne bilety do JUPI PARK - Zuzanna Mikulicka, Justyna Marzec; bilet do
kina w Ząbkowickim Ośrodku Kultury - Anna Wasilewska; porcja pierogów w Barze Miejskim: Zygmunt Krzesicki; obiad
dla dwojga w restauracji Olimpijskiej: Wojciech Blicharski; porcja pierogów w Pierogarni: Monika Augustowska.
Prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania: „Kto snom wierzy oszukuje siebie”
ul. 1 Maja 17, Ząbkowice Śl.
5 biletów
Muzeum Górnictwa
Kwartalna
prenumerata
Jak zdobyæ nagrody?
wyślij SMS na numer 72068 o treści:
TC.GZ.hasło_tygodnia_imię_i_nazwisko
koszt jednego SMS-a to 2 zł + VAT (2,46 zł z VAT)
Możesz również hasło tygodnia wysłać na adres
wydawcy (ul. Podjazdowa 12/1, 57-400 Nowa Ruda)
lub dostarczyć na kuponie do supermarketu Beata
przy ul. Ziębickiej 35 w Ząbkowicach Śl.
Nowy numer
2 bilety
NAGRODA GŁÓWNA
porcja pierogów
PIEROGARNIA
Zwycięzców prosimy
o kontakt telefoniczny: 74 872 53 08
Nr 009
23
SprawdŸ
za ile tankujesz
Ceny paliw na wybranych
stacjach z 19 listopada
Nazwa stacjiE 95E 98
ONLPG
PKN Orlen, Nowa Ruda, ul. Niepodległości 43
5,22
SUH Stacja Paliw, Ścinawka Średnia, ul. 3 Maja 8a
5,23
PHU Eko-Gaz, Dzikowiec, ul. Dębówka 2a
-
Stacja Paliw Grupa Pieprzyk, Nowa Ruda, ul. Świdnicka 23
5,17
PKS zajezdnia, Nowa Ruda, ul. Świdnicka
5,20
EkstraGaz, Nowa Ruda, ul. Kłodzka
-
Kasacja Pojazdów, Nowa Ruda, ul. Świdnicka 108
-
Kol-Benz, Nowa Ruda, ul. Słupiecka
5,20
Stacja paliw LOTOS, Nowa Ruda, ul. Niepodległości
-
Stacja paliw PKS, Kłodzko, ul. Dusznicka 1
5,24
PKN ORLEN, Kłodzko, ul. Moniuszki 4
5,24
Bliska, Stary Waliszów 46
5,22
PKN Orlen, Boguszyn
-
PKN Orlen, Szalejów Dolny
5,29
Stacja Paliw M.G.Ł.A., Jaszkowa Dolna 1A
5,24
Stacja Paliw BP, Kłodzko, ul. Dusznicka 14
5,29
Stacja Paliw, Wolibórz, Wolibórz 193a
5,22
Stacja Paliw Intermarche, Nowa Ruda, ul. Kłodzka 14d
-
Stacja Paliw „Bliska”, Ząbkowice Śl., ul. Powstańców Warszawy 5,34
Stacja Paliw „Orlen”, Ząbkowice Śl., ul. Wrocławska 31
5,34
Stacja Paliw „Orlen”, Ząbkowice Śl., ul. Kłodzka 20
5,34
Stacja Paliw „PKS”, Ząbkowice Śl., ul. Legnicka 26 -
Stacja Paliw „Roman”, Kamieniec Ząb., ul. Paczkowska 4
5,39
Stacja Paliw „Turbo”, Ziębice, ul. Wrocławska 8
5,11
Stacja Paliw „Bliska”, Ziębice, ul. Wałowa 62
-
Stacja Paliw, Bardo-Przyłęk, ul. Fabryczna
5,34
5,32
5,36
- 5,27
5,30
-
-
5,30
-
5,45
5,45
5,26
-
5,49
5,45
5,49
5,32
-
5,47
5,47
5,47
-
5,48
5,13
-
5,47
Miasto w
Szwajcarii nad
Renem
Sym- Płon w
patyk kominku
Punkt sprzeday
towarów
Oficer
Stop
odlewniczy
26
Wpada
weń
medium
Urwis,
hultaj
Poranna
msza
Świętuje
23�XI
Kilka
cyfr
Wada
wzroku
StaroBelka
ytny
drewołówek
niana
Ldowanie po
salcie
W
dusiciel
Wada
wzroku
22
26
Leśny
wąwóz
17
Spadzista�droga
Szarówka
Gruby
Przeznamiękki
czenie
pled
Polarna
na niebie
msza
4
Staro- Przeznaczenie
ytny
ołówek Polarna WywieZdrowe
Element ranie
Ldowa- na niebie
silnika
warzywo
nie po
cieplne- presji
salcie
go
Spada
W
Winna
dusiciel
centy,
cztery
łapy
poeta
27
Statek
Noego
Odmiana
Wielobarwny
kamie
Rodzaj
ozdobny
tonacji
Propan gruntów
lub
butan
7
Okrycie
twarzy
Rzymski
PodmokPtasie
ły las bóg
umizgi
miłości
Karciany
listek
F�z
krzyżykiem
noa
Stasiem
28
27
Czasem
widać
z�morza
Wrzawa,
harmider
Mrzonka
Wielkopolski
ziemniak
20
Wykaz
Gorszący
postępek
Miejsce
Skurcz
Funkcja
trygoBeenhaknomet-
ołnierz
wojsk
inynieryjnych
10
Pomieker,
ryczna
szczenie
trener
Najemca
NaukomieszZnak
kania wiec
Rysunek
dla
mamy
Porwanie wapanny
rzysty
Widz,
obserwator
Ostre
zakoczenie
strzały
25
Cyrk
lodowcowy
Pisarz
1
Grzyb
jadalny
2
3
4
ółty
na5
kanapce
Odmiana
1 2 3
Czarownik,
znachor
29
Uszkodzenie
auta
18
13
Pokarm
dla
Wielka
pszczół
ilo
23
23
Gnie go pokorny
Cyganka
z
Toksyna
powieci
Kraj
z�Kigali
Skorpion 24.10-22.11
Dopadnie Ciebie uczucie, ale bardzo szybko okaże
się, że jest niewiele warte. Z tego powodu na pewno
nie powinieneś cierpieć. W dodatku masz szansę, aby
podreperować swój budżet. Musisz tylko wykorzystać
pojawiające się okazje.
Ptak
z lasów
i parków
Gnie go pokorny
Cyganka
z
Toksyna
11
powieci 13
Powróz
Zasiadał
Księżniw do
czka
wizania
ratuszuhinduska
18
4 5 6 7 ółty
8 9
na
kanapce
6
greckiego7lub
kasta
w
dawnej
Japonii
GrawerKiplinga
8 1 9
skie10
nacicie
11
25
12
Cyrk
lodowcowy
Pisarz
13
w
Ucze
ratuszu
14 w mun15
16
3
4
5
6 7
8
9
17
13
9 Doniosły
czyn
30
10
19
30
Doniosły
czyn
1810 19 19 20
3
durze
16
29
w mundurze
3
16
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Strzelec 23.11-21.12
Wpadniesz w kłopoty, z których jakimś cudem się
wykaraskasz. Jednocześnie stanie się coś bardzo
niespodziewanego i przyjemnego. Dzięki temu bez
problemu będziesz się mógł odstresować.
Koziorożec 22.12-20.01
Zaczniesz się liczyć w środowisku. Twoje działania
niektórym przysporzą szczęście. Niestety zyskasz również
wrogów. Lepiej nie myśleć zbyt długo, tylko szybko
wyciągać wnioski. Weź się do pracy - to się opłaci!
10 11 12 13 Grawer14 15 16 17 18 19 20Ucze
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
skie
nacicie
Waga 24.09-23.10
Jesteś okłamywana, dlatego nie przyjmuj wszystkiego
co mówią Ci ludzie, jako objawioną prawdę.
Weryfikuj słowa kierowane do Ciebie, sprawdzaj fakty,
a pokonasz każdą ekstremalną sytuację.
rzeki
Wielka
ilo
11
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 30 utworzą rozwiązanie
2
Ptak
z lasów
i parków
Zasiadał
Litery�z�pól�ponumerowanych�od�1�do�20�utworzą
rozwiązanie.
W u
alfabetu
Rozum,
intelekt
1
3
Powróz
Lisia
do jama
wizania
Imię
Sharifa,
aktora
Panna 24.08-23.09
Nadchodzący tydzień może wpłynąć na Twoje przyszłe
życie. Proponujemy postępować rozważnie. Nie daj się
nikomu podpuszczać, a każdy krok dobrze przemyśl.
Szczęśliwa gwiazda będzie nad Tobą czuwać.
6
14
18
Narząd
Skurcz
wzroku PorwaBeenhakDuże nie wamiasto
panny ker,
na
trener
Cyprze
Znak
Muzyka
zodiaku
Liroya
DzwoW unek�dla
Kiplingapoke-
Zbiór
map
samochodowych
Atlantyk
lub
Pacyfik
8
Przepi- Rysunek
sywacz
dla
Ostre
zakoBruce,
czenie
karateka
strzały
6
7
15
Rak 22.06-22.07
Powinieneś wykazać się pracowitością, dzięki której łatwiej
będzie Tobie zdobyć pieniądze, a także zająć się zaległymi
sprawami. W pobliżu pojawi się osoba, z którą
przeżyjesz cudowne chwile.
Lew 23.07-23.08
Każdy kolejny dzień będzie dla Ciebie coraz bardziej
intensywny. Z jednej strony sporo obowiązków w pracy lub
szkole, z drugiej zabawa. Dzięki temu uda się Tobie uciec
od złych myśli i pokonać chandrę.
Targowy
w
miecie
Krwawa
rze
moda
August II
Mocny
Smukłe Ksi
warzywoz Francji
mamy
Nagły
skręt
1
Wydechowa Większa Czerń
lub
Grzyb niż�życie czerwień
jadalny
zodiaku
Bruce,
karateka
15
Opłata
za
postój
wagonu
1
Targowy
August
II
Krwawa
w
Mocnyrze
miecie
20
Ksi
z
Francji
"Krótka"
Bieg
z�odcin-
5
Uprawia
ziemię
14
Nóż
chirurga
ków
ta abaurem
Litera
alfabetu
greckiego lub
kasta
w
dawnej
Litera
Japonii
Głos
natury
Turcji
Bliźnięta 21.05-21.06
Spotykasz się z krytyką osób, które Ciebie nie doceniają.
Nie przejmuj się jednak tym, bo jest wiele osób,
które wiedzą ile jesteś wart. Zajmij się tym,
co trzeba zrobić natychmiast.
Jamnik
Szlak
Do
komuniłczenia
kacyjny
Czaroblach
dziej
Spisek
9
Pomie- w
szczenie
klasyfi4 kacji
NaukoLinia
wiec
Osłoni-
Żurawi-
Załoga
wioślarska
4
potem,
rezerwa
Niewiadoma
Podmokły las 8
Karciany
listek
Słucha-
w ny�na
klasyfi-baczkacji ność
OsłoniStrój
6ałobny
ta abaSsiad
urem
5 Coś na
dziejach
Ziemi
Byk 21.04-20.05
W ostatnich dniach jesteś bardzo rozkojarzony. Ten stan
łatwo uda się Tobie zmienić poprzez krótki relaks.
Przed realizacją pomysłów zawodowych, najpierw
warto się zastanowić, czy Ciebie na to stać.
Jamnik
Szlak
Do
komuniłczenia
kacyjny
blach
WieloZatyczka
barwny
osi
Litera
kamie
grecka
ozdobny
Miejsce
Propan
lub
butan
Cinie- Dopływ 14Biblijny
2
Odry
nie,
bratonapór
24 bójca
21
Teren
wydzielo9
ny na tor
kolejowy
Baran 21.03-20.04
Nadchodzący tydzień będzie obfitował w różnorodne
wydarzenia towarzyskie. Podczas nich spotkasz wielu
ciekawych ludzi. Nie wszyscy będą jednak warci
Twojej przyjaźni.
7
Strój
ałobny
Ssiad
Turcji
5
PracowBiletowa
nik na
dworcu
kotłowni
Ocena,
opinia
Dwanaście
miesięcy
Włoski
samochód
sportowy
Karmi
Trzewo
ocenia
Piciorzeczy- Tpa Podróżoksig
wistostrona wała�ze
Moj-
Trzewo
ocenia
rzeczywisto
mański
rów
2
Lampa
wisząca
z
kloszem
Boczyk,
aktorka
22 2
19
PograRozum,
nie si
szczewe nie
nita
intelekt
Grzyb
jadalny
Teren
wydzielony na tor
kolejowySpec�od
pomia-
Znak
firmowy
Manewrowy
12Era�w
Prezent,
upominek
Piłka
za lini
boczn
Boczyk,
aktorka
esza
nowy
ołnierz
na�deser
Wrzawa,
wojsk
Śrubowy WywieTrasa
CinieBiblijny
Maloinynieharmider
zwój
statku
Tętnica Krótka
widło
ranie
nie, włócznia
bratogłówna
...
Polarna ryjnych
warzywo
ścienne
napór
bójca
Romeo presji
na�niebie
24 15
Mrzonka
Pogra- Karmi
Kurek,
Wielkonie si szczezawór
polski
we nie nita
20
ziemniak
8
Statek
Noego
Zdrowe
11
Pracow-Haracz
Religijny
nik
sceptyk
kotłowni
Niewiadoma 16
Dopływ
Włada
Odry
muzuł-
Dodatek
do
potraw
Naczynie
z�uchem
Piec
w�hucie
Bada
świat
flory
Weksel
Biblijny
Porannaraj
21
12
Poranny cigw
wojsku niony
Punkt sprzeday
towarów
Możliwość
powodzenia
wolnym
Zna�się
na
wytwarzaniu
parmezanu
12
Pismo
z�poczty
Deszcz
lub śnieg
Autor
"Nany"
Piłka
za lini
Płon
w
kominku
boczn
28
noa
W�stanie
Cząstka
utworu
w�ręku
muzymalarza
cznego
Surowiec�do
produkcji
benzyny
17
Dodatek
do
Miasto w
SymSzwajca- potraw patyk
rii nad
Renem
Dodatek
do�tekstu
książki
przyboczny
17
Czterosuwowy
lub
dwusuwowy
Gra ze
stritem
Niemowlak
Picioksig
Mojesza
Płytka
59,00
48,00
57,00
48,00
52,00
53,00
57,00
67,90
69,90
63,00
53,00
59,90
59,90
59,90
54,00
-
Tpa
01.�PANORAMA (80�zł na�wyłączność,�40�zł
bez�wyłączności)
strona
Biały
w�kinie
Belka
drewniana
Weksel
cigniony
Haracz
BUTLE
2,66
2,63
2,63
2,58
-
2,56
2,72
2,65
-
-
-
2,59
-
2,65
2,68
2,65
2,63
-
2,64
2,64
2,64
-
-
2,54
-
-
GZ 9
Gra ze
stritem
Niemowlak
5,49
-
-
5,44
-
-
-
-
-
-
-
5,32
-
5,57
-
5,57
-
-
5,62
5,62
5,62
-
5,54
5,59
-
-
Imię i nazwisko: .................................................................................. tel. ................................
Wodnik 21.01-19.02
Jest szansa, abyś zaprzyjaźnił się z osobami, które
do tej pory spoglądały na Ciebie z góry. Musisz tylko
uwierzyć, że jesteś im równy. W nadchodzącym
tygodniu będziesz zajmował się zaległymi sprawami.
Ryby 20.02-20.03
To doskonały okres na realizację planów. Nie czekaj,
jeśli masz zamiar kogoś zaprosić na randkę lub zrobić
interes. Pamiętaj jedynie, aby z Lwem nie iść na udry,
bo będzie do Ciebie uprzedzony.
