zapytanie - szok

Transkrypt

zapytanie - szok
Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
Przemyśl 17.09.2011
Zapytanie ofertowe
Nr. 18/2011
Wykonanie usługi prowadzenia Szkolnego Ośrodka Kariery projektu pn. „Rozwój szkoły gwarancją
sukcesu ucznia! ”
I. Zleceniodawca:
Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu
ul. Kilińskiego 10, 37-700 Przemyśl
NIP: 795-13-93-971
II. Informacje ogólne:
Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu realizuje projekt pt.: „Rozwój szkoły
gwarancją sukcesu ucznia!”, który jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego, nr konkursu: 19/POKL/9.2/2010, wartość projektu: 629 512,00 zł
Do udzielenia zamówienia nie maja zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759). Wartość zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).
Celem głównym projektu jest wdrożenie programu rozwojowego szkoły, który zapewni rozszerzenie
oferty edukacyjnej, wzrost jakości i konkurencyjności kształcenia oraz utrzymanie pozycji szkoły na
rynku edukacyjnym
Cele szczegółowe:
•
•
•
•
•
wdrożenie kształcenia w nowym zawodzie technik geodeta
wzrost umiejętności zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów
utworzenie w szkole ośrodka szkoleniowego wg. Europejskiego Certyfikatu Kompetencji
Informatycznych ECCC certyfikującego uczniów w zakresie kompetencji ICT
wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
budowa strategicznego partnerstwa z pracodawcami
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
III. Przedmiot zamówienia oraz jego opis:
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa zlecenie na
prowadzenie Szkolnego Ośrodka Kariery projektu, o którym mowa w pkt. II.
Celem Szkolnego Ośrodka Kariery (SZOK-u) będzie m. in. przygotowanie ucznia do aktywnego
uczestnictwa w życiu gospodarczym w gospodarce rynkowej, rozwój aktywności lokalnej młodzieży,
organizowanie spotkań z pracodawcami i organizowanie wizyt uczniów u pracodawców.
W ramach SZOK-u utworzony zostanie w szkole Instytut Przedsiębiorczości Cisco (IPC)
Wykonawca odpowiedzialny będzie za:
•
Prowadzenie SZOK-u przez 60 godz w roku szkolnym w terminie ustalonym z Zespołem
Zarządzającym
•
Prowadzenie zajęć w ramach IPC (Instytutu Przedsiębiorczości Cisco) przez 80 godzin w roku
szkolnym. Na zakończenie zajęć uczniowie mają otrzymać certyfikaty Cisco potwierdzające
nabyte wiadomości i umiejętności.
•
zorganizowanie (i uczestniczenie) w szkole debaty z pracodawcami i uczniami klas 4 (1 w
ciągu roku szkolnego:3klx3hx25os)
•
zorganizowanie całodniowych praktyk uczniów w siedzibie pracodawcy (wszyscy uczniowie
klas 4). W ramach projektu uczniom zostaną zwrócone koszty dojazdu.
•
zorganizowanie warsztatów prowadzonych przez pracownika PUP dotyczących aktywnego
poszukiwania pracy (i uczestniczenie) (3h x 5 gr x 10os, )
•
zorganizowanie wyjazdu uczniów na warsztaty ICT prowadzone przez PWSZ w Jarosławiu (4
grupy x 20 ucz., w tym 1 uczennica) w celu poznania nowoczesnych technologii w dziedzinie
sprzętu i oprogramowania, oraz pokazania uczniom zajęć prowadzonych na poziomie
akademickim. W ramach projektu uczniom zostaną zwrócone koszty dojazdu. Wykonawca ma
być jednym z opiekunów młodzieży podczas tego wyjazdu.
•
wyjazd uczniów na Targi Edukacyjne w Rzeszowie (1 gr. x 40 os, w tym 1 uczennica) w celu
poznania oferty edukacyjnej uczelni wyższych. W ramach projektu uczniom zostaną zwrócone
koszty dojazdu. Wykonawca ma być jednym z opiekunów młodzieży podczas tego wyjazdu.
• bieżące prowadzenie dokumentacji
• współpraca z Koordynatorem i Asystentem Koordynatora projektu
• wykonywania zleconych zadań przez cały okres umowy w terminie umożliwiającym
bezproblemową pracę i realizację projektu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
• opracowanie programu zajęć uwzględniającego rozbudzenie zainteresowania
ekonomią – zgodnie z zasadami IPC
• przygotowanie i oznakowanie sali w której prowadzone będą zajęcia,
• opracowanie wraz z Zespołem Zarządzającym harmonogramu zajęć,
• prowadzenie dziennika zajęć pozalekcyjnych wg wzoru,
• uzupełnianie na każdych zajęciach listy obecności uczestników
• bieżące przygotowywanie i powielanie niezbędnych materiałów dla uczestników oraz
pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach,
IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 29.06.2012 r.
Wykonawca musi być dostępny codziennie w siedzibie Zleceniodawcy.
Wykonywanie zleconych zadań odbywać się będzie w Biurze Szkolnego Ośrodka Kariery w siedzibie
Zleceniodawcy, a także osoba świadcząca usługi może wykonywać zlecenie poza biurem.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków
Warunki udziału, które spełnić musi każdy składający ofertę:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe preferowane Marketing i Zarządzanie, Ekonomia
posiadać umiejętność obsługi komputera (w tym MS Office, Internetu, Outlook)
znać zasady i procedury realizacji projektów finansowanych ze środków UE, przede wszystkim
EFS;
być osobą dyspozycyjną, wyrażającą się w możliwości osobistego wykonywania zlecenia w
Biurze Projektu w siedzibie Zleceniodawcy oraz na każde wezwanie i w czasie przez niego
wskazanym.
Posiadać doświadczenie w realizacji projektów POKL
Posiadać certyfikat Instruktora Instytutu Przedsiębiorczości Cisco (IPC)
Posiadać kwalifikacje pedagogiczne
Być nauczycielem przedsiębiorczości
Posiadać przeszkolenie nt równościowego traktowania uczniów
1) Kryterium oceny i jego znaczenie:
Cena – 100 %
2) Sposób obliczenia ceny:
a) Wykonawca określi cenę brutto za godzinę wykonywania zadań objętych niniejszym
zamówieniem, poprzez jej wskazanie w ofercie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
b) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
• Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu i
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
• Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie od wyniku Postępowania.
• Każdy wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
• Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, komputerze lub inną trwałą, czytelną
techniką.
• Na ofertę składa się:
i) Wypełniony formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania.
ii) Potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz
posiadane kwalifikacje.
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferta powinna być przesłana – pocztą, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres:
Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu,
ul. Kilińskiego 10
37-700 Przemyśl,
do dnia 26.09.2011 r. do godziny 0900.
W przypadku oferty przesłanej pocztą decyduje data wpływu oferty do siedziby Zleceniodawcy.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
VIII. Informacje dodatkowe:
c) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybraną osobę telefonicznie do
dnia 26.09.2011 r.
d) Z wybraną osobą zostanie zawarta umowa zlecenie, której wzór stanowi załącznik 2 do
niniejszego zapytania. Wzór umowy oraz formularz oferty cenowej dostępny jest w siedzibie
Zamawiającego.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty