Obsługa techniczna

Transkrypt

Obsługa techniczna
Obsługa techniczna












bieżący nadzór nad użytkowaniem obiektów budowlanych na terenie
nieruchomości wspólnej w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywaniem w należytym
stanie technicznym i estetycznym celem niedopuszczenia
do pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej
prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki
obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
udostępnianie przedstawicielom jednostek organizacyjnych i organów
upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we
właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania
przepisów obowiązujących w budownictwie dokumentacji technicznej
budynków, a także protokołów z kontroli obiektów budowlanych oraz
ocen
i ekspertyz dotyczących ich stanu technicznego
przygotowywanie planów remontowych
zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi
związane z pracami konserwacyjnymi, remontowymi lub
inwestycyjnymi
organizacja i nadzór robót remontowo - modernizacyjnych (nie
obejmuje to nadzoru inwestorskiego) w tym nadzór nad terminowym
wykonywaniem remontów bieżących zgodnie z planem przyjętym na
dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali
bieżąca kontrola utrzymania w należytym stanie technicznym
zarządzanej nieruchomości
prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów
ich realizacji
nadzór przy usuwaniu awarii i ich skutków w nieruchomości
stały nadzór inspektorów ds. budowlanych, instalacji gazowych i wod.
- kan. oraz inspektora ds. elektrycznych, okresowe kontrole
ogólnobudowlane instalacji wodno - kanalizacyjnych, gazowych,
elektrycznych
sporządzanie wstępnych kosztorysów remontów oraz wyszukiwanie
kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki wykonania
zaplanowanych prac po przeprowadzeniu postępowania ofertowego
bieżące informowanie zarządu wspólnoty o stanie technicznym
nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac
remontowych

Podobne dokumenty