Pobierz - GoracaKuchnia.pl

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - GoracaKuchnia.pl
Özellikler Sayfası
Φυλλάδιο Χαρακτηριστικών
Ñïèñîê âîçìîæíîñòåé
Termék leírás
Instrukcja obsługi
HR-750
TRADITIONAL
HR-750
(*)
1
2
1
1
32
2
4
3
5
3
4
4
65
5
7
86
6
7
9
7
8
10
8
9
11
9
10
12
10
11
13
11
12
14
12
13
15
13
14
16
14
15
17
15
16
18
16
17
19
17
18
18
19
19
F›r›n›n iç k›sm› ve tepsilerin tamam› kolay temizlenen emaye ile kapl›d›r.
(*)
(*)
Kontrol Paneli
Model HR-800
ModelHR-800
HR-800
Model
HR-750
2
3
1
4
Model HR-800 ME
ModelHR-800
HR-800ME
ME
Model
1 Analog saat
2 IsÕnma gösterge ÕúÕ÷Õ. IsÕnÕn yiyece÷e
nüfuz etti÷ini gösterir ve ayarlanÕlan ÕsÕya
ulaúÕlÕnca söner.
3 Fonksiyon seçici
4 IsÕ Seçici
1
4
21
1
22
54
4
65
5
3
66
33
2
Kontrol paneli
Kapak izolasyon
contas›
Izgara
Yan katalitik panel
Durdurma sistemli
Krom raylar
Izgara
Düz tepsi (*)
Derin tepsi (*)
Güvenlik anahtar›
Mentefle
Kapak
Hava ç›k›fl›
Ba¤lant› vidalar›
Rezistans çerçevesi
Buhar ç›k›fl›
Ayd›nlatma
Arka katalitik panel
Turbo
Temperli iç cam
F›r›n Fonksiyonlar›
Geleneksel piflirme
Süngerimsi doku elde etmek için gereken eflit
›s› da¤›l›m›n› sa¤lad›¤›ndan kek ve benzeri yiyecekleri piflirmek için kullan›l›r.
Geleneksel piflirme ve fan
K›zartmalar ve kekler. Fan, ›s›n›n f›r›n›n içinde
eflit flekilde da¤›lmas›n› sa¤lar.
Izgara (Grill)
Izgara yapmak için kullan›l›r. Yeme¤in içini etkilemeden, d›fl›n›n k›zarmas›n› sa¤lar. Biftek,
kaburga, bal›k ve tost gibi yüzeyi düz yiyecekler
için idealdir.
Maksi ›zgara (Maxigrill)
Izgara ile yap›landan daha büyük yüzeylerde
etkilidir. Daha güçlü olmas›na istinaden daha
k›sa zamanda etkili olur.
Maksi ›zgara ve fan
Yüzeyleri k›zart›rken ayn› anda eflit ›s› da¤›l›m›
sa¤lar. Izgaralar için idealdir. Kümes hayvanlar›, av hayvanlar› gibi daha büyük yüzeyli yiyecekler için özellikle tavsiye edilir. Bu tip yiyecekleri f›r›na yerlefltirirken tel ›zgaran›n üzerine
konmalar›, altlar›na ise sular› toplamak için
derin tepsi konulmas› tavsiye edilir.
Uyar›:
Izgara, Maksi ›zgara, Maksi ›zgara ve fan fonksiyonlar›n›
kullan›rken
kapak
kapal›
tutulmal›d›r.
Turbo
F›r›n›n arka k›sm›na yerlefltirilmifl bir eleman›n
üretti¤i ›s›n›n fan yard›m›yla da¤›t›lmas›d›r. Eflit
›s› da¤›l›m› sayesinde k›zartma ve f›r›nlama
iflleminin farkl› raflardaki tepsilerde ayn› anda
yap›lmas›na olanak verir.
Alt ›s›tma
Sadece alt taraftan ›s› verir. Yiyeceklerin
›s›t›lmas›nda
ve
hamur
ifllerinin
kabart›lmas›nda kullan›lmaya uygundur.
Alt ›s›tma ve fan
Alt taraftan gelen ›s›n›n da¤›lmas›na yard›mc›
olur. Sadece alttan ›s›t›lmas› gereken, içinde
reçel ya da meyve bulunan kekler için idealdir.
Ön ›s›tma yapmay› gerektirir.
Izgara ve alt ›s›tma
Özellikle k›zartmalar için uygundur. Her türlü ve
her büyüklükte yiyecek için kullan›l›r.
Not: Pilot gösterge ›fl›¤› hangi fonksiyon seçilirse seçilsin yanacakt›r.
3
Türkçe
F›r›n kapal› konumu
Saatin ayarlanması
Saatin ayar düğmesini çekerek ve sağ yöne
doğru, çevirerek saatin göstergeleri doğru
saati gösterene kadar çeviriniz.
Elle çalıştırma
1. Saatin ayar düğmesini sağ yönde, gösterge
“I” harfi gözükünceye kadar çeviriniz.
2. Bir ısı ve pişirme işlevi seçiniz.
3. Fırını kapatmak için ayar düğmelerini “0”
pozisyonuna getiriniz.
Pişirme süresinin ayarlanması
Pişirme işlevinin belirli bir süre için
gerçekleşmesini sağlar. Aşağıda belirtilen
talimatları izleyiniz:
1. Saatin ayar düğmesini sağ yönde, dakika
olarak istenilen süre elde edilinceye kadar
çeviriniz.
2. Bir ısı ve pişirme işlevi seçiniz.
3. Programlanan süre sona erdiğinde, fırın sönecek ve sesli bir ikaz verilecektir.
4
4. Sesli ikazın sona erdirilmesi için saatin ayar
düğmesi, saatin göstergesinde“0” işareti
görülünceye kadar sağ yönde çevrilir.
5. Fırını kapatmak için ayar düğmelerini “0”
pozisyonuna getiriniz.
SAAT
GÖSTERGESİ
AYAR
DÜĞMESİ
Eλληvικά
HR-750
1. ȆȓȞĮțĮȢ ȤİȚȡȚıȝȠȪ
2. ȅȡȠijȒ ijȠȪȡȞȠȣ
3. ǹȞIJȓıIJĮıȘ īțȡȚȜ
4. ȆȜİȣȡȚțȐ Panel ĮȣIJȠ-țĮșĮȡȚıȝȠȪ (**)
5. ȈIJĮșİȡȑȢ ıȤȐȡİȢ İʌȚȤȡȦȝȚȦȝȑȞİȢ ȝİ
ıȪıIJȘȝĮ ȖȚĮ IJȘȞ ıȣȖțȡȐIJȘıȘ IJȦȞ IJĮȥȚȫȞ
+ ȉȘȜİıțȠʌȚțȩ ȈȪıIJȘȝĮ (**)
6. ȈȤȐȡĮ
7. ȉĮȥȓ ȇȘȤȩ-ȆĮȡĮıțİȣȒȢ ȖȜȣțȫȞ (*)
8. ȉĮȥȓ ǺĮșȪ-ȌȘıȓȝĮIJȠȢ (*)
9. ǻȚĮțȩʌIJȘȢ ǹıijĮȜİȓĮȢ
10. ȂİȞIJİıȑȢ
11. ȆȩȡIJĮ
12. DzȟȠįȠȢ ǹIJȝȫȞ ȝȑıȦ ȠȡȠijȒȢ ıIJȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
13. ȅʌȑȢ ȈIJİȡȑȦıȘȢ ıIJĮ ȑʌȚʌȜĮ IJȘȢ țȠȣȗȓȞĮȢ
14. ȆȡȠıIJĮIJİȣIJȚțȒ ʌȡȠİȟȠȤȒ ĮȞIJȓıIJĮıȘȢ īțȡȚȜ
15. DzȟȠįȠȢ ǹIJȝȫȞ Įʌȩ IJȘȞ ȠȡȠijȒ IJȠȣ ijȠȪȡȞȠȣ
16. ĭȦIJȚıȝȩȢ
17. ȆȓıȦ Panel ĮȣIJȠ-țĮșĮȡȚıȝȠȪ
18. ȂȠIJȑȡ / ĭIJİȡȦIJȒ șİȡȝȠȪ ĮȑȡĮ
19. ǼıȦIJİȡȚțȩ țȡȪıIJĮȜȜȠ ʌȩȡIJĮȢ ȝİȖȐȜȘȢ
İʌȚijȐȞİȚĮȢ ʌȠȣ ĮȞIJȑȤİȚ ıİ ȣȥȘȜȑȢ
șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ
(*) ǼȝĮȖȑ “Crystal Clean” ıIJȠ İıȦIJİȡȚțȩ IJȠȣ ijȠȪȡȞȠȣ, ıIJȘ ʌȩȡIJĮ țĮȚ ıIJĮ IJĮȥȚȐ.
(**) ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȠ ȝȠȞIJȑȜȠ.
5
ȆǿȃǹȀǹȈ ȋǼǿȇǿȈȂȅȊ
HR-750
2
3
1. ǹȞĮȜȠȖȚțȩ ȇȠȜȩȚ
2. ǼȞįİȚțIJȚțȒ ȜȣȤȞȓĮ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ
ǵIJĮȞ ĮȞȐȕİȚ, įİȓȤȞİȚ ȩIJȚ Ș șİȡȝȠțȡĮıȓĮ
įȚȠȤİIJİȪİIJĮȚ ıIJȠ ijĮȖȘIJȩ țĮȚ ıȕȒȞİȚ ȩIJĮȞ
“ijșȐıİȚ” ıIJȘȞ İʌȚȜİȖȝȑȞȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ.
6
1
4
3. ȀȠȣȝʌȓ ǼʌȚȜȠȖȒȢ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ
4. ȀȠȣȝʌȓ ǼʌȚȜȠȖȒȢ ĬİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ȌȘıȓȝĮIJȠȢ
ȁǼǿȉȅȊȇīǿǼȈ / ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉǹ ĭȅȊȇȃȅȊ
ȈȣȝȕĮIJȚțȩ (ȆĮȡĮįȠıȚĮțȩ) ȈȪıIJȘȝĮ
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ ȗȪȝİȢ ʌȠȣ ijȠȣıțȫȞȠȣȞ
țĮȚ ȖȜȣțȐ, ȩʌȠȣ Ș șİȡȝȩIJȘIJĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠįȓįİIJĮȚ ȠȝȠȚȩȝȠȡijĮ ȖȚĮ IJȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ
ıʌȠȖȖȫįȠȣȢ ȣijȒȢ ıIJĮ ʌĮȡĮıțİȣȐıȝĮIJĮ.
ȈȣȝȕĮIJȚțȩ (ȆĮȡĮįȠıȚĮțȩ) ȈȪıIJȘȝĮ
ȝİ țȣțȜȠijȠȡȓĮ ǹȑȡĮ
ȀĮIJȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ ȥȘIJȐ țĮȚ țȑȘț. ȅ ĮȞİȝȚıIJȒȡĮȢ
įȚĮȤȑİȚ IJȘ șİȡȝȩIJȘIJĮ ȠȝȠȚȩȝȠȡijĮ ȝȑıĮ ıIJȠ
ijȠȪȡȞȠ.
ȆȡȠıȠȤȒ ! :
ǵIJĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ Į) IJȠ Grill (īțȡȚȜ), ȕ) IJȠ
Maxi Grill (ȂȐȟȚ īțȡȚȜ) țĮȚ Ȗ) IJȠ Maxi Grill (ȂȐȟȚ
īțȡȚȜ) ȝİ țȣțȜȠijȠȡȓĮ șİȡȝȠȪ ĮȑȡĮ, įİȞ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ĮȞȠȓȖİIJİ IJȘȞ ʌȩȡIJĮ IJȠȣ ijȠȪȡȞȠȣ.
ȀȣțȜȚțȒ ǹȞIJȓıIJĮıȘ
ȝİ țȣțȜȠijȠȡȓĮ ĬİȡȝȠȪ ǹȑȡĮ
ȅ ĮȞİȝȚıIJȒȡĮȢ įȚĮȤȑİȚ IJȘ șİȡȝȩIJȘIJĮ ʌȠȣ
ʌĮȡȐȖİIJĮȚ Įʌȩ ȝȓĮ ĮȞIJȓıIJĮıȘ ıIJȠ ʌȓıȦ ȝȑȡȠȢ
IJȠȣ ijȠȪȡȞȠȣ. ȋȐȡȘ ıIJȘȞ ȠȝȠȚȩȝȠȡijȘ
țĮIJĮȞȠȝȒ IJȘȢ șİȡȝȩIJȘIJĮȢ, İʌȚIJȡȑʌİȚ IJȠ ȥȒıȚȝȠ
ıİ įȪȠ İʌȓʌİįĮ ıȣȖȤȡȩȞȦȢ.
ǹȣIJȒ Ș ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ İʌȚIJȡȑʌİȚ țĮȚ IJȠ ȟİʌȐȖȦȝĮ
IJȠȣ ijĮȖȘIJȠȪ. īȚĮ ȞĮ IJȠ İʌȚIJȪȤİIJİ ĮȣIJȩ șĮ
ʌȡȑʌİȚ Ƞ İʌȚȜȠȖȑĮȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ȞĮ İȓȞĮȚ
ıIJȘȞ șȑıȘ .
Grill (īțȡȚȜ)
īȚĮ IJȘȞ ʌĮȡĮıțİȣȒ ijĮȖȘIJȫȞ ȝİ İʌȚijĮȞİȚĮțȩ
ȥȒıȚȝȠ. ǼʌȚIJȡȑʌİȚ IJȠ ȡȠįȠțȠțțȓȞȚıȝĮ IJȘȢ
İȟȦIJİȡȚțȒȢ İʌȚijȐȞİȚĮȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ İʌȘȡİȐȗİȚ IJȠ
İıȦIJİȡȚțȩ IJȠȣ ijĮȖȘIJȠȪ. ǿįĮȞȚțȩ ȖȚĮ “İʌȓʌİįĮ”
ijĮȖȘIJȐ, ȩʌȦȢ ȝʌȡȚȗȩȜİȢ, ʌĮȧįȐțȚĮ, ȥȐȡȚĮ,
ijȡȣȖĮȞȚıȝȑȞȠ ȥȦȝȓ.
Maxi Grill (ȂȐȟȚ īțȡȚȜ)
ǼʌȚIJȡȑʌİȚ
IJȘȞ
ʌĮȡĮıțİȣȒ
ijĮȖȘIJȫȞ
ȝİȖĮȜȪIJİȡȘȢ İʌȚijȐȞİȚĮȢ ıİ ıȪȖțȡȚıȘ ȝİ IJȠ
ȖțȡȚȜ țĮȚ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ ȝİȖĮȜȪIJİȡȘ ȚıȤȪ
İʌȚIJĮȤȪȞİȚ IJȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȡȠįȠțȠțțȚȞȓıȝĮIJȠȢ
IJȠȣ ijĮȖȘIJȠȪ.
Maxi Grill (ȂȐȟȚ īțȡȚȜ)
ȝİ țȣțȜȠijȠȡȓĮ ǹȑȡĮ
ǼʌȚIJȡȑʌİȚ İȞȚĮȓȠ ȥȒıȚȝȠ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ
İʌȚijĮȞİȚĮțȩ ȡȠįȠțȠțțȓȞȚıȝĮ. ǿįĮȞȚțȩ ȖȚĮ ȥȘIJȐ
ıȤȐȡĮȢ. ǼȚįȚțȩIJİȡĮ ȖȚĮ IJȡȩijȚȝĮ ȝİȖȐȜȠȣ
ȩȖțȠȣ, ȩʌȦȢ țȠIJȩʌȠȣȜȠ, șȒȡĮȝĮ țȜʌ.
ȈȣȞȚıIJȐIJĮȚ Ș IJȠʌȠșȑIJȘıȘ IJȠȣ IJȡȠijȓȝȠȣ ʌȐȞȦ
ıİ ıȤȐȡĮ ȝİ ȑȞĮ IJĮȥȓ Įʌȩ țȐIJȦ ȖȚĮ IJȘ ıȣȜȜȠȖȒ
IJȠȣ ȗȦȝȠȪ țĮȚ IJȦȞ ȣȖȡȫȞ.
ȀȐIJȦ ǹȞIJȓıIJĮıȘ
ĬİȡȝĮȓȞİȚ ȝȩȞȠ Įʌȩ țȐIJȦ. ȀĮIJȐȜȜȘȜȘ ȖȚĮ
ȗȑıIJĮȝĮ ijĮȖȘIJȫȞ, ijȠȪıțȦȝĮ ȖȜȣțȫȞ, țȜʌ.
ȀȐIJȦ ǹȞIJȓıIJĮıȘ
ȝİ țȣțȜȠijȠȡȓĮ ǹȑȡĮ
ǻȚĮȤȑİȚ IJȘ șİȡȝȩIJȘIJĮ Įʌȩ IJȠ țĮIJȫIJİȡȠ ȝȑȡȠȢ
IJȠȣ ijȠȪȡȞȠȣ țĮȚ İȓȞĮȚ ȚįĮȞȚțȩ ȖȚĮ ȖȜȣțȐ ȝİ
ȖȑȝȚıȘ ȝĮȡȝİȜȐįĮȢ Ȓ ijȡȠȪIJȦȞ, IJĮ ȠʌȠȓĮ
ĮʌĮȚIJȠȪȞ ȥȒıȚȝȠ Įʌȩ țȐIJȦ. ǼȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȘ
Ș ʌȡȠșȑȡȝĮȞıȘ IJȠȣ ijȠȪȡȞȠȣ.
Grill (īțȡȚȜ) & ȀȐIJȦ ǹȞIJȓıIJĮıȘ
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ȥȘIJȐ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ țȠȝȝȐIJȚ, ĮȞİȟĮȡIJȒIJȦȢ ȝİȖȑșȠȣȢ.
ȈȘȝİȓȦıȘ :
Ǿ İȞįİȚțIJȚțȒ ȜȣȤȞȓĮ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ĮȞĮȝȝȑȞȘ ıİ
ȩȜİȢ IJȚȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓİȢ ȝĮȖİȚȡȑȝĮIJȠȢ.
7
Eλληvικά
ȀȜİȚıIJȩȢ ĭȠȪȡȞȠȢ (İțIJȩȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ)
Ρύθμιση ώρας στο ρολόι.
Τραβήξτε και ταυτόχρονα στρίβετε προς τα
δεξιά το όργανο χειρισμού του ρολογιού, μέχρι
που οι δείκτες να δείχνουν την επιθυμητή
ώρα.
Χειροκίνητος τρόπος λειτουργίας.
1. Γυρίστε προς τα δεξιά το όργανο χειρισμού
του ρολογιού, μέχρι που να βλέπετε στην
διάταξη εστίασης την ένδειξη “I”.
2. Επιλέξτε θερμοκρασία και τρόπο λειτουργίας
ψησίματος.
3. Βάλτε τα πλήκτρα στην θέση “0” για να
σβηστεί ο φούρνος.
Προγραμματισμός της διάρκειας του
ψησίματος.
Επιτρέπει το ψήσιμο κατά την διάρκεια ενός
προεπιλεγμένου χρόνου. Ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες:
1. Γυρίστε προς τα δεξιά το όργανο χειρισμού
του ρολογιού, μέχρι που να φτάσει στον
επιθυμητό χρόνο ψησίματος σε λεπτά.
2. Διαλέξτε μια λειτουργία και μια θερμοκρασία
ψησίματος.
3. Με
το
που
θα
τελειώσει
ο
προγραμματισμένος χρόνος, θα σβηστεί
ο φούρνος και θα ηχήσει ένα σήμα
ειδοποίησης.
8
4. Γυρίστε προς τα δεξιά το όργανο χειρισμού
του ρολογιού, μέχρι που να δείτε στην διάταξη
εστίασης την ένδειξη “0”, για να κάνετε να
εξαφανιστεί το σήμα ειδοποίησης.
5. Βάλτε το κουμπί στην θέση “0” για να
σβηστεί ο φούρνος.
ΔΙΑΤΑΞΗ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΟ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
ΡΟΛΟΓΙΟΥ
HR-750
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
!
"
#" $
%&
(*)
'
(*)
+ (*)
-&/ 0 "
1
- 0 1&
_____________________________________
HR-750
1.
2.
3.
4.
2
3
1
4
$
2
"
/ "
+ / 1
" .
" 1
, " " .
9
Pyccкий
(*) , .
___________________________________
"
.
2
1 , " /
/ .
+ / "
. "
.
!
+ "
. 1
/ , 1" . 2
, ,
, , .
"
1
"
, ", / , , 1
, , "
.
# $
#" 1. + " 3 "
..
!
$
4
1
/. 5
/ 1
"
, 1
1.
"
1
1 1
.
2
". 4
1
, , , .. %
1 .
%!
:
10
1
"'", "5""
"5" " / 1.
# $ $
/ , / /
, "
" 1. "
.
'
(
)
"
, / 1 .
7
1
/ .
-
/ "
/
"
Установка текущего времени.
Оттяните и одновременно поворачивайте
ручку управления часами вправо, до
установки стрелок часов в верное
положение.
4. Для отключения аккустического сигнала
поверните ручку часов вправо до
появления в окошечке индикатора «0».
5. Для отключения духовки установите все
ручки управления в положение «0»
Программирование
длительности
готовки.
Позволяет готовить в течение заданного
времени. Следуйте нижеприведенным
инструкциям:
1. Поверните ручку часов вправо до
установления желаемой длительности
готовки в минутах.
2. Выберите функцию и температуру
готовки.
3. По окончании запрогаммированного
времени
духовка
отключится
автоматически и раздастся звуковой
сигнал.
ОКОШЕЧКО
ЧАСОВ
РУЧКА
УПРАВЛЕНИЯ
ЧАСАМИ
11
Pyccкий
Ручное управление.
1. Поверните ручку управления часами
вправо до появления в окошечке
индикатора «I».
2. Выберите температуру и функцию
готовки.
3. Для отключения духовой печи установите
ручки управления в положение «0».
HR-750
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
(*) A sütĘ belsĘ falai és a tepsik egyszerĦen tisztítható
zománccal vannak ellátva.
(**) Nem minden típusnál.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Kapcsolótábla
SütĘtömítés
Grill ellenállás
Katalitikus bevonatú
oldalfal (**)
Krómozott
tartó+teleszkópos sín
(**)
Rács
ZsírserpenyĘ (*)
SütĘ tepsi (*)
Ajtókapcsoló
Zsanér
Ajtó
Hideg levegĘ kimenet
Rögzítés
a
konyhabútorhoz
Grill egység
Füst kimenet
Világítás
Hátsó fal
SzellĘztetĘ
A sütĘajtó nagy belsĘ
üveg lemeze
Kapcsolótábla
HR-750
2
3
1. Analóg kapcsoló óra
2. Melegedést jelzĘ ellenĘrzĘ lámpa:
a fĦtĘelem bekapcsolását jelzi, és
akkor alszik el, amikor a sütĘ elérte
a beállított hĘmérsékletet
12
1
4
3. Funkcióválasztó
4. HĘmérséklet szabályzó
SütĘ funkciók
A sütĘ ki van kapcsolva
Hagyományos
sütési
mód
légkeveréssel
Sültekhez és süteményekhez alkalmas ez a
sütési mód. A ventilátor egyenletesen
szétosztja a hĘt a sütĘ belsejében.
Grill
Ez a sütési mód az ételek pirításához és
csĘben sütéséhez ideális. Az ételek külsĘ
felületének pirítása úgy lehetséges, hogy ez
nem befolyásolja az élelmiszerek belsejét.
Lapos ételek, mint pl. beefsteak, hal,
melegszendvics, oldalas sütéséhez is
ideális.
Maxigrill
Grillezés nagyobb felületet és nagyobb
teljesítménnyel,
ezáltal
az
ételek
gyorsabban pirulnak meg.
Maxigrill légkeveréssel
Ez a sütési mód az ételek egyenletes
sütését és barnulását teszi lehetĘvé. Ideális
grillezéshez, különösen nagy ételek esetén,
pl. szárnyas, vadhús, stb. Az ételt a rácsra
tegye, a rács alá pedig helyezzen egy tepsit
a zsiradék és a szaftok felfogásához!
Légkeveréses üzemmód
A sütĘ hátsó oldalánál található ventilátor
egyenletesen elosztja a hĘt a sütĘben. Az
egyenletes hĘ elosztásnak köszönhetĘen
egyszerre két szinten süthet.
Amennyiben a hĘmérséklet szabályzót nulla
állásba
állítja,
ezzel
a
funkcióval
élelmiszereket olvaszthat ki.
Alsó hĘ
A hĘ csak alulról érkezik. Ez a sütési mód
ételek
melegítéséhez,
sütemények
kelesztéséhez, vagy egyéb hasonló célokra
alkalmas.
Alsó hĘ légkeveréssel
A sütĘ a hĘt alulról osztja szét. Ez a sütési
mód ideális lekvárral vagy gyümölccsel
töltött süteményekhez, amelyek alulról
érkezĘ hĘt igényelnek. Mindig melegítse elĘ
a sütĘt!
Grill és alsó hĘ
Sütéshez alkalmas. Bármilyen nagyságú
élelmiszert süthet ezzel a funkcióval.
Figyelem
A világítás mindegyik sütési funkciónál
bekapcsol.
13
Magyar
Hagyományos sütési mód
Ez a sütési mód ideális sütemények és
tortalapok sütéséhez, amelyeknél a hĘ
eloszlásnak egyenletesnek kell lennie, hogy
jól „feljöjjenek”.
Figyelem
A grill, maxigrill és a maxigrill légkeveréssel
funkciók használatakor a sütĘajtónak
csukva kell lennie.
Az óra beállítása.
Egyszerre húzza kifelé és forgassa el jobbra
az óra gombját addig, amíg a kívánt időt nem
mutatja.
Kézi működtetés.
1. Addig forgassa jobbra az óra gombját, amíg
a kijelzőn meg nem jelenik az “I” jel.
2. Válassza ki a sütési hőmérsékletet és funkciót.
3. Helyezze a kezelőgombokat “0” pozícióba,
amikor ki szeretné kapcsolni a sütőt.
A sütési időtartam programozása.
Lehetővé teszi egy előzetesen kiválasztott
időtartamú sütést. Kövesse az alábbi utasításokat:
1. Addig forgassa az óra kezelőgombját jobbra, amíg percben mérve el nem éri a kívánt sütési időt.
2. Válassza ki a sütési funkciót és
hőmérsékletet.
