Koncert piosenki francuskiej

Transkrypt

Koncert piosenki francuskiej
Koncert piosenki francuskiej
Heatre Les Artistes w Pary¿u i Teatr Piosenki Franuskiej w Krakowie, za po¶rednictwem Biura Promocji Unii
Europejskiej, oraz Miejskiego Dom Kultury w Malborku maj± zaszczyt zaprosiæ Pañstwa na koncert piosenki francuskiej
pt. BARBARA -BREL w wykonaniu artystów zwi±zanych aktualnie z teatrami weFrancji.
Wyst±pi±:
JADWIGA KOWALIK (BARBARA) i JANUSZA ZBIEGIELA (BREL).
Koncert w re¿yserii Krystyny Jandy otrzyma³ g³ówn± nagrodê na festiwalu aktorskim w teatrze Rampa Warszawie, oraz
grand prix Du Festival Internationale De La Chanson Francaise De Colombe 2004 (Francja).
Proponujemy Pañstwu koncert, który mamy nadziejê poruszy i dostarczy wielu niezapomnianych prze¿yæ artystycznych,
jak niegdy¶ Zaduszki Jazzowe.
Koncert odbêdzie siê 17 listopada 2006r. o godz. 18.00 w Karwanie. Bilety do nabycia w Miejskim Domu Kultury, Pl.
S³owiañski 18, tel. 055 272 38 52.
http://www.malbork.pl/um/ - Malbork, Urz±d Miasta
Page created by www.kraszewski.pl
Generated: 2 March, 2017, 13:23

Podobne dokumenty