Więcej w formacie PDF

Komentarze

Transkrypt

Więcej w formacie PDF
2008-03-29
Ważne wydarzenia minionego tygodnia
Spis treści
Stany Zjednoczone
Strefa EURO
Japonia
Wielka Brytania
Szwajcaria
Kanada
Australia
Nowa Zelandia
Polska
Rynek dł
ugu i stopy procentowej
Autorskie wskaźniki i indeksy
Tabele ekonomiczne
2
5
6
8
9
9
9
9
10
11
14
31
 Ostate czna we ryfikacja dynamik i PKB w USA w
4Q 2007 roku, 0,6%
 RPP podniosł
a stopę procentową do poziomu
5,75%
 Lutowa dynam ika sprze daży de taliczne j w Polsce
23,8%
 Lutowy poziom be zrobocia w Polsce 11,5%
 Sprzedaż de taliczna w Kanadzie w ujęciu
mie sięcznym za styczeń1,50%
 Lutowy bilans handlowy w Nowe j Ze landii 258
mln NZD
 Dynamika PKB w Nowe j Ze landii w 4Q 2007
1,00% q/q i 3,70% y/y
 Stopa bezrobocia w Japonii zwiększył
a sięz lutym
z poziomu 3,80% do poziomu 3,90%
 Lutowa inflacja CPI w Japonii 1,00%
 Dynamika PKB w 4Q w W ie lkie j Brytanii 0,60%
q/q i 2,80% y/y
Ważne wydarzenia nowego tygodnia
Raporty przygotowują
Dariusz Zając
(J, UK, CH, CDN, AUS, NZ, indeksy, towary)
Andrzej Stefaniak
(USA, EU, PLN, rynek dł
ugu)
 31 marze c – PKB m /m w Kanadzie , prognoza
0,50% wobe c -0,70%
 1 k wie cień – bezrobocie w Niem cze ch, prognoza
7,9% wobe c 8,00%
 1 k wie cie ń– bezrobocie w Eurolandzie , prognoza
7,1% wobe c 7,1%
 2 k wie cień – inflacja PPI w Eurolandzie za luty,
prognoza 5,20% wobe c 4,9%
 3 k wie cień – sprze dażde taliczna w Eurolandzie
za luty, prognoza 0,0% wobe c -0,1%
 4 k wie cień – sprze dażde taliczna w Australii za
luty, prognoza 0,3% wobe c 0,0%
 4 k wie cie ń– inflacja CPI w Szwajcarii za marze c,
prognoza 2,5% wobe c 2,4%
 4 k wie cie ń – stopa bezrobocia w Kanadzie za
marze c, prognoza 5,8% wobe c 5,8%
 4 k wie cie ń– stopa bezrobocia w USA za marze c,
prognoza 5,00% wobe c 4,8%
1
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Stany Zjednoczone
Ostatni tydzień nie przynosi większej ilości
danych makroekonomicznych. Najważniejszą
publikacją był
a ostatnia weryfikacja danych o
dynamice wzrostu PKB w USA w IV kwartale
2007 roku, która okazał
a siędokł
adnie +0,6%
taka sama jak prognoza +0,6 %.
Oraz wskaźnik zaufania konsumentów za
marzec 64,5 pkt, prognoza 75,0 pkt, w lutym
75,0 pkt
Szczególnie te ostatnie dane okazał
y siębardzo
sł
abe co oznacza, że inwestorzy zdyskontowali
jużfakt, że dynamika wzrostu gospodarka USA
w I kwartale 2008 roku przyjmie wartoś
ci
ujemne.
Dane był
y jużznane i nie miał
y znaczenia dla
inwestorów, którzy jużwcześniej je cał
kowicie
zdyskontowali.
Sł
absze od prognoz był
y także dane o dynamice
wzrostu zamówień na dobra trwał
ego uż
ytku
+3,0 %, prognoza +5,5 %, w styczniu +5,0 %.
Inwestorzy poznali także raporty na temat
zaufania konsumentów. Pierwszy z nich to
weryfikacja marcowego wskaźnika optymizmu
konsumentów, który okazałsięniższy 69,5 pkt
od prognoz 71,0 pkt, wcześniej 70,5 pkt
Cotygodniowy raport z amerykańskiego rynku
pracy okazałsię tylko nieco gorszy 366k, od
prognoz 360k, lecz mniejszy niż dane tydzień
wcześniej 378k.
2
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Dane z rynku pracy okazał
y sięznów osiągać
wartości ponad średnią dlatego dane z rynku
pracy za marzec prawdopodobnie będąsł
abe.
Na końcu dane z rynku nieruchomości.
Sprzedażnowych domów okazał
a sięw lutym
nieco lepsza 590k, od prognoz 575k, ale
pozostał
a na poziomie ze stycznia 588k
Natomiast bardzo pozytywnie zaskoczył
y dane
o sprzedaż
y domów na rynku wtórnym, która
był
a wyższa 5030k, nie tylko od prognoz
4850k, ale takż
e od danych za styczeń4890k
Dane był
y zaskoczeniem co oznacza, ż
e w
kolejnych
miesiącach
należy
je
bacznie
obserwować ponieważ mogą one potwierdzać
hipotezęo oż
ywieniu na rynku nieruchomości.
W nadchodzącym tygodniu kluczowe będądane
z rynku pracy za marzec. Prognozy zapowiadają
wzrost poziomu bezrobocia do 5,0 %, w lutym
4,8 %
Oraz
zmianę zatrudnienia
w
sektorze
pozarolniczym prognoza -40k, w lutym -63k.
3
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Wcześniej inwestorzy poznają wskaźnik ADP
Employment prognoza -23k, w lutym -23k.
Oraz sektor przemysł
owy prognoza 48,2 pkt, w
lutym 48,3 pkt.
Cotygodniowe dane z rynku pracy był
y gorsze
od średniej dlatego należ
y oczekiwać, ż
e dane
za marzec równieżbędągorsze od prognoz.
Jeśli dane pokazał
yby wzrost nad poziom 50
pkt, będąodebrane jako korzystne dla Dolara a
przede wszystkim dla rynku akcji.
Kolejne ciekawe dane to marcowe odczyty
wskaźników ISM. Sektor usł
ug, prognoza 49,2
pkt, w lutym 49,3 pkt
C iekawy będzie takż
e odczyt wskaźnika Chicago
PMI, prognoza 46,7 pkt, w lutym 44,5 pkt.
4
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W nadchodzącym tygodniu najciekawsze będą
dane o poziomie bezrobocia w lutym, prognoza
7,1 %, w styczniu 7,0 %.
Dane te są
ciekawe ponieważ ostatnie
miesiące przyniosł
y dynamiczny jego spadek.
Inwestorzy poznają takż
e lutową dynamikę
wzrostu zamówień fabrycznych, prognoza
+9,0 %, w styczniu +8,0 %.
Bardzo wysokie odczyty to gł
ównie
poziomu niskiej bazy sprzed roku.
efekt
Strefa EURO
W ubiegł
ym tygodniu nie był
o zbyt wielu
ważnych danych z Eurolandu.
Dane o sprzedaży detaliczne za luty prognoza
0,0 %, w styczniu -0,1 %
Będąciekawe o tyle o ile w ostatnich miesiącach
dał
o się zauważyć dynamiczny spadek tego
wskaźnika.
Inwestorzy otrzymają takż
e marcowy odczyt
inflacji CPI, prognoza 3,3 %, w lutym 3,3 %.
5
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Oraz inflacje PPI za ten miesiąc, prognoza 5,2
%, w lutym 4,9 %.
Oraz sektora przemysł
owego prognoza 52,0 pkt,
w lutym 52,3 pkt.
Należy także uważnie obserwować marcowe
odczyty wskaźników PMI; sektora usł
ug
prognoza 51,7 pkt, w lutym 52,3 pkt
Japonia
Coraz gorsze dane napł
ywają z bilansu
handlowego. Spowodowane jest to gł
ównie
sł
abym eksportem do USA (spadek o 6,00%).
Nadwyż
ka w bilansie spadł
a w styczniu do
poziomu 0,8 bln jenów.
6
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Problemem dla eksportu japońskiego może
byćw tej chwili silna waluta japońska oraz
problemy w gospodarce w USA.
Nieznacznie wzrosł
a stopa bezrobocia w
lutym z poziomu 3,80% na 3,90%.
Zobaczymy, czy w następnym miesiącu inflacja
będzie coraz większa. Jeśli tak, spodziewajmy
się, ż
e BoJ może podnieśćstopęprocentowądo
poziomu 1,00%. Jedyną przeszkodą może
okazaćsięznaczne umocnienie jena w ostatnim
miesiącu gł
ównie do USD.
Póki co jednak, bezrobocie utrzymuje się na
stabilnym poziomie i nie widać oznak zmian
tego trendu bocznego.
Inflacja
wzrost
wzrost
rocznej
Tokyo CPI za marzec wskazuje dalszy
inflacji. W skali miesięcznej i rocznej
cen wyniósł0,60%. W lutym w skali
wzrost wyniósł0,40%.
Bardzo istotne dane napł
ynęł
y ostatniego dnia
tygodnia – dotyczył
y inflacji konsumentów C PI
w lutym. Inflacja w ujęciu m/m spadł
a o
0,20%. W skali rocznej jednak wzrosł
a do
poziomu 1,00%.
7
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Wielka Brytania
Zgodnie z prognozami banku centralnego w 4Q
2007 doszł
o już do lekkiego spowolnienia
gospodarczego. Pamiętajmy, że w 2008
spowolnienie ma być większe. W ujęciu
kwartalnym gospodarka rosł
a w tempie 0,60%
a ujęciu rocznym 2,80%.
Sprzedażdetaliczna w ujęciu rocznym wzrosł
a
w porównaniu do analogicznego okresu (luty)
wyniosł
a 3,10%. W porównaniu do stycznia
(gdzie wzrost wynosił 1,30%) wzrost jest
istotny.
8
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Australia
W tym tygodniu nie był
o istotnych danych z
Australii.
Nowa Zelandia
Nieco
lepsze
dane
dotyczące
bilansu
handlowego na pewno poprawiają nastroje
inwestorów. Eksport wzrósłażo 30,3% (y/y) i
jest to wynik nadzwyczaj rekordowy. Import w
tym samym czasie wzrósł o 16,1% (y/y).
Nadwyż
ka w bilansie handlowym wyniosł
a
natomiast w lutym 258 mln NZD.
Szwajcaria
W tym tygodniu nie był
o istotnych danych ze
Szwajcarii.
Kanada
Bardzo dobre styczniowe dane dotyczące
sprzedaż
y detalicznej świadczą o tym, że
konsumenci chętnie dokonujązakupów a to z
kolei napędza produkcjękrajowąoraz import.
Sprzedaż detaliczna w ujęciu miesięcznym
wzrosł
a w
styczniu
o 1,50%
wobec
spodziewanego wzrostu o 0,90%.
Kolejne
dane
dotyczył
y
wzrostu
gospodarczego w 4Q. Dane bardzo dobre.
9
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W ujęciu kwartalnym wzrost wyniósł
1,00%
natomiast
rocznie
3,70%.
Analitycy
prognozowali
odpowiednio
0,80% i 3,40%.
Wyższy poziom stóp procentowych sugeruje
wzrost atrakcyjności aktywów denominowanych
w PLN.
Największym zaskoczeniem był
y natomiast dane
o sprzedaż
y detalicznej w lutym 23,8 %,
prognoza 19,0 %, w styczniu 20,9 %
Zapowiada się, że 1Q 2008 będzie równie
udany mając na uwadze rosnący eksport. Jeśli
tak będzie, to znak, ż
e nie zawsze wysokie
stopy
procentowe
idą w
parze
ze
spowolnieniem gospodarczym.
Polska
Najmniej ciekawą publikacją był
y dane o
lutowym poziomie bezrobocia w Polsce, które
okazał
y się 11,5 %, prognoza 11,7 %, w
styczniu 11,7 %.
W ostatnim tygodniu inwestorzy oczekiwali na
decyzję RPP w sprawie stóp procentowych.
Prognozy zakł
adał
y podwyżkę o kolejne 25
punktów bazowych i dokł
adnie tak sięstał
o.
10
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Rynek dł
ugu i stopy procentowej
Na cał
ej dł
ugości krzywej
przynosi wzrost.
ostatni tydzień
Największy wzrost miałmiejsce na bliskiej
krzywej, tam gdzie tydzień temu doszł
o do
mocnych spadków.
Bliskość ostatnich wsparć przynosi odbicie.
Odbicie jest szansą na większą korektę
wzrostową jednak w najbliższych dniach
powinno być ono potwierdzone kolejnym
wzrostem.
11
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy wzrostu
stóp procentowych do poziomu 4,25 %.
Na polskim rynku dł
ugu ostatni tydzień
przynosi lekki spadek chociaż na wykresach
tygodniowych
widać świecę z
biał
ym
korpusem.
Na
rynku
przyszł
ej
stopy
procentowej
obserwowane sąnastępujące zjawiska.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek
spodziewa sięspadku poziomu stóp do 2,00 %.
Oczekiwany jest spadek atrakcyjności aktywów
denominowanych w Usd.
12
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy co
najmniej
jeszcze
dwie
podwyż
ki
stóp
procentowych z 0,50 % do 1,00 %.
Oczekiwany jest wzrost atrakcyjności aktywów
denominowanych w Jenach i kontynuacja
zamykania pozycji typu carry trade.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek
oczekuje utrzymania stóp na poziomie 2,75
%.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek
spodziewa sięutrzymania stóp na poziomie 5,25
%.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy co
najmniej
jeszcze
dwóch
podwyż
ek stóp
procentowych z 7,25 % do 7,75 %. Oczekiwany
jest
wzrost
atrakcyjności
aktywów
denominowanych w Aud. To waluta, na której
trwaćbędzie proces carry trade.
13
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy co
najmniej jeszcze dwóch podwyż
ek stóp
procentowych z 8,25 % do 8,75 %.
Oczekiwany jest wzrost atrakcyjności aktywów
denominowanych w Nzd. To waluta, na której
trwaćbędzie proces carry trade.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy co
najmniej
jeszcze
trzech
podwyżek
stóp
procentowych z 5,50 % do 6,25 %. Oczekiwany
jest mocny wzrost atrakcyjności aktywów
denominowanych w Pln. To waluta, na której
trwaćbędzie proces carry trade.
Autorskie wskaźniki i inde ksy
(aktualizacja 01.03.2008)
W dziale tym zamieszczać będziemy wszelkie
wskaźniki czy indeksy których autorami
jesteś
my my sami. Mogą to być zarówno
wskaźniki oraz indeksy oparte na cenach jednak
w gł
ównej mierze skupiać się będziemy na
indeksach
bądź
wskaź
nikach
makroekonomicznych.
Na
dobry
początek
przedstawimy indeksy walutowe, które pokazują
sił
ę danej waluty. Nazwaliśmy je dlatego
Currency Strenght Index.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek
spodziewa się utrzymania stóp na poziomie
3,50 %. Oczekiwany jest spadek atrakcyjności
aktywów denominowanych w C ad.
USD Index
14
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: EUR/USD, USD/JPY, USD/C HF,
GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD przy czym
każda z par posiada taką samą wagę. Widać
wyraźnie, ż
e wartośćdolara drastycznie spadł
a
w latach 2001-2007. Obecnie obserwujemy,
że trend ten może ulec zmianie.
W ostatnim okresie nastąpił
y także duże
wahania na indeksie w ujęciu m/m co
wskazuje na to, ż
e dolar amerykański stałsię
obiektem wzmożonej wymiany.
EUR Index
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/C HF,
EUR/GBP, EUR/CAD, EUR/AUD przy czym każda
z par posiada takąsamąwagę. Widaćwyraźnie,
że wartość EUR drastycznie wzrasta w latach
2001-2007. Jeżeli osł
abienie EUR nadal będzie
następował
o tak jak miał
o to miejsce choćby w
grudniu, to będzie to potwierdzenie wskazań
indeksu USD – dł
ugoterminowy trend na
walutach zaczyna sięzmieniać.
15
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W przeciwieństwie do USD, tutaj mamy do
czynienia z mał
a amplitudą wahań cen
indeksu.
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: GBP/USD, EUR/GBP, GBP/C HF,
GBP/JPY, GBP/C AD, AUD/GBP przy czym każda
z par posiada takąsamąwagę. Widaćwyraźnie,
że wartość GBP spada. Biorąc pod uwagę
zał
ożenia analizy technicznej można spodziewać
się tu także korekty do poziomów 2,50 na
indeksie, co oczywiś
cie pozwolił
oby znacznie
umocnićUSD.
GBP Index
16
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Tą zmianę nastawienia widać wyraźnie na
zmianach procentowych ujętych rok do roku.
JPY Index
W zmianach rocznych widaćwyraźnie, że coraz
silniej przebijamy poziom 0,00. Kolejna oznaka,
że do zmian nastawienia na rynku moż
e dojś
ć
bardzo szybko.
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: USD/JPY, GBP/JPY, C HF/JPY,
EUR/JPY, CAD/JPY, AUD/JPY przy czym każ
da
z par posiada taką samą wagę. Carry trade
dział
a bardzo mocno od 2000 roku. Generalnie
nie ma na razie oznak zmiany tego
nastawienia jednak na indeksie obserwujemy
lekkie zatrzymanie.
CHF Index
17
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: USD/C HF, GBP/C HF, C HF/JPY,
EUR/C HF, CAD/C HF, AUD/C HF przy czym
każda z par posiada takąsamąwagę. Pomimo,
że C HF umacnia się gł
ównie na parze z USD
(poprzez globalne osł
abienie dolara) to na
takich parach jak AUD/C HF czy GBP/C HF frank
traci na wartości – podobnie jak ma to miejsce
na parach z jenem dział
a tutaj strategia carry
trade. Ostatnio widaćjednak, ż
e C HF odrabia
na wartoś
ci i ma to odbicie w wartości naszego
indeksu.
CAD Index
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: USD/CAD, GBP/CAD, CAD/JPY,
EUR/C AD, C AD/C HF, AUD/CAD przy czym każda
z par posiada taką samą wagę. Grudzień i
styczeń nie był
y najlepszymi miesiącami dla
kanadyjskiego dolara. Doszł
o na wielu parach
do korekty a zwł
aszcza do osł
abienia się
względem USD.
18
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: AUD/USD, AUD/JPY, AUD/C HF,
GBP/AUD, AUD/CAD, EUR/AUD przy czym każda
z par posiada takąsamąwagę. Widaćwyraźnie,
że technicznie trend na dolarze australijskim
może ulec zmianie lub większej korekcie.
O ile zmiany y/y jeszcze tego nie pokazują, to
sam indeks i naniesiona na nim średnia
wskazująna możliwośćzmiany nastawienia do
waluty
kanadyjskiej
–
co
oznacza
dł
ugoterminowąsprzedażtej waluty.
AUD Index
19
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Na podstawie danych publikowanych przez
banki centralne
najważniejszych państw
świata został
y stworzone prognozy realnej
stopy procentowej. Realna stopa procentowa
obejmuje
obecną cenę pieniądza
oraz
oczekiwania odnośnie przyszł
ej inflacji dla
okresu rok w przód, przedstawione w trzech
formach;
a) krótkoterminowa stopa procentowa minus
projekcja inflacji,
b) rynkowa stopa procentowa minus projekcja
inflacji,
c) różnica między a) i b) nazwana spreadem.
Poniżej znajdują się wykresy realnych stóp
procentowych na luty:
20
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Poniżej znajdująsięróżnice w realnych stopach
procentowych najważniejszych walut świata
ujęte w formie par walutowych. Ujęcie to
21
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
pozwala ocenić, która waluta ma większe
fundamentalne szanse umocnićsię względem
drugiej będącej z nią w crossie walutowym.
Różnice realnych stóp procentowych został
y
przedstawione dokł
adnie wedł
ug schematu
opisanego wyżej.
Interpretacja; przykł
ad EUR/USD
(EURO
waluta bazowa, USD waluta kwotowana)
Lewa skala wyraża procentowąróżnicęmiędzy
realnymi
stopami
procentowymi
walut
budujących cross walutowy. Wartości dodatnie
dział
ają na korzyś
ćwaluty bazowej, wartości
ujemne
dział
ają
na
korzyść waluty
kwotowanej. Jeśli b) jest dodatnie i rośnie
sugeruje to zdecydowany wzrost atrakcyjności
waluty bazowej a tym samym możliwość
dalszej jej aprecjacji w perspektywie kolejnego
roku. Jeśli b) jest ujemne i spada sugeruje to
zdecydowany wzrost atrakcyjności waluty
kwotowanym a tym samym możliwośćdalszej
jej aprecjacji w perspektywie kolejnego roku.
Różnica spreadu c) może byćinterpretowana
bardziej krótkoterminowo; jeśli c) jest
dodatnie i rośnie sugeruje to bardzo
prawdopodobny wzrost atrakcyjnoś
ci waluty
bazowej a tym samym możliwośćjej aprecjacji
w perspektywie kilku najbliższych miesięcy.
Jeśli c) jest ujemne i spada sugeruje to bardzo
prawdopodobny wzrost atrakcyjnoś
ci waluty
kwotowanej a tym samym możliwość jej
aprecjacji w perspektywie kilku najbliższych
miesięcy.
Prawdopodobne są wzrosty na Aud/jpy. Proces
Carry trade trwa.
Prawdopodobne sąwzrosty na Aud/usd.
Należy pamiętać, że im większe odchylenie
poziom realnej stopy procentowej od poziomu
0 tym większe prawdopodobieństwo silnej
aprecjacji; przy dodatniej - waluty bazowej,
przy ujemnej – waluty kwotowanej.
22
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/gbp.
Prawdopodobna jest stabilizacja na C hf/jpy.
Prawdopodobna jest stabilizacja na Eur/jpy.
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/chf.
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/usd.
23
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobna jest stabilizacja na Gbp/usd.
Prawdopodobne sąspadki na Gbp/chf.
Prawdopodobna jest stabilizacja na Usd/cad.
Prawdopodobne sąspadki na Gbp/jpy.
Prawdopodobne sąspadki na Usd/chf.
24
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobne sąspadki na Usd/pln.
Poniżej znajdująsięróżnice w realnych stopach
procentowych najważniejszych walut świata
ujęte w formie par walutowych. Ujęcie to
pozwala ocenić, która waluta ma większe
fundamentalne szanse umocnić się względem
drugiej będącej z nią w crossie walutowym.
Różnice realnych stóp procentowych został
y
przedstawione dokł
adnie wedł
ug schematu
opisanego wyżej.
Interpretacja; przykł
ad EUR/USD (EURO waluta
bazowa, USD waluta kwotowana)
Prawdopodobne sąspadki na Usd/jpy.
Prawdopodobne sąspadki na Eur/pln.
Lewa skala wyraża procentową różnicę między
realnymi
stopami
procentowymi
walut
budujących cross walutowy. Wartości dodatnie
dział
ają na korzyść waluty bazowej, wartoś
ci
ujemne dział
ająna korzyśćwaluty kwotowanej.
Jeśli b) jest dodatnie i rośnie sugeruje to
zdecydowany
wzrost
atrakcyjności
waluty
bazowej a tym samym możliwość dalszej jej
aprecjacji w perspektywie kolejnego roku. Jeśli
b) jest ujemne i spada sugeruje to zdecydowany
wzrost atrakcyjności waluty kwotowanym a tym
samym możliwoś
ć dalszej jej aprecjacji w
perspektywie kolejnego roku.
