Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy

Transkrypt

Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy
Załącznik nr 5 do Procedury sprawdzania pisemnych prac dyplomowych za pomocą
programu antyplagiatowego na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej
Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony
Oświadczam, że zapoznałam/em się z protokołem kontroli samodzielności wykonania pracy
dyplomowej wygenerowanym przez program antyplagiatowy dla pracy:
Autor pracy dyplomowej (imię, nazwisko, numer indeksu): …………………………………
Tytuł pracy dyplomowej: ……………………………………………………………..............
......................................................................................................................................................
Promotor pracy dyplomowej: .......................................................................................................
Rodzaj pracy (licencjacka, inżynierska, magisterska): ……………………….........................
Po analizie raportu stwierdzam, co następuje:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
………………………………………
Data i podpis promotora

Podobne dokumenty