3. A beprogramozott idő lejártakor a sütő automata módon kikapcsol és egy hangjelzést
ad.
14
4. Addig forgassa az óra kezelőgombját jobbra, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a “0”
jel, ekkor megszűnik a hangjelzés.
5. Helyezze a gombokat “0” pozícióba, ha ki
szeretné kapcsolni a sütőt.
ÓRA KIJELZŐJE
ÓRA
KEZELŐGOMBJA
HR-750
1. panel sterujący
2. uszczelka
3. grill
4. prowadnice
5. ruszt
6. brytfanna
7. zawiasy
8. drzwiczki
9. otwory wentylacyjne
10. mocowanie do szafki
11. osáona grilla
12. lampa
13. tylny panel
14. wentylator nawiewu
15. hartowane szkáo
Panel sterujący
HR-750
2
3
1
4
Polski
1. programator analogowy
2. kontrolka termostatu
3. przeáącznik wyboru funkcji
4. pokrĊtáo temperatury
15
Funkcje pieczenia
Pozycja wyáączenia
Grzaáka górna i dolna
Grzaáka górna i dolna z nawiewem
Grill
Maxi-Grill
Maxi-Grill z nawiewem
Nawiew gorącego powietrza
Grzaáka dolna
Grzaáka dolna z nawiewem
Grill i grzaáka dolna
16
Ustawianie godziny w zegarze.
Tryb manualny.
1. Obróć pokrętło zegara w prawo do momentu, aż na wyświetlaczu pokaże się „I”.
2. Wybierz temperaturę i funkcję pieczenia.
3. Aby wyłączyć piekarnik, ustaw pokrętła w
pozycji „0”.
Programowanie czasu trwania pieczenia.
Funkcja umożliwia pieczenie w określonym
uprzednio czasie. Postępuj zgodnie z instrukcjami:
1. Obróć pokrętło zegara w prawo do momentu, aż otrzymasz wymagany czas pieczenia
w minutach.
2. Wybierz funkcję i temperaturę pieczenia.
3. Kiedy ustalony czas pieczenia dobiegnie końca, piekarnik wyłączy się i zabrzmi
sygnał dźwiękowy.
4. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, obróć
pokrętło zegara w prawo do momentu, aż
na wyświetlaczu pokaże się „0”.
5. Ustaw pokrętła w pozycji „0”, aby wyłączyć
piekarnik.
WYŚWIETLACZ
POKRĘTŁO
Polski
Pociągnij i obróć pokrętło zegara w prawo,
aż wskazówki zegara pokażą wymaganą
godzinę.
17
Fiş / Δελτίο / ÒÀÁËÈÖÀ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ / Adatlap / Dane techniczne
İmalatçı
Κατασκευαστής Ïðåäïðèÿòèå-èçãîòîâèòåëü Gyártó
Model
Μοντέλο
Ìîäåëü
A ile (en etkin)
G (daha az
etkin) arasınd
aki bir ölçekte
enerji etkinlik
sınıfı.
Τάξη ενεργειακής
απόδοσης σε
κλίμακα από Α
(υψηλή ενεργειακή
απόδοση) μέχρι
G (χαμηλή
ενεργειακή
απόδοση).
Òèï ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè,
âàðüèðóåòñÿ îò
À (íàèáîëåå
ýíåðãîýôôåêòèâíûé) äî G
(íàèìåíåå
ýíåðãîýôôåêòèâíûé)
Isıtma
fonksiyonu.
Λειτουργία
θέρμανσης.
Konvansiyonel Συμβατική
ısıtma
θέρμανση.
Íàãðåâàòåëüíàÿ
ôóíêöèÿ
Îáû÷íîå
íàãðåâàíèå
Producent
TEKA
Típus
Model
HR-750
Energiahatékonysági osztály az
A (alacsony
fogyasztás) G
(magas fogyasztás) skálán
Klasa
wydajności
energetycznej, w skali
obejmującej od
A (najbardziej
wydajna) do G
(mniej wydajna).
Melegítés.
Funkcja
podgrzewania.
A
Hagyományos Podgrzewanie
melegítés.
konwencjonalne.
Enerji
tüketimi.
Κατανάλωση Ïîòðåáëåíèå
ýíåðãèè
ενέργειας.
Konvansiyonel Συμβατική
ısıtma
θέρμανση.
Îáû÷íîå
íàãðåâàíèå
Energiafogyasztás.
Zużycie
energii.
Hagyományos Podgrzewanie
melegítés.
konwencjonalne.
(Isının ç.n.) motor Με κυκλοφορία Ïðèíóäèòåëüíàÿ Légkeveréses/ Konwekcja
gücü ile dağıtımı θερμού αέρα. êîíâåêöèÿ
meleg levegős wymuszona.
Net hacim
(litre).
Ïîëåçíûé
Ωφέλιμος
Nettó űrtartalom Pojemność
όγκος (λίτρα). îáúåì (ëèòðîâ) (liter).
netto (w litrach).
Tip:
Küçük
Orta
Büyük
Τύπος:
Μικρός
Μεσαίος
Μεγάλος
Normal yük ile Χρόνος για ψήσιμο
pişirme süresi τυποποιημένου
φορτίου.
Konvansiyonel Συμβατική
ısıtma
θέρμανση.
Òèï:
Ìàëûé
Ñðåäíèé
Áîëüøîé
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ïðèãîòîâëåíèÿ
ïðè íîðìàëüíîé
çàãðóçêå
Îáû÷íîå
íàãðåâàíèå
Típus:
Kicsi
Közepes
Nagy
0,79
Kwh
52
Typ:
Mały
Średni
Duży
Sütési idő
Czas pieczenia
átlagos menn- przy normalnym
yiségnél
obciążeniu.
Hagyományos Podgrzewanie
melegítés.
konwencjonalne.
(Isının ç.n.) motor Με κυκλοφορία Ïðèíóäèòåëüíàÿ Légkeveréses/ Konwekcja
êîíâåêöèÿ
gücü ile dağıtımı θερμού αέρα.
meleg levegős wymuszona.
Pişirme
yüzeyi
Επιφάνεια
ψησίματος.
Gürültü (dB
(A) re 1 pW).
Θόρυβος (dB Óðîâåíü øóìà Zaj (dB (A) re Poziom hałasu
(dB (A)re 1 pW).
(A) ανά 1 pW). (äÁ (À) íà 1 ïÂò) 1 pW).
Ïîëåçíàÿ
ïëîùàäü
0,85
Kwh
Sütési felület. Powierzchnia
pieczenia.
41 min.
45 min.
1300 cm2
40
Çevrenin korunmasına verdiğimiz özenden ötürü geri dönüşümlü kağıt kullanıyoruz.
Η συνεισφορά μας στην προστασία του περιβάλλοντος: χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί.
Ïðè ñîçäàíèè äàííîãî ðóêîâîäñòâà èñïîëüçîâàëàñü ïåðåðàáîòàííàÿ áóìàãà – ýòî íàø âêëàä â çàùèòó îêðóæàþùåé ñðåäû.
Környezetünk védelme érdekében: újrahasznosított papírt használunk.
Nasz wkład w ochronę środowiska: używamy papieru regenerowanego.
Cod.: 83172368/3172368-000
(Isının ç.n.)
Με
Légkeveréses/ Konwekcja
motor gücü ile κυκλοφορία
Ïðèíóäèòåëüíàÿ meleg levegős wymuszona.
dağıtımı
θερμού αέρα. âîçäóøíàÿ
êîíâåêöèÿ
Çevrenin korunmasına verdiğimiz özenden ötürü geri dönüşümlü kağıt kullanıyoruz.
Η συνεισφορά μας στην προστασία του περιβάλλοντος: χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί.
Наш вклад в охрану окружающей среды: использование переработанной бумаги.
Az újrahasznosított papír alkalmazása a környezetvédelmi hozzájárulásunk része.
Nasz wkład w ochronę środowiska: używamy papieru regenerowanego.
Cod.: 83172348/3172348-001
Pişirme Tablosu
Πίνακες μαγειρέματος
Таблицы приготовления
Sütési táblázatok
Tabele Gotowania
Türkçe
Pişirme tablosunda belirtilen zaman ve sıcaklık ayarları uygulanmalıdır.
Pişirme fonksiyonları her modele göre değişebilir; o yüzden fırınınızla
beraber gelen tabloya bakınız. Genelde, pişirmeye başlamadan önce,
boş fırının
ya da
no’lu konumda ısıtılması tavsiye edilir.
Ön ısıtmanın bittiği, ön ısıtma göstergesi sönünce anlaşılır. (Lütfen şekil
tablosuna bakınız).
Eλληvικά
Οι χρόνοι και οι θερμοκρασίες που αναφέρονται στους Πίνακες είναι
ενδεικτικοί. Οι λειτουργίες μαγειρέματος διαφέρουν σε κάθε μοντέλο,
για αυτό συμβουλευτείτε το Φύλλο Χαρακτηριστικών του φούρνου σας.
Γενικά σας συνιστούμε να προθερμαίνετε το φούρνο ενώ είναι άδειος ή
στη λειτουργία
ή
. Ο χρόνος της προθέρμανσης ολοκληρώνεται
όταν σβήσει η ένδειξη θέρμανσης (βλ. Φύλλο Χαρακτηριστικών).
Pyccкий
Время и температура, указанные в Таблицах, являются
приблизительными. Функции приготовления зависят от модели;
ознакомтесь со Списком Характеристик Вашего духового шкафа.
Обычно, рекомендуется предварительный подогрев пустого духового
шкафа в положениях
или
. Время предварительного
подогрева заканчивается как только погаснет лампочка-индикатор
нагрева (см. Список Характеристик).
Magyar
A táblázatban megadott idö és hömérsékleti értékek tájékoztató jellegüek.
Mivel a készülékek típusonként eltéröek, részletesebb információt a
készüléken elhelyezett Müszaki adatok táblán talál. Ältalában ajánlott
a sütö használat elötti üresen, egyes vagy kettes pozícióban történö
elömelegítése. Addig kell elömelegíteni, amíg a melegítést jelzö kis lámpa
el nem alszik. (Lásd : Müszaki adatok)
Polski
Czas i temperatura podana w tabelach jest orientacyjna. Funkcje gotowania uzależnione są od modelu piekarnika. W celu sprawdzenia
funkcji należy zapoznać się ze instrukcją piekarnika. Ogólnie zaleca się,
by najpierw nagrzać pusty piekarnik i włączyć funkcję
lub
.
Czas wstępnego nagrzania kończy się, kiedy gaśnie lampka nagrzania
(Patrz Specyfikacja Techniczna).
3
Antreler
Ορεκτικά
Закуски
Elöételek
Przekąski
Fırında Pilav
Ρύζι στο φούρνο
Рис запеченый
Rakott rizs
Ryż z pieca
Börek (Empanada)
Μπουρέκια
Кулебяка
Hússal töltött leveles tészta
Paszteciki
Ağırlık
Βάρος
Вес
Súly
Masa
(kg)
0,35
1,5
Yükseklik Ayarı
Σκάλα
Положение
Szint
Poziom
Alt
Χαμηλή
Нижнее
Alsó
Niska
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Zapiekanka warzywna
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Sebzeli Kek
Πίτα με λαχανικά
Овощной пирог
Zöldséges tészta
Warzywa w cieście
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Sebzeli Milföy
Πιτάκια λαχανικών
Слойка с овощами
Zöldséggel töltött leveles tészta
Fırında Patates
Πατάτες ψητές
Запеченый картофель
Serpenyös burgonya
Pieczone ziemniaki
Pizza
Πίτσα
Пицца
Pizza
Pizza
Kiş (Quiche)
Κις-λορέν
Киш
Zöldségtorta
Quiche
4
1
1,5
1
0,65
1,5
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Fonksiyon Düğmesi
Λειτουργία
Ф-ции
Funkció
Funkcja
Sıcaklık (Derece)
Zaman
Χρόνος
Θερμοκρ.
Температура
Время
Hömérséklet Idötartam
Temperat.
Czas
(ºC)
(min)
180-200
45-50
170-190
35-40
170-190
35-40
170-190
45-50
160-180
30-35
160-180
30-35
170-190
25-30
190-210
35-40
170-190
30-35
170-190
35-40
190-210
55-60
170-190
45-50
170-190
50-55
180-200
60-65
180-200
50-55
180-200
50-55
190-210
20-25
170-190
10-15
170-190
15-20
180-200
12-20
180-200
45-50
160-180
45-50
160-180
45-50
Konteynır
Σκεύος
Емкость
Sütöedény
Rodzaj
naczynia
Antreler
Ορεκτικά
Закуски
Elöételek
Przekąski
Derin Kap
Παελιέρα
Сковорода для риса (паэльера)
Cserépedény
Pojemnik na paellę
Doldurulmuş Domates
Ντομάτες γεμιστές
Фаршированые помидоры
Töltött Paradicsom
Nadziewane pomidory
Tepsi
Δίσκος
Противень
Sütötepsi
Blacha do pieczenia
Kalıp
Φόρμα
Форма
Univerzális serpenyö
Forma
Ağırlık
Βάρος
Вес
Súly
Masa
(kg)
0,75
Yükseklik Ayarı
Σκάλα
Положение
Szint
Poziom
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
1
Bakłażany zapiekane
Üst
Ψηλή
Верхнее
Felso˝
Wysoka
Lazanya
Λαζάνια
Лазанья
Lasagne
Lasagne
1
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Patlıcan Graten
Μελιτζάνες (ο) γκρατέν
Запеченые баклажаны
Csöbensült Padlizsán
Fonksiyon Düğmesi
Λειτουργία
Ф-ции
Funkció
Funkcja
Sıcaklık (Derece)
Zaman
Χρόνος
Θερμοκρ.
Температура
Время
Hömérséklet Idötartam
Temperat.
Czas
(ºC)
(min)
170-190
10-15
160-180
10-15
160-180
10-15
200-220
180-200
Konteynır
Σκεύος
Емкость
Sütöedény
Rodzaj
naczynia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
15-20
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
25-30
Kalıp
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
Kalıp
Φόρμα
Форма
Univerzális serpenyö
Forma
Tepsi
Δίσκος
Противень
Sütötepsi
Blacha do pieczenia
Izgara
Σχάρα
Решетка
Grillrács
Ruszt
Kalıp
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
5
Balıklar
Ψάρια
Рыба
Halak
Ryby
Sargos (Karagöz Balığı)
Σπάρος
Красноперый спар
Durbincs
Morlesz
Çupra
Τσιπούρα με αλάτι
Дорада в соли
Sóbansült Aranykeszeg
Dorada w soli
Balıklı Milföy
Μπουρέκια ψαριού
Слойка рыбная
Levelestésztábansült Hal
Zapiekanka rybna
Dil Balığı
Γλώσσα
Камбала
Lepényhal
Sola
Levrek
Πέρκα
Морской волк (лаврак)
Fekete sügér
Okoń morski
Mezgit
Μπακαλιάρος
Мерлан
Tökehal
Morszczuk
Balıklı Kek
Πίτα ψαριού
Рыбный Пирог
Haltorta
Ryba w cieście
6
Ağırlık
Βάρος
Вес
Súly
Masa
(kg)
1,5
1
1
1
1
1,5
1,5
Yükseklik Ayarı
Σκάλα
Положение
Szint
Poziom
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Fonksiyon Düğmesi
Λειτουργία
Ф-ции
Funkció
Funkcja
Sıcaklık (Derece)
Zaman
Χρόνος
Θερμοκρ.
Время
Температура
Hömérséklet Idötartam
Czas
Temperat.
(min)
(ºC)
180-200
30-35
170-190
25-30
170-190
25-30
190-210
25-30
180-200
25-30
180-200
25-30
190-210
30-35
180-200
30-35
180-200
30-35
170-190
15-20
160-180
10-15
160-180
10-15
190-210
20-25
180-200
15-20
180-200
15-20
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
190-210
25-30
180-200
20-25
180-200
20-25
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
190-210
40-45
170-190
40-45
180-200
50-55
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Konteynır
Σκεύος
Емкость
Sütöedény
rodzaj
naczynia
Balıklar
Ψάρια
Рыба
Halak
Ryby
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Kağıtta Somon
Σολομός σε λαδόχαρτο
Лосось в папильотке
Lazac sütöpapírban
Łosoś w papilotach
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Alabalık
Πέστροφες
Форель
Pisztráng
Pstrąg
Kalıp
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Balık Fileto
Φιλέτο ψαριού
Филе рыбы
Halfilé
Filet rybny
Sardalye
Σαρδέλες
Сардины
Szardínia
Sardynki
Ağırlık
Βάρος
Вес
Súly
Masa
(kg)
1
1
Yükseklik Ayarı
Σκάλα
Положение
Szint
Poziom
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
0,5
Üst
Ψηλή
Верхнее
Felso˝
Wysoka
0,5
Üst
Ψηλή
Верхнее
Felso˝
Wysoka
Fonksiyon Düğmesi
Λειτουργία
Ф-ции
Funkció
Funkcja
Sıcaklık (Derece)
Zaman
Χρόνος
Θερμοκρ.
Время
Температура
Hömérséklet Idötartam
Czas
Temperat.
