Więcej w formacie PDF

Komentarze

Transkrypt

Więcej w formacie PDF
2008-05-03
Ważne wydarzenia minionego tygodnia
Spis treści
Stany Zjednoczone
Strefa EURO
Japonia
Wielka Brytania
Szwajcaria
Kanada
Australia
Nowa Zelandia
Polska
Rynek dł
ugu i stopy procentowej
Autorskie wskaźniki i indeksy
Tabele ekonomiczne
Raporty przygotowują
Dariusz Zając
(J, UK, CH, CDN, AUS, NZ, indeksy, towary)
2
6
7
9
10
10
10
10
11
11
14
31
 FED obniża stopę procentową do 2,00% z
poziomu 2,25%
 Kwie tniowy poziom be zrobocia w USA 5,00%
 Wzrost gospodarczy w 1Q 2008 w USA 0,60%
 Marcowy poziom be zrobocia w Japonii 3,80%
 BoJ pozostawiłstopę bez zmian na poziomie
0,50%
 Lutowa dynam ika PKB w Kanadzie -0,20%
Ważne wydarzenia nowego tygodnia
 6 maj – bilans handlowy w Australii za marze c,
prognoza -2900 m ln AUD wobe c -3289 mln AUD
 6 maj – de cyzja R BA w sprawie stóp
procentowych, prognoza 7,25% wobe c 7,25%
 6 maj – inflacja CPI w Szwajcarii za k wie cie ń,
prognoza 2,40% wobe c 2,60%
 6 maj – inflacja PPI w Eurolandzie za marze c,
prognoza 5,60% wobe c 5,30%
 7 maj – produk cja przemysł
owa w W ielk ie j
Brytanii za marze c, prognoza 0,80% wobe c
1,30%
 7 maj – sprze daż de taliczna w Eurolandzie za
marze c, prognoza -0,60% wobe c -0,20%
 7 maj – stopa bezrobocia w Nowe j Ze landii za
1Q , prognoza 3,50% wobe c 3,40%
 8 maj – stopa bezrobocia w Australii za k wie cie ń,
prognoza 4,10% wobe c 4,10%
 8 maj – stopa bezrobocia w Szwajcarii za
k wie cień, prognoza 2,50% wobe c 2,50%
 8 maj – de cyzja BoE w sprawie stóp
procentowych, prognoza 5,00% wobe c 5,00%
 8 maj – de cyzja EBC w sprawie stóp
procentowych, prognoza 4,00% wobe c 4,00%
 9 maj – stopa bezrobocia w Kanadzie za
k wie cień, prognoza 6,00% wobe c 6,00%
 9 maj – bilans handlowy w USA za marze c,
prognoza -61,4 mld USD wobe c -62,3 m ld USD
Andrzej Stefaniak
(USA, EU, PLN, rynek dł
ugu)
1
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Stany Zjednoczone
oczywiście
konsekwencje
dla
rynków
finansowych. Po pierwsze reaguje Dolar, który
wyraźnie
zaczął się umacniać.
Spadek
Trzy
najważniejsze
publikacje
Eurodolara
z
1,60
do
1,54
to
dyskontowanie
makroekonomiczne dla rynku walutowego
polepszających
się
wskaźników
obejmują;
decyzję
w
sprawie
stóp
makroekonomicznych w USA. Polepszające się
procentowych, dynamikę wzrostu PKB oraz
dane makroekonomiczne w USA został
y już
poziom bezrobocia. Tak się zł
oż
ył
o, że
zdyskontowane
i
aby
kontynuować
trend
wszystkie
te
trzy
publikacje
został
y
umocnienia Dolara potrzeba będzie teraz jakiś
przedstawione
inwestorom
w
ubiegł
ym
kolejnych sygnał
ów sprzyjających tej walucie.
tygodniu. Znaczenie wydarzeń z ostatniego
Tymi
sygnał
ami
może byćalbo przyspieszenie
tygodnia
można
porównać tylko
do
decyzji o obniż
eniu stop procentowych w
najważniejszych impulsów jakie czasami
Eurolandzie,
albo
zdecydowanie pogarszająca
pojawiająsię na rynku i powstająz przyczyn
się
sytuacja
w
gospodarce
Eurolandu, albo
losowych. Od początku tego roku inwestorzy
zdecydowane
polepszenie
się
bilansu
byli bombardowani informacjami sugerującymi
handlowego
USA
bą
dźteżdecyzja
polityczna
o
jak sł
aba jest gospodarka USA. Oczekiwania
zmniejszeniu
deficytu
budż
etowego.
Drugim
wielu sprowadzał
y się do twierdzeń, że
gospodarka USA jest już w recesji. Trochę ważnym wydarzeniem na rynkach finansowych,
które powinno
nieść ze sobą globalne
więksi optymiś
ci zakł
adali, ż
e I kwartał2008
konsekwencje
to
wyjś
cie indeksu S&P 500 nad
roku będzie najgorszych kwartał
em w tym
roku. Ubiegł
y tydzień byłzaskoczeniem. Już poziom 1400 – psychologicznego i technicznego
o
znaczeniu
średnioterminowych.
wcześniejsze wyniki za pierwszy kwartał oporu
Powstał
e
sygnał
y
kupna
amerykań
skich akcji są
spół
ek z indeksu S&P 500, które w 75 %
wyrazem nadziei, że w końcówce roku
okazywał
y sięlepsze od prognoz, zapowiadał
y,
amerykańska gospodarka wyraźnie zacznie
że ogólnie nie będzie tak źle jak wskazywał
y
prognozy. Prawie odwrotne proporcje odnoszą przyspieszać. Wyjście nad opór zachęca do
siędo spół
ek z Eurolandu, które okazywał
y się średnioterminowego kupna akcji co zwiększa
prawdopodobieństwo kontynuacji procesu carry
lepsze od prognoz jedynie w 35 %. Dane o
trade co powinno przynieś
ć wzrosty par
dynamice PKB w USA pokazujące wzrost o
zwią
zanych
z
Jenem.
Wzrosty
na rynku akcji
+0,6 % okazał
y się nie tylko lepsze od
sugerują
,
ż
e
spada
ogólny
poziom
awersji do
prognoz ale przede wszystkim pokazał
y
ryzyka i inwestorzy będą pozbywać się takż
e
dodatnią dynamikę wzrostu. Jeśli gospodarka
Franka.
