Rozwiązanie umowy z biurem rachunkowym

Transkrypt

Rozwiązanie umowy z biurem rachunkowym
............................................
.................................. ..........................
miejscowość
data
(nazwa firmy)
............................................
(ulica)
............................................
(kod pocztowy) – (miejscowość)
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE
USŁUG RACHUNKOWYCH
Szanowni Państwo,
Zgodnie z punktem §..... umowy zawartej dnia ................. , wypowiadam niniejszą umowę z
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie sporządzono w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje właściciel biura rachunkowego, a drugi
właściciel firmy.
Z poważaniem,
................................................
(podpis)
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty