W naszej parafii działają następujące grupy: - Żywy Różaniec

Transkrypt

W naszej parafii działają następujące grupy: - Żywy Różaniec
W naszej parafii działają następujące grupy:
- Żywy Różaniec (9 róż) – spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o 15:30
- Służba Liturgiczna Ołtarza – spotkania w każdą pierwszą sobotę miesiąca
- Oaza – spotkania w każdy piątek po wieczornych Mszach św.
- Chór parafialny
- Bractwo Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – spotkania w
pierwsze soboty miesiąca po wieczornych Mszach św.
Wszystkich chętnych i zainteresowanych działalnością grup zapraszamy na spotkania!
Papieska intencja ogólna na miesiąc wrzesień 2016 roku:
„Aby każdy wnosił wkład we wspólne dobro i w budowę społeczeństwa,
które stawia w centrum osobę ludzką”.
Papieska intencja misyjna na miesiąc wrzesień 2016 roku:
„Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo
Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej”.
Ważniejsze dane kontaktowe
Duszpasterze: ks. Benedykt Stanek – proboszcz, ks. Łukasz Stępień – wikariusz;
Plebania: Mierzyn 13, 97-340 tel. 723 – 631 – 394;
W niedziele i święta kancelaria nieczynna.
Kościelny: Piotr Szcześniak, tel. 501 – 556 – 673
Zarządca cmentarza: Krystian Misztela, tel. 508 – 331 – 624
Redakcja biuletynu: ks. Benedykt Stanek, Paulina Marusińska, Szczepan Marusiński,
wszelkie zapytania i propozycje informacji do zamieszczenia w miesięczniku można
kierować na adres: [email protected] lub bezpośrednio do osób redagujących
U Mikołaja
Miesięcznik parafii św. Mikołaja w Mierzynie • Nr 33
Tylko do użytku wewnętrznego
Wrzesień '16
W biuletynie zamieszczane są:
• intencje mszalne na nadchodzący
miesiąc
• informacje o przebiegu
ważniejszych uroczystości
parafialnych
• wydarzenia z życia wspólnot
działających w parafii
• pamiętnik proboszcza
• informator liturgiczny
• co warto przeczytać i gdzie warto
zajrzeć
29 września
Święto
Świętych Archaniołów
Michała, Gabriela i Rafała
+ + +
Aniołowie są istotami ze swej natury
różnymi od ludzi. Należą do
stworzeń, są nam bliscy, dlatego
Kościół obchodzi ich święto. Do
ostatniej
reformy
kalendarza
kościelnego (z 14 lutego 1969 r.)
istniały trzy odrębne święta: św.
Michała czczono 29 września, św.
Gabriela - 24 marca, a św. Rafała 24 października. Obecnie wszyscy
trzej archaniołowie są czczeni
wspólnie.
www.mierzyn-parafia.pl
Intencje mszalne na miesiąc wrzesień 2016 roku
5.09.2016, poniedziałek
17:00 + Bogusławę Skrobek – od Waldemara z
rodziną
17:30 + Stanisławę Miśkiewicz – od wnuczków:
Mariusza, Agaty i Marcina z rodzinami
6.09.2016, wtorek
17:00 1) + Stanisława Kępińskiego – od Janiny
Włuki i rodziny Sobańskich
2) + Reginę Kwaśniak – z racji imienin od
córki Marianny
17:30 + Zofię Łukasik – od mieszkańców Rajska
Dużego i Bryszek
7.09.2016, środa, wspomnienie św.
Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i
męczennika
17:00 + Czesława Dobrysiewicza – od Ani
Dobrysiewicz-Krasoń i Marii Haładaj z Jeżowa
17:30 + Karola Stankiewicza – od OSP z Rajska
Małego
8.09.2016, czwartek, święto Narodzenia
NMP
17:00 1) + Jolantę Pawłowską
2) + Józefa Zaborowskiego – od rodziny
Wachurów z Rajska Małego
16:00 + Irenę, Bronisława Krasoniów, Bronisławę
Pielużek, dziadków Krasoniów – od Mieczysława z
rodziną
12.09.2016, poniedziałek, wspomnienie
Najświętszego Imienia Maryi
17:00 + Zofię Banaszczyk – od wnuczka Piotra z
żoną i dziewczynkami
17:30 + Zofię Łukasik – od mieszkańców Rajska
Dużego i Bryszek
13.09.2016, wtorek, Dzień Fatimski
17:00 1) + Stanisława Sośniaka
2) O błogosławieństwo Boże dla Klaudii w
18. rocznicę urodzin
17:30 + Karola Stankiewicza – od kolegów z
Rajska Dużego, Białocina i Bagna
14.09.2016, środa, święto Podwyższenia
Krzyża Świętego
17:00 + Lidię Trędę – od mieszkańców Rajska
Dużego i Bryszek
17:30 + Irenę Czubała – od rodziny Sowów
15.09.2016, czwartek, wspomnienie NMP
Bolesnej
17:00 + Stanisława Banaszczyka – od Staśka
Tralińskiego z rodziną
17:30 + Józefa Zaborowskiego – od sąsiadów
Marchewków
9.09.2016, piątek
17:00 + Barbarę Kotlicką – od Zofii Magiery
17:30 + Jadwigę, Jerzego, Wojciecha Jończyków,
c.r. Jończyków i Dubików
16.09.2016, 3. piątek m-ca, wspomnienie
śśw. męczenników Korneliusza, papieża i
10.09.2016, sobota
Cypriana, biskupa
17:00 1) + Jolantę Pawłowską
17:00 Za zmarłych w ostatnim czasie
2) + Stanisława, Stefana, Helenę
17:30 + Stanisława Goszcza, c.r. Goszczów i
Gliszczyńskich, Bronisława, Mariannę Wośków
Krasoniów
17:30 1) + Zofię, Łukasza Furczyńskich, Elżbietę,
Mariannę, Franciszka Markiewiczów, c.r.
17.09.2016, sobota
Furczyńskich, Markiewiczów i Urlichów
17:00 1) + Krzysztofa Pielużka, Sylwię Gaborską
2) 1. rocznica urodzin Kajetana
– w 13. r. śm.
2) + Stanisława Sikorę
11.09.2016, 24. niedziela zwykła, Dożynki
17:30 1) + Helenę, Józefa, Zofię, Antoniego
parafialne
Olczyków, Zofię, Stanisława Pielużków
Tomawa: + Mirosława Bałuskę – w 4. r. śmierci
2) + Sylwię, Tadeusza, Mariannę,
9:00 + Bronisława, Stanisława, Henryka
Franciszka Gaborskich, Stanisława, Adama
Mielczarków, Jana Nowaka
Jachimczaków
10:30 Szczepanowice: + Halinę Krasoń
12:00 Za parafian
18.09.2016, 25. niedziela zwykła
Tomawa: + Stanisława, Helenę, Andrzeja
Kosińskich
9:00 + Józefę, Antoniego, Zygmunta, Zdzisława,
Stanisława, Bogdana Klęsków
10:30 Szczepanowice: + Mariannę, Stanisława,
Witolda Owczarków
12:00 Za parafian
16:00 + Leona, Helenę, Feliksa Robakowskich,
c.r. Robakowskich
10:30 Szczepanowice: + Stanisława Listwonia
12:00 1) Za parafian
2) W 50. r. ślubu
16:00 + Tadeusza, Genowefę, Antoniego, Adama,
Apolonię Bańskich, Mariana Swalskiego
23.09.2016, piątek, wspomnienie św. Pio z
Pietralciny, prezbitera
17:00 + Irenę, Mariana, Stanisławę, Romana
Ciesielskich, Annę, Antoniego Tyczków
17:30 + Karola Stankiewicza – od kolegów z
Rajska Dużego, Białocina i Bagna
30.09.2016, piątek, wspomnienie św.
Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
17:00 + Karola Stankiewicza – od Darka
Szczepańskiego
17:30 + Irenę Czubała – od Stanisława z rodziną
26.09.2016, poniedziałek, wspomnienie
śśw. męczenników Kosmy i Damiana
19.09.2016, poniedziałek, wspomnienie św. 17:00 + Zofię Łukasik – od mieszkańców Rajska
Januarego BM
Dużego i Bryszek
17:00 + Sylwię Gaborską, Krzysztofa Pielużka – w 17:30 + Bogdana Lasonia, Annę, Franciszka
13. r. śm.
Olczyków
17:30 + Jana Olczyka, Ryszarda Płatka, zm. z r.
Ryżewskich, Olczyków i Listwoniów
27.09.2016, wtorek, wspomnienie św.
Wincentego á Paulo, prezbitera
20.09.2016, wtorek, wspomnienie śśw.
17:00 + Tadeusza Listwonia – od Grażyny z
męczenników Andrzeja Kim Taegona,
mężem i dziećmi z Legnicy
prezbitera, Pawła Chong Hasanga i
17:30 + Teresę Krasoń – od wujka Tadeusza z
Towarzyszy
rodziną
17:00 + Barbarę Kotlicką – od mieszkańców
Kolonii Cieszanowice
28.09.2016, środa, wspomnienie św.
17:30 + Wiesława Krawczyka – od Mieczysława
Wacława, męczennika, imieniny
Owczarka z rodziną
Arcybiskupa Metropolity Cz.
17:00 1) + Stanisława Marciocha – od Doroty i
21.09.2016, środa, święto św. Mateusza,
Haliny z rodzinami
apostoła i ewangelisty
2) + Stanisława, Wacławę Korycińskich
17:00 + Cecylię Sowę – od rodzin: Turniaków i
17:30 + Józefa Listwonia, Annę, Józefa
Klęsków
Listwoniów, Mariannę Bełdowską
17:30 + Józefa Zaborowskiego – od rodzin:
Jeżów i Kwietniów
29.09.2016, czwartek, święto śśw. Michała,
Gabriela, Rafała, archaniołów
22.09.2016, czwartek
17:00 + Józefa Zaborowskiego – od sąsiadki
17:00 + Agatę Małolepszą – od rodzin: Skrobków Genowefy i Henryka Sowy
i Mazurczyków
17:30 + Tadeusza Pełkę, Mieczysława, Mirosława
17:30 + Danutę, Kazimierza, Waldemara Szopów Pełków
24.09.2016, sobota
17:00 1) Ad intentionem dantis
2) + Arkadiusza Włókę – od rodziny
Mazurczyków
17:30 + Stanisława, Józefę, Antoniego Olczyków
25.09.2016, 26. niedziela zwykła
Tomawa: Dziękczynna w 18. r. ur. Justyny
9:00 + Józefę, Wacława Turniaków, Franciszka
Stanisławskiego, c.r. Misztelów i Turniaków
1.10.2016, sobota, wspomnienie św. Teresy
od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora
Kościoła
16:30 Różaniec
17:00 + Wiesława, Bronisławę, Józefę, Józefa
Simkowskich, zm. z r. Piątkowskich
17:30 Dziękczynna w 5. r. ur. Szymona – o
błogosławieństwo Boże
2.10.2016, 27. niedziela zwykła
Tomawa: + Jadwigę, Bogusława Stobieckich
9:00 + Stefanię, Zygmunta Dolotów
10:30 Szczepanowice: + Teresę, Jerzego Kraków
12:00 Za parafian
16:00 + Antoniego Rębelińskiego
Święci Archaniołowie c.d.
W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13;
12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem.
Hebrajskie imię Mika'el znaczy "Któż jak Bóg". Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko
Bogu i do buntu namówił część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem "Któż jak Bóg"
wypowiedzieć wojnę szatanom.
W Piśmie świętym pięć razy jest mowa o Michale. W księdze Daniela jest nazwany "jednym z
przedniejszych książąt nieba" (Dn 13, 21) oraz "obrońcą ludu izraelskiego" (Dn 12, 1). Św. Jan
Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem
(Ap 12, 7). Św. Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po
jego śmierci (Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim wspomina (2 Tes 4, 16). Jest uważany za
anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jeszcze bardziej znaczenie św. Michała akcentują
księgi apokryficzne: Księga Henocha, Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Mojżesza, w których Michał
występuje jako najważniejsza osoba po Panu Bogu, jako wykonawca planów Bożych odnośnie ziemi,
rodzaju ludzkiego i Izraela. Michał jest księciem aniołów, jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też
aniołem Bożego miłosierdzia. Pisarze wczesnochrześcijańscy przypisują mu wiele ze wspomnianych
atrybutów; uważają go za anioła od szczególnie ważnych zleceń Bożych. Piszą o nim m.in. Tertulian,
Orygenes, Hermas i Didymus. Jako praepositus paradisi ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. Jest
czczony jako obrońca Ludu Bożego i dlatego Kościół, spadkobierca Izraela, czci go jako swego
opiekuna. Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę, którą kapłani odmawiali po Mszy świętej z
ludem do św. Michała o opiekę nad Kościołem.
Kult św. Michała Archanioła jest w chrześcijaństwie bardzo dawny i żywy. Sięga on wieku II.
Symeon Metafrast pisze, że we Frygii, w Małej Azji, św. Michał miał się objawić w Cheretopa i na
pamiątkę zostawić cudowne źródło, do którego śpieszyły liczne rzesze pielgrzymów. Podobne
sanktuarium było w Chone, w osadzie odległej 4 km od Kolosów, które nosiło nazwę "Michelion". W
Konstantynopolu kult św. Michała był tak żywy, że posiadał on tam już w VI w. aż 10 poświęconych
sobie kościołów, a w IX w. kościołów i klasztorów pod jego wezwaniem było tam już 15. Sozomenos i
Nicefor wspominają, że nad Bosforem istniało sanktuarium św. Michała, założone przez cesarza
Konstantyna (w. IV). W samym zaś Konstantynopolu w V w. istniał obraz św. Michała, czczony jako
cudowny w jednym z klasztorów pod jego imieniem. Liczni pielgrzymi zabierali ze sobą cząstkę oliwy
z lampy płonącej przed tym obrazem, gdyż według ich opinii miała ona własności lecznicze. W Etiopii
każdy 12. dzień miesiąca był poświęcony św. Michałowi.
W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem św. Michała: męskie
(michalitów) i żeńskie (michalitek), założone przez błogosławionego Bronisława Markiewicza (+ 1912,
beatyfikowanego przez kard. Józefa Glempa w Warszawie w czerwcu 2005 r.).
Gabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 2127). W pierwszym wypadku wyjaśnia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji barana i kozła,
ilustrującej podbój przez Grecję potężnych państw Medów i Persów; w drugim wypadku archanioł
Gabriel wyjaśnia prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat. Imię "Gabriel"
znaczy tyle, co "mąż Boży" albo "wojownik Boży". W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31)
przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela.
Zwiastuje także Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.
Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny.
Przychodził w snach do Józefa (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20). Miał być aniołem pocieszenia w
Ogrójcu (Łk 22, 43) oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6) i przy Jego
wniebowstąpieniu (Dz 1, 10). Niemal wszystkie obrządki w Kościele uroczystość św. Gabriela mają w
swojej liturgii tuż przed lub tuż po uroczystości Zwiastowania. Tak było również w liturgii rzymskiej do
roku 1969; czczono go wówczas 24 marca, w przeddzień uroczystości Zwiastowania. Na Zachodzie
osobne święto św. Gabriela przyjęło się dopiero w wieku X. Papież Benedykt XV w roku 1921
rozszerzył je z lokalnego na ogólnokościelne. Pius XII 1 kwietnia 1951 r. ogłosił św. Gabriela
patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest ponadto czczony jako patron
dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców. W 1705 roku św. Ludwik Grignion de Montfort
założył rodzinę zakonną pod nazwą Braci św. Gabriela. Zajmują się oni głównie opieką nad głuchymi i
niewidomymi.
Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z "siedmiu aniołów, którzy stoją w
pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką,
przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w
Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona
Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael oznacza "Bóg uleczył".
Ponieważ zbyt pochopnie używano imion, które siedmiu archaniołom nadały apokryfy żydowskie,
dlatego synody w Laodycei (361) i w Rzymie (492 i 745) zakazały ich nadawania. Pozwoliły natomiast
nadawać imiona Michała, Gabriela i Rafała, gdyż o tych wyraźnie mamy wzmianki w Piśmie świętym.
W VII w. istniał już w Wenecji kościół ku czci św. Rafała. W tym samym wieku miasto Kordoba w
Hiszpanii ogłosiło go swoim patronem.
Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór
Anioła Stróża. Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów,
podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy.
Pamiętnik Proboszcza
Źródło: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-29a.php3
Rok 1915
5 sierpnia. Dziś o godz. 6 rano Warszawa zajęta. Wkroczyło wojsko bawarskie. Książę Bawarski
Leopold, zięć Cesarza Austrii zajął Warszawę i wydał odezwę do mieszkańców Warszawy i zażądał 12
zakładników.
7 sierpnia. Powróciło z Warszawy kilku ludzi do naszej parafii. Opowiadają że Rosjanie wycofali się
bez walki na Pragę. Z Pragi zaczęli strzelać. Uszkodzony jest zamek królewski i Aleje Jerozolimskie.
Mosty były wysadzane, ale
żelazny most nie wiele ucierpiał.
Wiadukt na kolei kaliskiej nie
wysadzony.
Warszawa
przygnębiona, że nie weszli
Legioniści,
tylko
wojsko
niemieckie.
Fot. Nakrycia głowy żołnierzy I Wojny Światowej
8 sierpnia. Komendant Warszawy
Niemiec-pomocnik
jego
hr.
Czapski polak; prezydentem Z.
Książę
Lubomirski,
a
pomocnikiem
adwokat
Suligowski.
Legioniści
rozgoryczeni, że do Warszawy
nie
weszli.
Mają
wysłać
memoriał do Rządu Pruskiego ze
swymi postulatami.
9 sierpnia. Upewniamy się dziś
dopiero,
że
słyszane
przez
nas
w
Mierzynie
huki
armatnie,
to
były
z pod Warszawy i Dęblina. Huki te słychać było u nas przez 3 tygodnie. Odróżnialiśmy huki z dział
ciężkich.
15 sierpnia. Niedziela. Wniebowzięcie M. Boskiej. Legioniści rekonwalescenci stojący
w Szczepanowicach, byli na sumie, śpiewali na chórze i służyli do Mszy Św. Połowa z nich to są ci
strzelcy, co pierwsi poszli z Piłsudskim do walki.
16 sierpnia. Dzisiaj cesarz Wilhelm przejeżdżał do Warszawy, towarzyszył Mu Następca Tronu
Austriackiego.
20 sierpnia. Kowno i Modlin wzięte przez Niemców. Obecnie całe Królestwo jest pod władzą Niemców
i Austrii. Ogłoszono prawo o rekwizycji paszy i zboża. Korzec żyta wyznaczono rocznie na osobę.
Inwentarza paść zbożem nie wolno. Zbywające ziarno i paszę zakupuje wojsko Austriackie.
27 sierpnia. Brześć wzięty. Ogłoszona rekwizycja mosiądzu, gumy i wełny. Ogłoszono, że potęga
rosyjska już złamana ostatecznie. Pogłoski o bliskim pokoju wciąż kursują.
30 sierpnia. Ciągle kursują pociągi z wojskiem niemieckim w stronę Warszawy. Ruch towarowy
zatrzymany na kolei do 10 września.
1 września. Część Legionistów z okolicy wyszła dziś do boju. W gazetach dużo piszą o pracy
i wysiłkach Papieża, by prędzej został zawarty pokój.
2 września. Łuck wzięty. Położenie wojsk jest podobno rozpaczliwe.
3 września. Szły nad Mierzynem rano o 7 godz. 2 aeroplany niemieckie.
6 września. Grodno zdobyte. Wojska wciąż jadą koleją, ale w stronę Granicy. Przejeżdżają też całe
pociągi jeńców rosyjskich. Petersburg i Moskwa są zagrożone. Walki toczą się o Wilno.
8 września. Pociągi wciąż idą z wojskiem niemieckim w stronę granicy. Wszelki ruch towarowy
i osobowy zawieszony. Na stacji Rozprza stoi 4 dzień pociąg niemiecki z wojskiem, które reperuje
linię. Pociąg ten urządzony wspaniale. Własny motor elektryczny, tabor, konie, wojsko obsługują
rosyjscy jeńcy jako lokaje.
10 września. Znów się rozchodzą pogłoski, że Rumunia wypowiedziała Austrii wojnę. Kurs koron
podniósł się do 43 kop. a marek do 56 kop. Stan sił rosyjskich ma być bardzo zły. Cesarz sam ma być
na froncie i objął dowództwo.
Informator liturgiczny
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Instrukcja Redemptionis sacramentum
O tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią
Rozdział III PRAWIDŁOWE SPRAWOWANIE MSZY ŚWIĘTEJ
4. ŁĄCZENIE RÓŻNYCH OBRZĘDÓW ZE SPRAWOWANIEM MSZY ŚWIĘTEJ
75. Z racji teologicznej księgi liturgiczne czasami nakazują lub pozwalają na celebrację Mszy świętej
w połączeniu z innym obrzędem, zwłaszcza ze sprawowaniem sakramentów. W innych jednak
przypadkach Kościół nie dopuszcza takiego łączenia, szczególnie gdy ma to związek ze sprawami
mało znaczącymi.
76. Oprócz tego, zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościoła rzymskiego, ze Mszą świętą nie wolno
łączyć sakramentu pokuty w taki sposób, że powstaje jedna czynność liturgiczna. Nie przeszkadza to
jednak, aby kapłani, z wyjątkiem tych, którzy celebrują albo koncelebrują Mszę świętą, słuchali
spowiedzi tych wiernych, którzy tego pragną, by wyjść naprzeciw ich potrzebom, nawet wtedy, kiedy
w tym samym miejscu sprawowana jest Msza święta. Musi się to jednak dokonywać w odpowiedni
sposób.
77. W żadnym przypadku celebracji Mszy świętej nie wolno łączyć ze zwykłym, czy też nawet
uroczystym posiłkiem. Jeśli nie zachodzi poważna potrzeba, nie należy też sprawować Mszy świętej
na stole służącym do spożywania posiłków, ani w jadalni, ani w miejscu, które jest wykorzystywane
do wspólnego ucztowania, ani też w jakimkolwiek pomieszczeniu, gdzie znajduje się pożywienie; nie
mogą też uczestnicy Mszy świętej w czasie jej trwania zasiadać przy stołach. Jeśli z poważnej
przyczyny Msza święta musi być sprawowana w tym samym miejscu, w którym ma być następnie
spożywany posiłek, należy zrobić wyraźną przerwę
między zakończeniem Mszy świętej a początkiem posiłku; podczas celebracji Mszy świętej zabrania
się również podawania wiernym zwykłego pokarmu.
78. Mszy świętej nie wolno łączyć ze sprawami politycznymi albo świeckimi, czy też z tym wszystkim,
co nie jest w pełni zgodne z nauczaniem Magisterium Kościoła katolickiego. Co więcej, aby nie
pozbawiać Eucharystii jej autentycznego znaczenia, należy za wszelką cenę unikać celebrowania Mszy
świętej jedynie w celu stworzenia okazałego widowiska, jak też nie nadawać jej stylu podobnego do
innych ceremonii, zwłaszcza świeckich.
79. Trzeba wreszcie jak najsurowiej potępić nadużycie polegające na wprowadzaniu do celebracji
Mszy świętej elementów niezgodnych z przepisami ksiąg liturgicznych, a zaczerpniętych z obrzędów
innych religii.

Podobne dokumenty