USA w środku kryzysu stale się rozwija, to
świadczy to o jej sile. Mając na uwadze także
Wydarzeniem
ostatniego
tygodnia
był
a
lepsze od prognoz dane z rynku pracy można
publikacja
danych
o
dynamice
wzrostu
PKB
w
zauważ
yć, ż
e realna sfera gospodarki jest
USA za I kwartał2008 roku. Okazał
o się, ż
e
rzeczywiście w lepszej sytuacji niżzakł
adano
dane był
y lepsze +0,6 %, od prognoz +0,4 %,
także na początku nowego kwartał
u. Szybkie i
w
ostatnim
kwartale 2007 roku +0,6 %.
dynamiczne obniż
ki stóp procentowych w USA
zaczynają przynosićpierwsze efekty. C hociaż
Rezerwa Federalna jeszcze raz w ubiegł
ym
tygodniu obniżył
a stopęprocentowąto jednak
wraz z coraz lepszymi wynikami gospodarki
rodzą się gł
osy jakoby był
a to już ostatnia
obniżka stóp w tym cyklu lub teżco najmniej
rozpoczął się okres utrzymania stóp na
niezmienionym poziomie. Wydarzenia te miał
y
2
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Raport z amerykańskiego za kwiecieńskł
adałsię
jak
zwykle
z
dwóch
najważniejszych
subpublikacji; po pierwsze ogólny poziom
bezrobocia, które spadł
o z 5,1 % do 5,0 %,
prognoza wzrost do 5,2 %.
Jako że pierwszy kwartał2008 roku ma być
najgorszym w tym roku więc coraz więcej
elementów
wskazuje,
ż
e
gospodarce
amerykańskiej uda się uniknąć recesji
definiowanej jako dwa pod rząd kwartał
y o
ujemnej dynamice wzrostu.
Decyzja FED o obniżce stóp procentowych do
poziomu 2,00 % był
a już w cenach i nie
wywoł
ał
a większej zmiennoś
ci
Jednak
najważniejsze
był
o
to
co
w
komunikacie po decyzji powie bank centralny.
Inwestorzy znaleźli informacje zwiększające
prawdopodobieństwo co najmniej zatrzymania
procesu obniżek stóp procentowych i stąd
wł
aśnie spadek Eurodolara w końcówce
ostatniego tygodnia.
oraz
zmiany
zatrudnienia
w
sektorze
pozarolniczym -20k, prognoza -75k, w marcu 81k.
Dane z rynku pracy są często interpretowane
jako wskaźnik bieżącej koniunktury. Obecne
spadki sugerują spowolnienie gospodarcze
jednak obserwując zachowanie bliźniaczego
wskaźnika ADP, który wyniósł+10k, prognoza 55k, w marcu +8k
3
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Można stwierdzić, ż
e sytuacja wciąż nie jest
jednoznacznie
negatywna.
Spowolnienie
gospodarcze jest faktem jednak nie jest ono
zbyt gł
ębokie. Na bardzo podobne sygnał
y
można liczyćanalizując zachowanie wskaźnika
pokazującego cotygodniowąsytuacjęna rynku
pracy, który dynamicznie sięzmienia, ostatnio
380k, prognoza 360k, tydzieńwcześniej 345k
Wskaź
nika ISM sektora przemysł
owego w
kwietniu 48,6 pkt, prognoza 48,0 pkt, w marcu
48,6 pkt
Oraz wskaźnika C hicago PMI za kwiecień 48,3
pkt, prognoza 48,0 pkt, w marcu 48,2 pkt
Gdy doda się do tego lepsze odczyty dla
wskaźnika zaufania konsumentów 62,3 pkt,
prognoza 62,0 pkt, w marcu 64,5 pkt
4
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
To można bardziej optymistycznie oceniać
stan gospodarki USA na początku wiosny.
Najmniej ciekawa publikacja czyli marcowa
dynamika wzrostu zamówień fabrycznych w
USA takż
e okazał
a się lepsza +3,5 %, od
prognoz +2,0 %, w lutym +6,0 %
Takż
e i ona był
a lepsza od prognoz co jest
czynnikiem zaskakująco korzystnym stąd też
wzrosty na amerykańskiej gieł
dzie oraz
umocnienie Dolara.
W nadchodzącym tygodniu najważniejsze będą
dane na temat marcowego poziomu bilansu
handlowego USA, prognoza -61,3 mld Usd, w
lutym -62,3 mld Usd.
Jeśli dane okaż
ą się lepsze od prognoz, a
zwł
aszcza mniejsze niż -60 mld Usd, czemu
sprzyja osł
abł
y do historycznych wartości Dolar,
to należ
y oczekiwaćumocnienia tej waluty.
Drugąciekawa publikacją, jednak o mniejszym
znaczeniu, będzie kwietniowy raport ISM
sektora usł
ug, prognoza 49,5 pkt, w marcu 49,6
pkt.
Rynek zdyskontowałkażdy odczyt poniżej 50
pkt. Jeśli wskaźnik przyjął
by wartości większe
niżw/w poziom to należy oczekiwaćgwał
townej
reakcji rynku czyli kontynuowania wzrostów
indeksów gieł
dowych w USA oraz umocnienia
Dolara.
5
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Strefa EURO
W ubiegł
ym tygodniu nie był
o zbyt wielu
danych makroekonomicznych z Eurolandu.
Jedyne to marcowy poziom bezrobocia 7,1 %,
prognoza 7,1 %, w lutym 7,1 %.
Inwestorzy będą czekaćtylko na to co będzie
znajdowaćsię w komunikacie po decyzji. Jeśli
znajdąsięw nim informacje sugerujące szybsze
niż dalsze terminy pierwszych obniż
ek stóp
procentowych
to
należy
spodziewać się
gwał
townych spadków wartości Euro.
Bardzo ciekawy będzie także kwietniowy odczyt
wskaźnika PMI sektora usł
ug, prognoza 51,8
pkt, wcześniej 51,6 pkt.
Dane są jednak cał
kowicie w cenie. Obecnie
rynek
oczekuje
na
każde
zł
e
dane
makroekonomiczne z Eurolandu. Dane dobre
sąw cenach, dane zł
e… jeszcze nie.
Kolejny tydzień zapowiada się bardziej
ciekawie. Po pierwsze to decyzja ECB w
sprawie poziomu krótkoterminowych stóp
procentowych, prognoza 4,00 %, ostatni 4,00
%
Tu interpretacja jest podoba, dobre dane sąjuż
w cenach, natomiast zł
e nie są.
Europejskim spół
ką oraz walucie może pomóc
jedynie dodatni odczyt wskaźnika pokazującego
rocznądynamikęwzrostu sprzedaży detalicznej,
prognoza -0,6 %, w lutym -0,2 %.