(min)
(ºC)
180-200
20-25
170-190
15-20
170-190
15-20
190-210
20-25
180-200
15-20
180-200
15-20
170-190
180-200
Konteynır
Σκεύος
Емкость
Sütöedény
Rodzaj
naczynia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
15-20
Izgara
Σχάρα
Решетка
Grillrács
Ruszt
15-20
Izgara
Σχάρα
Решетка
Grillrács
Ruszt
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Kek Kalıbı
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
7
Etler
Κρέατα
Мясо
Húsok
Mięsa
Domuz Eti
Γουρουνόπουλο
Поросенок
Malac
Prosię
Tavsan Eti
Κουνέλι
Кролик
Nyúl
Królik
Kuzu Eti
Αρνί
Барашек
Bárány
Jagnięcina
Dilimlenecek Et
Κομμάτια κρύου κρέατος
Мясная запеканка
Hurka, kolbász
Pieczeń
Tuzlanmış Dana Sırt
Καρέ με αλάτι
Филе в соли
Sóbansült bélszín
Polędwica w soli
Tavuk
Κοτόπουλο
Курица
Baromfi
Kurczak
Rozbif
Ροσμπίφ
Ростбиф
Frissensült
Pieczeń wołowa
8
Ağırlık
Βάρος
Вес
Súly
Masa
(kg)
2
1,5
1,5
1,5
1
1,5
1
Yükseklik Ayarı
Σκάλα
Положение
Szint
Poziom
Fonksiyon Düğmesi
Λειτουργία
Ф-ции
Funkció
Funkcja
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Sıcaklık (Derece)
Zaman
Χρόνος
Θερμοκρ.
Время
Температура
Hömérséklet Idötartam
Czas
Temperat.
(min)
(ºC)
190-210
75-85
170-190
65-75
180-200
80-85
180-200
60-65
160-180
45-50
170-190
45-50
170-190
35-40
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
190-210
50-55
170-190
45-50
180-200
50-55
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
170-190
35-40
160-180
30-35
170-190
30-35
170-190
40-45
160-180
30-35
170-190
30-35
190-210
50-55
170-190
45-50
170-190
45-50
170-190
40-45
190-210
35-40
170-190
30-35
180-200
35-40
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
*
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
*
Konteynır
Σκεύος
Емкость
Sütöedény
Rodzaj
naczynia
Etler
Κρέατα
Мясо
Húsok
Mięsa
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Bonfileli Milföy
Φιλέτο με σφολιάτα
Филей в тесте
Vesepecsenye Levelestésztában
Polędwica w cieście
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Kalıp
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Şiş Kebap
Καλαμάκια
Шашлык
Nyársonsült
Szaszłyki
Hamburger
Χάμπουργκερ
Гамбургеры
Hamburger
Hamburgery
Sosis
Λουκάνικα
Сосиски
Kolbász
Kiełbaski
Ağırlık
Βάρος
Вес
Súly
Masa
(kg)
1
Yükseklik Ayarı
Σκάλα
Положение
Szint
Poziom
Fonksiyon Düğmesi
Λειτουργία
Ф-ции
Funkció
Funkcja
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
0,5
Üst
Ψηλή
Верхнее
Felso˝
Wysoka
0,5
Üst
Ψηλή
Верхнее
Felso˝
Wysoka
0,5
Üst
Ψηλή
Верхнее
Felso˝
Wysoka
*
*
*
Sıcaklık (Derece)
Zaman
Χρόνος
Θερμοκρ.
Время
Температура
Hömérséklet Idötartam
Czas
Temperat.
(min)
(ºC)
180-200
35-40
160-180
30-35
160-180
30-35
190-210
180-200
180-200
Konteynır
Σκεύος
Емкость
Sütöedény
Rodzaj
naczynia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
5-10
Izgara
Σχάρα
Решетка
Grillrács
Ruszt
5-10
Izgara
Σχάρα
Решетка
Grillrács
Ruszt
15-20
Izgara
Σχάρα
Решетка
Grillrács
Ruszt
* Et pişerken akacak yağ ve et suyundan dolayı, etin ızgara üzerine koyulması ve alt seviyeye de tepsi
yerleştirilmesi tavsiye edilir.
* Σας συνιστούμε να τοποθετείτε το κομμάτι του κρέατος στη σχάρα και τον δίσκο από κάτω, για να
στραγγίζουν οι χυμοί ή το λίπος.
* Рекомендуется подставлять противень под решетку, для того, чтобы туда стекали соки или жир от
мяса.
* Ajánlott a húst a grillrácsra helyezni, alatta hagyva az univerzális serpenyöt, hogy az a hús levét vagy
zsírját felfoghassa.
* Podczas pieczenia na ruszcie zaleca się umieścić pod nim brytfannę, w której będzie zbierał się
ociekający tłuszcz.
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
9
Tatlılar
Γλυκά
Выпечка
Desszertm
Ciasta
Puf Kek
Παντεσπάνι αφράτο
Пышный бисквит
Piskótatészta
Biszkopt
Çingene Kolu
Ρολό μαρμελάδας
Рулет
Piskótatekercs
Rolada
Tart
Τάρτα
Флен
Puding
Flan
Bisküvi
Μπισκότα
Печенье
Omlós Sütemények
Ciasteczka
Milföy
Σφολιάτα
Слойка
Leveles tészta
Ciasto francuskie
Magdalen
Μαντλέν
Булочки
Piskóta csók
Magdalenki
Fırında Elma
Μήλα ψητά
Яблоки Запеченые
Sült alma
Pieczone jabłka
10
Ağırlık
Βάρος
Вес
Súly
Masa
(kg)
0,5
0,3
0,5
0,5
0,25
0,5
1
Yükseklik Ayarı
Σκάλα
Положение
Szint
Poziom
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Fonksiyon Düğmesi
Λειτουργία
Ф-ции
Funkció
Funkcja
Sıcaklık (Derece)
Zaman
Χρόνος
Θερμοκρ.
Время
Температура
Hömérséklet Idötartam
Czas
Temperat.
(min)
(ºC)
170-190
35-40
160-180
30-35
160-180
30-35
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
170-190
10-15
160-180
10-15
160-180
10-15
Alt
Χαμηλή
Inferior
Alsó
Średnia
160-170
60-65
150-160
55-60
160-170
55-60
160-180
20-25
150-160
20-25
150-170
15-20
170-190
15-20
150-170
15-20
170-180
15-20
160-180
25-30
150-170
20-25
150-170
25-30
160-180
20-25
180-200
35-40
170-190
25-30
170-190
30-35
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Konteynır
Σκεύος
Емкость
Sütöedény
Rodzaj
naczynia
Kalıp
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Kalıp
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Tatlılar
Γλυκά
Выпечка
Desszertm
Ciasta
Beze
Μαρέγκα
Безе
Habcsók
Beza
Fırında Muz
Μπανάνες στο φούρνο
Запеченые бананы
Sült banán
Banany pieczone
Ananaslı Milföy
Χουρμάδες μπουρέκια
Сердечки из слоеного теста
Cukros levelestészta
Palmiery
Erikli Kek
Κέικ δαμάσκηνο
Плюм кейк
Szilvatorta
Placek ze śliwkami
Elmalı Tart
Τάρτα μήλου
Яблочный пирог
Almatorta
Szarlotka
Peynirli Tart (Cheese-cake)
Τάρτα τυριού
Чизкейк
Túrótorta
Sernik
Elmalı Milföy
Τάρτα μήλου με σφολιάτα
Яблочный торт из слоеного теста
Levelestésztából készült almatorta
Tarta z jabłkami na cieście francuskim
Ağırlık
Βάρος
Вес
Súly
Masa
(kg)
0,2
0,5
0,25
0,5
1
1
1,5
Yükseklik Ayarı
Σκάλα
Положение
Szint
Poziom
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Fonksiyon Düğmesi
Λειτουργία
Ф-ции
Funkció
Funkcja
Sıcaklık (Derece)
Zaman
Χρόνος
Θερμοκρ.
Температура
Время
Hömérséklet Idötartam
Temperat.
Czas
(ºC)
(min)
100-120
70-75
100-120
65-70
100-120
60-65
170-190
20-25
160-180
15-20
160-180
15-20
170-190
10-15
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
180-200
20-25
170-190
15-20
170-190
20-25
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
170-190
60-65
160-180
55-60
160-180
50-55
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
170-190
50-55
160-180
45-50
160-180
45-50
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
180-200
45-50
170-190
40-45
170-190
35-40
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
170-190
55-60
Konteynır
Σκεύος
Емкость
Sütöedény
Rodzaj
naczynia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Kalıp
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Kalıp
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Kalıp
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
Kalıp
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
11
Çevrenin korunmasına verdiğimiz özenden ötürü geri dönüşümlü kağıt kullanıyoruz.
Η συνεισφορά μας στην προστασία του περιβάλλοντος: χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί.
Наш вклад в охрану окружающей среды: использование переработанной бумаги.
Az újrahasznosított papír alkalmazása a környezetvédelmi hozzájárulásunk része.
Nasz wkład w ochronę środowiska: używamy papieru regenerowanego.
Cod.: 83172348/3172348-001
Pişirme Tablosu
Πίνακες μαγειρέματος
Таблицы приготовления
Sütési táblázatok
Tabele Gotowania
Türkçe
Pişirme tablosunda belirtilen zaman ve sıcaklık ayarları uygulanmalıdır.
Pişirme fonksiyonları her modele göre değişebilir; o yüzden fırınınızla
beraber gelen tabloya bakınız. Genelde, pişirmeye başlamadan önce,
boş fırının
ya da
no’lu konumda ısıtılması tavsiye edilir.
Ön ısıtmanın bittiği, ön ısıtma göstergesi sönünce anlaşılır. (Lütfen şekil
tablosuna bakınız).
Eλληvικά
Οι χρόνοι και οι θερμοκρασίες που αναφέρονται στους Πίνακες είναι
ενδεικτικοί. Οι λειτουργίες μαγειρέματος διαφέρουν σε κάθε μοντέλο,
για αυτό συμβουλευτείτε το Φύλλο Χαρακτηριστικών του φούρνου σας.
Γενικά σας συνιστούμε να προθερμαίνετε το φούρνο ενώ είναι άδειος ή
στη λειτουργία
ή
. Ο χρόνος της προθέρμανσης ολοκληρώνεται
όταν σβήσει η ένδειξη θέρμανσης (βλ. Φύλλο Χαρακτηριστικών).
Pyccкий
Время и температура, указанные в Таблицах, являются
приблизительными. Функции приготовления зависят от модели;
ознакомтесь со Списком Характеристик Вашего духового шкафа.
Обычно, рекомендуется предварительный подогрев пустого духового
шкафа в положениях
или
. Время предварительного
подогрева заканчивается как только погаснет лампочка-индикатор
нагрева (см. Список Характеристик).
Magyar
A táblázatban megadott idö és hömérsékleti értékek tájékoztató jellegüek.
Mivel a készülékek típusonként eltéröek, részletesebb információt a
készüléken elhelyezett Müszaki adatok táblán talál. Ältalában ajánlott
a sütö használat elötti üresen, egyes vagy kettes pozícióban történö
elömelegítése. Addig kell elömelegíteni, amíg a melegítést jelzö kis lámpa
el nem alszik. (Lásd : Müszaki adatok)
Polski
Czas i temperatura podana w tabelach jest orientacyjna. Funkcje gotowania uzależnione są od modelu piekarnika. W celu sprawdzenia
funkcji należy zapoznać się ze instrukcją piekarnika. Ogólnie zaleca się,
by najpierw nagrzać pusty piekarnik i włączyć funkcję
lub
.
Czas wstępnego nagrzania kończy się, kiedy gaśnie lampka nagrzania
(Patrz Specyfikacja Techniczna).
3
Antreler
Ορεκτικά
Закуски
Elöételek
Przekąski
Fırında Pilav
Ρύζι στο φούρνο
Рис запеченый
Rakott rizs
Ryż z pieca
Börek (Empanada)
Μπουρέκια
Кулебяка
Hússal töltött leveles tészta
Paszteciki
Ağırlık
Βάρος
Вес
Súly
Masa
(kg)
0,35
1,5
Yükseklik Ayarı
Σκάλα
Положение
Szint
Poziom
Alt
Χαμηλή
Нижнее
Alsó
Niska
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Zapiekanka warzywna
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Sebzeli Kek
Πίτα με λαχανικά
Овощной пирог
Zöldséges tészta
Warzywa w cieście
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Sebzeli Milföy
Πιτάκια λαχανικών
Слойка с овощами
Zöldséggel töltött leveles tészta
Fırında Patates
Πατάτες ψητές
Запеченый картофель
Serpenyös burgonya
Pieczone ziemniaki
Pizza
Πίτσα
Пицца
Pizza
Pizza
Kiş (Quiche)
Κις-λορέν
Киш
Zöldségtorta
Quiche
4
1
1,5
1
0,65
1,5
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Fonksiyon Düğmesi
Λειτουργία
Ф-ции
Funkció
Funkcja
Sıcaklık (Derece)
Zaman
Χρόνος
Θερμοκρ.
Температура
Время
Hömérséklet Idötartam
Temperat.
Czas
(ºC)
(min)
180-200
45-50
170-190
35-40
170-190
35-40
170-190
45-50
160-180
30-35
160-180
30-35
170-190
25-30
190-210
35-40
170-190
30-35
170-190
35-40
190-210
55-60
170-190
45-50
170-190
50-55
180-200
60-65
180-200
50-55
180-200
50-55
190-210
20-25
170-190
10-15
170-190
15-20
180-200
12-20
180-200
45-50
160-180
45-50
160-180
45-50
Konteynır
Σκεύος
Емкость
Sütöedény
Rodzaj
naczynia
Antreler
Ορεκτικά
Закуски
Elöételek
Przekąski
Derin Kap
Παελιέρα
Сковорода для риса (паэльера)
Cserépedény
Pojemnik na paellę
Doldurulmuş Domates
Ντομάτες γεμιστές
Фаршированые помидоры
Töltött Paradicsom
Nadziewane pomidory
Tepsi
Δίσκος
Противень
Sütötepsi
Blacha do pieczenia
Kalıp
Φόρμα
Форма
Univerzális serpenyö
Forma
Ağırlık
Βάρος
Вес
Súly
Masa
(kg)
0,75
Yükseklik Ayarı
Σκάλα
Положение
Szint
Poziom
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
1
Bakłażany zapiekane
Üst
Ψηλή
Верхнее
Felso˝
Wysoka
Lazanya
Λαζάνια
Лазанья
Lasagne
Lasagne
1
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Patlıcan Graten
Μελιτζάνες (ο) γκρατέν
Запеченые баклажаны
Csöbensült Padlizsán
Fonksiyon Düğmesi
Λειτουργία
Ф-ции
Funkció
Funkcja
Sıcaklık (Derece)
Zaman
Χρόνος
Θερμοκρ.
Температура
Время
Hömérséklet Idötartam
Temperat.
Czas
(ºC)
(min)
170-190
10-15
160-180
10-15
160-180
10-15
200-220
180-200
Konteynır
Σκεύος
Емкость
Sütöedény
Rodzaj
naczynia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
15-20
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
25-30
Kalıp
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
Kalıp
Φόρμα
Форма
Univerzális serpenyö
Forma
Tepsi
Δίσκος
Противень
Sütötepsi
Blacha do pieczenia
Izgara
Σχάρα
Решетка
Grillrács
Ruszt
Kalıp
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
5
Balıklar
Ψάρια
Рыба
Halak
Ryby
Sargos (Karagöz Balığı)
Σπάρος
Красноперый спар
Durbincs
Morlesz
Çupra
Τσιπούρα με αλάτι
Дорада в соли
Sóbansült Aranykeszeg
Dorada w soli
Balıklı Milföy
Μπουρέκια ψαριού
Слойка рыбная
Levelestésztábansült Hal
Zapiekanka rybna
Dil Balığı
Γλώσσα
Камбала
Lepényhal
Sola
Levrek
Πέρκα
Морской волк (лаврак)
Fekete sügér
Okoń morski
Mezgit
Μπακαλιάρος
Мерлан
Tökehal
Morszczuk
Balıklı Kek
Πίτα ψαριού
Рыбный Пирог
Haltorta
Ryba w cieście
6
Ağırlık
Βάρος
Вес
Súly
Masa
(kg)
1,5
1
1
1
1
1,5
1,5
Yükseklik Ayarı
Σκάλα
Положение
Szint
Poziom
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Fonksiyon Düğmesi
Λειτουργία
Ф-ции
Funkció
Funkcja
Sıcaklık (Derece)
Zaman
Χρόνος
Θερμοκρ.
Время
Температура
Hömérséklet Idötartam
Czas
Temperat.
(min)
(ºC)
180-200
30-35
170-190
25-30
170-190
25-30
190-210
25-30
180-200
25-30
180-200
25-30
190-210
30-35
180-200
30-35
180-200
30-35
170-190
15-20
160-180
10-15
160-180
10-15
190-210
20-25
180-200
15-20
180-200
15-20
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
190-210
25-30
180-200
20-25
180-200
20-25
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
190-210
40-45
170-190
40-45
180-200
50-55
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Konteynır
Σκεύος
Емкость
Sütöedény
rodzaj
naczynia
Balıklar
Ψάρια
Рыба
Halak
Ryby
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Kağıtta Somon
Σολομός σε λαδόχαρτο
Лосось в папильотке
Lazac sütöpapírban
Łosoś w papilotach
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Alabalık
Πέστροφες
Форель
Pisztráng
Pstrąg
Kalıp
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Balık Fileto
Φιλέτο ψαριού
Филе рыбы
Halfilé
Filet rybny
Sardalye
Σαρδέλες
Сардины
Szardínia
Sardynki
Ağırlık
Βάρος
Вес
Súly
Masa
(kg)
1
1
Yükseklik Ayarı
Σκάλα
Положение
Szint
Poziom
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
0,5
Üst
Ψηλή
Верхнее
Felso˝
Wysoka
0,5
Üst
Ψηλή
Верхнее
Felso˝
Wysoka
Fonksiyon Düğmesi
Λειτουργία
Ф-ции
Funkció
Funkcja
Sıcaklık (Derece)
Zaman
Χρόνος
Θερμοκρ.
