Szanowny Pan Robert Perkowski Burmistrza Miasta Ząbki

Transkrypt

Szanowny Pan Robert Perkowski Burmistrza Miasta Ząbki
RADA MIASTA ZĄBKI
l
W
a
S
10
- °Jfn P°J ^9°
05-091 Ząbki
3IURO OBStUGI INTERESANTA
URZĘDU MIASTA ZĄBKI
Ząbki dn. 17 kwietnia 2009 r.
w P ( y n ę t o d n 2 0 KWL 2009
BR 0057 / 39/2009
Szanowny Pan
Robert Perkowski
Burmistrza Miasta Ząbki
Szanowny Panie,
Rozpoczął się okres wiosenny. Zrobiło się ciepło i roślinność budzi się do życia. Od
ilości zieleni i od tego jak o nią zadbamy zależy wygląd naszego miasta. Od ponad roku
posiadamy swoje służby porządkowe w postaci Straży Miejskiej. Czas więc zmobilizować
naszych stróżów prawa do egzekwowania przepisów dotyczących niszczenia zieleni
miejskiej. Proponuję zacząć od karania mandatami kierowców parkujących na trawnikach i
skwerach. Takich miejsc jest dużo w naszym mieście. Przypominam jednocześnie, że trawnik
lub skwer nie muszą znajdować się w planie zagospodarowania przestrzennego jako „zieleń
parkowa".
Podstawą do ukarania jest art. 144 §1 Kodeksu Wykroczeń:
„Art. 144. § 1. Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza
roślinność albo depcze trawnik lub zieleniec lub też dopuszcza do niszczenia ich przez
zwierzała znajdujące się pod jego nadzorem,
podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto usuwa, niszczy lub uszkadza drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne
lub ochronne albo żywopłot przydrożny,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § l lub 2 można orzec nawiązkę do
wysokości 500 złotych.
Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne
szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,
podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. "
dla publiczności,
Proszę o poważne podejście do tej kwestii.
PRZEWONICZĄCY
KOMISJI SPOŁECZNEJ
—. '
farcin Kubicki
a w

Podobne dokumenty