6
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Najmniej ciekawie zapowiada się marcowa
dynamika wzrostu inflacji PPI, prognoza 5,6
%, w lutym 5,3 %.
W marcu nieznacznie spadł
a stopa bezrobocia.
Obecnie wynosi ona w Japonii 3,80%. Lutowa
stopa bezrobocia wynosił
a 3,90%.
Inwestorzy spodziewająsięwysokich odczytów
inflacji PPI co związane jest z rekordowymi
cenami ropy naftowej. Jeśli jednak inflacja
spadł
aby pod prognozy to był
by to sygnał
sprzyjający osł
abieniu Euro.
Najważniejsze, ż
e poziom osób bezrobotnych
pozostaje na stabilnym poziomie i nie dochodzi
do znacznych wahań w tym zakresie. Poziom
bezrobocia do 4,00% można uznawać za
naturalny.
Japonia
Drugi
kwartał zaczyna
się
niezbyt
optymistycznie. Gospodarka wyraźnie zwolnił
a–
widać to po danych o produkcji przemysł
owej
wraz z przemysł
em wydobywczym.
Sprzedażdetaliczna w marcu zwiększył
a sięw
porównaniu do marca 2007 o 1,1% y/y. w
skali miesiąca sprzedażwzrosł
a o 0,50%.
Dane te sądobrym pretekstem do zwiększenia
prognoz odnośnie wzrostu gospodarczego.
Indeks produkcji przemysł
owej spadłw marcu w
ujęciu miesięcznym o 3,10%. W skali rocznej
7
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
wzrost produkcji jest nieznaczny i wyniósłw
marcu 0,75%.
Na rynku nieruchomości takż
e widoczne
zał
amanie. Procent rozpoczętych budów spadłw
marcu o 15,60%.
Środa to peł
na gama nowych informacji z
Japonii. Kolejne dotyczył
y decyzji w sprawie
stóp procentowych. Zgodnie z prognozami BoJ
pozostawił gł
ówną stopę procentową na
niezmienionym poziomie 0,50% i jest to
najniższa stopa procentowa wś
ród krajów
wysoko rozwiniętych.
8
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Wszystkie te niekorzystne informacje (spadek
produkcji przemysł
owej i spadek nowych
budów)
przeł
oży
się na
spowolnienie
gospodarcze w IIQ 2008.
Wielka Brytania
Na rynku nieruchomości widać wyraźne
osł
abienie
nastrojów
popytowych. Ceny
mieszkań powoli zaczynają spadać. Widaćto
bardzo dobrze na wykresie dł
ugoterminowym
z trendem, gdzie cykl został wyraźnie
przedł
uż
ony przez rosnący popyt. Obecnie
opł
acał
oby się sprzedawać mieszkania w
Wielkiej
Brytanii,
gdyż istnieje
duże
prawdopodobieństwo
korekty
na
rynku
nieruchomoś
ci.
Dodatkowo
spowolnienie
gospodarcze spowoduje, że ludność mniej
chętnie
będzie
chciał
a kupować nowe
mieszkania.
Wracając do dł
ugoterminowego cyklu, można
prognozować, ż
e korekta na rynku zbliż
y siędo
linii
trendu
–
obecnie
mieszkania
są
przewartościowane i ich cena odchyla się w
góręod linii trendu.
Ceny mieszkań w ujęciu miesięcznym spadł
y
w kwietniu o 1,10%. W skali rocznej spadek
wyniósł1,00%.
9
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
dniu co dane z Kanady), wzrost lepszy od
oczekiwań q 1Q 0,60% wobec spodziewanego
0,40%, widać, że gospodarka amerykańska
ł
apie oddech. W dł
ugim terminie powinno to
także pomóc Kanadzie, która eksportuje
gł
ównie ropę naftową do USA. Póki co jednak
dane z USA sąlepsze.
W tym tygodniu pojawiał
a się informacja, że
poł
owa z nowo przybył
ych imigrantów
wyjechał
a z Wielkiej Brytanii. Dotyczy to
imigrantów ze wszystkich krajów nowych
krajów UE. Dodatkowo niekorzystnie wpł
ywa
to na sytuacje makroekonomiczną kraju.
imigranci bowiem wykonywali prace, których
nie chcieli Brytyjczycy. Przesł
ankami do
powrotu do ojczyzny był
o polepszenie się
sytuacji
makroekonomicznej
w
krajach
ojczystych oraz umocnienie walut tych krajów
względem GBP. Widaćto wyraźnie choćby w
sytuacji Polaków, którzy w większości
przypadków są ludźmi mł
odymi i którzy
wyjechali do Wielkiej Brytanii aby oszczędzić
pieniądze na mieszkania i naukę. W tym
samym czasie kiedy funt osł
abiłsiędo zł
otego
o ponad 1 zł
oty, mieszkania w Polsce zdroż
ał
y
o kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt procent.
Wszelkie oszczędności stopniał
y i ich wartość
nie pozwala w dalszym ciągu na zakup
wł
asnego M.
Australia
Marcowa sprzedażdetaliczna okazał
a sięlepsza
od prognoz rynkowych, mówiących o wzroście
0,30% i wyniosł
a 0,50% m/m.
Szwajcaria
W minionym tygodniu
danych ze Szwajcarii.
nie był
o istotnych
Kanada
Nowa Zelandia
Lutowy wzrost gospodarczy spadło 0,20%. W
przeciwieństwie do ostatnich danych o PKB z
USA za 1Q (które ukazał
y się w tym samym
Czyżby szczyt eksportu w Nowej Zelandii
dobiegł końca? Wszystko na to wskazuje.
10
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Ponownie
znaleźliś
my
się na
samych
maksimach nadwyż
ki w bilansie handlowym.
Po lutowej nadwyżce wynoszącej 249 mln
NZD, przyszedłczas na lekki deficyt wielkości
50 mln NZD.
pozostawił
a poziom
poziomie 5,75 %.
stóp
na
niezmienionym
W nadchodzącym tygodniu nie będzie ż
adnych
danych makroekonomicznych z Polski.
Eksport wzrósło 3,7%, import o 7,1%. Należy
zaznaczyć, ze od siedmiu miesięcy z rzędu
rośnie eksport mleka w proszku, masł
a i sera.
Rynek dł
ugu i stopy procentowej
Kolejny tydzieńnie przyniósłwiększych zmian w
kształ
cie i poziomach krzywej dochodów, jednak
zanotowano zwiększoną aktywność inwestorów
w trakcie tygodnia.
Polska
Dł
ugi weekend odbił się niewielką iloś
cią
danych makroekonomicznych z Polski. Jedyną
publikacją był
a decyzja RPP w sprawie
poziomu
krótkoterminowych
stóp
procentowych. Rada zgodnie z prognozami
W poł
owie tygodnia inwestorzy znów zaczęli
kupować obligacje jednak jego końcówka
przyniosł
a
dynamiczne
odbicie
negujące
wszelkie spadki rentownoś
ci. Koniec dokł
adnie
na
poziomie
sprzed
tygodnia.
Można
11
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
zaobserwować jedynie
niewielki
wzrost
rentownoś
ci w środku krzywej oraz na jej
najbliższej krawędzi.
Korektęw środku tygodnia najlepiej widaćna
wykresie
świecowym.
Ogólnie
został
y
utworzony poziomy sprzed tygodnia, a to
sprzyja dalszym wzrostom w kolejnych dniach.
Na
rynku
przyszł
ej
stopy
procentowej
obserwowane sąnastępujące zjawiska.
Na polskim rynku dł
ugu dł
ugi weekend
sprawił
, że praktycznie nikomu nie chciał
o się
handlować. Należy obserwowaćczy pokonany
jest
poziom
rentownoś
ci
6,00
%.
Pozostawanie
rentowności
nad
tym
psychologicznym poziomem każe zakł
adać
dalsze ich wzrosty.
12
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy wzrostu
stóp procentowych do poziomu 4,75 %.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek
oczekuje podwyżki stóp do poziomu 3,00 %.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek
spodziewa się czterech podwyżek stóp
procentowych do 3,25 %. Oczekiwany jest
wzrost
atrakcyjności
aktywów
denominowanych w Usd.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek
spodziewa się podwyż
ki stóp do poziomu 5,50
%.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy co
najmniej
jeszcze
trzy
podwyż
ki
stóp
procentowych z 0,50 % do 1,25 %.
Oczekiwany jest wzrost atrakcyjności aktywów
denominowanych w Jenach i kontynuacja
zamykania pozycji typu carry trade.
13
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy co
najmniej jeszcze dwóch podwyż
ek stóp
procentowych z 7,25 % do 7,75 %.
Oczekiwany jest wzrost atrakcyjności aktywów
denominowanych w Aud. To waluta, na której
trwaćbędzie proces carry trade.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy co
najmniej jeszcze jednej podwyżki stóp
procentowych
do
poziomu
8,50
%.
Oczekiwany jest wzrost atrakcyjności aktywów
denominowanych w Nzd. To waluta, na której
trwaćbędzie proces carry trade.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek
spodziewa się podwyżki stóp do poziomu 3,75
%. Oczekiwany jest spadek atrakcyjnoś
ci
aktywów denominowanych w C ad.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy co
najmniej
jeszcze
trzech
podwyżek
stóp
procentowych z 5,75 % do 6,50 %. Oczekiwany
jest mocny wzrost atrakcyjności aktywów
denominowanych w Pln. To waluta, na której
trwaćbędzie proces carry trade.
Autorskie wskaźniki i inde ksy
(aktualizacja 01.05.2008)
W dziale tym zamieszczać będziemy wszelkie
wskaźniki czy indeksy
których autorami
jesteś
my my sami. Mogą to być zarówno
14
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
wskaźniki oraz indeksy oparte na cenach
jednak w gł
ównej mierze skupiaćsiębędziemy
na
indeksach
bądź
wskaźnikach
makroekonomicznych. Na dobry początek
przedstawimy
indeksy
walutowe,
które
pokazują sił
ę danej waluty. Nazwaliśmy je
dlatego Currency Strenght Index.
W ostatnim okresie nastąpił
y także duż
e
wahania na indeksie w ujęciu m/m co wskazuje
na to, że dolar amerykański stałsię obiektem
wzmożonej wymiany.
USD Index
EUR Index
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: EUR/USD, USD/JPY, USD/C HF,
GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD przy czym
każda z par posiada taką samą wagę. Widać
wyraźnie, ż
e wartośćdolara drastycznie spadł
a
w latach 2001-2007. Obecnie obserwujemy,
że trend ten może ulec zmianie. Majowe
umocnienie dolara może to potwierdzać.
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/C HF,
EUR/GBP, EUR/CAD, EUR/AUD przy czym każda
z par posiada takąsamąwagę. Widaćwyraźnie,
że wartość EUR drastycznie wzrasta w latach
2001-2007. Nie widaćjednak w przeciwieństwie
do indeksu USD, ż
eby miał
o tu dojść do
poważnych zmian. EUR w skali globalnej nadal
wydaje sięsilne.
15
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W przeciwieństwie do USD, tutaj mamy do
czynienia z mał
a amplitudą wahań cen
indeksu. Jednak wahania są jednostajne –
dodatnie.
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: GBP/USD, EUR/GBP, GBP/C HF,
GBP/JPY, GBP/C AD, AUD/GBP przy czym każda
z par posiada takąsamąwagę. Widaćwyraźnie,
że wartośćGBP spada. Korekta do poziomu 2,50
o której pisaliśmy wcześniej jużsięzrealizował
a.
Oczekujemy zatem, ż
e dojdzie do korekty takż
e
na GBP. Jednak w dł
ugim terminie i biorąc pod
uwagę dane makro z Wielkiej Brytanii,
spodziewajmy siędalszego osł
abienia funta.
GBP Index
16
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
JPY Index
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: USD/JPY, GBP/JPY, C HF/JPY,
EUR/JPY, CAD/JPY, AUD/JPY przy czym każ
da
z par posiada taką samą wagę. Carry trade
dział
a bardzo mocno od 2000 roku. Generalnie
nie ma na razie oznak zmiany tego
nastawienia jednak na indeksie obserwujemy
lekkąkorektę.
W zmianach rocznych widaćwyraźnie, że coraz
silniej przebijamy poziom 0,00. Czyżby miał
o to
oznaczaćzmierzch carry trade?
CHF Index
17
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: USD/C HF, GBP/C HF, C HF/JPY,
EUR/C HF, CAD/C HF, AUD/C HF przy czym
każda z par posiada takąsamąwagę. Wyraźne
umocnienie globalne franka wykorzystywane
jest przez inwestorów obawiających się
ryzyka. Frank podobnie jak zł
oto jest
instrumentem wykorzystywanym do inwestycji
w cięż
kich okresach dla gospodarki światowej.
CAD Index
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: USD/CAD, GBP/CAD, CAD/JPY,
EUR/C AD, C AD/C HF, AUD/CAD przy czym każda
z par posiada taką samą wagę. Zaczynamy
powolne osł
abienie sięC AD. Moż
e to zbiec sięz
umocnieniem się USD na światowych rynkach.
Jeśli dane makro będą świadczył
y o tym, ż
e
kryzys mamy jużza sobąspodziewajmy się, ż
e
zobaczymy 3,00 na indeksie.
18
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: AUD/USD, AUD/JPY, AUD/C HF,
GBP/AUD, AUD/CAD, EUR/AUD przy czym każda
z par posiada takąsamąwagę. Widaćwyraźnie,
że technicznie trend na dolarze australijskim
może ulec zmianie lub większej korekcie.
O ile zmiany y/y jeszcze tego nie pokazują, to
sam indeks i naniesiona na nim średnia
wskazująna możliwośćzmiany nastawienia do
waluty
kanadyjskiej
–
co
oznacza
dł
ugoterminowąsprzedażtej waluty.
AUD Index
19
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Na podstawie danych publikowanych przez
banki centralne
najważniejszych państw
świata został
y stworzone prognozy realnej
stopy procentowej. Realna stopa procentowa
obejmuje
obecną cenę pieniądza
oraz
oczekiwania odnośnie przyszł
ej inflacji dla
okresu rok w przód, przedstawione w trzech
formach;
a) krótkoterminowa stopa procentowa minus
projekcja inflacji,
b) rynkowa stopa procentowa minus projekcja
inflacji,
c) różnica między a) i b) nazwana spreadem.
Poniżej znajdują się wykresy realnych stóp
procentowych na luty:
20
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Poniżej znajdująsięróżnice w realnych stopach
procentowych najważniejszych walut świata
ujęte w formie par walutowych. Ujęcie to
21
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
pozwala ocenić, która waluta ma większe
fundamentalne szanse umocnićsię względem
drugiej będącej z nią w crossie walutowym.
Różnice realnych stóp procentowych został
y
przedstawione dokł
adnie wedł
ug schematu
opisanego wyżej.
Interpretacja; przykł
ad EUR/USD
(EURO
waluta bazowa, USD waluta kwotowana)
Lewa skala wyraża procentowąróżnicęmiędzy
realnymi
stopami
procentowymi
walut
budujących cross walutowy. Wartości dodatnie
dział
ają na korzyś
ćwaluty bazowej, wartości
ujemne
dział
ają
na
korzyść waluty
kwotowanej. Jeśli b) jest dodatnie i rośnie
sugeruje to zdecydowany wzrost atrakcyjności
waluty bazowej a tym samym możliwość
dalszej jej aprecjacji w perspektywie kolejnego
roku. Jeśli b) jest ujemne i spada sugeruje to
zdecydowany wzrost atrakcyjności waluty
kwotowanym a tym samym możliwośćdalszej
jej aprecjacji w perspektywie kolejnego roku.
Różnica spreadu c) może byćinterpretowana
bardziej krótkoterminowo; jeśli c) jest
dodatnie i rośnie sugeruje to bardzo
prawdopodobny wzrost atrakcyjnoś
ci waluty
bazowej a tym samym możliwośćjej aprecjacji
w perspektywie kilku najbliższych miesięcy.
Jeśli c) jest ujemne i spada sugeruje to bardzo
prawdopodobny wzrost atrakcyjnoś
ci waluty
kwotowanej a tym samym możliwość jej
aprecjacji w perspektywie kilku najbliższych
miesięcy.
Prawdopodobne są wzrosty na Aud/jpy. Proces
Carry trade trwa.
Prawdopodobne sąwzrosty na Aud/usd.
Należy pamiętać, że im większe odchylenie
poziom realnej stopy procentowej od poziomu
0 tym większe prawdopodobieństwo silnej
aprecjacji; przy dodatniej - waluty bazowej,
przy ujemnej – waluty kwotowanej.
22
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/gbp.
Prawdopodobna jest stabilizacja na C hf/jpy.
Prawdopodobna jest stabilizacja na Eur/jpy.
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/chf.
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/usd.
23
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobna jest stabilizacja na Gbp/usd.
Prawdopodobne sąspadki na Gbp/chf.
Prawdopodobna jest stabilizacja na Usd/cad.
Prawdopodobne sąspadki na Gbp/jpy.
Prawdopodobne sąspadki na Usd/chf.
24
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobne sąspadki na Usd/pln.
Poniżej znajdująsięróżnice w realnych stopach
procentowych najważniejszych walut świata
ujęte w formie par walutowych. Ujęcie to
pozwala ocenić, która waluta ma większe
fundamentalne szanse umocnić się względem
drugiej będącej z nią w crossie walutowym.
Różnice realnych stóp procentowych został
y
przedstawione dokł
adnie wedł
ug schematu
opisanego wyżej.
Interpretacja; przykł
ad EUR/USD (EURO waluta
bazowa, USD waluta kwotowana)
Prawdopodobne sąspadki na Usd/jpy.
Prawdopodobne sąspadki na Eur/pln.
Lewa skala wyraża procentową różnicę między
realnymi
stopami
procentowymi
walut
budujących cross walutowy. Wartości dodatnie
dział
ają na korzyść waluty bazowej, wartoś
ci
ujemne dział
ająna korzyśćwaluty kwotowanej.
Jeśli b) jest dodatnie i rośnie sugeruje to
zdecydowany
wzrost
atrakcyjności
waluty
bazowej a tym samym możliwość dalszej jej
aprecjacji w perspektywie kolejnego roku. Jeśli
b) jest ujemne i spada sugeruje to zdecydowany
wzrost atrakcyjności waluty kwotowanym a tym
samym możliwoś
ć dalszej jej aprecjacji w
perspektywie kolejnego roku.
Różnica spreadu c) moż
e być interpretowana
bardziej krótkoterminowo; jeśli c) jest dodatnie
i rośnie sugeruje to bardzo prawdopodobny
wzrost atrakcyjnoś
ci waluty bazowej a tym
samym możliwoś
ćjej aprecjacji w perspektywie
kilku najbliższych miesięcy. Jeśli c) jest ujemne
i spada sugeruje to bardzo prawdopodobny
wzrost atrakcyjności waluty kwotowanej a tym
samym możliwoś
ćjej aprecjacji w perspektywie
kilku najbliższych miesięcy.
Należy pamiętać, że im większe odchylenie
poziom realnej stopy procentowej od poziomu 0
tym
większe
prawdopodobieństwo
silnej
aprecjacji; przy dodatniej - waluty bazowej,
przy ujemnej – waluty kwotowanej.
25
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobne sąwzrosty na Aud/jpy. Proces
Carry trade trwa.
Prawdopodobna jest stabilizacja na C hf/jpy.
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/chf.
Prawdopodobne sąwzrosty na Aud/usd.
26
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/gbp.
Prawdopodobne sąspadki na Gbp/chf.
Prawdopodobna jest stabilizacja na Eur/jpy.
Prawdopodobne sąspadki na Gbp/jpy.
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/usd.
27
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobna jest stabilizacja na Gbp/usd.
Prawdopodobne sąspadki na Usd/jpy.
Prawdopodobna jest stabilizacja na Usd/cad.
Prawdopodobne sąspadki na Eur/pln.
Prawdopodobne sąspadki na Usd/chf.
28
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobne sąspadki na Usd/pln.
Poniżej znajdują się tabele z wyliczonymi
kursami poszczególnych par walutowych
względem parytetu sił
y nabywczej oraz
odchyleniem obecnej wartości od parytetu.
Tabele został
y wzorowane na BigMac Prices
stworzonych przez magazyn The Economist.
Przy cenach hamburgera BigMac z lipca 2007
roku oraz aktualnych kursach par walutowych.
Hamburger BigMac jest produktem globalnym,
czyli jest dostępny na cał
ym świecie, jest
standaryzowany co oznacza, że na cał
ym
świecie jest on taki sam, jego cena jest taka
sama w każdej części danego kraju oraz jest
on produktem zawierającym w sobie różne
skł
adniki, a koszty stał
e i koszty zmienne,
które z kolei są różne dla każdego państwa
pozwalają porównać sił
ę nabywczą walut
różnych państw.
Jak interpretowaćtabele?
USD/PLN
USD – waluta bazowa
stronie uł
amka)
Zakł
adając, ż
e kursy będą dążyć do punktu
równowagi należ
y oczekiwać albo wzrostu
wartości Zł
otego (spadków USD/PLN), albo
spadku cen hamburgera BigMac w USA. Jako ż
e
bardziej prawdopodobny jest spadek Usd/pln niż
spadek cen hamburgera BigMac w USA należ
y
zał
oż
yć, ż
e Zł
oty będzie sięumacniał
.
Dodatnie
odchylenia
kursu
wedł
ug
sił
y
nabywczej oznaczają, ż
e w dł
ugim terminie
należ
y oczekiwaćspadków danej pary.
Ujemne odchylenia kursu wedł
ug sił
y nabywczej
oznaczają, ż
e w dł
ugim terminie należ
y
oczekiwaćwzrostów danej pary.
Najw ażniejsze pary PLN
Kurs w g sił
y
Obecny kurs nabywczej
CHF/PLN
EUR/PLN
GBP/PLN
USD/PLN
koszyk PLN
(waluta po lewej
Wartość USD/PLN po uwzględnieniu
nabywczej wynosi 2,0245.
sił
y
Przyrównując aktualną wartoś
ć USD/PLN
2,4100 do wartości USD/PLN po uwzględnieniu
sił
y nabywczej wychodzi, że Dolar jest
przewartościowany względem Zł
otego o 16,11
%.
1,0952
2,2549
3,4673
2,0235
2,1392
50,78%
36,96%
26,91%
16,11%
28,56%
Najpopularniejsze pary w alutow e
Kurs w g
sił
y
Obecny kurs nabywczej
PLN – waluta kwotowana (waluta po prawej
stronie uł
amka)
Jeśli za 1 Dolara trzeba zapł
acić 2,41 PLN
(USD/PLN 2,41) to przy cenie za hamburgera
BigMac 3,41 Usd w USA i 6,90 PLN w Polsce
można
wyliczyć wartość USD/PLN
z
uwzględnieniem sił
y nabywczej.
2,2251
3,5770
4,7437
2,4120
2,9945
CHF/JPY
EUR/JPY
GBP/JPY
EUR/USD
USD/JPY
AUD/JPY
EUR/GBP
GBP/USD
GBP/CA D
AUD/USD
USD/CA D
GBP/CHF
USD/CHF
98,83
158,87
210,69
1,4830
107,13
98,77
0,7541
1,9667
1,9923
0,9220
1,0130
2,1319
1,0840
44,44
91,50
140,70
1,1144
82,11
81,16
0,6503
1,7136
1,9497
0,9884
1,1378
3,1658
1,8475
55,03%
42,41%
33,22%
24,86%
23,35%
17,83%
13,76%
12,87%
2,13%
-7,20%
-12,32%
-48,50%
-70,43%
PARY WALUTOWE NAJBARDZIEJ NARAŻONE na SPADKI
29
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
EUR/CNY
CHF/JPY
USD/CNY
EUR/RUB
CHF/PLN
USD/UA H
SEK/PLN
EUR/JPY
EUR/SKK
USD/RUB
EUR/PLN
GBP/JPY
EUR/CZK
EUR/A UD
koszyk
PLN
GBP/PLN
EUR/HUF
index PLN
EUR/USD
USD/JPY
USD/SKK
GBP/A UD
AUD/JPY
USD/LTL
USD/PLN
EUR/CA D
HUF/PLN
EUR/GBP
GBP/USD
CZK/PLN
NZ D/USD
USD/CZK
GBP/CA D
USD/HUF
Obecny
Kurs w g sił
y
kurs
nabywczej
10,5987
3,5948
98,83
44,44
7,1468
3,2258
36,2505
16,9935
2,2251
1,0952
5,1299
2,7126
0,3841
0,2091
158,87
91,50
32,9523
20,0327
24,4440
15,2493
3,5770
2,2549
210,69
140,70
25,0316
17,2876
1,6085
1,1275
66,08%
55,03%
54,86%
53,12%
50,78%
47,12%
45,56%
42,41%
39,21%
37,62%
36,96%
33,22%
30,94%
29,90%
2,9945
4,7437
265,3829
3,0418
1,4830
2,1392
3,4673
196,0784
2,2610
1,1144
28,56%
26,91%
26,11%
25,67%
24,86%
107,13
22,2200
2,1331
98,77
2,3378
2,4120
1,5023
1,3479
0,7541
1,9667
14,2899
0,8082
16,8790
1,9923
178,9500
82,11
17,9765
1,7337
81,16
1,9355
2,0235
1,2680
1,1500
0,6503
1,7136
13,0435
0,7413
15,5132
1,9497
175,9531
23,35%
19,10%
18,72%
17,83%
17,21%
16,11%
15,60%
14,68%
13,76%
12,87%
8,72%
8,28%
8,09%
2,13%
1,67%
PARY
WALUTOWE
NAJBARDZIEJ
NARAŻONE na
WZROSTY
CNY/PLN
AUD/CHF
USD/CHF
Obecny
kurs
Kurs w g sił
y nabywczej
0,3375
0,6273
-85,86%
0,9994
1,8261
-82,71%
1,0840
1,8475
-70,43%
UAH/PLN
USD/SEK
GBP/CHF
RUB/PLN
EUR/CHF
AUD/CA D
AUD/NZ D
USD/TRY
USD/CA D
JPY/PLN
0,4702
6,2796
2,1319
9,8675
1,6076
0,9340
1,1408
1,2130
1,0130
2,2515
0,7459
9,6774
3,1658
13,2692
2,0588
1,1246
1,3333
1,3930
1,1378
2,4643
-58,65%
-54,11%
-48,50%
-34,47%
-28,07%
-20,41%
-16,88%
-14,84%
-12,32%
-9,45%
index PLN
(krajów
rozw ijających
się)
AUD/USD
NZ D/GBP
SKK/PLN
LTL/PLN
3,4797
0,9220
0,4109
0,1086
1,0317
3,7754
0,9884
0,4326
0,1126
1,0455
-8,50%
-7,20%
-5,27%
-3,69%
-1,33%
Legenda:
USD - dolar amerykański
EUR - euro
JPY - jen japoński
CHF - frank szwajcarski
GBP - funt brytyjski
CAD - dolar kanadyjski
AUD - dolar australijski
PLN - polski zł
oty
CNY - chiński juan
RUB - rosyjski rubel
UAH - ukraińska hryw na
SEK - szew dzka korona
SKK - sł
ow acka korona
CZK - czeska korona
HUF- w ęgierski forint
LTL - litw eski lit
NZ D - now ozelandzki dolar
TRY - turecka lira
koszyk PLN - skł
ada sięz USDPLN i EURPLN
index PLN - skł
ada sięz USDPLN, EURPLN, GBPPLN,
CHFPLN i JPY PLN
index PLN (krajów rozwijających się) - skł
ada się
z CNY PLN, CZKPLN, HUFPLN, LTLPLN, SKKPLN,
RUBPLN, UAHPLN
30
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W tym tygodniu
Niedziela, 04.05.2008
GMT
22:00
22:45
22:45
22:45
Ccy
NZD
NZD
NZD
NZD
23:30
AUD
Ev ents
New Zealand Tax Receipts (MAR)
Labor Cost Private Sector (QoQ) (1Q)
Private Wages ex Overtime (QoQ) (1Q)
Average Hourly Earnings (QoQ) (1Q)
AiG Performance of Service Index
(APR)
Consensus
--0.9%
--
Previous
-1.1%
1.1%
0.9%
--
53.8
Poniedział
ek, 05.05.2008
GMT
Ccy
-00:30
00:30
01:30
01:30
01:30
03:00
JPY
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
NZD
06:00
08:30
14:00
EUR
EUR
USD
Ev ents
BOJ Deputy Governor Nishimura Will Attend ADB
Meeting
TD Securities Inflation (MoM) (APR)
TD Securities Inflation (YoY) (APR)
House Price Index (QoQ) (1Q)
House Price Index (YoY) (1Q)
ANZ Job Advertisements (MoM) (APR)
ANZ Commodity Price (APR)
Bimonthly Meeting of Bank for International
Settlements
Euro-Zone Sentix Investor Confidence (MAY)
ISM Non-Manfacturing Composite (APR)
Consensus
Previous
---0.0%
11.0%
---
-0.4%
4.0%
3.2%
12.3%
-0.7%
2.0%
-4.4
49.5
-4.1
49.6
Wtorek, 06.05.2008
GMT
Ccy
--
JPY
00:30
01:30
01:30
01:30
04:30
05:45
05:45
06:45
07:45
07:50
08:00
USD
AUD
AUD
AUD
AUD
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
08:00
EUR
08:00
EUR
Ev ents
BOJ Governor Shirakawa Will Attend BIS Meeting in
Basel
FOMC Chairman Bernanke Speaks on Mortgage
Foreclsoures
Trade Balance (Australian dollar) (MAR)
Exports (MoM) (MAR)
Imports (MoM) (MAR)
Reserve Bank of Australia Rate Decision
Consumer Price Index (MoM) (APR)
Consumer Price Index (YoY) (APR)
ECB's Ordonez Speaks at ADB Meeting in Madrid
Italian Purchasing Manager Index Services (APR)
French Purchasing Manager Index Services (APR F)
German Purchasing Manager Index Services (APR F)
Euro-Zone Purchasing Manager Index Services (APR
F)
Euro-Zone Purchasing Manager Index Composite
(APR F)
Consensus
Previous
--
--
--2900M
--7.25%
0.9%
2.4%
--54.0
54.6
--3289M
-4.1%
-0.2%
7.25%
0.3%
2.6%
-48.8
54.0
54.6
51.8
51.8
51.9
51.9
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
E-mail: [email protected] gt.com.pl
31
08:15
08:30
08:30
09:00
09:00
12:30
EUR
GBP
GBP
EUR
EUR
CAD
13:30
14:00
17:30
21:00
23:01
23:30
EUR
CAD
EUR
USD
GBP
AUD
Euro-Zone Bank of Spain's Malo de Molina Speaks in
Madrid
Purchasing Manager Index Services (APR)
Official Reserves (Changes) (APR)
Euro-Zone Producer Price Index (MoM) (MAR)
Euro-Zone Producer Price Index (YoY) (MAR)
Building Permits (MoM) (MAR)
EU Parliament Committee Votes on Breaking Up
Power Companies
Ivey Purchasing Managers Index (APR)
ECB's Tumpel-Gugerell Holds Speech in Brussels
ABC Consumer Confidence (MAY 4)
Nationwide Consumer Confidence (APR)
AiG Performance of Construction Index (APR)
-51.7
-0.7%
5.6%
1.2%
-52.1
$45M
0.6%
5.3%
-1.0%
-55.0
--74.0
--
-59.0
--41.0
77.0
48.4
Środa, 07.05.2008
GMT
Ccy
01:30
06:30
06:45
06:45
07:00
USD
AUD
EUR
EUR
EUR
08:00
08:30
08:30
08:30
08:30
09:00
09:00
09:30
10:00
10:00
11:00
12:30
12:30
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
GBP
EUR
EUR
USD
USD
USD
12:45
14:00
USD
USD
14:30
19:00
22:45
22:45
22:45
23:01
EUR
USD
NZD
NZD
NZD
GBP
Ev ents
Fed's Hoenig Speaks in Denver on Market Risk and
Policy
Foreign Reserves (Australian dollar) (APR)
French Trade Balance (euros) (MAR)
French Central Government Balance (euros) (MAR)
ECB's Bini Smaghi; Stark Hold Speeches in Frankfurt
EU Lawmaker Speaks About Breaking Up Power
Companies
Industrial Production (MoM) (MAR)
Industrial Production (YoY) (MAR)
Manufacturing Production (MoM) (MAR)
Manufacturing Production (YoY) (MAR)
Euro-Zone Retail Sales (MoM) (MAR)
Euro-Zone Retail Sales (YoY) (MAR)
BRC Shop Price Index (APR)
German Factory Orders s.a. (MoM) (MAR)
German Factory Orders n.s.a. (YoY) (MAR)
