WODNIK - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze

Transkrypt

WODNIK - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
OGŁASZA PRZETARG OFERT
NA DZIERŻAWĘ OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO
„WODNIK” W DĄBKACH koło Darłowa
przy ul. Dąbkowickiej 6
złożonego z:
czterech budynków dwukondygnacyjnych,
jednego budynku trzykondygnacyjnego,
jednego budynku parterowego (stołówka)
posiadających 230 miejsc noclegowych stanowiących własność Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu, posadowionych na działkach nr: 92/1, 92/2 o łącznej powierzchni 0,8611 ha.
1. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w wysokości 5 000,00 zł na konto Uczelni:
PKO BP S.A. Wrocław Nr konta: 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045
z dopiskiem: wadium za dzierżawę, do dnia 22.03.2013 r.
- posiadanie co najmniej 3. letniego doświadczenia w prowadzeniu działalności
związanej z organizacją wypoczynku zbiorowego.
2. Oferta pisemna powinna zawierać:
 imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) oferenta,
 datę sporządzenia oferty,
 cenę rocznego czynszu dzierżawnego,
 określenie preferencji cenowych dla osób kierowanych przez Uczelnię,
 aktualny, tzn. zawierający dane od ostatniej zmiany odpis z właściwego rejestru,
 oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz posiada wymagane
doświadczenie,
 dowód wpłaty wadium.
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego przy ul. C.K.
Norwida 25 we Wrocławiu w pokoju nr 142 w terminie do dnia 26.03.2013 r. do godziny
1100 z opisem: oferta dzierżawy ośrodka wypoczynkowego Wodnik.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2013 r. o godzinie 1130 w pokoju nr 142 przy ul. C.K.
Norwida nr 25 we Wrocławiu.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się najkorzystniejszymi warunkami
finansowymi oferowanymi Zamawiającemu.
4. Dodatkowych informacji udziela Dział Kadr i Spraw Socjalnych, tel. 71 320-51-60,
71 320- 52-69.
Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z oferentami oraz unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.
Zwrot wadium nastąpi na podane przez Wpłacającego konto niezwłocznie po wyłonieniu
oferty lub unieważnieniu przetargu.
Przewiduje się możliwość wizji w ośrodku wypoczynkowym.
Ogólne warunki dzierżawy oraz oświadczenie do pobrania na stronie internetowej
www.up.wroc.pl/bip, zakładka przetargi - nieruchomości.

Podobne dokumenty