Różnica spreadu c) moż
e być interpretowana
bardziej krótkoterminowo; jeśli c) jest dodatnie
i rośnie sugeruje to bardzo prawdopodobny
wzrost atrakcyjnoś
ci waluty bazowej a tym
samym możliwoś
ćjej aprecjacji w perspektywie
kilku najbliższych miesięcy. Jeśli c) jest ujemne
i spada sugeruje to bardzo prawdopodobny
wzrost atrakcyjności waluty kwotowanej a tym
samym możliwoś
ćjej aprecjacji w perspektywie
kilku najbliższych miesięcy.
Należy pamiętać, że im większe odchylenie
poziom realnej stopy procentowej od poziomu 0
tym
większe
prawdopodobieństwo
silnej
aprecjacji; przy dodatniej - waluty bazowej,
przy ujemnej – waluty kwotowanej.
25
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobne sąwzrosty na Aud/jpy. Proces
Carry trade trwa.
Prawdopodobna jest stabilizacja na C hf/jpy.
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/chf.
Prawdopodobne sąwzrosty na Aud/usd.
26
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/gbp.
Prawdopodobne sąspadki na Gbp/chf.
Prawdopodobna jest stabilizacja na Eur/jpy.
Prawdopodobne sąspadki na Gbp/jpy.
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/usd.
27
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobna jest stabilizacja na Gbp/usd.
Prawdopodobne sąspadki na Usd/jpy.
Prawdopodobna jest stabilizacja na Usd/cad.
Prawdopodobne sąspadki na Eur/pln.
Prawdopodobne sąspadki na Usd/chf.
28
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobne sąspadki na Usd/pln.
Poniżej znajdują się tabele z wyliczonymi
kursami poszczególnych par walutowych
względem parytetu sił
y nabywczej oraz
odchyleniem obecnej wartości od parytetu.
Tabele został
y wzorowane na BigMac Prices
stworzonych przez magazyn The Economist.
Przy cenach hamburgera BigMac z lipca 2007
roku oraz aktualnych kursach par walutowych.
Hamburger BigMac jest produktem globalnym,
czyli jest dostępny na cał
ym świecie, jest
standaryzowany co oznacza, że na cał
ym
świecie jest on taki sam, jego cena jest taka
sama w każdej części danego kraju oraz jest
on produktem zawierającym w sobie różne
skł
adniki, a koszty stał
e i koszty zmienne,
które z kolei są różne dla każdego państwa
pozwalają porównać sił
ę nabywczą walut
różnych państw.
Jak interpretowaćtabele?
USD/PLN
USD – waluta bazowa
stronie uł
amka)
Zakł
adając, ż
e kursy będą dążyć do punktu
równowagi należ
y oczekiwać albo wzrostu
wartości Zł
otego (spadków USD/PLN), albo
spadku cen hamburgera BigMac w USA. Jako ż
e
bardziej prawdopodobny jest spadek Usd/pln niż
spadek cen hamburgera BigMac w USA należ
y
zał
oż
yć, ż
e Zł
oty będzie sięumacniał
.
Dodatnie
odchylenia
kursu
wedł
ug
sił
y
nabywczej oznaczają, ż
e w dł
ugim terminie
należ
y oczekiwaćspadków danej pary.
Ujemne odchylenia kursu wedł
ug sił
y nabywczej
oznaczają, ż
e w dł
ugim terminie należ
y
oczekiwaćwzrostów danej pary.
Najw ażniejsze pary PLN
Kurs w g sił
y
Obecny kurs nabywczej
CHF/PLN
EUR/PLN
GBP/PLN
USD/PLN
koszyk PLN
(waluta po lewej
Wartość USD/PLN po uwzględnieniu
nabywczej wynosi 2,0245.
sił
y
Przyrównując aktualną wartoś
ć USD/PLN
2,4100 do wartości USD/PLN po uwzględnieniu
sił
y nabywczej wychodzi, że Dolar jest
przewartościowany względem Zł
otego o 16,11
%.
1,0952
2,2549
3,4673
2,0235
2,1392
50,78%
36,96%
26,91%
16,11%
28,56%
Najpopularniejsze pary w alutow e
Kurs w g
sił
y
Obecny kurs nabywczej
PLN – waluta kwotowana (waluta po prawej
stronie uł
amka)
Jeśli za 1 Dolara trzeba zapł
acić 2,41 PLN
(USD/PLN 2,41) to przy cenie za hamburgera
BigMac 3,41 Usd w USA i 6,90 PLN w Polsce
można
wyliczyć wartość USD/PLN
z
uwzględnieniem sił
y nabywczej.
