REGULAMIN REKRUTACJI

Transkrypt

REGULAMIN REKRUTACJI
REGULAMIN REKRUTACJI
DO KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA DLA CHŁOPCÓW
I PIŁKA RĘCZNA DLA DZIEWCZĄT
W GIMNAZJUM im. LOTNIKÓW POLSKICH W MIROSŁAWCU
I. Informacje ogólne
1. W roku szkolnym 2012/2013 zostanie utworzona klasa sportowa
z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Klasa będzie realizowała dwie
godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego i osiem
ukierunkowanego szkolenia z piłki nożnej dla chłopców i piłki ręcznej dla
dziewcząt.
2. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego
z programem nauczania obowiązującym w gimnazjum.
równolegle
II. Zasady rekrutacji:
1. Uczeń, ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej, musi przystąpić do testu
sprawności fizycznej:
 Test sprawności ogólnej Chromińskiego: bieg na 60m ze startu
niskiego, bieg na dystansie 600m dziewczęta i 1000m chłopcy, rzut
piłką ciężką (3kg) w tył ponad głową
 Test sprawności ukierunkowanej – piłka ręczna: podania
i
chwyty jednorącz w parach, rzut piłką ręczną na odległość, bieg po
kopercie 3mx5mx3m
 Test sprawności ukierunkowanej – piłka nożna: żonglerka piłki
wahadłowe prowadzenie piłki, prowadzenie piłki po linii łamanej .
Warunkiem przystąpienia do tego testu jest przedłożenie przez kandydata
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej musi posiadać bardzo
dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez
przychodnię sportowo-lekarską lub lekarza specjalistę medycyny sportowej.
3. Uczeń starający się o przyjecie do klasy sportowej musi uzyskać odpowiednią
liczbę punktów na którą składają się:
 średnia ocen z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia
szkoły,
 wynik testu kwalifikacyjnego,
 ocena z zachowania na świadectwie.
Opracowanie: mgr Agata Stefaniak, mgr Iwona Sulik, mgr Wojciech Chromiński

Podobne dokumenty