PS 4 - przegląd sejneński

Komentarze

Transkrypt

PS 4 - przegląd sejneński
SEJNY GIBY KRASNOPOL PUŃSK
Nr 4 16 Lutego 2015
ISSN 1895–5908 Cena
3,20 zł (w tym 8 % VAT)
WOJEWODA WSTRZYMUJE REFERENDUM
STUDNIÓWKA W ZSCKR
GIBY - BAŁAGAN W GMINIE
SPRAWA W PROKURATURZE
REKLAMA
SZANSA DALSZEJ NAUKI
proponuje
absolwentom szkół zawodowych,
gimnazjów i 8 let. szkół podstawowych
LICEA O PROFILACH:
kosmetycznym
ŚĆ
służby mundurowe NOWO
informatycznym menedżerskim
ekonomiczno - administracyjnym
turystycznym
i hotelarsko-gastronomicznym
absolwentom szkół średnich
(również bez matury)
SZKOŁY POLICEALNE NOWE
www.ssb.suwalki.pl
najchętniej wybierane kierunki SPECJALIZACJE
BHP ze specjalizacją służby mundurowe
informatyka w administracji
ul. T. Kościuszki 47b, 16–400 Suwałki, tel. 87 565–09–38
2
reklama
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
reklama
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
3
PHUP MOTOZBYT SP. Z O.O.
SUWAŁKI, UL. SEJNEŃSKA 91 TEL. 87 5664828
salon aut używanych
16-400 Suwałki. ul.Sejneńska 91, kontakt 87-566 27 15
1. VW Golf 1,4 2003r+LPG 126000km
2. Opel Astra III 1,4 2004r 150000km
3. Astra II 1,6 100KM 2007r 148000km
4. Astra II 1,6 100KM 2007r 157000km
13700zł
16800zł
15800zł
15800zł
5. Opel Meriva 1,7D 2006r 225000km
6. Skoda Fabia 1,4 2004r 163000km
7. Opel Meriva 1,6 100KM 164000km
15800zł
13900zł
17100zł
OFERUJEMY:
kotły grzewcze,
grzejniki,
oczyszczalnie,
pompy ciepła,
instalacje c.o. i
wodno-kanalizacyjne
kolektory,
kominki,
odkuracze
centralne
www.hydron.suwalki.pl
[email protected]
4
temat tygodnia
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
GIBY - BAŁAGAN W GMINIE
Gmina Giby. Fatalnie prowadzona księgowość gminna i dalekie podróże służbowym samochodem, to tylko
początek całej litanii zarzutów, które Regionalna Izba
Obrachunkowa stawia wójtowi Janowi Kramniczowi i
zawiadamia o nich prokuraturę. „To różne przemyślenia kontrolującego” - wójt
podsumowuje wyniki kontroli, a w odpowiedzi dla
RIO wini za sytuację swoich
podwładnych.
Wójt Jan Kramnicz rządzi
gminą Giby od czasu, gdy reforma samorządowa z 1990
roku zamieniła stanowisko
naczelnika na wójta. Zadowolona większość – prawie 900
mieszkańców głosujących w
listopadowych wyborach zdecydowała się powierzyć Kramniczowi tę funkcję na kolejne
cztery lata. Jednak inaczej na
jakość wójtowego zarządzania
patrzy Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku, organ kontrolny, który sprawdza
gospodarkę samorządów w
Podlaskiem.
Na koniec 2014 roku rewizorzy z RIO kolejny raz (poprzednio w 2010 roku) przyjrzeli się dokładnie finansowym
poczynaniom władz i urzędników gminy Giby. Kontrola
wypadła na tyle fatalnie, że w
styczniu Izba zawiadomiła sejneńską prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Ta zaś przesłuchała kontrolerów i – jak mówi prokurator
rejonowa Anna Wierzchowska
- uzyskała od nich informacje,
które są wystarczające, aby
śledczy wszczęli dochodzenie
w kierunku złamania przepi-
su ustawy o rachunkowości.
Mówi on o karze grzywny lub
do dwóch lat więzienia dla
tego, kto nie prowadzi ksiąg
rachunkowych, lub robi to
nierzetelnie. Decyzja o prawdopodobnym wszczęciu miała
zapaść już po zamknięciu tego
numeru Przeglądu.
RIO oceniła księgi rachunkowe gminy jako niespełniające podstawowych wymogów, prowadzone nierzetelnie
i błędnie, w dodatku nie na
bieżąco. Najgorzej, zdaniem
rewizorów, wypadł bilans zamknięcia 2012 roku i otwarcia
2013 roku, kiedy to zgadzało
się ze sobą tylko kilka z kilkuset rachunkowych kont. W
urzędzie zaniżano też dane
dotyczące zadłużenia gminy i
jej zobowiązań wymagalnych,
np. dodatków należących się
nauczycielom. W wieloletniej
prognozie finansowej do roku
2025 radni przyjęli inne kwoty
spłat rat zaciągniętych kredytów, niż te, jakie zawarte są w
umowach z bankami i są faktycznie spłacane.
Chaos panował w gospodarce nieruchomościami.
Ogłoszenia o przetargach były
publikowane, zanim minął
termin złożenia oferty pierwokupu, źle wyznaczano terminy wpłaty wadium i kwoty
postąpienia. Czynsze za wynajem pomieszczeń dla Falmedu i
TP S.A nie były waloryzowane,
choć w umowach był taki zapis.
W ten sposób do budżetu gminy nie wpłynęła suma 5 tys. zł.
Zabrakło też wyliczeń kosztów
jako podstawy do obowiązujących taryf za dostawę wody w
gminie, choć RIO dwukrotnie
od 2006 roku zwracała włodarzowi uwagę, że nie wiadomo,
na jakiej podstawie taryfy są
zatwierdzane w takiej, a nie
innej wysokości.
Urzędnicy gminni byli nagradzani przez wójta z nietypowego klucza: na ukończenie
studiów, na zakończenie roku
kalendarzowego, 3 maja czy 11
listopada, choć ustawa przewiduje tylko nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. W innych przypadkach
było odwrotnie, np. jeden z
urzędników czekał osiem miesięcy na wypłatę „jubileuszówki” za 30 lat pracy, co otwiera
mu pole do żądania od gminy
kilkusetzłotowych odsetek.
Urzędnikom zwracano
koszty podróży, choć jeździć
mieli w czasie, gdy przebywali na urlopach. W roku 2012 i
2013 w sumie 3,3 tys. zł wypłynęły z kasy gminy do kieszeni
urlopowanych pracowników.
W ten sposób podróżowali sekretarz, skarbniczka, zastępca
kierownika USC, oraz grupa
inspektorów. Wójt wyjaśniał
kontrolującym, że jego podwładni w czasie wolnym szkolą się i dopilnowują inwestycji,
stąd ich delegacje.
Kontrola objęła korzystanie
ze służbowych samochodów.
W objętym nią czasie wójt miał
jeździć służbowym oplem, robiąc nim w dni wolne od pracy
i urlopowe po kilkaset kilometrów. Średni dzienny przebieg
opla to 300 km. Pracownik,
który rozliczał użycia służbowego samochodu, powiedział
temat tygodnia
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
kontrolerom, że w dokumentach jako główny użytkownik figuruje wójt, choć tym
autem jeździło wielu innych
pracowników. Wójt wyjaśnił,
że oplem jeździli za jego ustną zgodą strażacy-ochotnicy,
nie tylko na uroczystości państwowe (stąd użycie w dniach
wolnych), ale także do akcji. Na
kartę drogową auta kilkakrotnie brano też paliwo do strażackich pomp. Zużycie paliwa
było także źle księgowane, a
pracownicy kupowali go więcej, niż mieściły zbiorniki – do
kanistrów, wbrew zapisowi w
umowie z dostawcą.
„Byłem przekonany, że paliwo jak i wszelkie dokumenty są
prowadzone prawidłowo. Nie
wiedziałem, że tylko ja jestem
rozliczany w całości z zużytego
paliwa. (…) Bardzo częste wyjazdy oraz obciążenie pracą i
wiara w prawidłową pracę UG
sprawiły, że część pracowników
poczuła się bezkarna i źle wykonywała swoje obowiązki. Potrzebna jest pilna reorganizacja
pracy UG oraz nowe zakresy
czynności ” - pisał do RIO wójt
Kramnicz.
RIO stwierdziła, że w
urzędzie powtarzały się błędy
wypunktowane już w trakcie poprzednich kontroli,
cztery i osiem lat wcześniej.
„Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości były w
głównej mierze wynikiem nagminnego nieprzestrzegania
przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej
i rachunkowości gminy oraz
niezachowywania podstawowych standardów organizacji i funkcjonowania kontroli
zarządczej” - piszą rewizorzy
do wójta, przypominając, że
to on, jako kierownik urzędu
odpowiada za gospodarkę finansową samorządu. Włodarz
dostał ponad sto zaleceń do
wykonania. Oprócz tego RIO
powiadomiła też śledczych.
(M)
5
SERCE W ZAMIAN ZA BATERIE
Kochać można nie tylko drugiego człowieka, ale też Ziemię, na której żyjemy. Miłość
najlepiej wyrazić nie szkodząc jej i nie trując niebezpiecznymi odpadami. Zakochanych
w Ziemi jest wielu, dowodem na to są cztery pudła zużytych baterii, zebranych w akcji
EkoWalentynkowej „Sejny kochają recykling”.
W przeddzień Walentynek, 13 lutego koordynatorki akcji, Justyna Kulikowska i Paulina Błuszko
czekały na chętnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Na apel odpowiedziały całe szkoły i indywidualni
„zbieracze” w różnym wieku: od lat kilku do kilkudziesięciu. Największe dostawy baterii zapewniły
podstawówki z Sejn i Gib, nie zawiedli też gimnazjaliści z ZSO w Sejnach. Przychodziły dzieci z rodzicami i same dzieci. Wszyscy zasłużyli na słodką rekompensatę – lizaki-serduszka. Koordynatorki
rozdały ich aż dwieście.
Trwająca sześć godzin zbiórka przyniosła efekt w postaci czterech pełnych kartonów zużytych ogniw.
Koordynatorki przyznają, że druga edycja akcji cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem, niż
ubiegłoroczna. Cieszy je też rosnąca świadomość ekologiczna mieszkańców Sejneńszczyzny.
Zużyte baterie powinny być segregowane i utylizowane w specjalnych instalacjach, inaczej ich
zawartość może trafić do gleby i być przyczyną skażenia. W tym roku, w myśl unijnego prawa, Polska
powinna zebrać i posegregować 45 tys. ton zużytych baterii od ich użytkowników. Swój wkład w to
dzieło mają także mieszkańcy Sejneńszczyzny.
EkoWalentynki w Sejnach zorganizowały członkinie lokalnego Stowarzyszenia „Origo”. Pomysłodawcą
akcji poprowadzonej w ponad 100 miastach Polski jest
podróżnik i ekolog Dominik
Dobrowolski. Recykling zebranych baterii zapewniają
firmy Remondis Electrorecycling i Europejska Platforma Recyklingu.
(mok)
Zapytaliśmy wójta o to, czy ma (i jakie) zastrzeżenia do ustaleń kontroli,
a także o to, czy wyciągnie konsekwencje wobec skarbnika gminy.
Odpowiedź wójta Jana Kramnicza:
Wójt zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym z późniejszymi
zmianami wykonuje swoje obowiązki przy pomocy sekretarza, skarbnika oraz wszystkich pracowników, którzy posiadają zakresy swoich czynności i za to ponoszą odpowiedzialność. Wójt,
burmistrz, prezydent nie jest w stanie fizycznie kontrolować codziennie każdego pracownika.
Natomiast rozlicza pracownika za wykonywaną pracę. RIO co cztery lata kontroluje pracę całego urzędu sporządzając odpowiedni protokół. W protokole są zawarte różne przemyślenia i
zdaniem kontrolującego nieprawidłowości.
Najważniejsze dla Wójta są zalecenia do wykonania. Już 90 procent zaleceń zostało w ciągu
miesiąca wykonanych. Sprawa rozliczeń paliwa była kontrolowana przez RIO 8 oraz 4 lata
wstecz i nie było żadnych zastrzeżeń. Paliwo było rozliczane w ten sam sposób Sprawa rozliczeń
paliwa dotyczy samochodu służbowego strażackiego który był wykorzystany również przez
pracowników jak i strażaków podczas uroczystości okolicznościowych w czasie niedziel i świąt
na zaproszenie władz wojewódzkich i państwowych. Nie ma nic w tym dziwnego, że strażacy
ochotniczy uczestniczą w takich świętach. Powstały również pewne, mało istotne błędy w
rozliczeniu kilometrażowym przez pracownika. Pracownik odpowiedzialny myląc się rozliczył
paliwo za dzień którego nie ma w kalendarzu.
6
informacje
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
WOJEWODA WSTRZYMUJE REFERENDUM.
JAKI MA W TYM INTERES?
Referendum
miejskie w połowie marca stoi pod
znakiem zapytania.
„Okoniem” stanął
wojewoda podlaski,
który jednocześnie
nadzoruje lokalne
prawo (a więc treść
uchwał rady miejskiej), a zarazem reprezentuje w terenie
skarb państwa, zainteresowany tym,
żeby referendum się
nie odbyło. Efekt:
władze Sejn proszą
o interwencję rzeczniczkę praw obywatelskich, bo właśnie
na naszych oczach
te prawa sejnian
mogą być łamane.
W styczniu radni miejscy większością głosów zdecydowali, że 15 marca
odbędzie się obywatelskie referendum.
Sejnianie mogliby
wypowiedzieć się,
czy chcą, aby miasto pozwało skarb
państwa o odszkodowanie za brak
reakcji na działanie
poprzednich władz,
które – jak pamiętamy – zakończyło się
ogromnym zadłużeniem samorządu z
tytułu niezapłaconych państwowej
firmie należności
i odsetek od nich.
Uchwała rady został
podjęta po tym, jak
ok. 700 mieszkańców miasta podpisało się pod petycją
o zorganizowanie
takiego lokalnego
plebiscytu.
Kiedy już kalendarz terminów
referendalnych
został ustalony, na
specjalnie zwołanej
sesji 6 lutego radni
mieli podjąć szereg
kolejnych uchwał
potrzebnych do
zorganizowania
referendum, m. in.
ustalić, jak będą powoływane komisje
wyborcze. Jednak
stało się inaczej, bo
na dwa dni przed
sesją do ratusza trafiły dwa pisma od
nadzoru prawnego
wojewody podlaskiego. W jednym z
nich informował o
wszczęciu postępowania unieważniającego styczniową
uchwałę, w drugim
wstrzymywał jej
wykonanie, argumentując, że być
może jest ona wadliwa.
Mimo takiego
obrotu spraw specjalna sesja miejskich radnych odbyła się. Kolejność
zdarzeń na niej była
- zdaniem części
radnych - nie taka,
jak powinna, najpierw bowiem głosowano, a dopiero
potem dyskutowano
nad tematem głosowania. Jaki był zaś
temat? Czy odłożyć
uchwalenie przygotowań do referendum do czasu, aż
wojewoda rozstrzygnie swoje postępowanie. Na sesji było
trzynastu radnych
(brak B. Benczyk i
A. Małkińskiego).
Dziewięciu było za
odłożeniem przygotowań (R. Jakubowski, D. Oskroba, A.
Idzikowski, A. Ejdulis, A. Łabanowski,
B. Sojko, J. Zajkowski, A. Moluszys, Z.
Rzepiejewski), czterech wstrzymało się
od głosu (P. Dzienisiewicz, P. Maksimowicz, J. Nazaruk,
W. Kibisz).
Burmistrz Arkadiusz Nowalski
przeczytał radnym
pisma od wojewody.
- Wojewoda
podlaski wszczął
kroki, ale nie poinformował nas o
powodach swojego
zachowania. Mamy
taką sytuację, a nie
inną. Będziemy czekać – powiedział,
zachęcając radnych,
aby wraz z nim
podpisali wniosek
do rzecznika praw
obywatelskich o
nadzór nad działaniem wojewody w
sprawie Sejn.
Burmistrz powiedział też, że
zaprosił wojewodę
Andrzeja Meyera na
specjalną sesję, ale
ten odmówił, argumentując, że dowiedział się o obradach
za późno. Burmistrz
przypomniał, że
na styczniową sesję wojewoda nie
był zaproszony, a
mimo to przysłał
na nią swojego reprezentanta, Karola
Pileckiego.
Na temat zachowania wojewody
dyskutowali gorąco
radni.
- W tym wypadku obawiając
się chyba, że na jaw
wyjdzie arogancja
i niekompetencja
wojewody, albo pomijanie prawnego
postępowania w
przypadku całego
procesu zadłużania naszego miasta,
w związku z tym
wojewoda mówi
do nas tak: ja wam
tego nie zatwierdzę,
a dlaczego? A dlatego. Być może, że
tam jest jakiś błąd,
w związku z tym dalej nic nie możecie
robić – powiedział
radny Jerzy Nazaruk, podkreślając,
że władza z nadania konkretnej partii politycznej zrobi wszystko, żeby
sprawę wyciszyć i
przykryć problem.
Radny był też za
tym, aby rozpocząć
ogólnomiejską debatę na temat powodów zadłużenia
i winnych tego, że
ono powstało.
Radny Wiesław
Kibisz powiedział,
że jego zdaniem wojewoda nie ma racji i
należy dać się wypowiedzieć ludziom w
referendum. Dalsza
dyskusja poszła w
innym kierunku,
pokazując, że rada
nadal, nawet wobec
nieprzychylnej re-
akcji wojewody, nie
jest zgodna. Radni
przeciwni zwoływaniu referendum
przekonywali burmistrza, że mieszkańcy Sejn wiedzą
za mało o tym, jak
ma wyglądać referendum i ile kosztować. Włodarz
replikował, że te informacje sejnianie
mieli otrzymać w
kampanii promującej referendum (co
do kosztów – jak
pisaliśmy w poprzednim PS - na
styczniowej sesji
rada wpisała w budżet kwotę 21 tys. zł,
wziętych z oszczędności na obniżonej
pensji burmistrza).
Z apytaliśmy
rzeczniczkę wojewody Joannę Pilcicką o przyczyny,
dla których nadzór
zamierza unieważnić uchwałę referendalną. Rzeczniczka
przekazała nam
odpowiedź nadzoru, z której wynika,
że decyzja zapadnie
do 25 lutego, a powody będą podane
w jej uzasadnieniu.
Niemal identycznie
suchą odpowiedź z
Urzędu Wojewódzkiego otrzymał burmistrz. Po specjalnej sesji wojewoda
rozesłał do mediów
swoje stanowisko,
w którym pisze,
że postępowanie
nadzorcze wobec
uchwały „zostało
wszczęte z powodu
jej sprzeczności z
prawem”. W innym
miejscu czytamy, że
wstrzymanie wykonania uchwały
wynika z „prawdopodobieństwa
wydania rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego
nieważność przedmiotowej uchwały”.
Ni e of i c j a l n i e
udało się nam dowiedzieć, że w
uchwale o zwołaniu
referendum ma być
błąd i to on spowodował zawieszenie jej wykonania.
Na czym polega?
Uchwalony kalendarz referendalny
powinien uwzględniać 30-dniowy
okres dla wojewody na sprawdzenie
uchwały pod kątem
zgodności z prawem
i jej uprawomocnienie. W podjętej
uchwale radni nie
uwzględnili tego
czasu, a kalendarz
rozpoczyna swój
bieg od razu po jej
podjęciu. Sęk w
tym, że w podobnych przypadkach
nadzór wojewody
od razu unieważnia
uchwałę i odsyła ją
samorządowi do
poprawki. W przypadku Sejn odwleka
procedurę w czasie,
co z kolei opóźni
referendum, a może
nawet uniemożliwić
jego przeprowadzenie.
Stąd wspólna
decyzja burmistrza
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
NADLEŚNICTWO
BARDZIEJ OTWARTE
Na początku lutego szefostwo w Nadleśnictwie Pomorze
objął Grzegorz Myszczyński, zastępując odchodzącego
na emeryturę Ryszarda Karczewskiego.
Nowo mianowany nadleśniczy przeszedł do Pomorza z Nadleśnictwa Głęboki Bród, gdzie pełnił funkcję zastępcy nadleśniczego
Tadeusza Wilczyńskiego. Myszczyński cieszy się z nominacji, bowiem właśnie w Pomorzu rozpoczynał przed laty swoją pracę w
Lasach Państwowych.
- Czuję się zaszczycony, że dostałem możliwość pracy w tak
pięknym i różnorodnym przyrodniczo nadleśnictwie oraz z taką
załogą. Zmiana miejsca i stanowiska pracy jest dla mnie swojego
rodzaju podróżą sentymentalną, bo właśnie tutaj ponad dwadzieścia
lat temu zaczynałem swoją przygodę z Lasami Państwowymi. Tak
jak w każdej nowej pracy, na początku jest naturalny niepokój wynikający z nowych okoliczności, ale i radość związana z podjęciem
wyzwań, które w konsekwencji mają służyć przede wszystkim lasom,
a zaraz potem – ludziom – deklaruje na starcie nowy nadleśniczy.
Na początek jego obowiązki to przede wszystkim sprawy bieżące, ale
Grzegorz Myszczyński przyznaje, że ma długofalową wizję działania
nadleśnictwa, choć za wcześnie, by o niej mówić.
- Mogę jedynie zdradzić, że oprócz prowadzenia gospodarki
leśnej na najwyższym poziomie priorytetem będzie promocja nadleśnictwa, głównie w regionie. Nadleśnictwo Pomorze jest jedną
z największych firm w regionie, dlatego społeczeństwo powinno
wiedzieć, czym się zajmujemy i które zakątki nadleśnictwa warto
odwiedzić – stwierdza nadleśniczy.
Nadleśnictwo Pomorze obejmuje część terenu Puszczy Augustowskiej (obręb Czarna
Hańcza) oraz część obrębu Pomorze (leśnictwa
Budwieć, Giby, Wigrańce,
Wiłkokuk, część leśnictwa
Borek Sejny). Według podziału administracyjnego
leży w gminach Giby i Sejny
oraz w gminie Płaska (powiat augustowski). Nadleśnictwu podlega w sumie 10
leśnictw, gospodarujących
na ponad 15 tys. hektarów
terenu.
(kam)
i radnych, aby poprosić rzecznika praw obywatelskich prof. Irenę
Lipowicz, aby przyjrzała się sprawie. Samorządowcy napisali we
wniosku, że w związku z decyzją wojewody zachodzi uzasadniona
obawa o realizację prawa obywateli Sejn do podejmowania decyzji
w ważnych dla nich sprawach. Przed zamknięciem tego numeru PS
w biurze RPO powiedziano nam, że skarga władz miejskich została
przyjęta i rzecznik zwróci się do nich o pełne materiały związane
ze sprawą.
(M)
informacje
7
Jednym
zdaniem
Tajemnice ładnej wymowy
Z Okazji Europejskiego Dnia Logopedy Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach przy ul. Łąkowej 1 organizuje
dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych. W piątek 6 marca
w godz. 8.00- 15.00 można będzie uzyskać diagnozę logopedyczną
oraz porady i konsultacje logopedyczne. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sejnach jest placówką publiczną, wszystkie usługi
świadczone przez jej pracowników są bezpłatne.
Sezon narciarski w pełni
Kacper Tydman, uczeń III klasy Gimnazjum nr 2 w Sejnach
zajął I miejsce w pierwszym rzucie Gołdapskiej Ligi Narciarskiej
w kategorii „bieg chłopców, roczniki 2001-1999”, rozegranym 11
lutego na dystansie 3 kilometrów.
Kultura od podstaw
Ośrodek Kultury w Sejnach jako jedna z 50 placówek w kraju
zdobył dofinansowanie - 7,9 tys. zł z programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2015, administrowanego przez Narodowe Centrum
Kultury. W ramach projektu OK powstanie profesjonalna diagnoza
potrzeb kulturalnych mieszkańców Sejn, niezależnie od ich wieku
i statusu. Specjalna komisja ogłosi konkurs na oddolne inicjatywy
kulturalne, przeznaczony dla sejnian, którzy zechcą współpracować z
OK. Ośrodek dostanie też merytoryczne wsparcie w postaci pomocy
animatora z Narodowego Centrum Kultury. Autorem i koordynatorem dofinansowanego projektu jest Barbara Miszkiel z OK. W
drugim etapie programu Ośrodek będzie mógł pozyskać pieniądze
na realizację najlepszych, wybranych przez komisję pomysłów,
zgłoszonych do konkursu przez aktywnych mieszkańców miasta.
Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!
Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną realizowaną w ramach profilaktycznego programu
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i
innych środkówpsychoaktywnych. Kampania potrwa do końca 2016
roku, w trakcie jej trwania pojawią się spoty telewizyjne i radiowe,
broszury, ulotki edukacyjne i plakaty, bilbordy itp. Wzmocnieniem
dla działań w mediach będą imprezy w środowiskach lokalnych
realizowane przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno - epidemiologiczne, a także poradnictwo prowadzone przez przeszkolony
personel medyczny. Celem kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu
szczęściu!” jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych
używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich
stosowania. Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku
prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy. Według badań
Głównego Inspektoratu Sanitarnego z 2012 roku 2,2 proc. Polek
w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7 proc. pali
papierosy, a aż 10 proc. spożywa alkohol. Dodatkowo 22 proc.
ciężarnych jest codziennie narażonych na bierne wdychanie dymu
z papierosów palonych przez domowników.
8
informacje
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
MAJĄTKI RADNYCH GMINY SEJNY
Prezentujemy oświadczenia majątkowe włodarzy gminy Sejny, wypełnione na starcie
nowej kadencji samorządowej 2014-2018. Wójt i radni mieli za zadanie wykazać stan swojego majątku
na dzień złożenia ślubowania (czyli 1 grudnia w przypadku radnych i 9 grudnia w przypadku wójta).
Dariusz Adam Łostowski - wójt
Oszczędności: 277 tys. zł – współwłasność małżeńska; dom o pow. 160 m kw.
o wartości 140.000 zł - własność osobista;
gospodarstwo rolne o pow. 10,69 ha, wartości 190.000 zł – własność, z tytułu jego
prowadzenia – przychód 12.000 zł, dochód
4.000 zł; inne nieruchomości: działka o
pow. 7,57 ha wartości 50.000 zł zabudowana domem-własność osobista; z umowy o
pracę w PODR 47.500 zł – współwłasność
małżeńska, z umowy o pracę w UG Sejny
6.428,58 zł – współwłasność małżeńska, dieta delegata Izb Rolniczych 748 zł – współwłasność małżeńska; samochód kia (rok
prod. 2012) – współwłasność małżeńska,
ciągnik rolniczy deutz-fahr (rok prod. 2011)
– własność osobista, przyczepa rolnicza (rok
prod. 2012) – własność osobista.
Barbara Karłowicz –
przewodnicząca rady gminy
dom o pow. 204,20 m kw. o wartości
200.000 zł – własność odrębna; inne nieruchomości: działka rolniczo-budowlana
0,3483 ha wartości 20.000 zł – własność
odrębna, darowizna; z tytułu zatrudnień
za okres do 19.12.2014: dochód ok. 20.000
zł, dochód ok. 1.300 zł, dieta radnej 7.600
zł – własność odrębna; kredyt hipoteczny
na sumę ok. 106.000 zł – własność odrębna.
Joanna Raś –
wiceprzewodnicząca rady gminy
oszczędności: 4.502 zł – współwłasność
osobista; dochody z umowy o pracę: 50.602
zł, dieta radnego 100 zł; samochód audi (rok
prod. 2000) – współwłasność osobista.
Agata Anna Bednarek
dom o pow. 272 m kw. wartości 370.000
zł – własność, współwłasność małżeńska,
dom o pow. 51 m kw. wartości 30.000 zł
– własność, współwłasność małżeńska; gospodarstwo rolne 1,97 ha wartości 150.000
zł – własność, współwłasność małżeńska, z
tytułu jego prowadzenia przychód 1.300 zł,
dochód 7.000 zł – współwłasność małżeńska; dochód z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu fundacji w okresie 01.11.2014
– 30.12.2014: 8.000 zł – współwłasność
małżeńska; dochód z tytułu umów o dzieło w okresie 01.11.2014-30.12.2014: 250 zł;
dochód z tytułu umów-zlecenie w okresie
01.10.2014-30.12.2014: 1.190 zł – współwłasność małżeńska; dieta radnej w okresie
01.11.2014-30.11.2014: 420 zł – współwłasność małżeńska; samochód renault (rok
prod. 2005) wartości 12.000 zł – współwłasność małżeńska, pasieka o wartości 20.000
zł – współwłasność małżeńska.
Marek Buchowski
oszczędności 60.000 zł – współwłasność
małżeńska, dom o pow. 170 m kw. wartości
200.000 zł – współwłasność małżeńska, dom
o pow. 36 m kw. wartości 60.000 zł – współwłasność małżeńska, dom o pow. 54 m kw.
wartości 80.000 zł – współwłasność małżeńska; mieszkanie o pow. 57,28 m kw. wartości
100.000 zł – współwłasność małżeńska; gospodarstwo rolne o pow. 32,2096 ha wartości
500.000 zł – współwłasność małżeńska, z
tytułu jego prowadzenia przychód 250.000
zł, dochód 60.000 zł; inne nieruchomości:
garaż o pow. 16,5 m kw. wartości 10.000 zł
– współwłasność małżeńska; inkaso sołeckie
1.377 zł, dieta radnego 700 zł; ciągnik rolniczy zetor (rok prod. 1988), ciągnik rolniczy
MF (rok prod. 1987), kosiarka dyskowa (rok
prod. 2011), prasa belująca (rok prod. 2011),
przetrząsacz (rok prod. 2012), zgrabiarka
(rok prod. 2012), ładowacz czołowy (rok
prod. 2012), przyczepa asenizacyjna (rok
prod. 2008), samochód volkswagen (rok
prod. 2007); kredyt preferencyjny w kwocie
192.080 zł. Wszystkie składniki wpisane w
oświadczeniu majątkowym należą do majątku „współwłasność małżeńska”.
Roman Fejfer
dom o pow. 286 m kw. wartości 457.000
zł – współwłasność; gospodarstwo rolne o pow. 22,68 ha wartości ok. 300.000
zł – współwłasność małżeńska; dochód z
produkcji rolnej 300.000 zł +29 dopłata
przychód; inne nieruchomości: obora 200
m kw. wartości 160 tys. zł, obora 120 m
kw wartości 120 tys. zł, magazyn 120 m
kw. wartości 30.000 zł, magazyn 75 m kw.
wartości 20.000 zł, budynek inwentarski 32
m kw. wartości 30.000 zł, magazyn 48 m
kw. wartości 10.000 zł – własność małżeńska; dieta radnego 1.300 zł – współwłasność
małżeńska; ciągnik MTZ (rok prod. 2008),
ciągnik zetor (rok prod. 1983), ciągnik ursus
(rok prod. 1983) – 2 szt., prasa zwijająca (rok
prod. 2007), wóz asenizacyjny (rok prod.
2007), rozrzutnik (rok prod. 2009), pług (rok
prod. 2012); kredyt hipoteczny 82.000 zł
(2016), kredyt obrotowy 6.000 zł (2015 luty),
kredyt pomostowy 168 – pozostało 53.000
zł, kredyt remontowy 50.000 zł-pozostało
22.500 zł, kredyt hipoteczny 70.000 zł, spłata
2013 r. – pozostało 62.000 zł.
Romuald Gryszkiewicz
dom o pow. 154 m kw. wartości 157.000
zł – własność; gospodarstwo rolne o pow.
27,0423 ha wartości ok. 800.000 zł – współwłasność, z tytułu jego prowadzenia przychód
i dochód: 100.000 i 19.000 dopłata; inne nieruchomości: budynek inwentarski 696 m kw.
wartości 591.000 zł, budynek magazynowy
250 m kw. wartości 68.000 zł, garaż 540 m kw.
wartości 300.000 zł – współwłasność; posiada
17,1470 na umowę dzierżawy na 10 lat do
06.06.2023; od Agencji Nieruchomości Rolnych 13.04.2012 nabył nieruchomość o pow.
10 ha 2852 m kw. za cenę 140.900 zł- współwłasność; dieta sołtysa 600 zł, inkaso sołtysa 1.800
zł, dieta radnego 300 zł; ciągnik rolniczy deutz-fahr (rok prod. 1995), ciągnik mccormick
(rok prod. 2007), samochód audi (rok prod.
2000), kombajn (rok prod. 1988), kombajn
(rok prod. 1988), przyczepa (rok prod. 2010),
beczkowóz (rok prod. 2006) – współwłasność
małżeńska; kredyt nawozowy 22.000 zł - spłata w 2015, inwestycyjny 17.160 zł – spłata w
2018, pomostowy 12.662 zł – spłata w 2015,
inwestycyjny 41.482 zł – spłata w 2018, kredyt
inwestycyjny 8.750 zł – spłata w 2018, rachunek bieżący 40.000 zł – spłata w 2015, spłata
ziemi zakupionej z Agencji Nieruchomości
Rolnej do 2022 roku, po 12.600 zł rocznie.
Władysław Klimasara
oszczędności 1.300 zł – współwłasność
małżeńska; renta strukturalna 21.492 zł, dieta radnego 5.450 zł, sołtys (brutto) 1.234
zł – współwłasność małżeńska; samochód
volkswagen (rok prod. 1998) wart 12.000 zł
informacje
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
– współwłasność małżeńska; kredyt 13.000
zł – spłata w 2016 r.
Józef Aleksander Kubilis
oszczędności 20 tys. PLN – współwłasność małżeńska; dom o pow. 96 m kw. wartości 120 tys. PLN – współwłasność małżeńska;
gospodarstwo rolne o pow. 30,75 ha wartości
900 tys. PLN – współwłasność małżeńska;
z tytułu jego prowadzenia przychód 60 tys.
PLN, dochód 20 tys. PLN; inne nieruchomości: magazyn 120 m kw. - wartości 70 tys.
PLN, obora 160 m kw. - wartości 70 tys. PLN,
stodoła 180 m kw. - wartości 45 tys. PLN,
chlewnia 115 m kw. - wartości 107 tys. PLN
– współwłasność małżeńska; ciągnik zetor
(rok prod. 1987), ciągnik ursus (rok prod.
1985), ciągnik ursus (rok prod. 1975), prasa
kostkująca (rok prod. 1990), samochód dacia
(rok prod. 2011) – współwłasność małżeńska.
Mirosław Mroczkowski
oszczędności 7.452,23 zł – 30.11.2014
– małżeńska wspólnota majątkowa; dom o
pow. 120 m kw. wartości 300 tys. zł – małżeńska współwłasność majątkowa; gospodarstwo rolne o pow. 1,12 ha o wartości 300 tys.
zł – małżeńska współwłasność majątkowa;
inne nieruchomości: budynek gospodarczy
(w remoncie) 60 m kw. o wartości 60 tys.
zł – małżeńska współwłasność majątkowa;
z prowadzenia działalności gospodarczej do
30.11.2014 przychód 126.886,08 zł, dochód
23.263,69 zł; dieta radnego do 30.11.2014
- 1.400 zł, renta do 30.11.2014 - 17.073,33
zł – małżeńska współwłasność majątkowa;
samochód opel (rok prod. 2000) o wartości
16.000 zł – małżeńska współwłasność majątkowa, samochód peugeot (rok prod. 2007)
wartości 18.000 zł – współwłasność z synem; kredyt hipoteczny 30.000 zł – do spłaty
21.591,33 zł – małżeńska współwłasność
majątkowa. Wszystkie składniki wymienione w oświadczeniu majątkowym należą do
„małżeńskiej wspólnoty majątkowej”.
Romuald Pietruszkiewicz
oszczędności 41.138 zł – współwłasność
małżeńska, dom o pow. 200 m kw. wartości
240.000 zł- własność osobista; gospodarstwo
rolne o pow. 22 ha 52 a, o wartości 350.000
zł – własność, majątek odrębny, z tytułu jego
prowadzenia przychód 122.166 zł, dochód
20.000 zł (sprzedaż produktów rolnych, dopłaty bezpośrednie, zwrot podatku akcyzowego,
środki wsparcia rynku wieprzowiny, wynagrodzenie współmałżonka); inne nieruchomości:
działka rolna 2 ha 0141 m kw. wartości 30.000
zł – współwłasność małżeńska; dieta radnego
420 zł – współwłasność małżeńska, Lyoness
Europe 107,66 zł; samochód opel astra (rok
prod. 2003) – współwłasność małżeńska,
ciągnik rolniczy belarus (rok prod. 2008) –
współwłasność małżeńska.
Józef Polakowski
oszczędności 1.500 zł – współwłasność małżeńska; dom o pow. 62 m kw. wartości 50.000
zł – współwłasność małżeńska; gospodarstwo
rolne o pow. 6,6642 o wartości 106.627 zł –
współwłasność z żoną; z tytułu jego prowadzenia przychód 7.000 zł, dochód 0 zł; inne
nieruchomości: stodoła 120 m kw., obora 90
m kw., garaż 15 m kw. o wartości 20.000 zł –
współwłasność małżeńska; dieta radnego 420
zł, dopłaty ARiMR 11.583,66 zł, świadczenia z
GOPS 10.480,14 zł – współwłasność małżeńska.
Zbigniew Sapiega
oszczędności 8.700 zł, lokata 100.000
zł; dom o pow. 120 m kw. wartości 300.000
zł – własność osobista; gospodarstwo rolne
14,3254 ha wartości 400.000 zł- własność
osobista; z tytułu jego prowadzenia przychód 80.000 zł, dochód 10.000 zł; dieta
radnego 200 zł; samochód audi (rok prod.
2001), ciągnik ursus (rok prod. 1996), samochód honda (rok prod. 2004). Wszystkie składniki wymienione w oświadczeniu
majątkowe należą do „własność osobista”.
Krzysztof Mariusz Skupski
oszczędności 2.416 zł – majątek odrębny;
dom o pow. 91,16 m kw. wartości 152.700 zł
– własność, majątek odrębny; gospodarstwo
rolne 16,2795 ha (w tym las – 4,4362 ha): budynek inwentarsko-składowy 480 m kw. wartości
224.000 zł, użytki rolne wartości 190.000 zł,
las o wartości 89.000 zł – razem o wartości
503.000 zł – własność, majątek odrębny, z tytułu jego prowadzenia – przychód ok. 8.500 zł,
wydatki ok. 19.100 zł, dochód minus 10.600 zł
(deficyt jest spowodowany brakiem opłacalności w rolnictwie, oraz przeprowadzonymi
inwestycjami i rekompensowany dopłatami
z UE opisanymi niżej), w gospodarstwie nie
jest prowadzona rachunkowość rolna; inne
nieruchomości: 13,2252 ha – dzierżawa (w
tym las: 1,5187 ha i nieużytki 0,9224 ha) – w
przypadku dzierżawy brak konieczności podawania wartości; dochody (stan od 1 stycznia
2014 do 30 listopada 2014): dopłaty UE (w tym
ONW, dopłaty bezpośrednie i dopłaty rolnośrodowiskowe) 25.345,84 zł, zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
z gminy: Sejny i Krasnopol 1.704,80 zł (w tym
z gminy Sejny 967,60 zł, z gminy Krasnopol
737,20 zł), dieta radnego 420 zł, dieta członka
obwodowej komisji wyborczej w wyborach do
9
europarlamentu – 120 zł; ciągnik ursus (rok
prod. 1988) wartości ok. 15.000 zł – majątek
odrębny, samochód audi rok prod. 1997) wartości ok. 14.000 zł – majątek odrębny; 15.000
zł pożyczka na okres 5 lat na cel inwestycyjny,
odsetki spłacane na bieżąco – majątek odrębny.
Marta Tomkiewicz
oszczędności 100 zł – lokata – własność
osobista; gospodarstwo rolne 10 ha o wartości 180.000 zł- własność osobista, w całości
wydzierżawione aktem notarialnym, z tytułu
jego prowadzenia przychód i dochód: 0 zł;
dochód osiągnięty z tytułu zatrudnienia do
23.12.2014: 13.324 zł – własność osobista,
dochód z tytułu zasiłku dla bezrobotnych:
2.495 zł – własność osobista, dieta radnego:
200 zł-własność osobista; samochód audi
(rok prod. 2000) o wartości 16.000 zł –
własność osobista; kredyt konsumpcyjny na
kwotę 30.000 zł – do spłaty pozostało 16.750
zł – własność osobista, kredyt gotówkowy
na kwotę 26.041,74 zł – do spłaty pozostało
25.094,74 zł – własność osobista. Wszystkie składniki wymienione w oświadczeniu
majątkowym należą do „własność osobista”.
Sławomir Wilkiel
dom o pow. 95 m kw. wartości 140.000
zł; gospodarstwo rolne 26,2022 ha wartości
1.600.000 zł – współwłasność małżeńska, z
tytułu jego prowadzenia przychód 110.000
zł, dochód 8.000 zł; dieta radnego 1.600 zł;
ciągnik zetor (rok prod. 1998), ciągnik landini
(rok prod. 2006), przyczepa ciągnikowa (rok
prod. 2005), samochód hyundai (rok prod.
2010); kredyt gotówkowy do 2017 roku –
75.000 zł, kredyt na zakup ciągnika i maszyn
do 2016 roku – 15.000 zł, kredyt na samochód
do 2018 roku – 27.000 zł. Wszystkie składniki
wymienione w oświadczeniu majątkowym
należą do współwłasności majątkowej.
Gminna Spółdzielnia SCh
w Puńsku
wynajmie pomieszczenia
w siedzibie spółdzielni
przy ul. Mickiewicza 33
oraz wynajmie magazyny w
Bazie Obrotu Rolnego
w Trakiszkach.
tel. 87 5161050
[email protected]
10
impreza
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
połowinki
CZAR
STUDNIÓWKI
17 stycznia uczniowie klas czwartych Technikum wraz z dyrekcją i radą pedagogiczną
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach bawili się
na balu studniówkowym w Zajeździe „Morena” w Ogrodnikach.
Klasa IVb BT (wych. Mariusz Matan)
Po dostojnym polonezie młodzież podziękowała dyrekcji i gronu pedagogicznemu za trud włożony w przekazywanie
rzetelnej wiedzy i kształcenie umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa,
która trwała do białego rana.
Jednak czas beztroski już minął, wkrótce matura, a po niej egzaminy – maturalne i zawodowe, które otworzą młodzieży
upragnioną drogę w szeroki świat.
Studniówkę można natomiast wspominać dzięki pięknym fotografiom wykonanym przez IKA Studio.
Klasa IV JT (wych. Aneta Kisiel)
Klasa IVa BT (wych. Małgorzata Zawadzka)
Rada pedagogiczna ZS CKR
11
OGŁOSZENIA DROBNE
MIESZKANIA
• Sprzedam mieszkanie własnościowe 46m,dwupokojowe.okna
plastyki,łazienka glazura.4p. blok konarskiego 13a m 36.cena 135tys.
• Sprzedam mieszkanie w Sejnach, 78 m kw. 4 pokoje + kuchnia,
2 piętro, dobra lokalizacja, świetny rozkład, cena 185 tys. tel. 605
86 85 86.
• Sprzedam mieszkanie w Sejnach Konarskiego, 45 m kw. 1 piętro,
tel. 609 395 140.
• KUPIĘ - małe mieszkanie w centrum Sejn - tel. 604820513
• Sprzedam miezskanie 49 m kw przy ul. zawadzkiego, 2 pokoje,
I piętro, tel. 514 244 013.
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w Sejnach przy ul. Parkowej
5 o pow. 51,5 m kw, 2 piętro, cena 125 tys. zł do negocjacji, tel. 606
120 006.
• Sprzedam mieszkanie 68,3m2 o podwyższonym standardzie
w Sejnach przy ul. Wojska Polskiego. Środkowe na parterze, po
kapitalnym remoncie, wszystko nowe oprócz ścian z częścią wyposażenia zrobioną na zamówienie,kuchnia,przedpokój, łazienka.
Tel. 695763435.
• Sprzedam mieszkanie M5 Sejny, ul. Zawadzkiego 12, pow. 72 m
kw. 2 piętro, tel. 501 787 974.
• Sprzedam mieszkanie 57 m kw. I piętro, garaż murowany 18,6
m kw, piwnica 9 m kw. tel. 518 330 647.
• Sprzedam tanio 3-pokojowe mieszkanie w Sejnach, ul. W. Polskiego p. III 68 m kw. do generalnego remontu, tel. 507 077 270.
• Sprzedam mieszkanie o pow. 72 m kw. w Sejnach , ul. Cisowa,
w zabudowie bliżniaczej, parter, tel. 697 987 559.
• Sprzedam mieszkanie 34 m kw. przy ul. Ritlera 4 (współnota
mieszkaniowa, niski czynsz, tylko c.o., woda i światło wg liczników,
tel. 517 606 161.
Wynajmę
• Pokój do wynajęcia w bloku osobie pracującej lub uczącej się, od
marca, tel. 87 5163 345, 691 468 301 po 17-tej.
• Poszukuję małego mieszkania w bloku do wynajęcia, tel. 506
36 77 55.
• Wynajmę mieszkanie w Sejnach 72 m kw. tel. 791 300 929.
• Mieszkanie do wynajęcia 4-pokojowe na parterze, tel. 884 732 884.
SAMOCHODY - MOTORYZACYJNE
• Sprzeam Audi A6 C5 2.4 benzyna, granatowy metalic, sedan,
bezwypadkowy, tel. 514 53 59 41, 797 96 44 39.
• Skoda Fabia 1.4 Benzyna + LPG, 2003 r.,bezwypadkowy, pierwszy właściciel, garażowany. Cena do uzgodnienia, tel.: 783044695
• Sprzedam motorower Derbi sende 2004 r. wymienione opony,
żarówka na ksenon, motorower pali od pierwszego kopa, dzwonić
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
po 16-tej, tel. 519 565 643.
• Sprzedam opony z felgami 18.4-38 TZ 19 bieżnik 60%, tel. 516
158 882.
• Felgi samochodowe stalowe 5x112 - cena za komplet ; 220 Tel;
664424333
PRACA
• Popiłuję drewno, tel. 601 375 425.
• Poszukuję Pani, która posprząta dom na wsi, umyje okna, łazienkę
itp. 10 zł/godz. tel. 570 451 463.
• Popiłuje i porąbię drzewo, tel. 725 263 243.
• Zlecę wykonanie grilla z cegły klinkierowej, tel. 570 451 463.
• Poszukuję pracy jako opiekunka do dziecka jestem solidna i
odpowiedzialną osobą, tel. 883 243 286.
• Podejmę pracę jako opiekunka osoby starszej. Posiadam dyplom
technika osób niepełnosprawnych i kwalifikacje do wykonywania
masażu. Kom. 790 745 865 po 18.00.
DZIAŁKI, DOMY, NIERUCHOMOŚCI
• Sprzedam ziemię rolną Pogorzelec-Karolin o pow. 10,3 ha, 28
tys. zł/ha, tel. 517 769 839.
• Sprzedam ziemię rolną 7 ha, 35 tys. za hektar, Klejwy, tel. 512
837 708, po 17-tej.
• sprzedam ziemię rolną w Maćkowej Rudzie o powierzchni 4,11
ha,klasa ziemi 3-4.140.000. 782404239
• Sprzedam działkę siedliskową w Zelwie 099 ha. Kom. 695 763 433.
• Sprzedam dzialkę 40a z możliwościa zabudowy.Żegary - tel.
663 642 174
• Sprzedam działkę budowlaną nad jeziorem Gaładuś we wsi
Burbiszki, dostęp bezpośredni do jeziora, dojazd drogą utwardzoną
110x20 metrów. tel. 607 586 652.
• Sprzedam dom drewniany na działec w Hołnach Wolmera 95
tys. tel. 512 256 856.
• Sprzedam bdb bele z siana z domieszką koniczyny robione na
sucho, zafoliowane, tegoroczne, tel. 515 150 889, 87 5163 190.
• Kupię garaż w Sejnach, gotówka, tel. 504 186 312.
• Sprzedam dom w Sejnach 80 m kw. Działkę 1300 m kw. z możliwością zamiany na mieszkanie w Bloku, z dopłatą, tel. 514 969971.
ROLNICZE
• Sprzedam 2 krowy mleczne młode, wycielenie drugie - luty, cena
po wycieleniu 3 tys. tel. 87 516 33 16.
• Sprzedam 4 jałówki czarno-białe i czerwono-biała, wycielenie
kwiecień i maj, Krasnopol, tel. 668528751
• Sprzedam 2 krowy rasy SM wycielenie na marzec i kwiecień, 3,2
tys, sztuka, sprzedam kosiarkę rotacyjną z-178, 2004 r., 2,3 tys. zł
tel. 517 696 475.
ogłoszenia drobne
wysyłanie sms-em pod nr 511 949 865
lub na e-mail: [email protected]
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
• Sprzedam owijarkę bel uniwersalną marco-polo regulacja folii
50/75 na gwarancji, 4,4 tys zł, 517 696 475.
• Sprzedam zbiornik do mleka alfa Laval 550 l, stan bdb, tel. 87
516 31 77
• Sprzedam jałówkę cielną na kwiecień, jest po krowie mlecznej,
ok. 500 kg, Krasnopol, tel. 501 831 694.
• Pług Unia Grudziądz Tur 2005r, 4 skibowy zabezpieczenie resor
non stop. Stan bardzo dobry. Cena: 10 800zł do negocjacji. Okolice
Sejn. Tel. 87 5163 323, 506 920 068
• Dwie cielne jałówki, wycielenie - 1 czerwca i koniec czerwca.
Okolice Sejn. 605092429.
• Sprzedam agregat uprawowowo-siewny Ares L 3m, wał rurowy.
Rok produkcji 2009. Mało używany przez 3 lata. Maszyna jak nowa.
Cena ok.11 800zł do negocjacji. Okolice Sejn. Tel. 87 5163 323, 506
920 068
• Sprzedam słomę z mieszanki: słoma w belach, słoma w kostkach:
Gmina Sejny: Tel. 87 5163 323, 506 920 068
• Sprzedam prosięta 4 szt. 300 zł/para, gmina Sejny, tel. 512 244 848.
• Sprzedam ursus c355 1974 r. stan bdb, tel. 727 649 919.
• Sprzedam młode prosiaki, okolice Sejn, tel. 663 386 906.
• Sprzedam dwie jałowice, 8 msc cielności, mleczne HO, cena 4300
zł za szt. gm. Sejny, tel. 507 349 625.
• Sprzedam pszenżyto 600 zł/tona bdb jakość okolice Sejn, tel.
570 451 463.
• Sprzedam mieszankę zb. 550 zł tona, tel. 503579 744.
• Kwota mleczna, kupie lub wydzierżawię, tel. 506 933 292.
• Sprzedam mieszankę zbożową i pszenżyto cena 600 zł/tona, tel.
798 724 282.
• Sprzedam 25 bel sianokiszonki, 70zł/szt., do uzgodnienia, Sejny,
tel. 663064641
• 550 zł za tonę mieszanki zbożowej, tel. 601 508 552.
• Pszenżyto ok. 6 ton cena 600 zł tona tel. 606113842
• Sprzedam źrebaka 6-miesięczny 3,7 tys. zł, gmina Sejny, tel. 512
244 848.
OGŁOSZENIA RÓŻNE
• Sprzedam używany rower w dobrym stanie, 20 cali, dla 6-10
latka, 220 zł, tel. 87 516 31 90.
• Sprzedam kilka sztuk grubej osiki na wiury, tel. 732 764 415.
Piłę tarczową do piłowania wzdłużnego z oprzyrządowaniem
sprzedam. tel. 797 476 044
• Sprzedam piłę spalinową STIHL 023 lub dużą HUSGVARNA
395XP stan b. db, cena 500 zł szt. tel. 609 916 102.
• W ok. Sejn zaginął szczeniak rasy Kaukaz o imieniu Julka, czarna
długowłosa, nagroda, tel. 721 371 460.
• Sprzedam hablarkopilarkę solidna, wał 40 silnik 7,5 KW2600
Puńsk, tel. 785 042 295.
• Sprzedam tanio okna PCV - bardzo dobrej jakości -ramy białe,
produkcja 2008r. firmy ATMA, symbol techniczny AU-UR-RTMA.
Rozmiary wys. 149cm x szer. 213cm - dwudzielne - szt. 4 , 144cm
ISSN 1895–5908
ogłoszenia
12
ogłoszenia
13
x szer. 78 cm - jednodzielne - szt. 1, kontakt - Giby tel. 790351958.
• Sprzedam roczny aloes 3 szt.nr tel.782070446
• Sprzedam dwie butle gazowe 3 i 5 litrowe 20 zł za szt. 570 451 463.
• Siłową przecinarke do metalu z silnikiem o mocy 2.2kw cena750zł Tel; 664424333.Sprzedam kilka szt grubej osiki na wiury,
kilka szt. grubego dębu i jesionu na pniu do ścięcia, tel. 570 451 463.
• Kupię starą spawarkę transformatorową lub wiową , może być
uszkodzona Tel; 664424333
• Sprzedam używany wózek dziecięcy w b. dobrym stanie. Sejny.
tel.692-135-215.
• Silniki elektryczne o mocy ; 1.5kw-35kw cena ; 150zł-2200zł
Tel; 664424333
• Sprzedam pasiekę - 8 rodzin przczelich w ulach typu warszawski
zwykły,posadowione w Deguciach - gmina Sejny. Rodziny zakarmione, leczone i zadbane. Właścicielka nie ma warunków do dalszego
prowaszenia pasieku, przebywa za granicą.Kontakt z opiekunem
pasieki 87 516 32 81
Biała Synagoga – Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” - wystawa „Wilno: między sacrum i profanum” - prace
wileńskiego artysty malarza Aloyzasa Stasiulevičiusa.
Galeria Domu Pogranicza – wystawa „Poetyckie dokumenty.
Wizualna i poetycka podróż po artystycznych przestrzeniach Litwy
XX i XXI wieku”.
Międzynarodowe Centrum Dialogu im. Cz. Miłosza w Krasnogrudzie – wystawa „Szukanie Ojczyzny. Świadectwa i proroctwa
Czesława Miłosza”.
Muzeum Ziemi Sejneńskiej (ul. Piłsudskiego 28) – 6 stałych
sal: archeologiczna, numizmatyczna, sala dominikanów i biskupów sejneńskich, sejneńskich szkół, tradycji Wojska Polskiego i
czynu niepodległościowego, wielokulturowości regionu. W hallu:
„Spacerkiem po sentymentalnych Sejnach” - wystawa prac Marka
Karpowicza. Prezentacja projektu architektonicznego sukiennic
architekt Elżbiety Andruszkiewicz.
Klasztor podominikański – Muzeum Diecezjalne – ekspozycje
związane z Diecezją Augustowską czyli Sejneńską 1818-1925; Izba
regionalna – twórczość ludowa rodziny Kubraków z Grudziewszczyzny; wystawa „Pięć wieków Sejn i Sejneńszczyzny”.
Dom Litewski w Sejnach – stała ekspozycja „Historia Ziemi
Sejneńskiej”, wystawa rzeźb aniołów „Šviesos angelai“, autor - Liudvikas Ivaškevičius z Kowna, Litwa.
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu - „Dym”
- wystawa malarstwa Wiesława Szumińskiego.
Adres redakcji: 16-500 Sejny, ul. 22 lipca 20, tel. 516 097 375, e-mail: [email protected]
Redaguje zespół. Red. nacz. Jacek Buraczewski tel. 505 10 64 68; [email protected],
Monika Karpowicz (tel. 692 159 138; [email protected]).
Wydawca: Agencja Wydawniczo–Reklamowa „Format”, 16-500 Sejny, ul. 22 Lipca 20.
Nr 4/2015 (478) Rok XXIV
Nie zamówionych materiałów nie zwracamy, zastrzegamy sobie prawo do skrótów tekstów i zmian tytułów.
Druk: Drukarnia „Format”, 16-400 Suwałki, ul. Włocławska 7, tel. 505 10 64 68.
14
z policji
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
K R O N I K A policyjna
Uwaga na leśne zwierzęta na drogach!
Powiat sejneński. 29 stycznia na leśnej trasie w Murowanym
n
Moście audi zderzyło się z sarną. Potrącone zwierzę zbiegło w las.
1 lutego w Poćkunach na krajowej trasie obywatel Litwy jadący
mercedesem potrącił i zabił łosia, który wtargnął na jezdnię.
n Skoda w rowie
Krasnopol. 31 stycznia kierujący skodą nie dostosował prędko-
ści do warunków panujących na jezdni. Samochód wpadł w poślizg
i zjechał do rowu. Kierowca otrzymał mandat w wysokości 100 zł.
Kradzież auta
Puńsk. 1 lutego policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży z
n
włamaniem. W okresie od 21 stycznia z ogrodzonej posesji nieznani sprawcy skradli samochód subaru, wart 20 tys. zł. Auto było
zamknięte, przestępcy pokonali zamek w drzwiach.
n Zniknęły wartościowe rzeczy
Gmina Krasnopol. 5 lutego mieszkaniec gminy złożył zawia-
domienie o tym, że w godzinach porannych został okradziony. Z
jego domu zabrano telewizor z pilotem i okablowaniem, aparat
cyfrowy, łańcuszek srebrny z krzyżykiem, oraz pieniądze. Straty
wyniosły w sumie 4,9 tys. zł. Poszkodowany jako sprawczynię
wskazał 22-letnią kobietę.
n Znów bombowy alarm
Sejny. 5 lutego pracownicy Prokuratury Rejonowej odebrali
pocztą mailową wiadomość z ostrzeżeniem o podłożeniu bomby
biologiczno-chemicznej w budynku. Podobnie jak w poprzednich
dwóch przypadkach, sejneńska placówka była jedną z wielu w kraju, które otrzymały taką wiadomość. Policjanci z przeszkoleniem
pirotechnicznym sprawdzili pomieszczenia i nie znaleźli w nich
zagrożenia. Nie było potrzeby ewakuacji Prokuratury.
Sportowy łup
Sejny. 6 lutego policjantom zgłoszono, że w okresie od paźn
dziernika do 23 stycznia z piwnicy w jednym z bloków nieznani
sprawcy skradli osprzęt rowerowy i odzież sportową o wartości
1,4 tys. zł. Zniknęły m. in. dwa kaski, rękawiczki żelowe, zimowe
rękawice, spodnie rowerowe, koszula rowerowa, buty wodne itp.
Za blisko
Rejsztokiemie. 6 lutego kierowca BMW w trakcie manewru
Łupem złodziei padło 500 litrów oleju napędowego. Poszkodowanymi są kierowca oraz właściciel firmy transportowej.
Zderzenie w mieście
Sejny. 9 lutego doszło do kolizji na skrzyżowaniu ulic Parkowej
n
i Emilii Plater. Kierująca fiatem wymusiła pierwszeństwo na jadącym drogą z pierwszeństwem kierowcy opla. Pojazdy zderzyły
się. Mundurowi wręczyli kierującej 300-złotowy mandat.
n
Nietrzeźwy kierujący
4 lutego policjanci zatrzymali kierowcę toyoty, który jechał krajową
szesnastką mając 2,3 promila alkoholu w organizmie.
informacje pochodzą
z Komendy Powiatowej
Policji w Sejnach
Pół tysiąca litrów
Gmina Puńsk. W nocy z 8 na 9 lutego doszło do kradzieży pan
liwa z ciągnika siodłowego, zaparkowanego przy jednej z posesji.
MAJKA SPORTOWĄ
NADZIEJĄ PODLASKIEGO
Oszczepniczka Maria Andrejczyk z tytułem
„Nadzieja Olimpijska”!
Przyznanie tytułu sejneńskiej sportsmence miało miejsce 14
lutego podczas Podlaskiej Gali Olimpijskiej w hotelu Gołębiewski
w Białymstoku. Wówczas zaprezentowani zostali wybrani przez
kapitułę najlepsi sportowcy ubiegłego roku w kategoriach: nadzieja
olimpijska, najlepszy sportowiec województwa podlaskiego, trener
roku 2014 oraz sportowiec i trener w kategorii gier zespołowych.
W skład kapituły wchodzili działacze sportowi, dziennikarze i
sponsorzy sportu. Ranking organizowany przez Podlaską Radę
Olimpijską Polskiego Komitetu Olimpijskiego był organizowany
po raz dziewiętnasty.
Maja Andrzejczyk, tegoroczna maturzystka ZSO w Sejnach to
rekordzistka Polski w rzucie oszczepem juniorów. Podopieczna Karola Sikorskiego w ubiegłym roku reprezentowała Polskę w Mistrzostwach Świata Juniorów w USA, zajmując piąte miejsce w konkursie
rzutów oszczepem. Jej rekord życiowy to 56,53 m. To ten rzut stał
się jej przepustką na mistrzostwa świata w amerykańskim Eugene.
(mok)
15
K R O N I K A stra ż acka
Uderzenie z boku
Krasnopol. 1 lutego ok. 10.15 kierująca fiatem wyjeżdżając z
n
drogi podporządkowanej wymusiła pierwszeństwo na jadącym
od strony Suwałk kierowcy volkswagena. Samochody zderzyły
się, volkswagen dachował w przydrożnym rowie. Policjanci
ukarali sprawcę mandatem. Strażacy zabezpieczali miejsce
zdarzenia, odłączyli zasilanie w rozbitym samochodzie i
kierowali ruchem. Zgłosili również administratorowi drogi,
że podczas zdarzenia złamany został słup oświetleniowy.
Zadymiona piwnica
Dziemianówka. 3 lutego ok. 19.00 strażacy byli wzywani
n
do pożaru sadzy w kominie murowanego domu, kr ytego
blachą. Wygasili palenisko pieca centralnego ogrzewania,
przewietrzyli pomieszczenia piwniczne i sprawdzili detektorem obecność tlenku węgla (czadu). Pożar nie spowodował
pęknięć na ścianach komina.
Pożar poddasza
Gryszkańce. 7 lutego ok. 13.00 doszło do pożaru muro-
n
PRAWA POKRZYWDZONYCH
Ostatni tydzień lutego to Tydzień Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem. Zobacz, gdzie i kiedy
można się będzie zgłosić, aby uzyskać poradę.
Inicjatywa, której pomysłodawcą jest Ministerstwo Sprawiedliwości, zrzesza w tym okresie instytucje, które na co dzień udzielają
wsparcia i pomocy ofiarom przestępstw. Do współpracy w realizację
działań włączyła się policja, sądy, prokuratura i instytucje pomocowe. W ostatnim tygodniu lutego poszkodowani będą mogli zgłaszać
się do punktów informacyjnych po pomoc i poradę. Kiedy i gdzie
będą czekać na nich dyżurujący policjanci?
23 lutego
Sejny: godz. 11.-13. – MOPS Sejny (ul. 22-Lipca 10) – asp. Rajmund Żukowski; godz. 7.30-15.30 – Komenda Policji (ul. 1-Maja
13) – mł. asp. Marzena Łejmel.
Puńsk: godz. 12.-14. - Posterunek Policji, asp. Sztab. Dariusz
Ogurkis, sierż. sztab. Marcin Mazalewski.
Krasnopol: godz. 9.-11. - GOPS Krasnopol (ul. Wojska Polskiego
4) – mł. asp. Tomasz Skupski.
n
wymijania volkswagena transportera poprowadził auto zbyt blisko
osi jezdni, wskutek czego doprowadził do bocznego zderzenia.
Sprawca został ukarany mandatem na kwotę 250 zł.
ze straży
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
24 lutego
Sejny: godz. 7.30-15.30 – Komenda Policji – podkom. Paweł
Kisiel, st. asp. Bartosz Kojto; godz. 9.-11. - GOPS (ul. Świerczewskiego 1) – mł. asp. Adam Gudajtis; godz. 10.-12. - Prokuratura
Rejonowa (ul. Konarskiego 23) – st. asp. Ewa Bednarska, mł. asp.
Marzena Łejmel.
Puńsk: godz. 9.-11. GOPS (ul. Mickiewicza 23) - sierż. sztab.
Marcin Mazalewski.
Ogłoszenie
Wójt Gminy Puńsk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2014 poz. 518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23,
wywieszony został na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz
nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych
do oddania w dzierżawę .
Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać
w Urzędzie Gminy Puńsk,
ul. Mickiewicza 23, pokój nr 9, tel. 875161020.
25 lutego
Sejny: godz. 7.30-15.30 Komenda Policji – st. asp. Ewa Bednarska,
st. asp. Bartosz Kojto.
Giby: godz. 9.-11. - GOPS (Giby 74A) – asp. sztab. Wojciech
Rybczyński.
26 lutego
Sejny: godz. 7.30-15.30 – Komenda Policji – mł. asp. Marzena
Łejmel, podkom. Paweł Kisiel; godz. 9.11.- MOPS Sejny – sierż.
Ewelina Gudajtis.
27 lutego
Sejny: godz. 7.30-15.30 Komenda Policji st. asp. Ewa Bednarska,
podkom. Paweł Kisiel, st. asp. Bartosz Kojto.
28 lutego
Sejny: godz. 10.-18. Komenda Policji – asp. Rajmund Żukowski.
wanego domu zajmowanego przez ośmioosobową rodzinę z
dwójką małych dzieci. Mieszkańcy opuścili budynek przed
przyjazdem Straży. Paliło się poddasze i jego ocieplenie. W
akcji gaśniczej wzięło udział osiem zastępów strażackich z
Sejn, Bubel, Ogrodnik, Berżnik i Smolan. Pożar poddasza
został ugaszony, podczas akcji zalano wodą parter domu i
zgromadzone w nim sprzęty AGD i RTV. Straty wyniosły
170 tys. zł, w tym – 150 tys. zł wartość zniszczeń budynku.
Karetka Pogotowia zabrała do szpitala jedną z mieszkanek
domu, kobieta miała poparzone ręce.
Niedostępny dach
Iwanówka. 7 lutego ok. 17.00 paliła się sadza w kominie mu-
n
rowanego domu. Ze względu na brak włazu na dachu i śliskie
pokrycie strażacy musieli użyć podnośnika hydraulicznego,
aby z jego gondoli gasić pożar. Spowodował on spękania
ściany przy kominie na poddaszu i w łazience na parterze
budynku. Po ugaszeniu strażacy sprawdzili pomieszczenia
detektorem tlenku węgla, nie stwierdzając jego obecności.
Ratownicze kłopoty
Żubrówka Nowa. 9 lutego ok.19.30 doszło do pożaru sadzy
n
w murowanym budynku mieszkalnym. Do akcji wyjeżdżali
strażacy z sejneńskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, a
także ochotnicy z Krasnopola, którzy nie dojechali na miejsce ze względu na awarię samochodu. Pożar ugaszono, nie
zanotowano strat spowodowanych działaniem ognia.
informacje pochodzą z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach
16
informacje
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
AWARIE I NIEOSTROŻNOŚĆ
ZABIJAJĄ NAJCZĘŚCIEJ
DZIECI W SIECI
Mniej zdarzeń, więcej pożarów, wciąż wiele
ofiar – tak strażacy podsumowują ubiegły rok w
swoich statystykach. O 35 procent wzrosła liczba
pożarów spowodowanych wadami grzewczych instalacji i nieostrożnością ludzi je obsługujących.
Jakie zagrożenia mogą czyhać w internecie, jak się ich ustrzec, jak szanować siebie i innych w sieci, w której nie jest się tak anonimowym, jak się to
wydaje - o tym z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Karolinie rozmawiali
sejneńscy policjanci.
246 zdarzeń, czyli o 16 mniej niż rok wcześniej
zanotowali sejneńscy strażacy w 2014 roku. Dominowały jak zwykle zagrożenia miejscowe, którym to
zwrotem strażacy określają podtopienia, wypadki,
skutki wichur oraz inne. Było ich w zeszłym roku
173, to jest o 21 mniej niż rok wcześniej. Ratownicy
zanotowali także o 7 pożarów więcej (było ich w ubiegłym roku dokładnie 71, z czego 3 średnie, reszta zaś
- małe). Sejneńscy strażacy nie są na szczęście nękani
przez żartownisiów – autorów fałszywych alarmów.
W 2013 roku były tylko 2 takie zgłoszenia od osób
przekonanych, że zagrożenie jest realne.
Co się paliło? Najczęściej domy (35 przypadków),
uprawy (15 przypadków) i samochody (7 przypadków). Straty z ubiegłego roku dały w sumie kwotę 1,5
miliona zł, uratowano mienie warte 9,4 miliona zł.
Najczęstszą przyczyną pożarów były awarie instalacji
grzewczych, niewłaściwa eksploatacja źródeł ciepła
oraz nieostrożność człowieka.
Czarna karta statystyk strażackich dotyczy ofiar
śmiertelnych. W ubiegłym roku zginęło 6 osób (w
tym dwoje dzieci), z czego 4 były ofiarami pożarów.
35 osób odniosło rany, głównie w wypadkach. Wśród
rannych było jedno dziecko.
- Zginął osiemdziesięcioletni mężczyzna i matka z
dwojgiem dzieci. Tamten rok zaczął się bardzo tragicznie – mówi komendant sejneńskiej Straży, Zdzisław
Czakis.
Jeśli chodzi o jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, najczęściej do akcji wyjeżdżały drużyny OSP
Giby (31 razy), OSP Krasnopol (21 razy) i OSP Puńsk
(19 razy).
Statystyki za zeszły rok były omówione 6 lutego
w czasie dorocznej odprawy służbowej w Komendzie
Powiatowej PSP w Sejnach. Gośćmi odprawy byli
zastępca komendanta wojewódzkiego PSP Andrzej
Sobolewski oraz samorządowcy – przewodniczący
rady powiatu, wójtowie, burmistrz. Podsumowanie było okazją do pochwalenia się zakończonymi
projektami unijnymi (w 2014 roku strażacy zyskali
dzięki jednemu z nich profesjonalny sprzęt nurkowy,
skafandry i robota do poszukiwań podwodnych) i
zapowiedzi kolejnych. Jak powiedział komendant
Czakis, na początku marca można spodziewać się,
że strażacy otrzymają zakupiony z dotacji Programu
Operacyjnego „RYBY” oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska średni samochód ratownictwa technicznego na podwoziu mercedesa.
(M)
Internet dawno już nie jest techniczną nowinką, jest standardem w każdym
niemal domu. Używany rozsądnie jest źródłem wiedzy i inspiracją do rozwoju,
może też jednak stać się nośnikiem nienawiści i przemocy. O tym z najmłodszymi
użytkownikami sieci i ich nauczycielami w Międzynarodowym Dniu Bezpiecznego Internetu rozmawiali funkcjonariusze i pracownicy Komendy Powiatowej
Policji w Sejnach.
- Rozmawiano o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu, oraz zagrożeniach, na jakie można natrafić czerpiąc wiedzę z zasobów internetowych.
Zwracano również uwagę na odpowiedzialność, jaką ponosi każdy internauta
za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta – informuje Ewa Bednarska,
oficer prasowa sejneńskiej policji.
Uczestnicy spotkania obejrzeli film, który przestrzegał przed pochopnym
zawieraniem znajomości przez internet.
(M)
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
TENISOWE FERIE
30 młodych zawodników rywalizowało w Otwartych Mistrzostwach Gib w Tenisie
Stołowym, rozegranych podczas zimowych ferii.
Uczestnicy to uczniowie szkół z gminy Giby, ale także z Sejn, Suwałk czy Augustowa. 29
stycznia miały miejsce rozgrywki dla dzieci ze szkół podstawowych. Wyniki: w kategorii klas
I-IV (dziewczęta) 1 msc. Anna Martynko, 2 msc. Weronika Korenkiewicz, 3 msc. Agnieszka
Kapczyńska; (chłopcy): 1 msc. Wojciech Korenkiewicz, 2 msc. Bartosz Jodzis, 3 msc. Oskar
Piwnikiewicz, 4 msc. Paweł Czyżyński.
W kategorii klas V-VI (dziewczęta) 1 msc. Patrycja Anuszkiewicz, 2 msc. Agata Kubryń, 3
msc. Izabela Sitko, 4 msc. Oliwia Gibas; (chłopcy): 1 msc. Marcin Sosnowski, 2 msc. Wojciech
Łabacz, 3 msc. Bartosz Sztabiński, 4 msc. Maciej Milewski. Zawodniczki i zawodników z gminy
Giby przygotowała nauczycielka Marta Szczerbińska.
5 lutego rywalizowali uczniowie gimnazjów: 1 msc. Piotr Trocki, 2 msc. Paweł Grzebieniewski, 3 msc. Mateusz Nowalski (zawodników przygotował nauczyciel Cezary Czarniewski). Tego
dnia zmierzyli się także zawodnicy ze szkół ponadgimnazjalnych: 1 msc. Damian Milewski, 2
msc. Patryk Kostecki, 3 msc. Rafał Stanisławajtis, 4 msc. Paweł Bednarski.
Uczestnicy mistrzostw otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane
przez wójta gminy.
(RM)
TWÓRCZE FERIE
Ferie i po feriach. W tym roku w Sejnach dzieci i młodzież miały wyjątkowo wiele zajęć
do wyboru. Instytucje i organizacje pozarządowe kusiły ciekawą ofertą.
Miejskie dotacje
Burmistrz Sejn rozstrzygnął pierwszą turę konkursów na roczne dotacje dla organizacji
pozarządowych, działających na rzecz mieszkańców miasta. 5,8 tys. zł z kiesy miejskiej otrzyma
sejneńska „Caritas” parafialna na dożywianie i zakup lekarstw dla najuboższych sejnian. 4 tys. zł
trafi do Regionalnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na organizację imprez
kulturalnych i rekreacyjnych. Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury i Sportu w Sejnach otrzyma 1,5 tys. zł na zajęcia pozalekcyjne, Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach – 12
tys. zł na nauczanie młodzieży gry na instrumentach dętych, tyle samo zaś trafi do Sejneńskiego
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami na ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego
Ziemi Sejneńskiej. Nierozstrzygnięte zostały konkursy na dotacje na rzecz upowszechniania
kultury fizycznej i sportu oraz oświaty i wychowania. Druga tura naboru wniosków zostanie
zakończona 25 lutego.
.
DYZURY APTEK
16.02-22.02 Apteka św. Michała, ul. Piłsudskiego 20
23.02-1.03 Apteka „Malwa”, ul. Zawadzkiego 19
2.03-8.03 Apteka „Remedium”, ul. 1-Maja 3
Ośrodek Kultury proponował warsztaty plastyczne, muzyczne (gry na gitarze i perkusji),
śpiewu, taneczne, mażoretkowe oraz teatru ognia. Były także seanse filmowe, dyskoteki i bal
przebierańców na finał ferii.
W Ośrodku „Pogranicze” na uczestników czekały pokazy filmowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, warsztaty przyrodnicze i teatralne – te ostatnie pod hasłem „Goście w mieście” poprowadzili
Agnieszka Chlebowska i sejnianin Robert Ogurkis, animatorzy, którzy w minionych latach ożywili
poznańską dzielnicę Jeżyce. Ich działania biorą udział w plebiscycie „Najciekawsza Inicjatywa
Społeczna Wielkopolski”.
Szkoła z Litewskim Językiem Nauczania „Žiburys” w Sejnach oferowała trzydniowe zajęcia,
m. in. naukę strzelania z łuku. A w Powiatowej Bibliotece Publicznej rozgościł się „Bajkonik”, czyli
teatralna grupa działająca od dwóch lat pod skrzydłami Stowarzyszenia „Origo” z Półkot. Należą
do niej dzieci z Sejn w wieku od 9 do13 lat. Członkowie grupy pod opieką Justyny Kulikowskiej
spożytkowali czas ferii na przygotowania do nowego spektaklu „Królowa Śniegu”, który zostanie niedługo wystawiony w PBP. Do tej pory „Bajkonik” pokazał trzy spektakle: „Czerwonego
Kapturka”, „Legendarne Sejny” i „Opowieść wigilijną”.
(mok)
fot. „ferie 010” „Bajkonik” w czasie zajęć
„ferie 003” Przygotowania do „Królowej Śniegu”
informacje
17
Jednym
zdaniem
Dozór za uderzenie
w radiowóz
19-letni kierowca BMW z gminy
Krasnopol, który będąc pijanym na
początku lutego spowodował zderzenie z policyjnym radiowozem, został
objęty dozorem policyjnym. Badanie
wykazało w jego organizmie promil
alkoholu. Mężczyzna otrzymał zarzut
kierowania pod wpływem alkoholu.
Może dodatkowo odpowiadać za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu, ponieważ jeden z policjantów
z busa odniósł poważną ranę kolana,
wymagającą długotrwałego leczenia.
Przypomnijmy - do wypadku doszło
późnym wieczorem 1
lutego. 19-latek wyprzedził inny
samochód i będąc już na prawym pasie
jezdni ponownie zjechał na lewy, prosto na najeżdżającego z naprzeciwka
policyjnego busa. Wskutek zderzenia
BMW rozpadło się na pół, kierowca
wyszedł ze zdarzenia bez szwanku.
Mistrzostwa Młodziczek
Sejneński Klub Sportowy „Pomorzanka” zaprasza 21 – 22 lutego na Turniej Finałowy Mistrzostw
Województwa Podlaskiego w Piłce
Siatkowej Młodziczek, rozgrywany
w sali gimnastycznej Szkoły Litewskiej „Žiburys” przy ul. 22 Lipca 18b.
Uczestnicy: BAS 1 Białystok, BAS 2
Białystok, MUKS „Gim-Net” 1 Mońki,
SKS „Pomorzanka” Sejny. Kolejność
planowanych rozgrywek: sobota 21
lutego, godz. 10.-Uroczyste otwarcie
mistrzostw, godz. 11. -BAS1 Białystok SKS „Pomorzanka” Sejny, BAS 2 Białystok - MUKS „Gim-Net” 1 Mońki - 40
minut po zakończeniu pierwszego meczu, godz. 16. -SKS „Pomorzanka” Sejny - MUKS „Gim-Net” 1 Mońki, BAS 1
Białystok - BAS 2 Białystok – 40 minut
po zakończeniu poprzedniego meczu.
Niedziela 22 lutego: godz.10.- BAS 2
Białystok - SKS „Pomorzanka” Sejny,
MUKS „Gim-Net” 1 Mońki - BAS 1
Białystok - 40 minut po zakończeniu
poprzedniego meczu, około godz. 12.
zakończenie Turnieju.
18
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
PRZEGLĄD SEJNEŃSKI
19
mobile beauty
SALON STYLIZACJI PAZNOKCI
Techniczne wyposażenie rolnictwa
z dojazdem do klienta
GRENE Sejny, Ul. Łąkowa 26 (były POM), tel. 87 666 60 87
CZAS PRACY RÓWNIEŻ W WEEKENDY I ŚWIĘTA
tel. 509 902 669
JEŚLI
-NIE MASZ MOŻLIWOŚCI DOJAZU DO SALONU KOSMETYCZNEGO
-PRACUJESZ W GODZINACH OTWARCIA SALONÓW
KOSMETYCZNYCH
-MASZ MAŁE DZIECKO
TA OFERTA JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!!!!
NOWOŚĆ!!!! METODA PRZEDŁUŻANIA
I UTWARDZANIA PAZNOKCIA
- ACRYGEL - PIERWSZA W SEJNACH
PROMOCJA WIOSENNA
USŁUGI FOTOGRAFICZNE
PROFESJONALNYM SPRZĘTEM
REPORTAŻE ŚLUBNE
KOMUNIE
CHRZCINY
INNE UROCZYSTOŚCI
SESJE INYWIDUALNE
tel. 509 902 669
BIURO HANDLOWE
S U WA Ł KI
BAX
Wojska Polskiego 62 E
oleje luzem
superol, hipol,
lux, HL - 46
TEL . 087 563 19 20
KOM. 605 101 409
BRAMY GARAŻOWE
SEGMENTOWE
OKNA PCV
DRZWI WE JŚCIOWE
ROLETY, OKIENNE
PARAPETY (wew. i zew.)
PŁYNNE TAPETY
(JEDWAB, BAWEŁNA)
okna spełniają wymogi
budownictwa pasywnego
i energooszczędnego
w w w.ar turb ax.pl
UBEZPIECZENIA
Milanowscy
SEJNY, UL. OGRODOWA 6, (ZA RATUSZEM)
tel./fax 87 516-35-00, 604 820 513
e-mail: [email protected]
Oferujemy:
Cement,
Węgiel,
Wapno
Sejny
Eko groszek
Łąkowa 3
Nawozy
tel. 503 94 84 44
Żwir
724 49 1250
Pasze
Folia do belowania
Sznurek do prasy
Zajmujemy się
obsługą przyjęć,
wesel, studniówek,
komunii
tel. 501-545-380
Oferujemy :
filmowanie,
zdjęcia plenerowe
oraz reportażowe
Nasze filmy
są wykonywane
wg. scenariusza
klienta
już dziś zapytaj o termin
ajax
Teraz promujemy i prezentujemy najnowsze systemy do strumieniowego odtwarzania dźwięku!
Cała muzyka świata w każdym pokoju. Bez kabli.
Ajax AUDIO-VIDEO to Autoryzowany Przedstawiciel:
DENON, MARANTZ, ONKYO, AUDIOLAB, CAMBRIDGE AUDIO, NAIM, SONOS,
DALI, FOCAL, ARCAM, KLIPSCH, TANNOY, CHORD, QED, HEOS by DENON
KAMIENIARSTWO
Wojciech Puczyłowski
Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 49
tel. 502 082 047 email: [email protected]
OFERUJEMY:
NAGROBKI KAMIENNE, PARAPETY
USŁUGI MONTAŻOWE
AKCEOSRIA NAGROBNE
Możliwość spotkania w dowolnym terminie
po uprzednim kontakcie telefonicznym

Podobne dokumenty

PS 8 - przegląd sejneński

PS 8 - przegląd sejneński windy mogłoby przynieść skutki, gdyby wnioskujący pokazali plusy nowej siedziby: to, że leży w centrum miasta, co daje możliwości integracji warsztatowiczów z mieszkańcami. Jak powiedział nam preze...

Bardziej szczegółowo

Pobierz

Pobierz - Wystarczy, panie burmistrzu, wystarczy – przerwał tę wypowiedź burmistrza przedstawiciel Radia 5. – Proszę powiedzieć jak długo miasto będzie zaciskało pasa? - Umowa przewiduje zakończenie spłaty...

Bardziej szczegółowo