Moja umowa usługi WZÓR1

Transkrypt

Moja umowa usługi WZÓR1
UMOWA
§ 1.
Umowa zostaje zawarta w dniu .................. r. Pomiędzy ........................................................................................,
zwanym w dalszej części "Zleceniodawcą", a firmą VIDEO VISION, mieszczącą się przy ulicy Sikorskiego 20 w
Sulechowie , zwaną w dalszej części "Zleceniobiorcą".
§ 2.
Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi: VIDEOFILMOWANIA uroczystości Ślubu, Przyjęcia Weselnego
w dniu ....................................................................................................... .
§ 3.
Wszelkie informacje dotyczące osób, czasu, miejsc, oraz wymagań technicznych zawarte są w „Karcie
Informacyjnej Usługi”, którą Zleceniodawca zobowiązany jest wypełnić . Informacje te stanowią jedyną podstawę do
wykonania usługi. Za problemy wynikłe z błędnego lub nieprawidłowego podania danych Zleceniobiorca nie
odpowiada. „Karta Informacyjna Usługi” jest załącznikiem do tej umowy.
§ 4.
Zmiana daty usługi może się odbyć tylko w miarę możliwości / wolnego czasu / Zleceniobiorcy, bez
gwarancji jej wykonania.
§ 5.
Zleceniodawca nie ma prawa zgodnie z ustawą o prawie autorskim do kopiowania nagrania oryginalnego a
także jego kopii. Prawa autorskie należą do Zleceniobiorcy. Dalsze przekazanie tych praw może być przedmiotem
odrębnych ustaleń.
§ 6.
Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za awarie sprzętu technicznego niezawinione i niemożliwe do
przewidzenia /działanie siły wyższej np.: ulewny deszcz, silny mróz itp./ przez Zleceniobiorcę. Żadne odszkodowania z
tego tytułu nie będą udzielane.
§ 7.
Zleceniodawca wyraża / nie wyraża zgodę/y na wykorzystywanie materiałów wykonanych na jego zlecenie
przez zleceniobiorcę w celach marketingowych i reklamowych .
§ 8.
Strony ustaliły wartość usługi na kwotę: .......................... PLN.
W tym wpłacono zaliczkę na poczet wykonanej usługi w wysokości: .......................... PLN.
W przypadku rezygnacji Zleceniodawcy z części lub całości usług kwota zaliczki nie podlega zwrotowi.
Dane techniczne usługi :
- Ilość kopii : .................... szt. DVD .
- kopie dodatkowe : DVD - ....................... PLN/szt.
- Uwagi .Usługa: Ślub, Wesele, plener video.
§ 9.
Strony własnoręcznym podpisem zaświadczają, że wszystkie paragrafy tej umowy są dla nich jasne
i zrozumiałe i zobowiązują się do ich przestrzegania. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
po jednej dla każdej ze stron.
....................................................
Podpis Zleceniodawcy
....................................................
Podpis Zleceniobiorcy

Podobne dokumenty