l POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

Komentarze

Transkrypt

l POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
l
POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
ZARZĄD Okręgowy w ELBLĄGU
ul. Grunwaldzka 77, tel/fax 055 235 14 98, www.pzlelblag.pl
Elbląg 22.01.2016 r
L.dz 30/2016
K o m u n i k a t Nr 1 /2016
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu podaje do
wiadomości i realizacji w ustalonych terminach.
1. Na stronie internetowej Zarządu Głównego PZŁ oraz na stronie naszego Zarządu Okręgowego
ukazała się petycja w obronie polskiego łowiectwa, która po zebraniu jak największej ilości
podpisów zostanie przesłana do Pani Premier oraz do Posłów RP .Prosimy o masowe włączenie
się do akcji i złożenie swoich podpisów pod petycją, która jest na stronach do 31 stycznia 2016 r.
Prosimy o zamieszczenie linku do strony internetowej ZO PZŁ dot. petycji na stronach internetowych
kół .DZIAŁAJMY WSPÓLNIE,POKAŻMY SIŁĘ I JEDNOSĆ POLSKICH MYŚLIWYCH.
2. Do komunikatu dołączamy KALENDARIUM GŁÓWNYCH ZAMIERZEŃ organizowanych w elbląskim
okręgu PZŁ w 2016 roku. Podane zamierzenia i terminy ich realizacji należy uwzględnić przy
opracowywaniu planów działalności koła na nowy sezon łowiecki. Kalendarium zamieszczone jest
również na naszej stronie internetowej.
3. Naczelna Rada Łowiecka w dniu 15 grudnia 2015 r podjęła uchwałę w sprawie nowego wzoru
legitymacji PZŁ . Wymiana legitymacji rozpocznie się w II kwartale 2016 roku, po wcześniejszym
uaktualnieniu danych osobowych myśliwych w systemie informatycznym PZŁ „ŁwP” w tym dodanie
aktualnego zdjęcia. Do komunikatu dołączamy wzór ankiety dot. danych osobowych oraz informację
dot. zdjęcia myśliwego. KOLEGÓW SEKRETARZY KÓŁ prosimy o zebranie aktualnych danych
osobowych od myśliwych swoich kół łowieckich i wraz ze zdjęciami o parametrach jak w opisie,
sukcesywne dostarczanie ich do biura Zarządu Okręgowego do 30 czerwca br 40 %, do 30 listopada
br kolejne 40 %, do 31 marca 2017 roku pozostałe. Kolegów myśliwych niezrzeszonych w kołach
prosimy o dostarczanie swoich danych ze zdjęciem do 30 listopada 2016 roku.
4. Do komunikatu dołączamy wykazy myśliwych, którzy do 20.01.2016 r nie opłacili składki
członkowskiej/ informacja dla kół / oraz wezwania do zapłaty myśliwym niezrzeszonym w kołach
łowieckich. W lutym Zarząd Okręgowy PZŁ podejmie statutowe procedury dot. skreślenia z listy
członków PZŁ myśliwych zalegających z opłatą składki.
5. Komisyjna wycena medalowa trofeów łowieckich wg kryteriów CIC zakwalifikowała jako trofea
złotomedalowe 2 parostki rogaczy i jedną czaszkę borsuka, jako trofea srebrnomedalowe 8
parostków rogaczy i 2 oręża dzicze, jako trofea brązowomedalowe 3 parostki rogaczy i 3 oręża
dzicze. Kolegów , Mirosława Pytlarczyka, Zbigniewa Konefała i Piotra Józefowicza
prosimy o
odebranie wycenionych trofeów I przyznanych medali.
6. Powołując się na pismo Ministra Środowiska dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom
powodowanym przez afrykański pomór świń na terenie kraju, Zarząd Główny PZŁ zobowiązuje
dzierżawców obwodów łowieckich do intensyfikacji odstrzału dzików, których populacja często
znacznie przekracza stany docelowe określone w wieloletnich łowieckich planach hodowlanych i
szczególnie w tych obwodach należy zwiększyć pozyskanie do końca obecnego łowieckiego roku
gospodarczego oraz w kolejnych sezonach. Osiągnięcie założonych w wieloletnich łowieckich
planach hodowlanych stanów populacji dzika będzie brane pod uwagę przy wznawianiu umów
dzierżawnych obwodów. Unikać należy zimowego dokarmiania dzików oraz ograniczyć ilość
wykładanej karmy do nęcenia dla potrzeb polowania.
7. Przypominamy, że w dalszym ciągu obowiązuje dostarczanie do badań w kierunku występowania
pomoru świń, próbek krwi dzików oraz zgłaszania do inspekcji weterynaryjnej przypadków
napotkania dzików padłych.
8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu poinformował, że w grudniu ubr i styczniu br
stwierdzono kolejne przypadki włośnicy u pozyskanych dzików w obwodach Nr 115 gmina Pasłęk, Nr
81 i 83 gmina Młynary, Nr 189 gmina Rychliki I Nr 87 gmina Tolkmicko. Przestrzegamy przed
spożywaniem nie zbadanych dzików.
9. Kolegom łowczym kół przypominamy o obowiązku sporządzania sprawozdań kwartalnych z realizacji
planów pozyskania zwierzyny i przesyłanie ich do właściwych nadleśnictw oraz kopii do ZO PZŁ w
Elblągu. Prosimy jednocześnie o bieżące zgłaszanie do ZO PZŁ wszystkich kolizji i wypadków
drogowych z udziałem łosia.
10. Działając na podstawie §133 Statutu Zrzeszenia PZŁ Zarząd Okręgowy przyjął do realizacji plan
kontroli kompleksowych kół łowieckich w roku 2016 : w maju KŁ Nr 1 w Elblągu, w czerwcu KŁ
Odyniec w Elblągu, w lipcu KŁ Knieja w Kwidzynie, w sierpniu KŁ Bizon w Brokowie i KŁ Cyranka w
Sztumie, we wrześniu KŁ Oręż w Braniewie, w październiku KŁ Jenot w Pasłęku. Szczegóły dot.
zakresu kontroli podane zostaną w oddzielnych pismach.
11. Elbląska Okręgowa Rada Łowiecka na swoim grudniowym posiedzeniu powołała Komisję do oceny
odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów co do jej zgodności z zasadami selekcji osobniczej,
pozyskanych na terenie elbląskiego okręgu PZŁ, uzupełniła skład Komisji Kultury o kolegów
Czesława Błażewicza, Dariusza Kaczora i Tomasza Kozłowskiego, skład Komisji Strzeleckiej o kol.
Adama Filipczaka oraz powołała na zastępcę Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego kol.
Krzysztofa Święcickiego.
12. Podobnie jak w roku ubiegłym inwentaryzację zwierzyny łownej wykonywaną na potrzeby
opracowania rocznych planów łowieckich należy przeprowadzić metodami i w terminach
uzgodnionych z właściwymi nadleśniczymi. Jest to wspólne przedsięwzięcie kół łowieckich i
administracji Lasów Państwowych, którego koordynatorami są nadleśniczowie. Szacowaną
liczebność zwierzyny należy wykazać na dzień 10 marca br.
13. Informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania kolejnego szkolenia zarządów kół z zakresu
wprowadzenia i użytkowania komputerowego systemu wspomagania pracy koła łowieckiego.
Warunkiem organizacji szkolenia jest zgłoszenie min. 8 zarządów kół. Wymagana jest podstawowa
umiejętność posługiwania się komputerem. Na zgłoszenie do ZO PZŁ oczekujemy do 29 lutego br.
14. W dniu 17 lutego / środa/ od godz 13,00 w sali WORD przy ul. Skrzydlatej 1 w Elblągu
przeprowadzone zostanie szkolenie łowczych kół łowieckich macierzystych. Do udziału zapraszamy
również wicełowczych kół. Prosimy aby w szkoleniu wziął udział min. jeden przedstawiciel koła.
15. Szkolenie kursowe kandydatów do PZŁ przeprowadzone zostanie w Elblągu w sali Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego przy ul. Skrzydlatej 1 od 27 lutego do 1 maja br w soboty i
niedziele od godz 8,50 do 14,45. Na szkolenie zakwalifikowani zostaną kandydaci, którzy ukończyli
lub ukończą staż kandydacki do dnia 31 marca br. O fakcie zaliczenia stażu należy informować ZO
PZŁ. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu na szkolenie mają stażyści zaewidencjonowani w elbląskim
okręgu PZŁ Na zgłoszenia kandydatów na szkolenie oczekujemy do 20 lutego br.
DARZ BÓR
Za Zarząd
Wieńczysław Tylkowski
Łowczy Okręgowy