oBJAŚNIENIA - zpsgasawa.org

Komentarze

Transkrypt

oBJAŚNIENIA - zpsgasawa.org
oBJAŚNIENIA
l. Pkt 6 i pkt 7 wniosku nie dotyczy ,,uczniów niepełnosprawnych'',
2. W przypadku uczniów niepełnosprawnych do wniosku na|eĘ dołączyćorzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, o którym mowa w ań. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaĘ'
3. Za dochód uważa się sumę miesięcznych prrychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku lub w prrypadku utraĘ dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożzony'bez
względu na Ętuł i źródło ich uryskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o :
1) miesięczneobciążeniepodatkiemdochodowym od osób ftzycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określonew przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpteczeniaspołeczneokreślonew odrębnych
przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonychnarzeczinnych osób'
4) do dochodu ustalonegow myślust.1 nie w|icza sięjednorazowegopieniężnegoświadczenia
socjalnego oraz wartościświadczeńw naturze.
4. Do oświadczeniana|eĘ dołącryćodpowiednio:
1) zaświadczenie zzzkładu pracy o wysokościdochodów netto uzyskanych przez cz|onka
rodziny w miesiącu poprzedzającym złożeniewniosku, jeżeli dochody te podlegają
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób firycznych na zasadach ogólnych'
2) zaświadczeniez ZUS lub I(RUS o otrrymywanych świadczeniachlub odcinek renĘ
/emerytury za miesiąc poprzedzający złożeniewniosku,
3) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, żLe osoba jest
zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenia o pobieraniu
zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożeniewnioskuo
4) zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o uryskiwanej pomocy materialnej lub
decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłków, a także zasiłku
pielęgnacyjnego ( kserokopia),
5) decyzja o przyznaniu zasiłku stałegoi okresowego z ośrodka Pomocy Społecznej
( kserokopia),
6) oświadczenieo wysokościotrzymanych alimentów lub kserokopia dokumentu
stwierdzającego wysokość otrrymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym
złożeniewniosku,
7\ stosowne zaświadczeniez urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źróde|
niż w pkt. 1-6 w miesiącu poprzedzającym złożeniewniosku (według zasad określonych
w ustawie o pomocy społecznej-patrz poniżej)'
8) zaświadczeniez Urzędu Gminy o wielkościposiadanego gospodarstwa rolnego lub kopia
aktualnej decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego,
9) oświadczenieo dochodach uryskiwanych zpracy dorywczej.
Wyciąg z ustawy z dn.If marca f004 r. o pomocy społecznej( tekst ujednolicony Dz. U. z20|3 r.,
poz. I8f)
A r t. 8 . ( .. . )
3. Za dochód uwaza się sumę miesięcznych przychodów z mięsiąca poprzedzającego złoŻenie
wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek zostat ńoizony, bez
względu na tytuł i źródłoich uzyskania, jeżrc|iustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczneobciążeniepodatkiem dochodowym od osób flzycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określonew przepisach o świadczeniachopieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych
przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonychnarzeczinnych osób.
4. Do dochodu ustalonegozgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
świadczeniasocjalnego'
1) jednorazowegopieniężlnego
2) zasrtku celowego,
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie
przepisów o systemie oświaty,
4) wartościświadczeniaw naturze,
5) świadczenia przysfugującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji
zatrudnienia i insĘitucjach rynku pracy ZĘrtułuwykonywania prac społecznie firytecznych.
5. W stosunku do osób prowadzących pozarolnicządziatalnośćgospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób ftzycznych na zasadach określonych w
przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej
działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciązenie podatkiem naleznym
określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób flzycznych i składkami na
ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych zę środków publicznych, rwiązane z prowadzeniem tej działalności oraz
odliczonymi od dochodu składkami na ubezpięczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów
uzyskania przychodów' określonymiw odrębnychprzepisach,z Ęm że dochód ustala się, dzieląc
za
kwotę dochodu z działa|nościgospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złoźzonym
poprzedni rok kalendarzow przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działa|nośó,a
jeżeli nie prowadził działalności,za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu
tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonychw przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby ftzyczne - za dochód przyjmuje się kwotę
zadeklarowanąw oświadczeniutej osoby.
gospodarczej z innymi przychodami lub
6. W sytuacji gdy podatnikłączy przychody z działaIności
roz|icza się wspólnie z małŻonkiem,przez podatek na|eŻny,o którym mowa w ust. 5 pkt 1,
rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z
pozarolniczej działalnościgospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich
wykazanych w nich dochodów.
7. Wysokość dochodu z pozaro|niczej działalnościgospodarczej w przypadku prowadzenia
działalnościopodatkowanej na zasadach określonychw przepisach o podatku dochodowym od
osob ftzycznych ustala się na podstawie zaświadczeniawydanego przez naczelnika właściwego
urzędu skarbowego, za-wieraj ącego informację o wysokości:
1) prrychodu,
2) kosztów uryskania przychodu,
3) ńżnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
gospodarcza w przypadkach, o których
4) dochodów z innych źródełniż pozaro|nicza działa|nośó
mowa w ust. 6;
5) odliczonych od dochodu składekna ubezpieczeniaspołeczne,
6) należnegopodatku,
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem
pozarc|niczĄ dziaŁa|nościgospodarczej .
8. Wysokośó dochodu z pozaro|niczej dziaŁa|nościgospodarczej w prą'padku prowadzenia
działalnościna zasadach określonychw przepisach o zryczahowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby ftzyczne ustala się na podstawie zaświadczenia
wydanego przez naczelnika właściwegourzędu skarbowego zawierającego informację o formie
opodatkowania otaz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczen
Społecznych.
zł.
uzyskujesię dochódmiesięcznyw wysokości250
9. Przyjmujesię,żez 1haprzeliczeniowego
gospodarczeji z ha ptze|iczeniowychoraz z innych
10. Dochody z pozaro|niczejdziała|ności
źródęł
sumujesię.
miesiąc ztożęniawnioskulub w
11.w przypadkuuzyskaniaw ciągu 12 miesięcypoprzedzających
jednorazowego
przekraczĄącego
okresie pobieraniaświadczeniaz pomocy społecznejdochodu
pięciokrotniekwoty:
l) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej'w przypadku osoby samotnie
gospodarującej,
2) kryteriumdochodowegorodziny,w prrypadkuosobyw rodzinie
- kwotętego dochoduroz|iczasię w równych częściach
na 12 kolejnych miesięcy,poczynającod
miesiąca,w którym dochód zostaŁwypłacony'
12. w prrypadkuuzyskaniajednorazowodochodunaleznegoza danyokres, kwotę tego dochodu
uwzględniasię w dochodzieosoby lub rodziny przezokres,zak$óry uzyskanoten dochód.
tego dochoduustalasię według
13.w przypadkuuzyskiwarriadochoduw walucieobcej,wysokość
kursuNarodowegoBanku Polskiego z dniawydania decyzjiadministracyjnejw sprawie
średniego
Z pomocyspołecznej.
świadczenia

Podobne dokumenty