regulamin forum - Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej

Komentarze

Transkrypt

regulamin forum - Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
REGULAMIN FORUM
Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Głównym celem powołania Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Opolskiego jest prowadzenie działalności
szkoleniowo-edukacyjnej dla grupy Sekretarzy Gmin i Powiatów Województwa Opolskiego.
§2
Forum działa przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Opolu, który jest ośrodkiem regionalnym Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej.
§3
Siedzibą Forum jest miasto Opole.
Forum nie posiada osobowości prawnej.
Forum działa na obszarze województwa opolskiego.
Rozdział II
CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA
§4
Celem działania Forum jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania sekretarzy gmin i powiatów oraz
prezentowanie opinii grupy wobec innych instytucji i organizacji.
§5
Forum osiąga cele w szczególności poprzez:
1. Działalność szkoleniową, podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy uczestników,
2. Ponadto może prowadzić:
 działalność konsultacyjną i doradczą,
 dyskusje problemowe,
 opiniowanie obowiązujących i projektowanych aktów prawnych,
 współpracę z organizacjami samorządowymi, administracją rządową, organizacjami zawodowymi w kraju i za granicą,
Rozdział III
UCZESTNICY
§6
Uczestnikami Forum są sekretarze gmin i powiatów samorządów województwa opolskiego, którzy zadeklarują swój udział
pisemnie. Możliwość uczestnictwa nabywa się na podstawie złożonej na piśmie imiennej deklaracji uczestnictwa
w spotkaniach Forum, zaakceptowanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy/powiatu.
Warunkiem uczestnictwa w pracach Forum jest opłacanie kwartalnych, ryczałtowych kosztów udziału w spotkaniach
szkoleniowo-edukacyjnych.
§7
Uczestnik Forum ma prawo:
1. Brać udział w szkoleniach organizowanych przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL,
(średnio 3 dni szkoleniowe w kwartale w ramach uiszczonej opłaty kwartalnej)
2. Korzystać z usług doradczych przeznaczonych dla uczestników Forum,
3. Korzystać z materiałów informacyjnych Forum,
4. Wybierać i być wybieranym do władz Forum,
5. Zgłaszać wnioski i opinie do organów Forum.
§8
Do obowiązków uczestnika Forum należy:
 aktywne uczestnictwo w realizacji celów Forum,
 przestrzeganie postanowień Regulaminu,
 terminowe opłacanie kosztów udziału w pracach Forum.
§9
Udział w Forum ustaje w razie:
 wystąpienia z Forum w formie pisemnego oświadczenia,
 odwołania z funkcji sekretarza (wymaga powiadomienia w formie pisemnej).
§ 10
1. W uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, uczestnik Forum może być zastąpiony na spotkaniu Forum przez osobę
spoza uczestników Forum. Osoba ta musi mieć pisemne upoważnienie z urzędu gminy/powiatu.
Rozdział IV
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 11
Organami Forum jest Zarząd Forum: Prezes i Wiceprezes.
Opole, 28 lutego 2013 r.

Podobne dokumenty