informacja

Transkrypt

informacja
Warszawa, dnia 18.11.2014 r.
INFORMACJA
o wynikach naboru na stanowisko
Podinspektor/Inspektor/Specjalista
w Inspektoracie Grodzisk Mazowiecki
w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Oddział Warszawa
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana
Pani Katarzyna Lubecka-Figiel zam. Grodzisk Mazowiecki.
UZASADNIENIE WYBORU
Pani Katarzyna Lubecka-Figiel ukończyła z bardzo dobrym wynikiem studia na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kierunku ochrona środowiska na Wydziale Ochrony
Środowiska i Rybactwa oraz podyplomowe studia na Wydziale Ochrony Środowiska Wyższej
Szkoły Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach.
Pani Katarzyna Lubecka-Figiel spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną, znajomością Prawa
wodnego i Prawa budowlanego oraz ustawy o ochronie przyrody, co umożliwi prawidłowe
wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku.
Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej
Justyna Ambroziak

Podobne dokumenty