MBA Mortgage Applications (MAY 2)
Nonfarm Productivity (1Q P)
Unit Labor Costs (1Q P)
Fed Governor Kroszner Speaks in Cincinnati on
Foreclosures
Pending Home Sales (MoM) (MAR)
EU's Almunia Releases `[email protected]' Report on Euro's
First Decade
Consumer Credit (MAR)
Employment Change (QoQ) (1Q)
Employment Change (YoY) (1Q)
Unemployment Rate (1Q)
NIESR Gross Domestic Product Estimate (APR)
Consensus
Previous
---3.1B
---
-$36.3B
-2.8B
-22.7B
--
--0.1%
0.8%
0.0%
1.2%
0.1%
-0.6%
-0.2%
5.7%
-1.6%
2.5%
-0.3%
1.3%
0.4%
1.9%
-0.5%
-0.2%
--0.5%
9.0%
-11.1%
1.9%
2.6%
--1.0%
--1.9%
-$6.5B
-0.1%
1.3%
3.5%
--
-$5.2B
1.1%
2.5%
3.4%
0.5%
Czw artek, 08.05.2008
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
E-mail: [email protected] gt.com.pl
32
GMT
01:30
01:30
01:30
05:45
05:45
06:00
06:00
06:00
06:00
10:00
Ccy
AUD
AUD
AUD
CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
10:00
11:00
11:45
12:15
12:30
12:30
14:00
EUR
GBP
EUR
CAD
USD
USD
USD
16:30
17:30
23:50
23:50
23:50
23:50
23:50
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
Ev ents
Employment Change (APR)
Unemployment Rate (APR)
Participation Rate (APR)
Unemployment Rate (APR)
Unemployment Rate s.a. (APR)
German Trade Balance (Euro) (MAR)
German Current Account (Euro) (MAR)
German Imports s.a. (MoM) (MAR)
German Exports s.a. (MoM) (MAR)
German Industrial Production s.a. (MoM) (MAR)
German Industrial Production n.s.a. w.d.a. (YoY)
(MAR)
Bank Of England Rate Decision
European Central Bank Rate Decision
Housing Starts (APR)
Initial Jobless Claims (MAY 3)
Continuing Claims (APR 26)
Wholesale Inventories (MAR)
Former Fed Chairman Greenspan Speaks in
New York
ICSC Chain Store Sales (YoY) (APR)
Official Reserve Assets (APR)
Foreign Buying Japan Stocks (Yen) (MAY 2)
Foreign Buying Japan Bonds (Yen) (MAY 2)
Japan Buying Foreign Stocks (Yen) (MAY 2)
Japan Buying Foreign Bonds (Yen) (MAY 2)
Consensus
10.0K
4.1%
65.2%
2.5%
2.5%
17.0B
----0.5%
Previous
14.8K
4.1%
65.2%
2.6%
2.5%
16.9B
15.4B
-0.4%
0.0%
0.4%
5.0%
5.00%
4.00%
225.0K
375K
-0.5%
6.1%
5.00%
4.00%
254.7K
380K
3019K
1.1%
--------
--0.5%
$1015.6B
301.3B
-588.0B
11.3B
-34.6B
Ev ents
Reserve Bank Quarterly Monetary Policy
Statement
Leading Economic Index (MAR P)
Coincident Index (MAR P)
French Industrial Production (MoM) (MAR)
French Industrial Production (YoY) (MAR)
French Manufacturing Production (MoM) (MAR)
French Manufacturing Production (YoY) (MAR)
Net Change in Employment (APR)
Unemployment Rate (APR)
International Merchandise Trade (Canadian
dollar) (MAR)
Trade Balance (MAR)
Consensus
Piątek, 09.05.2008
GMT
Ccy
01:30
05:00
05:00
06:45
06:45
06:45
06:45
11:00
11:00
AUD
JPY
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
CAD
CAD
12:30
12:30
CAD
USD
Previous
-20.0%
33.3%
-0.4%
1.6%
-0.5%
1.8%
12.5K
6.0%
-54.5%
70.0%
0.3%
2.0%
0.3%
1.9%
14.6K
6.0%
C$4.5
-$61.4B
C$4.9
-$62.3B
Przedstawione, w dystrybuowanych raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakter u rek omendacji do
nabycia lub zbycia albo powstrzymania sięod do kona nia transakcji w o dniesieni u do jakichkolwiek wal ut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne
treści raportów nie stanowią"rekomendacji" l ub " doradztwa" w rozumieni u Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrume ntami fina nsowy mi. Wył
ączną
odpowiedzial nośćza decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniecha ne na podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Autor jest równieżwł
aścicielem majątkowych praw autorskich do ra portów. W szczególności zabronione jest kopiowa nie, przedr ukowywanie, udostępni anie
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
E-mail: [email protected] gt.com.pl
33
osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w cał
ości lub we fragme ntach bez zgo dy autor a. Zgodę taką można uzyskać po prostu pis ząc na adres
[email protected]
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
E-mail: [email protected] gt.com.pl
34

Podobne dokumenty

Więcej w formacie PDF

Więcej w formacie PDF wskaźnik Chicago PMI, który w lipcu osiągnął większa szansa na umocnienie Dolara.

Bardziej szczegółowo

Więcej w formacie PDF

Więcej w formacie PDF  12 marze c – inflacja CPI we Francji za luty, prognoza 3,00% wobe c 2,80%  13 marze c – stopa be zrobocia w Australii za luty, prognoza 4,20% wobe c 4,10%  14 marze c – inflacja CPI w Niem cze ...

Bardziej szczegółowo

Więcej w formacie PDF

Więcej w formacie PDF makroekonomicznych. Na dobry początek przedstawimy indeksy walutowe, które pokazują sił ę danej waluty. Nazwaliśmy je dlatego Currency Strenght Index. W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek spod...

Bardziej szczegółowo