Sztuka składania serwetek

Transkrypt

Sztuka składania serwetek
GAZETK A W YDAW ANA JEST W RAMACH PROJEKTU (UDA-POKL.09.02.00-14-020/08)
współfinanso wanego z e środ kó w Unii Europejskiej w ram ach Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOW IEK- NAJLEPSZ A INW ESTYCJA
Publikacja d ystr ybuo wan a jest bezpłatnie
30 listopada uczniowie z klasy II C
(kucharze),
pod
opieką
pani Małgosi Natkowskiej, odwiedzili
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2
im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie.
Wzięli udział w warsztatach z obsługi
konsumenta zorganizowanych przez
tę
placówkę.
Nasze
koleżanki
i koledzy wraz z uczniami z klasy IV
TZ - technik organizacji usług
gastronomicznych
aktywnie
uczestniczyli
w
zajęciach.
W czasie spotkania poznali wizerunek
pracowników obsługi konsumenta,
podział bielizny i zastawy stołowej,
zasady
nakrywania
stołów,
Eleganckie podawanie potraw nie jest takie proste.
podawania potraw oraz napojów
według sztuki kelnerskiej. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia, na których
poznawali różne techniki składania serwetek. Uczestnicy wycieczki ocenili, że była ona bardzo
udana. Jej program pozwolił im nabyć przydatne umiejętności i poznać nowych znajomych.
Op: Darek Stasiak pod opieką p. Małgosi Natko wskiej
Dnia 9 listopada 2012 roku odbyły się wybory do Samorządu Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Były one poprzedzone kampanią przedwyborczą. Młodzież wykonywała plakaty, rozdawała
ulotki, znaczki, balony i inne gadżety reklamujące poszczególnych kandydatów.
W dzień wyborów kandydaci mogli
zaprezentować siebie i swój program
wyborczy. Wszyscy uczniowie szkoły
oddali głosy na swoich faworytów.
Wyniki wyborów:
Przewodnicząca Samorządu –
Justyna Witkowska – kl. IIA
Zastępca Przewodniczącej –
Mariusz Małkowski – kl. IIC
Sekretarz –Maciej Grabarczyk – kl. IA
Członkowie Samorządu – Piotr Zwański,
Dawid Charzyński, Daniel Wasiński,
Adam Pełkowski, Grzegorz Taube.
Kandydatom
gratulujemy,
mamy
Dyrektor Ośrodka pogratulował kandydatom ciekawych
nadzieję, że członkowie samorządu będą
kampanii wyborczych.
nas godnie reprezentować.
Op: Justyna Witkowska pod opieką p. Anetki Szczetkarz
4

Podobne dokumenty