Formularz zamówienia usługi w PDF

Transkrypt

Formularz zamówienia usługi w PDF
Formularz zamówienia
Zlecam firmie MERITUM wykonanie usługi video / audio / foto*
Imię i nazwisko zlecającego
…...........................................................................................................
Adres zamieszkania...............................................................................
tel. …..........................................
Jednocześnie oświadczam, że dostarczone w ramach tego zlecenia nagrania (materiały) są
wolne od praw osób trzecich oraz, że posiadam do tych nagrań (materiałów) wszelkie prawa
autorskie i pokrewne, zarówno osobiste jak i majątkowe, zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.1994
roku "USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH".
Zlecający usługę bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne naruszenie tej zasady.
Przyjmuję do wiadomości, że zleceniobiorca odpowiada za powierzony materiał tylko
do wartości czystego, używanego nośnika, na którym został dostarczony.
…................................................
(imię, nazwisko, ew. pieczątka)
….................................................
(podpis)
UWAGI DO ZLECENIA:
* niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty