Czym zajmuje się ekologia?

Transkrypt

Czym zajmuje się ekologia?
Czym zajmuje się ekologia?
Klasa: I gimnazjum
Data przeprowadzenia lekcji:
Prowadzący:
Czas trwania lekcji: 45 minut.(jedna jednostka lekcyjna)
I. Cele lekcji:
a) poznawcze:
zna pojęcia: ekologia, recykling, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, efekt cieplarniany,
smog,
wie jak może chronić środowisko (segregacja odpadów, oszczędzanie energii).
b) kształcące:
dostrzega konieczność ochrony środowiska naturalnego,
potrafi poprawnie segregować odpady.
c) wychowawcze:
uświadomienie konieczności ochrony środowiska i roli jaką powinien w tym zadaniu
spełniać każdy człowiek, także uczeń,
wyrabianie nawyku segregacji odpadów.
II. Metody nauczania:
pogadanka,
praktyczna.
III. Środki dydaktyczne:
pojemniki na odpady (kolorowe pudełka),
naklejki opisujące pojemniki na śmieci,
worek zawierający odpady do posegregowania przez uczniów,
zeszyt ćwiczeń do techniki.
IV. Formy organizacyjne:
praca z całym zespołem klasowym,
praca indywidualna uczniów.
V. Przebieg lekcji:
7
CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA
OGNIWO
-
CZYNNOŚCI
powitanie,
sprawdzenie obecności,
uświadomienie uczniom celu zajęć:
N: Poziom techniki XXI wieku jest bardzo wysoki, ludzie korzystają z
różnych jej wytworów bardzo często nie zdając sobie sprawy jak
1.Stworzenie
ładu
zewnętrznego i
wewnętrznego.
bardzo niszczą otaczające nas środowisko naturalne. Tymczasem
-
powitanie,
zapisanie w zes
lekcji.
wprowadzenie tematu ekologii, uświadomienie konieczności
ochrony środowiska:
-
N: Każdy z Was słyszał zapewne o ekologii? Jak sądzicie co to jest
-
słuchają wypow
nauczyciela,
odpowiadają na
poziom zanieczyszczeń na naszej planecie w wielu miejscach
przekracza stany krytyczne. Na dzisiejszej lekcji będziemy poznawać
pojęcia związane z ekologią, ochroną środowiska oraz nauczymy
się segregować odpady.
-
podyktowanie tematu lekcji:
N: Zapiszcie temat dzisiejszej lekcji:
Czy zajmuje się ekologia?
-
ekologia?
U: ?
N: Ekologia jest nauką o strukturze i funkcjonowaniu przyrody.
Zajmuje się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami, a ich
środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami.
W
ostatnich
latach w
związku
z
narastającym
problemem
zanieczyszczania naszej planety podjęto wiele działań mających
na celu ochronę środowiska. Czy ktoś z was potrafi podać jakieś
2.Poznanie
przykłady?
nowych faktów i
zjawisk.
U:
Powstały
oczyszczalnie
zmniejszono
emisję
pyłów
hut
z
produkcja
napędzanych
Nauczyciel weryfikuje odpowiedzi uczniów, tłumaczy w jaki sposób te działania
bezołowiową,
przyczyniają się do ochrony środowiska.
budynków,
zdrowej żywności.
-
omówienie konsekwencji zanieczyszczania środowiska:
N: Człowiek zanieczyszcza środowisko w którym sam żyje, więc
negatywne skutki tej działalności odczuwane są także przez niego.
Czy ktoś słyszał o takich zjawiskach jak dziura ozonowa?
kwaśne deszcze?
efekt cieplarniany?
U: ??
-
wyjaśnia pojęcia: dziura ozonowa, kwaśne deszcze, efekt
cieplarniany, smog, recykling:
N: Dziura ozonowa – to spadek zawartości ozonu O na wysokości
3
15-20 km głównie w obszarze bieguna południowego. Powłoka
ozonowa jest naturalnym filtrem chroniącym organizmy żywe przed
szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym.
Kwaśne deszcze – to deszcze zawierające w kroplach wody
dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ich produkty reakcji w atmosferze:
rozcieńczone roztwory kwasów siarki oraz kwasu azotowego.
Powstają nad obszarami, gdzie atmosfera jest zanieczyszczona
długotrwałą emisją dwutlenku siarki i tlenków azotu (ze źródeł
naturalnych, jak czynne wulkany, albo sztucznych, jak spaliny z
dużych elektrowni i elektrociepłowni zasilanych zasiarczonym
paliwem, zazwyczaj węglem kamiennym lub brunatnym, które
zwierają siarkę i jej związki.
Efekt cieplarniany - to tzw. efekt szklarniowy polegający na wzroście
3.Kształtowanie
pojęć.
temperatury atmosfery spowodowanym istnieniem w jej składzie
gazów
cieplarnianych,
promieniowania
które
przepuszczają
słonecznego
(promieniowanie
do
krótkofalowe)
jednak
znaczną
część
powierzchni
znacznie
Ziemi
utrudniają
wypromieniowanie tego ciepła przez powierzchnię Ziemi i dolne
warstwy atmosfery (promieniowanie długofalowe).
Smog – to zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia
pyłów
i
toksycznych
gazów,
których
źródłem
jest
głównie
motoryzacja i przemysł.
U:
N: W jaki sposób Wy możecie chronić środowisko naturalne?
zmniejszanie zużycia
Nauczyciel koryguje odpowiedzi lub je uzupełnia.
N:
Ważnym
problemem
jest
utylizacja
odpadów,
Segregacja
czyli
wykorzystywanie materiałów, które straciły wartość użytkową, lub
produktów odpadowych jako surowców wtórnych do dalszej
produkcji. Zastanówcie się, ile rzeczy wyrzucacie codziennie:
pudełko po płatkach, karton po mleku, torebkę po chrupkach albo
puszkę po napoju i wiele innych opakowań jednorazowych. Dużą
część naszych śmieci stanowią różnego rodzaju opakowania:
papierowe, szklane, metalowe i plastikowe. Jednym ze sposobów
zmniejszania ilości odpadów (np. makulatury, złomu, stłuczki
szklanej)
jest
ich
wtórne
przetwarzanie.
Inną
metodą
jest
wielokrotne używanie tego samego przedmiotu (np. butelek po
napojach).
...
Szkło wyrabiane jest przede wszystkim z piasku, który trzeba
wydobyć, i to już zostawia ślad w naszym krajobrazie. Jeżeli szkło jest
wtórnie przetwarzane, wówczas zużywa się dużo mniej energii i
piasku. Warto wiedzieć, że każda tona tłuczonego szkła oszczędza
równowartość 135 dm3 ropy naftowej. Zatem, odnosząc do skupu
butelki i słoiki lub wrzucając do odpowiednio oznakowanych
(SZKŁO) pojemników niezwrotne opakowania, działasz na rzecz
ochrony
środowiska.
Papier wytwarza się m.in. z celulozy zawartej w drzewach.
Produkcja papieru pochłania ogromne obszary lasów, a także
energię. Trujące odpady i ścieki powstające przy produkcji papieru,
przenikając do rzek i mórz, powodują duże zanieczyszczenie i
zabijają
wiele
organizmów
żywych
(roślin
i
zwierząt).
Czas potrzebny na wyprodukowanie różnego rodzaju opakowań, a
także książek i zeszytów, które po zużyciu zostaną wyrzucone, jest
zdecydowanie krótszy niż czas potrzebny do wyhodowania nowych
drzew. Pomyślmy, ile drzew możemy uchronić, odnosząc do skupu
makulaturę lub wyrzucając papierowe śmieci do odpowiednio
oznakowanych
pojemników
(PAPIER).
Blaszane puszki do konserw wykonane są na ogół ze stali, a puszki
na
napoje
z
aluminium.
Wszystkie
te
metale
muszą
być
wydobywane z głębi ziemi. Począwszy od lat pięćdziesiątych XX
wieku, producenci zaczęli wytwarzać puszki z coraz cieńszej blachy,
zużywając mniej energii i przyczyniając się do mniejszej degradacji
środowiska.
Można
zrobić
znacznie
więcej
dzięki
wtórnemu
przetwarzaniu metali stosowanych między innymi do produkcji
puszek, l Wy możecie się do tego przyczynić, wyrzucając metalowe
śmieci do odpowiednio oznakowanych pojemników(PUSZKI).
Z segregacją odpadów związane jest pojęcie recyklingu, ktoś wie
może co ono oznacza?
N: Na biurku mamy 6 kolorowych pudełek: niebieskie, białe, zielone,
żółte, szare i czerwone, obok znajdują się karki z opisem odpadów
jakie wrzucamy do danego pojemnika. Czy ktoś wie co wrzucamy
do niebieskiego pojemnika?
N: proszę podejść przykleić odpowiednią kartkę na nasze pudełko.
-
opisuje pojemniki służące do zbierania
odpadów,
posegregowanych