Время
Температура
Hömérséklet Idötartam
Czas
Temperat.
(min)
(ºC)
180-200
20-25
170-190
15-20
170-190
15-20
190-210
20-25
180-200
15-20
180-200
15-20
170-190
180-200
Konteynır
Σκεύος
Емкость
Sütöedény
Rodzaj
naczynia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
15-20
Izgara
Σχάρα
Решетка
Grillrács
Ruszt
15-20
Izgara
Σχάρα
Решетка
Grillrács
Ruszt
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Kek Kalıbı
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
7
Etler
Κρέατα
Мясо
Húsok
Mięsa
Domuz Eti
Γουρουνόπουλο
Поросенок
Malac
Prosię
Tavsan Eti
Κουνέλι
Кролик
Nyúl
Królik
Kuzu Eti
Αρνί
Барашек
Bárány
Jagnięcina
Dilimlenecek Et
Κομμάτια κρύου κρέατος
Мясная запеканка
Hurka, kolbász
Pieczeń
Tuzlanmış Dana Sırt
Καρέ με αλάτι
Филе в соли
Sóbansült bélszín
Polędwica w soli
Tavuk
Κοτόπουλο
Курица
Baromfi
Kurczak
Rozbif
Ροσμπίφ
Ростбиф
Frissensült
Pieczeń wołowa
8
Ağırlık
Βάρος
Вес
Súly
Masa
(kg)
2
1,5
1,5
1,5
1
1,5
1
Yükseklik Ayarı
Σκάλα
Положение
Szint
Poziom
Fonksiyon Düğmesi
Λειτουργία
Ф-ции
Funkció
Funkcja
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Sıcaklık (Derece)
Zaman
Χρόνος
Θερμοκρ.
Время
Температура
Hömérséklet Idötartam
Czas
Temperat.
(min)
(ºC)
190-210
75-85
170-190
65-75
180-200
80-85
180-200
60-65
160-180
45-50
170-190
45-50
170-190
35-40
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
190-210
50-55
170-190
45-50
180-200
50-55
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
170-190
35-40
160-180
30-35
170-190
30-35
170-190
40-45
160-180
30-35
170-190
30-35
190-210
50-55
170-190
45-50
170-190
45-50
170-190
40-45
190-210
35-40
170-190
30-35
180-200
35-40
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
*
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
*
Konteynır
Σκεύος
Емкость
Sütöedény
Rodzaj
naczynia
Etler
Κρέατα
Мясо
Húsok
Mięsa
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Bonfileli Milföy
Φιλέτο με σφολιάτα
Филей в тесте
Vesepecsenye Levelestésztában
Polędwica w cieście
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Kalıp
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Şiş Kebap
Καλαμάκια
Шашлык
Nyársonsült
Szaszłyki
Hamburger
Χάμπουργκερ
Гамбургеры
Hamburger
Hamburgery
Sosis
Λουκάνικα
Сосиски
Kolbász
Kiełbaski
Ağırlık
Βάρος
Вес
Súly
Masa
(kg)
1
Yükseklik Ayarı
Σκάλα
Положение
Szint
Poziom
Fonksiyon Düğmesi
Λειτουργία
Ф-ции
Funkció
Funkcja
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
0,5
Üst
Ψηλή
Верхнее
Felso˝
Wysoka
0,5
Üst
Ψηλή
Верхнее
Felso˝
Wysoka
0,5
Üst
Ψηλή
Верхнее
Felso˝
Wysoka
*
*
*
Sıcaklık (Derece)
Zaman
Χρόνος
Θερμοκρ.
Время
Температура
Hömérséklet Idötartam
Czas
Temperat.
(min)
(ºC)
180-200
35-40
160-180
30-35
160-180
30-35
190-210
180-200
180-200
Konteynır
Σκεύος
Емкость
Sütöedény
Rodzaj
naczynia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
5-10
Izgara
Σχάρα
Решетка
Grillrács
Ruszt
5-10
Izgara
Σχάρα
Решетка
Grillrács
Ruszt
15-20
Izgara
Σχάρα
Решетка
Grillrács
Ruszt
* Et pişerken akacak yağ ve et suyundan dolayı, etin ızgara üzerine koyulması ve alt seviyeye de tepsi
yerleştirilmesi tavsiye edilir.
* Σας συνιστούμε να τοποθετείτε το κομμάτι του κρέατος στη σχάρα και τον δίσκο από κάτω, για να
στραγγίζουν οι χυμοί ή το λίπος.
* Рекомендуется подставлять противень под решетку, для того, чтобы туда стекали соки или жир от
мяса.
* Ajánlott a húst a grillrácsra helyezni, alatta hagyva az univerzális serpenyöt, hogy az a hús levét vagy
zsírját felfoghassa.
* Podczas pieczenia na ruszcie zaleca się umieścić pod nim brytfannę, w której będzie zbierał się
ociekający tłuszcz.
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
9
Tatlılar
Γλυκά
Выпечка
Desszertm
Ciasta
Puf Kek
Παντεσπάνι αφράτο
Пышный бисквит
Piskótatészta
Biszkopt
Çingene Kolu
Ρολό μαρμελάδας
Рулет
Piskótatekercs
Rolada
Tart
Τάρτα
Флен
Puding
Flan
Bisküvi
Μπισκότα
Печенье
Omlós Sütemények
Ciasteczka
Milföy
Σφολιάτα
Слойка
Leveles tészta
Ciasto francuskie
Magdalen
Μαντλέν
Булочки
Piskóta csók
Magdalenki
Fırında Elma
Μήλα ψητά
Яблоки Запеченые
Sült alma
Pieczone jabłka
10
Ağırlık
Βάρος
Вес
Súly
Masa
(kg)
0,5
0,3
0,5
0,5
0,25
0,5
1
Yükseklik Ayarı
Σκάλα
Положение
Szint
Poziom
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Fonksiyon Düğmesi
Λειτουργία
Ф-ции
Funkció
Funkcja
Sıcaklık (Derece)
Zaman
Χρόνος
Θερμοκρ.
Время
Температура
Hömérséklet Idötartam
Czas
Temperat.
(min)
(ºC)
170-190
35-40
160-180
30-35
160-180
30-35
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
170-190
10-15
160-180
10-15
160-180
10-15
Alt
Χαμηλή
Inferior
Alsó
Średnia
160-170
60-65
150-160
55-60
160-170
55-60
160-180
20-25
150-160
20-25
150-170
15-20
170-190
15-20
150-170
15-20
170-180
15-20
160-180
25-30
150-170
20-25
150-170
25-30
160-180
20-25
180-200
35-40
170-190
25-30
170-190
30-35
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Konteynır
Σκεύος
Емкость
Sütöedény
Rodzaj
naczynia
Kalıp
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Kalıp
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Tatlılar
Γλυκά
Выпечка
Desszertm
Ciasta
Beze
Μαρέγκα
Безе
Habcsók
Beza
Fırında Muz
Μπανάνες στο φούρνο
Запеченые бананы
Sült banán
Banany pieczone
Ananaslı Milföy
Χουρμάδες μπουρέκια
Сердечки из слоеного теста
Cukros levelestészta
Palmiery
Erikli Kek
Κέικ δαμάσκηνο
Плюм кейк
Szilvatorta
Placek ze śliwkami
Elmalı Tart
Τάρτα μήλου
Яблочный пирог
Almatorta
Szarlotka
Peynirli Tart (Cheese-cake)
Τάρτα τυριού
Чизкейк
Túrótorta
Sernik
Elmalı Milföy
Τάρτα μήλου με σφολιάτα
Яблочный торт из слоеного теста
Levelestésztából készült almatorta
Tarta z jabłkami na cieście francuskim
Ağırlık
Βάρος
Вес
Súly
Masa
(kg)
0,2
0,5
0,25
0,5
1
1
1,5
Yükseklik Ayarı
Σκάλα
Положение
Szint
Poziom
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Fonksiyon Düğmesi
Λειτουργία
Ф-ции
Funkció
Funkcja
Sıcaklık (Derece)
Zaman
Χρόνος
Θερμοκρ.
Температура
Время
Hömérséklet Idötartam
Temperat.
Czas
(ºC)
(min)
100-120
70-75
100-120
65-70
100-120
60-65
170-190
20-25
160-180
15-20
160-180
15-20
170-190
10-15
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
180-200
20-25
170-190
15-20
170-190
20-25
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
170-190
60-65
160-180
55-60
160-180
50-55
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
170-190
50-55
160-180
45-50
160-180
45-50
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
180-200
45-50
170-190
40-45
170-190
35-40
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
Orta
Μεσαία
Среднее
Középso˝
Średnia
170-190
55-60
Konteynır
Σκεύος
Емкость
Sütöedény
Rodzaj
naczynia
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Kalıp
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Kalıp
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
Tepsi
Δίσκος
Противень
Univerzális serpenyö
Blacha do pieczenia
Kalıp
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
Kalıp
Φόρμα
Форма
Sütötepsi
Forma
11

Podobne dokumenty