Aron
reklamA
Harmonogram wywozu nieczystości w IV kwartale 2013 r.
odpady zmieszane
Miejscowość
Miesiąc
kalendarzowy
Dzień wywozu
Październik
7; 14; 21; 28
Listopad
4; 8 lub 12; 18; 25
Grudzień
02; 09; 16; 23; 30
Październik
01; 08; 15; 22; 29
Listopad
05; 12; 19; 26
Grudzień
03; 10; 17; 24; 31
Zwrócona, Brodziszów,
Sulisławice, Jaworek
Szklary Huta; Siodłowice, Szklary Wieś,
Rakowice, Bobolice, Olbrachcice
Październik
02; 09; 16; 23; 30
Listopad
06; 13; 20; 27
Grudzień
04; 11; 18; 24 lub 27
Październik
03; 10; 17; 24; 31
Listopad
07; 14; 21; 28
Grudzień
05; 12; 19; 27 lub 30
Braszowice, Grochowiska,
Pawłowice, Strąkowa
Sieroszów, Stolec
Październik
04; 11; 18; 25
Listopad
04; 08; 15; 22; 29
Grudzień
06; 13; 20; 27
Koziniec, Kluczowa, Tarnów
!
Dla miejscowości: Jaworek i Olbrachcice zmianie ulega dzień wywozu
odpadów komunalnych (tylko odpadów zmieszanych)
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
gromadzonych selektywnie - MIASTO
Ulica
Miesiąc
Odpady BIO
Bat. Chłopskich,
Październik 07; 14; 21; 28
Strażacka, Młynarska,
Krzywa, Wrocławska,
Strzelińska,
Listopad 04; 12; 18; 25
Sienkiewicza,
Kamieniecka,
Cukrownicza, Polna,
Grudzień
02; 16
Spokojna,
Na Skarpie,
Niepodległości,
Październik 01; 08; 15; 22
Kolejowa, Legnicka,
1-go Maja, Handlowa,
Strażacka, Armii
Krajowej, Kłodzka,
Listopad 05; 12; 19; 26
Ogrodowa ,
Waryńskiego,
Traugutta, Mickiewicza,
Przemysłowa,
Grudzień
03; 17
Melioracyjna,
Kościuszki
Jodłowa, Modrzewiowa,
Rubinowa, Diamentowa Październik 02; 09; 16; 23
Powst. Warszawy,
Orkana, Asnyka,
Głowackiego,
Listopad 06; 13; 20; 27
Matejki, Prusa,
Partyzantów, Parkowa,
Proletariatczyków,
Grudzień
04; 18
Dolnośląska
Październik 03; 10; 17; 24
ul. Daleka i Osiedle
Pallotyńskie
Papier
i tektura
28
21
14
25
18
04
30
23
09
29
15
16
26
12
13
24
17
10
30
16
09
27
13
06
18
11
11
31
17
10
Listopad
07; 14; 21; 28
28
14
7
Grudzień
05; 19
19
12
12
04; 11; 18;
25;
25
18
11
29
15
08
27
13
06
Październik
Ziębicka, Zielona,
Żwirki i Wigury,
Żeromskiego, Zacisze,
Kusocińskiego, Staszica, Listopad 08; 15; 22; 29
Lipowa, Działkowca,
Osiedle Kwiatowe
Grudzień
06; 20
!
Szkło
Tworzywa
sztuczne
i op.
z metalu
W miesiącu grudniu zmianie ulega częstotliwość odbioru odpadów BIO
Harmonogram wywozu nieczystości w IV kwartale 2013 r.
MIASTO, pojemniki o poj. do 1100 l. włącznie
Miesiąc
Dzień
wywozu
PAŹDZIERNIK
07; 14; 21;
28
Ulica
Bat. Chłopskich, Strażacka, Rynek,
Ziębicka - tylko pojemniki 1100l.,
Młynarska - odcinek od ul. Bohaterów
Getta w kierunku zamku, Boh. Getta,
Piastowska - odcinek od B.Getta
w kierunku Szkoły Podstawowej, Krzywa,
Pogodna, Okrężna, Daszyńskiego,
Limanowskiego, Robotnicza, Daleka
- rejon Os. Pallotyńskiego (od Autokomisu w kierunku ul. Robotniczej),Os.
XX-Lecia, Rubinowa, Diamentowa
Na Skarpie, Niepodległości, Kolejowa,
Legnicka, 1-go Maja, Handlowa,
Strażacka, Armii Krajowej, Kłodzka,
Ogrodowa - za mostem (dojazd od ul.
Kłodzkiej) , Waryńskiego, Traugutta,
Przemysłowa, Melioracyjna, Kościuszki,
Grunwaldzka, Jasna, Powst. Warszawy
- odcinek od ul.Ziębickiej do ul.
Kusocińskiego
Mickiewicza, Orkana, Rynek - kontenery
zbiorcze, Asnyka, Głowackiego,
Daleka - rejon od firmy BRUK - BET
do ul. Legnickiej, Młynarska - odcinek
od ul. Dalekiej do B.Getta, Strażacka,
Ziębicka - od Rynku do przejazdu
kolejowego, Prusa, Partyzantów(od
strony ul. Ziębickiej), Parkowa, Kłodzka,
Proletariatczyków, Dolnośląska, Os. XXLecia, Powst. Warszawy - odcinek od
ul. Kusocińskiego w kierunku Jaworka,
Jodłowa, Modrzewiowa, Grunwaldzka,
Sienkiewicza, Strażacka, Wrocławska,
Strzelińska, Piastowska - odcinek
od ul. Daszyńskiego do ul. B.Getta,
Ludowa, Pallottiego, Jaracza, Solskiego,
Modrzejewska, Jagiellonów, Kilińskiego,
Chrobrego, Kamieniecka - od
Skrzyżowania ul. Kłodzkiej do Świetlicy,
Ogrodowa (odcinek do mostku - dojazd
od ul. Kamienieckiej), Partyzantów (od
strony ul. Kamienieckiej),
LISTOPAD
04; 08 lub
12; 18; 25
GRUDZIEŃ
02; 09; 16;
23; 30
PAŹDZIERNIK
01; 08; 15;
22; 29
LISTOPAD
05; 12; 19;
26
GRUDZIEŃ
03; 10; 17;
24; 31
PAŹDZIERNIK
02; 09; 16;
23; 30
LISTOPAD
06; 13; 20;
27
GRUDZIEŃ
04; 11; 18;
24 lub 27
PAŹDZIERNIK
03; 10; 17;
24; 31
LISTOPAD
07; 14; 21;
28
GRUDZIEŃ
Ziębicka - od przejazdu kolejowego
PAŹDZIERNIK
w kierunku Ziębic, Zielona, Żwirki
i Wigury, Żeromskiego, Zacisze, Matejki,
Kusocińskiego, Staszica, Lipowa,
Działkowca, Cukrownicza, Polna,
LISTOPAD
Spokojna, Kamieniecka - od Świetlicy do
końca w kierunku Kamieńca Z. , Osiedle
Kwiatowe, Ziębicka - tylko pojemniki
GRUDZIEŃ
1100l., Rynek - kontenery zbiorcze, Jasna
!
05; 12; 19;
27 lub 30
Uwagi
Ze względu na Święto
dnia 11.11.2013,
nieczystości zostaną
odebrane 08.11.
lub 12.11
Ze względu na Święto
dnia 25.12.2013,
nieczystości zostaną
odebrane 24.12.
lub 27.12
Ze względu na Święto
dnia 26.12.2013,
nieczystości zostaną
odebrane 27
lub 30.12.
04; 11; 18;
25
31.10 lub
04.11; 08;
15; 22; 29
Ze względu na Święto
dnia 01.11.2013,
nieczystości zostaną
odebrane 31.10.
lub 04.11
06; 13; 20;
27
Dla mieszkańców ulic: Rubinowej, Diamentowej, Sienkiewicza, Ziębickiej, Zielonej, Żwirki i Wigury
ulega zmianie dzień wywozu odpadów komunalnych
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
gromadzonych selektywnie - WIOSKI
Ulica
Zwrócona, Brodziszów,
Sulisławice,
Szklary Huta; Siodłowice,
Szklary Wieś, Rakowice,
Bobolice, Jaworek
Braszowice, Grochowiska,
Pawłowice, Strąkowa
Sieroszów, Stolec
Olbrachcice, Koziniec,
Kluczowa, Tarnów
Miesiąc
Odpady BIO
Szkło
Październik
Listopad
Grudzień
Październik
Listopad
Grudzień
Październik
Listopad
Grudzień
Październik
Listopad
Grudzień
Październik
Listopad
Grudzień
07; 14; 21; 28
04; 12; 18; 25
02; 16
01; 08; 15; 22
05; 12; 19; 26
03; 17
02; 09; 16; 23
06; 13; 20; 27
04; 18
03; 10; 17; 24
07; 14; 21; 28
05; 19
04; 11; 18; 25
08; 15; 22; 29
06; 20
28
25
30
29
26
24
30
27
18
31
28
19
25
29
27
Tworzywa
sztuczne
i op.
z metalu
21
18
23
15
12
17
16
13
11
17
14
12
18
15
13
Papier
i tektura
14
04
09
16
13
10
09
06
11
10
7
12
11
08
06
Ważne informacje
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zwraca się z prośbą, aby w dniu wywozu pojemniki z odpadami komunalnymi, worki lub pojemniki z odpadami segregowanymi były udostępnione i wystawione w miejscu widocznym przy granicy posesji.
W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) zgodnie z harmonogramem np. ze względu na awarię samochodu specjalistycznego nieczystości zostaną odebrane w następnym dniu roboczym.
i nformator
Nr 009
25
Wa¯ne telefony
Dy¯ury aptek
• Apteka „Pod Złotym Smokiem”, Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 17, tel. 74 815 43 90 . . . . . 20 listopada
• Apteka „Pod Złotym Smokiem”, Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 17, tel. 74 815 43 90 . . . . . 21 listopada
• Apteka „Pod Złotym Smokiem”, Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 17, tel. 74 815 43 90 . . . . . 22 listopada
• Apteka „Pod Złotym Smokiem”, Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 17, tel. 74 815 43 90 . . . . . 23 listopada
• Apteka „Pod Złotym Smokiem”, Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 17, tel. 74 815 43 90 . . . . . 24 listopada
• Apteka „Pod Złotym Smokiem”, Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 17, tel. 74 815 43 90 . . . . . 25 listopada
• Apteka „Veritas”, Ząbkowice Śląskie, ul. Wrocławska 23 B, tel. 74 810 06 74 . . . . . . . . . . . 25 listopada
• Apteka „Veritas”, Ząbkowice Śląskie, ul. Wrocławska 23 B, tel. 74 810 06 74 . . . . . . . . . . . 26 listopada
S£U¯BA ZDROWIA
• Szpital Św. Antoniego, Ząbkowice Śl., ul. B. Chrobrego 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 641 34 00
• Centrum Medyczne „Medicover”, Ząbkowice Śl., ul. Waryńskiego 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 816 22 88
• Przychodnia „Zastrzyk”, Ząbkowice Śl., ul. Ziębicka 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 641 23 23
• Przychodnia „Zdrowie”, Ząbkowice Śl., ul. Wrocławska 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 641 04 74
• Centrum Rehabilitacji „MAK”, Ząbkowice Śl., ul. B. Chrobrego 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 810 08 68
• NZOZ Grażyna Iwan-Dyś i Jacek Zwierzchowski s.c., Bardo, ul. Grunwaldzka 11 . . . . . . . . . tel. 74 817 13 43
• Przychodnia Rodzinna, Kamieniec Ząb., ul. Nauczycielska 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 74 817 31 81
GABINET
PEDIATRYCZNY
lek.med. LESZEK UJMA
specjalista pediatra
pon., śr., pt. 15.00-17.00
Kłodzko, ul. Rodzinna 80
REJESTRACJA TELEFONICZNA
601 894 942, 74 867 44 55
TAXI
LEKARZU!
to miejsce na TWOJE
OGŁOSZENIE
koszt: 100 zł/m-c
zamów: 502 324 589
postój TAXI Z¹bkowice Œl. - 74 815 15 26
Robert Smolski (VW Passat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krzysztof Podhalicz (VW, 7-osobowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanisław Sieradzki (Skoda Octavia Combi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanisław Wojtkowiak (Mercedes 124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piotr Obrał (Toyota Avensis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andrzej Chalcarz (Mercedes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazimierz Bowcariwski, Srebrna Góra (VW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cezary Saczuk (Renault, 6-osobowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryszard Kunysz (Mercedes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tygodnik Gazeta Z¹bkowicka
tel. 601 843 283
tel. 663 787 689
tel. 507 436 621
tel. 604 634 985
tel. 661 366 206
tel. 692 553 147
tel. 601 633 367
tel. 601 944 393
tel. 506 466 422
telefon 74 872 53 08
www.gazetazabkowicka.pl [email protected]
Redaktor naczelny: Karolina Makiej.
Sekretarz redakcji: Andrzej Komarnicki.
Zespół redakcyjny: Przemysław Ziemacki, Romuald Piela, Natalia Świerczyńska.
Stali współpracownicy: Marcin Florkowski, Urszula Szatna, Ewa Jurgielewicz.
Sport: Tadeusz Daszkiewicz, Dawid Broniszewski. Korekta: Karolina Makiej.
Przygotowanie DTP: Sławomir Kamieniarz. Reklama: Paweł Golak (tel. 698 091 379).
Kolportaż: Tomasz Śliwka (tel. 502 324 563).
Druk: Pro Media Opole. Nakład: 2 700 egz.
Wydawca: INTERGOL, ul. Podjazdowa 12/1, 57-400 Nowa Ruda.
Redakcja zastrzega sobie prawo skrótów i adiustacji tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja
nie zwraca. Zabrania się rozpowszechniania treści bez pisemnej zgody redakcji.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i publikacji płatnych. Projekty graficzne reklam,
do których prawa autorskie przysługują wydawcy „Gazety Ząbkowickiej”, bez jego wiedzy
ani pisemnej zgody nie mogą być wykorzystywane.
Wydawca tygodnika „Gazeta Ząbkowicka”
należy do porozumienia reklamowego
Stowarzyszenia Gazet Lokalnych.
Intergol współpracuje z firmami windykacyjnymi.
Nieuczciwi kontrahenci
są wpisywani do rejestru dłużników.
Policja
tel .
997
- Komenda Powiatowa Policji,
Ząbkowice Śl., al. Niepodległości
10, tel. 74 816 42 22
- Rewir dzielnicowy, Bardo,
pl. Wolności 4, tel. 74 816 42 47
- Komisariat Policji,
Kamieniec Ząb., ul. Złotostocka 20,
tel. 74 817 31 66
Stra¯ miejska
- Straż Miejska, Ząbkowice Śl.,
ul. 1 maja 15, tel. 74 815 18 82,
tel. kom. 604 953 560
(tylko w godz. dyżurów)
dyżury w godz.: pn.-pt 7.00-22.00,
sob. 14.00-22.00
Stra¯ po¯arna tel. 998
- Komenda Powiatowa PSP,
Ząbkowice Śl., ul. Waryńskiego 15,
tel. 74 815 73 75
Pogotowia
- Pogotowie Ratunkowe,
Ząbkowice Śl., ul. Sienkiewicza 15,
tel. 74 810 08 47
- Zakład Gazowniczy, Ząbkowice Śl.,
ul. Daleka 2, tel. 74 815 16 20
- Pogotowie Energetyczne,
Ząbkowice Śl., ul. Piastowska 5,
tel. 74 815 12 46
Komunikacja
- Dworzec autobusowy,
Ząbkowice Śl., al. Niepodległości 16,
tel. 74 815 15 67
- Dworzec kolejowy,
Ząbkowice Śl., al. Niepodległości,
tel. 76 753 52 05
URZÊDY I INSTYTUCJE
Ząbkowice Śląskie
- Urząd Miasta
ul. 1-go Maja 15, tel. 74 816 53 00
- Starostwo Powiatowe
ul. Sienkiewicza 11, tel. 74 816 28 00
- Urząd Skarbowy
ul. Waryńskiego 2a, tel. 74 815 13 82
- Powiatowy Urząd Pracy
ul. Powstańców Warszawy 7,
tel. 74 815 28 97
- Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
os. XX-lecia 52, tel. 74 649 78 04
- Ząbkowicki Ośrodek Kultury
Rynek 24, tel. 74 815 28 96
- Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy
Rynek 56, tel. 74 815 15 35
- Biuro Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
ul. Staszica 18, tel. 74 815 75 33
- Biuro Dolnośląskiej Izby
Rolniczej
ul. 1-go Maja 15, tel. 74 810 07 52
- Powiatowy Inspektorat
Weterynarii
ul. Daleka 19, tel. 815 76 35,
tel. alarmowy 600 073 883
- Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Daleka 19, tel. 74 815 16 57
- Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Kusocińskiego 17,
tel. 74 815 18 87
- Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
os. XX-lecia 52, tel. 74 815 38 54
- Urząd Pocztowy
ul. 1-go Maja 1, tel. 74 815 14 72
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji „Delfin”
ul. Rzeczna 2, tel. 74 815 16 08
- Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Daleka 2, tel. 74 815 18 55
- Sąd Rejonowy
ul. Świerkowa 1, tel. 74 816 51 00
- Prokuratura Rejonowa
ul. Niepodległości 2,
tel. 74 816 60 16
- Powiatowe Centrum Informacji
Turystycznej
ul. Św. Wojciecha 5/1,
tel. 74 815 74 01
- Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
ul. B. Prusa 5, tel. 74 815 60 00
- Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego
ul. Kłodzka 2, tel. 74 64 72 833,
tel. alarmowy 660 440 847
(w przypadku katastrof budowlanych)
- Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
ul. Kłodzka 2, tel. 74 816 67 50,
tel. alarmowy 601 495 788
Bardo
- Urząd Miasta i Gminy
Rynek 2, tel. 74 817 14 78
- Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grunwaldzka 6-8,
tel. 74 817 17 08
- Centrum Kultury i Promocji
ul. Kolejowa 12, tel. 74 817 08 27
- Biblioteka Publiczna
ul. Kolejowa 12, tel. 74 817 15 02
- Urząd Pocztowy
ul. Kolejowa 6, tel. 74 817 13 00
Kamieniec Ząbowicki
- Urząd Gminy
ul. Ząbkowicka 26,
tel. 74 816 20 10
- Gminne Centrum Kultury
ul. Złotostocka 27,
tel. 74 817 32 31
- Gminne Centrum Informacji
ul. Złotostocka 27,
tel. 74 817 44 04
- Biblioteka Publiczna
ul. Złotostocka 27,
tel. 74 817 30 31
- Urząd Pocztowy
ul. Złotostocka 21,
tel. 74 817 30 90
- Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Ząbkowicka 26,
tel. 74 817 30 51
Srebrna Góra
- Gminny Ośrodek Kultury
ul. Letnia 10, tel. 74 818 04 18
- Urząd Pocztowy
ul. Zimowa 3, tel. 74 818 00 08
Stoszowice
- Urząd Gminy
Stoszowice 97, tel. 74 816 45 10
- Ośrodek Pomocy Społecznej
Stoszowice 92, tel. 74 816 45 24
reklamA
ul. Kościuszki 1 (I piętro), Kłodzko
Kupię
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
w Ząbkowicach Śląskich
o g ł a s z a
grunt rolny
lub
gospodarstwo
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
na ustanowienie odrębnej własności lokali
mieszkalnych położonych w:
1) Ząbkowicach Śl. przy ul. Jasnej 9B/13
o powierzchni użytkowej – 43,72 m2
Lokal położony jest na IV piętrze i składa się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju,
piwnicy o powierzchni 2,20m2.
Z lokalem wiąże się udział wynoszący 30/10000.
Cena wywoławcza: 95.850 zł. Wadium: 9.585 zł.
2)Ząbkowicach Śl. przy ul. Rynek 11/105
o powierzchni użytkowej – 35,11 m2
Lokal położony jest na IV piętrze i składa się
z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju.
Z lokalem wiąże się udział wynoszący 42/10000.
Cena wywoławcza: 65.520 zł. Wadium: 6.552 zł.
3)Złotym Stoku przy ul. Chemików 2/16
o powierzchni użytkowej – 25,91 m2
Lokal położony jest na III piętrze i składa się
z 1 pokoju, kuchni, łazienki,
przedpokoju, piwnicy o powierzchni 3,27m2.
Z lokalem wiąże się udział wynoszący 95/10000.
Cena wywoławcza: 39.240 zł. Wadium: 3.924 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie w sekretariacie Spółdzielni najpóźniej
do 28.11. 2013 r. do godz.15.00 pisemnej oferty
w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg na
mieszkanie”
2. Wpłata wadium w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu
28.11.2013 r. do godz. 15.00
Oferta musi zawierać:
1. imię i nazwisko oraz adres oferenta, nr telefonu,
proponowaną cenę
2. oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami
regulaminu przetargu, który znajduje się na stronie
internetowej Spółdzielni
3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem
technicznym lokalu
Przetarg odbędzie się 29.11.2013 r. o godz. 12.00
w siedzibie Spółdzielni na Osiedlu XX-lecia 17
w Ząbkowicach Śl.
Mieszkania można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu
terminu z działem członkowsko-mieszkaniowym Spółdzielni
(telefon 74 815 79 84).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo prowadzenia
dodatkowych negocjacji z oferentami oraz unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni
Osiedle XX-lecia 17 w Ząbkowicach Śl.
(pok. nr 2 w godz. 9.00-14.00) lub telefonicznie
pod numerem telefonu 74 815 79 84.
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
531 998 690
Ale szybka gotówka -
nawet 7000 zł
Proste zasady, bez
zbędnych formalności
Provident Polska S.A
600 400 295
(taryfa wg opłat operatora)
Opiekunka
osób starszych
Niemcy
Atrakcyjne
wynagrodzenie!
Praca od zaraz:
725 248 935
Cyklinowanie
podłóg i schodów
solidnie
Układanie
parkietów, desek,
paneli
Malowanie wnętrz
tel. 697 143 799
reklamA
NOWOŚĆ
y
d
z
a
j
e
z
r
p
- tańsze
Zarząd PKS w Kłodzku S.A. wprowadza sprzedaż
BILETÓW OKRESOWYCH - rabat od 20% do 40%
odl. w km
od do
0
3
4
5
6
10
11 15
16 20
21 25
26 30
31 35
36 40
41 50
51 60
5 dni
7 dni
10 dni
14 dni
15 dni
16 dni
17 dni
18 dni
19 dni
20 dni
25 dni
30 dni
25,60
28,00
37,60
45,60
53,60
60,80
65,60
72,80
78,40
88,80
95,20
34,90
38,20
51,30
62,20
73,20
83,00
89,50
99,40
107,00
121,20
129,90
49,90
54,60
73,30
88,90
104,50
118,60
127,90
142,00
152,90
173,20
185,60
67,20
73,50
98,70
119,70
140,70
159,60
172,20
191,10
205,80
233,10
249,90
72,00
78,80
105,80
128,30
150,80
171,00
184,50
204,80
220,50
249,80
267,80
76,80
84,00
112,80
136,80
160,80
182,40
196,80
218,40
235,20
266,40
285,60
81,60
89,30
119,90
145,40
170,90
193,80
209,10
232,10
249,90
283,10
303,50
86,40
94,50
126,90
153,90
180,90
205,20
221,40
245,70
264,60
299,70
321,30
91,20
99,80
134,00
162,50
191,00
216,60
233,70
259,40
279,30
316,40
339,20
93,40
102,20
137,20
166,40
195,60
221,90
239,40
265,70
286,20
324,10
347,50
96,00
105,00
141,00
171,00
201,00
228,00
246,00
273,00
294,00
333,00
357,00
107,50
119,50
157,90
193,50
225,10
255,40
275,50
305,80
329,30
373,00
399,80
Szczegóły zakupu biletów okresowych w kasach biletowych przedsiębiorstwa:
Kłodzko, pl. Jedności 1, tel. 74 867 32 61; Bystrzyca Kł., ul. Sienkiewicza 3, tel. 74 811 15 50; Nowa Ruda, ul. Niepodległości 8; tel. 74 872 46 27
Tekst sponsorowany
Kobieca inicjatywa
makijażu,
Kobieca inicjatywa dotarła do nas! Ząbkowiczanki uczyły się
iej
a także wysłuchały koncertu i wykładu - pisze Karolina Mak
O takich inicjatywach obywatelskich warto pisać. Panie
z Ząbkowic Śl. i okolicznych
miejscowości wreszcie mogły
same, bez towarzystwa mężczyzn, czy dzieci, spędzić swój
wolny czas. Miały taką możliwość dzięki spotkaniu z cyklu
„Kobiecanki Kameralnie”.
To już kolejna tego typu inicjatywa jaka odbyła się na Dolnym Śląsku. Dwa dni temu
(poniedziałek, 18 listopada)
do kawiarni Ząbkowickiego
Ośrodka Kultury przyszło kilkadziesiąt pań.
Uczestniczki imprezy mogły
się odprężyć i zapomnieć
o codziennych obowiązkach.
Miały okazję wysłuchać koncertu Anny Rudewicz, a nawet wykładu o komunikacji
z innymi ludźmi.
Oprócz tego podczas spotkania odbyły się prelekcje na
temat zdrowej żywności i rozmowa ze stylistką Eweliną
Małecką-Gad.
Kobiety miały również możliwość oddania się w ręce kosmetyczki, która wykonywała
makijaż chętnym osobom.
Spotkania z cyklu „Kobiecanki”, to ciekawa inicjatywa społeczna, dzięki której wszystkie chętne kobiety mogą na
kilka godzin spotkać się we
własnym gronie. To dla nich
moment wytchnienia od codziennych zajęć i obowiązków, jakie mają w domu.
Dzięki takim inicjatywom kobiety mogą również porozmawiać i dowiedzieć się nowinek
o kosmetykach, zdrowym stylu życia, czy odżywianiu.
- Zależy nam na wspieraniu
kobiet, pokazywaniu osobowości wśród kobiet biznesu,
społecznic czy pań będących
matkami i gospodyniami na
przysłowiowy pełen etat. Na-
sze spotkania są forum wymiany doświadczeń między
kobietami różnych środowisk
oraz edukacyjno - poradniczym panelem - przekonuje Marzena Michalec, jedna
z organizatorek.
Co ciekawe, tylko do połowy
tego roku w imprezach z cyklu „Kobiecanki” wzięło udział
ponad 3,5 tys. mieszkanek
Dolnego Śląska.
Karolina Makiej
28
Nr 009
Sport
rodku tabeli
Zamek Kamieniec Ząbkowicki na półmetku sezonu w ś
L id e r b y ł z a m o c n y
W sobotę, 16 listopada, Zamek Kamieniec
Ząbkowicki rozegrał ostatni mecz pierwszej
rundy rozgrywek o mistrzostwo wałbrzyskiej
okręgówki. Beniaminek zmierzył się na wyjeździe z Piastem Nowa Ruda. Lider okazał się
zbyt silnym przeciwnikiem. Zamkovia przegrał
0:3. Zebrała jednak od noworudzkich kibiców
dobre recenzje.
- W pierwszej połowie Zamek pokazał, że potrafi
grać w piłkę - ocenił Ryszard Rosiak, przed
laty podstawowy zawodnik II-ligowego Piasta.
- Drużynie z Kamieńca brakuje ligowego ogrania,
ale to silna ekipa - podsumował.
Zamek w pierwszej połowie stworzył dwie groźne sytuacje. Niestety nie wykorzystał ich i to
się zemściło. Najpierw gola dla Piasta z rzutu
wolnego strzelił Osiecki, a na 2:0 podwyższył
Cichacki. Po zmianie stron lider wałbrzyskiej
okręgówki kontrolował mecz. Trzecią bramkę
Lp. Drużyna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Piast Nowa Ruda
Zjednoczeni Żarów
LKS Bystrzyca Górna
Nysa Kłodzko
Sparta Ziębice
Iskra Jaszkowa Dolna
Skalnik Czarny Bór
Zamek Kamieniec Ząbkowicki
Karolina Jaworzyna Śląska
Victoria Świebodzice
Pogoń Pieszyce
Trojan Lądek-Zdrój
Kryształ Stronie Śląskie
Piławianka Piława Górna
Unia Złoty Stok
Stal Świdnica
Mecze
Punkty
Bramki
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
33
30
25
24
22
22
21
20
20
19
19
18
17
17
16
15
45-21
41-27
28-23
23-13
25-37
28-32
17-25
27-25
32-34
30-26
27-31
38-35
23-40
28-33
16-27
30-29
zdobył dopiero w doliczonym czasie gry z rzutu
karnego za zagranie ręką jednego z piłkarzy
Zamku.
Po 15 rozegranych kolejkach Zamek plasuje
się na 8 miejscu w tabeli i jest niewątpliwie ligowym średniakiem. Wygrał 5 spotkań, tyle samo
zremisował i przegrał.
W listopadzie Zamek
le
rozegra jeszcze awan- ty stw,
sem dwa mecze rundy
cię ek
y
w
z
wiosennej. W najbliższy
raż
weekend zmierzy się
na wyjeździe z Nysą
Kłodzko (4 pozycja
w tabeli), a 30 listopada na własnym
boisku z Karoliną
Jaworzyna Śląska (9 pozycja
w tabeli).
5
a
po ów m
ie
mis
i re konc
na mek
Za
Romuald
Piela
Juniorzy starsi Zamku
Kamieniec Ząbkowicki
zrewanżowali się Piastowi
za porażkę seniorów. Młodzieżówka wygrała w Nowej Rudzie 3:0. O zwycięstwie zadecydowała
pierwsza połowa. Zamek
zagrał wysokim pressingiem, co wymuszało błędy
w drużynie gospodarzy.
Bramki dla Zamku strzelili:
Wiktor Chamerski, Patryk
Arendarski i Łukasz Ścigaj.
Po 15 kolejkach juniorzy
Zamku zajmują 4 miejsce
w tabeli ligo okręgowej.
W najbliższy weekend zagrają na wyjeździe z Nysą
Kłodzko (7 lokata w tabeli).
Komplet wyników 15 kolejki
Skalnik Czarny Bór - Kryształ Stro
nie Śl. Piast Nowa Ruda - Zamek Kam
ieniec Nysa Kłodzko - Pogoń Pieszyce
Karolina Jaworzyna Śl. - Trojan
Lądek-Zdrój Sparta Ziębice - Iskra Jaszkowa
Dolna Piławianka Piława - Zjednoczeni
Żarów Stal Świdnica - LKS Bystrzyca Gó
rna Unia Złoty Stok - Victoria Świeb
odzice 2:0
3:0
2:3
2:0
4:3
2:0
1:4
0:6
fot. R. Piela
Zamek poległ w Nowej Rudzie
Drużyna z Kamieńca przegrała
z Piastem 0:3
Juniorski rewanż
Zespół z Brzeźnicy pokonał Ścinawkę Dolną 1:0
CIS zdetronizował Tęczę
Zmiana na szczycie tabeli
grupy II piłkarskiej B-klasy.
