Regulamin konkursów telekonferencje

Transkrypt

Regulamin konkursów telekonferencje
Regulamin Konkursu Telekonferencje Akuna 2012
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest firma Akuna Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. 11 Listopada 11, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczo- Rejestrowy pod numerem KRS 0000075235, NIP 954-23-03-351, wysokość kapitału
zakładowego: 50 000 zł, zwana dalej Organizatorem.
2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje
do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
3. Konkurs trwa od dnia 01.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.
4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia.
5. Warunkiem dopuszczenia Uczestników do konkursu jest konieczność dokonania w poprzednim kwartale zakupu
produktów Organizatora o łącznej wartości punktowej 140.
6. Wartości punktowe są przypisane poszczególnym produktom w e -shopie znajdującym się na stronie www. akuna.pl
7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu przez Uczestnika.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin lub pracownicy
i współpracownicy podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu i telekonferencji.
§2 ZASADY KONKURSU
1. Konkurs składa się z odrębnych edycji, z których każda odbywa się po przeprowadzonych telekonferencjach
Organizatora.
2. Informacja o terminie telekonferencji znajduje się na stronie www.akuna.pl
3. Warunkiem
uczestnictwa
w
Konkursie
jest
przesłanie
odpowiedzi
na
pytania,
opublikowane
po telekonferencji na stronie www.akuna.net oraz na fan page Akuna Polska… Zdrowie i Sukces na portalu Facebook.
4. Odpowiedzi należy przesyłać na adres e-mail [email protected]
5. Zwycięzcami Konkursu będą Uczestnicy, którzy najszybciej nadeślą prawidłowe odpowiedzi.
6. Ilość nagród w każdym etapie ogłaszana będzie podczas telekonferencji, które danej edycji dotyczy.
7. W przypadku otrzymania dwóch lub więcej zgłoszeń od jednego Uczestnika, Organizator bierze pod uwagę pierwsze
zawierające prawidłowe odpowiedzi.
8. W przypadku otrzymania dwóch lub więcej poprawnych odpowiedzi w tym samym czasie, który kwalifikowałby
zgłoszenie do otrzymania nagrody, Organizator zadecyduje o zwiększeniu liczby nagród.
§3 NAGRODY
1. Nagrodami są nagrody rzeczowe: deska i kubek z limitowanej serii „Akuna. Czuję się dobrze!”
2. W przypadku powstania obowiązku zapłaty podatku w związku z otrzymaniem nagrody uczestnicy zobowiązani będą do
pokrycia podatku we własnym zakresie, na co – przystępując do Konkursu – wyrażają zgodę.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany nagród.
§4 POWIADOMIENIE O WYNIKACH I WYDANIE NAGRÓD
1. Ogłoszenie wyników każdej edycji Konkursu nastąpi w ciągu 24 godzin od opublikowania pytań konkursowych.
2. Po ogłoszeniu wyników nagrody wysłane zostaną na adres wskazany przez Uczestnika po poinformowaniu go o
zwycięstwie.
3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na inną osobę.
4. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany w momencie odbioru nagrody podpisać dokument odbioru nagrody, który
stanowi zawartość przesyłki.
§5 REKLAMACJE, PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu, najpóźniej do 14 dni po zakończeniu każdego etapu
Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod
uwagę będę brane przesyłki, które wpłynęły do siedziby Organizatora nie później niż 21 dni po zakończeniu każdego
etapu Konkursu. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora
z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA - Konkurs”. Reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika i opis przyczyny
reklamacji.
3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze
względu na siedzibę Organizatora Konkursu.
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
2. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.akuna.pl.
3. Wszelkie
spory
związane
z
niniejszym
Konkursem
rozstrzygać
będzie
sąd
właściwy
ze
względu
na siedzibę Organizatora.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.
5. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na jego zasady określone niniejszym Regulaminem.
6. Laureatowi
Konkursu
nie
przysługuje
do
otrzymania
jej
ekwiwalentu
w
materiałach
promocyjnych
prawo
(pieniężnego,
mają
charakter
do
zastrzeżenia
rzeczowego).
wyłącznie
szczególnych
Wszelkie
informacyjny
właściwości
wizerunki
i
nie
nagród
mogą
nagrody
ani
zamieszczone
być
podstawą
do roszczeń Laureatów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez Laureata
Konkursu nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą).
Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).