Podstawowe polecenia systemu QNX 1. Cel ćwiczenia Celem

Transkrypt

Podstawowe polecenia systemu QNX 1. Cel ćwiczenia Celem
Podstawowe polecenia systemu QNX
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie z podstawowymi poleceniami systemów operacyjnych
wykorzystujących sposób obsługi operatorskiej zgodnych ze standardem POSIX.
2. Wstęp teoretyczny
Jeden z wariantów współpracy z systemem QNX odbywa się poprzez dialog prowadzony
pomiędzy użytkownikiem systemu a systemem przy użyciu poleceń. Polecenia wydawane są
przez użytkownika systemu za pośrednictwem interpretera komend (ang. shell). W wyniku
ich wykonania możliwa jest np.: współpraca z systemem plików, administracja kontami
użytkowników, konfiguracja oraz pozyskanie szeregu informacji na temat systemu.
Lista wybranych poleceń znajduje się poniżej.
2.1 Polecenia ogólne
- passwd zmiana hasła użytkownika,
- id identyfikacja użytkownika,
- use nazwa_polecenia wyświetlanie informacji na temat sposobu użycia polecenia,
- kombinacja klawiszy CTRL+C zatrzymanie aktualnie uruchomionego procesu,
- kombinacja klawiszy CTRL+Z wstrzymanie aktualnie uruchomionego procesu,
- fg wznowienie wstrzymanego procesu,
- ps informacja o procesach,
- history przywoływanie listy wydanych poleceń, polecenie,
- exit lub kombinacja klawiszy CTRL+D kończenie pracy z powłoką (interpreterem).
2.2 Operacje na plikach i katalogach
- pwd wyświetla nazwę katalogu bieżącego,
- ls wyświetla zawartość katalogu,
- ls –l wyświetla zawartość katalogu wraz z dodatkowymi informacjami np.: o prawach,
- cd umożliwia zmianę katalogu bieżącego na katalog będący argumentem polecenia, np.:
cd /etc umożliwia przejście do katalogu z administracyjnymi plikami konfiguracyjnymi, cd /
umożliwia przejście do katalogu głównego (ang. root directory),
wydanie polecenia cd bez argumentu powoduje zmianę na katalog domowy użytkownika,
- mkdir nazwa_katalogu tworzy nowy katalog o nazwie podanej jako argument,
- rmdir nazwa_katalogu usuwa pusty katalog,
- touch nazwa_pliku służy do zmiany stempla czasowego pliku, jednakże przy jego użyciu
możliwe jest też tworzenie nowych plików, np. touch p spowoduje utworzenie pliku o nazwie
p i rozmiarze 0 bajtów, o ile plik ten nie istnieje,
- cp nazwa_zrodla nazwa_celu kopiowanie pliku,
- mv stara_nazwa nowa_nazwa zmiana nazwy pliku,
- mv nazwa_pliku nazwa_katalogu przeniesienie pliku,
- rm nazwa_pliku kasowanie pliku,
- rm –R nazwa_katalogu usuwanie katalogu z podkatalogami (tryb rekursywny),
- cat nazwa_pliku wyświetla zawartość pliku,
- more nazwa_pliku wyświetla zawartość pliku z możliwością przewijania stron,
- head nazwa_pliku wyświetla pierwsze linie pliku,
- tail nazwa_pliku wyświetla ostatnie linie pliku,
- grep –e ciag_znakow nazwa_pliku wyświetla linie pliku zawierające zadany ciąg znaków,
- ln –s nazwa_pliku nazwa_dowiazania tworzy dowiązanie symboliczne do pliku, czyli
odwołanie (link) do już istniejącego pliku.
2.3 Metaznaki i operatory
W argumentach poleceń systemowych (nazwach plików i katalogów) można stosować znaki
zastępcze, które w niektórych poleceniach systemu prowadzą do wyboru kilku plików
(katalogów) najlepszym przykładam będzie * wybierająca wszystkie pliki.
- * zastępuje dowolną liczbę znaków,
- ? zastępuje dokładnie jeden znak,
- [xyz] zastępuje znaki x lub y lub z,
- [b-f] zastępuje znaki od b do f,
- . katalog bieżący,
- .. katalog nadrzędny,
2.4 Przekierowanie strumienia danych do pliku
- znak < umożliwia przekierowanie zawartości pliku do standardowego wejścia,
np. more < plik,
- znak > umożliwia przekierowanie strumienia danych ze standardowego wyjścia do pliku;
jeżeli plik istnieje, to jego poprzednia zawartość zostaje usunięta, np. ls > plik,
- znaki >> umożliwiają przekierowanie strumienia danych ze standardowego wyjścia do
pliku; jeżeli plik istnieje, to nowe dane zostają dopisane na koniec pliku.
- znak | pozwala na łączenie wyjścia jednego polecenia z wejściem innego (tworzenie tzw.
rurociągu, ang. pipeline). Takie rozwiązanie pozwala np. na wygenerowanie zestawu danych
za pomocą pierwszego polecenia, a następnie przetworzenie go przy użyciu
kolejnego polecenia, np. ls –l | more
3. Zadania do wykonania
- uruchomić system operacyjny QNX 6.2. Po uruchomieniu zalogować się do sytemu jako
root , bez podawania hasła i uruchomić Terminal,
- zapoznać się z praktycznym działaniem każdego z wyszczególnionych powyżej poleceń
systemu QNX wprowadzając je za pomocą Terminala,
- użycie każdego polecenia udokumentować w sprawozdaniu.
Sprawozdanie powinno zawierać nazwę wydawanego polecenia i jego krótki opis, rezultaty
działania polecenia oraz opis otrzymanych rezultatów.

Podobne dokumenty