Zlecenia krajowe Loxx PDF

Transkrypt

Zlecenia krajowe Loxx PDF
ZLECENIODAWCA
Firma:
ZLECENIE SPEDYCYJNE
KRAJOWE
Os. Kontaktowa:
Telefon
E-mail:
DATA ZAŁADUNKU
PLANOWANA DATA ROZŁADUNKU
ADRES ZAŁADUNKU/NADAWCA
ADRES DOSTAWY/ODBIORCA
Firma:
Firma:
Ulica:
Miasto,kod /
Państwo:
Osoba
kontaktowa:
Tel:
Ulica:
Miasto,kod /
Państwo:
Osoba.
kontaktowa:
Tel:
TOWAR
Nazwa towaru
Ilość opakowań
zbiorczych i ich rodzaj
(np. palety)
Waga [kg] /szt.
Wymiary
Opakowań (CM)
(dł. szer. wys.)
INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE TOWARÓW
NIEBEZPIECZNYCH WG UMOWY ADR (jeśli dotyczy):
Czy opakowania zbiorcze
można piętrować?
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Właściciel towaru (pole obowiązkowe)
LP
.
(4)
UN , nazwa przewozowa,
uzupełniona o ile jest to
wymagane nazwą techniczną
ADR na wyłączeniu LQ
Tak
Nalepka/ki,
grupa
pakowania
Rodzaj opakowania
(kanister,skrzynia,,bęben, worek
DPPL,inne)
Nie
Liczba
opak.
Waga
lub
objętość
Zagrażający
środowisku
TAK
NIE
Masa brutto (kg)
USŁUGI DODATKOWE
POD (Zwrot potwierdzonych dokumentów):
Czy wymagane auto z bocznym załadunkiem/ rozładunkiem?
Czy wymagane auto z windą?
Ubezpieczenie CARGO (Wartość towaru):
PLN
COD(Pobranie):
Kwota(PLN):
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Cena netto za usługę PLN:
W przypadku zmiany danych lub parametrów przesyłki cena może ulec zmianie.
Pieczątka / data / podpis zleceniodawcy
Warunki Zlecenia:
1.
2.
3.
4.
W przypadku anulowania zlecenia na dzień przed załadunkiem LOXX zastrzega sobie prawo do obciążenia zleceniodawcy kosztami zadysponowania auta na załadunek.
Do umowy zawartej na podstawie niniejszego zlecenia zastosowanie ma Prawo Przewozowe oraz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KRAJOWEJ SPEDYCJI DROGOWEJ dostępny na stronie
www.loxx.pl
Uznaje się, że korespondencja elektroniczna jest uprawnioną formą dokonywania uzgodnień między stronami.
Lista towarów niebezpiecznych dopuszczonych do transportu dostępna na stronie www.loxx.pl

Podobne dokumenty