ogłoszenie dla NASZ DZIEŃ PO DNIU

Komentarze

Transkrypt

ogłoszenie dla NASZ DZIEŃ PO DNIU
Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAś NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego
połoŜonych we wsi Trzcianka, gmina Kuślin, zapisanych w KW 27186
Lp.
1
Nr działki i powierzchnia
2
Przeznaczenie w planie
Cena
zagospodarowania
wywoławcza
przestrzennego
netto w zł.
3
4
5
15903
795
9742
487
Wadium w zł.
Zabudowa
mieszkaniowa
1.
82/2 – 785 m
2
wielorodzinna z
moŜliwością lokalizacji
usług
Zabudowa
mieszkaniowa
2.
119/17 – 442 m
2
jednorodzinna z
moŜliwością lokalizacji
usług
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2009r. o godz. 9.00
w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu pokój nr 8/parter/
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 21.10.2009r.
do godziny 14.00 w kasie Starostwa lub na konto Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu
PKO BP Oddział w Nowym Tomyślu 42102041440000650200070235
Wadium ulega przepadkowi, jeŜeli uczestnik przetargu odstąpi od zawarcia umowy
notarialnej. Wadium wpłacone przez uczestnika wygrywającego przetarg zalicza się
na poczet ceny sprzedaŜy. Wadium uczestnika, który przetargu nie wygrał
zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33 – pokój nr 83 tel. 061 44 26 749.

Podobne dokumenty