CZYTAJMY RAZEM „ANIO¸A STRÓ˚A”

Transkrypt

CZYTAJMY RAZEM „ANIO¸A STRÓ˚A”
dla rodziców, wychowawców, katechetów
ROZMÓWKI (KONSPEKTY) DO AUDYCJI
CZYTAJMY RAZEM „ANIO¸A STRÓ˚A”
br. Tadeusz Ruciƒski
– Dlaczego ∏adny
cz∏owiek nie zawsze
jest dobry?
Wokó∏ tematu: „Po– Kto potrafi zobakusa, uleganie z∏u,
czyç w kimÊ jego serobrona przed z∏em
ce, a nie tylko twarz?
w samym sobie”
Dlaczego?
I cz´Êç rozmowy –
Opowiadanie:
do s∏ów: „(…) cza„Ropucha?”
sem niedaleko
Pytania:
do spe∏nienia,
– Co mog∏o od razu
zw∏aszcza czegoÊ
wyleczyç Ad´?
z∏ego…”.
– Dlaczego nikt nie
Pytania:
uÊmiechnà∏ si´
– Dlaczego z∏e marzedo niej?
nia lub zachcianki
II cz´Êç rozmowy
spe∏niajà si´ szybciej
Pytania:
i ∏atwiej?
– Czy siostra Blanka
– Czym to si´ mo˝e
„ROPUCHA?”
naprawd´ zobaczy∏a
skoƒczyç?
Anio∏y w oczach
– Skàd si´ biorà takie
Wokó∏ tematu: „Naj- Ady?
myÊli lub marzenia?
Ciàg dalszy rozmowy pi´kniejsze jest niewi- – Czy to by∏ cud, ˝e
doczne, bo oczy si´
Ada nagle straci∏a
– do s∏ów: „Mo˝e
mylà”.
plamy i wy∏adnia∏a?
za d∏ugo nas∏uchiwaI cz´Êç rozmowy –
– W czym Ada by∏a
∏aÊ z∏ych myÊli i tych
do s∏ów: „(…) jak
podobna do bajkoszeptów…”.
na ˝ab´ czy jakiegoÊ
wego Kopciuszka?
Pytania:
– Dlaczego taka ma∏a p∏aza, choç serce ma – Kto i jak mo˝e nam
pomóc dostrzec, jamyÊl czy pomys∏ mo˝e z∏ote…”.
Pytania:
kie ktoÊ ma serce?
zaczàç rzàdziç nawet
– Jakà znacie postaç
du˝ym cz∏owiekiem?
z filmu czy ksià˝ki,
– Co wtedy trzeba
która mia∏a brzydkà
zrobiç?
twarz, a pi´kne i doOpowiadanie:
bre serce?
„Jak piraci?”
„JAK PIRACI?”
Pytanie:
– Kto lub co mo˝e
pomóc wyrzuciç coÊ
z∏ego z serca?
II cz´Êç rozmowy
Pytania:
– Dlaczego cz´sto zapomina si´ o Aniele
Stró˝u Obroƒcy?
– Kiedy i po co nale˝y koniecznie wzywaç pomocy Anio∏a
Stró˝a?
– Jak najlepiej broniç
serca przed z∏ymi pokusami?
dla rodziców, wychowawców, katechetów
„JAK K¸ODA?”
Wokó∏ tematu: „Jak
znosiç ból, nieszcz´Êcie, chorob´, a nawet kalectwo?”
I cz´Êç audycji –
do s∏ów: „Ono wa˝y
wi´cej ni˝ ten gips
na nodze…”.
Pytania:
– Jak si´ czuje ktoÊ,
kto jest chory, ma nog´ w gipsie lub le˝y
w szpitalu? Dlaczego?
– Co to znaczy mieç
ci´˝ar na sercu? Skàd
on si´ tam bierze?
– Czy mo˝na mieç serce sparali˝owane albo
w gipsie? Co si´ wtedy z nim dzieje?
– Dlaczego takim ci´˝kim, sparali˝owanym
sercem nie mo˝na kochaç innych?
Opowiadanie:
„Jak k∏oda?”
Pytania:
– Dlaczego komuÊ bez
wiary trudniej jest
cierpieç?
– Dlaczego z wiarà
w Pana Jezusa jest ∏atwiej ˝yç?
II cz´Êç rozmowy
Pytania:
– Kto i jak mo˝e pomóc i ul˝yç w chorobie, w cierpieniu
i z ci´˝arem na sercu?
– Dlaczego mniej boli
tych, co myÊlà o tych,
których boli tak samo
lub bardziej?
– Jak mo˝na pos∏aç
do kogoÊ Anio∏a,
który przyniesie mu
ulg´?
„KRÓLEWICZ
I KOPCIUSZEK?”
Wokó∏ tematu: „B∏ogos∏awieni ostatni,
bo oni b´dà pierwszymi”.
I cz´Êç rozmowy –
do s∏ów: „Ale czy
mo˝na Êmiaç si´
na drodze krzy˝owej
tak jak ona?”
Pytania:
– Jak mo˝na narysowaç smutek albo ból?
– Dlaczego ta dziewczynka chichota∏a
pod koniec drogi
krzy˝owej?
– Czego ona mo˝e
nie rozumia∏a albo
co rozumia∏a lepiej?
Dalszy ciàg rozmowy – do s∏ów:
„Chcia∏abyÊ zataƒczyç w koÊciele?”
Pytania:
– Z czego naprawd´
mo˝na si´ cieszyç
w koÊciele?
– Jak to pokazaç?
Opowiadanie: „Królewicz i Kopciuszek?”
i dalszy ciàg rozmowy
Pytania:
– Dlaczego takim
„Muminkowym dzieciom” mo˝e byç bli˝ej do Pana Jezusa?
– Dlaczego one szybciej p∏aczà, ale
i szybciej si´ cieszà?
– Dlaczego takich,
którymi inni gardzà
i których spychajà
na ostatnie miejsce,
Pan Jezus stawia
u siebie na pierwszym miejscu?
III

Podobne dokumenty