2,2251
3,5770
4,7437
2,4120
2,9945
CHF/JPY
EUR/JPY
GBP/JPY
EUR/USD
USD/JPY
AUD/JPY
EUR/GBP
GBP/USD
GBP/CA D
AUD/USD
USD/CA D
GBP/CHF
USD/CHF
98,83
158,87
210,69
1,4830
107,13
98,77
0,7541
1,9667
1,9923
0,9220
1,0130
2,1319
1,0840
44,44
91,50
140,70
1,1144
82,11
81,16
0,6503
1,7136
1,9497
0,9884
1,1378
3,1658
1,8475
55,03%
42,41%
33,22%
24,86%
23,35%
17,83%
13,76%
12,87%
2,13%
-7,20%
-12,32%
-48,50%
-70,43%
PARY WALUTOWE NAJBARDZIEJ NARAŻONE na SPADKI
29
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
EUR/CNY
CHF/JPY
USD/CNY
EUR/RUB
CHF/PLN
USD/UA H
SEK/PLN
EUR/JPY
EUR/SKK
USD/RUB
EUR/PLN
GBP/JPY
EUR/CZK
EUR/A UD
koszyk
PLN
GBP/PLN
EUR/HUF
index PLN
EUR/USD
USD/JPY
USD/SKK
GBP/A UD
AUD/JPY
USD/LTL
USD/PLN
EUR/CA D
HUF/PLN
EUR/GBP
GBP/USD
CZK/PLN
NZ D/USD
USD/CZK
GBP/CA D
USD/HUF
Obecny
Kurs w g sił
y
kurs
nabywczej
10,5987
3,5948
98,83
44,44
7,1468
3,2258
36,2505
16,9935
2,2251
1,0952
5,1299
2,7126
0,3841
0,2091
158,87
91,50
32,9523
20,0327
24,4440
15,2493
3,5770
2,2549
210,69
140,70
25,0316
17,2876
1,6085
1,1275
66,08%
55,03%
54,86%
53,12%
50,78%
47,12%
45,56%
42,41%
39,21%
37,62%
36,96%
33,22%
30,94%
29,90%
2,9945
4,7437
265,3829
3,0418
1,4830
2,1392
3,4673
196,0784
2,2610
1,1144
28,56%
26,91%
26,11%
25,67%
24,86%
107,13
22,2200
2,1331
98,77
2,3378
2,4120
1,5023
1,3479
0,7541
1,9667
14,2899
0,8082
16,8790
1,9923
178,9500
82,11
17,9765
1,7337
81,16
1,9355
2,0235
1,2680
1,1500
0,6503
1,7136
13,0435
0,7413
15,5132
1,9497
175,9531
23,35%
19,10%
18,72%
17,83%
17,21%
16,11%
15,60%
14,68%
13,76%
12,87%
8,72%
8,28%
8,09%
2,13%
1,67%
PARY
WALUTOWE
NAJBARDZIEJ
NARAŻONE na
WZROSTY
CNY/PLN
AUD/CHF
USD/CHF
Obecny
kurs
Kurs w g sił
y nabywczej
0,3375
0,6273
-85,86%
0,9994
1,8261
-82,71%
1,0840
1,8475
-70,43%
UAH/PLN
USD/SEK
GBP/CHF
RUB/PLN
EUR/CHF
AUD/CA D
AUD/NZ D
USD/TRY
USD/CA D
JPY/PLN
0,4702
6,2796
2,1319
9,8675
1,6076
0,9340
1,1408
1,2130
1,0130
2,2515
0,7459
9,6774
3,1658
13,2692
2,0588
1,1246
1,3333
1,3930
1,1378
2,4643
-58,65%
-54,11%
-48,50%
-34,47%
-28,07%
-20,41%
-16,88%
-14,84%
-12,32%
-9,45%
index PLN
(krajów
rozw ijających
się)
AUD/USD
NZ D/GBP
SKK/PLN
LTL/PLN
3,4797
0,9220
0,4109
0,1086
1,0317
3,7754
0,9884
0,4326
0,1126
1,0455
-8,50%
-7,20%
-5,27%
-3,69%
-1,33%
Legenda:
USD - dolar amerykański
EUR - euro
JPY - jen japoński
CHF - frank szwajcarski
GBP - funt brytyjski
CAD - dolar kanadyjski
AUD - dolar australijski
PLN - polski zł
oty
CNY - chiński juan
RUB - rosyjski rubel
UAH - ukraińska hryw na
SEK - szew dzka korona
SKK - sł
ow acka korona
CZK - czeska korona
HUF- w ęgierski forint
LTL - litw eski lit
NZ D - now ozelandzki dolar
TRY - turecka lira
koszyk PLN - skł
ada sięz USDPLN i EURPLN
index PLN - skł
ada sięz USDPLN, EURPLN, GBPPLN,
CHFPLN i JPY PLN
index PLN (krajów rozwijających się) - skł
ada się
z CNY PLN, CZKPLN, HUFPLN, LTLPLN, SKKPLN,
RUBPLN, UAHPLN
30
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W tym tygodniu
Niedziela, 30.03.2008
GMT
-21:45
Ccy
AUD
NZD
23:15
23:30
23:30
23:50
23:50
JPY
AUD
AUD
JPY
JPY
Ev ents
HIA New Home Sales (MoM) (FEB)
Building Permits (MoM) (FEB)
Nomura/JMMA Manufacturing Purchasing Manager
Index (MAR)
TD Securities Inflation (MoM) (MAR)
TD Securities Inflation (YoY) (MAR)
Industrial Production (MoM) (FEB P)
Industrial Production (YoY) (FEB P)
Consensus
Previous
-11.3%
-3.3%
----2.0%
2.9%
50.8
0.3%
4.0%
-2.2%
2.2%
Consensus
1.1%
16.2%
0.6%
----1.0%
1.203M
--0.5%
4.9%
Previous
1.1%
16.4%
1.0%
8.9%
-43.9
8.7%
-5.7%
1.187M
-2.5%
-0.5%
4.9%
-0.5%
5.2%
11.5%
11.5%
0.5%
-0.4%
5.2%
11.5%
11.8%
0.6%
--
--
3.3%
3.2%
0.3%
0.2%
3.1%
2.9%
1.3%
0.1%
3.3%
0.70
3.1%
0.72
Poniedział
ek, 31.03.2008
GMT
00:30
00:30
01:30
02:00
03:00
04:00
05:00
05:00
05:00
05:45
06:45
06:45
Ccy
AUD
AUD
JPY
NZD
NZD
JPY
JPY
JPY
JPY
CHF
EUR
EUR
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:30
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
09:00
EUR
09:00
EUR
09:00
EUR
09:00
EUR
09:00
EUR
09:00
09:00
EUR
EUR
Ev ents
Private Sector Credit (MoM) (FEB)
Private Sector Credit (YoY) (FEB)
Labor Cash Earnings (YoY) (FEB)
Money Supply M3 (YoY) (FEB)
NBNZ Business Confidence (MAR)
Vehicle Production (YoY) (FEB)
Housing Starts (YoY) (FEB)
Annualized Housing Starts (FEB)
Construction Orders (YoY) (FEB)
SECO 2008 Economic Forecasts (MAR)
France Producer Prices (MoM) (FEB)
France Producer Prices (YoY) (FEB)
European Central Bank Council Member Liikanen
Speaks in Helsinki
Italy Producer Price Index (MoM) (FEB)
