Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Transkrypt

Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Opublikowano na Rekrutacja (http://rekrutacja.us.edu.pl)
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z aktualnie obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
pracy. Tematem zajęć będą zagadnienia dotyczące wymagań gabarytowo-przestrzennych, jakie
powinny spełniać obiekty i pomieszczenia pracy, oświetlenie, wentylacja, organizacja stanowisk
pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk dla osób niepełnosprawnych.
Program zajęć będzie realizowany metodą wykładów, ćwiczeń oraz innymi metodami aktywizującymi
uczestników, z zastosowaniem odpowiednich środków dydaktycznych, jak: filmy, folie, programy
komputerowe itp.
Uczestnikami mogą być pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy, pełnomocnicy kierowników
organizacji ds. zarządzania bezpieczeństwem, osoby, które chcą podjąć pracę w tym obszarze bądź
osoby, które chcą prowadzić samodzielną działalność szkoleniowo-profilaktyczną w tym obszarze.
Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia przewidziane przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
2 września 1997 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami (Dz. U.
poz.2468 nr 246 z 2004 r.). Uczestnicy muszą być absolwentami wyższych uczelni.
Zajęcia na studiach trwają dwa semestry, odbywają się systemem zaocznym i są odpłatne.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Uczestnicy studiów
podyplomowych mogą być zatrudnieni na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów,
specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Bloki tematyczne
1. Metody i sposoby oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
2. Ratownictwo medyczne i choroby zawodowe
3. Psychospołeczne aspekty zachowań pracowników w środowisku pracy
4. Wybrane metody diagnozy psychologicznej bezpiecznych zachowań
5. Psychologiczne aspekty kreowania kultury bezpieczeństwa
6. Elementy prawa pracy
7. Multimedialne wspomaganie bezpiecznych warunków pracy
8. Systemy zarządzania BHP oraz środowiska
9. Zarządzanie ryzykiem
10. Ekonomiczne aspekty związane z BHP. Świadczenia z tytułu wypadków i chorób zawodowych.
Obowiązkowe składki ubezpieczeniowe
11. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
czas trwania
2 semestry
zasady naboru
Na podstawie złożonych dokumentów (dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów
wyższych).
wymagane dokumenty
Warunkiem przyjęcia na Studia jest złożenie w Dziekanacie Szkoły Zarządzania odpowiednich
Page 1 of 2
Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Opublikowano na Rekrutacja (http://rekrutacja.us.edu.pl)
dokumentów:
Odpis dyplomu
Podanie o przyjęcie na studia
Dokumenty można przesłać pocztą (najlepiej listem poleconym).
Na zakończenie absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu
Śląskiego, które jest zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów o kwalifikacjach BHP z dnia 2
listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
miejsce składania dokumentów
Zakład Zachowań Organizacyjnych
41-500 Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1,
Sekretariat Studiów Podyplomowych
tel.: 032 3493 801 lub 032 3493 802
www.sz.us.edu.pl [1]
[email protected] [2]
termin składania dokumentów
styczeń–luty, lipiec–wrzesień.
opłata
1850 zł (za jeden semestr), 1950 zł w przypadku rozłożenia płatności na raty
dodatkowe informacje
sesje odbywać się będą co 2 tygodnie (soboty, niedziele)
URL źródłowy: http://rekrutacja.us.edu.pl/node/81
Linki:
[1] http://www.sz.us.edu.pl
[2] mailto:[email protected]
Page 2 of 2

Podobne dokumenty