Regulamin konkursu Eko przepisy Dwudziestki 1. Organizatorem

Transkrypt

Regulamin konkursu Eko przepisy Dwudziestki 1. Organizatorem
Regulamin konkursu
Eko przepisy Dwudziestki
1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców przy SP 20 i Zespół ds. organizacji festynu
szkolnego.
2. W konkursie mogą brać udział rodzice, nauczyciele i uczniowie.
3. Celem konkursu jest zebranie ekologicznych przepisów kulinarnych, z których najlepsze
zostaną upublicznione w wydanej przez RR książce kucharskiej, będącej jedną z nagród
w zabawie fantowej podczas festynu szkolnego.
4. Czas trwania konkursu 9.03-30.04.2015
5. Eko danie w rozumieniu organizatorów konkursu to potrawa, przekąska lub deser
wykonany z naturalnych i nieprzetworzonych lub mało przetworzonych produktów, bez
stosowania ulepszaczy chemicznych i konserwantów.
6. Przepisy można nadsyłać w poniższych kategoriach:
a) coś słodkiego ( deser)
b) coś dużego ( danie główne)
c) coś malutkiego ( przekąska)
na adres [email protected]
7. Z jednego adresu email można wysłać tylko jeden przepis wg wzoru.
a) Imię i nazwisko autora przepisu
b) Nazwa przepisu
c) Składniki
d) Sposób wykonania
e) Fotografia gotowego dania
gotowych
Fotografię należy przesłać jako załącznik do pliku tekstowego. Nie wolno kopiować
zdjęć z Internetu. Przepis powinien być własny lub sprawdzony w domu.
8. Przesyłając przepis Uczestnik oświadcza, że udziela niewyłącznej, nieodwołalnej
i nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego materiału przez Organizatora
w następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania,
sporządzania
cyfrowego
zapisu
udostępnionego
materiału,
wprowadzania materiału do pamięci komputera,
b) utrwalenia i sporządzenia drukowanego zapisu przepisów w formie książki
kucharskiej
c) wykorzystywanie materiału dla celów reklamowych szkoły
d) udziela zgody na publikację przepisu w e-booku, który zostanie stworzony po
zakończeniu konkursu.
9. Organizator
oświadcza,
że
w przypadku
wystąpienia
uzasadnionych
lub
uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych
poprzez publikację przepisu, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego
usunięcia takiego materiału oraz dyskwalifikacji Uczestnika.
10.Uczestnik konkursu oświadcza, ze ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia
autorskich praw majątkowych oraz dóbr osobistych osób trzecich. W wypadku
wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z roszczeniami lub żądaniami w stosunku do
Organizatora, dotyczącymi przesłanego Materiału Uczestnik zobowiązuje się zwolnić
Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego
zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
11. Organizator zastrzega sobie także prawo do zdyskwalifikowania i niezamieszczania
materiału oraz zdjęcia, w przypadku, gdy będą one zawierały treści wulgarne, obraźliwe,
obsceniczne lub w inny sposób naruszały prawa i dobre imię osób trzecich.
12.Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie szkolnej i na Librusie w ciągu tygodnia
od dnia zakończenia konkursu.
13.Po zakończeniu konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie
zostaną poddane anonimizacji.
14.Od decyzji komisji konkursowej nie ma odwołania.

Podobne dokumenty