Italy Producer Price Index (YoY) (FEB)
Euro Zone M3 s.a. (YoY) (FEB)
Euro Zone M3 s.a. (3MoY) (FEB)
Index of Services (3Mo3M) (JAN)
ECB's Quaden Attends Annual General Meeting in
Brussels
Euro Zone Consumer Price Index Estimate (YoY)
(MAR)
Italy Consumer Price Index (NIC incl. tobacco) (MoM)
(MAR P)
Italy Consumer Price Index (NIC incl. tobacco) (YoY)
(MAR P)
Italy Consumer Price Index - EU Harmonized (MoM)
(MAR P)
Italy Consumer Price Index - EU Harmonized (YoY)
(MAR P)
Euro Zone Business Climate Indicator (MAR)
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
E-mail: [email protected] gt.com.pl
31
09:00
09:00
09:00
09:00
12:30
13:45
14:00
16:00
22:30
23:50
23:50
23:50
23:50
23:50
EUR
EUR
EUR
EUR
CAD
USD
USD
USD
AUD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
Euro Zone Consumer Confidence (MAR)
Euro Zone Economic Confidence (MAR)
Euro Zone Industrial Confidence (MAR)
Euro Zone Services Confidence (MAR)
Gross Domestic Product (MoM) (JAN)
Chicago Purchasing Manager (MAR)
NAPM-Milwaukee (MAR)
Fed's Yellen Speaks in San Francisco on Foreclosures
AiG Performance of Mfg Index (MAR)
Tankan Large Manufacturers Index (1Q)
Tankan Large Manufacturers Outlook (1Q)
Tankan Non-Manufacturing (1Q)
Tankan Non-Manufacturing Outlook (1Q)
Tankan Large All Industrial Capex (1Q)
-12
100.0
1
10
0.5%
46.5
---13
9
12
10
0.1%
-12
100.1
0
10
-0.7%
44.5
53
-51.4
19
15
16
15
10.5%
Consensus
15.3M
11.7M
7.25%
-7.5%
0.5%
-0.3%
60.0
Previous
15.3M
11.7M
7.25%
0.1%
7.6%
1.6%
0.6%
60.5
50.2
50.6
52
7.9%
-45K
52
8.0%
-75K
54.9
54.9
52
-2.1%
51.0
7.1%
0.7%
1.9%
47.5
74.5
-1.0%
-----
52
0.0%
2.0%
51.3
7.1%
0.9%
3.4%
48.3
75.5
-1.7%
-3.9%
-9.0B
-8.5B
-31
Wtorek, 01.04.2008
GMT
--03:30
05:00
05:00
06:00
06:00
07:30
Ccy
USD
USD
AUD
JPY
EUR
EUR
EUR
CHF
07:45
EUR
07:50
07:55
07:55
EUR
EUR
EUR
08:00
EUR
08:00
08:00
08:00
08:30
09:00
12:30
12:30
14:00
14:00
14:00
16:00
17:00
17:00
21:00
EUR
EUR
EUR
GBP
EUR
CAD
CAD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
USD
Ev ents
Total Vehicle Sales (MAR)
Domestic Vehicle Sales (MAR)
Reserve Bank of Australia Rate Decision
Vehicle Sales (YoY) (MAR)
Germany ILO Unemployment Rate (FEB)
Germany Retail Sales (MoM) (FEB)
Germany Retail Sales (YoY) (FEB)
SVME-Purchasing Managers Index (MAR)
Italy Purchasing Managers Index Manufacturing
(MAR)
France Purchasing Managers Index Manufacturing
(MAR F)
Germany Unemployment Rate (s.a) (MAR)
Germany Unemployment Change (000's) (MAR)
Germany Purchasing Managers Index
Manufacturing (MAR F)
Euro Zone Purchasing Managers Index
Manufacturing (MAR F)
Italy Hourly Wages (MoM) (FEB)
Italy Hourly Wages (YoY) (FEB)
Purchasing Managers Index Manufacturing (MAR)
Euro-Zone Unemployment Rate (FEB)
Industrial Product Price (MoM) (FEB)
Raw Materials Price Index (MoM) (FEB)
ISM Manufacturing (MAR)
ISM Prices Paid (MAR)
Construction Spending (MoM) (FEB)
Italy New Car Registrations (YoY) (MAR)
Italy Budget Balance (euros) (MAR)
Italy Budget Balance (YTD) (euros) (MAR)
ABC Consumer Confidence (MAR 30)
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
E-mail: [email protected] gt.com.pl
32
23:50
JPY
Monetary Base (YoY) (MAR)
--
0.1%
Środa, 02.04.2008
GMT
Ccy
06:45
EUR
07:00
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
09:00
09:00
11:00
11:30
12:15
13:30
14:00
22:30
23:50
23:50
23:50
23:50
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
AUD
JPY
JPY
JPY
JPY
Ev ents
European Banking & Financial Forum - ECB's Noyer
Speaking
Germany's DIW Institute Presents New Economic
Growth Forecast
M4 Money Supply (MoM) (FEB F)
M4 Money Supply (YoY) (FEB F)
M4 Sterling Lending (British pounds) (FEB F)
Net Consumer Credit (British pounds) (FEB)
Net Lending Sec. on Dwellings (British pounds) (FEB)
Mortgage Approvals (FEB)
BSA Mortgage Approvals s.a. (British pounds) (FEB)
Purchasing Manager Index Construction (MAR)
BoE Housing Equity Withdrawal (British pounds) (4Q)
Euro-Zone Producer Price Index (MoM) (FEB)
Euro-Zone Producer Price Index (YoY) (FEB)
MBA Mortgage Applications (MAR 28)
Challenger Job Cuts (YoY) (MAR)
ADP Employment Change (MAR)
Bernanke Testifies Before Joint Economic Committee
Factory Orders (FEB)
AiG Performance of Service Index (MAR)
Foreign Buying Japan Stocks (Yen) (MAR 28)
Foreign Buying Japan Bonds (Yen) (MAR 28)
Japan Buying Foreign Stocks (Yen) (MAR 28)
Japan Buying Foreign Bonds (Yen) (MAR 28)
Consensus
Previous
--
--
----0.9B
7.2B
72K
-0.3%
12.3%
16.4B
0.9B
7.4B
74K
4296M
52.4
10.5B
0.8%
4.9%
