Opis Przedmiotu Zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik do Wniosku o rozpoczęcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie
przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
Opis Przedmiotu Zamówienia
„Dostawa i montaż aktywnych znaków D-6 na przejściach dla pieszych w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 213 w m. Krokowa, Żarnowiec, Minkowice, Wierzchucino, Słuchowo”.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż znaków D-6 typu SIGN FLASH lub równoważnych
na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w m. Krokowa,
Żarnowiec, Minkowice, Wierzchucino, Słuchowo.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę 5 kompletów znaków wraz ze słupkami oraz montaż
w lokalizacjach wskazanych na zdjęciach.
Pod pojęciem komplet Zamawiający rozumie: 2 szt. autonomicznych znaków D-6 typu SIGN
FLASH lub równoważnych,2 szt. słupków wraz fundamentem betonowym i z obejmami do
montażu znaków
Lokalizacja przejść dla pieszych :
Przejście dla pieszych w m. Słuchowo w ciągu DW 213
1
Przejście dla pieszych w m. Wierzchucino w ciągu DW 213
Przejście dla pieszych w m. Żarnowiec w ciągu DW 213
2
Przejście dla pieszych w m. Krokowa w ciągu DW 213
Przejście dla pieszych w m. Minkowice w ciągu DW 213
3
1. SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁÓW
1.1 Wykonanie znaków D-6 typu SIGN FLASH ( lub równoważnych)
a.) znaki kasetonowe D6 (informacyjne)
* wielkość znaku bez obudowy 600 x 600 mm
* wielkość znaku z obudową 620 x 820 mm
* lico znaku z foli odblaskowej II generacji
* dwie lampy na każdym znaku o średnicy 100 mm ( zamocowane wewnątrz kasetonu)
* kolor światła pulsatorów : żółty
* źródło światła : diody LED
* barwa 591 [nm]
* rodzaj zasilania : słoneczne
* typ akumulatora: żelowy min 18 Ah (umieszczony wewnątrz znaku)
* typ czujnika : podczerwień/ mikrofala
* panel słoneczny: min 50 Watt
Wykonawca wystawi Oświadczenie o zgodności znaków aktywnych D-6 z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia
na drogach /Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181/
1.2 Wykonanie słupków do znaków
* słupki z rur stalowych ocynkowanych bez szwu wyposażone w system mocowania aktywnych
znaków D-6
* Materiały musza odpowiadać normom:
- PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
- do cynkowania należy zastosować gatunek cynku Raf wg normy PN-H 82200
- Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek,
pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy
wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek
wymiarowych:
a) rury muszą być dostarczane o długościach zapewniających montaż znaków na
normatywnej wysokości i zapewniającej stateczność konstrukcji
b) rury muszą być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna
przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury.
- Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury i zaślepione zaślepką z tworzywa
sztucznego
- Słupki do znaków powinny posiadać 12 - miesięczny czas trwałości użytkowania.
- Słupki winny być zakończone fundamentem betonowym o wym. 20x20x50 cm
- dolna krawędź znaku musi być na wysokości od 2,2 m do 2,5 m od poziomu terenu,
4
3. Opis działania znaków aktywnych
Znaki kasetonowe D6 ( informacyjne ) mają za zadanie przekazywanie informacji dla kierujących
pojazdami o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych z odpowiednio dużej odległości tak, aby
kierowca mógł zachować właściwą ostrożność. Znaki te muszą spełniać następujące funkcje:
- Wyświetlanie treści znaku D-6 z boku przejścia
- Ostrzeżenie zbliżających się kierowców o niebezpiecznym miejscu za pomocą lamp pulsacyjnych
wbudowanych w znak.
Cechy niezbędne kasetonu D6 podświetlanego diodowego:
- Odblaskowe lico znaku z folii odblaskowej II generacji
- Dobra widoczność z dużej odległości
- Odporność na zmienne warunki atmosferyczne
– Autonomiczne zasilanie
- Wyzwalanie oświetlenia za pomocą czujników ruchu w obszarze pieszego na odległość do 50 m
między znakami
- Praca systemu przez pełny rok bez potrzeby doładowywania akumulatora
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOSTAW i MONTAŻU:
1.1. Przedmiotem dostawy i montażu jest 5 kompletów znaków D-6 typu SIGN FLASH
(lub równoważnych) wraz ze słupkami w lokalizacjach wskazanych w Opisie Przedmiotu
Zamówienia .
1.2. Dostawa kompletów oznakowania odbędzie się po wcześniejszym ustaleniu terminu
z Kierownikiem RDW Puck
1.3. Wykonawca załaduje w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem, przewiezie we
wskazane miejsca przez Zamawiającego materiały objęte zamówieniem i dokona ich montażu,
1.4. Czas dostaw i montażu należy uzgodnić z Rejonem telefonicznie minim. 2 dni wcześniej przed
planowanej realizacji dostawy i montażu,
1.5. Dostawy i montaż należy zrealizować w godzinach pracy Zamawiającego w dni robocze,
w godzinach 7ºº - 14ºº,
1.6. Pracownik Rejonu dokona odbioru ilościowego i jakościowego zamontowanych znaków wg
Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz dowodu WZ Wykonawcy
3. WYMAGANIA OGÓLNE
- Cena zamówienia ma uwzględniać koszty wykonania, dostarczenia i montażu 5 kompletów
znaków aktywnych D-6 typu SIGN FLASH (lub równoważnych) wraz ze słupkami oraz wszelkie
koszty towarzyszące.
- Wykonawca udzieli rękojmi na dostarczone znaki (urządzenia elektroniczne oraz elementy
świetlne typu LED) i słupki na okres 1 roku, oraz na okres 5 lat na trwałość konstrukcji i powłoki
lakierniczej znaków
- Wykonawca dostarczy i zamontuje Przedmiot Zamówienia w terminie 1 miesiąca od dnia
podpisania umowy.
Opracowała : Anna Mątewska
5

Podobne dokumenty