Dotychczasowy lider, Tęcza
Ścinawka Dolna, przegrał
pierwszy mecz w tym sezonie i stracił fotel przodownika. Na szczyt tabeli skoczyli piłkarze Cisu
Brzeźnica. Drugie miejsce
zajmuje Henrykowianka
Henryków, która w miniony weekend wygrała
z Goldem Niedźwiednik
2:1. Tęcza spadła na trze-
cie miejsce.
W najbliższą niedzielę, 24
listopada, nowy lider B-
klasy zagra na wyjeździe
z Przedborowianką Przedborowa.
PIERO
Komplet wyników 14 kolejki
Sparta II Ziębice - Piasek Potworów 4:0
Cis Brzeźnica - Tęcza Ścinawka Dolna 1:0
Kłos Laski - Przedborowiana Przedborowa 1:2
Gold Niedźwiednik - Henrykowianka Henryków 1:2
Spartaków Byczeń - Victoria Dębowiec (odwołany)
Perła Płonica - Harnaś Starczówek 1:1
Znicz Lubnów - Błękitni Niedźwiedź (odwołany)
Lp. Drużyna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Cis Brzeźnica
Henrykowianka Henryków
Tęcza Ścinawka Dolna
Gold Niedźwiednik
Błękitni Niedźwiedź
Victoria Dębowiec
Przedborowianka Przedborowa
Piasek Potworów
Sparta II Ziębice
Spartakus Byczeń
Perła Płonica
Znicz Lubnów
Harnaś Starczówek
Kłos Laski
Mecze
Punkty
Bramki
14
14
14
14
13
13
14
14
14
13
14
13
14
14
33
32
31
28
27
22
19
19
16
16
10
8
8
5
40-14
51-13
67-15
59-20
47-27
37-38
41-41
32-39
29-53
34-39
12-54
27-55
21-54
20-55
29
Nr 009
Sport
Ząbkowiczanie po remisie i porażce wygrali z Zielonymi Łagiewniki i...
Polonia wraca do GRY
Polonia Ząbkowice Śl. wygrała z Zielonymi Łagiewniki 5:3 i wciąż
liczy się w walce o mistrzostwo A-klasy (grupa II) i awans do
wałbrzyskiej okręgówki. Dlatego podczas zimowej przerwy
szkoleniowiec Polonii będzie szukał wzmocnień
To nie był piękny mecz.
Dla polonistów mierzących
w awans do okręgówki liczył
się jednak przede wszystkim wynik. Po remisie ze
Zrywem Gola Świdnicka
i porażce z Płomieniem Makowice, drużyna z Ząbkowic
musiała, aby nie stracić
kontaktu z czołówką, dopisać do swojego konta
komplet punktów. I to założenie trenera Wojciecha
Siewruka jego piłkarze zre-
Lp. Drużyna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Niemczanka Niemcza
Zryw Gola Świdnicka
Płomień Makowice
Polonia Ząbkowice Śl.
Skałki Stolec
Zieloni Łagiewniki
Tarnovia Tarnów
Koliber Uciechów
Delta Słupice
Czarni Sieniawka
Rawa Boleścin
Zgoda Grodziszcze
Boxmet Piskorzów
Ślęża Ciepłowody
Wieża Rudnica
Błękitni Owiesno
alizowali bezbłędnie. Worek
z bramkami rozwiązał się
już w pierwszej połowie,
zakończonej wynikiem 4:2.
Dla Polonii gole strzelili:
Piotr Kupiec, Andrzej Kozłowski i Damian Madej
(dwa). Po zmianie stron
Polonia starała się kontrolować mecz i obronić korzystny rezultat. Wykorzystała
jedną sytuację strzelecką,
konkretnie Krzysztof Cupiał.
Mecz z Zielonymi Łagiewniki
Mecze
Punkty
Bramki
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
36
33
33
32
29
27
26
24
19
19
17
13
12
10
8
4
46-19
40-18
49-27
45-24
49-16
36-32
39-43
32-22
31-34
28-34
38-47
28-43
20-38
15-40
29-57
18-49
ostatecznie zakończył się
wynikiem 5:3.
W najbliższy weekend poloniści nie zagrają. Skałki
Stolec poprosiły o zmianę
terminu meczu (odbędzie
się on wiosną). Piłkarską
jesień drużyna z Ząbkowic
zakończy 30 listopada meczem z Deltą Słupice.
Romuald Piela
Będą wzmocnienia
Rozmowa z Wojciechem Siewrukiem,
trenerem Polonii Ząbkowice Śląskie
Po remisie i porażce
Czy Polon ia wzmo cni
w końcu zwycięstwo, tro- się kadro wo przed rundchę siłowe, ale jednak...
ną wiose nną?
Polonia wraca do gry?
Już rozma wiamy z kilko ma
Wraca my do gry. Dzisia j zawod nikami z różny ch lig,
najważ niejszy dla nas był bo chcem y się wzmoc nić,
wynik, nieważne w jaki stylu. aby realnie powalc zyć wioOczywiście kibice chcieliby sną o awan s do okręgó wki.
ogląda ć i wygran e i ładny Takie wzmoc nienia to kofutbol, ale to nie zawsze idzie nieczn ość.
w parze. Liczyło się zwycię- Mam nadzie ję, że uda się
stwo i odzyskanie wiary, że p o z y s k a ć k i l k u n o w y c h
po tych nieudanych meczach, piłkarz y i stwor zyć jeszcz e
dalej liczymy się w stawce silniej szą drużyn ę.
i walczymy o mistrzostwo.
Ząbkowice mają aż taki
potencjał, aby były w nim
dwa piłkarskie kluby?
Aby utrzymać dwie drużyny
w wysokich ligach, potrzebne są nakład y finans owe.
W Ząbko wicach są sponsorzy, którzy zadeklarowali,
że wspomogą piłkę nożną
i dlatego walczymy o okręgówkę.
Po nokaucie w Kudowie zespół z Barda wygrał z nieobliczalną Polanicą
Unia zrehabilitowana
W grupie III piłkarskiej A-klasy
robi się coraz ciekawiej. Mistrzem jesieni został Włókniarz Kudowa-Zdrój, który
w ostatnią niedzielę zdeklasował Inter Ożary (8:2) i ma 6
punktów przewagi nad drugą
i trzecią drużyną w tabeli.
W stawce pretendentów do
walki o awans wciąż utrzymuje się Unia Bardo. Po sromotnej porażce w Kudowie (1:6),
drużyna trenera Bogusława
Zielińskiego pozbierała się
i pewnie ograła KS Polanica-Zdrój 4:0. W najbliższą
niedzielę, 24 listopada, Unia
zagra na własnym boisku
w derbach powiatu ząbkowickiego z Czarnymi Braszowice
(godz. 13.00). Piłkarską jesień
podopieczni trenera Zielińskiego zakończą 30 listopada
w Gorzanowie.
Punkty w ostatniej kolejce spotkań stracił natomiast inny
pretendent do awansu, Polonia Bystrzyca Kłodzka, który
przegrała na własnym boisku
z Sudetami Międzylesie 1:2.
PIERO
Komplet wyników 15 kolejki
Śnieżnik Domaszków - Orzeł Mąkolno
ATS Wojbórz - Orlęta Krosnowice
Pogoń Duszniki-Zdrój - Zamek Gorzanów
Hutnik Szczytna - Czarni Braszowice
Unia Bardo - KS Polanica-Zdrój
Inter Ożary - Włókniarz Kudowa-Zdró
Łomniczanka Stara Łomnica Odrodzenie Szalejów
Polonia Bystrzyca Kłodzka - Sudety Międzylesie
3:4
0:1
4:1
2:3
4:2
2:8
5:1
1:2
Lp. Drużyna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Włókniarz Kudowa-Zdrój
Sudety Międzylesie
Unia Bardo
Polonia Bystrzyca Kłodzka
KS Polanica-Zdrój
Orlęta Krosnowice
Pogoń Duszniki-Zdrój
Śnieżnik Domaszków
Inter Ożary
Odrodzenie Szalejów Dolny
Czarni Braszowice
Hutnik Szczytna
Łomniczanka Stara Łomnica
Orzeł Mąkolno
Zamek Gorzanów
ATS Wojbórz
Mecze
Punkty
Bramki
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
41
35
35
32
25
24
23
23
22
17
17
15
12
11
9
2
61-14
47-24
44-20
45-20
60-44
32-33
29-22
31-25
33-43
34-38
36-39
25-37
23-43
30-56
18-42
17-65
30
Nr 009
Sport
IV liga: AKS Strzegom - Orzeł Ząbkowice Ślaskie 2:1
Tym razem bez punktów
Orzeł przegrał w Strzegomiu
z AKS-em
O porażce przesądził
kontrowersyjny rzut karny
- Chcemy jak najszybciej zapomnieć o porażce w Strzegomiu - zaznacza trener
Okrojek. - Z Karkonoszami powalczymy
o komplet punktów - dodaje.
PIERO
To był bardzo wyrównany mecz, który powinien zakończyć się remisem.
W pierwszej połowie defensywa Orła
popełniła jeden błąd, który skrupulatnie
wykorzystali piłkarze AKS-u, obejmując
prowadzenie. Po zmianie stron ząbkowiczanie zagrali odważniej, stwarzając
kilka sytuacji bramkowych. Wyrównującą
bramkę strzelił Paweł Kobrzak. Kiedy
wydało się, że mecz zakończy się
podziałem punktów, do akcji wkroczył
sędzia i w 89 minucie odgwizdał rzut
karny.
- Moim, ale nie tylko moim, zdaniem
zrobił to zbyt pochopnie - ocenia Damian Okrojek, grający trener Orła (na
zdjęciu). To on blokował strzał piłkarza
AKS-u. Sędzia dopatrzył się faulu.
- Nawet kibice AKS-u przecierali oczy
ze zdumienia - zauważa Okrojek.
W najbliższą sobotę, 23 listopada,
Orzeł zagra na własnym boisku z Karkonoszami Jelenia Góra.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Zielińscy na TOPIE
ski po testach wróci
do Ślęzy, która w III
lidze rywalizuje razem
z rezerwami Śląska. W
bezpośrednim starciu
tych drużyn górą była
Ślęza, a gola na wagę
zwycięstwa zdobył właśnie Paweł Zieliński.
Decyz je o tym, czy
wychowanek Orła na
stałe trafi do pierwszej
drużyny Śląska Wrocław zapadną podczas
KP Brzeg Dolny - Bobrzanie Bolesławiec Karkonosze Jelenia Góra - MKS Szczawno-Zdrój
(mecze przerwano z powodu mgły)
AKS Strzegom - Orzeł Ząbkowice Śl. Pogoń Oleśnica - Kuźnia jawor Orla Wąsosz - Olimpia Kowary Piast Zawidów - Miedź II Legnica Sokół Wielka Lipa - LZS Stary Śleszów Granica Bogatynia - Orkan Szczedrzykowice Lp. Drużyna
Jeden gra w Udinese, drugi trenował
ze Śląskiem Wrocław
Przed kolejnym wychowankiem Orła Ząbkowice Śląskie otwierają się
drzwi kariery. 23-letni
Paweł Zieliński trenował z pierwszą drużyną
Śląska Wrocław. Na
testy do stolicy wojewódz twa trafił po
dobrych występach w
III-ligowych drużynach,
najpierw w barwach
Bielawianki, a ostatnio
Ślęzy Wrocław. Zieliń-
Komplet wyników 16 kolejki
zimowej przerwy w rozgrywkach ekstraklasy.
Paweł Zieliński to starszy brat Piotra, który
obecnie gra we Włoskim Udinese (seria
A). Ma też za sobą występy w reprezentacji
narodowej. Ojcem utalentowanych piłkarzy
jest Bogusław Zieliński,
trener A-klasowej Unii
Bardo.
PIERO
2:0
2:1
0:2
2:2
1:3
2:2
4:1
Mecze
Punkty
Bramki
16
16
16
16
15
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16
33
30
27
26
26
25
25
24
22
22
19
19
19
14
12
8
32-11
41-16
27-21
23-23
30-19
26-15
30-27
37-26
27-32
34-29
27-25
22-30
17-29
22-35
18-36
9-48
KP Brzeg Dolny
Miedź II Legnica
Sokół Wielka Lipa
AKS Strzegom
Karkonosze Jelenia Góra
Olimpia Kowary
LZS Stary Śleszów
Orkan Szczedrzykowice
Granica Bogatynia
Orzeł Ząbkowice Śląskie
BKS Bobrzanie Bolesławiec
MKS Szczawno-Zdrój
Kuźnia Jawor
Orla Wąsosz
Piast Zawidów
Pogoń Oleśnica
III liga siatkówki:
TS Volley Żarów - ZTS Ząbkowice Śl. 1:3
Już wicelider
Żarów (w setach 25:23,
25:12, 23:25 i 25:20).
W trzech mecza ch
ząbkow iccy siatkar ze
wywal czyli 9 oczek
(wcześniej pokonali 3:1
W minioną sobotę
siatkar ze III-ligo wego
ZTS-u Ząbko wice rozegral i trzeci ligowy
mecz. Tym razem pokonali 3:1 TS Volley
Lp. Drużyna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
OPAL KUDOWA-ZDRÓJ
ZTS ZĄBKOWICE ŚL.
UKS TYGRYSY STRZELIN
MKS OLIMPIA KOWARY
UKS DEKORIA ŚWIDNICA
TS VOLLEY ŻARÓW
MTS MIĘDZYLESIE
reklamA
<< ONI NAS WSPIERAJĄ >>
Mecze Punkty
4
3
5
4
4
4
4
10
9
8
8
6
1
0
Sety
M. Pkt
11:3
9:2
11:8
9:6
6:6
3:12
0:12
332:287
274:225
427:422
332:334
277:259
302:344
227:300
Tygrysy Strzelin i 3:0
Olimpi ę Kowar y). Są
na drugim miejscu tylko
dlateg o, że rozegr ali
o jeden mecz mniej,
niż aktualny lider, Opal
Kudowa-Zdrój.
W najbliższy piątek, 22
listopada, ząbkowiczanie podejmować będą
w hali słonecznej MTS
Międzylesie (początek
meczu godz. 17.00).
PIERO
reklamA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
OŚ. XX - LECIA 17 ZĄBKOWICE ŚL.
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie robót remontowych polegających
na usuwaniu wad technologicznych ścian
zewnętrznych poziomu piwnic
w budynkach mieszkalnych przy
ul. Jasnej 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e,
w Ząbkowicach Śląskich.
F.H.U. ALPAK
PUNK NADAWANIA PRZESYŁEK KURIERSKICH
“NAJTAŃSZE PRZESYŁKI KURIERSKIE
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE ”
·PAKOWANIE · FOLIE STRECH · TAŚMY·FOLIE BĄBELKOWE · KOPERTY ZWYKŁE I BĄBELKOWE ·INNE ·
UL. KRÓTKA 1 · ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
TEL. 693 462 533
[email protected]
PROMOCJA ŚWIĄTECZNA
DO KOŃCA ROKU !
WYSYŁAJ PACZKI JUŻ OD 1 ZŁ !
login allegro : FHU_ALPAK
Specyfikację istotnych warunków zamówienia
można otrzymać w dziale technicznym
Spółdzielni w Ząbkowicach Śl. Oś. XX-lecia 24.
Oferty zgodne ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia należy składać w
opieczętowanych kopertach w sekretariacie
Spółdzielni do 02.12.2013 r. do godz. 15.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.12.2013 r.
o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni.
Bliższych informacji dotyczących przetargu
można uzyskać pod numerami
tel. 74 815 79 78, 815 12 99
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego
wyboru oferenta oraz prawo do unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.
Należność za usługę zostanie uregulowana
po otrzymaniu faktury.
Skup
książek
Dojazd
Gotówka
tel. 509 675 586
DZIECKO_W_KLODZKU_190x120.indd 1
2013-11-13 15:47:33
reklamA

Podobne dokumenty