48.1%
-14.2%
-23K
--2.5%
53.2
-161.1B
-234.6B
30.9B
292.6B
52.0
9.5B
0.6%
5.2%
---30K
-0.6%
------
Czw artek, 03.04.2008
GMT
-02:00
07:45
Ccy
NZD
NZD
EUR
07:50
EUR
08:00
EUR
08:00
EUR
08:00
08:30
08:30
09:00
09:00
10:30
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
EUR
Ev ents
New Zealand Tax Receipts (FEB)
ANZ Commodity Price (MAR)
Italy Purchasing Manager Index Services (MAR)
France Purchasing Manager Index Services (MAR
F)
Germany Purchasing Manager Index Services
(MAR F)
Euro Zone Purchasing Manager Index Services
(MAR F)
Euro Zone Purchasing Manager Index Composite
(MAR F)
Purchasing Manager Index Services (MAR)
Official Reserves (Changes) (MAR)
Euro-Zone Retail Sales (MoM) (FEB)
Euro-Zone Retail Sales (YoY) (FEB)
European Central Bank's Trichet Speaks at Event
Consensus
Previous
---0.9%
47.2
47.2
57.3
57.3
52.5
52.2
51.7
51.7
51.9
53.3
-0.2%
0.0%
--
51.9
54.0
$933M
0.4%
-0.1%
--
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
E-mail: [email protected] gt.com.pl
33
11:00
12:30
12:30
13:00
13:00
14:00
22:00
EUR
USD
USD
USD
USD
USD
AUD
23:30
USD
in Berlin
Dutch Central Bank Publishes Annual Report
Wellink Speaks
Initial Jobless Claims (MAR 29)
Continuing Claims (MAR 22)
RPX Composite 28day Index (JAN)
RPX Composite 28day Index (YoY) (JAN)
ISM Non-Manufacturing Composite (MAR)
Reserve Bank Governor Testimony to Parliament
Fed's Mishkin Speaks at Princeton Club in New
York
-365K
---48.5
--
-366K
2845K
--49.3
--
--
--
Piątek, 04.04.2008
GMT
Ccy
00:00
01:30
05:45
05:45
06:45
10:00
10:00
11:00
11:00
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30
14:00
USD
AUD
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
CAD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
14:00
EUR
16:00
EUR
18:45
USD
Ev ents
Fed's Yellen Speaks on U.S. Economy at Stanford
University
Retail Sales (FEB)
Consumer Price Index (MoM) (MAR)
Consumer Price Index (YoY) (MAR)
France Central Government Balance (euros) (FEB)
Germany Factory Orders s.a. (MoM) (FEB)
Germany Factory Orders n.s.a. (YoY) (FEB)
Net Change in Employment (MAR)
Unemployment Rate (MAR)
Change in Nonfarm Payrolls (MAR)
Unemployment Rate (MAR)
Change in Manufacturing Payrolls (MAR)
Average Hourly Earnings (MoM) (MAR)
Average Hourly Earnings (YoY) (MAR)
Average Weekly Hours (MAR)
Ivey Purchasing Managers Index (MAR)
European Central Bank's Gonzalez-Paramo Holds
Speech in Madrid
European Central Bank's Bini Smaghi Holds Speech
in New York
Fed Governor Randall Kroszner Speaks at Miami
IADB Meeting
Consensus
Previous
-0.3%
0.2%
2.5%
-0.8%
6.7%
15.0K
5.8%
-50K
5.0%
-40K
0.3%
-33.7
59.5
-0.0%
0.1%
2.4%
-6.6B
-1.5%
9.5%
43.3K
5.8%
-63K
4.8%
-52K
0.3%
3.7%
33.7
62
--
--
--
--
--
--
Przedstawione, w dystrybuowanych raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakter u rek omendacji do
nabycia lub zbycia albo powstrzymania sięod do kona nia transakcji w o dniesieni u do jakichkolwiek wal ut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne
treści raportów nie stanowią"rekomendacji" l ub " doradztwa" w rozumieni u Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrume ntami fina nsowy mi. Wył
ączną
odpowiedzial nośćza decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniecha ne na podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Autor jest równieżwł
aścicielem majątkowych praw autorskich do ra portów. W szczególności zabronione jest kopiowa nie, przedr ukowywanie, udostępni anie
osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w cał
ości lub we fragme ntach bez zgo dy autor a. Zgodę taką można uzyskać po prostu pis ząc na adres
[email protected]
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
E-mail: [email protected] gt.com.pl
34

Podobne dokumenty

Więcej w formacie PDF

Więcej w formacie PDF W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek oczekuje podwyżki stóp do poziomu 3,00 %. W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek spodziewa się czterech podwyżek stóp procentowych do 3,25 %. Oczekiwany...

Bardziej szczegółowo

Więcej w formacie PDF

Więcej w formacie PDF wskaźnik Chicago PMI, który w lipcu osiągnął większa szansa na umocnienie Dolara.

Bardziej szczegółowo

Więcej w formacie PDF

Więcej w formacie PDF Europejskiego Banku Centralnego w sprawie poziomu krótkoterminowych stóp procentowych. Bank pozostawiłpoziom stóp na poziomie 4,00 % dokł adnie tak jak zakł adał y prognozy. Dane nie miał y większe...

Bardziej szczegółowo